De vergeten Ronde van Vlaanderen 1916

De vergeten Ronde van Vlaanderen 1916

De vergeten Ronde van 1916 werd op zondag 23 juli op de velodroom van ’t Arsenaal in Gentbrugge over een afstand van 125 km georganiseerd.

Van de twaalf deelnemers eindigde Lovendegemnaar Pierre Van De Velde als overwinnaar voor Leon Buysse, de winnaar van de editie voordien.

Hoogstwaarschijnlijk was Karel Van Wijnendaele niet bij de organisatie betrokken, hij woonde immers in Operationsgebiet en mocht de gemeentelijke grenzen niet zonder schriftelijke toelating overschrijden.

Enkele maanden later zou Karel Van Wijnendaele als zivilarbeiter tewerkgesteld worden bij de aanleg van de vliegvelden in Torhout.


Bron : http://karelvanwijnendaele.be

Lees ook ; https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/nl/blog/vergeten-ronde-van-vlaanderen-ontdekt
info@karelvanwijnendaele.be's picture
karelvanwijnendaele.be

Het volk: christen werkmansblad

ZesenTwiniigsîe Jaaî. — S, 170 Eoâsdlenst — Huispzin — Eipaflûin Zaterdag, 22 M 1916 Aile briefwisselingen vracht-Trjj te zen den aan Aug. Van Iseghem, uitge ver voor de naaml. tOBsfech. « Drukkerij Het Volk», Meersteeg, nB 16, Gent. ButWl voor West-Viaandcrcni Gaston Bossu yt, Kecolletten» itraat, 14, Kortryk. HET VOLK Men schrljît ...

Het Vlaamsche nieuws

Het Vlaamsche Nieuws — 11 »■ ■' w mmmm maatm mm 'w Het best ingelicht en meest verspreid Nieuwsblad van België. - Verschijnt 7 caaalper week t~ —vu Mawwit W VA V«Vi *1 1 VU WV V MAd *#VA^AV« V VA OVMAJUV / UU9»»A J/VA W^A À80NNEMENTSPRUZEN: AFGEVAAXDIGDEN VAN DEN 0F8TELEAAD : , AANKONDÎGINGEN : P«r BiMfté > l.7i P*r I ...

Het Vlaamsche nieuws

lyrfoêfiSdag 26 Juli 19x6» Twaede J&arg, Nr 205 Prij« 1 6 Centiemea door geheel België rnrTiA • tnwimi r~n «t—-,tbi Het Vlaamsche Nieuws Het hesfc inp-elio.ht en meest versoreid Mieuwshlad van Belfifië, - verschiint 7 oaaal per weeis; ABONNEMENTSPRIJZEN : Par maaiwl 1.75 Per 6 maanden 10.— Per 3 maanden .. 5.— Pei* jaar ...

Het volk: christen werkmansblad

•! i iii rTi rrr^ r -- -g-y-ts-Ji^fc. îèMB-Twinligsïe -Jaar. ■ tL 172 Godsdlenst — Haisgezit—EVptâom Dinsdag, 2 S Juli 1916 Aile briefç'isselîiigen vracW- vtij te eenden aan Ang. Van ïseghem, uitgever voor de naami. maaltch. « Dr»kk«rij Het Volk», Sîeereteeg, n • 16, Gent. Bureel voor West-Vlaanderen» Gaston Bossuyt, ...