Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk

1215 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1915, 05 September. Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk. Konsultiert 22 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/n872v2gq78/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Nr 42 5 September 1915 brieven te zenden aan de redactitl VAN :: " allerlei „ :: antw. steenweg, 69, st-amandsberg, (genl) ALLERLEI vorige nummers van " allerlei „ " îijn te verkrijgen bij : de verkoopers :: Lezina voor net Christene Vlaamsche volk Wi£SriS4RS_&*1. S Renfbmfîn Scheepstimmerwerf Grootvader, oude visscher, heeft eindelijk eenige vrije oogen-blikken over, om een schuitje te vervaardigen voor zijn kleindochtertje. Of hij er in ûf\rofûn ic ! \/\ finl/lû Viii nîû+ ervaren is ! Maakte hij ni< vaartuigjes zeventig jaar g< leden, voor zijn persoonlij gebruik, of liever, vermaak Hij huwde een braaf, moi meisje voor welke hij ook, no knaap zijnde, papieren schui jes had gemaakt ! Ach, !an vervlogen tijden, steeds blee gij gegrift in 's ouderlinge geest ! En daarna was het d beurt der kleinen om aan vc der schuitjes te vragen, en c er vandoen waren voor de ne gen knagelijntjes ! Ziet, al di herinneringen staan frisch e versch voor grootvaders vei beelding, terwijl hij Mietje vaartuig fatsoenneert, zoo be hendig en met zulke vlughei dat ze den kunstigen scheeps timmerman van voorheen vei raadt. Heden is de sterke vissche grootvader van een twintigtc kleinkinders, en allen zijn vei zot op scheepjes en schuitjes Hoe aan aller wensch voldaan En er srhiet 7.00 luttel tiid ;r 11a ue lucmen op zee, en :htans de goedhartige ouderling wil geen jaloerschheid 'wekken en houdt eraan iedereen te voldoen. 't Is waar-: geen licht « emplooiken » te voorzien in de noodwendig-ien van een legioentje liefhebbers van schuitjes. In Gods am ! De man is gelukkig. Belet het scheepstimmerwerk let rooken van eene pijp ? Oh, die pijp, zij is zijn « vade-necum », zijn gezellin, en die grootvader Jan kent, kan hem ich niet voorstellen zonder zijn korten hollandschen neus-varmer tusschen de tanden. Hij is de goedheid zelve, ver-lraagt tegenspraak en kinderlawaai, tegenslag op de visch- vangst, maar eens zijne pijp vun * ■ "00 o of... gebroken, dan schiet de man in gramschap en dreigt nooit meer een schuitje te ma-ken voor de bengels, die hem ruineeren met zijne pijpen te misleggen of te breken. En Mietje ? Wat ziet zij er mistroostig uit, ernstig, ver-slonden in gedachten die niet passen bij een meisje van heur iaren ! Mistrouwt zij grootvaders kunst ? Meent zij dat zij niet zal hebben, als de andere, sen mooi, stevig schuitje, om-dat grootvader haar maar ge--ieven kan met een overschot yan stokjes, draadjes en pa-pierkens ? Waarlijk, het poeze-ig ding ziet er niet tevreden ait, ten ware de toekomst, de skelige toekomst haar afschrik-;e ! Mietje wat maakt u droef-^eestig, terwijl gij van verlan-gen en vreugde zoudet moeten ^lanzen en opspringen ? Dit schuitje, doet u denken aan rader zaliger, die vertrok met îene grootere schuit, ter visch-v'angst, en door de zeegolven werd verzwolgen r Hennnert gij u moeaers tranen, ue eiienae die volgde op die ramp ? de komst van grootvader die zeide met bevende stem aan moeder : « Gods wil is geschied ! Schrik niet ! Grootvader is nog sterk en moedig. Brood zal niet ontbreken. Betrouw op mij en op Hem die zorge draagt

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Allerlei: lezingen voor het kristene Vlaamsche volk gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Gent von 1914 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume