Belgisch dagblad

2160 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 04 Mai. Belgisch dagblad. Konsultiert 22 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/707wm14j5s/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

DONDÊRDAO 4 MEI 1916. Wo. 190, pONNEIEUÏEN. Per 3 maanden voor Holiand î 2.50 franco per post. Losso iummers : Voor Holiand 5 cent toor Buitenland Tk cent. Den Haag. Prinsegracht 69, ïelef. Red. Adm. 7483. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders : Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacieur : L. BU CASTILLON. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. ADYEETENTIEKf Van 1—5 regels f 1.60; elfe» regel meer f 0.30; Réclames 1—5 regels f 2.50; elke regel taeer f 0.50. London : Dixon Ilouse Lloydg Avenue E C. U>e uieuwe oiiieieele taal in België. HET GENIARTELD UOLK. Schaarscher en schaarscher wordt het pieuws uit het bezette België. JDe draad van den dood omringt het dieliter dan een Chineesche muur. Wie nog tussehen ons vaderland en Nederland reist, ziet schuw rond en wei-gert te vertellen over den nood en liet lijden van het Belgisclie volk. Stellig heeft de reiziger op de pas-zen-trale de ernstigste vermaningen en be-dreigingen gehoord. Iiet deponeeren van een hooge borgsom is daarenboven een kwellend memento voor de reis. De Duitsche organisatie van poste -rijen en telegrafie tussehen beide landen is beneden aile critiek, als men weet dat aangeteekende expresskaarten veertien dagen tijd hebben ont van Antwerpen naar Holiand te worden doorgezonden. Stelselmatig verhinderen de Duitschers elke correspondent tussehen Belgische uitwijkelingen in Nederland met hunne magen of vriepden in België en omge-keerd.Niettemin kau de overweldiger van België niet verhinderen dat wij op de hoogte zijn van zijne wandaden. Volgens de Convenfiën van Den Haag, — ook al vodjes papier voor de heeren Duitschers — moet de bezetter van een land de bevolking voeden. Dit is mooi op het verduldig papier, raâar ontzettend in de werkelijkheid. Wie de eerste maanden onder den Duitsehen sabel in België h'eeft geleefd, sal getuigen dat hij nergens schaamteloo-îer uitbuiting en uitputting van een volk ui een land heeft gezien. Von der Goltz sacha —■ Mahomed beloone hem met ;en leger houris — heeft voor eeuwig sijn naam bevlekt omdat hij Turksche >orlogsvormen in België heeft ingevoerd în toegepast. Zondej het Amerikaansch-jpaansch Comiteit, zouden de meeste Belgen den hongerdood gestorven zijn. ifer van de bevolking in staat te stel- een viaittea,Yâcd^i rfip/dfiuf- loemcîe dien massaroof rekwistiën... met îen bon te betalen te Parijs of te Londen. Na twintig maanden is de nood groo-er dan in September 1914. Onze regee-ing heeft, met Engelands prachtige men-chenliefde, al het mogelijke gedaan om lien nood te lenigen. De Duitschers ietten echter den voet dwars en stoken [an in hun gewetenloos cynisme de Belgische bevolking op tegen Engeland en iet Bclgisch ministerie. * * * In de groote steden en in de nijver-îeids-centra is het lijden der bevolking rerschrikkelijk. In eene stad dis Antwerpen, die van le haven lcefde, in de nood zeker bui-engewoon, doch hij is niet te vergelij-cen aan wat geleden wordt in steden als 3ent. Brugge, Charleroi of Brussel. De legers werkloozen moeten zich te preden stellen met 300 gram brood en soep en nu en dan een aardappel. In le Volks.wijken te Brussel ziet men de nenschen van zwakheid en uitputting op le beenen waggelen en tegen de gevels 1er huizen leunen om niet te vallen.» - De middenstand lijdt evenzeer en zijn ijden is des te grievend daar hij het zorgvuldig verbergt. -Het geld is op en de levensmiddelen en kleederen zijn bui-ten prijs. Men heeft me eene straat te Brussel genoemd, een straat van renteniers, eige-nakrs en andere welliebbenden, waar een slager, die vroeger drie vier runderen per week uitverkocht, thans nog een kwart van een beest aan zijne klanten bestelt. Van al die klanten is .er nog een, die dagelijks vleesch eet — het is een handelaar. Zijne buren zijn millioen-nair en daar hunne inkomsten opge -droogd zijn, eten zij maar 's Zondags een stukje vleesch. Men kan dus inzien dat ook de gif-ten aan allerlei menschlievende werken op den duur moeten verminderen en ach-terwege blijven. Te Piéton en omtrek, d.h. in een streek bekend om den bloei van de nij-verheid en de hooge loonen, verhonge-ren de _ werklieden. De zwarte ellende is er stellig een werkelijkheid. Zoo is de toestand in het algemeen, in Henegouw, die voor den oorlog de rijkste provincie van België w'às. ♦ * * Zeker is de bevolking steeds trouw en hoopvol, maar de honger temt de dieren en de menschen. En waarom het langer verzwegen? Waarom gedaan als de struisvogel door gevaren omringd? De waarheid moet gezegd worden aan de Belgen van het buitenland, waaronder te velen zijn die schijnen te vergeten wat hunne broeders in België lijden. Dagelijks neemt het aantal landgenooten toe, die voor den vijand werken om niet van honger te sterven. Zonder den l onger zouden zij stoer de armen blijven brui-sen.In het arsenaal te Mechelen zijn thans pijf duizend Belgische werklieden aan len arbeid. Dagelijks loopen twee werk-jiiet èrassBiseiie wërKïieUën lie met een krop in de keel en een blos ir.an schaamte op de wangen zeggen : ;,Het is de honger die ons naar Me-îheîen drijft." In Duitschland neemt het getal Belgen uit het Walenland, die er in de fa-arieken en mijnen arbeiden, meer en neer toe. Altijd de honger 1 Ook in West-Vlaanderen werken hon-lerden arbeiders direkt voor den vijand inits een hoog dagloon. Zij werken er 3Dgelukkiglijk tegen hunne broeders. Genoeg. Wij zullen hun den s taon niet ;oewerpen, wanneer we zien dat Belgen, die ver boven hen staan en overvloed hebben voor vrouw en kroost, handel drijven met den vijand. Wij wijzen al-leen op den onbeschrijflijken nood in België opdat wij allen, die in het buitenland veilig en met gevulde maag \er-blijven, veel meer aan hen zouden den-ken en dieper in de beurs schieten om hun nood te verzachten en zoodoen-:1e het langzaam werk van demoralisatie an afval te verhinderen. Ons volk in België is een volk van martelaars dat ons toeroept: Broederst vergeet gij ons iiiet ? 1 TOESTAND Toen we in het begin van den slag rond Verdun de meening uitdrukt, dat hij zou eindigen als de slag bij Ype-reh; dachten wij niet zoo juist te voor-spellen.Het avontuur is inderdaad zoo afge-loopen en dit moet thans ook de redac-teur-van den Toestand in de N. R. C. erkennen. Hij voegt er zelfs bij dat de ï'ransehen opschieten rond Verdun. Dit is echt. Het jongste legerbericht uit Parijs bekrachtigt dit opschieten door de melding dat ten zuidoo3ten van het tort Bouaùmont de Franschen een der Duitsche loopgraven ter lengte van ongeveer 500 meter bezet en 100 gevangenen ge-maakt hebben. Ook op de noordelijke stellingen van Mort-Homme hebben de Franschen Duitsche loopgraven tôt een breedte van om-streeks 1000 meter en een diepte van 400 tôt 600 meter veroverd. Ten noor-dea van Douaumont wordt nog levendig gevochten. Men ziet dat de Franschen lucht maken om de vesting en de Duitschers langzamerliand weer achteruit urijven. Tussehen de Somme en de zee i con-centjeeren de Duitschers meer troepen. Beoogen zij een tegenoffensief om het olfeiisief der Engelschen te voorkomen? ■ aarschijnlijk. Tussehen Riga en Dunaburg brouwen Duitschers ook iets. ïlusland zendt steeds troepen naar irànkrijk, daar de ftalianen weigerden "•oepen af te staan voor de Franschen. Mea signaleert Italiaansche aanvallen 171 (le Dolomieten. De overwinning bij Koet-el-Amara neeft de Turkrn wat opgeknapt, na de verliezen van Erzeroem en Trebizonde, die echter voor Turkije vei'loren zullen < blijven. In Engeland zal de algemeene dienst- f plicht na veel talmen en laveeren ein- 1 delijk worden ingevoerd. De opstand in ' Dublin en de raid der Duitsche vloot, | hebben den laatsten tegensfand gebro -ken. Het is een prachtige overwinning ! voor Lloyd George, den helderschen kop van het ministerie. De algemeene dienstplicht komt on- ' middellijk. In Ierland is het opnieuw rustig. Hier 1 en daar zijn nog enkele benden opstan-delingen. Een lOOO-tal gevangenen zijn : in handen van de overheid. Men zal zich waarschijnlijk onverbid- : delijk streng toonen tegenover de hoofd-mannen en lanlcmoedig tegenover de schapen. Tussehen Rusland en Zweden wordt gearbeid om betere betrekkingen tussehen beide landen te doen ontstaan. VAN HET FHOMT. De grachten, zij wachten, zoo moe, zoo lang. De grachten, zj wachten, zoo vreezig bang. De grachten, zij wachten.. .. De strijders, zij trachten, te winnen de grachten. Die leven het aardrijk. De dooden het godsrijk. Lentemaand 1916. MARCEL. Links en Redits. Internationale Korrespondenz. Nr. 5/6 van 21 April van de Internationale Korrespondenz neemt het artikel van minister Vandervelde over uit ons feeslnummer, ter eere van den Koning. Het socialistisch tijdschrift uit Ber-lijn spreekt vav: ,,ekelerregenden Phra-sen", die Vandf'^elde reeds lang ten beste geeft. Het is echter niet zonder beteekenis, dat hij ze heden ook herhaalt." De Internationale Korrespondenz is dus gekant tegeh de ontruiming van België vooraleer er spraak kan zijn van vrede. Zij maakt dus deel van de foeriers des Keizers. Allons Sevens. Alfons Sevens, de bekende volksleider in de Vlaamsche beweging te Gent, wiens aanhouding wij geruimen tijd geleden hebben gemeld, verblijft in het kamp van burgeîlijke gevangenen -te Holzminde. Men zal zich herinneren dat Sevens tôt 3 maanden gevangenis werd veroor-ieeld op aanklacht van de Vlaamsche Posters en dat de chef van dat reptie-en blad Wir.th z.elf de huiszoeking bij sevens leidde. De straf van 3 maanden s reeds zeer lang verloopen en de puitschers houden dien flamingant we-ierrechterlij knevangen. Aile Vlamingen protesteeren tegen dat mrecht. Men weet, dat een paar aanklagers ran Sevens naar -Holiand zijn overge -raaid en hier Vlaamsche Gedachten en oenlijke intellectu^ele Hollanders weten iet, dat zij met lage verklikkers te doen cbben, die hunnen Vlaamschen broe-er. den eerlijken Sevens, voor 100 fr. 1 de maand verkocht hebben. De dood van Von der Goltz. De Times verneemt uit Boekarest, at naar het Journal des Bal-ans weet mede te deelen, een Turksch vfeSr sn lien April von der Goltz, die aan ijn schrijftafel' zat, met drie schoten uit revolver vermoord heeft. Er is eene rechtvaardigheid op de 'eield. Von der Goltz was de eerste beul an België, die von Bissing voorafging, îair zijne brutaliteit door sluwheid ver-eimelijkte en zich wel wachtte konflik-;n met de bisschoppen uit te lokken. )aar hij veel verstandiger wa3 dan zijn pvolger, was hij gevaarlijker. _ België eeft aan hen de oorlogsbelasting van en half milliard te danken en onzegge-jke ellende ! Zijn aandenken zal er ervloekt blijven. Een mal gerucht. In de groote Duitsche bladen is de orige week een bericht overgenomen :it de Tribune, het orgaan der ! D. P. en liefst van 19 April, een be-icht waarin niets minder stond dan dat en Nederlandsch oorlogsschip door de hjgelschen bij vergissing in den grond iOu zijn geboord. Dat zou het fameuse eit zijn geweest door de B r e d a jwàar-;encmen, waarover zulke geheimzinnige lanwijzingen in" de kranten verschenen. Nu " het bericht via de groote Duit-che bladen en via lezers van ons blad ins opnieuw bereikt, kunnen wij mede-leelen, dat wij ' er inlichtingen over heb-i3n ingewonnen en dat het natuurlijk mjuist is. De marinestaf heeft liet blijk-laar te mal gevonden om het zelfs ern-tig tegen te spreken. Nu, dat is wel ;oo: dat er aanleiding toe zou zijn of lat het mogelijk zou zijn om het vernie-igen van een, Nederlandsch oorlogsschip -ele weken geheim te houden, zal wel ;een normaal mensch aannemen. Zoo schrijft het Handelsblad. Mogen wij hier bijvoegen, dat dezelf-le groote Duitsche bladen gemeld heb->en, dat het Belgische leger op 50.000 nan was geslonken. Waarvan het hart /ol is loopt de mond over, is het niet ? ïn Wolff heeft toch zoovele leugens op iet geweten, dat een min of meer den ïondaar niet meer bezwaart. In het gummi. Hoe de heeren Duitschers nog gum-ni en andere verboderi waar uit Nederland weten te halen, bewijst weer het volgende geval : Zondag tegen den avond ltwaman twee Duitschers per rijwiel uit de richting van Enschedé met het doel de grens langs den heirweg te passeeren. Ge-heel bezweet en hijgend van afmatting trokken zij in bijzondere mate de aan-dacht der kommiezen. Aangezien het geval hun ietwat achterdochtig voorkwam, werd fouilleering aan den lijve bevolen. En wat bleek ? Beiden waren î.oodanig met f etsbanden omwonden, dat bij den een 52 en bij den ander 30 banden wer-den aangetroffen. De smokkeliàrg had-den de waar te Deventer wezen halen en waren reeds daar door derden ge-holpen om de gummibezending om het lijf te wikkelen. Zonder gummi-banden toog men Duitschland in. Beide Duitschers} en de man die de fietsbanden verkocht heeft, stellen echter de Nederlandsche gumminijverheid aan renresaillemaatregelen bloot. Het nakend offensief in Vlaanderen. Zoowel te Londen als te Parijs deelt men de meening van den Belgischen grooten staf dat voor de Meimaand is verdwenen, groote en misschien beslis-sende gebeurtenissen tussehen de Somme en de zee zullen plaats hebben. Terwijl op de Noordzee een groote slag ver -wacht wordt na de stoutmoedige raid der Duitsche vloot naar Engeland, zal ook te lande een treffen gebeuren, nog grooter dan de slag aan den IJzer en bij IJperen. Aile teekenen kondigen <het offensief aan. Het Engelsche leger, dat waarschijn-lijk zal versterkt worden door Russv >, ! en het Belgisch leger, zijn beiden en forme.Nieuwe Duitsche divisies zijn tussehen Rijsel en Atrecht en Amiens bijeenge -bracht.Munitie is er in overvloed, zooveel en misschien meer dan te Verdun. Lichte en zware kanonnen, alsmede mitrailleuses moeten in getal en hoedanigheid voor de Duitsche niet onderdoen, zoodat allejkan sen aan de lierai van de bondgenooten zijn. Het zwaar scheepsgeschut der Engelschen bestrijkt niet alleen Rijsel maar ook Lens, waar het voor de Duitschers al te heet is geworden. Wat Rijsel betreft, de Engelsche kanonnen hebben zulke draagkracht dat zij hunne granaten over de stad vuren zonder haar echter te willen raken. Een half millioen voor een kanonkogel. De Duitschers, die uit ailes munt slaan, leggen de stad eene boete van een lialf millioen frank op voor elke geal-lieerde bom die op Rijsel terecht komt. De reden van dit losgeld, waardig van de afstammelingen der roofridders van den Rijn, is de volgende: Het h o-tel de l'Europe is de zetel van het hoofdkwartier van den kroonprins van Beieren, die in dat hôtel verblijft en dus het hezofik ï»» »»» 77"—1 -— De Kroonprins van Beieren. De prins is opperbevellicbber van de in het Westen van Rijsel geposteerde troepen, die in groote meerderheid uit Beieren bestaan, waaraan eenige divisies van de Pruisische garde zijn_ toe-gevoegd. Tussehen Pruisen en Beieren zijn de betrekkingen ailes belialve har-telijk.Een Beiersch hoofdofficier zegde aan een burger, die hem vroeg waarom de Beieren met de Pruisen streden: „Wij blijven niettemin Beieren en wenschen lie Pruisen naar den bliksem. Op Paschen brandde liet standliuis van Rijsel af. De boekerij werd bijna gansch vernield en ook vele schilderijen zijn ver br and. Ontzaggelhke versterkingswerken. De stad Rijsel en omtrek zijn ontzag-gelijk versterkt. Die versterkingen, loopgraven en mijnen breiden zich uit tôt het front. De bewaking is uiterst streng. De Rijselaars moeten vroeg naar bed en mogen geen licht branden, daar de vijand in ailes spionnage ziet. De nood is er onbeschrijfelijk. Dezelf-de ellende bestaat overigens in het gan-sche Noorden van Frankrijk. Vroeger werd nog voor de voedrng vaiK de bevolking gezorgd, doch de Duitschers hebben nu ook de grens tussehen België en Frankrijk tôt Valenciennes afge-sloten. De burgemeesters van \ alencien-nes, Dowaai, Toerkonje, Roebaais en Rijsel moeten onderhandelen met min-dere officieren der Beîersche intendantie van wie het afhangt dat' de bevolking honger lijdt of wat voedsel krijgt. Tit België en uit Holiand mag niets meer ingevoerd worden. De zwaar beproefde bevolking moet zich maar ter plaatse voeden. Als een ei zestig centime n kost moeten wij geen woord meer bijvoegen. In die bevolking, die spijt ailes het hoofd niet wil buigen, gloeit een on -blusehbare haat tegen Duitschland, een haat die de eeuwen niet zullen dooven. De ontpioffing te Rijse!. Thans zijn ons bijzonderheden'over de ontpioffing te Rijsel toegekomen, waarvan wij den slag in Holiand hebben gehoord.Een Duitsch deserteur heeft het aan een onzer vrienden verteld. Niet een Engelsch kanon of vliegenier heeft het buskruitmagazijn doen springen. De oorzaak is alleen te wijten aan de slechle hoedanigheid van het kruit dat niet meer uit katoen wordt gefabriceerd maar uit een andere stof, die zelfontplof-fing verwekt. Veertig, misschien vijftig wagons kruit lagen in een onderaard -sche plaans onder de Zuid Oostelijke wal-len der stad geborgen. Dit gaf ook aanleiding om te vertellen, dat de Engelschen van uit Armen-tiérs-Honplines een onderaardschen gang hadden gegraven, om aldus de bergplaa s van het kruit te bereiken. De ontpioffing gebeurde te 4 ure 's morgens en vernielde ongeveer 3000 huizen. Er waren honderden dooden. Bijna geene enkele ruit bleef geheel. Menschen werden uit hun bed gewor- pen en de bedden omgeslagen. Zoo vreo«: selijk was de luchtdruk.' Welnu te rniddag was ailes opge-i ruimd... De wijk A^an de poort van Va* lenciemes, in welker deel het kruitma* gazijn bestond, was weggevaagd... Witf die poort kent zal met verbazing vei'ne-mexi dat de blokken arduin van twee meters vierkant in gruizelementen wà< -"n geslagen. Het schouwspel van dood, verminking en vernieling overtrof ailes. Met het oog op het offensief in het Westen was de ontpioffing een onhes «, stelbare rarnp voor het Duitsche leger. Zelfs ging een Beiersch officier zooveir te zeggen dat hij liever een gansch leger» korps had zien verliezen. Een Jmooie men-» -schelijke mentaliteit, niet waar ? ' De centen zijn op. Te Doornijk ligt thans een gansch re-servelegerkorps dat niets te doen heeft dan met marbollen te "spelen, want de centen zijn op. Te Kortrijk' ligt -eene re-servedivisie, te Waregem een reserve -brigade en te Deinze eene divisie. Ook Thielt ligt vol reservetroepen. 't Is dub-bel hard voor den inwoner den vijandl te moeten herbergen, die misschen straks zijn eigen zoon aan den IJzer zal dooden^...De marinebrigades aan de kust zijn ook merkèlijk versterkt. Op de gewono wegen en de spoorwegen worden enor-me hoeveelheden munitie en kanonnen naar het Westen gezonden. Onze goede Vlaamsche menschen lijden zeer veel onder die toebereidselen. Zoo zijn gansche dorpen en steden af-gesloten.Ongelukkige inwoners. De Duitsche barbaren verplichten d« inwoners van Komen bij de vuurlijn ici hun stadje te blijven en met de hoende-ren te gaan slapen. Misschien kunnen zij ^voflV^e oevê^ewôïTêrs ^ef-i.eye aiogen de rivier niet over. Dit 1s ook het geval van den Scheldenaren tussehen Valenciennes en Oudenaarde. De inwoners van Vlaanderen mogen naar Bra-bant niet meer reizen. Altijd de vrees van spionnage. Achter het Duitsche front zijn ver -scheidene lijnen van loopgraven aange-legd, ten einde een voorwaartsche beweging der geallieerden te verhinderen. Vlaanderen beleeft koortsachtige dagen. Laat ons hopen dat zij het einde van den oorlog, de nederlaag Aran het Duitsche leger zullen inluiden. Op het fron. Atrecht-Yperen. De Duitschers hgbben, naar Engelsche vliegers met groote stoutmoedigheid _heb-hen vastgesteld, eenige nieuwe divisies voor het Engelsche front van Atrecht tôt Yperen samengetrokken. De infanterie onderneemt hoofdzalcelijk bij nacht korte hevige aanvallen en^past do tactiek der verrassing toe. De Engelschen, die materieel in geen opzicht voor den vijiand behoeven onder te doen, too-nen zich dappere strijders, die met leeu-Avenmoed de stellingen verdedigen en og het geschikte moment succesvolle tegenaan-vallen doen. . De laatste veertien dagen was de stnjd in Vlaanderen en Artois bijzonder bloedig voor de Duitschers. Na een handgranateii aanval ten Oosten van Armentières bleverï niet minder d<jn 237 Duitsche gesneuvel-den tussehen de beide linies liggen, zui-deliik van Yperen vielen de L)uitsclier3 met eenige honderdtallen over een smalla ravijn en sneuvelden allen in het vernie-tigend vuur van de Engelsche machinege-weren.Deze plaatselijke acties duren reeds eenige weken voort, maar zekere teekenen duiden op een offensief op grooter schaal, dat eerlang kan verwacht worden. Gelijk de Engelschen en Belgen hebben ook de Duitschers over een diepte van verschei» dene tientallen kilometers loopgraven stellingen aangelegd. De artillerie is aan bei'de zijden zeer aanzienlijk versterkt. In het algemeen hebben de Engelsche troepen op het uitgestrektS front, veel gunstiger stellingen kunnen innemen, dan de tegenstander, die naar het getuigems van gevangenen, zeer veel overlast van het water ondervindt. . Door de beschieting van Lens door net 'Engelsche scheepsgeschut zijn thans a-daar de laatste schuilhoeken en dépôts der Duitschers voor hen onhoud!j^1^-worden. Verschillende groote ontploffingcn zijn waargenomen. Ook de verplegmgsdienst vei'laat nu s'-ad- . , In de laatste veertien dagen waren overigens de verliezen der Engelschen zeer serin g. Groote strijdlust beziëlt de troepen, die met ongeduld het oogenblik verbijden, dat kan worden overgegaan den tegen-stander van aile zijden aan te pakken. Volgens- berichten van het front in Noord-Frankryk 'is de artillerie-actie at-daar levendig geworden. Het vuur der Engelscheu had des te meer succès, doa.r de Doitscheta weder groote troepenmassa's vooral in de omgrnng van Lens, hebben geconcenireerd. Do Duitsche loopn craven zijn ovetvol met soldaten.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Belgisch dagblad gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in 's-Gravenhage von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume