Belgisch dagblad

477705 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 28 März. Belgisch dagblad. Konsultiert 14 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/gx44q7rp8p/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Scie Jaargfa**!?. WO-EiNSDAe 2& ' mV7* PCo, 1CIS. AflOMNEMBNTIl.S. Pei' 8 maanden voor Nedertanà 12.50 franco per post. Losaa Btuniuers. Voor Nederlandô cent. Toor Busteriîand 7'/j cent. IDen Haag, Priasegrucht 39 Telefoon Red. es Adrnin. 7133. BELGISCH DAGBLAD Verschijiiend fe 's-Sravenfiaye, elken werkdag id 112 us*® niâfldag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. ADVEEÏENT1EN, f Van 1—5 regels £ 1.50: elko regel meer f 0.80 ; Reclamea 1—5 regels £ 2.50; elke regel meer f 0.50. London: Dixon Houso Lloyd# Avenue E C. Parijs : 7 Avenue d'Antin 7. Vlaantteren en de Koning. Het is to begrijpen, âat Engeland voor Duitsehland de Iioofdvijand _ *s. Net als te© tijdo van Napoléon I is onze Brit-«che bondgenoot de ziel van de Europee-eche coaiitif1, nioar ditmaal tegen do bai-bareuDo Duitsche mil.taire e*n dfplomatieke inspaaning fe> dan ook in de eerste plaats tegen Engeland gericht, met het doei onzen grooten bondgenoot af te zondieren. Toi nu foo bebcen de Duitsch© kuipe-xijen slechte een averechtech sueeee t>e-îtaald. De revolutie in het door Duitsoh-laad omwocld en ondermijnd Rusland ia voor de bosren van Berlijn een strie-mende ncderlaag met zwaarwichtigo ge-volgen voor lien zelf- Sedert lieê begin van den ooriog wordt ook onder de Belgon door Duitsehland tegen Engeland gestookt. i\iet .de uuilsehers, maajr de Burittein zijn, volgens <te moordenaars van Di-aant on de brandstiehtere van Leuveca, de oorzaak van alie rapipen die Boigio ; teislercji. Nu iJat do rovolujie in Rusland niet dèu Duitsche n vrede heeît gebracht, is het de sehuld van Engietand. Gott strate England ! Een kathçliek blad vau Keulen wiens hooidredacleiu' kardinaal Mercier, dit 1&-vend symbool van den tegenstand der Belgen onder den Duitachou hak, op don aeus draagr, weefc over de Russische re-Tokitie te febuleereu. De K o 1 n, V o 1 k s •/. e i t u n g eohrijtt ;s dat Engeland in een handomdraaien f vorstçn ter zijde sehuift die den vre-t geneigd zi.ja of h os maar echijnen. Ep wat Rusland is overlcomen, kan morgen Itallô en Grîekenland en... den Koning der Belgen tçn de^lo vaften. In België, vooral in het Koningsgetrouwe Vlaanderen, wordt zulke vrees pubtiek . uilgedrukt." Men zal misschien meonen dat eau ge-zagLiebtjond Vlaining dfc vrees heeît uit-geselireeu^d.Bij lange n et. Het Keulsch blad ci-teert daarvoor ec-n Duitsch blad, het \rlaamsche Niouw's van Antwer- ' opgefitetâ door een van de zoven. 1 die (e Herli.jn liun gokruisigd volk aan I dezes beulen ziji gaan verkeopen. ' Wij weten met andere Belg®n, dat het *V î a a m s c.he ifiouvs reeds sedeit lftng intiemo betrekkingeai onderhoudt met het orgaan van herr Julîus Bachem en , dat do vederzijdseh® anikc'te buitenge- i woon gret g worden vertaald en bespro- I ken... Het Silad van Bornis-—Vcrhul^t insinu-•eert dus dat onze weilbsmiiido Koning Albert ook woi het siachioffer der boozo ; Engelschc:^ zou kunnen worden. Maar, beweess het, Hij inag steunen op de on-j vergelijkelijke liefde van ziju volk en in l^er^ie plaats van de Vlamingea. En dan $ - i het blad er- bij, dat d« Fremschen 1 'r- - i larig 'ipgehouden hebbon Koning i Ai.' ri, fa loven eu te prijacn. 00 K o 1 in. V o 1 k s z © i.t u n g zegfl Jan schijnheilig ; Do vrees van het Ant-werpseh blad is niet ongegrond. j ,.Wie door Eug^taad beechennd wordt- i sterft i- van des te suel.er ©n des to aterkf- die tescheiinim; zieh laat gevoe-len.„Dt3 Frajische, Kngelsohe on Haversch© ' regeerîng zullen, wamieer het hun pas- j send schij rtf., ook niet aarzeden den Ko- ! aing der Bolgen op zijn .,Russigch'' te 1 hehaiidelen." Wij hebben ket hatelijk en, do m stukje oader de oogoa onzer iozere wiUen bren-gien ooi hun te doen zien tôt Avelkeschel- I icerjj de vi/md in staat is om de Belgen tegen Engeland op to hitsen en on-xon Koning zelf lo bez^edelen. •în waar die plolgeiiitg-o geneg.enhei(J yooï onze» vorst, dien de Dultsche pers siwm ;,"'tseb!nnd no^ door het slijk l'et is (jen ware aeheniiis van het grootsch en nobel figuur van den Ko-iiiiig-boWaal en van zijn manmoedig en 1 onwo ni; elbaar apltreden van het begin V',1 (jçrj ooriog tôt heden, om op hem de' M;rd..!)king to witlen werpen gereed te ayn een Duitschen vrede tè onderteeke- | ^aardoor. België met een verscheurd ; v aanderen en een verscheurd Walenland 1 met de gebraden peren zou blijven zit- ^ j' '^e ^ Iwmingon dragon hun Koning \°i> de b.nrden, maar zij die ban trouw Besiuurlijke scheiding v«rschenea nommer vaii Hg^j^i'-setz- und Verordnungsblatt", d.d. ' ~ ''rengt het volgende besluit: i,: "l? ^ordt in tvvço be-stuurlijike ge-bieden ingedeeld-, waarvan het oerste d® \W\niaS , "llîTOrP®n. Limburg, Oost- en ton r m; reo' a'S0(>'c de arrondisscmion-Leuyon omyat, het tweed© o provincics Henegouvv, Luik, Luxemburg vei * m°a' ^ ^ arrondissement N^jl- ! *<; zetei van net beàluur i» .voqi het l i iktÇn0em , ^el>iod ^ BrusseJ, voor het 1 <?»orn?d te Nam-em geveptigi? ziju gebleven tôt iu den dood, hadden ni et s gcmeeins met de veraaders van den raad van Vlaanderen on van do Dui.sche universiteit te Gent. Doch hoe trouw de Vlamingen aan den Koning gehecht zijn, hoe zeer zij hem beminnen en vereeren, nooit zouden zij dulden dat een vrede zou worden gesïoten die voor België een oneer on een s chaude zou wezen. Het oogtenblik is voorwaar voor onze vijanden goed gekozen om k r o k od i llentr a n en—=>*ser onzen dap-pereai Koning to weeuen, wanneer von Bissing het dokreet uitvaaruigi waarbij België bestuurlyk gescheiden wordt als gevolg van de re's der zeven Judassen bij Btthmann. De Koln. Volkszeitung, 'die vol vaderlijke belangttcl.ing i& Voor he? leven en den troon van Koning Albert, begroet de bestuurlijke scheiding met de Avoorden: ,,ln gansaà Duitsehland heeît zij een eenparigen hijval gevondein. Dat ook de Ylamingen, die terecht fier zijsn op hun volksaard, hem zullen begroeten, ia buitn kijf. Uit den nood des oorioga zal onlsfaan een vrâj V7iaanderen aan ue zijde van een sterk Duitsche rijk." Twee dageu vroeger had f*of. Kon-rad Beyerle onder den veelbeteekenenden ti'iel ,,Der Kampf um Flandern" in het-zei/fde blad een ai-tikel geschreven in denzelfden zin. Hij sebreef o.a. dat de administiratieve sciaeiding in alie ministeriën zou worden doorgevoerd. Voor het ministsrie van on-derwijs (sic) is zij reeds zoo goed th voliooid. V oor eenige andere ministorlén is do voorarbeid zeer ver gevorderd. De-zer dagen zal de Raad van Vlaanderen ,,als het orgaan van Vlaamsche ma'nnen van verîrouwen ' van het aktivietisch „Vlamondoiu" e&n eigen l'okaal be.rek-ken en daar zeli in verkeer komen met het Vlaamsche volk. Op dien grondaiag zal nu in stiite enorgisch gearbeid worden Monige tegenstand zal moeten over-woncciii woidon. Het bereiken van het doel zal echter een groot Vlaamach suc-ces wezen, dat tegelijk een ©root suce os voor de Duitsche p o 1 i t i e k z \l zijw, ,,Do aaaste weken en maanden zul.en oen krachtpx-oef wezen voor de eigen énergie van den Viaarnsehen stam als voor de vaste hand van de beze.ter de maclit. ,,Van haar Jjestaan hangt de ganache tpekomst van Vlaanderen af, zooa,s deze van het vveder ontwaakt Germaansch stamgevoel in Belgié. ,,Uaarom moet hier ininier doorgehou-den worden om in de kraoht van taa.e koppigheid de tegenetrevers te overv\in-nen, die ook in lieigië zeli nog macht g aan het werk zijn. L'aar zij -ons miii.air den zege niet meer kunnen ontrukken, hopen zij ons uit te hongeren, in a le go val politiek en diplomatiek te vertUan. Dezo poliùeke on uipioniatieke slag worut op Bclgischen giomt goleverd. Zij is he-den door een krachtige Duitsaae ofîens o' geopend en zal n.et eindigen zoclang rujt in eeh v r ij Vlaanderen aan de zijde van Duitsehland zekere en voortdurende "toestanden worden ge-schapen,"Zou men te Berlijn dan afzien van een brutale annexatie van Beigià bij Duitsehland ? Cf zou men er naar stre-ven door innerlijke twistsg'es.ook, door ophit&ing tegen Frankrijk en Engeland, van Be.gië een .ffieelbal te maken, een zwak landje hieî een gekroonden hans-worst ? Tirpitz ot Bethmann? Wie is de ge-vaarlijkste?* Ht * De ver'aardag van onzen Kouing ligt in het verschiet. Zullen wij die gelegenheid niet ge-bruiken om Hem te oetuigen onzen on-verzet elijken wii de nationale eendrachti tuftstthen VV'alen en Ylamingen te bewa-ren: Hem onze rolsvasie jjrouw ult de spreken; de verraders wie zij ook zijn, van weike taal of van welk geslacht, loon naar werken te zien geven en den ooriog te zien voortzetten tôt de vrij-making van den naiionalen grond; het voll dig herstel van Bejgio met de be-sliaéende nederlaag van", de overrijnscha barbaren ? Léonce du Castillon. Aile ander© schikknigen ter uitvôering dez.er verordening, inzooderheid wat de inrienting van het bestuur der beide ge-biedon en de overgave der dienstzakeîi hetreft, bJi,Ven voorbehouden. Voor de be-roegdheden van het ministerie van we-tenschappen en kunsteri gelden, tôt he-doelde schikkingon getroffen zijn, Oe vôor-schriften der verbrdeningen van 25 0c-tober 1916, 13 Decemiber 1916 en 14 Februarx 1917 (Wet- en V erordenu n asblad, blz. 2930. 3054 en 3319). Freiherr Von Bissing, Oj&neralbhersC / Links en Redits. Een Duitsch voorstel. Het DniUch-Vlaamsche Nieuws schrjjft (wij vertalen uit de Kolnisdi® Velksaeiitung.) Het BelgisCfh volk moet tvèrlangen, dat zijn parlement in Havre bijesenkomt ea onderzo'-k!. waar het, heil van onss iv*>îk ligt .en jndiea het in ons eigen balang is nog langer onze jcu.gd aan. het front voor de Enieate op" te offeren. Eigen hloed is kesthaar en het is een schandeJjfke misdaad liet liohtvaardig te vergieten." Onze nxoedigo jongea? «a wij allen verdu-ren .strijd en lijden voor .de vxijmakin'g en het herstel van ons vaderland en voor de heucpbeuring van ons» voik, dat zoo snood door den vijand werd verr,)don en «ii:.^e ,ogen. Ilet voorstel aran het Duitsclie blaJ, hooiid-orgaan der Vlaamsche ai iyLten, komt ons voor als. een curiosum? Zouden er dan werko-lijk Bedgiscbe parlementsieden, bestaan, diet de roi van zekoro pacd.iiteii ia«het Franscii of Engelsch parlement wi.on naap>&n? Waar-om laten zy zich niet ksnneui? De jurist Vandenbroeck. Omtient den zoon uit D: Gaper te Antwer-pen, schrijd ons een Le.gisch advocaat: U schrijlt dat de jurist Vandenbroeck die hier is gaan drinken te Beraja, lia plaats van zich bij zijn ge-iedcoosiden Vlaam.ciiai seef te houden, niiiioter van jus'Lie zal worden in den htaat VlaanderJin. Le ineea, dat de jurist lie ver curator nran faUliosementen zal worden. Dit postje kan meer o^brengen als; er voldoendw provi.àa wordt gestort.,.. De Antwerpsche advooaten kunnen weten wat het raadsel beduidt. D3 Koningin-wecJuwe vau Griekenland. Koningin Olga van Griekerdand, groot-vorstin van Rusland, moeder vau Koning Konstantijn is non gcwordeu in de orde van de H. Eugenia. Tôt in den laatsten tijd had zij haren zoon welen te beschermen tegen Engeland en Frankrijk, die. hem wilden afzetten. Bij den tuans onttfoonden tsaar van Rusland had een sfcerke hulp gevonuen. Koning Albert doet esutocht lu een viiSjtuiy. Koning Albert feeeft zoo even, door kapi-tein Jacquet bestuurd, als vvaarnemer een tocht in eea vliegtuig gedaau. Hij vloog over het Belgisene en het Duitsche front aan de Yser, door een smaldeel van vier vechttoestellen begeleùd. Na de vlucht gitig de koning, die tal van fotografische opiiamen nuiakte, naar den g&neralen staf, wien hij de vergaai-do waar-nemingen rnoodee.de. Er is geeu luciitgevec.ht I geleverd, maar de vijand heeît wel iic=t vuur gericht op het vliegtuig en het eskorie. ■ / klETOESTAIVD De Duitschers zelf zijn verplicht t& mel-den dat zij ten N.O. van Bapauine bijina half-weg van Kamerijic, i\oreuii—Lagnicourt en ten N.O. van Féronne Rci ei heb^ea verioien. Zij ticbben hun niet g-inviiteerJ bezit te nemen van hunne kwariieren maar hebben fel gevochten. Ook de bosichcn tussefeen do Oioe en Coucy-le-Château liebjen de Duitschers ontruimd o>m, zoo zeggen zij, ean dreigende omvatting to ont gaan, Het geheele neordenlijk gedeelte van het lagî bo.oa van Coucv is in de maclit dor Eransciien. Do I)nitscher§ werden tjruggeslagen voorbij de linio Bariissis—Servais. Oe Frànschen' lw-vestigen dat zij het door Duitschers taai verdejigd dorp Goucy-le-Châtedu ^tormender-hand hebben genoiuen. Ook ten N.vvr. van Margival ten N. van Soissons hebben de Franschan een succès aan te stip,pon. De Duit.set.erj spreken van sterke Fransci e strijdkraciiton die rond Coucy opereeren. Daaiuit is te besluiten dat onze dappero bondgenoo;(?n den Duitschers geen respijC xaten en den groven bffesem gejrui.ien. Waar is dan de legendo dat het gecomb.neerd oliien-sief der Engelschen en Franschen in de war is gestuurd? Verheugsnd is dat de vijand geen voet veroverd terre in kan heroveioa. Pas btgonnen loopgraven warein in den steek gelaten. De Duitscners heboen zich haastig a c h te rui t ge tro k ke n en wijken zonder ophou-den.Onze Engelsche bondgenooten hebben op hunne beuit Longavesnes, Li'ramont en Equancourt ten Uos.en van Péronne veroverd. Zij hebben er een iiantal ^e-vangtncn gomaakt. Benoordcn Beaumetz les Cambrai vie.en do Duitschers drie-maal aan. Zij vernverden een Engelschen post doch verloren hem. De spooj;w©g Chaony-Laon is thans in Fi^anseho handen. Langs de gansche lfnie van Atrecht tôt ^'ailly wordî duchtig gevochten. Wat blijft er nog over van het. vrijwiilig af-trekken van de - Du tschers, zij die geone gelegenheid laten voorbijgaan om met aile kraehien. hes verloren terrein terug te winnen ? Het is zeer mogelijk dat Duitsehland meuwe vredesvoorstoilen aan Rusland doet, vooraleer het aan te vallon «tan de Dwfna of aan de Dniester. Aan de andere fronten min of meer hevige gevechtea « BIJZONDERE DRAADLOOZE INLICHTINGENDIENST. DE VERVOERING VAN OOUCY. PARIJS, 28 Maart. Do vorovering van C'oucy-le-Chateau door onze troepen geiurende <.«n nac-htelijken aanval ea niettegenstaan-de den hardnekkigen tegenstand van den vijand heeft de aandacht gevesîigd op dit kastoel van Coucy, waarover de Duitschers •in hunne telegrammea en hun dagbladfirti-kolen met aooveel minachting sffr«;keiL Het leven van oen enkelen Duitschen soldaat heeft vcel ineer waarde dan een dozijn kas-toelen en ruines, heed: de Lok- Anz. geschre-ven. Dit schijnt niet de meening te zijn van de Amerikaansche bladen die de volgende deiinities. ge\ea van de Duitsche soldaient dolle honden die men moet neer-schieten (New-York Times) moderr.e hersons tn dionst gesteld van aâelen van bru.en (New-York Tribune) de schando van de mensch-hoid (Boston Herald), wetenschappobg e bru-ton (World), barbaren tegen, wij de geneole beschaving zich VerbcncLOn moet (Cnicago Herald). En ziehier da-arontegen een artikel over liet kasteel van Coucy, in een te Genève verschijnend blad : Het is werke -lijk een te grooie verschrikKing, een te gr.tote smart voor den grond a/n Frankrijk waarvan een vijand, die nog meer krankzinnig dan bruut i9 de edelsbe trek-kea zou willsn vernielen, het is een (te groole kwelling voor al degenen die den. ken, voor al degenen did gevoelen, allen die in de herinnèring een der zui-verste vreugden der menschbe'd zagen. Het was niet genoeg, Belg 6, Ravenna en Venetië. De moloch was nog met voldaan en hij heeît geëischt dat de on-vergelijkelijke ruïnen van Coucy met den grond gehjk gemaaki z»uden worden. DE FRANSCHE SPOORWEGEN GE-DURENDE DEN OORLOG, PARUS, 28 Maart. De opbrengsten van do Fransche spoorwegmaatschappijon zijn ar openhaar gemaakt voor de maand Januari 1917. De bruto-opibrengst gedurende deza maand, vergeleken met deielfde maand in; 1914, geven oen overschot van 789.000 £r. voor den staatsspoorweg 2.383.0O0 ir., voor den Wesberspoorweg 3.582.000 £r., voor de P. L. M. 7.523.000 ir., voor de Orléans 1.220.000 fr., voo-r de Midi 15.COO ir., voor don Oosterspoorvveg. Alleen de maatsehappijf van het N^orde-rspoorwegnet heeft (e sterk geleden door den ooriog en heeft- een déficit in vergelijking met de maand Januari 1914. Als; men het totaal der ontvatogsten ver-gelij'kt der vij'f groote isipctorwegnettén, die. niet geleden hebiben door don ooriog, dus Staatsspoor, do Wcster, v de P. L. M., do Orléans en Midi, kan rnein vaststellen dafi de maand Januari 15.497.000 fr., dus. 16.t pet. gestegen is boven de maand Januari' 1914, een normaal jaar. Di&ze ware cij o-'ij wijzen op de eoawwmschè weckaaartîbeid van het iand en zijn het bowijis, na, dorig mï^an-' ,den ooriog van de voortdimng der FransftlwJ .volharding. DE DUITSCHE BLOKKADE. GENEVE- 28 Maart. Het Journal <fw Genève toont aan dat de onderzeesche , blokkade in het gebruik een coiOnsterach» | tige bluf gebleken is. Vôôr de proclama» tie van 1 Febr. war en de Du.teche duik*, booten er in geslaagd lot 420.000 ton ia-houd in den grond te Iwren. In de maand Februari, jnadat de Dui.echera hun geheelo onderzeesche vloot hadden samen-getrokken, opnieuw uitgerust on va* ■voorraad voorzien is dit oijfeir nietmerk-baar hooger gekomen dan 450.000 ton in, houd. In Maart zijn de torpodeeringen go. daaid tôt onder het vroegere gamiddelda. Met deze wijze van doen kan mon Engeland wel Mnderen maar anen kan het niet uithongeren noch het dwingen tôt... (het volgende woord ontbreekf». Red.} Legerberichten der Geallieerden. Vau bel Westelljk front. Het Fransche Segerbericht. PARUS, 27 Maart (Havas). Ten Zu«-den van de Oise hebben de Franschen hunne vorderingen vooxtgezet in het bosch van Concy, waarvan zij het ge-hoee noorclelijke deei bezet houden. De Luiisehers zijn teruggeworpen tôt voorbij de Unie L>arisi3 terouis. Ten Zuiden van het bosch hebben de Franschen, in den loop van een nachtelijken aanval schitterend het dorp Concy-le-Chateau ge-nomen, dat door de Dui.schers krachtig vertledigd werd. In de streek ten noor-den van So.ssons hebben de Franschen een boerderij genomen, noordwestelijk van Margival een steunpunt dat de Duitschers met lcracht vasthieiden. In Argoune zijn de Franschen ge-slaagd met een aanval in den sector van Four-de Paris. Zij hebben gevange-neri Tnecgobracht In Lothaaringen is een aanval der Duitschers op de k laine Fransche posten in de buurt van Letri-eourt gcbeel en al mislukt. Op de reat van het front ver.iep de nacht kalm. Het Ëng&iscii8 SegerQericht. LONDi'N, 27 Maart (Reuter.) Off. Van-rr-orgon verdreef de Engelsche cavalerie de Duitschers uit de dorpen Longavesnes, Lïe-ramont en Equancourt, wo.ke nu door de ifngelsche troepeo z.ijn bezet. Een aantal gcvan^enxn is geuiomen. Gedurende den nacht deden de Duitschers e>en derden aanval op den Engelschen post ten N. van Beauinetz Les Cambrai, die tijdjlijk succès had. Vanmorgen werd de post do.>r de Engelsche troepen heroverd on de Engelsche stehing hersteld. Engelsch hospiiaalschip geiorpedeerd. D© Admiraliteit meldt, dat h'et Engeische hospitaalschip „Asturias", stoomende met aile scheepvaartlichten op en door aile, duidelijk te onderscheiden kç^teeken>n van het Roode Kruis schitterend verlicht zonder waarschuwing werd getorpedeerd in den nacht van 20 op 21 .Maart. De volgende verliezen gingen hiermed© gepaard: militairen, 11 dooden, 3 vermist, onder wie een stafverpleegster, 17 gewond; foemanning, 20 dooden, 9 vermist, onder wie een hoîiueeslereo, 22-gewond. Ilet. torpe-deeren van dit hospitaalscliip is Verminkt weergegeven in de lijist van door duikhooiein beweerde wapenleiten, 7,ooals deze gisteren in een draadloos Duitsch beric-ht is ver-meld.uosTeijjk front- n Het Russische !egerbericht. De vijand vfel op het Oostelijke front onze stellingen op den Wesjolijken oever van de Tsjara aan. Een tweede aanval, waarbij de Duitschers ook gebruik maak-ien van verstikkende gassen, dwong ons in Oostelijke richting terug t© trekken. (Wireiess Press, opgevangen door de Brfteche Admiraliteit),, Vai hei ZuMelijk front. Het Italiaansche iegerbertcht. ROME, 27 Maart (Ag. Stef.). Officie e 1. In het Sugana-dal beproe.deaij Ooàtenrijksche troepen -afdeelingen in den nacht van 25 op 2Ç Maart de Itaiaanj' sche stellingen links van do Maso heekl ten W. van Samone, te naderen, xaaa* werden verspreid door hefc goed-gemiktV Italiaansche salvo's. ~Op 26 Maart wérA de artillerie- werkzaamheid leveùdigci' aait* het Giulia-front en werd tegen den avondi* zeer _ hevig in den seetor tusschea Fr.gidio en de Dosso Facti. Na aldaar do Italiaansche verdodigingslinie vernicldj te hejben, deden de Oostenrijkers tweal krachtige aanvailen, een in de riebt ngj van lioogte 120, waar aij er in slaagden'1 eenige der Italiaanscho loopgraven te ht», zetteD, en de andei-e in de richting va a den Dosso-Facti, die geheel werd terug-geslagen. j Een Italiaansch vliogeskader bomiku-a deerdo Oostenrijksche can.onnementen in/ het Larsa-dal bij Geroli, met lceDnelijk goede resuhaten. Alie vliegers 7,ijn bin-nen do finies terugg^Jceerd. fie Beigisehe ReiM-sciiepen.; L0NDEN, 27 Maart. (Reuter). De „Time.">" ] verneemt, dat sedert tie Amerikaansche corn- ' missie voor hulpverschaffing in Novembor 1914 begon.te werken, twaalf stoonischopon van verschillende nationaliteit, die door de commissie gebruikt werden, verloren ;yj!n' gegaan. Deze daden van vemieling zvjiu ver-richt ondanks de belofte, die de Duitsche overheid aan de gezanten van de Vereenigt!^ Statea »n Spanje te Brus'sel had gedaan, dat de Duitschers de schepen met voorraden voor de bezette gobieden ongemoeid /.oudçn, laten. Beigisehe Marine. - Het Beigisehe vaandel wappert le vre op vele plaatsen. Sedert enkele da^ gen vertoont het eveneens zijn driekleur aan het uiteinde va.n de rue de Mon-, tivilliers. In een prachtigeu tuin staat er een geheel wit paviljoon, dat het i ; j on go ministerie van marine heeft doen «inrichten om er zijn bureelen te ve-di-gen. Dit ministerie, dat tôt voor korteni tijd ondergebracht was in een onoogelijK huié dicht b^l de haven, bevond er zich' in het nauw na de oprichBng van do.n Belgischen Koiûnklijken Lloyd. Dezo officieele inrichting verzekeit be-den ten dagje de bevoorrading van de bevolking in het bezette godeelte v;m België en Frankrijk, onder do hoede van' de Commission for Relief of Belgiura. De meeste schepen, die tussohen Amerika en Rotterdam varen Q!nder het vaandel) van de Relief, behooren aan don î'elgx-Scben Koninklijken Lloyd; na den ooriog zal België âldus boschilcken over een vob doend aantal schepeai om ia de meenf dringende behoefton te voorzien. (HdblJ

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Belgisch dagblad gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in 's-Gravenhage von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume