Belgisch dagblad

1216 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 25 September. Belgisch dagblad. Konsultiert 11 Dezember 2023, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/hq3rv0dx5h/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

3 de Jaarg'angf» • . HWSDAa es "mE^VESSBSBWfrweiVp ■ • ■ ivo. 0: ' ~*rs ABONNEMENTEN. Per 8 m a an den. voor Nederlaad 1 2.50 franco per post. Losse jmmmers. Voor Nederland 5 cent, roor Buitenland 7'/î cent. Den Haag, Prinsegracht 126. Telefoon lied, en Admin. 7438, BELGISCH DAGBLAD tferscnijnenca te 's-bravennage, <£BKen «srkdag te ua*e msddaga BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. * * ADVEBTENTIEiST. % Van 1—5 regels f 1.50; elktt i yegel meer f 0.30; Reclame»] 1—5 regels f 2.50; elke regel ! jneer f 0.50. London : Dixon House Lloyda j Avenue E 0. Parijs: 7 Avenue d'Antin 7. ! Belgische genternerden in Nederland. (Indrukken van een Weutrale.) {! ; xxxiv. i Nog heeft de ziotmieWzoitf! nauwelijks aan ^ fcriaclit verloren, iaf aan aile zijden _wor-^ 'den met grootem spoed voorbereidingen getroffen tôt den naderèriden winter, |dîe /in .aile landen ie>n niet het minst in îjde neutnale, zeer moeilijik beloofd te zirJnL [Ook van de. freinte» vernemen iwïj, dat [;er met een nieawe winteroampagne re-ikening wordt geboiuden ©n dat er met Vaste hand aan da uitr'usting te tro©< pen gewerkt wordt. B©t©r n;og dan de voorgaande jaren zal ter voor den soldaat jm de loiopgjrayen gefcorgd worden en zal men tracbtan de ontbermgen, die de stïijï-deïs in de loopgraven onvermijdelijk lij-den, teiug te breingjen tôt op een mi^ pilirtum. Hoe langer de ojoriog duurt, ihoe gjrooter de ervaring dejr legerleiding ; wordt en bote iietiecr deze ei* in fcan plagen om het leven dettf strijdend© troepen jaan te passera, aan de omstandiighjedenj,, die door den oorlog in het leven geroieu pen zijn. Het is een troostelooa denkbeeld, dait een nieuw© ootrlogswinter met rasse scihre-den madert en dat aan dfen rampspoed, waarin de menscMieid is gedompeld, nog laltoos rnaar geen eind© koant. Voor de 'soldaten, kï'ijgsgevangenen' en geïnterineer-pden, die weggeruikt zijn uit hun gezin^ 'jnen, is het vôôr ailes di©p bedroevend, dat het oogenblik nog steeds ver is veau ' iWijdeid, waarop de terugkeer naar hun :-îvaderland werÉelijkbeid zal zijn. Het is fjbtasschen heifhaaldelijjk gjehleken, dat de j soldaten aan het front, zij!, die dus die | meeste ojntbieringen lijiden, die aan het grootsto gevjajar zijn blootgesteld en de •pllendo van den oorlog het meest nabi) ï^anschonwen, zidh: het minst hartsfcoiah-. î|elijk toomem in hun we^nseiien om aan den sstrijd ee'ii einde te zien gemaakt. ; Huin levrn aan het front, tegeniover den ygand, is blijkhaaii te afwisseMid dan ]dat zy' gelegenheid hebhein rnstig na te - Jflonken, terwijî hun eergevoel opkomt te-gen een vreJe, waarlwj den tegenstander iniet ten voile yerslagen ziop zijjn. In de gevechtszône leven z'ij in de dagelijks te-jriigkeerendie spanntng van het militaire [ibedjrijf en tôt pacifistisobei biesohiomwnngen jWitbreekt hinn te eenenmale den tijid. Het (pacifisme is eem p-olitiiete aetie, die a ch. ter hiet front wordt gedneveia door lied'en, Aie ni et strijdein, di® niet aan eetn ge-yaar zâjn blootgesteld, doch' blijîcbaar de ïmwsba hehoeffce aan vrede hebben:, iof jwier ijdelbeid heu er toe brengt den waan ■ lté koestei'en, dat ziji aan h©t bloiedendje jEniropi.i den vrede kuirnen brengen en het verlossen kuanen van den looriogsdrufe. ' jNoch op; het Belgiscffiiei,. Engelsch®, aoch op het Fijansche front hoiudt men zidh. ' h®zig met het pacifisme; daar wordt ' jslechts gestHeden tôt bevrijding van het Jv^uderland. I': Niet dait wij het pacifisme: botweg wil-ïen yeroordeelen. Geenszins. 0ns duinkt dat elka bewegjng, die ten doel heeft den vrede madér te brengen, gesteunjdi Jnoet woxden, en dat een afkenring van ©en pacifistisoiie streaming een dwaasheid 'jx>u zijn. Djoeh een pacifisme, dat van Dmitsche zijde wordt gjepredxkt, mioet lonvioorwaardelijk al s gevaarl ijk gek-enschetst . f nvorrlen en tôt dusver kwam elke pacij îistische betoioging van Dnitsohen kant. :.. Het heeft in Pfederland verwondering fcewefct, dat de vredieispropaganda, die idioior •ï>u.itsche agenten b©oe£en,d wordt, oiofc in ^de Belgiache infcemeeringskampen hier »n daar enkele aanhangers vindt. JVij heh- Ben laAdgoïlOfOitein, die w gefccurteiussdri îini het Vlaamsohe lwen niet nauwkeurig vol-gen^ en die zich v,an de beteekenis van het activisme niet zqa zteen rekenschap geven, hoor^en z©ggen: „Hoe zoo, zifn er Belgen in Nederland, die met de Duit-i schers, de moiordenaars van hun vol'k, onderhaindelen willein; zâjln er waarlijk Beln gische gieïnbe^neerden, die toenadering too-nen tôt de Buitschiers tegen wie hun hroeders aan den, Yseï in den str^d ge. wikkeld zijn?" En ge hadt hun gezidht eens moeten zien, toen ziij "zeiden: „Maaï dat is ai-schiUiwelijk !'* Gelukkig^ konden wijf verzeke. ren, dat het slechts ieen zieer gering aan.i tal Belgen is, die( do zaak van hun vaderland benadeelen en wij' voegden er ;aan toe: „Dienkt giji dat, wanneer Hol. land eens in België's plaats gewaest ware, er niet evemeens een groep van lafliartigen zon zijin geweest, die met den vijland zouden hebben geheuld. De mannen vian de Toelkonist en di© talxijke Dnitsch. gezi'nden in ons land, acht ge z© niet in staat tot pacifisme op Dnitschen leest?" Die het beliangweldkend artikel heeft ge-lezen, dat Louis Piéïard deze.r dagen in de Telegraaf gesohreveu heeft, begrijpt hoe moeilijk het leviein viojoiti de gieïnternee^ den in1 Nede-rland is. Zij, die werk hab-i ben gevonden, kunnen zich gelokkig ach-ten, doch de elf duiizend man, die op zich zelf zijn aangewe,zen en die hun dagen met eten, rooifcen en slapen door-* brengen, — zij zijh er bedroevend aan toe. 't Is waar dat dit geen reden is om hun landgenooten aan het front te verraden dqoe een gewillig oor aan het gekir van de Duitschiq vredesduif te vedeenen, maa,r men dient niet te vergeten ho® geestdoovend en çusteloosu af m attend het levein in de fcamp.m is. In dit verband zo.uiden wij vyillen vragen: Doet de Nedeirlandsche r'rfgeering wel ailes om het leven <hi in haar land geïnteirneeade Belgen zoo'jHragelijk rAogelijlk te makenî Is beit niet meeselijk, dat Wijl in het. artikel van den neer Piérard moeten lezen, dat onze reg^seiing aen vorigen winter bij de felle koude den geïnter-neerden kacbels heeft geweigerd. onder vooirwendsel, dat dit schadelijk voor d© gezondheid was? Hebbien de Belgische ge-intem,oerden, o,io(k al zijin het vreemde^ lingen, niet ev«nveel r^xht op een goied© behandeling als • het Nederlandsohe vol'k ? Wij zigîn overtuigd, dat de Nederlanders, die zelf dezen winter ongetwijfeld in ve-lerlei opzicht onder d© schaarscbte aan kolen zullen lijden, h©t niet zullen dulj dj^n, dat etf onder id© Beigjen in ons land feau.de geled©n Wioaidt. Ongetwijfeld valt et voor d© Nederland-sche Megeiering veel voor de geïnterneerd© Belgen te doen, indien zij dit werïtelfllk wil. Uitgestrefcte heidegronden in Drente en op de V©luw© kunnen worden ont, gominen, wegen kunnen worden aangelegd, — aan arbeid is waarlijk geen gebrek. ,W|a|nt het is de plicht onzer regeering te zorgen, dat d© kocn©nde oo riogswinter voor de Belgan in d© kampen niet al te troosteloos zal zijn. Wfellicbt dat in d© Kamer spoedig " eens de vraag zal worden gesteld wat d© regeering denkt te doen, om de ..baUingsohap te verlich-i ten van da talrijfce Belgische strijdera, die bq Lu/ik, N;am'en en Antwerpen de ©er van hun vaderland hebben gered, LEORINO. \ 1 ■ " y HE TBESTmB ~ -t / Eens te meer hoorden we te Scheve-ûingen aan zee, een geweldig onafgebro-ken trommelvuur ult Vlaanderen. Dit niterst hovig kanongebulder klopt met het ÎDuitsch en Engelsch bericht dat de ge-eohutstrijd aan de kust en l'end Yper&n buitengewioon krachtig is. Ook in Champagne, aan d© Aisne en vooral aan beide oevera der Maas bij Verdun zjwijgen de Fransche kanonneai niet. Onze koning Albert heeft voor de eerste anaal zijn leger «verlErten om een bnlde te brengen aan de helden te Verdun. Z. M. was vergezeld door den pre-ement der Fransche republiek. Dit be-zoeî heeft de wakkere verdedigers van maakt°1Werk Van Frankriik gelnkkig ge- De herhaalde aanvallen der VlaamBche Si dat Winston Chnr- ehill een komaf wil maiken, met de be-zettog der kus|, en innig ^sanienwakn met Haig 0m Vlaanderen vrit te mnken In Ku,l«d hebb» den den weg van Riga naar Pskf)Df ^iteohera ei-nstig© vcrlieZcn toegebicht 400 lijken lagen op het slagveH J animer dat de Russen bi1 Ja'enbotnri* denzelfden vechtlust niet toonden ""B,e™ poH>0 ^'a'"ane!n melden successen in Trt- De koning van Beieren heeft de vre-WkI Pau3 nog vager beant- 5zS vLZlin SuzorcIQ' Dtiitschen Vroeger ^aa kroonprins Lode- wijk van Bieieren het enfant terri-b 1 e voor de Hohenzollerrns. De fiere Si-caœ.ber heeft reeds lang het hjao'd in den schoot gelegd sedert bij schijnkoning van vazalstaat Beieren is. Overigens hebben d© antwoerden van de Centrale po tenta tan diepe tieleurstel -ling ondei- de katholieken zelv© verwekt. Riga heeft die anitwoorden gedikteerd. Dit is ook de meening van het Vatîtaan. Is dit do proef ■ op de som met van de dubbeflhartigheid van de Centrale, di© eehter getoond hebben t© moeten leven van de vuist tôt den mond. D© Duitsch© huichelarij is eens te meer gebleken. Wij .herhalen dat België d© hoeksteen blijjft van een duurzamen vrede. Zoolang de Belgische kwestie niet is opgelost zal | d© oorlog voortgezet zijn. De pacifistes van goed© trouw zijn het hart in. Hunne iBusies zijn verdwenen. De vredeseonferentie van den Anti-Oortogsraad. Wij meentein te wefen, dat, in1 strijdi !m(eit de beweringen van soni'mige diagbladieitt, da Fxansche reg'earing geen veirzeek heeft pmt-vangen met b&trekking tot het yedcelnen' vain jassen voor een oonferentie, door dien Anti-'Ojorlogsraad te Bern bijisengereepien, ®n' ï3(er-hajve zich daarover niet kan jiitspreken. Het schrikbewind. In de Jaatsfce drio weken zijn lin het gebeel een derfcigtal burgers te Cent ge-fusikerd, op bescbuildaging van spion-r.ag©. Door zekere individuen zijn ze o-m blocdgeld aan' do Duitsche overheld overgeJeverd. Links en Rechts. Ult Ouitschland ontsnapf. De hieei* A. Liemaire, advocaat te Char-leroi, die als oorlogsvrijiwilliger dienst geu nomen had in het Belgisch leger, is ge-lukkigjijk uit Dluitschland ontsnapt. Vooni het Belgisch comiteit t© ScûieM veningpn beeft hij zifne dqofrleefde in,< dr.ukken verteld. Zijn verhaal maakte een diepen indruk. Zîj'n verbl^jf van 35 maaih don in 'a vijands land, heeft h©m toe^ gelaten den Duitschers to>t in net diepste vian d© ziel te Bestudeeren en die zial is ailes hehalv© sci'ioon. Z.ulk© cenferenj ties wenschen Wij ond©r da Belgisoh© vluchtelingiein te zien vermenigvuldigen. On-< z© landgenoioiten zouden aldus hun haat vooï al wat Duitscïl is voelen verleven-c digen. Mm vfergeet al te veel de geu pleegd© misdaden en de geleden fol te-lingen.Belasting van Duitsche waren. Dia „Daily Mail" eischt, dat tien jaien lang allé Duitsche wt een meit vijf en twintig pieircent belast worden en de tienjarige teir-mijn telkens één |aar wordt verlengd woor elke maand, waann de oorlog na den len October nog veortduurt. Zoo slecht niet. We mcefcen diei Duitschers in de heurs nijpan. Militaire pensioenen. & VERSLAG AAN DBN KONING. Havre., den 31 Juli 1917, Sire1, Tenzfij met ongeneesba;re wonden of gô-bitekkelijheden behept te zijn, di© recht geven op hwt rustpensioen, hij toiejassing yan artike-Ifen 6 en 8 van de wet van 24 Moi 1838 of o;p het pensioien bij reforme voorzien bij de wet van 27 Mei 1840, mag d© officier, erkend als zijjnde buiten staat om ve.der-te dianen, enkel ép rustpensioen geste'd worden, dan zoio hij dlertig jaar werkeiijtei dienst beilt (wet van 24 Mai 1838, artikel 2, lo). Zoo vereischt de bestaanidiei wetgeving idlet instandhouding in (dia rangen van het lïeger deir officieren, die ericend zijin, da bij het uitoeien,en van de bediening van hun graad enontbeerlijke moreel© of vetrstandelijkfâ g©-seniktheid niet meer le bezitten. La besluit-wet, dit wiji <Je> eer bebbeu aan de hooge bekrachtiging van Uw© Ma-jesteit vcor te l^gcn, veorkomt dez© zwarigheid; zij laat, tijdens tien duur van dan oorlog, toe allen officier op rustpensioen te stellen, die erkend is als zijindb buiten staat om TOTder te diéhen. De nieuwe schiking zal alzoo aan den officier, die zich onbekwaam vOelt of onbe-kwaam bevonden woeidt om! zijne bediening uit ta oefenen, zonder evenwel ziqh in een gtrval van onwaardigbeid te beviriden, het middel vergemakko'ijfeen om op eervolle wij-ze het leger te verlaben. Andieirzijids vult oniderhavige bcsluit-wet in ruim© mate aàn de hesîuit-wet van 15 October, betrekkelijk de wijae van bevorde-ring in het leger, tijidens den duur van don oorlog. Deze besluit-wet stelt als algemeenen regel, dat al officier die verklaart of ver-kiaard wordt niet werkelijk te kunnen die-nen op het front, en er sedert vier maand van verwijderd is, wegeais geZiOr.dae'dsiedcn, vooir het op non-,activiteit stellen voorge-steld wotdt. Na hoogstens negen maand af-wezigheid, woxdt hij ondlerzocht met het eog op zijn© op pensioenstelling. Bij artikel 2 wordt de ondarzoekswijze yan de eveniedige pensicenen voorge_chreven. De vooiRM'en zullen opgemaakt worden over-eenjcomstig de schikkingen, d.'e van kracht zijn voor de pensioenen voorzieia hij het 10' van artikel 2 van de wet van 24 Mei 1838. Bij artikel 3 wordt de wijze.tot vaststeling van het bedrag der bij! artikel ééjn ingesteîd© evenredig© pensioenen bapaald. Dmsdanig z.ijn, Siie, het vcorwerp, de wer-king en de hcoildschikkingien van Se ter handteekening aan Uwe MajesSeit vcorge-legde besluit-wet. Wij hebben d© eeir ta ^ijn enz. BESLUIT-WET. Artikel 1. Bij uilbreiding van het lo< van artikel 2 der wet van 24 Mei 1838, heeft de Koning, tijidens dlen daur yan dan oorlog, het vermogen oml op rustpensioen te stellen die- tien jaar werketijilcen idienst te'Jlan en di© eikend zijin, als zijlnde buiten staat om ver-dur te dienen wegens een© andere reden dan da wonden of gebrekkejjkhelden, de rechten geven op een pensioein krachtens a^Sl»len 6 en 8 van voormelde \vet van 24 Mai 1838 en artikel 1 van d© wet yan 27 Mei 1840. Art. 2. D© ongeschiktheid tôt den dienst wordt vastgteisteîd bij een met reldlanlen oui klieed verslag van den konpsoiverste, van den dienstoverst© of van de militaire ptverbeid, waarvan de belanghebbenlde afhanigt. Dit vetslag, gestaafd met da h^scheiden voorgelschreven vpor de aanvragten tôt pen-siclen voor ouderidom in dienst, wo(Tdt gie»-stuurd aan Onzen Minister van Oorlog door bemiddleling ,van de hiërarchMce oyer-sien, di© er hun a|divie|5 p(nj itieiscboiuiwingleini bijscbrijven. Art. 3. Het bedrag Idier pensio^n voeïzieltf bij] artikel 1 hierbovan>- wioirdt btetrekenjcll jtn, ftvenredighteid' meit het ftantal dienstjanein1. , Elk jaar geeft recht i , > lot. Viooir de( officieren (Sfiiel yainl twintig! tôt ntegen-cn-twintig vpJjliei jairiem dietnst tidlen, op 1/30 van diei 4/6 vain het pp diertig jaar dienst verwiocrvenl [pensioe(n, (ylo%®!nis da aan-duidingen vain Kofolm,1 1 valni het tairfef ge-voiegd bij de wet yan' 35 Med J.918.; 2o. Vopiï de( officieren vani tien tot negentien v,offlal jajrtein' dienst teHiepl, (pjpi 1/30 yan da 3/5 van Kiopuînelidl pensiOe^ï bepaald ■TOigeaa dezeÏÏjdjel aanduidingeol Bijzondere telegrammen. Koning Albert te Verdun. met ophouden de wereïd de prachiigst^ ° voorbeelden van hu;n geestdrift en hua PARIJS, 24 Sept. Yerge&eld van den uithoudingsvermogen te geven. lk ver<j président der Fransche republiek en van zoek u, mijnheer de Président, met mijia( gen'eraal Petain, opperbevelhebber van dankbetuiging de verzakering van inijuj het leger, heeft de koning der Belgen vrieudschappelijke gezindheid en ver,* zich naar Verdun bege^en. Vôôr de stad kûochtheid wel to wdlen aanvaarden. hebben de Fransche troepen voor hem NOO, MEER AMERIKAANSCHE geparadeerd, dio zich ontdors^ch.©îcion. licb- ^pnii^PTrisj "\rA AP ttttt T?T?r\Mrn ben bij den Mort Homme, bij heuvel 304, TROEPEN NAAR HEI FROJN1. bij Samogneux, het Bois des Corbeaux, PARIJS 24 Sept. Men meldt ons uit] bois des Carrières. Generaal Philippot, New-York, dat de minister van oorlog wiens dapperheid in 1912 Fin redde vau p'_an is nog 250.000 recruten alij bracht ze voor. De président van de re- a an vu lling str oep en onder ^ de v/a-, publiek stelde eerst de médaillé militaire penen te roepen, nog vôôrdat hetj aan generaal de Castelnau ter hand. tweede contingent van 500-000 man moefj Daarna decoreerde de koning der Belgen °P^ omen. De bedoeling van dezen maat- met zijne militaire orde een aantal gène, regel is een ref-erve te kweeken 0111 daj raals, officieren en soldaten. Na de pa- °Ien gevalleii pfaatsen in het leger aanj rade werden de koning ©n presSlent Podn tevrdlen om dit zoodoende te allen tijdtf care naar den observatiepost gebracht °P oorlogssr.crkte te kunnen houden. ■van waar zij konden oordeelen over de DUITSCHLANP'S VEBANTW00RDELIJK. uitgestrektheid der laatste overwmningen en de waarde der stellingen, die de Fraruschen kort geleden veroverd hebben LfON, 23 September. Men meildt ons uit Beni: De „Freie Zeitung" van 22 Sept, pu- EEN TELECRAM VAN' KONING bliceert een vervolg op een beschouwing, ALBERT AAN DEN PRESIDENT waaiin d© schrijyer van „j'Accuse" de d o», VAN FRANKRIJK do enthulîingen in het procès Souchomlinoff . aan den dag gekomen feiten en het gebruikj PARIJS, 24 Sept. D© président der daaivan door de Duitsche regeering gernaakt,' Fransche Republiek heeft van den Bel- aan critiek onderworpit. De schrijver toout gischen koning het volgecjfie teilegrem aan dat de gehe©'.© Dinitsch© hevvij.sv e ing ontvangen, dat deze na zijn bezoek aan op een onjuistheid herust. Het agentschap Verdun aan hean heeft afgezonden; lk van Wolff heeft het naehte'ijk onde.houd', verheug er mij {en zeerste over, dat ik waarbij Souchonalinoff volgens zijn zeggeai in de geiegenheid ben gewes.t het bezoek, aan den Tsaar zou hebben yerldaaid, dat het' mi' door u gebracht, toen ik in de gxoot- o.nmogelijk wa-s omj op' het bovel tot mobilfc ste moeilijkheden verkeerde, aan het sati© van het Russische leger tierug te koi- l:'ran£che front te beantwoorden. Ik be- men, 24 uur geantidateeid. Het nieuwe feit, tuig u vooral mijn danlc, omdat u mij waarop de Duitsche regeering eau ande.et; hebt uitgenoodigd om u te bezoeken aan lezing omirent het ipntsiaan van dan oor. het front bij Verdun, waar het bran- log baseert is een verdichtsel. In het dooe; sche leger zulk een onvergelijkelnjken de Freie Zeitung gepubliceerde h©Ia,ngiijke| lieldeninoed ten toon gespreid heeft. 1k eitikei worden nog andetre door Wo.fi'a ben vol bewondering voor da schitteren- agentschap hegane vervalschingen aange. de troepen dis ik gezien heb en die toend. Leaerberiahten der Geallieerden. Nieuwe sEag bij Verdun. Met oorlof van den Duitschen Keizer mocht de Koning van Beieren aan den Paus antwoorden, — De Russen ver-overen Duitsche stellingen tusschen Riga en Pskof. — Geweldige artilieriestrijd in Vlaanderen. — De Itaiianen bereiden een nieuw offensief. — Italiaansche overwinningen in Tripoli. — Amerika treedt energisch op tegen de pacifisten en hunne Duitsche vrienden. Van het Westelijk front. Het Engelsche legerbericht. LONDEN, 24 Sept. (Reuter.), Vroeg'in den morgen drongen, vijandelijk© raiders onze loopgraven binnen diebt bij La Bassée, doch ze werden er na ©en kort gevecht wear uit verdreven en leden (iaaroij verliëzen. Enkele onzor man -schappen worden vermist. Aan de beide oevexs van de Scarpe was de vijandelijke artillerie in actie en ries nachts ook ten Zuiden van Lena en ten l^oordooslen van Yperen. Het Fransche legerbericht. PARUS, 24 Sept. Hevige artilleriege-vechten 111 d& streek van Braye en de boerderiji Froidmont-Hurtebisej Een Duitsche overroinpe^ngspoging op dit punt ih mislukt In Champagne zijn de Fran. schen "erin geslaagd Duitsche loopgraven binnen te dnngen ten Oosten van den Téton. Op den linker Maasoever zijn Duitsche verkenningstroepen, die de Fransche imies trachten te bereiken, door ons vuur verstrooid. Op den rechteroever, heeft de geschutstrijd gedurend© den nacht in d© buurt van het Boi? des Fosses en het Bois la Chaume een buiten-gewoon hevig karakter aangenomen. De nacht veriiep overal elders kàlm. Duitsche vJiagtuigen hebben vamnacht in de streek ten Noorden van Bar de Duc gebombardeerd. Een aantal bommen is op een kamp met Duitsche gevange-nen gevallen. Twee hunner zijn gedood zeventien gewond. In den loop van den 23en Septetmber* hehjben de Franche aviateurs zou Duitsche vliegtuigen paar omîaag geschoten PARIJS 25 Sept. Aan de Aisne wordt de artilieriestrijd krachtig, voortgezet in de streek van Braye Cerny en Hurte bise. De Franschen hebben ten Noorden van Braye en Saonnoig een poging der Duitschers om zwakke verkenningBposten te overrompeien, verijdeld. Op den rech-ter Maa?oever hebben de Duitschers, na het in het ochtendbericht re«ds vermelde bombardement, de b'ransche loopgpavetni ten Noorden van het Bois le Chaume aangevallen over een frontbreedt© van ongeveer twee kilometer. De door vier bataijons uitgevoerde en door bijzondere afornitroepein ondersteuud© aaaival, isi doir he Fixxsche vuar z.oodàn>g in i© war gestuurd, dat de vijand onze limes over het grootste getieeli© van iiet uun-gevallen front niet eens heeft kunnen be- . reii t n. In somorige loopgraven, waar da Duitschers. erin geslaagd waren va'tem voet t© verkrijgen, is ©en hev.vge strijd ontbrand, die in het voordeel der h ran-schen is beslecht. Dez© zijn, nadentegenr stander groote verliezen te hebben toe-gebracht, meester van het terrein geble-ven. Te zedder tijd konden twee kieine-re aanvallen, dank zij d© dapperhtid dor Fxansche troepen, die zich, uit hunj loopgraven te voorschijn gekomen, met gewe. r'ig élan op den tegonstander wier-pen worden afgeslagen. in den loop van den namiddag liefo-ben twee hernieuwde pogingen van déni viand, tegen d© loopgraven in het Bois) lo Chaume gerLcht, zijn verliezen slechts* verhoogd zonder hem het genngste voordeel op te leveren. De- Franschen hebben in deze gevechten een vi/tigtal g©-vangenen gemaakt. fan het Zuidelijh front- Het Italiaansche legerbericht. ROME, 24 Sept. (Stefani-agtelntschap.) Gis-teien was de artilleri© aan hat geheale front in; actie. Een tegenaanval van stoïmtroepteinj tegen de onlangs door ons bezetlia steJiingea^ in de streek van Marmelade k!waim| déni vijand op zware verlieze^ te staan. W$ maakten eenige gevangenen.' D© spoorlijto in het Bazza-dal ïten OpsteiS van Tolmino) was gisteren het doeuwit y.ani onze vliegeirs. ^ t Des moïgens kwaM teen bombardemtent^ ©skader onder goted1 geleid© nagenoeg onh4i merKt boven het station van jG-rahoivp, waaiï glioote drukte heeirschte- EE wieidcnl yier toioj bommen gewptrpletn. ' | Des nachts heeft eetn luchtsdhip door ta® rijjke bommmen groote schade aangertcht irtj de omstreken van Tod3)0mlec. Ta gietijker tjj<| dreef een ander luchtschip nogmaals tairtjika troepen in luet Chiapovanodal uiteeU.- Twie» vijandelijko vliegtuigetn wieoidôn Pi0^ aviateurs: getroffeu «a sboirtten faran^pj neery -IJf- ' * I

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Zufügen an Sammlung

Zeiträume