Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

606806 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 15 Januar. Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk. Konsultiert 23 Juni 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/qj77s7kn1k/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Tweede Jaargang Nr 9 Prijs 5 centieinen 15 Januari 1916 REDACTIE EN BEHEER VAN " ALLERLEI „ PEPERSTRAAT, 17, — GENT — ALLERLEI DRUKKERIJ A. DE SCHEEMAECKER ANTW. STEENWEG, 67, ST-AMANDSBERG, (GENT) Weekblad voor het Christen Vlaamsche Volk INHOUD : Huiselijke Opvoeding. II. — Voor de kleinen — — De Leer van Christus. VII. — De eerste Glimlach. — Moed en Volharding. — Van 't Bakkerken. — De Oorlog. — Werkliedenvereenigingen en Syndicaten in de Middeleeuwen. — Over de Voeding van den mensch. Een Gods-gericht in Albanie, Ie vervolg. —Brievenbus. - Sociale Bedrijvigheid.— Ditjes en Datjes. Huiselijke Opvoeding OPVOEDING EN ONDERWIJS Wat is opvoeding ? Mgr Dupanioup beantwoordt deze vraag volgenderwijze : « De lichamelijke, verstandelijke, zedelijke en godsdienstige vermogens, die menschelijke natuur en waardigheid uitma-ken, bij het kind aankweeken, oefenen, ontwikkelen, verster-ken, veredelen en volmaken ; deze vermogens tôt den hoog-sten graad van kracht en werkzaamheid opvoeren ; daardoor den mensch vormen en hem voorbereiden om zijn Vaderland te dienen in de onderscheiden maatschappelijke betrekkin-gen, welke hij zal moeten vervullen hier op aarde ; aldus het eeuwig leven voorbereiden door het tijdelijke te veredelen : dat is de taak, dat is het doel der opvoéding. » Dat is de plicht der ouders, wanneer Qod, die hen tôt uitvoerders der besluiten van zijne Voorzienigheid aanstelt ; door hen, aan edele schepselen het leven geeft en hen op-legt die goddelijke taak te voltooien en met die kinderen welke Hij eens zal laten deelen in Zijne gelukzaligheid en in Zijne glorie, langs de waarheid en de deugd tôt het opperste heil te geleiden. » Opvoeding !... In die uitdrukking is er een bron van klaarheid. Er is hier spraak van eene voeding, eene ontwik-keling... in welken zin ? « Op » dat is naar omhoog, naar den oorsptong, en het doel, naar God. En in dien zin is de verstandelijke, de zedelijke, de godsdienstige opvoeding het verhevenste onder aile werken : zij is de voortzetting van wat er edelst en verhevenst is in het goddelijk werk, zij is de voortzetting van het scheppen der zielen. » De ziel van het kind is een edele akker aan de ouders toevertrouwd : van jongs af moet men goede gewoonten doen ontkiemen, de opkomende gebreken uitroeiën, altijd een waakzaam oog open hebben, en dit werk slechts als volbracht aanschouwen als de wil van het kind wel gewapend is voor den strijd, en beschut tegen aile gevaren. Opvoeding mag men niet verwarren met onderwijs : voor vele menschen is dit laatste ailes, het eerste niets. Wat verschil bestaat er tusschen onderwijs en opvoeding? Ze verschillen onder vele opzichten. De opvoeding .geeft goede zeden ; het onderwijs geeft kennis. De opvoeding maakt goede menschen ; het onderwijs maakt behendigen en geleerden. De opvoeding moet beginnen van af de eerste jaren, van zoohaast het kind kan opmerken ; nadien ware het te laat ; het karakter eens afgeteekend, eens gevormd, is moeilijk te veranderen. Het onderwijs integendeel mag later aanvangen : de zintuigen, de hersenen van het kind zouden te zeer verzwakken, moest het onderwijs te veel bespoedigd worden ; en alhoewel de jeugd de beste lejgrtijd is, kan en moet den mensch geheel zijn leven door weten-schappen bijeenzamelen. Op onze dagen wil men geleerden vormen alvorens mannen gevormd te hebben : en 't is eene groote dwaling. Aile menschen hebben opvoeding noodig, omdat aile menschen moeten leven volgens de voorschriften der eerlijkheid en der deugd ; maar onderwijs is niet aan allen in gelijke mate noodig : het moet verschillen volgens het ambt dat iemand in de maatschappij moet bedienen. De wetenschap is voorzeker goed maarâ zoo defgods-dienst haar niet steunt en haar niet belet ten kwade te kee-ren, kan ze den mensch niet gelukkig maken. Dan is ze een middel te meer waarvan hij kan misbruik maken tôt zijn ongeluk en tôt dat van den evenrnensch. De Wetenschap is als een vuur : eene groote weldaad voor die ze weet goed te gebruiken ; een schrikkelijk werktuig in de handen van hem die er misbruik van maakt. De verdorven mannen die het meeste kwaad in een land verrichtten waren bijna altijd goed onderwezen maar slecht opgevoed. De opvoeding integendeel die niets is dan een gewoonte van goed te doen, kan nooit schadelijk zijn, en een weinig geleerd man, goed opgevoed, kan aan de samenleving de grootste diensten bewijzen. Wie zou durven zeggen dat de nederige landman — die niets kent dan zijn godsdienst en zijn gezonde rede, die wijselijk zifn huis en zijn talrijk gezin bestuurt en er goede zeden instort, wie zou durven zeggen dat hij een nutteloos lid is in de samenleving ? Men spreekt zooveel van verplichtend onderwijs. 't Is de

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Gent von 1914 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume