Belgisch dagblad

2104 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 21 August. Belgisch dagblad. Konsultiert 16 April 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/3r0pr7nk3t/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

"ffd® Jaargang / *■" 1 1 DO^DEKDAe ^tJO-rr^rtT» l©l^e M li ii i';' -vT I If- ••• T- ! ~ : ——2-.'—- , , -.Jga-. Mo. a'g%. ^.bonnementen. fer 3 maanden Yoor NederUnd 12.50 franco par post. Loase f anmmera. Voor Nederlandô cent, toor Buitenland 71/, cent. Den Haag, Prinsegracht 10. Jelefoon Bed. en Adxnin. 7483. BELGISCH DAGBLAD Ï$B$ ADVEETENXIEK. , Van 1—5 regels f l.*-1 elk» sgel meer f 0.15; Reclatnei1 -5 regel» f 2.— ; elke reg<§R Leer f 0.80. m London ; Dixon hou«* Lloyda venue £ 0. Parijs: 7 Avenue d'Aatin 7, j VerschSjnend te 's-Ëraneiflsags, eiken werkdag te 12 aire middag. bureaux 0pen van 9 tot 12 ure en van 2 tot 4 ure. Rond de driekleur. Dp Bélgisete wijiiBeiteîeplaïaJriai jjqi ballin»-sjcjbap h©bbe|n leietapaiig diettt ViOilgefMW l^iBcjh a^nganoffiieln: ^Vjaststelljeind dal) de BaLgisdhla riati© in jooxi ogstctestaind is m©ï aan 'Viylaadl die gp^te 'M zija vterbintietriissiein: haar gjeiwed)d, hae#; plDgedaap; , Ovleirwegieind. dat cl© pliciht yain aie Bjejl-W is mieûe te w-ett^kjela aan d|e| miederiaag van Jkiitschlajnd fein zich ixuett dit doejll ejog Opi ''d|a nationale vjag ,aan te sluiitm1; ■I Ealgischia vT^ntelsiePlaarB ia balling-schap klaurein clkan miaatregiejll goied om .aile 'gelgisohe fcraditm in1 osa eiefnjtg ipt '1» vor-Oijeiii;„Zij yeirwarpeiii al'l© actie 'diie| vaim aaiid Zitiu wieizeiri om diei Belgen tel vfejrjdeaiieo. an alto propagande die, o.m. ondar voarw©Dd-§)el vain varscihM van taal sioor ge<volg aoia hlebfceiti de woiiMfer'baai'lijlkea tuaht va» de Sapppifp sO'îdatea te onitoaohitep. dia den ■faiatstein morzeli Van beifi yadietrland vteïdet-Weîl ; „ . „A'nd!etr!zijids betvtetetigietn. zij hiuia wil jbjf de MPugkqmtet in haï Tadeirlafta! cte varwe|ztepldjf-!kin<g dietr wettiga eisàban Vain dei Vlaamscibe tgjn. Waalscihe bavOificîing in d®ln sdhooit Va|a die nationale Befeistib» ©embeld t|ë baftrachten; S ^Ëijgeviôjg richteri d'à 0e%iscih© vrij'metsto-Qa'ar? in b a l'I i n'g's ciliaîp. eaa pfêicht!igein:1:i0'p"ï03p jfSt a].'a bui'g&rs iëûi bezwaÉein- ziei -vaer bat ygfeiublik van âM b-etoacàting1 vain1 fcnder-• œSchi.Me' poJifete d^efeipidislhi te v'eiTz.a.fea fto zicih sietVig te vereieinigieEi fiegfela' ieà gè-ûïOônschappfelûjilceu vijand. ' ' I Dis ppiroeip disr Beilgisclba vœij|inje|ts!eiliaars ^jea'.i&lfet in passeadiS! wooidieln de algeimleje'çio '^vpeicttia mieit alteem van dlei Belg^in ui toaliiingscihap maar bornai van de heddhaf-ilgv levolking vain beit bezotte lland. Iliei is oins fijl'Ilan ni©t Oftbietoeïid dait Diaitsdi-Jaïid mieit bewuste oif oabeiwxiste îiïeideipilich-ife&Jid van zeisena Belgein tbans allfeB inspaiat jijni Qiis lfâger te oindjermijinein ein db Vteam-Ècte militaiaieia tôt afvaili te brangemî Het Belgisclb Diagbllad^ beieift van bet be-gin af, vcot dia propagaimda de'Bolgiscbe ^gearing, de lege^autait^iieini, aie Belgi-êcfe bungers ■ geiwaarscbuwid. Dioor een ouuvierklaarb'aiei g^tviarbijetering teit rniejii eiaast onze klaoblian in den wiind ||»lage|tt. Om «ns hieifc zwij^ein- op te leggen beiaft Meai de nis., waarin op îeiten! ein giasdhidf-fen vain die propaganda werd gevroz^n, niiejt |i h!&t legep toieigeillatiep, maar zia ons uerug-leK^ird.Mfet fteHïiBcfeia taaibeid em Bellgiiiscihia va-jdprlandslieifda bebben we ni&ttemiito, violgie-|in«dcn) en zullien we bllijvein vodhoiudân. ïîog dfâzeor dagiein zoind de militaiire êensu-ur jçtos Êien nummieic terug waarin ee|n oji0e|i-|pji:jkleafd0 miediejwieirkejrs, eein apostel vajn P4^1flMlBMieiSàei iin eeoi .olnziejr kampièin voor p&lgiscihe geïnfceirïiieieirdiein, de sctannige jajnK-Pitystoialiei propaganda tôt verdeiefeig ein veir-îw.uikking vain -oas Belgiscib Ijagetr aaji dm pak: bad gesteld. Hiji had o.m. F. Vam. Caiiwtelaiejr't, de zielj er van, gje|niO|e|m;d. Mmt nuen dus vea-ondwsteUjep. daA die ftian raiedeplicihtigien heeit in de dejnsuuir? dès miaatregeil werd geiniomifeia ondiejr bet toitnive minigteri© van den biejer Goorenmo, '~m. toestSSD Foch b&sft de Duilscbexs- tnsslohen Aisaxe )n Oise eens te rnaer beetgenoiniein. Te milit^re njedjewerker van de Voss. Ztg. schreei immers : Wij weten dat op bet oogianiblik aan Fran&;cth-Eagielsebe zijde groote troepen-Verplaatsing€|a gescbuiedien van bet Aîine-Ji'unt -naiar bet Noord-Westen, betgeen ©en Ji'oote antlagting beteekent van bet Aisae-ffont, înaar wa^iruit aaia den ajaderen Icant .Qok inag woïden geconaludeerd, 'dat nieu-We zv/are aanvallen op bet Siomime-Sront te Wachtea staaa. Aan bet Aisjoe-Êront schijpt zi( a een gebeele Annerikaaneicbe leger -groep ta formeeren enz. W?.,arscbijnlij|k haeft Focb eenig|e regimein-,®'M'an Aisne naar de Somme gestuurd i -i wijl nij bet 10e léger, onder Mangiin, fflVterkte om bern- in ôtaat te slta bet senti uni der D uitsebers te verrassen. at gœ,cbiedde. Tussobetm Sois«.tms en Pyon was het vijandelijk front een bar-fe noot om kraken ! Nuettemin beeft de inn°vMZ|iC' taktielc vam Foch, die zijoie B. l® spa-art, groote votordieelen tesko- _ Bit het Zuiden zijn Noyon en Obaulny fekpn6 8 ; D?. Fra'tfschen naderen stil-a?n de Oise en de Ailette en zoo loeade de oude, Hindmburgbnie bij Oou- feNTOlblI^ J| . i X I 1 e\^amy///ers( f\ \ i \ Balloyo i Mssenlissîï \ *^Acr- DrestmmW®is%& H jmêè 4 1 gi '' 1111 Jrfc yeng3 K^.chf flalflk van de Oise la t*. Ouitsehpr S Nog wa4 b«ul£en eu d» SChers to0®t«n opbreken aM.rSt <ÙiZ wiieftfâ laandfuaht wSj op hlelt gebtenïde wiTlIejn ^tigein, 1M pjqotet dW Beilgisclbe vi4j|m|ejtse|laairs iin bal'Iingsobap is van leteinie) bete^kieinis, die vpflSzleikfâr aan dlei Befigisclbei xlegeteattng aiot K'al <*itsnapple|n. Gezieia de ruahtbaarbeid die Nau^ti, die* Diuiiscbia, dei iadtivisttiscihia eta diai Gïoot-Niei-dteirîaludsohe pietrs aan incidelntieln beichteini,, diks zij wie(l is wuar toit beit hatefjlkie «jrt. Ii^t btespttittelijfeie opzwieilein, is hiejt plicàt van aJÎO Belgein, d© propaganidarVan Cauweladrt in b&t legw ailjleriçracihtigsfc te befsMJdiein. 5V§ ïieikemion dàârvoor op al de eueft'gte Van diein, haar Cooreman. Hlet is b.y. nieit aan te rueroen dat ledfela Van laet Vlaamsoh Etô'igiscb VeirbiDind in Hcl-lajnd, waarionder sahooilimeoeteirs die de BeJ-gieui met bun aenten balal^n, ôçelniljlk zeggen dat z8| ni^ts te vxeiazign hejbbian, orodat bet kjabiniet van den beier BowMet zia bejschermit en ooik omdaf" de hieier HeMbpntîiei niet Van Ciauweilaetr't en Hostie is. D>3 fcaéhoJiieike Metropoî)^ dia w© nul-uigfcAi aJs ©an prachtig natoaaal blad, ver-c&rd'seld© nog deiz©r dag|e(n (8 Augustus) bet gefc mierooiraindura van den gekazéme der mwting aan de Britsclhie rageeiring en sSiïicef : ^On^erzijds waarsohuwen wij eiens te meigr de' Belgiscrua mageieiring teigan diie betrearens-vraaxdigia maiuoieiiivres. De BeJgisohe r^gee-ritig teeft van dit sîiandpwït gazdian, in iiet veaieden mi©t gSscihitîie<rd door anetrgi©, noeb dioor e©n gaest Van poilitiék vo<oiruil/.iabt. Zij lieeft toegelaten dat Vefrsoh.e(iden© t .bai'er ambUenaars, die aangeMaagd werden door dief ganscb© loyalla para gedunea<iq maan-dieia bunne ainti-inational© piopiaganda moeh-J^n Vioortïfâ'jbèn z.ond©r gestiraît te wordeia. Zij bBeiTt jaren gewaciht vooale&r deco^ x,a;tiën van Verraders af ta neman; zijl hieigift groote toelagen aan twijfeLaeb-tige bladen geschonken (weike? Red.); zij' veartaeaut passen aan Kamiefli lluys-mans; zij zoaid Van Cauwiaiaeart in missiia naar Zwitserland; z5j moedigt hrat kwaad aan. „Die oveingroota îœéjndej^beid- derloyalle Vla-mingieln in h©t beâet gabjieid oordieielt streng djj ongieîooCliijk© zwakbeden...." Wiij1 yofiigen' hier bij: " Wianneeir miiniisteirs zich ktank otf \iermoeid g©vo©l©n of al ta zieer door banden van partij, vriondsoba^ of camaraderie aan viardacbte' Belgen zijin vastgejegd, dan kuininian zij jjemakkelijk door anderen varvangien worden, di© kie|:n-giazopd ©a pootig regaarien e|n onafhanikolijik zij'n van cotariën. Eir wordt ans tien glotte verzeikerd, dat Mgr. Die Waohter in Engeiland, Mgr. Mari.nis, o.ppiacaalnioezaniier van het lfegieff en de Z. E:. H. Bruynsieels in Ned©riland oo!k etari opro^p tôt vadletrlanidscih© eiensgezirulbedd gieiread rna-jc^la en hnnrnia oinxieirhoorige geieStelijjken, waarondetr er zijn di© h©t bont mak©n in Ntsdeafland, Engefland, ^randcfijlk "en aan bet finont, zuMan v©rbiad!en nog de©l t© maken van alite venieeniging die d© B©lgisch© een-dr|acbt schaadt. Blelgiô boiv©n ailes I Léonce du Dastillsn. tin ein den Chemin des Danses. Dan zal Ludendorff beweren dat zi.jla terug'tocbt op die lime gewild is gewe»st. Het offemsief van den dapperen giene-raai Mangin, dat we gisteren meldden, had den 20 Augustus (avondibericht), een gie-middelden vooruitgang. van 4 K.M. ge -maakt en mae.r dan 8000 vijanden gievangen genomen. Offîcieel nueJdt Parijs dat' het aantaî gevangienen door de Fmnschein sinii 18 dezier tusseben Oise en Aisne gie-nomen, de 10.000 te berven giaàt. Belangn. rijker is de verovering van belangrijke strategisebo^ punten. Zooals hoogte 160 ten Z. van Blérancourt en den orntrek van Carlqfpont en Cai;. Hlan de L-eye vorderen de Britten ten O. van Mer ville en aan de Scaipa. De beslissing moei in het WejSten val-len, alwaar de geallieerden aile krach ten moieteu inspannen. Dit bega'ijpt 0ok bet Italiaansdi blad de Parseveranza vranneer het schrijft : " Ten einde die besliesing nœgielijk te maken, dat daartoe de noodigje atriiidkrach-ten word'en sanuengletrokken, is het de pj icht van Italie op zijn front een verde-digjende positie te blijven innemen en aile oaarvoor niet noodige troepen naar Frankrijk te zenden. Italie mag, zich daar-yan met laiten terughoudem door tanden -tleuse geruehtend ofiitrenit nieuwe aanval-3 en va®. Oostenrijlksch© zijde. Wai giebeurt er mieit den koning ■van Bulgarije. '-Ziebier twe© telegtramimieiii. De eerste is van de N.R'.G. en de tweede vata het Vad. • MADRID 20 Aug. (Reu ter,.), Vol-getos de Libérai lig,t de k0ning van Bulgarie te Frankfort op sterlen. Reutw sleint dato 20 dlezier uit Madrid! Ue Libéral vera©e(mt, dat d© koblng vaa BnSgarjie te Frankfort is overleden. Men had reods geschreven dat koning, Dsrciiiand 2i©k lag te Neumahr : Moest P komen te ov©rljjden, in Bulgarije zoU-holan;!p-i|ke dingetn glebenren want "y la het di$ dit land in het avontnur heeft gNreven, In Bulgtarl.ie hsferscht een hevi-f* jai®o©g)dMdeil d© pruis steak t er tôt °P zeer gespannen voet^leeft met den Turksteben bondgenoot. Oog voor oog, tand voor tand. n Dp clown Booms (August) — el:in hys- t?iriek uit atavisme — loopf staeds «la D'uit- < ■<j sch© kainpen. van yimm&fe la^jgsgavaa-e genen af oim er' ongalnkldgein voor zij|n >t Viaamsdh a!k:tivistisch Jlsigi iei-1 ron^slen. M©n viïrge'te ni©t dait. die scibooivos minisief van ia Vieiiweîr is Voor dan "Raad vain Vlaande.ren s- len ©on dsir ©arstlel. bierdrinkers. ta Berlijja i was, oindiar toszicht van «an Dmitschen. haupt-yt miairan, dien graaf voim Haaxacb. n Voor dan oorlqg. was Borms (Auigust) pion et aan hiat Kon. Athienaium ge Antwerpiem, Spdjts zijn amblepaarscibaip was hij yoorziter van ^ d3iu 'katbo'liekein VJaamschen Kiezershoad van St.. Nikiaas ©n voetfdl ©r bedrijivig ,po!i-a tok miet ziaioeo© vain Havar©, een ander© 1. sdiioioivos, di© claindidaat van di©n hond 1- stemd an bijîna lid van de Kamer ward. Van n Hâve® is ook tôt h©'u aktivism© overge-,t loopçn, ab agaat van Volksoipbanuring. ut Bornas ward zidhtbaar bascharmd. Zoo n ward hij ook gadiacoraa-rd miat d® oirde van Jje|opo!d II, aan deTOrati© waarvoiar hij b©-l. miel ©a aarda bewoog. M©n Wieief dat het twee r. jaar gadutîrd h<vi't" vooraear ministep Pouili-) lat «r te© Ito.i beskiiten bsm dit ridd.^r-r kî'ms ai te "naaicin. >t xnan mi©L w«eit, is a dat Borms eaa politioîk© bonSgenoioit in »i©t • kabinat van dièn nuinister had, ook ©ein r sdi'ooivos, dan cans-or Hayman, biisanaamd 1, Anastasiia. I 'loian ©» Vlaming, ©an Ba'lg, in diel'i zomar •t vam 1915, dan he;r Koniltat opimiarkzaam h maakt© op d© bokkeS^?.Mi.gen van Borms (Auigust), antwoordd© cl© minisfer, dat hij r bàji bam niât koin barjspen noçih traffiefn ter r wilte vain <«©.i ©laçitirisclben draad. ^ Dit varhindarda niiet dait hiji hem twe© jaar t. latai g ei. kon treiifen ondar dein, druk van L dia natiuCiaa peins. |L DazBLfd© B«ms, dia tbains ronisiefllt voor •t 'Ëten Vlaamscih luigiaen l^an Bdgië, kirab-L_ bedde aan vers lia,g yan zijin joang .tJ rondilais f in bet VI. N. van 15 Augustus. [. Mat Olaudius S©>/ijirus, (zal'ewel-i Sav©reyns) 2, an een ander bataaldeft zi©:iàond, G. Rous-seau, bazioobt hiji 'detrtiein Diaitsciba lcampan an middeinpiuntea vain lcoramando s : Gôtïn- ^ tjein, heiiiganstadt, Sofau, Walsroda, Alten g Giabow, Sahopsdorf, Bury, Miinstec, Firie-cuicihsJKd, Giistrow, Parchim, Havaltoerg ©n 3 Ufâj :©e. a Zneihieir wat d© verrader zalf saha'ijlft: „hioie gaarn© zou ii er ean goacegm a aan hiobbani dit altes bij 't nieiairpein'niein nog ic ©eus te kuinnan barteivan, cok ons bezioek u. " te ku'xaen varbaiten t© Hav©lberg, waar we t dan go©dan vriand Dr. Goossieina^rts (sctliioioini-broeuat van dan aativist Doslieil. Red.) aan-t ti-ofien, nog altijd spij'is al©3 d© rotsvaste Vlaiming ■ van vrae^er en geread om zich ' te olfemen oai zijin Vlaandaran te r©dden. p „Oolk fondtain we er ©an andaleln fia-i, mingant van v®oiag©f, dien it' li©v©r iniet noem, want die man zoalkt naar pioipularifait ^ an 't hast dait m©n mat zul'kia maiischein lcan doien is z© doodzwijgien. Hij is hvp'jr-j patriioiard, nog zoa oorlogsziisik ak wann©ar . bij rendliieip liangs da straat al tierande; Viva 1 Italial Viva Italiiial „Havielbeirg is ©an te termetardrakkand fcamp voor zinlka zoniuwljldiars en we ziul-* ten tracblaa betm ©en b©'iar varbffijf te dnm beizioag%ia waar hiji missahien harsteillten kan." 1 Is dit gieèn belkantenis dat Boums (Augusit) j op d© Dnitscihais stennt om zlijln parsiwonlij'ke an partijwraak te kpalan? Wat schoone iein euel© zielïl j Di© sobooin© ©a ©dal© ziejli heriinnert aan dfâ beroemud© iooiViell!I)ai van Baihey d'Aurevilly, i " waarin d© infcwisiteur ziijn sl-adhtoffar, dait zioh nuet zijin ond©n gonisdieinst var'zoend 1 t baeit, tnoosit miait de gedacihtia dat hiji, a®ns 1 {- dan bratodsta.j:©l gestorvan, niât ineieir zioiu kuninlen zoàdigieim, nocib bentralllen. Het was dus maar beter dat hiji dit ziopidig tra-niendal vérifiât. Die Belgan zn|lan olp fana-tiekieirs van h^t 1 sladi van Bolrms d© weit acfg voor 'oog, 1 tand voor tanld ongietnadig J.io©piassen ©n we© d© ministeirs of parlamentslfcden di© zioh : 1 dam, tussdhiein hen an het vclk ziattein pt©l- 1 lien. ' ] i 1 ' I In ongenado. Db Kaisetr hielelt gePiejraal Vo)n| Mudïa ©n 1 gjeneraal Vota Liabreiciht afgazfe|fc. D|a eerate } was aein beiscbermeling van deln Pruâsiisicibein 'krioonprins Ziiin iiegier welrd aata d© Marn© J yarslaigm. Y r'îî®a is sfeclbfcsi ©en zomda- i bo|k. Lud'P1' ' ers dia kroionpiiinB veirdi©- i nlan laîgesloid ^ vvotndeta, dodi dia Iiais-er, die » - 'hem na Vi^rsun het frais poiufr la mérite - schionk, dlenikt ai" aan hiettn toit: yeddimaarschaïk i te bevottidaneia sjls tegWn|hangfe(r -van h©t maar- i J schalkschap van Floctti. Boviaddian blelsohi# ' • digien da Alduitsohiete. iew junkleps d|e( Beferen ( » .i© schuld yalni de bjeldiettîHaag te wiejzie|n. " ; Clef Duitsoh© Tag|etelzaitujnig vaa ReveWioW f sdurleaf dieja lletai, dait d© landgE(n|0obe(a van i • • Hejitling varatajtwaoïrdaljlk' moeteten gemaakt i - W|0adte|n. Dit is ©dhter axîiieifc waaf. Op de 30 i l)ùitsob|g -divfeiies, di© g|e|detrt defn, 8 Aug. ] yaxdrevein weardan, wlaW fejr sleclhts tWe©. 1 Da ovarig© warni mletept al'Iefn Pruisfecih©. i Itet kind mo©t ©elni niaiaM habblejn;. ( i — 1 ^ é Onze geinterneerd®n< [ ; T"-.,,. > • ! „ Wij v.ernemeu ujit Hav©œ, dat de heieir z ; Yse'ux naar Nederlland varjxolkkjeii is' om g o>m de zakgn der Baïgiiscbe geïntern'aérdten t te rege;en. • s Legeriserichten des Entente. Het offensief yan generaal Mangin wordt met succès bekroond. ' Tusschen de Oise en de Aisne hebben de Franschen merkeiijKen vooruitgang gemaakt, verscheidene dorpen van strategische waarde veroverd en meer dan 10.000 ge« vangenen gemaakt. — Vorderingen« der Engeisctien aan de Leye, de Somme en de Scarpe. — Kieine gevechten aan het itaiiaansche front. Vaa bet Westelijk frout. Het Âmerikaansche legerbericht. PARUS, 20 Auig. (H. N.). Ten N. via» Teuil' werd ©an vijiandelijike aanval ni|el varliezan voor den vijand afgesl.agen. j Het Fransche legerbericht. . *> PARIJS. 20 Auig. (H a v a s). Wederzijidsdl boimbardement in de straek van Liassigny en Breslâncourt. Tusschen de Ois© en Aisina hebben da Franseben beit dorp Vosszand ten N.WV van Moroeiuiil bezet. Een Duitsche ovei%ai van Maisons de Champagne' misiuikte. De dag ve^iep overal eldars kalni. PARIJS, 20 Aug. OFficfieel av^ndfbo -richt : Ten Z. van de Avre bebben de Franschen Beuvraignes na e©n hardjnek-kig gevecht vernueesterd. Bij hun vooruitgang van gisteren tusschen Matz en Ois© bebben de Franschen 500 getvangenen g©-maakt.Beoositen de Oise vielen de Fransche troepen vanochtend de Duitsche linies op een front van 25 K.M., ongievaar van de streak van Bailly ai tôt aan de Aisne, a,an. Ondanks den teganstand der Duitschers bebben de»Fran&cben op hun linkervleugel len zuidelijken zoom van het bosch van Ourscamps alsmade den naasten omitrek van Carlepont en yan Gaisnes bereikt. In het centrum bemachtli.gjden die Fran, schen Lombray en Blérancourdalle enkre-gen ze voet op de'hoogvlakte tein N. van Naijsens. Op den rechtervleugel vielen den Franschen de dorpan Vézaponin, Tartiei'a, Ouisy-en-Almont en Osly-Oouirtil in han-lan.De Franschen hebben over gehaei het lanvalsfront een gemiddeldan vooruitgang, van vier K.M. gpmaakt en maer dan aOOO pijaiaden gievangan genoiaen. Het aantal gevangenen, door de Franschen siads 13 lezer tusachen Oise en Aisne gienosnen, »aat dm 10,(KX) te boven. " Het Engeische iegarhsrieht. LONDEN, 20 Aug. (R e u t e r.) Offici-ael avondbericht. Plaatselijke strijd op bei-ie oevers van de Scarpe. Wij fnuikten de mnvallen ten Z. van de rivier teg,en de posten, die we beoosten 's vijamds vroege-re Unie baidden ingcricht. Wij vorderden jver korten afetand beoosten Fampoux. A.an weertskanten Van de Laie wonnen we îveraeens weer veld, namen Lépinette en daan beoosten Merville. Ook vermeester-ien we Vierboek en la Couronne, ten N. ran Marville. LONDEN, 20 Aug]. (R eu ter.)! Reutar p-erneemt, dat Mangiui's legar Ouïs en Vé-saponin heeft genonuen en vanlaag tus-schien z6verien en driaan 2800 gavangenen leeft gemaakt. De vooruitgang van van-laag bedraagit drie mijl, waar do or het iront in het geheel vijf mijl vooruit is %e-koman wat da niaximumjdiepte aangiaat. De bodam is erg laatig te begaan. De Franschen staan op het plateau beooefcen Tartiers en rukken in de richting van Ca-nolin op. De Duitschers verzetten zieb met liand en tand bij beuvel 160, oostelijk van Mesnil. Het bericht dar Duitslchers over jntzaglijke verliezen der gealliaerden mist xllen grond. PARIJS, 20 Aug. (II a v a s.), De sol-laten der geallieardan behalen succe® op lucces. Zij yorderen met de varmeestering ?an die stelling van Laseigmy, wdke een ter sleutds vormt van d© Somma-linies. let ging nlet oan de verovering van Las. )igny en het leveren van ean grooten sllag), loch om ©en offensieVe taktiek op de de-ensieve taktiek der Duitechers toe te pas-ven. Geen aaneemgesloten liniê, geen troe-^enmaasa's, doôh bastions vaa tegienstands roorzien met machinegeweren. Het terrdn 9 niet gesichikt voor zulk een oorlog, taajrom eischt de vermaestering van Las-liginy; zoo veel dagen. Laasigny; dat he-llen van het Zuiden en Nooirdten uit is oim-rtemd, is o«houdbaait voo-r den vijand. De rerovering van Freenières', dat {en Noor-ien aan den weg naar ^oye ligt en be-uiden aan bel; bosch van Thiescjurï :ranst, voltooit "~3,e. schilterende, voorzich-gé krijgs* eiTicliting yan de .Fransche Ie-;eraa.nvoering. fan faerZaidel(]k îronu Het Italfaaasohe legerbericht. ROME, 20 Aug. (draadloos via Ooltano) Officieel: Gistarochtend vroeg hebben ster-ke vija'ndelijjke troepen na een veiJwoed vuur van kanonnan en mortieren van hfet westen en no or den uit onze linias op den Cornone en, de ztuidelijka hallingen van den Sasso Eosso aangevallen. Onza bezet-ting stuitta den vijand na een heet hand-gemeen. Spoedig, opgiediaagdje versterkingen dedien e©n tegienaanval, verdreven dan vijand met zware verliewen en maaktien g©-vanganen.De vijand proheerde onze voorste linie» beinoordieii het Ladro-mieer aan te val len en onze dakkings-patroeljes ten N. vain den Col dei Ros^> te overrompelen, maar iw&rd daarin door ons vuur varl^nderd. Brit-ecîia verk©nning©ajfd©di(ngen naimen op {bel plateau van Asiago enkel© vijanden ga-vangan.Onze balterijen zijn van het Lagarina^ dal af tôt het dal van da Astico gedueht in touw geweest Een ongewone bedrij-vigheid der vijandelijke artillerie in hâk Asolonegebied heeft volkonian aan het d°4; beantwoordenae vuurooncentraties onzer batterijen uitgelokt. De strijd in de lseiit PARIJS, 20 Aug, Officdeal. Vannacht hebban Duitsche vliegtuigan Nancy gebom* bardaerd. Man nialdt, dat ondar de bur« gerbevolking zeti menscheta zijn gedood edf een twintigtal gewond. LONDEN, 20 Augi. (Reuter.), Offioi-eel. Gisteroditend vroeg hebben we het vliegiveld van Phalampin bezuideffl Rijsel met den bêsfcen uitslag aangevallen. \Vq troffen verscheiden vliegituigen en dadeijf groote branden uitbreken» Aile Bxitscha toastellen kearden terug,. We bombardaar-* den de ha van van Brugge en de spoorlija bij Roisel. We velden 14 toestellien, dre* ven er zeven stuurloos waar oirdaag en niissen er zelf zeven-, Het luchtministerie maakt bekend, dat onze luchtsmaldeelen in den riacht van 19 op 20 dazer vijandelijke vliegkampen en spooii'sjnen hebben bestookt. Aile Britschfl vliegtuigan zijn taruggiekeard. Twee teksten. Gisteren habben we gewazen hoe h©t Vaderland -en dé Nieuwe Courant, die in bezet België v e r k »> c h t wor^ d e m, het Ejngelsch communique verknod. den. Hedlon yervalt het Vaderland in dazelf-de fout. Men vargalyka zijn baricht, dat volgifc, met dit van Het Handelsblad en van da Niauwe Rotterdamsche Courant: Tekst van het Vaderland, Reuter vierfneernt, dat liet( leger van Mangin gisteren tusschen 7 en 3 uur 2800 gevaïigsanm gemaakt heeft. De vooruitgang van gisteren bedraagt' op z,ijn groot* ste diepte drie imdjlen. Het terrein is van zeer rnoeilijken aard. De Fnanschen Staan op de lioogvlakte ten 0. van Tarliers ; en rukken op tegien -Camelin. Dè Duitschers biedjen zaer taaian fcegienstand bij heuve} 160, ten O. van Mesnil. De Duitsche berichten over d© reusachu tigie varliezenr der Gaallieerden noamt Rexu ter "geheel an al verzonnen. Tekst van het Handelsblad. LONDEN, 20 Aug. Reuter verneemt dait het legar van gameraal Mangin Cu,t z en Vézaponin heeft génome n, en vandaag tusschen 7 en 3 uur 2800 gevan* g©nen maakte. De vooruitgang van'hedaq bedtaagt over de groolste dlepta Ibij Cutsi) 3 mijl en, waardi>or d"© t o t a x « ' vooruitgang over degirootsttf diepte op 5 mijlen is gebracht, Het terrein is zeer nioeilijV. De Franjf schen zijn - op bet plateau" tén O. va|tt • Tartiers an rukken op naar Gantelin. Df-Duitsalijers bieden hevigen tegeinaland bij heuvel.16 en ten O. van Hes'nil. De Dtiit-È'Cbe Ixnicliteo over d® euornie verliezen der geailiqgrdlen zijn volkomen grond- De gespatieerde woordan, die obgetwj.iel^ van bdang zijn, zi.'-n dus weggielatefl. Zoo worden de lioliaiuteche en Belgi-3che lezer3 inaeliclif-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Belgisch dagblad gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in 's-Gravenhage von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume