Belgisch dagblad

1071 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 22 Februar. Belgisch dagblad. Konsultiert 16 Juni 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/m03xs5kd30/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

^Ede Jaargaug. DONDËRDAa 83 FElUSJEttJ-A.E£I 1917. IVo. 130, abonnementen. Per 8 maanden voor Nederland f 2.50 franco per post. Losse nammei'S. Yoor Nederland 5 cent. ; Voor Buitenland 7'/.> cent. | j)en Haag, Prinsegracht 39 m.i„f,»/\n T?Cir* A rlmin 7ÎI&R BELGISCH DAGBLAD ADVEETENII EN. Van 1—5 regels f 1.50; elka regel meer f 0.30; Reclame» 1—5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. London : Dixon House Lloydl Avenue E C. Parijs : -7 Avenue d'Antin 7. mmé ¥eP8chïjnend te "s-KraveasSiaye, elken werkdag te §2 aiï*e middag, BUREAUX 0PEN VAN 9 TOT 82 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. * - _ Niemand kan twee heeren dienen. V We houden le veel van onze pigen ,vi h ci cl àu doen en. in lalon om ons te î ■Inoeien met andermans ;zakon. ' Kan het anders? ! Do vrijheid zil ons, Boigon, ia het bloc 0C''C gansche geschiede»:s is één opro j£eger> kitoveslauj'en on dwang. 1 Terecb.t schreot de hetemUv J.uni.us li'Fcho do Paris van 16 dezer dat t ihiitschcrs zich omirent Bolgic ha.dd.en L dragon onvclat zij niet gorokend hadden m don hoofdfaclor der \rlaa,msc3i© cascliietl dénis t!cn hartstocht van burgerhjke> «ont hankelijkhcid dâe wojee'r 'do Gentenaars vî '"Artevelde deed opstaan. We bebooren tôt cène gencratie" die, lu haie godsdiensbgo of wijsgecrige oVoriuigii Jook was, de vrijheid van dcnkwijze tôt li .juitersfe- aannam. I,lever de buitensporîgh jfcn der vrijheid dan de dwang. Aldus ioo jjàcn wij ie wezén de kleinzonen van de s tic j|ers der Belgischo nalioaaliteit on van ( va dors van onze Grondwel. "t geloovigen stondon dschtbij Laeprdal en" Montalembert. A\ annoer we dan oe-n woord willen zcggc ©ver iekeré besluifcen. die Zondag w'erde jcocdgekeurd dooor de vergadoring van d< iÇociaJi«ti-?chcn Boîgiscbon Arbciiderslbond ve ((Nederland; worden vij in het gehoel ni goloid door cou gévoei van vooKngenom^ li-id of van vijandschap. Het is nu éditer de tijd niet oen ai f>artij-polit;ek te doen. Al onze kracht© «1 onze eendracht lehoioven wij1 om on^ Jtr Je» to wringen uit de klauwon van het roc $ier, dat onze heldhaftigo bevojking beknei De ,eèrste burger van het land heeft o; ditn regel voorgeschreven. Zoo gauw Duitschland haar woord en h u verbinlon:sson had geschonden on or ïon^ ultimatum stuurdo, ontstond ds God i'iode van zolf. InstinctmatLg vergaien al 'iL'lgon wat verdeeldo -en zij schaardc 'iicli rond den K.oning. do zuiversîc boîich, V-:i)g van het vaderla'nd. Ilot ir mogelijk, dai hier en daar veracî k.de ziolen zLch niet hobbon kunhen ii fdenken, dat iets ia Delgic, ia het door paît; jîraclies verdcalde Celglë, was vèrandcrJ. II Ih niBgelijk. dat allés'\net volmaakl is i Kle comueiten tôt stenn aaïi de Belgen; di 'foschi^ga van parler* on personen ci' fo f '*cli kunnen geweerd AVoiden. inaar ! ' jasa 'V God§.ioSdà ie î.nt ernstig l<ewercn, dat, wanneer i jd n gomcenteraad van pttetboek, haavt •j'iuk wordt gemaakt, aile gemeo-nlevadei r&'an België pverhoop liiiggea te .^hten d ilief stot in de geburen vl'Hegt? V (inckmks hun gehral y.ijn de Vjaamsche a A > 'sfn:i -- ma de in Germany — or eve a lin in gesiaagd liet vtinrlje der oneertighe te doon oplaaien. I*e ivaarheid is, dat de partij'krakeok ixog altijd vejstomd ?Jjn. Aile raziemake Jworden met den vinger gowezen en worde gobeycotteerd al s bewnste o[ onliewns ftgenien des vijands. , i^es Beiges sont indécrottables, zcgt Vt Jiissing. ! Bestaan er jnissc-hion pariijtwisteu buit< iBelgië? [ s Bat men ze ons aanwij'ze. De lielgiscl jegeering. d» eedert Jinosr dan eon jaar < jleiders der Jiiberalen on socialiste a in h ïen seboot te.lt. is ' het sprekend bowijs. v; joo eendracht aller Belgen. De zeogezegi Mointug" van alje partijten, ' hobben \çy not oogonblik geen gehoor meer ia Israi 1 - i n i il ■ H III i w .1.11 ii I— m—■ . M. ■ i i ij- îi'n nochtaas heelt de vergadering van de e- Socialistische Arbeiders in Nederland ge-klaagd over den strijd der burgerpartijen tegen liet socialisme. d. 5\ranneer die belw;eri*ng door verklaringon ;r cii^ door daden zal gestaafd nvoiden, zullen ■wij do eersten zijn om de klachten te steu-in non. , ; le iWp moeten ochtor da ]>ewijzen aXwachten. e- A la die klachten b'eixsokenen, dat men et afkeiirt en bestrijdt de Belgischo sooialis-e- ton die. zoolang oen j^nhelm in Bolgië te if- zien. is, de Duitscho sociaal-deanocraten wil-m len onlmoeton om met lien ie horaadslagen over den Duilschén vrade, o, dan beteekenl >o zij eene oorlogsvordwazing. îg iMen ^fceekt alleen de hand uit naar den et moordenaar, die zâch nog in huis bevâtndt, 3- om hem loon naar werken te geven. a- iMen iwischt zoo jnaar nôot uit het ver-li- raad van Duitschlancl, den overval van Belle gi6; de onnoemelijke miisdaden, het onlzag-lijk Jijden van gansch een volk, do foar-Jù baarsche deportaties van zôôvele Belgen vau allen rang en stand, doch vooral van ar-n ifceiders. n Beirekkingen met de fceulen en folteraars n van ons land aanlaioopen, lïeleekent boven-in dieu overgaaf en onderwerpiing. ït russchen Dnitschland on Bejgie ligt eene h.- niinmer — we drukken op het woord —• te 1 vuljen klove. Dit is geen theorie. Wie een ,n Heikuleswerk wil verrichten door die gi-oevo i,, van bloed en tranen ie vullen, is tegen die 1 cl bo\ennienscholijke taak\niet opgevvassen. ■f- 'Het gansche Bclgischè volk zal d® uto-t. pistsix —' om geen ander woord te gebruiken is — breken als een stoi'nv de mast van een doi'berend schip. a" De polifcioker die de voiv-oening mot den ! viiand wil bewerken, wordt afgezonderd en ' venvorpfen door de natie. l'.r is veel gesproken geweest van Via un-' sche akliriisten. Aanvoerdc-rs van den soeia-listischen Arbeidersbond hebben ze Icre.clit veroeideeld. G&zegd en geschïeven hebben bedwMe voormannen, dat zij met de Vlaarn- ] . ëclio aktiràten hoegenaamd geen uitstaans ■'j willen heibben, Maar waarom doen zij zdf n a an aktivjsme mede? Is lmnno agilatie lot 1 heraankiioopen der beirekkingen met de j>ar-l der helden van teuven ..ejj. 'l'a.- ' ^Imirr-s gë#i «kliràmo' dat gevaaiiijkcr is 1 [ dan dit yat.i ocfti?ge honderden loriassen, £ g - - A\ e za.gen liover Cani'.el Huyqmans aan ' •s liet Loofd van zijn wij'kkomiteit van de ge- ' jt meentesoep te Brussel en orbroedeflijk sainea- wGiken met den pastoor mijner paroebie, wa.nt 1 1^. Ilûysmans veitegonwoordigt mijne wijk àn 1 -j. den Brasselschén gûmeonteraad.' Hij toonde ! cl ons zekoren dag doinstallatiies van de ,,soep" in het tWoezûnhuiiS oa 'Wïj vonden het werk z66 ,n inooi. Het yorztnnebeeldde inderdâad de na-fs t.! or de eendracht, het liiden van ons _volk; I ,n de liefde van menschon tôt menschcn-, [C Zoo scheen hij mij gnoot als Belg on als m an van plicht. >n Dit was voldoendo oin de amiitie van eon mandataris des volks te voldoen. Eilaas! ■n Huvsmans heeft ochter een internationale loi willen speîen en heeft vergeten de p.a-10 raibel van het evangelie: Niemand kan iwee |0 hec.ren dienen. Niemand kan België dienen a. oîf de Internationale i,n verband wol ta ver-L11 s ta an met Dnitschland. le >r Léonce du Castillo». il. v DE TOESTAND Jn Arnorika heorsclit de k al m te yo6r den; stonii. - ' - Spijjts de werkzaantbeid der pacifisten >s jl© toestand onveranderd gebloven. Do Duit-;8ci)ers zion er steeds op Amerikaanscho |c!ie.f»en in den Rtond te horen of Ameri-kaanscho levons te doen verloren gaan. /iaar de blokkado Wi/Kbestaan- en dit wekt ïu©of on meer de woede op in Amerika jVaaj liet oconomisch leven dagelijks meer fen ineer vûrlamd wordt. Het Congres zal- woldra een wet slon-Joft die den Président maehtigt ailes te u >en om, de Amerikaanscho zeclioden on Pcliepen tegen don duikbooteaoorlog te yrii ^'tiren. Intusschea wordi de Bugelsche v;ojt gter-,Ker ca Sterker. Bij de. induening van de ma-ftnebegroot'ing heeft. C-arson ge^ogd dat do 1 -ïnanning der vleot op 400.000 is vaslgi-s,.cld. Iri de afge;ooptti twee, maanden is het a.antal koopvaarders met 47.5 pet. ges tegen. ■vat den duikbooLoorlog letioft kan hier .^lecn bijgevo'egd helgeon de minister vaa ^aiinc nog in het Lagerhuis vorklaaide, ■ ameiyk dat ge.lurende de oerste 18 dagen h,. J'cbruari 134 Britscbe, geallir-erde en jdigo schepen ,in den grond werden ge-wid, doch teyens kwamen or 6075 &çhe-rrUKC7o in Brilscï'© havons en verlrokkon finiu'" van^aan- 1,1 dagen werden 40 !^^n8e,'scb®a vernield of stelselmatig stilzwijgen moet zoer l;?ii : :ar'111 zijn v )or de heeren van À ic ./ ,,t,,. ~ ueQ, °P do publieko stommâng masr «eweM5 schi-int het lo^barsten van den liirmen fn Ê,trj;ld .in het We»teo, iictwelk eoi'înv i 3aat' tijds over dezen C 4 ,eet *9 be-'I'ssen. àanstaande. Lti :m mag her-teii; rlr>t in krmgen , waar anen botor zovt zijn Icannen inge-liclil, een losbarsting en heslissing niet worclen verwaqht aan het Franscho maar aan... het Itnliaansehe front. De opmer-king, dat loch Jtaliaansche troepen naar Frainkrijk zijn overgebracbt, wordt doar dozo strategen uitgelegd als een list, om den viiand le misleidën, terwijl zij het bodwingen van Oostenrijk al.g een vre-dûsnoedzaak ook voor Duifechland ver-lclaren.Van een hernieuwde aetie' van de sa-incnwerkende legevs te Saloniki wordt door de moêrderheid niot veel vcrwach-ting gekoesterd, terwijl juist do strategen daar weer het boïliosingapunt vor-loggen. Een grootsch opgezet, nieuw Riiff-siseh otfensisf van millioenenlogers met behulp van oen opeengehoopt krijgstuig zondêr weerga zou zulk oen actie in do hand werken, den spoorweg naar Kop-stantinopel heroveron on zou do ' Oen-Iralen voorgoed bechvingen. % 1 >at de komonde slrijd echter zoo reub-acatig - zal zijn, als do worelcl* er nog nooit een aanschouwde, daarovor zijn ak len het eens. Aan de vcrschillendo fronton weii.ig nieuws van belang. Scheepvaart op Engeland. LONDEN, 21 Febr. Do London Gazelle meldt, dat, toi naderc kennl^cjevibg alloen Engelsche schepen en schepen van de gealjieerden in Plymouth ..mogen bln-nenloopen.Een verordening van de admiraliteit verbiedt verder het gebruik van vreemde loodsen in havens en wateren, behooren-de lot het gebied. van het Vereenigde Koninkrijk, .van Yarmouth tôt Stabbs Head. Links en Rechts. De Belgische regeering protes-teert tegen de Duitsche onthuilingen. Del Diuitsche bestuur m*wkt bekend in de ministericolc archieven le prusseî een nieuw geheim stuk van 20 l'ebmari 1909 ta heb-3>cn ontdekt, dat de houù.r.g verklaait, die België in Augustus 1^14 tegenorer Duitsch-land aannam. Op grond van dit document w'eigerdo jBelgiië het Duitsche loger den door-tocht.De legeering teekenl ttoaxbegoa ver/et aan. In werkelijkheid lever! dit ' zga. nieuwe doen i ne ni een steliig be.njs voor de v.ol-strekle onafliankolijkheîd van de honding, door België zoowel in als in 1914 aan-genomen op het stuk van "de jnlernationale po.litiek. De Paus on de Belgen. Aan Le Journal wordt uit Rome goseind: Levendig bekommerd omirent don ongalukkigen toestand, van de Bel-gisehe bevolking, is de Paus ten hunnen gunste tusschengiekomen om te vragen dat de relief zou verzekerd blijven. Minisier Vandervelde ie Milaan. De Waden melden de aanlcomst van minister Vandervelde te Mîiaan, waar hij door de autoriteilen en politieke ^itereeni-gingen werd ontvangen. We meenen dat dit bericht, den bo-dom inslaat van de praatjes. die- in de laatste dagen in Holl&nd over den minister der Intendantfe werden verspreid. Er waa nameJijk spraak van zijn aftre-dtin on van zijne doofheid. ^'ie heeft er belang ' bij om't nationaal minieterie en dus de nationale eendracht le verzwakken ? Voor onze gedeporîeerde Belgen. Yv ij kunnen mot genoeg onze iandgenooten aanzetlen tJe gedeporteerde Belgen in Duitsch-land niet te vergeten, Onze plicht is die onge-lukkigeu te helpen en vo dsel te sturen Men neme zich eebter ia acbt want de Duitsche bladen van Biussel bevalten het volgend olficieel Duitsch "bericlit : De pakjes die aan do Belgischo arbeiders in Diiitschla,nd worden gezonden, zijn zoo slecht vorpakl dat zij dikvvîjfs );> een ellendigen toestand ter be temmir^j ai -ikoœua. gevaiieu "zijn, clan cens"'cfragen zij geenenkel opschrilt. . In dit geval worden die pakjes 'uls verloren voorwfrpen beschouvvd wanneer men den be-stommeling noed den afzender kan vinden en men verdealt don inhoud er van aan de nood-lijdende Belgische werldieden. (Mogelijk, doch wij zouden het willen zien Red,) In bot belang van bet publiek beveelt men den afzenders aan stevige kistjes te gebruiken die aan den last van de reis kunnen weerstaan. Eens to- meer vestigs men de aandacht oat bet niet toegelaten is aau wevklieden die in Duitschland verbiijven te sturen levoiis-raiddelçn, tabak, sigaren, siga-retten en zeep. De Belgen zijn dus verwittigd. Als zij ievensmiddelen, tabak en zeep fituren, wordt dit ailes in teslag genomen, Das fressen die herrn Deutschers, -Mogen wij bierop de aandacht van onze Belgischo confraters vestigen ? Hetzberichten. La Belgique^ van Brussel had oea verhaal nopens een Eagelschen vliegeraanval op lirugge moeten inlasschen. Een correspondent vertaait bot én stuurt het aan het Handelsb ad. Daaruit zou do Iezer kunnen opmaken dat de Engelsche het mooie Brugge heoben gebombardeerd. Niets is daarvan waar. Het bombardement gold Fort Lapin, d. i. den havenkooi in het N. W. van cle stad en Sine Kruis, oen dorp in hot Noorden, waar zich militaire fabrieken en gestichten bevinden. Eene boin is ook midden eene groep kinderen gevallpn waarvan enkelo werden gedood. Dit is zeer spijtig, maar waarom verborg men die dreumes, als viiegeniers weiden ge-signaleerd, niet? Hunne teraardebestelling bad op een Vrijdag plaats. De opperbovelhebber der Duitsche troepen woonde den dieust bij, Er wordt ook gesproken van bet beeld der H. Maagd en het Kind Jésus aat bet hoogaltaar van O. L. Vrouwkerk versiert en van de bedreigde kunstschatton van Sint Janshospitaal dio de Bruggelingen voor de aankomsc des vijands in veiligbeid hadden gobracht. Alen ziet do tendenz : de Duitschers vau Lauven en Reims zijn menseh- eu kunstlievend on de Engelschen zijn barbaren. Dus weg met .de Engelschen on leven de Duitschërs i Met redçn verzwijgt men dat de Duitschers met opzet militaire werken en gestichten, duikbooten enz. in en buiten het mooie Brugge bezitton. Eene nieuwe ziekfe in Duitschland. De „Gencral Anzeiger" van Krefeld schrijft dat do Duitsche dokters hun aandacht hebben gewezon op een nieuwe ziekte die intâlrijke stedôn is ontstaan. Men zou die ziekte kunnen noemen de hongervreosr Zekore peraonen, die aau weelde en aan overvloedig voedsel gewoon zijn, kunnen de rantaoeneering niet aanneraea en vragen zich met angst a£ indien de voorraad nog tôt, de aanstaanden oogst zal dure» BIJZONDERRE DRAADLOOZE INLICHTINGENDIENST DE DUIKBOOTOORLOG. LOKDEN, .22 Febr. In den loop yan zijne uiteenzetting in het Lagerhuis, heeft de eerste Lord van de Admiraliteit verklaard. dat gedurendé de laatste twee maanden hot aantal gewapende koopvaardijschepen gestegen is met 47 pCt. en deze bewapening wordt zonder ophouden uitgebreid tôt een grooter aantal. De koopvaardijscheponj die er in geslaagd zijn te ontsnapfpon nadat zij aangevallen waren, hedraagt 78 p€t, ler-wîjd doze verhouding slechts 24 p€t. is voor de schepen die ,miet gewapend zijn. Het aantal stoomschepen van meer dan 1000 ton, van Engeland, de gealiieerden en de neutralen, die godurende de eerste 18 dagen van December verloren zijn, is 69 geweest met ©en totaal-inhoud yan 201.000 ton, terwijl godurende dezelfde période van Januari 60 schepen met een inhoud van 182.533 verloren zijn en geaureitde diezelfde periode van Februari 89 gehepen met eenit otaal-inhoud van 268.631 ton. Men schal het aantal schepen, aie zicli legelijk ia de gevparlijke zone bevonden. op 3000. Wij1 publiceeren niet, voegde cfe minister er bij, het aantal der vernielde dnikhoo-ten. Deze methode van te zwijgen brèngt den vij'and zeer in_ verlegenheid. fk kan evemvel zeggen, dat wij! gedurende den loop van de laatste 18 dagen 40 schermutse-lingen met duikbooten hebben gehad, SPAANSCHE UITVOER. MADRID, 22 Febr. De geheele Madriloen-sche pers, zelfs de pi-o-Duitsche bladen be-groet met warmte den maatregel, door den mincSter van financiën genomein waarbij toe-slemming wordt verleend tôt het verzenden naar Frankrijk van 24 wagons sinaasappelen. „La Fpoca" wijst er op dat het gaat om een wereldartikel dat een land van Spanje zal koopen dat een regime van zuinigheid heeft aangenomen en ook om een artikel dat veel plaats vraagt en dat in groote hoe-veelbeden \rerzonderi wordt, terwijl de cri sis van de transporten zich schcrp in Frankrijk doel gevoelen." Een groot aantal landbouwers en reeders hebben zich lin de Kainer yan KiOO])handel te Valencia vereenjgd om te spreken over het voorstel der vereeniging yan reeders om den liandel met de Haven van Cette te liervatfen. SERVISCHE GEWONDEN. PARUS, 22 'Febr. De eerste treàn mol zwaar gewonden, die over Zwitserland J uit Oostenrijk gekomen is, kwam gister-avond aan het Gare de Lyon aan. Da' Serviache gezant te Parijs, Vernitch, om-1 ringd door de gemeentelijke autoriteiten, heeft fn het Servisch de hertuggekeerden W( groet. Toen, zich tôt de Franschen wen-^ dende, riep hij uit:, In naam van gehee} inijn vaderland, . spreek ik tegenover" Frankrijk de broederlijike dankbaarhctd uit, die eeuwig zal blijven. DE DEENSCHE SCHEEl'VAARX. K OPE NIIAG EN, 22 Febr. Men meldt: Daj vei togcnwoordigers der Deensche schecp,- ' vaaitorganisjRi's en de reeders hebben gij-"J teren vergaderd om do kwestio te hespro- ' ken van de loonsverhooging dio door ' der malr-ozen gevraagd wordt Men gelooft, da? vandaag een sclùkking getioffeii zal , len,' BIJ VERDUN. PARIJS, 22 Febr. In oen- beschou-wing over den verjaardag van den slag bij Verdun, merkt eea anilitair criticua' op : Alloen op den dag van 21 October! hebben wij voor Verdun op een beperkt front meer dan 6000 gevangenen gemaakt' en op den dag alleen van 15 Dec. 11.400J op 25 Sept. 1915 hebben .wij alleen in Champagne meer dan 23000 'gevangenen' gemaakt. In het groote offensief yan Ver.1 dun van 24 tôt 29 Febr. hebben de Duit-j schere golurende 5 dagen van dagelljk- ' sche aanvallen volgsos hun eigen com- ' muniqué sleohls 16.575 gevangenen g».* maalct. Beter dan aile oorlogskaarten be-1 wij zen deze cljfers aan wel.ee zijde d# superioriteit op het. Westoliik front is. 1 ROME, 22 Febr. Het blad l'Italia '' schrijft : Bij de hultle, die wij hedeu ' Drengen aan de roemrijke verdedigers van-4 de beroemde vesting, voegen wij dea ~ vvensch, dat het welverdiende jn overVj eenstemming zij met de beAvonderenswanr,' dige waarde van het léger en liet Frau-; sche volk. Lenerberiohten der Geallieerden. Vas bet WestelUk front. Het Engelsche tegerbericht. LOIvDEN, 21 Febr. Offioiisol : Op verschil-lendc punten hebben wij een goeden slag geslagen, vooral met da vermeestering van een stidc der vijandslijke schansen ten N.O. van Gueudecourt en len Z. van Armentières. Op dit punt drongen wij dieip in de vijande-lijke linies door. Ook hebben wij vijandelijike liniiies (,en Z.O. van Yperen over\rallen. Wij bexeikten de steun-hnië, doodden veel Duils^hers, bescha-digden de vijandelij'ke verdecliigingswerken e?g, namen 114 Duitschers gevangen en ver-oveiden vierv machinegeweren. Onze verlie-zen waren gering. Van liet Zaidelijk front- Het Staiiaansc: e iegerbericht. R0MF. 21 Februari. (StefaniJ OHicieel: In don nacht, die 20 Februari yoorafging, zijn nieuwe pogingén van den vijand om onze linies links van de beelc Maso ("Valsuganaj en beoosten de beek yertoibizza (dal van de Frigido; aan te vallon, volknm.en verijdeld. Gisteren met tusschenruiaiica kraclitiger geschutvuur bezuidèn het dal van Loppio, in boven-Vando en op den Karst. In dan nacht van 20 dezer heeft een luchtschip van ans vijandelijke loodsen len N. 0. van Comeno fkarst] gebombardeerd en groote brandon te voorschijn ^eroepen. Ofschoon onder vinnig . geschutvuur genomen, is faet luchtschip onverlet ierugge-keerd. Amerika to de geallieerden. NEW-YORK, 21 Febr. ([lavas). De Financial Revieuw zegt in eene be-schouwing volgens welke de Vereenigde Stalen en de Entente hetzelfde doel be-oogen, dat Amerika al zijn zedeliji^e kracht ten diensle der geallieerden moet stellen. De eenige materieelo kracht, waarover wij beschikken is onze groote voorraad geld en ons crediet. Om de kracht oogenblikkeiijk nuttig te ^ maken, zouden wij ons moeten voorbereiden tan de geallieerden op hunne gezapenlijke borgstelling, verscheidene milliard en dollars te leenen. Wat de Amerikaansche aolie tegen Duiischland betreft, zij eischt dat de Vereenigde Staten het verschaiffen van mu nitio aan de Entente op het peil van het oogenblik houden, niettegenetaande de behoeften die voir het Amerikaansche le-g or zullen komen. Een Anerikaaiistk rapport- NEW-YORK, 21 Febr. (Havas). Het rapport gepubliceerd door de Amerikaansche industrieele commissie, die in dea laalsten ''erfst naar Frankrijk gekomen was, is juist verschenen. Onder een we-lenschappelijk gedocumenteerden vorm zwaait dit rapport geestdriftigen lof toe aan lielr werk en de pogingen van dt) Franschen, wel^e in bijzonderheden be-studeerd zijn, Het rapport constateert dat ver van d® onlwikkeling van do indu3tïieele vluchf in Frankrijk tegengehoudeu te hebben,' de oorlog die geprikkeld heeft. Ameri« kaansche £fgenten wijzen op de liernicu-w in g van de Fransche cnergie. Onder aile takken der nationale aetiviteit zija zij bijajnder getroffen door de uilbrei-ding Van den zeehandel te Bordeaux en de buitengowone outwikkeliug "van de nijverheid te Lyon, aan wedee een ge-heel ho oMstuk is gewijd. In de conclusie worde aangedrongen op do noodzakelijkheii om na den oorlog! den Fransch-Amerikaanschen handel met intensiteit te ontwikkelen door het ver-anderen en herzien van bestaande regle-imenten. Gedeporteerde Belgen. Men schrijft; ons van Nederlandsche zijde : Dezer dagen heeft U de vraag gesteld welke de-uitslag is van de beraoeiingen der Nederlandscho regeering in zake den te ng-keer van gedeporteerde Belgen. Ik kan u verzekeren dat de zaakgelastigda van Nedefland te Brussel, de heer mr. M. Van Vollenhoven zich onvermoeid bezig houdt om de gedeporteerden uit Antwerpen, Berchem en Borgerhout uit Duifcschlaud te doen terug-keereu.Tôt heden zijn 9030 vrageu vau repatrieeren aan de Duitsche autoriteiten ge- tuiird. 12 000 andoro worden géreed gemaakt. Dit maakt reeds samen 21000 gedeporteerden vcor Antwerpen, Berchem en Borgerhout en in dit getal zijn slechts de Belgen begrepen die in .Nederland hebben verbleven; en naar hunne stad zijn teruggekeerd. „U zietdatde Nederlandsche regeering zich ernstig met die menschlievende zaak bezig hondt. Wil U dit bekend maken?" Zeer graag. Wij lezen 21.000 voor de stàd Antwerpen en hare twee voorsteden. Hoeveel duizenden en duizenden Belgen zijn er dan niet naar Duitschland gezonden,j inbegrepen jflegenen die niet in Holland zijn geweest ? •Waarom durft de Duitsche regeering hei cijfer der gedeporteerden niet kenbaar maken? Uit vrees van den kreet van vermaled.ijdin^ dio aan de yier hoeken der wereld zou op« stijgen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Belgisch dagblad gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in 's-Gravenhage von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume