Belgisch dagblad

1107 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 07 April. Belgisch dagblad. Konsultiert 19 April 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/4j09w09r7c/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

ttde J aargang. ZATERDAO 9 APRÏI, 1917. IVo. 174. ABONNEMENT EN. Per 8 maaaden voor Nederlahd f 2.60 franco per post. Loss( nummers. Voor Nederland 6 cent voor Baitenland 7'/i cent. IDea Haag, Prinsegracht 8! Telefoon Red. en Admin. 7488 BELGISCH DAGBLAD Verschijnend te 's-Gravetshsyë) eifcen wecbdas; te 12 ure màddag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. AD VEEÏENTIEN. Van 1—5 regela f 1.60: elle® regel meer f 0.80 5 Réclamé# 1—5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. London : Dixon House Lloydr Avenue E C. Pariis : 7 Avenue d'Anttn 7. LEVE DE KONING! Tronen wanktelm. • De vordrukt© volkeren sahreeuwen luic jota vrijhtâd en om verlossing. ^ Zij rtfzen uit d© diepto van buime ver tuechting. Zij werpien hunne knellend© kluislers af iVrij s.taren z,ij de wereld in. Zelibewust slaan zij den blik voor geer zonn© meer neder. Zij. ■ Willem voortaan leven Malgens hun lots baglemming. Zij wdllen leivou vrij en blij al s. do leeuweiik die, aan de klauvven van den adelaar îs ontsnapt, do blauwe ijlt© invliegt en ten hoogen stijgt oui zifn schallsnd lied te zin gcn. ,,'e denken in^liactmatig aan de zioners .w<:ord©n die de grooto Byron, ©en éeaw goledcn, sprak: C© tijd der koningen bsgint te ©indigen El' zal bloed sirooenen als water en er zuile® tranen vloeion ai s nevel, ma<fr d© polkerer ztillen ten glotte overwinnen. Ik zal niel lang genoeg levon om dat te lien, docli dk voorzie het." De Engelsch© dich'ter, die do t:ial van zij'ii tijiu sprak, bedoelde hier stellig de autocratie, Een ceuw gelelea was immers op he va s Le? and nergens een grondwettelijk koning De bijl der Russische revolitie hee t dt autocratie als een verdord© boom geveld Niel trof de houthakker den gtam Roi.u h maar zijn bjl tr>ol ook don starc ÏIo enzodém en Hairefouxg, alsmede ad© vor jgK jke tronken bij Gods gêna de. i..i©l tronen wankelen. Niet echter de oansatufcioncele tronen, waarop gezeien zljin Jconingen i*lj de ganade rvan het voit, dynasties die bars ivcruefiing aan de vxijhe tous des voiles hebben te danken. 0ns seuougt het jaren geleuen een Biit-{îc-.o seciaiisiisch© vrouw te hooren zeggen, met een zweem van algunst: „U\v Koning is de gekozene des voiiks. Onze vorsten achten zich ©ehter boven het volk. • Daarop antwcordden vfiy. „Doe als in België."± usschen do Belgen en liun koning is nooit de strijd om heit gezag geleverd ge-weest aïs in de Centrale en Oostelijîke lan-den.Langs vveersàa.- -il komt het zolfs niet in de gedachte, dat een yorsit, die in België zoil regeeren, het goddelijk reoht zou, bezit-ten de mas-as naar de slachtbank te' stu-ren.Onze gronùwet zegt duidclijk: „Allemacht komt uit het volk.1 ueze vloer van béton, vvaai'ûip do gansche Beigisch© staat rust, verschilt hemelsbreed van het princiep, waarop de Duitsche en O-slenr^ksch-HongaarsCjh© staten gebouwd aijïi. . was het Bismarck niet di© te Franktort lK-oit gezegd, dat de g'eutel van de Duitsohe .staatkunde to zoeken was bijde vorsten ©n de &tamhuizen? Besehouwde hij niet oene dynastie als het cornent om de nati© bijeen te luiiiden, en was -dit cernent niet de Ro'inanoffs en de Hohenzollerns als bekampers der re-volulie en als bewaarders van het monar-cl islisch grondbegânsel ? Romanoff is gevallen. Z^|n val moet lo-gischerwijs Ilohenzollem medesleuren. Men spreekt van verniciing wan het Prai-sisch militarisme? Dit is een abstracti©. De belichamenig van dit militarisme is allecn Hohenzollern, Wanneer dit sUimhuis zal verdwenein zijn, ia.1 itlle vrede alleen mogelijk wezea in de wereld. YVij zijn onzen komng trouw. llet volk staat rond hem als ©en lijfwaoht omdat hij ons gelijikt ©n wij hem beminnen. B© Koning is de levend© Eeadraclit ondier de Belgen. C© Koning is. Ijet, di© verdriikking onder de eigen landzaten kan verhinderein pf doen ophouden. Wordt hij niet door allen vertrouwd? Wanneer Koning A.bert begin van Augus-tus 1914 zijn fier non possumus uitsiprak. gl'bnd de gansch© natie achter hem. Ali ©en dapper soldaat, als een man van boogen piicht, als een vorst van het recht© bed, als een held heeft hij zich geopen-baard aan zijh© landzaten en aan de ganache wereld. Zoowel republikeinen als monarohisten teren en schatten hem hoog. Hij kent geen onderscheid tusschen de Bel-grn en de Belgen kennen pleehts Hem. Onze Koning regeert, maar hij regeert in de harten van zijn volk. Ook in, 1848 wankelden d© tronen der auioeraten. Ook in 1848 snelde de revolud© ^cor^ Europa. Zij v©rjoeg zelfs uit Berlijn en nil Weenen de monarken bij Gods genade. België alleen werd door haar niet be-treden.Toen regeerde in België Leopold de Wijte©, haar wiens voorbeeld de gloricrijke klein-ï-oon zich heeft geschO'Old, onversaagd op het E""!;veld en bedacht in de staatkunde. ^ De troon van den doorluchtigen grootva-der werd behouden en de troon yaq den lîifinzoon heeft een lerenden gteun in h©t svolk,. I^aat de orkanen losbreken, laat het ge-Ichut losdonderen en een nieuwe wereld .v.'ekken, laat d© tronen der dwingers, wag-pien, Alberts troon blijft stefk en onwrik-"îtar. Het is de trçon van ©en held, die eens met zij'n volk in lief eu leed ©n het on-,v''nkelbaar trouw blijft Lev# de Koning! BELGISCH DÂGBLAD. De vlag van den Yser. MuzieJc van Peter Benoît. I. Hoezee ! liomeo 1 Yoer vorst ein vaiderlandl Boezce ! "hoeze© ! Vrij wordfc het Bcjgisch volk ! VatleeJi en snopd verraad Was des vij-aoïds daad. Bien Augiustusdagi Tootde zich ons vlag ; Ro0d>, geel eu zwarfc 0 vlag- vol roein, BelgLsche vlag:, aan U, aan U ons liairfc (bis). II. Hoezeo ! bcezee 1 e.nz. Itood is heldonibloed, lîood is heldenimoed', ' t Bleek in inenig s ag. Schi'oot verwoin'ddie ons \(lag ; Rood, geel en zwart enzi. IH. Hoezee ! hoeze© ! enz. Zwaii-t is België's rouw Eer ©n woord gietkouw. Vlc©k ! op >'t vreiemd gezag-, Ileog ! do vrijo vlag : Rcod, geel en zwarfc enz. IV. Hoezeo ! ho©zee ! enz. Geel-goud is de roeni België plukt die bloem,, Kostb'ro flonkerbag, 8ch©on is o©ze vlag ! Rood, geel - «n zwairti enz. I V. Hoezee ! hoeae© ! Eeuwig wapparfc zij ïloriik, koen en vrij. Zweeft geen voratenlach Om ans IJzervlag? Rood, geel eji zwan'ti enz. Maiart 1917. i ; Léonce du Castillon. BELGIË EN NÊDERLAND. 1. DE INVAL. Do Dood rood vooraiam op em gitewart p'aard En toond'e den weg atau de schami. Zij hebben geen leveœud weaen ge?pa«r<l De dàerlijko doodskophussairero. Uit 't Oosten gekoanen, veiulelgden. zij land Dc.fc vreedzaa.m h©t koren zag gloleài. Zij zwaaiiden hun zeisen eu staken in braud De stedem, d© dtarpen, zôôvçlen Zij slaiehtten den man en sohonden d© vrouw, Zij spaarden geen wioht in, d© wiegon. Hun tocht was gemei'kt door wanboop eu rouw ; Op rompen aasden do vliegeit. P© Dood bracht zijn marnera ateeds die;:er in ' t, veld Naairmate ons loger moest wijkein. Hij heeft zijn offers niet meer goteld Ho© talloos waren d© lijkein. En waar meu ook maaide, omtetond de woestijji). Verdorde het loover en ' t koren. Van voogilen geen taal en geen teeken, noeh sciiju, Het bloedi vulde graehten en vorem. Te paasd klom d© Dcioid op den aikligeu lioop Vain seliediols en beend'ren etoi lijven, Waaruit b©t bloed nog zâjpeLdte cm droop Te versch om to kunnen vei'stijven. Dan heeft liij gegi'iiinikfc de wininende Doedi. Zijn maaiers beteald en -geiprezen. En hopeloos dwcalden in 't avoindrood Miljocnen weeuwen en weezen. H. DE VLUOHT. * Heine! en einder sitaan in braod ! Vlainmemde tongeu likken d© steden. Wolken rook bedelven heit land. Ailes wordt vertirapt. en yerbreden. Vluehteu doet een gansche vo>lk. Vluebten waar ? Waarheeu ? Naar 't noorden. Vluehteu uit d© gioeiendie kolk. Dnitsehers rooven, bramdeu, rnoorden. In d© verte schreifc d© stee, Ailes wijkt voor yuuv én zwaeiden. Moeders sleuren baon' kind'i'em. m©e, Valleu uitgeput ter aardie. Mannen torsohen giebukt en k^om Ailes wait zij torse hem kurunen. Dreigender wordt ' l) kanongebroin. Vluebt ujt 't laind, daar zijn de Hutnnen! 't Was een >lueht nog' niet giehoord, Gan?cli een land was doodsch-verlatem Gansch een volk uit angst waa voort-, Dwaalde in 't vreenide langs d© straten. 't Waa een niitbooht, klageiyk droef, Langs d© Maas €ai laSigs d© Schelde. :t Was of meini 's laids zi©l begroef, Uilensipiegel, ArteveMe.... Vloek viol blœd em beie vol tnaneo, Vloeik en bede meer «n meer : Van de wreedheid der Geacroeimen, Verlog orne, He©r! IH. DE MAAGD VAN NEDERLAND. (Onthaalt de Belgisehe vlucihteliiTgjanI Zij Ls omringd dicor d© elf pTovinrlen, Kau gezongen woaden1 op d© wijs : L'Angélus de la mer.) Treeét binnen, gij die vluebt en, diep nampzaligi zijt, Beladeu met uw we© Eta sleepend (al uw smart. O volk dat weenit en lijdt. Treedt binnea in mijn stee. Weest welkom hier. In 't veilig vrij© noorder Weerklinkt uw taal, d© taal van 't ^ vaderland. Dezelfd© stain, twe© barten, twes akkoorden Gij riiidfc een huis ails 't eigen huia no<: braradt En waar gij koiint of gaa+, ziju aile deuren open G ij verneemt ©en stem di© troost en sust ^bis) I Hersteld wordt Belgeailand. Dit moogit en m6©t gij haap©n O Belgenlané! Wees vrij, en b-ij, o v Belgiénland / IV, HULDE AAN NEDERLAND. In 't land vau water en wolken Die wiss'lénd 't gelucbte- bevolkeai; In ' b land van deai zilveren d'oom Daar buist een volk zoo vxoom. 't.Is 't volk van Troanp eu De Ruyter Voor 't Recht en d© Vrjjheid eens muiter. Een volk van steere daad, Dat vreemde tiraifmen haat. 't Onthaald© otns in huis als eeu hroeder, Voor ons toondo het zioh een behoeder, Een vieud in druk en in uood, Veirkleefd toit aan den dood. Zijn kart was toen groot als de wereld, Gedrenkt vain deu dauw en bepereld1, Eeu tulp in don ochtendbrand O! nobel Nederlnnd. Dw Konimgin heeft bewezen Geen Keizcr op a«rd© te vreezen, Toen België zakte in 't stof En slag op slagi hein trof. ». Zij heeft dan getroost vol geuade Den man, het kind «n de gade. Haar glimlacli was bun zoo zo©t, Ilasir wooad en haar opg zoo goed. t Aan G en aan Haar heel ons harto ! Zijn 't bloemen van wee en vap smarte, V.'ii treuren om land en om haard, (STîhedlig*!' door 't Duitsche zwaaird. Laat België eens weder bevrij:! zijn, Vea-nieuwd en ges-torkt door dieu strijd zijn, Dan gaan wjj, liand aflii)' har/d1, België en Ned©rland! m Belieiv«inningien, Maart 191.7. Léonce du Castillon. De DnUe taeilti is Mil Een siichtelijk boekje. Het oorlogszuchtig Duitsehland, dat op zijn laatste beenen loopt, verliest geen enkele gelegenheid om te iateu gelooven dat het bewonderenswaardig Belgisehe volk, dat sedert meer dan dertig maanden onder zijn plak Jijdtf den onmiddeliijken vrede vraagt, den vrede ten allen prijs en aan welke voorwaarden ook. De energisebe opdiacht die de social stiseho strijders aan Vandervelde en aan De Brouc-kera bebben gegeven voor de conferentie die te Parijs zou plaats hebben ; de herhaalde aan-maningen van kardinaal Mercier tôt de li.,d-zamen tegenstand ; de zoo stoïscho als kalrae verklaringen van onze ontvluchte laodgenooten, sprekeu de geruchten tegen, die Duitscbe of do veracbtelijke bladen der kommandantur in België verspreiden. We geven toe, dat gevoelige zielen levendig lijden onder de verleDging vaa dezen at-sebuwelijken oorlog ; onder den langen stoot van lijden en gruwelen, die de krijg na zich sleept. Die brave zielen overtreden te goecia troaw het algeraeen akkoord van het patriotisch uithouden wanneer onze meester Edmond Picard in aanwezigbeid van een onvertrouw-baren jourcalist der onmiddellyken viede vraagt en zijn woorden in" de Biusselscbe Belgique van de gebroeders Hutt versebij» nen ; wanneer dezelfde krant een wanhopigea oproep"voor den vrede van den Antwerpsehen senator Van Peborgh publiceert — die sena-tor was een hartstocbtelijk lie hebber van pacifisme en dierenbescherming — en oie oproep con amore overgediukt werd door da Kôlniscbe Volkszeitung; wanneer Rheinisch«W esttâliscbe Zeitung het blad van Krupp, in zijn Nr. van 4 April de somuiatien van den Heer' Erans van Cauwelaert van de regeeiing van Sainte Adresse overdrukt en deze een „paziêst:' heet ; wanneer de geweldige uitvallen van Ca« mille Huysmans als verstandige taai door da mofienpers van Brussel en Den Haag (Zie Da Toekotust) woraen begroet, moet dit allés ons niet "buitenmate outroeren. Het is een mal avontuur voor die vier Belgen van goede trouw. Wij zijn er spijtig om voor hen. We vragen ktln niet te roepen: „Tot het einde!" De mannen in onze loopgraven alleen hebben bet recht dit te zeggen. We bebben echter het recht ons de bekende uitroeping van den Poi u van Forain te herinneren: „Als ae burgeis het maar uithoudenl" Te Brussel komt nu een stichtelyb boekje te verschijnen, dat Duitengewoon behendig ia geschreven. Het heet Les dernières convulsions. Comment finit la guerre mondiale. Drukkerij L a Revue internationale d'é c o n o m i e politique et d e s i i n a n c e s (ancienne Revue desvaleursmobi 1 i ère s;. Was de Duitscher Reichmann, die zien een naarn in Ho:land gemaakt beett met zijne Toekomst, met aan die revue verbonaen? De brochuur dus is zonder naam van schrij-ver uitgegeven. Zij zelt is een soort klein roman, op zijn Wells-, die de iaatste militaire i krijgsbedrijven in België en het bombardement van Brussel door de geallieerden ver--haalt.Men kan reeds oordeelen naar den inhoud van hoofdstuk III: Het Bombardement. — Op de daken. — .Een vreeseli.ik schouwspe). — Het gerechtehof. — De Engelsche tak-tiek. — De kaken van de nijptang. — De bestorming van Dilbeek en Rujsbroek. — De Duitscbe mentaliteit. — Tegenaanvallen op Alsembeig. — Het balans der Meimaand. — Voorzorgen en sensaties. — Een Engelsch echec. Ziehier den. beknopten inhoud van , Hcoidstuk V, getiteld: De laatste schofe. Men oordeele: „Een aanvaisfront van 35 kilometers. — Ver-woestingen in bet Zonienwoud en te Brussel. — Aanvai op de stad. — Het millioen slacht-otiers. is bereikt. — Brussel's overblijiselen. — De beslissende lede van Bethmann-Hollweg. — Men stemt er in toe te zien en na te denken. — Toekomstvoorspiegelingen." Het volstaat bij dezen inhoud dat men bet karakter en de strekking van deze brochuur raadt. Zij heett iromers voor doel de Belgen schrik aan te jagen, hun te doen gelooven dat indien de Duitschers tôt hunne grenzen wijkeri, dit voet voor voet zal geschieden ; en dat gansch België aan een Woeste vernieling ge-oflerd zal woideç. Hoe behendig de schrijver ook was, toch wérpt hij het masker af in het laatste hoofdstuk. In de voorrede zegde bij dat het on» mogelijk is de verantwoordelijkheid en de werkelijke beteekenis van dezen oorlog vast te stellen, doch aan het slot denkt hij eea laatste rede van Bethman Hollweg uit, waar-door het voile licht voor aile oogen scbijntî Eindelijk stemde men er in toe, scbrijft hij, de duistere Servisch-Russische medepliehtig-heid te zien, de onmogelijkheid voor de regee-ring van den Tsaar er zich los van te maken, de kuiperijen van de oorlogspartij in Prankrijk, den moord van Jaurès en de opzuiging van Groot-Britanmië in ongeschreven verbintenis-sen misschien, maar sterker dan plechtige bon dgenootschappen.' ' Wat Duitsehland en Oostenrijk-Hongarije betreft, zij zijn onschuldiger dan pasgeboren kindereh. Dit kenmerkt het werkelijk karakter van deze publicatie, een meesterstuk in het vak, dat ver La Gazette des Arden-nes en La Paix van Berlijn overtreft. LOUIS PIÈRARD.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Belgisch dagblad gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in 's-Gravenhage von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume