Belgisch dagblad

2572 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 05 März. Belgisch dagblad. Konsultiert 13 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/j38kd1rj17/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

«INSIXA-O- S MA ART 1018. "^s>, 144» A B 0 N N il M JU N ï E N. Per 3 maanden voor Nederlaad | 2.50 franco per post. Lossa anmmers. Voor Nederlaad 5 cent, roor Buitenland 7'/» cent. Den Haag, Prinsegracht 126. Telefoon Red. en Admin. 7433. BELGISCH DAGBLAD ^srschîjiisnd te ?s«f»ravesiiaagej elie©ia saîer'ksSsfg te 12 ure snïdsiag. RIIRFAHX fiPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. ADVËEÎEN TIEN. Van 1—5 regels f 1.50; elke regel meer f 0.30; Reclame» 1—5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. London: Dixon House Lloyda Avenue E C. Parijs: 7 Avenue d'Antin 7. België's vredesdoel. (1NDRUKKEN VAN EEN NEUTRALE.) L Men moet inderdaad een zeer nauwgezet en belangstellend courantenlezer wezen, om fteeds weer met denzelfden ijver van aile redevoeringen kennis te nemon, die door de gtaatslieden der ooriogvoerende landen beur-telings worden uitgesproken. Zoolang hefc krijgsbedrijf den toestand niet wijzigfc, schij-nen immers aile woorden nutteloos en komt men er te vaak toe om acliter de uHspraken der staatslieden een s 1<~ bc .oeling te soeken, welke deze er gt^asi ig'oben in-gelegd. „Eersfc overwinnen en dan praten", heeft Clemenceau gezegd en lioe hardvochtig deze woorden voor de dappere, dock zeker beklagenswaardige soldaten in de loopgraven mogen klinken, — zij schijnen juist te wezen, daar de redevoeringen tôt dusver nog tôt geen resultaat hebben geleid. Lange redevoeringen zijn nutteloos zoolang op de gevechtsterreinen nieta ia veranderd. Heeft de Belgische minister van buitenland-'sclie zaken, Paul Hymans, dit ingezien toen hij dezer dagen zijn korte en kernaohfcige verklaring heeft afgelegd? ïïet verwondert ons da^ deze verklaring niet meer de aandaeht van de Nederlandschc pera heeft getrokken, 'daar zij iii haar bondigheid zoo voortreffelijk Î3 geweeat en geheel in overeenstemming is met de bescheiden, doch fiere houding, welke ,het gemartelde België sinda het begin van den oorlog heeft getoond .Geen hoogdravehde, liollo phrases, geen overdreven pralen met de. [verriehte heldendaden, geen opwekken van fmedelii ; — Bel gré is zich zelf gebleven, het Ivastberaden land van Augustus 1914, dat den Germaanaehen kolos het zich toeëigenen der wereidheerschappij heeft belet. Deze waardige trots sprak dan ook uit het korte antwoord, dat Paul Hymans heeit gegeven op hetvoor-stel van den Duitschen rijkskanselier om met 'de regeering te Havre in een aparté confe-rentie over het lot van België te onderhande-ltn. D<; Duitsche diplomatie is steeda berucht geweest wegens haar groteske onhandigheid 'en ook do v.oreldoorlog heeft haar nog niets 'geleerd. Toont het niet van csn volkomen gémis aan psychologiseh inzicht, een absoluut 'onjuisteo. kijlc op den gemoedstoestand van de n tegenstander, om te geiooven datdeBel-'tisolic r&geering waarlijk achter haar bond-'genooten om, over het lot van Belgié loven en bieden zou ? -Meendo graaf Hertling wer-kelijk dat de regeering te Havre er één moment *an zou denken om over het herstel van België te "gaan praten, waar immera niet over te praten valt? Heeft de Duitsche regeering dan nog niet met haar politiek in België zelf ervaren, dat het Belgische volk ontembaar is en liever wil blijven lijdeD, dan zijn va-derlandschen bodem verminkt te zien? Paul Hymans heeft duideiijk gezegd dat er over België niet onderhandeld behoeft te worden. Het standpunt van de Belgische regeering is on veranderd : integriteit van het VL Belgische grondgebied in Europa en van de koloaiën ; politieke, economi che en militaire onafhankelijkheid, herstel van schade en waarborgen tegen een hernieuwiug van de aanranding van 1914. De regeering te Havre zal slechts over vrede spreken in overeenstemming met de mogendheden, die waar-borg waren voor Bèlgiîi's onafhankelijkheid en die hun verplichtingen zijn nageko m. Kan het kernachtiger worden gezegcï '? la kan de regeering nog een oogenblik twijfeien aan de oprecbtheid van België's vredesdoel ? De verklaring, die graaf Hertling de vo-rige week ten opzichte van i-elgië in den Rijksdag heeft afgelegd, was bovendien zeer weinig geschikt om dè Belgische regèeringen omtrent de Duitsche plannen geruat te stellen. De rijkakanselier zeide immera dat Duitsch-land niet voornemens is België in te lijven, (alsof het daartoe ooit bij machte zou zijn !) docli dat het er zorg voor wil dragen dat België geen terrein voor vijandelijke machi-naties wordt. Dat is wel het toppunt van, schijnheiligheid, daar België het slachtoffer en geenszina de bewerker van Duitschland's misdrijven is geweest. Moet België dus ge-straft worden omdat Duitschland schuldig is geweest? Terecht heeft dan ook de regee-^hg het niet noodig geoordeeldom den Duitschen rijkskanselier, zoo lang deze zulk een onverzoenlijk standpunt inneemt, van een uit voeriger repliek te dienen dan Hymans heeft gedaan. . . Trouvons, Duitschland heeft in de laatste weken in het Oosten * duideiijk genoeg getoond wat zijn ware doeleinden zyn. Onder de leuze van het „beletten van gruwejen" (waar de Duitschers in België andera niet afkeerig van zijn geweest !) zijn de Duitsche legers diep -het Eussische gebied door e-arongen om zich van Lijfland, Estland en Koerland meester te maken en deze landen onder hun gezag te brengen. Vandaar dat Balfour in het Engel-che Lagerhuis heeft ge-vraagd, wat dit verschil in bebandeling van Bejgië aan den eenen kant en van de Oost-zee provincies aan den anderen kant beduidt. „Ik weet daarvoor geen verklaring, zeide Balfour, behalve deza eene, dat Duitschland zijn methode met meedoogenlooze vastheid voortzet. Indien het België wil binnenvallen is het de militaire noodzakelijkhéid ; indien het Koerland wil veroveren zijn het de ge-boden der menachelijkheid en den wensch om gruwelen te voorkomen." Door deze seherpe woorden ia de Duitsche politiek opnieuw in al haar onlogische onoprechtheid blootgelegd. Zoowel in het kamp der Duitschers als in dat der geallieerden zijn dus wederom ver-klaringen over België afgelegd. Het zal de wereld niet moeilijk vallen om te beslissen aan welke zijde het recht zich bevindt. LEORiNO. lF==: ~=- ^ =■= Achterdeurtjes dichtî j Onze g ,;chte Belgische coliaga August jÉmét' fsobfïtïe! m do Tel. van 2 Maarti «en ârtikel vol g^ond verstand over den tegcnstand der Vlamiageu, die cX" gescheu-ken der Duitschers toaar niet wifien aan-nemen. llij heeft bet over den stolc met ze'rcre A'iammgeai d'P, spijls ailes, nog ajtijd droomon d&t de besumilijke schei-t.iag lia d< n oorlog jïiogelj/c zal wezen. Er Mone-t schrijft: ..T>h -dû^eiyk boçreubedr';g zou dan flici weinig het dubbelzinuig gedrog van Sônirnige mU-aclivistidche Vlaawche l«id'"rs en vereenigdngen, hier in îveder-laod, heb' en bd,.gedrageo, dio wtl met aile gewcn^clila duidelijdvheid de p er sont n der activisten veroordeelen, maar zich nog sfeeSs niet vorklaard liebbearte-g«i 1 ilo dadou van het activisme, en irs het bi.zonder dan niet tegen het principe der ' I estuurlijke scheiding. * ,,l)eze l-.vceslacht.igcu zullèn, laat ons honen, mcl voldoeniny \ ermemen, dat z© zic-h, wat de bestuurlijke acheidiiig be-U'i'lr, ihans Ook onbewimpeid e.n ouver-vaaa'd in ncgalieven zin mogcn uitdruk-ken, zom'er dat zo duardoor htui invlocd 811 hun popinlarifcedt in Belgig zelf in ge-yaar brerigen. Hefc protest van al de in t bezeih land achtergebleven Vl'imingeiQ lietreft niet slechts de j.zelfs/andigiheid" Y®0 ^ lftanderen, maar evenzeer. dfâ „be-•tùurl'ijke scheiding" en ailes wat daarop geli]kt. "l Moust ni/; ock op een nieuwe ta.cti.ek difv voor docl h-eci't de acbterdenr-a te lnton tôt nù den oorlog. \i,M dte ! >'îtiefe is in België do profeet ,J' !Sé recht-ikundig adviseur aan , toi !• f "isc!> depairtcnient van Hpoorwegcn, •loojj/leeraar — mad;e ia Geirmany | te (ient en leeraar van ba-anljcs^agiers 1 " Cf-aj peslie verlangeii te beteomen on- 1 aer het regiein van de bestuurli-jko en po-utieke seheiciing. fil \ed-ei 1nid prees De Nieuwe 0 n v a n i ook clie tactiek aan. i Deze schreef verleden week dat de op- 'j p°xiti0 tusech'pin passieven en a clie ven niet - l'erp zal zijn cm dat de passieven, * vaiinee,. ye -\verlcelyk de taalquaestie wii- 1 oplossen van de actieveo zuiieu moe- 1 te" ovcïnemoii.'' • ] -'»owe[' Dogfel en zijne persoonlijke c " Vrienden in Hclland en in onbezet België bedriegen zich zoowel als het Haagsch blad. _ib g.ezagj:; Yhmingen eu VereeniT gingou van het bdzette land, sniijden den , pas af. Bit is des to opmeïkieiiikcr, daar vre onder Je proitestaîa nam,ciiii van Via-mijgen golez&n hebbe'n, Viiamiogen dio in het begin naiar hot aktivisme overhcldie en vj&fs een crad-yoorzitter van YolksopUeuring in Eeîgic : iCu Momet heeft dinzericknaal golijk ails liij i'csliiit : A' het .,^«edo'', tfait, ouider dieae (Duit-sçh'c) bezplimg, tôt stand is gekccnien, mo-t tôt tegen den giroïd worden gehaald en al'-lcn, die er mee aam g;ebouwd liebben, dienen1 onder de, pninhoopen begraven. De . ae-ti.Y:Ï3ten"'' lïebhen l:un' lot aan dat van Duitschland verbondein. Daaj- ia nu eanmaal niets meer. aan to verander.n. Dat ze dan-TOk de Duitschers volg©n.> Heu in hc-t be-vrijd© België latean leven, z-ya d'en vergifti-gett Duitsebeià ajngelj in hot lichaatm van V laand rein l^t-en stekeai zijii, on dio ino:t h et allereer&t eruit, wil VJflauidffiren weer gezouits worden in hot Belgijseho vaderîand". Ilr i» geen aodtejra opiessing. De achtcr-d'„jrfjes clieht en verzggeld, is de eenige ♦ iikornâo voor dio liaii^issîov^cn» halvo ak-livisfen. Recht door zce ! Y VT' • ' * . Bei'gisohe betooging er eere van heî bezstto land, in de mime zr.al van den Dierentuin te 's-Gravenhage, op Woensdag 13 Ma art te 8 ure 's avonds. Aile correspondentie en aile rnede-Seslingen betreftende rie Belgische manifestaiie worden door het Comité iran de Belgische Dagbladpers ver-wacht:126 Pringegraciit, Oen Haay. De beioogiing, ne)ein(lî een reusaclitige litbreiding. Uit aile hoeken van Neder-and komert bijireuingen eii aanmoedi -îingen toe. ^ i® zich plaatsen wil res^rveoren, rende zich. rlirekt Papestraat 5, Dern Ifag. Wij raden dit onze lezerg to doen laar de toe-Ioop ontzagHjk zal ziin. Een Brusselsche zwanze. De Marollen trekken de aktivistische beweging in het bsiachelijke. Oin'd^i'staand stuk, dat oriveflaalbaar is, werd ,1® Brusgol verspreid waar het alge-tneen gelac.h verwekte. Nochùairas: komt daarin de uitdrukking voor ^Smoel to", die den manschen toestand in België kruimig samein vat. Het volk irnet inderdaad zwijgcn, maar men zi©t dagelijks, hoe zijln vaderlan.dslioMb oplaait en hoe liei de verraders. verfoeit eu haat. LA MAROLLE AUTONOME ET INDt PENDANTE. Les 800,000 z'habitants du Grand-Bruxelles, ça est un tas de stoeffers franskillons et de vvallebake famandî. Nous autres, potverdoem», on est des tas de Marolliens pur sang, nés natifs de la rue aux Laines» del Vossepleinet de l'impasse Perle d'Amour, et l'ont sait, Janvermilie, ce qu'on veut. Ils sont là-bas des tas de milliards d'hom-rries qui se battent pour l'indépendance belge. 11 y a des Englisch, des Français, des Italiens, des Portugais, des Serbes, des Monténégrins, des Américains, des Russes, des Brésiliens, des Chinois, des Japonais, des Mexicains, des Colombiens, des Indiens, des Canadiens, des Australiens,les trois quarts du monde, allo. Tous ces gens, ils ont une visse lâchée dans leur cabosse ; ils sont stapelzot. La Belgique, ça est une flauske ! Il n'y a plus de Belgique ! ! ! Rene de tl roq l'a di. sur le grand thêî-!,re de i'Aihambra et-.ee sfoma cadeï, il J3 sait bien" mijux que leJ a .ti'js, puisqu'il a sjdul fils qui s-judée jjjiti l'unrvcrslt j Jaaiande 'de Ci and, dans un b-cal. Plus de Belgique, plais riea que la L la.ri-dre Zoiioiiome, la Walioni-a découpée cm Ki'i-Kap et la MarOllio ii..re et "indépendante! " , C'est pour ça qtua nous autres Marolliens en a convoqué nos eomn a r.oies à-un mee-èing do munstres, ci'ans las salons de la j.Bikke Luis", rue ilaul/^ et aa. a votéà i'ulalimi.ê m-jins 1 > voix d» ojUjx qui so»t cf-nlre la ré. ilutioin isnivante : Deux oor»* . z-mnekloppers, itcinjiaklmk'eir--, Vt-ùrvéoatwis-, "Hoogstra'égastô, Nataiesrîiiotol#rs et autres gardes civiquieis reprôs'eiaiiàîits autorisés de la population bruxelloise, avons pris le décret suivant: 1. La Maru-llie est oon-li.uéa en Etat autonome et indépendant. 2. Ses limitos définitives seront établies par la conférence, de Brest-Lillekezot. 3. Le r.«i Alber/ le (gouvernement du Havre, lo- Collège éolievinal de Bruxelles, et 4r'us; les gros bonnets del Stadhuis sont foutus à la porte. 4. L'emploi du imarollien devient obligatoire et gratuit. 5. Plus aucune gaaeéte 11e s ra imprimée en français; cette m©.-ure ne vise ni la ^Belgique" ni le ,,Bruxeil is" qui continueront comme par le passé à parafre en pur rna-roiiien.6. Tous les cab©rdoudh,es'kes seront fermés à 8 ii. (heuiéis dej montres déposées chez Ma Tante, rue Si Ghislain) sauf .c. ux qui ssnt fréquentés par les membres du G^uveme-inenl mai'ollien et le-s Zatiekuls du Conseil des Fiaiidras (Vt naad v..n Vlaanderen). 7. Tous les Lrussel er..; é'ant qu'à mêmes ruinés coucheront désormais sur la paille (en vente à fr. 20 le kg. à la Saherreweg ZenLrala, Chamibre No. 10D). 8 Tous les réverbères, lant^nes et «l'tees vetlepottelies seront aLuincs de 8 h., dw matin à 8 h. du S'jir pour empêcher les aéroplanes de vJr la lune en pîàn pur. Pendant la nuit ils, ser-jnt' points en blanc clair et transparent. 9. La Marollie. s® considère en état de guerre avec ia principauté de Monaco, l'état neuire de Morejnet et son ennehii séculaire le marquisat de Molenbeek. 10. Tous les sabres" en bois du Grand Bazar et les canons de zinc de chez Tietz sont confisqués et fondus pour faire de 11 monnaie pour la Marollie libre et indépendante.11. Toutes, tes libertés sont supprimées. 12. La devis© du nouvel fetat marollien est: ,,Smoei àoé !...*•" 13. La garde civique est rappelée -ons les armes; d'accord arac les stok-agents. Elle egt chargée de l'exécution des présents décrets.• LE NOUVEAU GOUVERNEMENT 1 o imuveau suffrage universel étant une va».«® blagua (voir las études historiques de Spn Excellence le Trotisjki grand chevalir "'de 1 Aigle Rouge de Prusse) les membres du Gouvernement de la Maxollie pie siont noni-méa «ux-mêmieis, à vie, au itraiteiment de 50.000 Mkg: dans l' ordre suivant : ; PRESIDENT DU CONSEIL: Takschij'ter, dit le roi des tappeurs ; MINISTRE DE LA GUERRE: le général B.erm-lawijt ; J1IN1STRE DE LA MUSIQUE: .Verhoeglt mai trecianteiur ; MINISTRE DE LA FINANCE: Roâso. lb:es,lriiig, (Bbestrinigularingi dit Jef den dief; anNlSTRE DES LATRINES: Meert; MINISTRE DES CAROTTES: Hiel Ver. ceult,; MINISTRE DtE LA MARINE: Ch:.- ni, dit ïavaleur die mercure; C,0NSjERV ATEUR DES POUSSIERES TES MUSEfiS: René de Kleermst, Par ordre: le grand Chancelier. PITJK SN-OT. Legerberichten der Entente. Vrede tusschen de Centrale» en de Bochewikis. Nakende oorlogsverklaring van Japan aan de maximaîisten. Roemenië moet de voorwaarden voor den wapenstilstand aanvaarden. — Amerikaansche boycot — Engelsche successen in Paiestina. HE TiESTâliO cacss" -t) . Onze lezers zuilen veider de iokSit van het veidrag tusschen. de Centraloa on de Bolchewikis lezen. Dit verdrag ontmoet nog tegenstand bij oen gedeelte van de Rugsische Soviets dat een massaàl verzet tegen het Duitsche impérialisme wensdht. Te Moscou moe-t da.arover gesproken worden. In alk? geval ne,emt Japan, in overeenstemming van zijnie 'bondgenoo te'n de noodiga maatregelen. Die viede is iets vaotrloopigs en v,Q|&ri)jji-gaaiade. Een vrede door het wapaftgew&lid. is hij dus gansch tageïistrij'dig met tie vorige veeklaringen van Duitschland en Oosfcemrijk. Die. viede beteckemt eenvoudig oorlog. Dit is het w©rk der Russisch© revolntie, dite voor den oorlog in de toekomst heeit ge-werkt en den oorlog van tbans Vefl'engt. De ro] der zoo'genaamde socialistisclie Bochieiwiikis is uit. De Moor mag gaan. Hi| hieielt dan ook zijne belooning in klînkendei schijven bekonïcn. Een andere regeering zal deze van Lenin en Trotzky-Braunslein $eri vangen. VVelkenî Dit is de vraag die Japan zal opiossen. Het ongelukkig Roenieixië is door dit ailes het 'kind van de rekening. Het rnoot .wejl den wapenstilstand aanvaarden. Met hiet 00g op heit offensief in het iW.esKieu, worden s'ieAe Italiaànsche kontingenlen inaar Franlkrijk gestuurd. De Engelsche en Fransuhe koartroepan blijven aan die Piavo; waartneeu zij1 werden gestuurd. Aan het.Weisten zijn aille maatregelen ge-r^tnen om dtejn Centralen het hoofd ie bietfen. Van het Westetîjk front. Het Belgische legerbericht. Weekoverzicht. De afgeloopen week wsrd gekenmerkt door haast elken naeht vernieuwde pogingen van den vijand tegen verscheidece onzer vooruit-gesohoven posten, nauielijk in de riohting van Nieuwpoort, Dixmuide en Kloostermolen. De waakzaamheid der verdedigers en ons infan-terievuur en artilleriegeschut wisten echter deze pogingen te verijdelen. In den loop van ver§chillende artilleriegevechten hebben onze batterijen krachtdadig het vuur der vijandelijke batterijen geneutra iseerd. Over het ge-heele front werden de vijandelijke inrichtin-gen door ons onder vnur genomen, dit als beantwoording der vijandelijke besehieting onzer stellingen Onze luchtvaartdienst was zeer actief en onze jachttoestellen voerden op 21 Februari verscheidene aanvallendepatroelje-tochten uit. Adjudant de Meulemeester heeft zijn zevende vijandelijk luchtvaartuig neer-goschoten.Het Engelsche l&gerbericht. LONBEN, 4 Maar t. (R eu ter,), Officieel: Iledies.i'Oc.hteitid bij liet aanbrefcen van den dag iiaelt, een vijandelijîke overvalsafdeehng, ■cin'der dieikking van een ki-achtige bescihieting, eiein aan val op onze loopgraven^ bewesten Leins gedaan. Na een heftig gevecht werd de aanival door onza troepen algesliagen. Wij maakten eienige gevangenen. Den vijand werden bij zijn terugtocht naar zijn cigen litoies talrijke verliezen toegebracht. Een andere vijandelijke afdeeling naderde beden-oclitewd onze linies noordwestelijlk van St. Quentin, doch werd met succès teruggesvor- LONDEN, 7 Maart. (,H. N. Draadloos.) Wij hebben met succès in den afgeloopen nacht een aantal aanvallen gedaaa op ver-seliillende punten van het front. De Australiens zijn in de Uuitschaloop-graveif bij Warretou binnengedrongen. Zij hebben verscheidene loopgraven vernield , een vîjftigtal man gedood en 11 gevangenen en een machinegeweer binnengebracht. Zij hebben bovendient met succès andere aanvallen gedaan bij Gapard (.t. O. van Meessen) en ten Z. van Hollebeke. Zij ,hebben gevangenen op deze punten ge-maakt en nog een machinegeweer binnengebracht.Meer noordelijk zijn de troepen van Middle Sea de vijandelijke stellingieia genît-derd ten N. van PaschendaeJe. Zij hebben gevangienen binnengebracht. Deze opéra-tiea hebben ons slechts lichte verliezen ge-lcost. Onze troepen zijn eveneens binnen-giedrongen op verschillend© andere punten van d© Duitsche Unies. Zij hebben overal bunne zending vervuki, maar geen gevangenen kunnen meebmigen, daar ztij de Duitsche loopgravon onbezet vonden.' Een vijjaiKÎeiijke aanvalspoging i3 mislukt teb Z. van St. .Quentin. ,\Viji hebben eenige gcVangteiiej! geimaakfc. Grotote bedrijivig'neid dcï Diu'itsc! e artillerie eveu- vôôr bjst naiir< bivJkjen van den da£ in den secf'>r vjan Het l-ransche legerbericht. PARIJS, 3 Maart. Oîficieel avondbc-ripht. Artillerie-actie, die soms vriji hovig was. in verschillende sectoren van den rechter Maas-cever, in Woëvre, m de stroolc van Domeire en Badonvilltr, in den Bovon-Elzas. De Duitsche artillerie, kra-ch-tig bestreden door de Fransche, heeit ; vanmiddig de Fransche linies tacs noorden van het Rhono-Rijn-Kanaal krachtig bestreden.PARUS, 4 Maart. (H. N. Di ■■iloos.) Do arfelleriestrijd is gedurende den nacht levendig geweest bij Vreaumont, Bezen-vaux, in den Boven-Elzas biji Bandezapt ] en ten O. vaa Largitzen. In Lotliaringen' heeft de vijand verschillende aanvalspogin-' gen gedaan, voorafgegaan door bombQrde-me.iit'en in de streek van Parroy. Bij '' Neuveyller heeft ons vuur den vijand ver-stoord. In de streek v^n Bure^ heeft zich een levendig gdvecht ontwikkeld, waarbij do Franschen den vijand hebben terugge-slagon, cUo gevoelige verliezen geleden hoeît. Bij»Veho h&eft die viiand eveninin -. succès gehad. De Franschen hebben gevangenen gemaakt. Op het overige gedeelie van het front waa de nacht kalm. PARUS', 4 Maart. Officieal avondberiqlH:' B.eoû'.slen de Maas hebben de Franschen Ondanks snae.uwstoriri een overval op groote-schaal gedaan op do DuiteaLie werkan, bij de Tranché© de Calow|e. De Fran&ch» troicpien- drongen tôt d® viff lo lime v'an de Duitscihere op (een Iront van 1200 mjeiter en eem diépte van op eenigo punten 50Q miéter. Daarbij werd een Duitsche tegenf' 'aa^al, op de SinkeTflank der FranseîitaU^ gedaan, t&iuggeworpen na een heçf gevcclii^ dat den Duitschers op geduc'hte ver]ie(zeiij|i |vv®ri' te sta^»n. Het aantal gevangoïien, t(o4 jniu to-o geteld, gaat' de 150 te bovèm. Dp, Franscihiein braichten eveneens inateriaal meeCI Do verliezen der Franschen zijn uiterstîïelht. { BianC'Orde.n en bewesten Bezonva.ux mis- ^ Kikto eien overval' der Duitschers en het Frinnschie vuur. In den bovein Elzas in enk^le sectore^ taïuelijk drukkei bedrijivigheid Wn hét schiut. De Fran»c|hein stuitten eon Duitscto aairjvalspioging pp hun schansen beioioslefl}' Largitzen1- , . ^ Van het Zuideîljk front Het Italiaansche legerbericht. i R.OME, 4 Maiart. (S t © f a n ij. Officietel. Opj] het geiheele front maUg© gescihjutsirijid, dioj levendiger jras van d© Astico tôt de Brentai en van d® aoisteil^ke hellin g-en vlan de Mo.ii.tan G nappa toit die Piave*. Onze batterijen dedcml goieid gelulcte schoten in het vak v,an lue»? Fienze.la- ten Brenta^dal1 en verstraoiden v®j an'dclijke; larhfeideirs benotorden het Ledro-ixie.eMj (Judicarie) en becuosten Salgaredo (Piaveij.1 Lanigs^ de P.iave Vecclhia ie/n het bruggehooî<i| van Capo Silo werden in de voorste iinieaf gowecr- ten machiaegerivieer^;"îibten ge^visslCl Van de Tirksebe fronten Het Engelsche legerbericht. LONDEN, 4 Maarfc, (Route Officl-J eel uifc Paiestina i Yan 1 tot 3 Maart zijufl bereden patroeljes beoosten on ImocrJenl Jéricho, herlmaldelijk slaage gev\"Cie«t. T'iifiK scihjen 2 en 3 deâeir ruk/tein de BritscthC troepen iicordwaarts tôt ©en grooitete dieptàl vau 3 K.iVL op een front van 12 mijl nanî] weer skanten en be westen de a weg von Jeru-' zajlem naar Nabloea Ze stuitten daprbij op"! g^ringen tegenstand. ^ - Bij Ramtil, 10 mijl t«n O. van Jaffia, werd] een vijandelijk vliegtuig binnejn onze lime?1 geveld. Beskiurdier en waarmemer werdea1 beide gewond gevangen genomen. De sirijd" ln de Inclit Het aantal bommen. LONDEN, 4 Maarti. (Reuter), HetPot»£ bm-eau deeit die volgenote vergel^jking me© van hefc aantal bommen, in Januari dioctf de® vijand geworpen boven het gebied, door dlei Brit»oho troepen in Frankryk be^t houôen, en dat, hetweMc die koœdjnklijke map rire- luehtdienat en het koniniklijke vliegi^ korpÊ^ zoomedd het Austaliseko vliogerw korps, hebben neeffgie^rorpen boren de t',iebi^ den, waar de vijaudi ligt. De vijand: (xver'f dagi 221, 'g nacht» 1261, in 't g^ieel 1482}; Britiehe xliegerg bij dagi &900, ''s nacliti, 1T53, in 't geheel 7(153 bommen. } DuchtaaiivalleiQ op Ostende. LONDEN, 3 Maart. (Reuter.) Of$ cLeel j, Entgeilach© zetevliegluigien hebbej^ vandaag ©en geslaagden aanvai gedaan 0» vliegtui^loodsea te Ostende. Er zijn eea' aantal treffers op die loodsen waairgeno * men eia ook drie vol le treffers op do ana* luchtvaart baiterij in de nabijbeid. j Al onze toestellen zijn i^hoiulenjeri.» Iceerd.^^-^^^^

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Belgisch dagblad gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in 's-Gravenhage von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume