Belgisch dagblad

112627 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 08 Mai. Belgisch dagblad. Konsultiert 22 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/1n7xk85c7s/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

WOEF >^0- 8 ©M :OO:IV:oihï*X>A.C* o'iwrfîi'iôis." TNo. 1»S. ABONNEÏENTBN. Per 3 œaanden voor Nederland 12.50 franco per post. Losse Bnmmers. Voor Nederland 6 cent. root Buitsnland 7'/i cent- Den Haag, Prinsegracht 126. »ol«fnon Red. en Admin. 7430. BELGISCH DAGBLAD ^erschijneeid te 's-Gpavenhage, eilsen werkdag te 12 ure middag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. AD VERTENTIEN. Van 1—6 regels f 1.50 ; elk« regel meer f 0.80; Réclamé») 1—6 regels f 2.50; elke regefi\ meer f 0.50. | London: Dixon Home Llcyd» ] Avenue E C. Pariis: 7 Avenue d'Antin. 7. ? Politieke snippers. Karl Marx. Fransche socialisten, minoritaire en Kienl-ibaliens herdachten Karl Marx, wanneer l'rankiijk's bloed bij stroomen vloeit m zonen en disedpsls van. diefu profeet, Jteims in brahd staken of Amiens ver-pielen. Het treurigste vain dit 'gérai î|«," dat de burgemeesler van ide ramp-fcalige siad: Iloebaais., zijn naam is jLebas, voorgiesteld had dit gedeïikfeest in jgjansch Frankrijk te vieren. Voor de eer yan Frankrijk en van de Frans'Cihe socialdis-iischt- parti] heeft men van dût onbetaiort Jijk schonwspel afgezien. Het comité Midhe-dat jhiislori'eseihrevers- van aile kleu.r be-ivat. had besloten een bieroep te doen op> de openbare meening va;n Frankrijik en cen pro. jtest te lalen hooren tegen wat het heeit ie|2in <ondrag|3lijik' sohandaal. Mën heeft het beroemd Hvoord van Karl Marx niet ver'getcn, toen hij den COsten Juli 1870 aan zijrn vriend «Engels schreef: „Di0 Franzosen brauchier Priigel." (De Franschen moeten afgerost wor (tien). In denzelfden brio! schreef Marx nog he ivolgende : Wanneer de Pruisen zeg'eviereii, zal_ d; deniralisatio van de s'taaiLsmacht muitjtig zîjin jaah de eentralisatie van de Duitsche arbejr dersklasse. Bovendien zal de Djuitsche opper-heeraclhappij het zwaartepunt van de Euro jpeeseho werkersbewegiiig' van Frankrijfc napi Dttit'SchLand overbrengjen. Het ds voldoeinde 'de hew;egin~g in beide landen sederfc 1866 'tôt hedcn te vergelijken, om te zien dat -de ThràtS'Clt-0 arbeâdersklas de Fransclhe over. irel;, zoowel uit een ^o'g^unt v.a;n de théorie als van de organisatie. De oiver. Ihoersching op het wereldtooneel van he! Duitsch proletariaat boven het Fransche, zm tevens de voorheersching v,an onze théorie Mjn op deze (van Prciudhon). De Joodscihe dectrinajr, waarvan de sociaal-demoaratiiie 'een liloilùglc heeft gémaakt, was dus oon .overnsigd en agoerend vaorstaader van Piuiitsohland's beheerschjog van Kuropa en 'van de cen^Mllsatlo van de Daitscho sjaats-Snraichfc. Van de overwinning van de taal •waar->in hij Èchreef, verwachtte hij do overwinning van zijine ideëjri. af. Charl»3 A'ndler en Jt'harles Maurras hebben er op gevvezen, h'3'3 lie Diûtsehe arljcdidersklasse een bela-ugirijikK uin n/aftmlt -oo^xKx»î fl ixot Bic*he rijk, het werk van Bismtarc'k. Die a,r-;!beiidier£. zijn iatiem do3r politieke en otaoïnio»-miache Ijelangjen aan het Duàtsche rijlk ver-.tonlden. De eenheid van het Duiitseh praleta-ïiaai en deze van den Dinitschen staat, zijn onaficheidbaar. Karl Mata: had jufet geizien. lîtearom z.udlen de Duitscne arbaidexs neveaius ide junkers, tôt den l^atsten man - veohtexi [ifoor het Ibehquid- van het. ééne Duitsohland. JVie van h&n «jii be^-e'ging verwaoht om ncheneeliern en het junkerlhum, wa.arop .Pruisen is gebouwd, te verdrijiven, waicihl tôt de kippen tanden zullen krij'gsn. Niet epi [dat Karl Marx Duitseher en socialisit is. •■lis hij te blaimeeren, maar als p.angermanisl Men zou kleinzielig zijn een G-oethe, eau Leidnitz, een Schopenhayer en zelfs eei! Nietzsche te onid'erscihiaitten. Vele s.oeiali'&ter zien nu, in, dat Marx niet onfeiJbaar is. Zîj zien dn^ dat Marx aile volkeren, dk niet Duitsch waren, verachitte^dat zijn stelsei Pruisisch is d.i. giesteund op de vol strekte oniderworpenheid, in ruil van well« «le menach zipi materialisnie kan botviei'èi op intellectueel en op ma.terieel gebieid., mâU pjij'sgave van het kostbaarste "\vat hij Leizit de vrijheid. Zu-lk stelsel piast misscfiiei .kinderen, onmondig(en, volkeren die bened:a de bcschaving der Westersehè riatiën staan nt'àar niet inenschen met vrijbin •wil e] i idéalisai e, die grawen vooaf het koude intel lect en dié geen zielloos niachien in d eçtttstruelie van de sanienlcvMg willen zijl.: ls het lie verwonderen dat de sceialislcà d'ie nadenken, térugkeereu tôt Prondhoa © lie Franscho sohool? Hoe verbliiwi iLs het Belgiscili socialisîn iîlet geweest, dat Prouidhon en Benoiiit Malon ovet' Jx>oixl wierp voor Marx en de Daitseb proïeten! In 1896 was ik oandidaat vidoi de Kaimer te Kortrijk. Ik had or e'on deba met een candidaat der socialisfische îijsii Toeu ik het Marxisme bostrecd en ^er klaardc niet bij Karl Marx en zijn Kapiia ,te zweren, onderbrak me mij'n tegienstrevet en riep op eep niet le schilderen tciaa vo veronf.vaardigîng uit : , Dux-ft g ij1 zoo spirekei over Jlarx'T î . '■ ':&f ' ' . Een toontje lager. De zeven wcken strijid hebben do doai f>uatschland gehoopte resultaten niet aange bra ht. Het Duitsche volk sdhijiit na te dein • 1 over de br.osheid van ' Hindon'biartft fii'ootspraak. ,r Duitsche Idaden mogen het woorc «aisorglacht niet meer gebraiken en ze waar schuwen het publiek niet te luisteren naaj «e stamstrategjen die rond de natte tafe w vermehng van het Britsche loger 0E d< "ifrtde van Keizer Willem te Parijs of ■•vUes voorspelden. , Hindeniurg heeft zich met dein Keramel ®er£ moïten vergeiuwgea. Eilaas! voor zijr iv^nVeooVill.ileli-ik ieger he'aft ^"ne ned'-'rlaa! t,n -J -\pril een einde gesteld aaa ho ooi?a4.tru]i]cen van die feldgrauen. De<ielf:di« ton'Sof11! ® liad °°,k m'lclaai'd dat iiet Bel & sen léger dn gevaar was. Niets van. A lu atregHea zipi genomen cm elke pr>sin,t fn zee te drijlven, te voorkameti e,r f\vr,n-'n miBl'ukkeh. De mystisehe tiifcl van- op eu geestdiift is voor de buitsciien voo'i'bij. Na Ide ^kolossale" inspanniing is de ontzenuwende reaiCtie 'gevolgd. In den Beichsta'g heeft men dan oo'k critiek ver-noînien. Gothedn verklaarde er, dat men gearf vertrouwen in het beheer van Marine kou stellen. Stresemann zelf, die vriend vain1 wij1. len Von Bissing van lOjïzaliger gedachtencp, voelidie licliten twijifel. Het blijkt dait men niet meer blind'elitig ,amen I zeet na ailes •ftlat men aan hoogei-lhand verrient.- Diuiitseh. land wordt alleen glelcoeld na een tegeirv slag, maar gelooft hare (mis)leidara wan-neer zîj h,aar een snelle zegepraal van die brute maicht beloven. Dan loiopt zij aile ge-varen in den muii Daarom besloiot zij tôt den oorlog iijn 1914; miat ziicih tegen de Ver. Stjaten, omldat zij meende, dait de duik-bootoorlog Engelanid na zes imaanden zou i^etenid. hebben en thans offferde zij op-nieuw 300 à 400.000 van hare zonen op, Omldat Hindenburg en de Keizer gezegd had-den, dat de geallieerden aan den Dufeciieni n'okerslag niet zcuden kunnem wederstaan en diat de vrede voor Aul^ustais zou gettse-kcind z'ijrn met D'aitschland als overwirinaar. AV;a.t z;al er nu gebeuren? De Duitsdhe militaire pïu'tij bes '.aa.t uit miannert van Ijuitorv-giawone wilskracht en een van eea haoig» m oed zpnder pialen. Zij zijn .miss'Qhien hoiil-derd duizend. • Zij hebben het Diuiitsdhe volk geieid waiarheen zij wiltien, maar zij hebbMi een te ;groo| vertrowwen in ziiidh zelf. Dit ' braefat hen naar de Marne, den Yser, VerduJtr en naar het gescihil mtet d® Vereenigde Staten van Nooid-A merika. Ludendorff hemeldeden v.'il op dm den wankelenden geest van het leger en d!e natie op te tillen. llij zegiev: „Hoe ru (Ver de taak is, hoe sterker mioet de wil wezen. Wie he'm' verliest, zal vergiaan." Zeer gjoed, maar is de wil van ganeraal F oclh zwakker dan die van Ludendorfii" ? ïoont hij zieh niet reeds krae'htigier door zijn doen doiodloopen van Ludendorft's in-sp;anningen?Victoria nulla est quam quae csnfessos anime quoque subjuga.t hostes. Er is maar een • overwinnin'g, wa&®eer de vijand zijn© nièderlaag erkend heeft in zijne ziel en zijn hait. De wil om te overwinnen is bij de 'gaaUieenden ongeschonden, vurd'ger dan ooit. Wat zal het in Duiiit&clhland zijn dat terugl keert tôt in de inzakking vain 1916 ein 1917 ? 1 - ' i Tlo'no 'O-'-ûi—/lo^1 ryuut O 1 l.«v naar de heimath' niet durft sturen, uit vrees voor oproer ? Is dit de reden niet waarom België -één aanbulance is voor ontelbare Duitsciie get-[ woniden ein de streek van Yp&r te klein was om dte Duiitsehe lijken te begraven? Generaal Foch. Niet lang geleden wees een dar groots^a Dnitsche kranten op het tweegeveoht Ench-llinidénburg en schreef: Het zou likideinj-burg's glorie vermiinderen, indien men m.jest betwisten dat Foch een behendig en merk-waardig begaafd te gens tre ver is. Focà is in ' vdezen o>rlo'g altijd, wat men zegt, de man 1 der Voorzienigjheid geweest. Het is onbetwisit-baar dat de vereenigde Fransc'hen en Briibteu het eerste oorlogsmaterieel beaiititen, kadon-nen en munitie, wier hoadanigheid en hi>e. veelheid de stoutste verwacihtdngen iovertref-fen. En toch verloren zij bijna deini eodogt om-dat zij geen opperbevolhebber bezaleui. Tciejn men meende dat de ioopgraven-oerlog den eeli-' ton oorlog met zijn manoevreeren uitsloioft» be^ j sLreed Foch. die meenàng en hij bewees hieit tegenovergeistelde doior zij'ne daden: den 9diei Septemlber 1914 voor Fère-Champenoise, ' waar hij tegen aile regel en der strategue 1 zijine 42ste idivdsie — deze van Grossebâii, 'l dert held v.an den Ysier — uit hare linie trok om haar langs acihter van ziijn fronit ' tegen den vijand te plaatsen, die ridit Fèxe^ ' Champenoise trok. En Foch won <len siagl. Aan den Yser was de toestand aven nij-penid, Foch besehikte nog slechtè ever een J enkel versch regiment, Wat deed hij? Hij gaf den vijand de J' illusiie, slat.hij talrijke troepen aanvoerde en [ imet de Belgen en de. Engeisohen amomto llij de intelleotueele élite van Jong-D'uLtsch-" land in het slijk van Yser en Yperlee. j Jn Italië trad hij opnieuw als redder in extremis op. Hesft hij de lijnen der Piave i niet aangjewez'on, waar de Itaiianeni zege-t vierend tegenstand bieden? . Foch is een leerliing van Napeleon, die zij'ne kraichten spaarde. Focà *is de grooLsle manoeuvreeder van zijn tijd. In hean hebben/ Avij allen een blind veitrouwen. Generaal Léman. . Ilet SLbl. bevat den tekst van het kon. besl., waarbij lt.-gen. Léman het grootlint ^ van de ijeoiknusciue met «e p-ûmea en iie^ oorlcÉgskiruja krijgt-, met het volg-etnde iii-, schrift : beJast met de verdedig-jng van de L versberkte stelling van Luîk op voiclrpost , toontj hij de gfoatste militaire kracbit en den ( hoeigsten moed bij liefc biimendringen vain \ijandelijke troepen in het lauid$ hij heeft den tegenstander, in aantal verreiweg dun meerdere, bloedige tegenslagein berokkend en ; is de ziel van delà tegenstand geweest, die ' op wat later in den oorlog geschiedde steir-J knr iuvloed .ocfemde, Giauer.aal Letnïajn zal zich eerlainig te Havre « çiestigen. Da voorzittor van den minisiisrraaid ; hwfl een buiieahuis voor heiml gehuurd. Léonce du CastiUûn. Beriolit, Ter gelegenheid van 0. H. Hemelvaart zal het blad Oonderdag 9 Meî a.s. niet ver-s c h ij n e n. Duitschers tegen Duitschland- L'Ëen volgende bijdruge is van de hand vao dr. G. F. Nicelaâ, den vroegeren lijîarte der D,uij,sc.he kokerin, die in zijn lcollegpa als profess>r in de physj&loigie aan de Ber-lijnischo universi'teit hierhaaldelijk b,eto>gdiej dat Duitsichland geen verdedigingso^rloig voert, Hij wend daar>xn. als hoegleeraar af-'gjeziet, d'aarna gemiobiliseerd en toen h'iji als ofliciier van gezondheid den oed van trouw aan den keizer weigerde, gèdegrad^rd, ten slotte,' na d© versehijning (iin ZwitsertandJ van zijn boek ,,Die bio>logie van den oorlog", tôt vijjf . maanden govangenisstrat veroor-deold is. In het opsteî, in de brochure opgienoimea, betooigt hij, dat de Duitsohers als volk, als résultant der nationale opvoeding, naar de wet - der nuttigheid plegen ■ te ha,ndelen em dafc het résultant van deze ïnoraal te vinden lis in den Duitschen oignarseîî doior Belgîë en in het door den Diiiitscher. generalen s'taf uitgiegeven „H,andboek over het oorlogsge-bru.ik in den landoorlo'gf', een boek, dat met zij'n leer van het strafste terrorisme jegens de bevolking van bezet gehied in Jijn.,-.. rechten .strijd is met de door Diuiiitsehiand oraderteekendie, maar in den oorlog met voe. ten getreden Haagsohe overeenkomsit be-treffende de oorloggigebru.ikèn. Een volgende getuige is dr. H. S'C'hlieben, tôt 1914 Duitsch konsul in Belgrado, thons nonaktief, Wiaarsehijnlijk un verband met z'ija dçnkbeelden over de Duitsche diplctmaîie, die hij otk weer alleen in Zwitserland het lieht kon doen zâen, Aan zijn boschomwingl zij het volgende ontleend: „Het volk is het al lang mioe, sleclhits als voorwerp van militaire of ekorioniische machtsplannen bescihouvvd te worden.... In tegenstelling hiermee zijm de ho^fden der diplomaten nog vêlgostopt met de uit een absolutislisetien tijd sâammende geweld- en, •prestige denkbeelden. Hoe ' kon het ock aiiidors ? Onzie diplomaten worden immers sleehts gerekruteerd uit s tanden, wien het oorlo:gshandwerk tôt een tvveede natuur ge-worden is, of die in* nauw verband staant met de moderne indus,rk'-baronnen. Voor den goest, die bij de keuze van onze diplomaten den do->rsla;,' gaf, -d&ohls een voor- - iSSïr^r-^wTc -V'V>Vnj-, t. .viïmtW, gvr^*ir^x-L*- &Ctf kan toegelaten worden, als hij niet ~ miim-stens reserveluitenant is. Heit geval, dat een ondeugdelijk miiitair een voorrreftelijk dcplo-maat zou kuirnen zijn, schijn't omdenkbaar. Geen wonder, da.t aldus gekozen elementonj met voorliefde op de militaire, ma-cht van het Duiifcsche Rijk blufîen, in plaats van bon geest in te spannen. Als rnen cens wisit, fioc vaak on#e diplomatie oogieribliksresultaLen sleehts bereikîe-, docrdaJ. z'ij mat de vuîst op de tafel slcegl Dat zuik «en methode de politieke atmosfecr van t'uropa meit ont-ploliingsstof vervulde en het uiitbarsten van <hçt onivveer verhaastte, kwam niet bij haar op." Het méest aàngrijper.d van aile medevter-kers aan d • aflevering geeit dr. Harry Stur-ner uiting aan zijn zich-alwenden van zijn Duitsciie vaderland. lu 1915 en 1916 was hij te Konstantinopel ciorrespondenit van de K o 1 ni.ise he Zeiiitunjg, en wat hij in dat gouverni&nreatme blad niet uiten kc.irj, d.aaraan g^eft hij nu in het neutrale Zwitserland 1 ucht. De kille onversohilligfaeàd, wa.armee het majhtige Duitschland zijn af-hankeliten Tuiks-chen vazal de arme Arméniens lijt uitmoorden, heeft het hem aianga-daan. Hij vertelt hoe op een zomerda,g in 1916 zijn vrouw thuiskwaim, een zenuwerbis nabiji; z ; had Tarken bozi,g gezian, al3 wilde dieren Armeniërs ter do<)d kweliend, en tril-lend van woïde udtrtip: ,,JulIie lxnt z...iji non, jullie Duitschers, orbar-.edijke zwijne i. zijn jullie, dat je dai bij de Turken duldt, tervvijl je ze toch in handon hebt, Jafle zwijnen zijn j<illie en noodt wil ik nog weer een voet in jullie vaderland zetten; «a God, wat haat ik BuitsShland I" En liij vo.;;f. erbdj: „ln dafc oogenblik, toan m'ijii eigen -vrouw, snikkend en trâlteud van simart, ver. ontwaardiging en walging over zooiveel laf-heîd, mij den nationalen vloek in het ge-zieht slingerde, heb ik met Duitschland inner-lij'k gebroken ; geweten had ik het helaas ai lang genoegl" De Duitsche gezant in Kotn-stantinop 1, gi'aaf W ol £ f-Metiter nioh, ver-zekert hij, moest aftrcdcn, toen hij aanstal-ten maakte om de Turken met eenige kracht tôt mensehelijkheid jegens de Armeniërs te bewagjen. Hij zelf had aan zijn blad uitvoerige miededeelingen over de gepleiegdo gruiwelen fgszonden, die, ofschoon zij noodt gedrukt werden, wel ter kennis van het ministerie van buitenlandsehe zaken kwanuen, doc.li zm-der resultaat. En hij meent, „dat het mengfeeli Vian gewetenloosbeid, lafhaiid en kortzich-tighedd, waaraan de Dmitsdhe regeering zich in de zaak der Armeniërs sethuldig ge-maakt heeft, alleen reeds voldoende is, om de politi'eke loyauteit van een denkend anienisich, die nog aan menschelijkhedd en besichaving hecht, volkcwnen te ondermijiaed." Het opmerkelijke is, dat uitingen van dezen aard nagienoeg alleen van Duitschers vernomen worden. In Frankrijk en1 Engolarud ma.g men nog. zoo kritiisch tegenover de politiek der regjeering staan, imien zal eir niet liicht de nederlaag van edgen land wen-sehen, zooials ongetwjffcld tal van Duitschers het doen. Dat gesdhxiftien, waar uit dit blijik't, alleen in het buiitenlanid! versidh'ijnen kunnein, | doet vermoedeu, dat daarmee wordt udit^JaH sproken, wat vele Duiitsicfaer» in Duitschland zelf eveneems denken. maar niet kJinnen. Legerberichten dei* Entente. * De vrede van Boekarest.- De Engeische regeering en de verklaringen van generaal, Maurice- — Misiukte aanvalien der Engeischen in Palestinei De kwestie van Oekraine- — Kabinetscrisis in Hongarije. —'! Verkenningen in het Westen. PE TOESTAND Aan het Westeîijk front niets buitengle-woona.De Duitschers zitten er op een glad par-ket. Zij môeten vooruit en zij glijden uit. Tôt gemststelling van den leizer die zou meenen dat de Duitschers wterkelijk in Du'ukerken eau Kales zouden kunnen ge-raken, woze hier aangehaald w&t'dô Ber-lijnscha oorlogscoirrespondent van bet Hnld. aan die on neutrale krant seinde 6 Meî namelijk dat de Engeischen tusschen het front van Yp'aren en de kust verdere overstrooimingen voor.bereiden, nieuwe stel-lingan aanleggen o.a. zieven tôt acht kilo-me.er achter het nieuwe front in de linio Iiazebrouok-Popéringhe en verder west -waarts en blijkbaar hun terugtocht met aile macht van plan zijn te verdedigen. De Kemmelberg !igt dag en nacht voortdureud on der hevig vuur. Men zegt zelfs dat Plumer, die de heu-ved van Meesen en Wytsohacte een jaar ge-leden liet ondermijnen, den Kemimelberg. laat ondergraven, zoodat men zich mis-sehien mag verwaehtem aan hiet in de luclit ybegpn van de ,,dappere Beierem" die hem bezetten. Wat misschien genoegon zal doen aan de Pruisisehe vrienden. De Engeische generaal Maurice heeft zijne regieering beschuldigd de openbare ir.ee, ning misleid te hebben. Als oud directeur van de militaire opération lieeît generaal Maurice bevoegdheden die doen nad'eakea. Asquith heeît van de gelegenheid ge -bruik gemaakt om de instelling van een parlementaire coromissio van onderzoek tè vragen. Het schijnt echfcer dat de regeering er niet wil van hooren. Zoo het Lagerhuis haar ongelijk geeft, valt Lloyd George met le wil om den oorlog krachtig door te zetten. Integendeel. D© vreJe is eindelijlk tusschen Boomenië en de Centralen onderteekend. tWe wenschen het ongelukkig land niet het lot van de Oekraihe, waar de Duitsche trouweloosheid eens iineer blijCd. Als eem gearuststelling kan aangevoard wor-(ic.il dat de samienw'erking tusschen Duitsch^ en Uostenrijiksche slrijdkrachten niet meer plaats viiidt aïs vro ger. lit deed ik gisteren nog uitscMjhsa. Een Luitsch genegen Hollandsch blad vraagt zelfs. Waar is dta (bij dein Karfatliendoor-braak van -Gorlioe en de bij! de Karst-over-winning vain Gôrz gc^toonde wapenbfoeder-sehap gebleven? ° \ „Nadat in het IWleefctn, na den goWeldigCtij ' slag in het Soanimiegebied en aan de Leye, eieoi pa.uze ingettfeifen is, komt opnieuw de vraajg îiija^r varan, waar men diejn ee^'stvolj.^ genden aanvial en het aanstaande grool^ j offensief van de ziijdie dier Centrale Mo. ■ gendheien of van dan toaint tlér Geallieer-j aeai verwaclitein kan en het vermoeden vvp^ùt u i tgesprokeiv dat generaal Foch vocirneniens, zou zijln, zijms gezam'einlijlke legers een aan-j val aan het front Amas—Béthune of aan het ■Lotharingsche. front te doen anideirnem tc-neinde meit eiom genialen zet de overwin-ïting wecLer aan die vaincu der Gealli " t ? brenigen?" * j In Oostenrijlk wordt de biani3nland.s:;> toe3ta-nd rneur en meeï ernstig. (Gedeellelijk niet geoorrigserd.) : ^ Vao liet_festeiljk froat. Het Engeische îegerbericht iLONDEN, 7 Mei. (Router.) Offkiel a^'oiylbericht. 0ns geschut en da.t van de^ vijand is benoorden de Lei druk ip touw, (gjewecst en heeft zieh in andere deeilen vatf het slagfront eonigsziiins bedrijivig getoond.' A n,der s niets te melden. Het Fransche Isyerberichî. PARIJS, 7 Mei. H.N., draadloos, Beàrij* vigheid der wederzijdsche artillerie ten jN, en ten Z, van de Avre. Een Duitsche aah-' val op een der kleine Fransche posten! ten W. van Hangard is misiukt De Fra,u. schen hebben in dezelfde streek bij eeu kleine oademenikig gevangenen binneng^ bracht. Niets te meldien van het overilga gedeelte van hot front. PàillJS, 7 Mei, Oftiicieel avondherichts Drukke raurwisselitvg op liet froint Haill s-,V Villers Bietonncux. j Een Duitsche overval bezuiden den HarU îpannsweilçrkopf dis misigfeloope'n. Anders niets nieuws. Bedrijvigheid van Fransche vliegers, l'Ai-ilJ.S, T Meû. Officioiel : Ois ereii 7,ijil oveirdag vier Duitsphe viieg'tuiigon door l'ran-' sdio vliegers in, luchbgeveehten gieiveld en1 tien naar wuai'ga.ornein wead ontredderd Min*] neti liuu Unies giestuimeld. I^s cr.s hfietfiJ de Frainsehe bombardeervlieg-' dicfeisfc 4500 K.G. p'ojeetielen op de station* van Flaville Marte'!, Melnnessis, Ham, Oui»-' eard. Novo.n on Vermond geworpeji. , Vijandelijke Legerberichten. fan het WestelijR front- Het Duitsche Iegerbericht. Ï3ERLIJN, 7 Mei. (H. H. draadloos). Westeîijk oorlogs'toon eel. Aan de glevechtsfronten was de artillerieactie in de morgenuren levendig. Gedurende den dag wa.s zij meestal gering. Op den Noor-dclijken oever van de Leye mislukten aanf vallen van Engeische compagnieën. Tusschen de Ancre en de Somme deed da vijand met Austraiische troepen een nach-tejijken aanval, Aan beide zijden van deru straatweg Corbie-Hray, lconden zij onze eerste linie Ijereiken. Overigens misiukte hun tweemaal herhaalide stormloop reeds vôôr onze piosten onder zware verliezen,. De artilleriestrijd hield hier tôt het aan-breken van den dag met groote hevig-heid aan. Ten Z. van Briimont vielen stormafdeelingen over het Aisnekanaal de vijandelij'ke stellingien aan bij Gourcy en braehten gevangenen lunn'ein. Aan het ove-rig<o gedeelte van het front plaatselijke voorpostengevechten. BEItLIJN, 7 Mei. Officieel avomdbericht : Niets niieuws. Van het uostêûjR froat, Het Duitsche Iegerbericht. O os ten. In de haven van. Marinpol werden wij door Russische schepen be. sohoten. Vaii M Zuïàeiijk froat Het Oostenrijksclie Iegerbericht. WKEiNEiN', 7 Mei. (H. NN. Diraadioos.) A.am het Zuid-Wiosteilijlk oorloigstooineel vorflauw-de hot aiùillieirievuur tengevolge fan, het on-gunstigo weer. Qp het Balkai-front- Het Duitsche Iegerbericht. Maeedonische fron t. Ki^caiiigej . Engeische afdeelingen vielen gisterenavonfli de Bulgiaarsche steilingen aan Len Z. van 'net Doiraninieer. Zij werden afgies!aiienv Van fie farkssâe fronton. Het Turksche Iegerbericht. KONSTANTINOPEL, 6 Mei. (Mil11.) Officiel. De v'ijand is opnieuw op den wesie-lijkcn oever van de Jordaan tMuggewoip -,»j Eenige zw.akke elemcnten handhaven zi.iil van den weg van Jéricho naar Tell Nimvin. nog op liet bruggolioofd aan beide zijden Voigens gelijkluidendc verklaringen vajr gevangenen bedragen de verliezen van dert vijand 50 pet, te.rwijl de vijandelij'ke artillerie 80 pot» van haar effcetief heeft ver-, loren. Onze verkenningspaU'oeljes zijn tôt de Joi'h daan genaderd. Bezuiden den weg Jéricho ■—Tell Nimrin heeft onze cavalerie do .Tarda an overachreden en den vijand acliLer-volgd t>t aan de streek van Nebi Musai De vijand heeft een aanzienlijke lioeveeik heid munitie, gesdhut, piaarden en andei oorlogsinateriaal verloren. Be westen de Jordaan hevig geschulvuur, V,an de andere fron ten geen nieuws. Het Duitsche Iegerbericht, Aziatisch oor ldgstooncel. D4 aan val van Engieteche brigaiies vaa Jéricho mit over de Jordaan naar hiel O. en N. O. is milslukt. Na een verbit-terden strijd van vijf dat^n werd de vijand op zijn nitgiaingss'teltiagen teruggêi worpen. Een gedoelfce der Dju;itsche troepen lueseit hierbij aan de zijde der Turksche kain& raden gestreden, De op de Engeischen verovorde bu.it m aanzieidii'k.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Belgisch dagblad gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in 's-Gravenhage von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume