Belgisch dagblad

581893 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 23 November. Belgisch dagblad. Konsultiert 21 Juni 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/ht2g738255/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

2o ÛONDERDAG S3 I^O 1010. iVo. CîO ABONNEMENT EN. Per 3 maanden voor Nederland I 2.60 franco per posfc. Losser' aummers: Vcor Nederland 5 cent tsoor Buitemand Tk cent. Den Haag, Prinsegracht 39 Telefoon Red. en Admin. 7433. BELGISCH DGBLAD » * BesiuurdQrs: Qr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur: L. du CASTILLON. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. AD VEE.TENTIEN. ^ Van 1—5 regels f 1.50; elke regel meer f 0.30; Réclamés 1—5 regels £ 2.50; elke regel meer f 0.50. London : Dixon House Lloydg Avenue E C. Parijs: 7 Avenue d'Antin 7. DE ECONOMISCHE VERBONDEN. 't Is klaar voor ïeder ldaarzienden geest, dat na den oorlog België zich. onder economisch opzicht niet kan afzonderen. Aile landen zijn gesteld op in-ternationaal ruilverkeer. Natiën, die door een sterk ver-ban d met elkaar gebonden zijn, ktuinen alleen het genoegen koes-teren zelfstandig hun economische positie gestand te doen. Dit was natuurlijk de grondge-dachte du- Bondgenooten voor hun economiscbe conferentie en niemand zal h et zonderling vinden, dat, tegenover onbetwistbare feiten, waarbij Duitschland zijn economi-schen opbloei gesteund is op oor-logsdoeleinden, de vredesnatiën en de verdedigers van de vrijlieid liun schikkingen treffen voor bescher-ming der economische betrekkin-gen in de tcekomst. Het is nood-zakelijk, dat diegenen, die in de economiscbe wisselwerking slecbts een verovéringsmiddel zien, on-scbadelijk gemaakt worden. Het industrieel en handelsleven moet een vredesfactor en een internationale solidariteitsbasis zijn, in plaats van een middel van heerschen en verdrukken in de handen van een natie. J u i s t daarom is de economiscbe v c rstandhouding der Bondgenooten een noodwen-digbeid voor den w ereld- V 1' o d o. 't Is alzoo dat de zaken moeten beschouwd worden, wanneer onze vijanden van nu af spreken van een „economiscben oorlog", dor-wijze aan de Bondgenooten dezelfde gevoelens toe te scbrijven, dan diei genen die aan de basis lagen van de Duitsche politiek en die hen, in den ban der bescbaving hebben gebracbt. Wanneer iemand ons komtzeg-gen : de kleine natiën mogen zicb niet alliëeren met de groote mogend-beden, want zij zijn een instrument in dezen handen en worden er bet slacbtoffer van, dan luidt ons ant-woord : "t Is wel mogelyk, voor wat betreft Duitscbland en Oostenrijk; màar 't is niet de mentaliteit van de Bondgenooten. België kan niet meer vergeleken worden met de „kleine landen". België is groot door zijn roi, zijne actie en zijn voorbeeld en de Bondgenooten zullen het de plaats voor-bebouden, die past en verdiendis. Zeggen dat ons land het rechl niet heeft zich të alliëeren met andere mogendbeden, is een bîijk van wantrouwen tegenover de bondgenooten, want men weet, dat er nooit spraak kan zijn van een alliantie met Duitscbland ; ten andere hierdoor krijgen onze vijanden voldoening. In Duitschland, Oostenrijk en Hongarije ligt men op loer op ver- : klaringen van Belgen, die zich j vergissen nopens de levensbelangen 1 van hun land en de gevoelens der . Belgische bevolking ; Lin wanneer ae Vijanu. guiuatoiM. i en zich inschikkelijk toont.... j Belgen, weest op uw hoede ! OE TOESTAKD liet overiij'Jen van den 86rjarigen kcd zer, van Oostenrijk scliuift voor een oo genbiik de militaire gebeurteniseen vai dezen oorlog in den achtergrond. _ ©o ,,schitterendô sekundant" is in de zen oorlog zoo min schitterend geweest ala in de vlakten van Lomioardye en bi Kônigigratz ol Sadowa. De onde keizer die zich niet bij gedane zaken kon bij leggen, was het die den wereldbrant vo'orbereîd heeft door bij naiddel vanVoi Aerenthal,- Bosnie en Herzegowirua in te paimen en Servie te willen verdruk ken, minder dan eon vazaal. Meermaals heeft do overleden keizer gepoogd eei Europeeschen oorlog, te ver wekkcrn. Voo hem waren de volkeren gemiaakt voor de vorstén en niet do vorsten voor d volkeren. V Die mpnarch heeft zich lange, lange jaren overleefd. Z'ijne legers waren ook niet schitte rend in dezen oorlog. De jongsto nocLej lagen rond Lutsk, waar 400.000 Oos tenrijkcra in de handen van de Ruse-ei vielen, bewezen dat iets verrot was i de commando en do organisatie van d( leger- Frans Jozeî wordt opgevolgd dooreet dertigijarigen aartshertog, die de mislul; king van het z,omeroffensief tegen de Ito lianen op het gewoton heeft en met een paar andere kroonprinsen bewezen heefl ■dat mililair g.enie juist niet in een vorstelijke wieg wordt gelegd. Als politiek man is de troonopvolge een onbeschreven blad. : Stellig zal hij de politiek va«n zijn vosi ganger niet violgen. Wat mogen wij va die verwisseling van troon verwachton De tijd zal het uitwijzen. Zal de -nieuwe keizer begrijpen da het verbond met 'Borlijn noodlottig mio< uitloopen op verdwijning van Oostenrijk Is hij voorslafîiler van het économisé verbond der middenrijken ? lit geloof het niet. Is hij bovriand g< noeg met de Hongiiren, om te verhindi ren dat zij zich onafhankelijk van Oos tenr^.c verklaren ? Te Boeda Pesth ''de nieuwe koning een onbeikende. Oostenrijk staat voor een gevaarliji kôerpunt van zijne geschiolonis. De dood van den oudem keizer va sairien met de verovering van Craiov in Boemenië. Zijn de Russische hulptroepen eene 1 \?einig talrijk om de Boejneniëi* "doel matig te helpen ? Aan andere fronten geea nieuws va tenng. Efiii TerzoBfeGîirift fler to Seflerlanfl ; . Miieito Bftei m u. it : losiiia Ijeliiiiïa. Op het congres der Belgieche Veree- i j nigingen, wellc. te Baerle-Hertog heett 1 plaats geliad werd onder algemeene in-■ stemming besloten een smeeltbedo te rien- ] t ten tôt H. M. Koningjn Wilheimina, op-L dat door Hare Booge tusschenkomst aan -heli wegvoeren van Belgische burgers i . een einde worde gesteld. Een Gommissie, samengesteld uit de i heeren Diérckx, Dupont, Fierens, Simo- ' r nis en Van Caïuwélaert werd belast met ; do redactie van den smeeltbrief on de in- < g zameling der handteekeningen van al da i Belgen, welke in Nederland verblijven. i De bladen, waarop de ha.ndteekeaiisngen ' kunnen worden neergeschreven en welke later tôt een album aan Hare Ma^esteit. " zullon wjorden aangoboden, berustan bij aile Belgische Comiteiten. mil ■ — ■ IWII IH II II Bill —Il II III11 IIII Hlllllll II— !!■ IWIIHT— ; ENGELAND en BELGIË. 3f ——— In het Lagerhuis vroeg eea der l©dien of er 25.000 mamnen uit België naax Dtfctsch-1 land war«ii -wegigievoerd en of na d«n val van > Antwerpen de Duitsc-he militaire oveo^heid aan kardinaal Mercier do pleohtdge, sohriîte-lijko versîekcringi gaf dat geen Belgen ge<do-r Tiorteerd zoud®n worden, hetgeem werd be-vestigd door Von der Goltz. Lord Cecil ant-. waorddie en zeide t© geloovcn dat do feiten i warea, gclijk zij werdon vermeld. Hij aontte î> het b&laagwekkend te melden dat d© Duit-seho officier onder wiens bevel do eorste de-porlaties in Vlaaaideren ten uitvoer werden g'&braclit, àe vrocigere militaire gouverneur t van Brussel was, die onmidd'ollijk veranit-woordelijk vas voor de terechtstelling) van a zuetor Cavell. (Genieraal Sauberzweig.), Daar afschuwelijkbeden van dit soort wor-| clen bedreven als een bij voorkeur gevolgde ' politiek dier Duitsohe regeering, kunnen lou-ter woordcn vaa Engeland niets tiitworkcn. Engeland zal inderdaad in aile opzichten het optreden der Belgisohe regeering steunen i en beantwoorden aan elk beroep, dat deze zal doen op Engeland, terwijl Dngelaiida stem it in/ liaar belang zal worden gevoegd bij elk a boroop dat zij zal doen, op het oordeol en don bijstand der beschaafde woreld. v e Het eenige wat ten slotto de quaestio tôt . een oplossing kan bremgien is den oorlog voort te zetfcen met iûapanning van aile a. krachteoa en tôt een hoofddoel te stellen. de vierz®kering diat liot Belgi&oli girondgobied en cîe Beigisoho burgers van deao ondierârukking «.-orden bçvrijd1. (Toejuichingen\ Links en Redits. Kleïngeestige critiek. Een belgisch kapitein-bevelhebber, die in Nederland is geïnterneerd, kan niet verkroppen dat menop officieele belgische plechtiglaeden een ander belgisch volkslied zingt dan de Brabançonne. En aldus doslt die olficier op kleïngeestige taaltwisten. Is dit eene critiek omdat men-te Baarle-Hertog naar Wijd en Zijd en misschien den Viaamsehen Leeuw heeft gezgagen ? Ja? O! dan weet die kapitein niet dat de Vlaamsche en Waalsche verdedigers van Luik onder bet ziîfgen van den Viaamsehen Leeuw de troepen van Von Emmicb deden deinzen. De Vlaamsehe Leeuw is ook aan den Yser gezongen, zooals hij ook aangeheven wordt door onze duizenden en duizenden Vlamingen, die naar Duitschland worden gedeporteerd omdat zij voor den vijand niet willen werkeu. Een bsetje meer verdraagzaambeid en meer breedheid van geest en gemoed worden door aile patrioten gewenscht. Men ontraoet eilaas ! nog altijd menstlien die niets geleerd hebben door den oorlog en de rarnpen van ons vaderland. Liât ons maar lielderop onz3 Belgische liederen zingen : Brabançonne, naar Wijd en Zijd, Vlaauiscue Leeuw, ook Le^ Vaieureus Liégeois, Les Toiunaisiens sont là en hoe die Waalsche en Vlaamsehe voikshedeien heeten tôt spijt van die 't benijdt. Bulletin fitfencier. Een nieuw belgisch blad in Den tluag, een finantieel blad, bureaux bWa Parkstraat alhier. Din blad btaat op nationaen bodem en wil medewerken aan de hoopoeuring van ons arm land. Bet spreekt zelia een taal w.er war.nte men niet licht bij fiuantieheden aantrelt. Weikom, Een Nederlandsch annexionist. In den jongsten tijd hebben 'zekere Hoilandsclie blauen den heer Pierre îno- , Lhonib fel bestookt, we^ens zijn boek L a Barriero belge, Eenerzijds wordt het Belgisch annexio-ïisme in Pierre Nothoinb bestreden en mderzijds moeoigen diezelfde menschen îet iN'eueilandseh annexionisme aan ten toste van Belgio. Is de Groot-Nederlandsche bewegiug ets and ers dan eene anti-Belgisch werky iOQ.. ajïders ware Kinirlen al di-.^ toiip. lorland ontstolen gewesten terugoiselien >n wel deze van over de Ooctgrens. .fc,en le uit. der infanterie, J. Visaer, pleiv open-jaar in de D i e t s c h e ■ ri t e m m e ft van iept./Oetober, de vereeniging van Vlaan-leren en Hol.and. Zijne oplossing is v laanderen veieenigd met Hoiland en met jestuuriijke scheiding der beide »groepen. j Zulks zou zeker gebouren in af- ! yachting dat de Pruis .beide j iiachtel'ooze landjes insli.vt '( Ongetwi.ftl kvant die Hoil'andsch9 luitenant schrijft: , Duitschland's belang is het evenzeer -ils van Nederland, dat de RomaAnsche j nvloed uit het Zuiden beperkt wordt en ! jeperkt blijve. ,,Iiieibij gaan dus Duitsche en Neder-andsche beiangcn hand aan hand." Wij, Belgen, zijn gewaarschuwd en ive danken la.tenant Visser voor zijne jprechtheid. Alleen stellen wij de vraag: VVaarom r.;en langs zijne zijde niet van ^erdeeling van België heaft gesproken ,-ôôr de rampen die op Bel^i'j zijn neer-^estort. De edelgestrenge oldcier zal met ; ona bekennen, dat het moediger is een gezond land aan te vallen dan em land lat zicdtoogt onder den ijzeren hak van het -meineedige Duitschland, waarvoor hij in bewonderiiig schijnt te staan. ËLet&Wifge &ia&u. De e voering der Be gen naar Duitschland treft als een inokerslag alwie eene t;e-Dadering zoekt met het tnoordenaaisvolk van over den Rijn Een pro-Duitsche flamingant slaakt een noodkreet in een Duit^cli week blad van Den Baag. Naief neemt die sukkeiaar het euvtl op dat de Duitseuers hem en zijne vriendeu hebben geraadpieogd zooals in zake de ver-duitsching der (ientsche hoogeschool. Tusschen do regels gefézen zouden alleen Waalsche arbeiders in gevangenschap moeten weggeleid worden. Bedoeld weekblad weet die Duitschen agent geen anderen troost te verleenen dan tiem te zeggen dat de Vlamingen moeten kunnen lijden om verlost te worden van het Belgiscn juk. De pacifisten, die aanhangers zijn van de groote veizoening tusschen den beul en het fclachtoffer, zien ook hunne plannen in duigen vallen. Al bun geknuei, waarvan we kennis hebben, kan alleen tôt hunne eeuwige schande uit-valleu.Welke Vlaming, kan nog iets voelen voor de Tippo-Tips van bet Belgisch volk, zelfs wanneer de houding der Belgische regeering dien Vlaming niet voldoet? Welke pacifist, welke internationalist kan nog eene toenadering wenschen met een volk dat terugkeerfe naar de tijden van Attila, Cambyae en de Assyrische eu Babylonische Koningen î De diepbeproefde Belgische natie voelt thans misschien meer verbittering, meerhaat, meer wraab voor den plompen en wreeden overweldiger dan in Augustus 1914. Eeuwige baat leeft in onze harten en wee onze landgenooten die zich nog ten dienste stellen van .de grootste beulennatie die de moderne wereld ooit heeft gezien. M vi ta Keizer « OosteiriE B& vstl «an &B*aë®wa. — ËSizsâsïer> Won Jagow w«sr>dt gesasaf 4e ¥isesa©ia. — gl© gezasifeua ©eatraSesa wors^esB uiï ftthene gew&zesv. Keizer Frans Jozef. Den 21 November, om negen uur 's avonds, stierf Frans Jozef, Keizer van Oostenrijk en Koning van Hongarije in zijn palçis Schônbrunn. Geboren den 18 Augustus 1830, was hij dus zijn 87e jaar ingetreden. Met hem verdwijnt oen der voornaam-ste rollen van dit eenig oorlogstreurspel, dp roi van père noble, die op aan-stoken van den Duitschen keizer den krijg heeft doen ontketenen. De Geschiedenis zal onverbiddelijk streng l'rans Jozef II oordeelen en ver-oordeelen.Van zijn laatsle levensjaren hebben heerschzuchtigen zonder geweten. mis1-bruik gemaakt om dien stokouden soe-verein tôt daden te bewegen, die hij niet meer goed besefte, doch dit vermindert zijne verantwoordelijkheid niet. Hij moest het beleven, dat de Russen van uit de Karpathen Weonen bedreig-den. Wel is waar, kon hij na een ©geste nederlaag het kleine Servie verplet-teren, zooals zijn keizerlijke collega li&e'ft gedaan met het nog kleiner België, doch de verovering van Monastir , die als de da-geraad voor het Servischo volk gianst, alsook het oft'ensief van Broesiloff hebben zijne laaiste l'evensdagen vergald. Do moord van zijn eersten ministar Sturghk zal hem wel onverschillig gela-ten hebben. Heeft de moord van aartshertog l'rans Ferdinand en van de her-togin van Hohenberg een traan aan dien grijsaard ontlokt, hij d'e de kinderen van het vermoorde paar deed wegzenden, omdat zij niet evengeboortig waren aïs de aar'.shertogen en aartshertoginnen ? *>r r. V.» h/1 aa n /îrm rrcyrjçJ' jarig jongeling den troon beklom. Zijn eerste "daad was haar in het bloed te versmoren, zoosls hij ook deed met den opatand der Hongaren, zoodat de vloek der moeders van do voor den^ kop ge-schoten vrijheidslreldein hem zijn gansch leven h ng vervolgd heeft. Dezelfde reactionaire keizer kon ook niet verhinderen de bevrijding van Italie, waarvan de helft tôt zijne staten behoor-den Zijne legers werden schandelijk ver-s Va gen ta Magenta en te Solferino, zooals zeven iaren later te Sadowa. Het is waar, dat " Pruisen en Oostenrijk twee jaren vroeger te Duppel het klein hell-hpftig leger van Denemarken liadden ver- j pie. ter d en hem Sleeswijk Holstein ont- , roofden, de twistappel voor den oorlog die zoo ellendig eindigde in Bohemen. Van toen af was Frans Jozef aange-wezen af te hangen van le bon plaisir Hfil irOBlSiB SCD81SM I m izei tiji, i Ernsîige toestand te Brussei. (.Van een correspondent.) Langs aile groote straten en op de plei-nen te Brussel zijn mitrailleuses opge-ste'd.Het verkeer in de Hoogstraat is stop gezet. Geen enkel Duitsch militajr of burger durit er zich nog vertoonen zoo zeer zijn de gemoederen opgehitst, ten gevolge van vechtpartijen tusschen Ma-rolliens en Duitschers, die ketnnis ge -maakt hdbben met de messen dier Brus-selaars.De gemoederen zijn uiterst opgewon-den.De volksklassen van Brussel on y o oral van de wijken die zich uitstrâkken van •de Zavel tôt de Z'uidsfotie, zijn altijd scherp anti-Duitsch geweest. Reeds vroeger had de burger- en werklied&npolitiS"' de grootste moeite om die menschen te bedwingen. Slechls de naam van Max was voldoende om opstand te vermijden. De verantwoordelijkheid der Nsder-landsche regeering. Wij lez&n in De Nieuwo Courant : ,, Eveil wel — zooals in de aahkondi -ging der interpellatie werd opg^merkt — bij hetgeen er met de bevolking van Bel gië geschiedt, is de verantwoordelijkheid van onze regeering in zooverre betrok-ken, als onder de weggevoerden zich ook Eersonen kunnen bevinden die, in den erfst van 1914 uit België binnon ons ge-bied gevlucht, op aamdrang van onze regeering of lagere autoriteiten naar hun van de Hohenzoîlerns, de vroegër va» zalen van Habsburg, die Habsburg bo-ven het hoofd waren gegroeid. In 1870 durfde Frans-Josef niet ingrij-pen tegen Duitschland, om zich over den bloedigen hoon van Sadowa te wre-ken, doeh in 1878 sloot hij den twee-bond met Duitschland, met Italie als la-tere derde in de combinatie. Hoewel de keizer steeds lang gedroomd heeft de verloren Italiaansche gewesten terug te winnen, wilde hij onder den drang van Duitschland Oostenrijk uit-breiden naar Saloniki. Servie, dat in des weg stond, moest een vazaalstaat worden, zoo niet verdwijnen, Bulgarije moest zich ook bij Oostenrijk—Duitschland aan-sluiten. In dio imperiaflistische ppMeJd lagen do kiemen van dezen oorlog, kie-men die de heerschzucht van den oudea keizer niet heeft verstikt, integendeel. schenden en vertrappelen. Zijne kanon, nen hebben onze vestingen in gruis ge-schoten. Zijn gezant te Brussel, graaf Clary -van Aldringen bleef er strafieloog en eerloos verspieden, tôt hij de beulen van Leuven aan zijne tafel ontving. De zelfmoord van aartshertog Rodolf< die gehuwd was met de Belgische prin< ses, Stefanie, had bijgedragen om eentf verwijdering tusschen Oostenrijk en België te doen ontstaan. Het drama van Keizerin Elisabeth had het privaat leven! van den Keizer in een ongunstig lichl gesteld. Zijne hardvochtigo houding te*' genôver zijn halven broeder Maximiliaan, keizer vari Oostenrijk, wiens krankzinni-ge weduwe te Meysse vegeteert, had bewezen dat de keizer juist niet overliep van gevoel. Overigens zijn de schanda-' ai zûîlen"ïh ë K ge vlH i eh " "van S~ivà-zers dood wozen ? Zonder profeet te willen zijn zal het ons wel vergund zija te zeggen, dat de Oostenrijksche-Hon-gaarsohe mozaiek wel zou kunnen ver--brokkelen, nu het ciment verdwenen iaf. De Polen zijn ontevreden, de Tsjechen, worden aïs vijanden der rijks anisha-ndel en gejudast. De Duitsche bevolking ver-langt sterker dan ooit hare annexatie hij het Duitsche rijk. De Hongaren fronde©' ren ! De Kroatçn Slovenen en Italianeu willen los zijn van Weenen. De Kroon-prins, slechts een klein-neef van den Keizer, is de man van het mislukte offen-sief tegen Italie- Nu meer dan ooit mag men voorspellen dat Oostenrijk het kind der rekening zal worden. Moge de krijg door den dood van den oorlogstichter verkort worden. Aan de regeeringen det Entente in te grijpen. vaderland zijn teruggekeerd in de over-* tuiging, dat hun daar niets aan lijf oî vrijheid zou geschieclen en met name dat zij niet naar Duitschland zouden worden weggevoerd. Die belofte is deslijda (.Oct. 1914) door Freiherr Von Hiilmo bij proclamatie gegeven, tusschen onza regeering en de Duitsche zijsn over defl terugkeer der zich hier te lande bevin-dende Belgische vluchtelingen besprekin,-gen gevoerd en de verzekeringen toeai van de Duitsche regeering) ontvangen, zjjjai natuurlijk van dien aard geweest, dat onze Minister van Binnenlandsche Zaken met volkomen gerustheid den ,,zachteoi drang" kon aanbevelen die toen door Nederlandsche hurgemeesters ©n comité'g op de vluchtelingen geoefend is. Er is dus, naar ons voorkomt, aile reden voor onze regeering om zich ze-kerheid te verschaffen dat bij de weg-voeringen van Belgische burgers naar Duitschland niemand is of zal worden betrokken behjoorende tôt hein, die voor-heen naar Nederland zijn gevlucht en vervlogens, weliswaar vrijiwïilig, rnaar toch niet zonder eenige mede-vetrantwoor-delijlcheid dezerzijds, gerepatrieerd. In -dien onze regeering die zekerheid reeda bezit zal het voor ons volk een zedelij-_ke geruststelling zijn dit te weten. De Belgische regeering heeft aan de regeeringen van de geallieerden en aan die der neutrale mogendheden een nota met protest tegen de wegvoeringen toege-zonden. Volgens de laatste 'berichten heeft de Amerikaansche minister van Buiten-landsche Zaken, na een afschrift van dit protest door den v er tegen woo rdiger der. Unie te Berlijn aan de Duitsche regeering te hebben laten overhandigen, ofifi-cieel verzocht omtrent de zaalc te worden; ingeliclit. De Amerikaansche zaakgelaâ-tigde zal in den loop • dezer week door, den Rijksvanselier wrorden /ontvangeo,! Een dergelijk verzoek van onze regee ring, dat om de boven aangeven rede « nen nog veel meer vioor de hand ligiHj zou zich, indien het nog niet gedaan is, gereedelijk daarbij kunnen aansluiten

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Belgisch dagblad gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in 's-Gravenhage von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung