Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

1031 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1915, 31 Januar. Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk. Konsultiert 19 Mai 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/154dn42z59/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Nr il Tanuari iqh: brieven te zenden aan de redactie van :: " allerlei „ :: antw. steenweg, 69, st-amandsberg, (gent) ALLERLEI aankondigingen: fr. 0,50 per regel. — men wende zich tot " de verkoopers :: Nieuws en Lezinq voor het Vlaamsche volk WEEKBLAD, Prijs 5 centiemen W etens waardigheden van den Oorlog flffinipplp MpriprlpelinriRn — il UIT DUITSCHE BRON BERLIJN, 25 Jan. (Wolff.) Ambtelijke mede-leeling van hedenmorgend uit het groote hoofd-avartier : In (dé streek van Nieuwpoort en Ieperen 'heei't •en artillerie-gevecht plaats gehad. Ten zuidwesten van Berry au Bac ging een ;oor eenige dagen op de Franschen veroverde oopgraaf voor ons verloren. Terwijl gisteren ten noorden van Camp de ïialons een artillerie-gevecht plaats had, kwam îet daar heden tôt infanterie-gevechten, die 10g voortduren. In het Argonnerwoud, ten noorden van Ver-lun en ten noorden van Toul is de artillerie Irak in de weer geweest. De aanvallen der Franschen op Hartmanns-véiler Kopf zijn aile afgeslagen. De gevechten n het woud hebben den Franschen groote rerliezen berokkend. Niet minder dan 400 lij-;en van Fransche jagers zijn gevonden. Het lantal Fransche gevangenen stijgt. BERLIJN, 25 Januari. (Wolff). Naar de « Lokal Anzeiger » over Genève ver-teemt is een verkenningsvlucht van verscheide-1e Duitsche vliegtuigen over Reims, tôt in de labijheid van Parijs den 23 dezer volkomen ;eslaagd. De te elfder ure begonnen vervolging îeeft tôt niets geleid. Millerand, de Fransche ninister van oorlog, heêft officieel nog steeds ;een gewag gemaakt van de aanmerkelijke be-chadiging door de Duitsche luchtflottilje aan le Fransche militaire gebouwen toegebracht. Naar verluid zal de have van Havre de ge-teele maand Februari gesloten blijven, van-vege' transporten Engelsche soldaten. UIT FRANSCHE BRON PARIJS, 25 Jan. (Reuter). Officieele kennis-;eving van vanmiddag drie uur: Ten oosten van St-Joris zijn wij eemgsms opgeschoten. Op het overige deel van het front in België zijn artilleriegevechten geleverd. Van de Lei tôt de Oise heeft het geschut zich met tusschenpoozen doen hooren. Op het front aan de Aisne is niets van belang te melden, behalve dat gisteren ochtend bij Berry-au-Bac een tegenaanval van den vijaiul is afgeslagen. De betwiste loopgraven zijn mits-dien in ons bezit gebleven. In Champagne hebben wij verscheidene ver-dedigingswerken en schuilplaatsen der Duit-schers vernield. In Argonne is in 't bosch van La Grurië aan een levendig geweervuur van den vijand door het goed gerichte vuur van ons geschut een einde gemaakt. Aan de Maas heeft onze artillerie de vernie-ling van de voetbruggen, door den vijand over de rivier geslagen, voltooid. PARIJS, 25 Jan. (Reuter). Het officieele be-richt van hedenavond 11 uur luidt: Geen nieuws. Allerlei Nieuws KARDINAAL MERCIER PARIJS, 26 Januari. (W. B.) Het Katholieke blad « La Croix » meldt, dat de nuntius te Brussel aan den Paus be-richtte, dat kardinaal Mercier in zijn vrijheid niet belemmerd wordt. Een protest van het Vatikaan is dus overbodig. WAT BETEEKENT OORLOG? Verschrikkelijk klinkt in onze ooren de klank van het woord joodog. De moeders, vaders, echt-genooten en zusters verbeelden zich de uit-gestrekte slagvelden met duizenden gesneuvel-den en gewonden, men denkt aan brandende dorpen en verwoeste steden, aan een zee van ellende en nood. Maar welk is eigenlijk de afkomst van dat. schrikkelijke woord oorlog? Allereerst treft het ons, dat dit woord in geen enkele taal eene verwante uitspraak heeft. In 't Duitsch heet oorlog : « Krieg ». Dit .is hetzelfde woord, als ons meer dichterlijke woord krijg, dat ook in krijgsman voorkomt. Hoe vreemd 't ook schijnen moge, is dit woord verwant, met het werkwoord « krijgen », dat beteekent «iets bekomen», dus al zijne krach-ten inspannen voor of tegen iets, met geweld naar iets streven. Vandaar « kriig ». Ook in 't Zweedsch en Deensch is « Krig » het woord, waarmee de oorlog wordt aange-duid.In 't Engelsch beteekent oorlog : « war », in het Fransch « guerre » in het Italiaansch : « guer-ra », aile bei afkomstig van het laag latijnsch woord «guerra», in het goed Latijn «bellum» dat gevormd is uit het woord « duellum », waar-van het woord « duel », tweegevecht ; in het Grieksch « polemos », waarvan ons woord « po-lemiek », twistgeschrijf. Maar men ziet, in geen enkele der meer be-kende oude en nieuwe talen ontmoeten wij ons vreemde Vlaamsche en Hollandsche woord oorlog. Het bestaat uit twee deelen : « oor » en « log ». « Oor » beteekent hier echter niet het be-kende lichaamsdeel, dat bij de ezels bijzonder ontwikkeld is, maar 't is een vooTvoegsel, dat ook voorkomt in de woorden oorkonde, oordeel, oor beteekent hetzelfde als uit of buiten en is ook van denzelfden stam afgeleid (Go-thisch: us). Blijft het woord « log ». Dit woord vinden we alleen terug in het gothische woord « liuga », dat verdrag of kontrakt ook « eed » en « huwe-lijk » beteekent. Log heeft dus de grondbeteekenis van « wet-telijke toestand. Vandaar, dat de eigenlijke beteekenis van het woord oorlog: is: loettelooze toestand. Men ziet dat het dateert uit de dagen, toen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Gent von 1914 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume