Belgisch dagblad

514474 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 13 Oktober. Belgisch dagblad. Konsultiert 24 Juni 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/td9n29q83m/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Vt .Tî»ïîT,o,nno' VBiaDAG 13 OCTOBER 1916. 3o. 25 BELGISCH DAGBLAD abonnementen. Per 3 maanden voor Nederland | 2.60 'franco per posfc. Losse iiummers: Voor Nederland 5 cent Voor Euitenland 7'/s cent. Den Haag, Prinsegracht 39 Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. du GASTILLON. f - ^ •• AD VEETENTIEN. Van 1—5 regels f 1.6Û: éik® regel meer f 0.80 ; Réclamé# 1—5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. London : Dixon House Lloyds Avenue e c. Parijs ^ 7 Avenue d'Antlfl 7. JtJIL ■. fj BUREAUX 0PEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 UF TABORA. Men is geneigd het spreekwoord poe yederom poets aan te .udien bij de ve overing van .Tabora door onze dappej troepen. Wij staan thans voor het feit, dat ( Belgische soldaten zonder land, in Afrih pen gebied liebben veroverd, dat uitg girekter is dan de verloren Belgiscl gewesten. Generaal Smuts, de minister Lloj George, lord Edward Grey en last n Jeast Asquith, brenge'n hulde aan de dla perheid van onze troepen, die onder de b velen van onzen vechtgeneraal Tombei den vijand van de meren Tanganyka ( Victoria Nvanz,a liebben verjaagd. Die huidebetuiging is verdiend. Wij lcunnen niet trotsch genoeg zi op de roemrijke daden van onze offici ren en soldaten in Oost-Afrika en op h seiirander en energisch beleid van gen raal Tombeur en zijne luitenanten. Toen we in het begin Septomber 191 IncJia house op de Kingsway te Londe bez.ochtan, was er een gedurig op- £ jifhalcn van jonge Belgische vrijwilliger die zioh kwamen aanbieden voor de veldtocht. To<^l reeds werd hij op tou gezet tegen cie laatste kolonie V£ •* Duitschlànd. * * * Het geheugt ons nog [riseh, hoe 1er nig, rustig-onverschrokkcn die vrîjwil gers er uit zagen. Vastberaden nami zij hunne taak op met den onverdrob wil de Duitschers in hun eigen kolon te verslaan. Zonder gedruisch kwamen zij zi( aangeven, zonder gedruisch vertrokkc De toebereidselen waren gcheimzinnij Aan ons oor werd een en ander ove den veldtocht gefluisterd, maar wij zw gen tôt zekeren dag telegrammen oi bereikten over de earsta voordeelen vs onze moedige en avontuurlijke soldatc onder de keerkringen. Opvolgenlijk namen zij Kigali, Nias Biacainulo, Oedjiji, Nassirembé en Mua-ïsa, vooraleer Tabora te veroveren. I bovenmenschelijke vormoeinissen, de zi dende <hitta vermochten deze blanke < zwarto koloniale troepen niet te doe yersagen. Zij hadden er haast bij de les maar beste kolonie van Duitsc land te veroveren, om naar den Yz terug te komen. Aldaar zouden zij i 'Duitschers terugvinden, om ze naar lu land te jagen als een horde barbaren Is het niet subliem ? , Luistert, o flauwhartigen, die aller] tiitvluchtsels zoekt om u aan den plie yan uw geweten en van uw vaderland onltrekken : Wanneer nog eens de jasmijnen zi îen bloeien, zal waarschijnlijk een ganscl divisie Congoleezen met hunne blanl ofîicieren en onderofficl'eren in Veurn ambacht staan. Zij zullen er, metdeheûjif aan de verplettering van onze vijande Dan zullen wij juichen, maar dan^i Irvn rinlr Tîolrron ^i ir» Zita frnlTnn r\r/1 ts omdat dappere negers hunne plaats he r- ben ingenomen. :e * * * Wij zouden onze zegevierende troep le hebben willen volgen toen zij Muanz :gi aan het Victoriameer, bkmçntrokken. e- Daar bestaat immers . eei\ monume ie van den ijzeren kansèl'ier. ' In dit be baarsch graniet is het médaillon vi •d prins von Bismarck gehouwen. 3t Het is zoo kolossaal als leelijk, zc p- als aile Bisinarckïnonumenten vi 3- Duitschland. ix- Langs dat gedenkteeken, welk tha: ta hun was, zijn onze troepen voorb getogen op weg naar Tabora. De stichter van het Duitsche rijk rc jn zijne koloniën was verstard van vc bazing de kleine Belgen te moeten zie et die hem eene logenstraffing gaven vi a- zijn levenspreuk : ,,Maoht' gjaiat vo reeht", een slagwoord da>t zijn leerlin 5 Willem II, op het kleine en zwakke B< in gië hecft toegepast. n . Het veroverd §tuk van Ost-Afrika voor België een kostbaar p&nd tege in over den valschen en snooden overroi w pelaar, die ons vaderland zelve als pai n, behoudt. Voor de volkeren on voor de indh duen is het altijd een toestand van mi d6rwaardigheid- en zwakheid met ledi; a- handen ^egenover een vijand te staai [ij Het bezit van Tabora en het westeli su gede«lte van Ost-Afrika stelt ons in t ;n tere postuur, wanneer eens over den vi ie de zal onderhandeld worden. Daarom is de verovering zoo ko: ■h baar. r. * * -Il * Voor den oorlog leden wij, Belgei aan een nationale ziekte. In het Fransi r droeg zij den naam van ,,esprit de d;êi e- grement". In het Vlaamsch noemden v is haar afgunst. ,n ' Wij twijfelen immers aan ons zelf < n wij minaclitten ailes wat Belgisch wa Na twee jaren oorlog is die z;ekte ni a., niet gansch verdwenen. Ontmoet imen i] i- mers geene Belgen, die de eersten zo >e den moeten zijn om te zwijgen of hi 3-' gew ten te onderzoeken en pochtans t ta gui>stig zijn op generaal Tombeur, g i neraal Molitor, de blanke ofîicieren < ta( misschien de zwarte soldaten? Waarom z! li- die nijdigaards dan zelf in Afrika nie\ est bfootgestcld aan al de plagen en fol le ringen, die onze eerste pioniers in 1 m Congobekken hebben afgezien en was aan èr zoovelen zijn bezweken ? Bewt nen wij thans ook niet den dood v; ei menigen officier en onderofficier, er g nt vallen onder de kogels des vifands -te het verzengd A!r|kaansche veld ? Niet genoeg kunnen wij onzeAfrikaa il- sche dapperen vereeren en liuldigen. iq Zij hebben het vaderland met de g>ro te zelfverloochening, onversaagdheid ■ e- taaiheid gediend. ;n Zij hebbeu het met 50.000 vierkar n. kilonieters vergroot. 1- Leve Tombeur en zijne dappere tre .n nen ! ©E YOESTAND De Franschen hebben de bczuidon ?omme veroverde stellingen bevestigd InmTie terreinwinsten nog uitgebreid. { gove-fiT 1400 Duitschers vietea er in hun liariiten. Het veroverd terrein beheersclit iVallei der Somme, waar thans kleine mo lors worden gebruikt om Peroane van dii te bescheten. ! De Duitschers vermochtein eens to m, hist e&n duimbreed verloren terrein ter te winnen. Dût was ook hetzelfde geval ro iVerdun en in Champagne, waar de Duitsc àanvallon op hiets "uiitloopen. [ Het nieuw offensief dor Italianen is y groot belang. Zij willen thans naar Tri 6prnkken. Op liet Karstplateau hebben jeen succès behaald, dat kan tellen. Na c Btormloop en ean verbitterden strijid, bezet1 zîj er Nova Villa ean sterke hoogte. ; iMeer dan 5000 Oostenrijkers vielen huime handen. De buit is mede aanzienl iD.it zal !de Oostenrijkers leeren, troepen iv Zevenburgen te zenden, om de Rocmeni te bestrijclCn. ; In Albanië is do actie der Italiar evenzeer te prijzein. Zij naderen mieter ITiecr Janina in Epirus. i EindeJijk hebben. de çeallAaerden do tanc getoond te Athene, door ©en ultimatums Ide rotte regecring mode te dde!0n, di z. iflati ook verhaast hec-ft, zioh d^araan onderwerpeii en beloofd baeft de opgeciscl VJoot over te geven. ; iAdmiraal Darlige du Fournet voert vJoot der geallieerden voor Piraaus a; i'.e'ns de spoorweg Athene—Larisse in h; de!n van de geallieerden, zullen zij1 lai ûaar de noodige troepentransporten naar ] uo or don Iruimen verzekeren. In het ultimatum zeg.t de Fransche f Sniraal, dat het zenden van artillerie inimitié naar het binnenland, de bev girtgen der Grieksche sch^oen en < Voerldurende activiteit der reservist< liga's de vreea deden om'fstaan voor w ^rdelijkhcden op punten, waar de vl( «er goallieerden voor anker ligit, alsn de de veilighei'd der geallieerde troep pp de Balkan bedreigde. 1 Het ultimatum oischt ofik de ont w p e il i n g van de ,,Kilkisch", de ,,A\ de roff'' en de „Semuss", de ontmantelii cll vàn de kustforten (?n de overgp-ve vi )n_ twee forten, die de ankerplaaitsen de na vloten beheerschen, alsmede de contre (Juj over sommigo havens. •ht BËLGisCHË" PANT8ER-AUT0 S A/i HET RUSSiSGHE FRONT. >er Bij de a opmai'sch der Russen, na v< u8 Bothnier's terugtocht in Galicië, • lip>bb< nd Belgische auto's met een compagnie B; h© gische wielrijders, zich zeer onderscheidf bij de verovering vaa de stad Zborc an Er werd hiervan in de officieele comm ^ niqué's melding gemaakt. z'j De „Rœskoje Slowo" geeft thans me ■e11 bijzonderheden, die eerst bekend zijn g en worden on waaruit blijkt, dat de vc richtingen der Belgen een scliitterende e] in sode vormen. Een aantal Belgische pai ijk. serauto's drong door het Oostenrijlcsc! lar front in Galicië. jneer dg.n 90 mijJ< îi-s ver en wendde zich als een wervelwii om de Oostenrijksche achterhoede, cen < en staud van 370 mijleu afleggend. Zij1 kec ion den weer door het Oostenrijksche fro naar de linio terug, zonder verliezen ben hebben geleden. an De verschiining van deze ' vliegende k ch lonnen wekte een paniek. De Oostenrij te ^che cavalerie sloeg op de vlucht. ( îtc versc.heidene punten trachtten de Ooste rijkers den weg onbegaanbaar te maki de of prikkeldraadversperringen aan te legge in. maar de auto's v erbraken aile hindc m- iiissçn. s iiiioDs MIfle aan Beli id- Alet de bedoeling een bijzondere hulde a en België to bewijzen, beeft de Fransche regeeri ro- de redevoering, die baron Gaiffier d'Hestrc le do nieuwe gezant van België te Parijs, bij z ;n- ontvangst door président Poincaré gehoud an beéft, met het antwoord van het Fransc >ot etaatshoofd in het Fransche staatablad geplaat ie- Tôt dusver werd dit alleen gedaan met en redevoeringen van de gezanten der groc mogendheden. Links en Rechts. Voor economische ontwikkelir in Congo. b- Be jongste kabinetsraad heeft zich c b«zig gehouden met de economische o wikkeling in Congo, jWaar de ontworj spoorwogen moeten voortgezet en voltoi a, worden. De minister van Koloniën he machtiging ontvangen een leening v nt 100.000.000 fr. aan te gaan, voor r. gewone en buitengewone uitgaven en v< m de economische ontwikkeling van onz Congo. ^ o- Eerherstel van militairen in D© advocaat generaal Casabianca v Parijs, heeft voor de ve'reenigde Kam< ?.s van het Beroepshof aldaar lezing gegov y- van eene mercuriale waarin voorkomt 1 bericht, dat de Ramer van inbeschul 6 gingsstelling, krachtens de wet van 19 ,r" 200 militairen in cere heeft hersteld. Zw: n' delicten en. misdaden wogen zwaar 111 hot geweten van een. aantal van hen. Vf 3r den vijand hebben zij een reikhalzen nt S'> de eer getoond. Onder hen waren er die niet geaarz< hebben hun leven voor die eer to ls feren. n" Kunnen Belgische militairen, die in h n" zelfde geval verkeeren, zioh ook in a laten herstellen? Zoo ja, wordt iets in die richting 1_ daari ? n" Een onzer lezers deelt ons mede, < ie hij een geïnterneerde gekend heeft, > [■ aLs vrijwiiliger had dienst genomen, h jk wel hij la ter bekende tôt 15 jaar gev; e" genis gestraft te zijn geweest. Iîrj' 'e" weerde nooit gestolen te hebben. Onze minister van Justitie, die het w( rt- van zedelijk herstel van Jules Lejeune voc zet zou zich verdienstelijk maken, wiJ hij dappere militairen naar het Frang i, voorbeeld in staat stellen, hunne v îh loren eer te laten herwinnen. 4t De manoeuvres van een pro> Tll Duitschen Hollandschsn journalist Oïider dien . tâtel lezen. wij "n I/O XXe Siècle: Lia Journal^ \ • Parijs heeft in zijlne rcchtcrlijke K niek van 6 O.ctober gawaag gemaakt, s n" een procès, waarin betrokken was ©an ' u" dieinde van onzen Parijschen" confrater I 'j1 Vaderland: Sedert eeaiigen iijd ^ebruikte de redac ^' de dienâïejn van con jc^gen Holland'er Jo, :n. ines Hendrickx. Zekeren dag werd dgze ai •Jn gesproken door oen zijiier landgenoot er Samson Baao, correspondent te Parijs \ e" cen pro-Duitsch blad. Hij baloofde hem t Jagein indien hij naar behooren de redac van dit Belgisch dagblad verspiadde hem het grootsbe kWaad mogehi berokken '"J1 Hendrickx liet zich overharan, ontvreer 3D w'ssc^s ,(>n sabotasrde aile verzend P gen die Het Vaderland gereodmaakte vc do Belgische gevangenen in de neutrale 1; n" ,den. Daarna voelde hij schaamte voor zi daden, en kloeg zich aan en liet zich °" hechtenis nemen.- Vervolgd voor misbruik van verlrouw voor de 8e Ramer, werd do oaeerlijke to berouwhebfo'ande badiende, die verdedi werd door. Mr. Loewl, TOroordeeld tôt ,0" maanden' gevang met uitstel. De Samson, waarvan hier spraak is, _ de correspondent van De Nieuwe Co ran t." a" Onze militaire aalnrioezeniers ^ Kanunnik Van Battel, de sympatliiekea ol ymoézenier, voelde zich voldoande liSrst: 111 van zijne erge wonde, dia hij opgaloop ' had aan den Yzer. Hij beeft gevraagd < terug te fcaereai naar bat front. Hij zal voortaan deel maken van de TJ divisie. ruiterij en. zal te Havre vervano " worden door den aalmoazeniar Steyaert De bijgevoegde aalmoezenier Van I )U straete van de 2e D.'A. zal da plaats >n niemen van den aalmoezenier Brabants 'l_ Havre.. ;n Zij beven voor hun koloniën >f. De Duitsche pers dringt iederen d u- aan op de noodzakelijkheid om, . „vol houden". Om aan de publieke opinie sr doen blijken, hoe gebiedend deze no< e- zakelijkhéid is, overwoegt zij, welke r- gev olgen cener nederlaag voor Duitschla >i- zouden zijn. Deze evolutie der pers lt- langzaam gev.'east. Om er liet gewic ie van te begrijpen is het voldoende zi te wenden tôt de triomfantelijke artil Ld len van de eerste maanden van d oorlog en de volgenjie twee uittreks^ ir- naast elkaar te zetten, het eene uit nt „Rheinische Westfaelische Zeitung", 1 te andero uit de „Frankfurtcr Zeitung": De „Rheinisché Westfaelische Zeitufl o- van 16 Sept, zegt: 5e- „De veldslag aan de Somme is vc )p Afrika geleverd. Voor Péronne en Si n- Quentin zal het lot van den Congé, v in ZambeZiO en van Kilimandjaro beslist z: n, Als Duitsghland verzwakt, zal het c r- groote Europeesclie mogendheid blijVc maar het zal zijn koloniën verliezen ~ de positie in de wercld, waarnaar I 0 marck gestreefd had." De „Frankfurter Zeitung" van 17 Se an verklaart : ag „0nze legers houden het geheele iVV •y, telijke front vast, het grootste gedee jn van het Russische front, van de : sn tôt aàn de Djnester, en staan onze he allieèrden bij1 in d0 Karpathen, in Tr st. sylvanië, in de Dobroedzja en in' ï âe kije. iWaï zij doen is reusachtfg. te deze condities niet oveïwonnen te W den is ïeeds ©en enorm behaald sucic . Ultimatum aan Griekenland. nt. Fiieike vooi*dee§en dei* Sfa9ianen op het §€as«spiaieau en en op den berg Pasubio. — BSeep dan 5000 Oostenr>ijkei*s ge- )id sangen genomèn. — Fransche successesa om Shauines. — eft Allé Duitsche tegenaanvallesn misluEcken a an de Somme en an pond Verdun. — Engeische vorderingen aan de Stroema. — de Redevoering van Asquith. — Oood van den ex-Konieig van >or Seieren. en ân De Duitsche hoogescho< ;rs van G en t. en let De Eendracht, een te Ahtwe di- pan vea-schijnend „weekblad voor h 15, Viaamsclio Volk" meldt: • ire Maandag 2 October had te Gent e op vergadering der faculteiten plaaits, t ior dens de welke de volgende benoem^ng tar werden gedaan : A. — Facmlteit der wij&begeerle c 4d letteren Deken: prof. dr. W. de Vrees of- sekretaris: prof. dr. J. de Decker. B. — Faculteit der rechten. Deket et- prof. nir. J. Obrie; sekretaris : prof, ji ;re dr. Johann L. M. Eggen. C. — Faculteit der wetenschappen. I je- keir: prof. dr. A. van den Berghe; : kretaris: prof. dr. O. de Bruyckar. lat D. — Faculteit der geneeskunde. I lie ken: prof. dr. E1. Speleers; sekretari; se- prof, dr A. Martens. m- D'nsdag had de eerste vergaderir Je- van' den academischen raad plaats. E dertiglal hoogleeraren, onder wie ve :rk scheidene Noord-Nederlanders, was a£ rt- wezig de De leergangen der Vlaamsche Hooj ch schoôl te Gent worden op 24 Ootob er- geopend. In beginsel worden de vier f culteiten geopend, met inbegrip van technische scholen voor ingénieurs; da; jn aan worvlen toegevoegd een nieuw lai an bouwkundig en een nieuw veeartseni; j.0. kundig instituut." an Tôt daar de Eendracht, „we< go. blad voor het Vlaamsche Volk." I€t Het ziet er niet schitterend uit, we neer men leest, dat slechts 2 professi: tu van do ouds hoogeschool als dek in eener faculteit fungeeren on melkbaard m. het atnbt van sekretaris waarnemen. ,n Men overwego vooral de woorden t, an beginsel worden de vier faculteit qC_ geopend." Men mag meer dan vermO i;., den dat er geene professors genoeg zi; cn want esn ho-ogeschool lijkt een kind< tuin met een dertigtal professors wa; 1(£ onder zelfs geen 25 jaren tellen. ;n. Er zouden nog minder geweest zi; l0r indien onze regeering vroeger maatreg m_ lan had genomen om de afvalligen na jine behooren te straften. in lu het bezetto lârui en ook in Ned< land betreuren do Belgen dit gémis a; en levendigheid en energie. Meniheoît 't in ^ pro-Duitsche kringen uitgelegd als zwa heid en besluiteloosheid met de gervol; 3 trekking dat men straffeloos het ge schenk van den vijand mocht aanv'at is den. u_ Le XXe Siècle meldt dat de i geering de vplgende straffen heeft t paald : lo. De dVploma's der boche-ui . versilelt zullen zonder waarde zijn; 2 j," De ambtenaars en professors die er e> 3 a plaaîs als leeraar hebben aang^ome 1011 zullen ontslagen worden uit aile staal )m betrekkingen. 8o. Alwie aan de opricl „ ting van die universiteit zal hebbe ° medegewerkt fcal hunne Belgische d 211 coratiën verliezen ,je Dit is iets maar niet genoeg. De ope j " baro denkwijze eischt dat de plichtige . " hun Belgisch burgerschap verliezen < 0 over de grens gejaagd w.orden. IS HET MOGËLÏJKT ag. te Onze lezers zullen zioh herinneren, dat e te Limburgsch onderwij-zer, zekere Engelen, do >d- de Belgische regeering is gediskwalificeei de Door het Belgisch Staatsblad werd de naa nd van dien onderwijzer geschandvlekt. is' Uit het vluchtoord van Uden o'ntving •ht wij een schrijven ons verzekerend dat c ch Engelen nog de Belgische jeugd onderwij: ce- Indien zulks echt is — en de handteekenii en van onzen correspondent waarborgt de i ïls lichting — vragen wij ter bevoegder plaa de wat tegen dien gediskwalificeerden onderwij! iet zal worden gedaan? Men weet dat hij zich aan zijn militair g" plicht heeft onttrokken. In afwachting raden wij de Belgische oude >or van het vluchtoord Uden beslist aan hun nt- kinderen niet rneer toe te vertrouwen a an een persoon die het vertrouwen van zij jn. regeering en van aile welmeenende Belg en heeft verbeurd. n, Een vaderlandsche boycott dringt zich c en Wij vestigen op het ongehoord ieit de ai is- dacht van het Congres der Belgische cor teiten dat Zaterdag te 's Hertogenbosch bijei pt. komt. Z KONING ALBERT-FONDS. œe Bij wat-besluit van 23 September, v ge- schenen in den Moniteur Belg m- van 28—80 Septenuber 1916, i3 een sti< ur- ting tôt stand gekomen, welke — ge In op do belangstelling welke de Koni or- iûzonderheid in vredestijd heeft betoo es. Voor de werken yan de huisvesting t werkzame klassen, voornajnelijk ter ger legenheid van de ontdekking van kot>L-lagen iii de Keanpen — de naam van. ,,Koning Albert-Fonds" zal dragen. Die stichting heeft ten doel, naaranate de om-® standigheden het toelaten, te voorzien in de allereerste nooâwendigheden van de( huisvesiing in de tijdens den oorlog ver-^ woeste gewesten yan Belgiie. ei1, ,,De heroprichting der haardsteden i^ voor de slachtoffers van den oorlog een >n_ allereersie bohoaîte;" da lieropbotuw, even." e' als de toekomst onzer steden, zal vooral afhangen van de spoedige herinrichl-1: ting der sociale groepen. ,,Dank zij der stichting van een Fonds, . waarvan de beheerraad gansch zijn ar-beidsvermogen aan dit werk zal tueste-den, en dat over eigen baziUingon, ovqjj geldelijke en bestuurlijke onafhanlkoilijk-heid beschikt, maar onder het bestendig 3 * toezicht der Regeering zal staan, zal dij werk in vosrtreffelijko voorwatarden kûn-® nen verwezenlijkt worden." 011 De Staat heeft eene eerste som vatf r" tien millioon® ter beschikking van bal LI1" fonds gesteld en zal de leening waar-borgen welke het Fonds naderhand sîajf '6~ moeten aangaan. 31 Het Fonds mag gif ten en legjiten ontvangen, en zekerlijk zal het werk der de voorloopige huis vesting van de dak-^0 looze en sympathieke Belgische bevol-, id Ineer dan een menschenvriend t6l ede)moedigueid aanzetten. Het Fonds wordt beheerd door Çitîund.4 , regelèn bepaald bij K. B. van 23 Sap-' " tomber. De minister' van binnenlandsche za-ken zal den beheerraad der stichting 1 vîD.orzitten. De beheesrders zullen1 door den en Koning benoemd worden. De Aigemeen© ea bestaurder, een zakenman, zal. onder loezicht van den beheerraad, het noodige initiatief nemen. Door do vrije keus zijner werkmiddô-len, het gelijktijdig opbouwen van voCr-n- loopige wioningen, het dringend herstel-len van bescbadigdo goederen en bij uft-1 " zondering het definitief heropbouwen, zaj het „Koning Albert-Fonds" er veel to^ ,p' bijdragen, door de best geschiktste prac-tische op lossingen, de verwoestingen te ar herstellen en den nood te lenigen in d<r streken welke bijzonder door den oor-^ log werden geteisterd. £ Se Duitsche perstaktiek. r_ - 5 De Morning Post verneemt uit Parija r- van 10 dezer : Nu d© vijand niet in staat is, te velde een. veldtocht te vœren, om het e- offensief te l^eerstaan, voert hij een allerveir-e- nuftigsten persveldtocht. De methoflen dio d- blijkbaar naar den smaak zijn van het Duït-°. sehe publielc, zijn buitengewoon eenvoudig. 3n Telkene als wij een vak van het Sommo-front n> aanvallen, m cl den de Duitsche bladen, dat s- een aanval in een ander vak ,,met succès i- afireelagen is." Als de Engeische en Frari-n sche communiçiué's dan Duitschland bereiken, e- behelzen zij niets ovor zulk een aanval en het Duitsche puljliek trekt hieruit de slotsom, n- dat de Duitsche berichten juist moeten zijn. n Een and'ere Duitsche methode is, om de d'a--n tums d«oreen te haepelen. Zoo meldt het jông-^ ste Duitsche officieele bericht een geduchten aanval van de Franaohen en Engelschen langs^ een front van 24 K.M., die door gieneraal v. ,n Below's troepen gehecl is afgieslagen. Oi dit "or communiqué slaat op de gievechten van Za-^ tordag of Zondag, is onzeker, maar tin elk géra va^ 00n hrutale leugen. Op Zaterdag liebben de Engielscho troepen he£ dorp Le Sa-rs vormoesterd en zijn d© Franschen voor-je "itgokonen naar Sailly en het bosch van St. ^ Pierre Vaast. De aanval van de goallieerden, die plaats had op een front van 10*K.M. en £ niet van 24 K.M., werd dus oragetwijfeld niet i* afgieslagen. Op den volgenden dag deden dé er geallieeirden in het geheel gjeen aanvallen. Dè p-i'staktiek van den vijand # komt dus hierop neer, dat de gevechtcn zooveel mogô-li.ik verhaspe'ld worden on aanvallen als afge-g slagon worden gemeld, op dagen, waaxop wij ne niet hebben aangevallen. ~ Onze troepen la de» Congo. De Engeische minister van Oorlog heeft >p- -.aan den Belgischen minister van Oorlog in- volgend telegram verzonden: ai- „Gelief uit mijn naam en van wegei >n- het Britscjie leger de meest h ar tel ijk s te' gelukwenschen te aanvaarden voor liet schitterend succès door generaal Tombeuil en de dappere troepen onder zifn bevel behaald, door. zioh meester te maken vaai ar- Tabora en de verovering te bevestigen e van den centraal spoorweg. >hi- Ik lioop dat door de vêïeenigde krach* let ten der Belgische en Britsche troep1®;' ng| wèldra de algeheele verovering der laat-nld ste kolonie van onze v^anden, een ¥a!h 1er dongen feit zal wezen." '

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Belgisch dagblad gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in 's-Gravenhage von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung