Belgisch dagblad

1235 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 20 Juni. Belgisch dagblad. Konsultiert 19 April 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/7s7hq3ss0r/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

jsde Jaargang*. fWOENSDAO ?0 JUNI 1917. INTo. 5234. ABONNE MENT EN. Per 3 maanden voor Nederlac ' 12.50 franco per post. Los: jxummers. "Voor Nederland 5 een 1 voor Buitenland 7'/j cent. Den Haag, Molenstraafc 21 Telefoon Red. en Admin. 743 BEIGISCH DAGBLAD ADVERTENTIE N. Van 1—5 regels f 1.50; elke regel meer f 0.30; Réclamés 1—5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. London : Dixon House Lloydâ Avenue E C. Pariisî 7 Avenna H'Anfin 7 Versohijnend te 's-Gravenisage, eiken werfcdag te 12 ure middag- BUREAUX 0PEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. - - —— Het economisch herstel van België. iûe ^ennrichiiiig van den Landbouw. vn. De herinrichting vaa den landbouw is eeu der moeilijkste en ueteligste vrageu die men za] jûoeten oplossen. Do arbeid zal veel zorg baren, De Ipndbouwmecaniek zal zicl moeten ontwikkelen omdat er niel 'gerioeg levende krachten zuller 'wezen, docli dit ailes zal op zijc tijci komen. De vosding van den menscli za liet meest dringend zijn. Onlangs liebben wij hefc ovei moeskraid gebad. Wij hebben be toogd hc.G nuttig liet is als hei vlee ch zal schaarsch zijn. Vleescl is er nochtans noodig voor hei menscbelijk rantsoen. Floe zal men dit netelig en lastig v • tuk oplossen ? i-oor ijs bewaarde vleescl zal zaam wezen en daarbi duur. l o natiën zullen bun vee stapel zoo snel mogelijk trachter te herstellen, Zij zullen verbods bepalingen afkondigen omverscbei dene klassen van vee te slachten Egii vierde van de opbrengst za enkel raogen dieiîen voor liet ver brurk gedurende de eerste jarer van onze terugkomst. De Nvleesch-prijs zal buitenmate boog wezen. Wat dan gedaan om die moei lijkbeden op te lossen en toelater dat men nochtans allengskens meei en meer vleesch zal verbraiken? Ket veevoeder zal schaarsch ei duur zijn. Men zal eerst de soorter nemen die het minst eten en zic1 liet snelst vermenigvuldigen. 1k bedoel hoenderen, eenden konijnen, geiten en varkens die ir desgeval groote diensten zullen kun nen be wij zen. Men zal steeds het princiep moe ten volgen: ailes doen wat mer kan met hetgeen waarover mer besebikt. Geene nuttelooze monden Het hoen vindt gemakkelijk zijn( ate als het over de plaats beschikt Het behôeft slechts wat bijkost. Het konija behoeft luttel graai dank aan de in het wild groeiend' planten en aan wortelen uit dei moestuin. De geit is ook een gemakkelijl dier. Hoevelen worden niet gevoet door planten die langs de wegei groeien ? Het schaap zal gemakkelijk ge voederd kunnen worden met eei kleine toemaat, Neyens de geit za het bijdragen om melk te gevei die overal zal verminderd zijn. Hoewel het varken een groot vreter is, moet men hetniettemii aanbevelen bij onze terugkomst ii het vaderland. Het overschot van de keuken het spoelwater zullen in zijn ondei boud kunnen voorzien. Op die wijze zal men allengsken: kunnen herstellen wat men on heeft ontroofd. Wanneer het evenwicht zal hei steld zijn, zal men de veekwee] kunnen ontwikkelen, met ailes wa men in het land kan vinden. Het is immers tp hopen dat me: ons nog een kalf en een stier za laten, Wij zullen onze rassen her stellen door onze êigen macht e: onze eigen zelfhelp. Met vertrouwen moeten wij d< toekomst indien. Wij behooren to een taai ras. Eens zegde wijlei senator Jules Lammens dat hij vei wonderd was dat onze voorvaderei zich. telkens konden herstellen va) u.c.- oorlogen en beroerten van Span jaarden, Franschen en Duitscher die ons land als slagveld gebruiktec En de heer Lammens verklaard dit door de bijzondere gave vai ons volk taai, standvastig, en vlijtij metnieuwen moed te kunnen hei stellen en te doen herleven wa verwoest of vernield was geweest. Een oude Beigische iandbouwer. \ DE TOESTAND Een paar maa-ndein geledan meldde het B e 1 g i s c h D a g b 1 a d clat, volgens een Hollande: dife uit België naar hier was overgekomen, de Duitschers in -Vlaan-deren gereed s'onden om hst olappenge-biad te onlruimcn in geval het offensief in het Westen hen zoo noodzake-n te deiiv zen. Wij hebben s:nds dien gieinell dat de s'eden Waas'.en, Komen, WervLc, Me©-nen- ontruimd zijn. Thans vernemen wij dat een groot aan!al West-Vlamingen in Belgisch-Limburg zijn aangekomen. Het zijn vooral bewoners van de Leyeetree'.c en vaa de kust. Ialiehtingen die we uit Vlaaimkren hebben bekoinen laten gesn twijfel m:er over de inziçhten van den "vijanc1. Hij maakt zich stallig gereed om Vlaanderen * tôt Deaiarmionde te ontruimen. Zij.n steun P"nt aan de uiters-le rechtervleugel is Zee-brugg;", die het niet lang kan uithouden 1Tl g&val een ernstige pogmg wordt ge. daan om dit zeerooversnest t'e nemen. De "in loopt, zdo men weer, verder naar , liet lanc'i van Waas en Ar.f-werpen over p'zate en het kanaal van Te m eu zen. J'e BnjeJschen beuken en vorderen tus. eclwn de Leye en I-Jptr. 1 en Oxten van Meessen viejen hun ^og i veldkanonnen in handen. Zij schie-en steeds verder op ten N. van Waas-,!n( nafu' de Leye. De Duitscher s zijn in net( geheel niet gerust m Vlaanderen. ;-an de llindonburglin.'e, aan de Co-P abeek hebben de Engelsehen wat veld a^srnc^e aan de Souclaezbeek °P de hoogvlakte van de Setti Com-sehp î1*34 Suganadal is de Italiaan- a,1e opnieuw losscbarstem. Da 219 tn(mv^rs|ek(en zich nog op heuvel oA.,i rri.., van •Tam:;>no en slocgcn c'te ' AaT'ffo0 t6SGIi:aanvallen af. i .. e' Ruasisch front vliegeraolie. „e I lcedonijë hebben de Engeischen we-tp'j," f;:n S®wijzigd strategisch plan van barrail mo. /i mmi /■ « Stroema verlaten. Het offenaief van Sai rail heelt andere punten voor doel. Zwitserland is bijna in den oorlog g< wikkeld geweest door de pro-Duitsche pc litiek van den minister van Binneniant sche Zaken, Hoffmann, die rcadb 1 Washington als makelaar van den Dui sehen ' vredo was opg.etredeii door dei Zwitserschejn gezant Ritter Uuitsiche voo: stellen aan Dansing. te laten do an. Gelukkiglijk is zijno nieuw© poging i Po'-rograd bekend gieworiien en Hoffman is moeten affcreden. D'aardoor ziet men d; Duitsehland overal, in aile Janden eni aile middens zijne agenien heeft. In Oostenrijk is het een chaos. Wa van ^it land zal worden ? Niât veel goedi „ Ruslanl is voor het oogeniblik buite geveeht, Helpt u zelf, zoo helpt u Go< Het manifest van den nieuwen konin van Griekenland heeft een doorslachlei indruk gomaa/kt. Misschien zal men de jongen slechten beraden vorst mores le< rem. Venizelos en niemand anders is d man. De Beigische standïastigheid »■ rj i ' -»•£ jrjî , WASHINGTON, 19 Juni. (Reubir.) Lansuig heeft gister de Beigische missi naar liet Witie Huis vergexeid ; waar z. aan Wilsion een brief van koning AJbei heeft overhandigd en den dank van Be! gië heeft betuigd voor de hulp van de V.£ Wilson antwoordde dati de steun de Amerikanen aan België even heilzaai voor, hen als voor de onschuldige bai gerlijke bovolking van Be'gië is. Ile! Ànierikaansche volk bewondert do stanc vastige heldhaftigheid van het Belgtisch volk en van zijn koningi. Er is nieinan in Amerika die niet vast. besloten is, dt op den dag van- de onverniijdelijko ovei winning België hersteld zal worden te vrede. Het heeft zich een eereplaats vei worven onder d'a eerbiediwaardige en ge eerbiedigde volken der wereld. De leden der mlssie hebben daarna i het Witte Hui» aa.ngezeteu aan een nie nff rvionll-iî/l. Links en Rechts. Nog een. De activiâten of beter de arrivisten be leven een giulden tijd. Thans verneemt d< Telegraaf dat tôt secretaris-generaa vaD het Vlaajnsch ministerie van Justitii ia benoemd Flor Heuvelemans, oud li< der Kamer voor de meeting, (Nederduit 1 schen bond), oud-vertaler van heb be j knopt verslag der Katncr, kinderrechte to Antwerpen. HeuveJmans kan dus ool 1 niet klagm als stiefkind behandeld ti zijn geweest, hoewel hïj vooral gekeni , was als liefhebber van in- en u.ithoem w sche bieren als" zijn vriend Jef van dei 1 Broeck. ! De zoon van den nieuwen secreteris generaal van Justitie werd in 19i3 ver taler aan het département van Oorloj - benoemd. Vader en zoon hongerden du niet omdat ziij flamingant warein. Heuvel mans vader, onder eekende de lijstderl0( i verraders, die aan Von Bissing eei l Vlaamsche universiteit te Gent vroegien Hei is O'pmerkzaam, dat al degenen wel ke baantjee van den vijand voor hui 3 verraad verkrijgen, die lijst hebben on j derieekend. Men kan dus besluiten da zij door een belofte van een vetten kaai 1 hun naam zeten. Flor Heuveïmans zal als secretaris-ge neretal 30.000 fr. opstrijken. H&t kan e ' door. De Duitsche hoogeschool. Wij vernemen dat het aantal studentes j aan de Duitsche hoogefecliool te Gent d 15 0 heeLt bereikt. De propaganda in d ® Duitsche kampen voor krijgsgevangener deze onder zekere klas van verminkt of gewonde Vlaamsche soldaten, die i; België waren giebleven alsmede onder d <■ jongielingen, cJe hunne hùmaniora eindig t den is dus niet z onder uitslag geweest. Aan bedoelde jongelingen wordt beloof dat zij, willen zij de hoogeschool volgier î niet zullen gedeporteerd worden. Hetzell \ de gebeurt voor d© verminkten. Aan krijgsgevangenen wordt de vrijhei ~ teruggegeven, indien zij de hoogeschoc 1 willen bezoeken. De zoon varï den Genl schen advocaat-generaal. Van Malleg,hei is nog steeds student, hoewel hij, zoo ht ) schijnt een broeder aan het front heeft t Een andere notabiliteit van Gent doet nie beter daji die mâgivt'-^at. Waaraan is dit ailes te wijten?DeGer - tenaars zeggen dat de Beigische regee 1 ring VEEL TE ZWAK is opgetredei] Wanneer de leden van den raad vai Vlaanderen niet zullen gefusilleerd woi - c'en, maar alieen opgeslôtan in afwacï 3 ting van gratie, na een paar jaren siroo vlechten, moeten de studenten niets vre< ' zen. Zij zullen niet geweten heibben wr 3 zij deden!... 1 Bovendien rekent men op de Wesl r Vlaamschet?) b»eren, om de universitej 5 in stand te houden, zelf s wanneer de Bel gâsche regieering miociht terugkomen en hc t status quo herstellen. Of de Vlaamsche boeren cJe wapenen zullen opnemen oi een brocheuniversiteit met hun bloed t verdedigen, moe men eerst zien. Doc! intusschen worden de gemoederen aan gevuurd en de Beigische regeering word afgeschilderd als volkomen' machteloos. Nieuwe he ligen. De Vlaamsche activisten doen tegen vfoiordig dienst als heiligen bij, den aller >- hoogsten heer van Duitsehland. Z«ij, heb >- ben ook hunne nukken. Zij zonden in eej 1- vlaag van kwade luim Paul Fredericq, Al ■e fons Sevens, Paul Lippens, Jan . Dam t- pens, Camiel De Bpuyne, Pirenne en i ontelbare andere del'tige menschen ui - Gent naar het beloofde land, maar zi dienen ook als voorsprekers bij den heer ;e Nog een beet> en er worden kapelle,-n kens voor die nieuwsoortlge heil'gen op tt gericht, waar men vooral den Sanctus n Alphonsus Van Roy zal aanroepen. Deze is tegenwoordig de groote heili t ge. Wanneer men iets mispikkeld heefl j. loopt men bij hem, die dan naar de kom n mandantur telefoneert en ofwel kwijischel 1. ding of verinindering van straf bekomt r/ Dit teàefoneereoi aan de Duitsche Sint Pieters kost veel geld, maar betalen i, n nog beter dan te Holzminden te moetei zitten voor den duur van^ften oorlog. e Zoo is de heilige Van Roy — de hel< van Ilenley — de advocaat van ail en di r een eitjo met den Boche te pellen heb ben. Hij heeft thans 150 processen il ^ handen. Nog nooit Jiee)-"t hij zooveel gel verdiend. Moet hij niet in zoo kortstmo gelîjken t'jd zijner honing binnendoen ? e Het portret van Verheeren. J Het huis S. Laaikhout & Go., Noor '£ derbeekdwarsstraat 47 te 'sGravenhage hee't het gesteendrukt portret van dich '• ter Emile Verhaeren uitgegeven. Het i r cen zeer mooi werk van onzen landge Q noot, Isidoor Opsomer, professer aan d Académie te Antwerpen. ; De gelijkenis is trefïend, de kop i, ■" vol karakfer en de techniek is uitersit 0 verzorgd. Een kostbaar souvenir uitHol land. Het Vaiicaan en de aeportaties. ■t Naar uit Rome wordt berkht, houd mon zich in het Vaticaan ernstig bezi: met een onderzo-ek inzake dç BelgiS'Cih (teporlaties, welbe ondanks de form'oe! 1 Lelolten der Duitsche regeering nog ziji - voorleezet. De uitslag van het onderzoe! 1 - » --> ! ; \ - r- ( «> - rvM Arr»" ' !tl Legerberichten der Geallieerden. 5 Artillerieslag aan het Italiaaiischè Iront. 5 * 1 Het schandaal Hoffmann. Ontslag van den plichtigen ; minister. — Amerika en België. — De Duitschers plunderén r Vlaanderen. — De deportaties houden niet op.— Vlaanderen - wordt ontruimd. ; Vaa het Westelijk front. Het Engelsche legerbericht. ^ LONDEN, 19 Juni (R,euter). Off. Af 1 deelingen der Engelsche troepen vielen van ^ nacht Duitsche stellingen ten Z.O. van Lu ) Verquier en in de buurt van den weg. Ba t paumie—Kamerijk binnen. Verscheiden man scihappen van de bezetting werden gedood ea ^ de loopgrav'en verwoest; de Engelsich©! x maakten 11 |g|evangenen. De Fngelscihe troepen veroverden geduren j. de den dag eenig terrein ten Z. van de Co 5 jeul-beek en ten N. van de Souchez-beeP waar zij! 35 gevangenen namen. Beha,lv< de reeds vermelde buit wexiden 4 vtejdka v nonnen vermeesterd ten 0. vaa JVleess^ gedurende de laatste voidering in dat ge bied in den naelht van 14 op, 15 Juni Zes Duitsche vliegtuigen zijn neergescho i ten in lucfetgevechten. Drie Ëngelsch© vlieg e tuigen worden vermist. Bommen op eei a Duitsch munitiodepôt geworpen, veroorzaak , een ontploffing. I Het Fransche legerbericht. e PARUS, 19 Juni (Havas). Off. In C;ham r pagne was de artilleriestrijd hevig op dei Mont Blond en den Mont Cornillet. Eei I krachtige Duitsche tegenaanval op, de stel , lingen, welke de Franschen gister,en in dezi - streek veroverden, werd in het Fransïhi vuur gebroken. De Duitschers leden lernsti d ge verliezen en lieten opnieuw gevangenen ii 1 Fransche handen. Duitsche aanvalspogingei ■r op kleine Fransche postien ten N./ van SI a Quentin werden verijdeld. ■t In Ihet bosch van Parroy ontmoetingeî I tusschen patrouilles. De Franschen maaktei t daarbij ^enige gevangenen, waarond©r ete|] officier. G een belangrijke g eheui'Ienisseï), bejhalv-■- een vrij groote werkzaamlh'eid der Weidei zijdsohe artillerie bij Craonne. ]• Van bet 2nideiuk front. ^ Het Itaiiaansche legerbericht. ■t ROME-, 19 Janj;. (Ag. Steif.) Off. In de) loop van den nacht van 17 op 18 Juni slaaç de|n de Oôstenrijkers ©r in door t® dringe: ^ binnen een der kl'eino vooroitgeschoveui lie liaansehe; posten op de Z.O. hellingen vai * detn llornbon. Die stelling werd onder /doieil tre^lend vuur der Itaiiaansche batterijen gt II houdeln. 0 Oosteinrijlksohe troepenafdeeling-en, die der 1 zellden nacht de Itaiiaansche stellingen pt " heuvel 219 (ten N.O. van JamianO') trachttei ' ta verrassen, werden bloedig teruggeslaigeï ein lieten 10 gevangenen in handen de Italianien. Gisteren was de artillerLewerkzaa,mhei( " zeier levendig op het plateau van Asiago ea ooit plaatseilijlk op het Karinthische front, Aanvalspogingetn der Oostenrijkers in d« 1 zôn;a van detn kleinen Col Bricon, werdei " door vuur tôt staan g|e|braoht ! Het Balkan-sFruItooneel. j| Het Engelsche legerbericht. LONDEN, 19 Juni (Reuter). Off. ÎTen gevolge van het aanbreken van het mala ria-seizoen zijn de Engelsche troepen ten O van de Stroema eenigszins teruggetrokki©a : Van fie fûrksche fronten. ; Het Russische legerbericht. g PETROGRAD, 19 Juni. IPet. Tel Ag. x Off. Ten Z.W. van Kalkil dreven Rus si sche verkenningsafdeelingen Turkschi 1 posten terug. Een offensief der Koerdei 3, bij1 Tsjelik Semak, 10 wersten ten N.W . van Ognot, alsmede bij Dekiloean, ' 3C j wersten ten O. van Senneh, werd doo. i het Russische vuur teruggoslagen. Bij Baba Goergoer, 60 wersten ten C van S'enneh verstrooiden d'e Russen eei groote troepenaideeling der Koerden, di deelnam aan den laatsten inval binnen d - Russische stellingen. " Amerika en Rusland. D« telcst van de regeoiingsnoila aan Rue 3 land behelst een vlerklaring -van d© Veiwni? dei Staten, dat zijl de gedoleigeerden zen'ete) 3 om met d© Russische regeering t© eonfeitef rein lolvjeir de beste middeten om de Duitsch-autocratie te verpletferan, wielke een zee ©rnstige bedreiging oipleVert voor aile detmc cratische' regeeringen. „Wat ook de kostei aan leivtens en geld mogen zijn, dit blijtf t het verheven dolel, dat alieen kan wordej l btewdkt door de vereetniging kracht van ail î democratiën 1er wereld. Die Vereenigde Sta i ten bezworen Rusland om voor de vcivul i lin g van deze taak mede te werken en hei c te itelpen, welke taak Rusland zoo moedi; irtm .r>"nflr<n inwn lvrip.;h vnilfnfthmiftan. t•35 : 9 De nienwe teragtocht lier Duitschers? LONDEN, 19 Juni. (Reuter). De ,,Daily Chronicle" verneemt uit Parijs: De buiten-L. gawoon moeilijke toestand van het Duitsche e, léger, dat de Engelschen op 7 Juni van de i_ hoogvlakte van Meessen hebben verdreren, i_ vormt een onderwerp van drukke gedachfcn-a wisseling te Parijs. Daar vraagt men zich' a af, wat de Duitschers zullen begitmen. De militaire deskundige, die in het „Jour-nai" als kolonel X ônderteekent, doet uit-komen, dat de vijand nu in zijn beweging k belemmerd wordt, omidat hij het kanaal van Q Yperen en de rivier de Lije in zijn rug heeft en slechts proviand, munitie en verster-, a kingen kan ontvangen langs de bruggen, die over dit water geslagen zijn. Die brug-: l gen staan geheel en al onder het vuur van' de Engelsche artillerie. Onder deze omstan-i r. digheden acht men het waarschijnlijk dat do ^ Duitschers gedwongen zullen worden op een,' andere verdedigingslinie terug te. trekketi. Reeds moeten toebereidselen voor zulk be,weging gaande zijn en de jongste gevech-ten, die de Duitsche achterhoed© geleVeffll K_ heeft, hadden ten doel een gordijn te vor-tl men, waarachter die bewegingen bijtijds kon-n den uitgevoerd worden. De achterhoede van; l_ den vijiand werd echter tusschen IIollebeM en ten Z.W. van Warneton teruggedrevein; e waardoor de sluier ten deele verscheutdj j. werd. De Franschen vermoeden, dat de Brit-n sche staf nu precies weet, wat de Duitschers a van pian zijn. Zij zien daarvoor een aan-i wijzing in de geslaagde' aan val le ri van de! Engelschen in de buurt van Klein Zillebeck n en Hollebeke, welke naar m'en vermoedi a de spil van den nieuwen terugtocht der u Duitschers achter de Lije vormen. j ® Plunderiugen in het Vlaamsch etappengebied. Uit vertrouwbare bron verneem ik. dat de Duitschers bij de brouwers, stokers en kuipers van het etappengebied 280.000 ton,-i nen hebben opgeëischt. Zal de vijand nu zeif hier brouwen of jenever stoken ? NeenT n Hiji zal die tonnen gebruiken om zë met l- gadroogde groenten te vullen. Groenbeti! n voor de Vlaamsohe bevolking? Bij 1 an gai 1- niet. Groenten voor Duitsehland. De astea' n der Vlaamsche brouwerijen. worden ge-; 1- bruikt om' dit moeskraid te drogen. D|ai )- ajuin zal m-en niet vergeten, heeft mate miij g-ezegd. Kon men maar al de activistiscba, i- ajuinen i;e drogen leggen en in bieri ja of jenevervaten naar Duitsehland, li-etfst n naar Miinohen of naar Dortmund ' sturen, n waar die droge groenten, zegge drogla se vruchten thuis beihooren! De klokken zou^ den van zelf luiden. d Ongelukkiglijk zullen hunne Duitsche n vriendj-es niet alleein den oogst van da Vlaamscih-e boeren binnenrijien,\ maar hun e 2-elfs de groenten in den lochting of den'; n moestuin niet laten, Wat rij-kemakers ■' Iioclhl hoeh ! hoch I PIËRKEN. ]j De heer Huysmans en de gedeporteerden. Een li-d der Belgisc;he werkliedenpart^ sch-rijït - ons om te vragen indien de heer ' Huysmans zijn© verbroedering met Scheider ' mann, Légion, David, Ebert, enz., bonut-tigd heeft om die genossen te vrags-nl waarom Hindenburg nog steeds Bolgen ia' slavernif doet wegvoeren en m«de waarom de genossen, die op een wit voe-tj'aj met Bethmann Hollweg staan, hebben bëi ) komen, dat die maatregelen waardig 'van: Tippo Tip en den gewezen koning van Daho-ei mey blijven bestaan. u Heeft de v©rde|diiger van Von Bissing " . zélfs aan zijne ongelukkige landgenootea, ) waarondex zoovele socialisten, gcdaciu? r ; ; Amerika en de Neutralen. n WASHINGTON, 18 Juni. (Router.) Ten ge< 0 VioOgje van den aandrang, die Wilson per-0 soohlijk geioefend heeft om in het Congrea terstond met de behandeling van het _wets-omtworp betreffendo de vcedse-l-voorziening ta() b'eginnen, is er met de gedachten\n;sseîing weir het ontwerp vandaag een aanvang ge. 3- maakt. De opimerking van Lever, voorzit" y- ter van de landbo-uw-commissie uit het Huis n van afgeivaardigden, die vporspelde, dat Ja( 3. wet misschien aan het eind van deze weeSk! e met groote meerd-erheid aangenomen zoui -r worden, werd met een storm van applaua y- bieigroet. Lever zeide, dat het çen eerstaT n plicht, z-ooweil als een eerste ncodzakelijk--Et bieid was „oinze vechtende krachten en de1 n Vechtende krachten der bondgenooleu La e Vioeden en ons eigen volk en zooveel als t. wij kunnen de burgerlijke bevolkingen onzer, 1- bondgénooten volstrekt te voorzien van ie-n vejisbehoeften." Lever legde er den nadrak g op, dat veirhoogde productie, besparing en;1 " le'gengaan -van verspilling gébiedend warôn*

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Belgisch dagblad gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in 's-Gravenhage von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume