Belgisch dagblad

1651 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 22 Januar. Belgisch dagblad. Konsultiert 29 Mai 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/2f7jq0tk9s/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

s il;1 ••; ïS-n.r?jr2rHSr» DirVSD A O 33 J 4.NUATÎI imS TVo. to«; A B 0 N JS E M1 E N T E N. Per 3 maanden voor Nederland I 2.60 franco per post. Losse 'nummera. Voor Nederland 5 cent, ▼oor Buitenland 7*/2 cent, Den Haag, Prlnsegracht 126. Telefoon Red. en Admin. 7433. BELGISCH DAGBLAD WerscSiijnend te 's-Sravenhage, eïfcen werkdag te 12 ure middag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. ADVERTENTIEN. ^ " Vaa 1—5 regels î 1.50; elkd rage! meer f 0.80; Racisme» V 1—5 regels f 2.50; elke reg«l meer f 0.50. London. Dixoa Houae Lloydt % Avenue E C. Parija: 7 Avenue d'Antin 7. Nieuwe aanslag op België. Diiitscbland laat Vlaanderen s politieke zelistandigheid uitroepen. De landverraders aan het werk. Wij protesteeren tegen de verscheuring van oiis Belgisch vaderland. Dë MsÈ MM i Hn Avilit dioior ong meer dan, ©ena is voor-jjpeid gepetesi! is .gescihied : Da Raad vaa ÊViaanderen heeft Ylasnderen's p|0<litiekè Tfcjf-t .andghreia uitgeroiep'en. D,c Raad van Yiaandcreia verklaarde d,opr Vii ieicgram van 19 Januari uit Brugsel *jij;n mandaat neeir te legigen, taevertrouwd idooir den Viaamgchein landdag van -4 Fe-jbruan 1916. Hij1 «ai zidh oadeixerip^n a art jc-ea nieuwe vaifeiaadpleging (?) dis lioi JViaamscihe volk geljegenheid mjaet verschaf-Jen .;zijn wil nopeng dit besluit van den Jlaad tût te drukkein. Daar die verkiezingen ander den diruk van fie militaire» beizetting zullen gegcliipde'n, îuilep zij! ttalns vain goeïier waarde zijn. Er i§ ©en kio;miinJissiei van gevoIraachLig-flfîi 'lot atand giefecmein. .V.eparzittei! Piitec Tack uit M^cjielen; algo-taetinie gecietaris Acliille Bi'ySj lût Aalst; )Buitenian;d§ch« Z.akiein A. J(o|nckx, ujt Goût; piaaenlandsche Zakejn Ivarel Heynderiokx, pit S:int Niklaas; iWJetsinlscihappela en Kan-ilcli Hierolnymus Die1 Deckef, uit El&e|ne'; i'Jl'stitiè, Fiolr HeurolmanB, uit Antwerpenj jiFinaûciëa, Le^ Meielffc—De Mallewie, uit Sint •''Niklaasj; Mj'wiih'eid ein Aiibeid, Eïri. Verheie?, ifuit Brugsel ; Natioaaal Verwieer, August liBom® uit Sint Kiklaas; Posterijeln, Telc-F|grafie en Zeie'wezteii F. Brûlez uit Bla'nken-berglié.Be gialitiek van V.oin Tirpitz triomleert taver dcziB van Von Kuhlnianiii. De . Alûult-^cJick •w'illen kost wat kost Vlaanderen in 'de kleim boudeti. Toen verleden week gemeld werd, -dat de Di-.UscLa Staatsseoietatia Wallraf zirfi Jinar België begaf, giste men dat die reis in ver-band stond met de nakende politieke zelî-Btandigheid van Vlaanderen. Inderdaad, de Duitecbe minister van Bin-nenlandsche Zaken beeft den 15n Januari te ' Brussel een afgevaardiging van den Baad van Vlaanderen ontvangen. Tengevolge van dit ontvangst werd de politieke zelfstandig-' haid van Vlaanderen officieel door Duitachland ,;oedgekeurd en afgekondigd op de meeting van 20 Januari in het Alh'ambra te Brussel. ' Ziehier in welke termen de ongenoemde ,woordvoerder van die zoogen." Raad van /Vlaanderen den vijand van zijn vaderland heeft toegesproken : „In een voor ons land belangrijk oogenblik betreedt U. E. ons land. Gresteund op den openbaar gemaakten wil van Z. M. den Duitachan Keizer, dat Vlaanderon's vrije ont-?vi!;keling zeker gesteld moet worden, ge-)teund op de overtuigende werkzaamheid van de bestuurlijke sebeiding, gesteund op den ^nbuigzamen wil van het Vlaamsobe voile >ijn nationaal leven niet weder onder het Waalsche juk te brengen, hoopt de Baad op iet uur dat aan het Vlaamsche volk den ipbouw van zijne zelfstandigheid en den Raad ielf de vèrsterking van zijn eigen stelling ial brengen. Zoo wachten wij in vast vertrouwen dat p/eldra beslissingen zullen volgen die ons jekerheid oyor ons lot geven en welke vriend en vijand geen twijfel daarover laten dat Duitschland de zelfbestemming van Vlaanderen zal achten en beschutten. Tôt Uwe ! Excellentie richten wij de eerbiedige en ! dringende bede te willen tusschenkomen bij de regeering K. M. en de vertegenwoordiging van het Duitsche volk dat voor ons een beslissing werd die het vertrouwen en de hoop vaii ons j volk rechtvaardigt. Allen die ons volk kennen, zullen u verzekeren hoe overweldigend zich de versterking van een nationaal Vlaamschen wil zich doet kennen. De duizenden die in vergaderingen het reoht van hun stam, hunne taal en hunne vjijheid eischen zijn slechts eea deel van hen die in hun hart hetzelfde Bischen, zwijgend, omdat zij moeten zwijgen, «naar tevena de oogen gericht op de nakende bealissingen, tevens hopend en hun uur af-wachtend. Moge het een gelukkige beschik-king voor ons zijn, die U. E. naar Vlaande-ten heeft gevoerd ! De Duitsche minister antwoordde op die begroeting. Met den dank, dien ik u voor uwe ver-trouwensvolle woorden verschuldigd ben, Wend ik me niet tôt vreemdelingen, maar tôt de vertegenwoordigers van een voor ons, Oui tachera en verwanten Stam. Zelfs volk dat een Memlinc en een Rubens heeft gezien, wiens vrijheidsdorst en moed tôt in den dood ons reeds in onze jonge jaren Conscience vertelt, staat door gevoel en gedachten bij ons begrip en ons hart. Daarom vervult het ons met groote vreugde dat juist de zege 1er Duitsche wapenen de baan de!" vrijheid /'°°r het Vlaamsche volk breekt. Q-ij, miine ■beeren, hebt als eersten van uw volk den » laamschen leeuw de ketenen afgerukt. »CHj hebt uit den mond T»n den Duitacheu ^anselier de aympathisohe begroeting van Uive zelfverkoren autonomie vernomen. G\j zijt bezig die zelfstandigheid uit te bouwen en verdere kringen van het Vlaamsche land om uwe vrijheidsbanier te soharen. Hetgeen op bevel van onzen keizerlijken heer, de onver-getelijke baron v. Bissing begon, zet de nieuwe gouverneur-generaal baron v. Falken-hausen doelbewust en krachtig voort. Een naam alleen teekent reeds den weg: „De Vlaamsche hoogeschool te Qent." Zoo zal, en daarop hoop en bouw ik vast, het Vlaamsche land opnieuw worden wat het eens was : een land op wiens vruchtbaren grond kunat en wetenschap gedijen en waaruit mannen ontstaan die voor de vrijheid strijden en zegeviereri. Zij zullen hem niet temmen Den fieren Viaamsken (sic) leu (aie). Leve Vlaanderen! Tôt hier de F r a n k f. Z t g. van 20 Januari, waaraan wij beide aanspraken ont-leenden.Het antwoord van het Vlaamsche volk zal hetzelfde zijn als bij het ontstaan der Duitsche hoogeschool te Gent en de bestuurlijke scheiding : Neen, nooit ! Wat is de Raad van Vlaanderen. Uit welke leden bestaat hij ? Door welke volksstemming is hij regelmatig gekozen? Die Raad is enkel een raderwerk van de Duitsche machinatiea op groote echaal, die wij ook aan het werk zien in Polen, Lithauen, Koerland enz. De leden zijn onbekenden en in aile geval ambtenaars van den Duitschen overweldiger die hen betaalt en laat leven om hun vaderland te verwurgen. Een samengeraapte ver-gadering zopder eenig mandaat van het in België soévereine volk, stelde die ledepoppen der Duitscbers a an, Een r.ieuwa dergetijke vergadering rïép de politieke zelfstandigheid Van Vlaanderen uit! Het Vlaamsche volk braakt die landver-raders uit. Zijn onbuigzame wil is zich vrjj te maken van het knellend Duitsche juk, België te herstellen en er te leven op gelijken voet met de Walen. Indien de Duitschers rechtzinnig waren en eêrbied koesterden voor het zelfbestem-mingsrecht der volken, zouden zy tôt na de ontruiming yan België wachten om de Vlamingen vrij te laten zich vry uit te spreken. Doch de vijand durft niet. Een veeg teeken voor hem dat hij hier vooral comedie speelt en een handvolletje uitspeelt tegen de massa die moet zwijgen, Wanneer Walraff spreekt van zelfgekozen autonomie van Vlaanderen dan liegt en be-driegt hij. ^,usschen de Vlamingen en Duitschers bestaat geen enkele stamhoorigheid. Het klinkt als een vloek te hooren dat het volk, welk België verpletterde, Sleeswijk'. Lotharingen en Polen verknechtte, tôt Vlaanderen durit zeggen : Wij ontsluiten voor u de baan der vrijheid. 0 Duitsche slavenvolk de Vlaming is een vrii man ! De gansche wereld moet vernemen dat, wij, Vlamingen, de politieke zelfstandigheid van Belgisch-Vlaanderen met de grootste energie verwerpen. Wij richten ons op tegen die cynische daad. ' Wij klagen bij aile beschaafde natiën aan dit nieuw geploeter van de Alduitsche poli-tiek, die in daden wil omzetten de jongste woorden van Von Tirpitz, verklarend dat Vlaanderen Duitsch moet blijven. Aan de Belgen, aan de Vlamingen in het bijzondar, die vrij in het buitenland yer-blijven de hoogste plicht, krachtige pro-testen tegen dien nieuwen aanslag op België, het yolkerenrecht en het zelfbestemmings-recht der kleine natiën te laten hooren. Leve Vlaanderen in hou en trou met België verbonden en vergroeid I Leve Vlaanderen onafscheidbaar van het Belgisch vaderland ! Léonce du €astilSon. Belgische ministerraad. De ministerraad kwam Vrijdag te 10 uur 'a morgensi bijeen te St., Adresse, f>ndleir het voorzitterschap van Baron aie Broqueville. Men heeft den mi itairen en diplomatieken toestand bespro'ken'. Verder gingian de laesprelungion vooral over de bevoorrading van het bezettege bieA van België, bevioorrading, waarvan nu al de dienstem beibeerd worden door het nieuwe minisiterie van Nationale ilar' inrichlingi onder leidiug' van de U roque, ville^ Er i» eveneans gesproken vaa ver-echiHeade maatregelen om de vergoeding aan da offieierea^, en aoidiaten te verhoo-geu an om het aaaitai niauwîwsj.ptu op p&'l le heudeu. (Offioe» belge). Siens oitjBliiï. ANTWERPEN, GROjOTË BRANJO TE MECHELEN. — Dio(n-derdàgnacbt brak braind uit ir- Id'e meuibel-fabriek Heygié (firma bast gekend als „De Holiander"), die' aldra een kolo^sale uitbrei-ding nam. De firma bievindit. zioh in De Beefeersjtraat, en men beeft g^durendje een ganseben iijd gevreesd dat d«-; Imizein der Kaiiielijlnœtraat, die langs ac;.f.ar aan ge-noemd^" gfcraat grenzien, do!>r de vlammen zouden wordejn aa,ngeitagl.. De. piOimpiers; kojndiein weinig bulp bieden en de fabriek werd toit den gr xnd do«K het ruu,r verniatjigd. Kadere ibijizioinderiheden : Buiten de thuislwerkefô! ziijiu er een Vijï-en-de;rtigtal arbeiders: ^sonder wlsufe gekomëin gezejn de beeie ^otorraad boai met 'de ge-bnui\ven dooir heit vuur vexslolitden is:. Ook werd belt gansjshe weribu;1 van den bekendein foitcgraaf P. Keekoek, wqnende in tfè Katbelijbestraat ,en wien^ -vvaaing langs aobiter aan de maulbelfabrlek paald^ ga,n§eh door de vlamimem veiriield, In de afgefbtrandei' falbriek bè'-'olnid zich wik nog bet geneedscbap van ppe v/^rldiedon die 0Cg in het buiteinland vert jc-r -n. Die gcbadia die op oingéveïr 200.000 frank geschat wiondit, is doior verz.vke.ring. gediekt. WEST-VLflâJDEHEN. D:E, toestand te blaîkenberghe, Aile hoitel§ op den zeecÏÏjk c r« in 't alge-meem in de §|tad dienen toi kïtzernen jein. baspitalen; hcieil de zeedij'k îs vol l0i0'pg,ra-ven, de haven i§ ibîjna g;.,-eii ontruimd a:oior viseeherssloepiein, w'aairan vele in brandhofut g?s.laige|n tefn aadere gszjonkeu z^|n. Bijaa aile hjqnide|n zijn doedg^ ^vhoten gewor-den om te dienein als tp^fel aan die Duit-gchèrs. Kiaperwarerij vélos, f.lles dat den Duilspber ka;n diernen^ is apgieëisebt. Ongeveef acbt hepiderd mttnnen zlijjn ver-ph>M vaor den Duitsche® . te werken en wiorcten overal rend -Blaoke 'îfô:ghe _gesteuïrd, velen tegen 0 os tende waapj zijji voor hmu zY/aien arjb'eid weinig te efea krijigen. HENEGOUWEN. DE S1ERKHUIZEN ONDES. DUIT-SCH BE-HEER. — In de wjeirkfitiizeL' Allard te Mar-cbiennie weirken &QQ anbeki :§ aan het maken Mia turikkJgraad. In. rl„, Tiaft aStotriaÉr ite Juimet, sêdefi mièe? dais ijaâf <j^S-eisehitj bedraagt het persiqneel 300 man. Men maalqt er geigiOlide platen en uiteennecimbare d,!zeren biarakken, waarvàn er oagelijks zes voile wagepâ wordiem geleverd. In de fa-ibriekcn Parisi ta Marclhienne wioirdt m®t 200 man geaifbeid aan het maken van gewoion i,izerdraad, prikkeldraald en allerlei ijteereix gtukken. In de w.eirkbuiziein Des|Oim]bay îb Maircinelle "wlaar een hondardlial y»-erkliedein aribeiden, wiorden de versleien Diuitscbe sleepibootea herskeld. De eoin^truc.tiewerkhuizien van Char-leroii, gejegen tegen Marcihiieinne—Est, links van den 'weg Charleriod—Thuin gelbruiken 1500 werklieden, waarvan 1000 mannen, 200 ATOjUiwen en 300- moffiein. lîet groioitste ge-deelte dëzer ÎOOO mannein zijn Friansohg ge-deportieierden uit de <Smatreken van R^el. Men beirstelt er Iandlbiowwxniacihines en maakt i er kisitjqs voor het vervoer van handga-a^ nalen,; miejn heeft er ook eene gieter^l opge-ricbfe.In de „MetaUu.rgique da Hairiaut", gelegen te C oui bet op 500 meters; afstend van de kerk ,langs; den sçiaorweig Cbarle^oi—Namen, die gederît het ibegin van dein olorlog oipgie^ ëisfbt is, worden lokoanotiGTOri hersteld. Taar werken &00 man. S'edert een iniaand heeft mien er een hioiog^iBP- in werking gesteld en weldra z,al er een Martin-aven i-nsgelijks in werking worden gebracM. Het warkvolk wordt doior Duitsche béstaurders en lOjndeirmeesters jbewiaakt. In de werkbuizen Germain te Miotnceau-gur-Siaimlbre,. gelégea op 500 ■•meteirs: der statie van Marohien|ne-au-Pcint. links van'dten weg naar Manage en in dé „M0talluiig'iqUe" te Marchiènine wlorden auitoi's hersteld. tWtekelijlks wiorden een boin-derdiial biers-teilde autiq's afgeleveid. In deze itwee wieirkbuizien werken 15C0 man, waar-icfljder 5C0 m.offein. In de itiagelfabriéken Le Fontaine—l'Eyêque werken 500 aribeiiderg aan lîet maken van a.llerlei saort n^gels. In de faibriekein . Zim-mermian-Hanrez ûe1 M-ar.ecau wiorden maan-delijks 2 tôt 3 lokoniotievem hergteld. Dé 'bestuurdde.r, een 00:(tenrij!ker, wei'kt ..reiecl? gediert "net Ibegin van den oorlog voor den Vijand. In dez© insteillingen worden ook de macbienein der kbO'lm|ijinen en andere Werk-bnizen bersteid. Les Nouvelles.) LlilK. DE ïOEKiOMST ;VAN HET, ST;ADJi'i VISÉ, In goniimige krinjgen is1 men th&ns druk in de weer met het Iblespreken d?r m'aatregelen, die moiaijefn getroffen w ni en voor het ier-oplbouiwen van het stadje Yi-'é, niet ver van de Nedeirlandsche gren:31, dat in Augustus 1914 bijlna totaal werd neiergebrand en ver-wiciest. Vele cntw'erpen. heib'ben reeds het Jic.br gezif». Messt aile willen reksemingi hou-clen huit het'-uitzicht der oude gtaid: ande-re nioichians ziila van meening dat Visé zooals het vrc.'gor was, zic.h niet kon oîntwikkeleiv, içgeslol a als zij was tusscbén de steile bei'g-boogie en de; Maas. Da liesr R©m nehajnlpsi fcio|iTï5rmc0,3)11®- der provinr-ie, is ook cen vcor- ander van be't ibouwein cener ganseh j-^ieu-we stacl, ' 4ie ziou zijn eea , Kurortv, een i-avea m;t j -ayni rktea, s.t paljlaat ea'enz. Binaenkoni znllein' zijn ootv\:erpen «penlifk ten' ooiigf <?t«d woideo -v Legerberichten der Entente. Aîgemeene staking in Oostenryk. > , i Pruisen verzet zich tegen de autonomie van Pruisiscb Polen. j De zeeslag aàn de Oardaneâien- — Trotzki en Lenin b8" reiden een aSgemeene sociale revotutie voor. *• OE.TOESTAND "j | Do duisitere comédie van Trotzfcy, en Lenin wordt xneer en meer doorzi 20. Het zijn fanatici, anarchisten, die een" sociale rovolutio in de gansche wereld willen verwelcken op gevaar af de bar-baarsehbeid te doen ontstaan. Zij besclaouwen Rusiand volstrekc niet aïs een staat, maar eenvondlig a!a net toevallig tooneél hunner ^ tegenw\oordige hel'lendadon, hetwelk zij binnenikort ijjieer naar. het Westen hopen over te brengen, Evenmin beteekenen oorlog of vrede voor hen iets meer of iets andexs dan debe-vordering, van hun ésnig doel. Zij maken nu slechts gebruik van het vredes-vraagstuk, omdat d© giroote iria»ssa dààr-in alleen belang S(telt." Trotzitcy zal de Uuiteche vredesvoor-stellen aannemen, en dan de schuld op de geallieerden werpen. Hij staat nu op een tweesprong en ziet zich voor ditdi-leimima geptlaatst : zijn volgjeiingin.te Fe trograd of zijn îaam in het Westen te verliezen. Waar hij het weTKelijk op toe-iegt, dat is dat geen van beice partijen den ooirlog zal winnen. A Me regeeringen moeten worden afg-ezet om de maatsciiap-pelijke omweiïteling te verhaaeten. llet is ailes dôodeenvoudigi-Hij ■ zal al zijn invloed aanwenden "in het land vah Jde vei'hezende partij, nadat Ruslamd . vrede, giemaàkt heeft. "Hij is zeer wispelturig, laat zich door zijn tempérament heen en weer slingeren. en haat de geaillieeirde 1 e-geenngen meer dan de JDu'tscbe. Men weet dat l'rotzky uit Frankrijk weard giezet omdat hij daar met Oosten-rijllcseh gield tegen den staat stook.t. In verband meft de pplitieke zelïstandig-" Ihieid-van Vlaanidieiren feab hier gewezen wc^r-dan op de verklaring K:an den PraisiscJhen ministeT -»an btoasjûlaodscihe -a'-?'., die Ln deSt Lauddag wièfigeircie- aan eetné' Zielt- sitamdigheid ta ver[ean|en, zoggeadio dat Frui-sen a®n eonheids] aiijd is. Poilen mioiest maar in Duitschland opgaan. Ziedaar de piroet de som van Diuitsch-lainid"s rechtzinnigl ejid inzaldo Vlaanderen s autonomie. In Ooateniijk beBtt een algerneene staking plaaits gebad laite- ppoteist. De toestand is er zieier gespannen. In de Ramer œgde Adler (vad^ir), de soeiaàist: ,,Wjij willeu den alggmieiemen vrede, wij willen boni 'Jnr'i'Jtor-waardeïijk. iW|ij vephinden er niet de ;'np lijving Kiàn een Eoninkrijk (Poilen) aan. Oostenrijk staat vjq&r ©on rewolut ie, indien dei onderhandelingen te Pcest mis. Ink'ken. Allbert I, Koning van Jérusalem! AYaarom niot? De wereld is een bl'ijivende buhï ?"viar-scbuldigd aan den soldaat van het Ileolvt, den Koning van bet kleine iiand, dat Duitschland tegenhield. In Le Gauloir wijdda de Franscho ■ académicien, Dienys Ciochin, cen àïtikel aan Albert 1er, joi de .Jéruss&om, waardigen • p-volger am Godlried van Bouillon. Dioioir de beiilige piaatsen aan een vo-rét vain een kleine staat toe te tevtrouwép, zal men den vrede in het O'ôâten ®aor later bewatfem:. . (Ongecorrigeèrd). 1 De warboel in Rusiand, De onttb inding der oon§tituante. FkTKOGRAD, 21 Jan. (H. N. draadleos..) De «onstituante is door de ma-irdzen niteiengejaagd, omdat ïij niet de - manier - wilcla goedkeuren, v/aarop de vrede,.sonderhanide! ingrn door de sowjets worden gevoierd. 'Op 20 Januari kwam het uiivoercnd hoofdoonnté vau de aowjeta der arbeiderg, bcieiren en sioldaten tôt eene bni-tijngewonie zitting Mjleen, waarin ' begloien werd de cloasiituante-vcrgade ing te ont-fa inden. Hoingergnood in Rusiand. Sl'OGKIIOLM, 21 Jan. (II.N. draidl^og.) Volgens betoouwbai© berichten uit Ru-laud heeirscbt in de giouvernemenleii Novgorod, KiQstrome, LW.'ladimjer, Sinolemsk en Moekou v-qOiinamelijk in Dreniburg en Turkasiari, ban-gersnood. Van het Westelijk front. Het Engelsche legerbericht v ' LONDEN, 21 Jan. IReuter.) Engelscï «tofbericht. — Het vifaraMijjc gesohut-vuur is in den loop Van den dag ter W. van Lens bedrijvig geweost. Anxlerf valt er niets te vermelden. Onze vliegtuig'en habben den ,?eheelei dag verscheidene vijandelîjke doelen, me boimnwn bestookt en de troejnu in d< loopgraven onder machinegjewcervuur ge nomen. Een vijaaiielijk yliegtuig is neer gie0cnotau, jU«èa onze toeetfU.en ont breekt. LONDEN, 21 Jan. UReuicr.) Engelsch ) raid dag -ataf bericht. ' — De naclit is kaira l voorbijgegaan. Wij hehben enkelu gevan-genen gemmakt bij patrouille-ontmoetin- ' gen. Het Fransche iegerbericiit, PARUS» 21 Januari. Off, avcsiibeiicht. In djè Argopine heeft eën overrompeiing van, de Duitsche linies bij Foar-de-Paris het d n Franschen magelijk gemiaalct, een 15-tal g&i van^enen ein drie macihine(geWeren te ne-: men, j Vuurwisiseiing van bet geschut op beide ocveig van de Maas en in* den Eizas in, de streek van den Sudel en den Haïtmaansr ' weileikoipf. Vau liet Zïïiôelijk front. Het italiaansche iegerbericht. ROME, 21 Januari, (Sjtefani.) Off. Giste reti aanmerkelijke bedrijivîgheid van net gei-schnt tnsschen Brenta m Pi ave, wlaar het Iiaiiaansche vu'ar rofielde en werd samen-gelroklcen op die vijktndelijlke linieg zoogoeid als dat der tegenslanders op onze stcllin-gcn. Beizuiden den Col Caprile bewes'en! Cetera aan de Lepre maakten de Italiane(a\! in èene kleine overrompeling eenige gavan,-' genc,n .Ten N. 0. van den Monte \sol me en stïoerniopwiaarL1, aan F ivt - Fr.'ula va -, ijdeiden de Italianein pogingen -vair vijLa.d"* lij'ke paia»oaljei§ doortastend, ïa* de TurRsËbe frenten- ïlet Engeîsshe legerbericht. LONDEN, 21 Jan. (Beuifca-.) Officieel- Bi| ycois^o-digei patroieiljo-gevechteu. in het 'Lusjjgcbied z-ijin 19 .ianuari enkefe vijattdeu gèvangen gen,am€>n. Den 20stén "heèbsji" Br;tsche megtuigen.herliaaldelijilc vijandelijkei kampen en ipipslagpdaafcen biji bet station; ;Wee inijl ibeweçteh Scboasiieb (Samiaita), gebcanbardeierd. Een vij!ar.de!ij'k to^ste! wertï 4uiirioos neergojaaigd. Een der onze moest in de vijandelijke lir.ies laïklen. BerjituurJer en waarnrnaieir vernielden het alvorens ge-Vangeri genomen te werden. Il Oesi-Aîfifei Hat Engelsche SegerbericSiî. LONDEN, 21 Januari, (Rei t r, Ofiicic*l< Bij Pamo.ani zdjri vooirniiqgs>-choae,i troapea van 0:1s met cen vvijlandelïjke krijgsmacbt ia aainralving. In het Swcsmlbirtarika g.ebied heeft de Britsche kolonne van "'ajagaland uit Liçevamboeia Boimia beaet in den hoek, gp-varmd door de saimmvlceang van de- Lu-vambçiela en de Loejand; , De ; rugtoehi van den vijand naar beit noiorden w.oï.lt Vernield, doiordat de hooge waterstabd zijn brug heeft vernie!d, : Be strijfl in iie iacht Bedrijvigheid van Franseha viisgers., PARUS, 21 Januari. Oiticieel; Giste-ren zijn dri'e Duitsche vp^|tùigeù geveid, waarvan twee door het Fransch® afweer-geschut. Bovendien tuinaeh .n vier j <uit-sche toestellen in hun Uni -, ten gevoigô . van gevechten met Fransche vliegers* Duitsche vrie&iuigan neergeschoïen. - HAVRE, 21 Jan. Oiïicfteel: De dag vaa Zaterdag is bijzonder «ongnnstig geweest roor den Duitsehen luchtdienst. Drie viiegtuigen, twee jachitoestellen en eea bombardementstoastel werden neergescho ten. Twee vliegers werden gedoor. eu vier gèvangcn genomen. in den namiddag vlogen vijiandelijke viiegtuigen boven onze vooruitgeschoven 0 >pgra,ven- Ons bij zonder geschut begroett9 hen met granaT ten. }Een giranaat troï een der toestellen en rukfce dit een vleugel af. Op den weg van WToumen naar L t^orstpaate startte cen vliegtuig te pletter. l>e bestuurder, viel in onze ijzerdraadversperrïng, waar, hij avonds werd uitgehaald. TwjpWg minuten later viel een twepde iachtvi'eg|-tuig bij Clarcken te pletter, terwijl onz»' oatterijen tegen den avond een (1er de yliegtuig naar omlaag selioten. , Bij het vallen van den nacht h-addem; t groo,te vijande'jijke bombardements-\ilieg^: tuigen het Duitsche vllegpa.rk verlaten 1 om bommen te werpen op Fransche en' r Iktgiache kustplaatsen. Onrifddîllijk wejv den zij gesi^naleerd; van onze linies uït' t richtto ons bizonder geschut een heltigji, t spervuur op de vijandelijke viiegtuigen.j > Bén er vran daaldja ùi de Belgische li-* - m'es in de nabijiieid vau ,WnlveringlieinJ ■ waar onze soldatan ©en off\elar en dri# - onderrolficierm der tjenwnmng1 gevangeoj nameii.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Belgisch dagblad gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in 's-Gravenhage von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume