Belgisch dagblad

673354 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 18 Mai. Belgisch dagblad. Konsultiert 19 Mai 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/dj58c9s19h/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

le Jaargang. DONDÉRDAG 18 MEI 1010. IVo. 208c ABONNEMBHTEN. fer 3 maanden voor Holland f 2.50 franco per post. Losse «ummers : Voor Holland B cent Toor Buitenland 7'/j cent. DenHaag. Prinsegracht 39, Telef. Red. Adm. 7433. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders: Dr, TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. DU CASTILLON. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. ADVERTE.NTIENr Van 1—5 regels f 1.50: elfe* regel meer f 0.30; Réclamés 1—5 regels f 2.50: elke regel meer f 0.50. London : Dixon House Lloydj Avenne E C. I >o jiîeiiAve %ollicieele taal iïi Belgie. VERDACHTE GERUCHTEN. De aiuiilperen, waarmede de feldgrauen te Verdun worden begiftigd, schijnen de regeering van Berlijn tôt inkeer te stem-men.Opnieuw ruischen hier en daar stem-men ten gunste van den Duitschen vre-de. Die stemmen zijn verdacht. Men oor-deele : Uit Rome wordt aan de Stampa ge-seind dat het Vatikaan druk onderhan-delt met den Spaanschen gezant ten ein-de Koning Aifonso er toe ie krijgen het initiatief te nemen tôt het aanknoopen van vredesonderhandelingen. Tegelijk zou het Vatikaan pogingen doen om presi -dent Wilson daartoe over Je halen. De S t a in p a die te Turijn verschijnt, is het lijfblad van Giolitti, Duitschlands handlanger in Italie. Verder verneemt de Frankfurter Zeitung uit Kopenhagen (?), dat de secretaris van den Nederlandschen Oor-log Raad een dezer dagen aldaar aan-komt om er en vervolgens in Zweden enNoorwege n te arbeiden voor een sys-tematisch werken ten gunste van den vrede. Welnu, in Den Haag is het voor nie-mand eén geheim dat de F r a n le f. Z t g alhier een correspondent er op nahoudt, wiens betrekkingen met Hol -landsche, men zegt ook Belgische paci-fisten, niet geheiin kunnen blijven. Die correspondent verbleef vôôr den oorlog sindfe jaren te Brussel en is ons persoon-lijk bekend. Zekere leden van den Anti Oorlog Raad spelen bewust of onbewust het epel van Duitschland en-''dit is genoeg gczegd. Het zijn echter weinig gevaar-lijke maniakken, des te onschadelijker daar de geallieerden zeer goed ingelicht zijn over hun handel en wandel. Dit ailes is ijdel gekwetter na de re-devoeringen van président Poincaré en minister Edward Grey. Onverbloemd heeft het hoofd der Fran-sche republiek te Nancy gezegd dat de bondgenooten den strijd niet zullen opge-ven vooraleer de Centralen zich overge-ven.Dit is het vvaardig en kloelc antwoord op het geschipper van den Duitschen rijkskanselier en op den vredesklank dien men fcespeurd heeft in het Duitsch antwoord op de jongste nota van président Wilbon. Slechts één vrede kan gesloten worden, n&melijk de vrede die Duitschland allen lust ontneemt, na enkele jaren, opnieuw de gansche wereld te vuur en te zwaard te zetten. De manneiijke en vastberaden taal van den Fransclien président klopt gansch met de verklaringen van Sis Edward Grey. s Stellig is de Britsche minister van Buitenlandsche Zaken geen oorlogsman. Zijne vredelievende gevoelens heeft hij bewezen op den vooravond van den krijg dien hij Ijeeft willen vermijden. In zijn jongste gesprek met een Ame-rikaanschen journalist heeft de Engel -sche staatsman nogmaals aan dat begin en aan Duitschlands schuld aan dien oorlog herinnerd. Die waarheid kan niet genoeg her-haald worden. Nog Zondag j.l. zegden wij het zelfde in een Hollandsch vrien-denhuiç Nederlandsclie intellectuee- len die .verantwooi'delijkheid van dezen wereldbrand met iets anders verwarden. Duitschland heeft den oorlog gewild: omdat het zich zelf een Thor waande. krachtig genoeg om niet alleen Europa. maar de vijf werelddeelen aan zijn knod-se te onderwerpen. Dat Frankrijk, Rusland en Engeland den oorlog wilden ontwijken bewijst zon-neklaar het feit dat ze nu nog niet gansch gereed zijn om den Duitschen boeman den kop in te slaan. De oorlog zal niet eindigen zonder Duitschlands nederlaag. Niet de pacifi-sche droomers en malloten maar de ge-allieerde soldaten zullen dien vrede voor-schrijven, een vrede die een einde onoel stellen aan allen lust van overheersching en onze kinderen en lcleinkinderen geen jaar 14 laat beleven. De Duitsche dwingelandij moet dus eerst verdwijnen vqoraleer de vredesduii kari worden opgelaten, of olijftalcken mel een gulden sikkel afgesneden. Het geweld moet uit de wereld. Thor moet eerst- voor goed worden ge-dood.Dan alleen zullen de bronzen poorten van het Vredespaleis — die o bittere spotternij een geschenk zijn van het land van Krupp — voor goed kunnen worden geopend voor aile natien die er hun-ne geschillen aan een volkeren-vierschaai willen onderwerpen. Meer en meer blijkt het nog dat deze oorlog ook om België's onafhankelijk en vrij bestaan wordt gevoerd. Wat zijn we ver van den klagenden toon van Bethmann-Hollweg en van zijn wSardigen sekundant von Jagow wan-neer er spraak was van ons martelaars-land.Grey zegde het ronduit dat Duitschland moedwillig het Belgisch bolwerk van den Europeeschen vrede had ver-nield. De rijkskanselier, die herstel be-loofd had, heeft onlangs gedreigd het te knechten. De geallieerden zullen dit nim-mer gedoOgen. De kleine vernietigde lan-den België, Servie en Monténégro zullen dus verrijzen uit den Duitschen dood, verrijzen niet aïs vazalen, maar als vrienden en bondgenooten van hunne ver-dedigers.Het was goed, het was noodig dat Poincaré en Grey luidop spraken om aile ongewenschte neutrale vredesbe-moeiingen te verhinderen, die als on -vriendelijke daad zou worden beschouwd, om Duitschland te toonen dat het niet voor frazes siaat, maar voor een vastberaden wil te vechten tôt den eindzege-praal; om aan de gansche wereld toe te roepen dat er geen spraak kan zijn van afzonderlijken vrede, maar dat de bondgenooten een stalen blok vormen die eens het Duitsche militarisme verplet. En nu kunnen wij overgaan tôt de dagorde. La séance continue. Het kofïertje der Komngin. la het Petit Palais te Parijs wordt een koffertjo uit oud zilver gesmeden, van gepatineerd ivoor en kostbaar hout tente on gesteld. De uïtvoering raakt de per-fectie en is in de uitdrukking van de hoogste Fransche kunst, en het innig be-vijs van vurige en bewonderenswaardige sympathie voor den Koning der Belgen. Dit koffertje, aangeboden bij openbaro inschrijving, ïs over eenige weken aan onze Koningin aangeboden geworden door îvievr. Jules Siegfried, voorzitster van hel komiteit, vergezeld door Mevr. Klobukows-ki, vrouvv van den gevolmachtigden minister, . en Mevr. Adolphe Brisson, schat-bewaarster van het komiteit. De beeldhou-wer Edmond Becker heeft dit kunstwerk samengesteld en gebeeldhouwd in navol-ging van de prachtige relikwiekast van Sinl Ursula te Brugge; de uitvoering is het werk van de juweliers Escalîe. Twee der paneelen herinneren aan' het stadhuis van Brussel en Onze Lieve Vrouwe van Parfis. De Fngelenbeelden symbolisée ren de vier groote Entente-mogend-heden; de spreuken „Eendracht maakt mach't", _,,Summum 'jus. summa Justitia", eu „De, macht beschermt het Recht" en de Belgische wapens. 0p het deksel bewondert men de schil-den _ der acht martelaarsteden. Het geheele getuigt van eene nobele conceptie, van oen zuivere kunstsmaak en eene prachtige Uitvoering. Het koffertje bevatte 30.000 fr„ over-^"ot der inschriiving en bestemd tôt on- stand der liefdadigo werken, Welke door oaze Koningin ter persoonlijken titel on-«erhouden worden. DE TOESTAND Rond Verdun is niets noemenswaar-dig gebeurd, evenmin als op het gansche westelijk front. Ten noorden van het Madziolmeer heb-ben de Duitschers een deel der voorste loopgraven der Russen kunnen nemen, doch de Russen dreven ze er uit. Zou-den de Duitschers misschien lust hebben langs dien sektor door te breken> als het 'mogelijk is. Aan het Italiaansche front worden ver-bitterde gevechten geleverd met wisselen-de kansen, vooral bij Monfalcone. Op Venetië en Mestre werd een aan-slag geleverd. In Arinenië blijven de Russen vorde-ringen maken. mm ZIELEZON. De lentewinden waaien, de winter staat verstard. De fiefde ligt te laaien van binnen in mijn hart. Ik weet niet, of het recht is ik weet niet, of het goed, Ik weet niet, of het slecht is, en of ik blozen moet, Ik weet niet of 't al lang is, niet, tôt wanneer het duurt, Niet, wat die zoete drang is, die 't immer feller vuurt ; Niet, of de lucht al blauw was toen 't laaien hier begon, Niet, of 't bij winterkou was: Zon, bij gebrek aan zon. MARTIN PERMYS. Links en Redits. Het Elisabethkruis. Wij hebben reeds gemeld dat de Bel-hische regeering van zin is een Elisa-beth-kruis in te stellen om de Belgische Vrouwen te beloonen welke zich verdien- stelijk gemaakt hebben tijdens den oor- 11 log. o Met voldoening vernemen wij dat er 1' slechts eene klas van die nieuwe ridder- r ordo zal wezen, het burgerlijk oorlogs- kruis van onze wakkere schoone kun- d ne. « Onze groote beeldhôuwer Rousseau mo- d deleert de nieuwe decoratie. Men mag 11 zekerd zijn dat hen een kunstjuweel zal n wezen. li • De opvoiger van Mgr. Tacci Porcelli. ^ Uit Havere wordt ons gemeld, dat de z Belgische regeering . zich niet aangeslo- ten heeît bij den kandidaat van Beiie- a dictus XV, om den nuntius te Brussel te vervangen. Die kandidaat was mgr. u Locatelli, oud nuntius in Argentinië. De i< reden van de Aveigering onzer regeering z is, dat hij een bekend pro-Duitsche pre- laat is. Hij is de neef van, den vroege- ^ ren nuntius te Brussel, mr. Locatelli, t) die naar Parijs trok en er de laatste u nuntius was, — veel door zijne schuld. 1( Kardinaal geworden, was hij het, die op het konklaaf aan kardinaal Mercier j vroeg waarom België de Duitschers niet ^ had doorgelaten en een striemend ant- j: wcord ontving. De tweede reden is, dat de Belgische regeering als voorwaarde n stelt dat de nieuwe nuntius liaar moet ver- voegen en niet meer te Brussel gaa't u veiblijven. Zij weet wat het verblijî van j, Tacci Porcelli te Brussel haar heeft ge- ^ kost. De paus heeft, om mgr. Locatelli g te troosten, hem de nuntiatuur van le klasse te Weenen aangeboden, een q kicschlieid die men in Havere naar ir wc.arde heeft geschat. Geen verlof meer. ts Sedert enkele weken is van hoogere ,J'' hand in Duitschland aan Duitsche onder-danen verboden nog hun verlof in de neutrale landen door te brengen. Dçze te inlichting komt uit êAe in Nederland ge- ^ vestigde Duitsche familie. 'r g De heer P. Daens onder a. Duitsche censuur. Te Aalst verschijnen twee Belgische bladen: de Volksstem en De Werkman di van het Kamerlid P. Daens, wiens over- w lijden verleden jaar werd gemeld doch v< tegengesproken. Het was een naamgenoot vi die te Aalst was overleden. Van daar de verwarring. Tusschen beide bladen wordt bi er gepolemiseerd alsof er geen oorlog lu ware. De heer Daens is zeker het eenig r< lid van het Belgisch Parlement dat zich zs door zijn blad aan de Censuur van den vijand heeft onderworpen. Droevig wan- oj neer men bedenkt dat zijn eenige zoon m aan den IJzer door een Duitschen ko- D gel is gedood... De heer Daens is 75 ni jaar oud. Tusschen Beieren en Pruisen. bl Cl Verscheiden Berlijnsche bladen, schrijft de m „Munchener Post", hebben door hun eigen w naai MUnchen gezonden medewerkers laten |J( vaststellen, dat men in de Beiersche hoofd- ja stad nog fabelachtig goedkoop kan leven. m Dit geschiedde niefc om vreemdelingen naar u Munchen te lokken, maar met minder vrien- w delijke bedoelingen. In dit verband heeft men veel moeten hooren over het Beiersche par- g( ticularisme, dat zich vetmest, terwijt de aime Berlijners hooge prijzen moeten betalen. De u „Munch. Post" toont zich zeer geprikkeld jj over deze persuitingen en zegt ironiscb, dat. men die in Beieren zal weten te waardeeren. Als men zich te Berlijn heeft te beklagen over de bijzonder hooge prijzen der levens- P] middeleD, dan ligt de schuld bij de Pruisi- , sche regeering, die niet de noodige voorzorgs-maatiegelen nam, Er zijn ook in het land van den grooten bondsbroeder nog streken, die van melk en honig overvloeien en de rtMunch. Post" geeft hiervan dan nadere be wij zen. Bier voor den vijand. Dagelijks wordt 1,500.000 liter bier naar het Duitsche front gestuurd Het bier wordt g er beschouwd als eene noodzakelijkheid om o de troepen gezond te houden. d Bier is onontbeerlyk voor de Duitschers die n rond Verdun vechten : Brandenburgers, Bade- • ners en Rijnlanders, die uit provincien komen waar meer bier en wijn worden verbruikt dan in welk gebied ter wereld. Door het gebrek aan mout wenden de agenten der Duitsche biercentrale zich tôt Holiandsche brouwers. Dezen verschaffen een deel van het bier, dat bestemd is aan het v Duitsche leger rond Verdun. Op die wyze a zijn die Hollafcdsche brouwers de onrecht- '1 streeksche bondgenooten der Duitschers en de ^ vijanden der geallieerden. v De vrouw die de broek draagt. 0 Een onzer vrienden zendt ons een pochade, t Zij verbeeldteeckloeken, kranigen, athietischeu 0 Vlaamschen kerel, waartegen aangeleund is een n bekoorlijke mooie vrouw, in een kostuum van 0 Luiksche boteresse. v Onze vriend heeft er echter boosaardig en e weinig galant onder geschreven : „De vrouw r draagt de broek". Dit gebeurt nog elders en In de beste î familiën I • c Lrgt dit niet aan den man? • c Coures 1er BsliisÉ Ciiti te MiieiK. In afwezigheid van den heer Alberik Ro-n, zat de heer Herman—Ausloos voor. Aan et bureau : de heeren Van Cauwelaert, so-retaris, Van Damme en Raemdonck, Kamer-sden, burggraaf Simonis, Baelde, De Rycke-?, enz. De heer Laurent Fierens (Arnhem). behan-elde de vraag van het intrekken van bet loratorium, in België door de Duitschers. Spr. eed uitschijnen dat het moratorium niet îocht ingetrokken worden. Maatregelen die-en genomea om de schuldenaren tegen raoei-ikheden te verhoeden. De heer Evrard (Schéveningen) uitte den 'enscli, dat kostelooze leergangen vanvreem-e talcn voor de Belgen in het buitenland auden worden ingericht. Hij bedoelde voora.l het Engelsch, Itali-ansch, Spaanseh en Portugeesch. De heer Paris (Maastricht) wees op de itmuntende resultaten te Maastricht, waar lergangen van Nederlandsch en Engelsch ijn ingericht. Hetzelfde bestaat te Middelburg, zegde de eer Baelde, dank aan den stetin van de Cen-■ale Commissie voor het onderwijs aan de itgewekenen, die gediplomjeeo-die Belgische erkrachten ter beschikking stelt. De heer Van Cauwelaert is van meenlng, it de Walen niets dan voordeel zullen heb-;n in de kennia van het Nederlandsche daar Rolland een der meest handeldrij\rende landen iv wereld is en Nederlandsche eene natio -île taal is in België. De heer Fierens drukte temslotte den wensch it, dat een krachtigen redelijken en gelde-jken steun te verleenen aan de Comiteiten .e leergangen van vreemde talen 'inrichtte, aedgekeurd. De heer Paris klaagde, dat de rooitex der ongressen te oaduidelijk is opgesteld. Da-ar-i zal verandeTing, gebracht worden. Eene intieme di^cussie lokte de esploi--tie van de liofdadigheid door zekere min-srwaardige Belgen uit. De heer De Ryckere (Scheveningen) on-irsteunde krachtdadig de heer Collas (Rot-rdam) die , zekere misstanden had aange-afi-gd. De grootste -v^orzichtigheid voo.t het .richten van Jiefdadigheidsfeestçn wordt aan-sraden. Do heer Van Cauwolaert ia geen mhanger van feesten. Zijn meening werd et gedeeld. Er werd ook nog gesproken over het zen-;n van geld aan de Belgische ,soldaten. Dit erk, dat je Maastricht bestaat, is in vollen lorspoed. Andere Comiteiten hebben het. lorbeeld van Maastricht gevolgd. De heer Baelde sprak over) het hoogst îlangrijk punt : handel met den vijand. De ;eren De Ryckerè, Fierens en De Poorte-'II namen aan de discussie deel, die later il voortgezet worden. Dit punt dient in het lang en in het breed iderzocht te worden. Geen enkel Belg mag et den vijand te doen hebben. "Wie met den uifscher of den Oostenrijker handel d'rijft, oet aan de kaak worden gesteld. Spijtig dat de dagorder meeral te zwaar >laden was. Aldus werd de grondige dis-issie yan den toestand onzer wakkere spoor-annen eens te meer vermeden. Ons spoor-egpersoneel verdient nochtans de hoogste ïlangstelling. Thans ontvangt het in Hol-nd 50 t.h. van zijn traktement, dat dan nog et 30 % verlies in Belgisch geld wordt tgekeerd. Het is de miserie in een land aar het leven duurder is dan in Engeland. De vergadering seheen het eens om te wen-hen, dat de Belgische regeering haie agen-11 in Nederland in guldens of aan pari zou itbetalen, zooals zij deze in Engeland in sliil-igs laat betalen. • Waarom twee niaten en twee gewichten ? Als eene regeering agenten verbiedt ichtstreeks of onrechtstreeks voor den viy îd te arbeiden, dan is het haar plicht te irgen, dat zij behoorlijk kunnen bestaan. Het aanstaande Congres zal te Maastricht îhouden worden. Beiglseb legerbericht. 15 Mei. Na een rustigen nacht en een rusti-en ochtend werd het artilleriegevecht in den mtrek van Dixmuide en in het noorden van ie stad opnieuw zeer heftig. Geene gebeurte-issen eldeis aan het front. De YBrjaarflas m Sleenslraele. Nog eenige herinneringen naar aanleiding an de deelname van .ons eerste legerkorps an den strijd van Steenstraete. Het 8e en e regiment-infanterie namen in eerste plaats eel aan den strijd en werden zwaar beproefd, ooral het 3e, hetwelk bij zijne aankomst nmiddell\jk het vuur in moest. Het was insgelyks daar, dat de Belgische roepen voor de eerste maal aan de stikgas pderworpen was. Bij gebrek aan bescher-iingstni*gen, terwijl oogen en ademhalings-rganen sterk aangetast waren, had een deel an het 3e regiment gedurende den nacht en Duitschen aan val af te slaan, welke ge-aard ging met verspreiden van stikgas. Ter dezer gelegenheid werd de kolonel lahieu, bevelhebber van het 8e regiment, [oor de Fransche regeering benoemd tôt fficier van het Eerelegioen. Onze eer ! Onze vrijheid l Onze onathankelijkheid ! De staf van een onzer legerafdeelini gen zetelt in de gelagzaal van eene ne-derige Vlaamsche herberg; do bezoekera worden er vergast op een lekker glag> je bier. Een correspondent van L'I n-dépendance Belge heeft de gelegenheid gehad het volgende gesprek bij te wonen. Wat zou Leopoid II gedaan hebben? Aan e.en hooger officier wordt de vraag gesteld, wat hij denkt over da houding van Leopoid II, indien hij den nacht van 2 op 3 Augustus had moeten beleven ? De officier liehtte zich op en sprak ;; ,,Voor de verdediging van de eer van België zou Leopoid II zonder aar-zelen den sabel getrokken hebben, zooala de heldhaftige en ridderlijke Koning AÏ* bert gedaan heeft." Maar hij voegde er al gJimlachende aan toe : „Ik geloof nochtans, dat hii he\ orkaan zou hebben zien opdagen en er wel een middel zou opgevonden hebben om het van onze grenzen te verwijderén. Ik ben overtuigd, dat hij er zou in gelukt zijn aan Willem II de opportuniteit van een ander strate-getisch plan te bewijzen. Zekerlijk zou hij vlug klaar gezien hebben in de kaarten van den aanvaller en zijne groote onder vinding, dewelke nog ont -breekt aan zijn jongen opvoiger, zou hem in staat gesteld hebben onmiddellijk de afdoenste middelen ter hand te nemen.",,Denk nochtans»hoe zaken nu zouden staan, onderbrak een ander officier, indien dank aan Leopoid II België onge-schonden zou gebleven zijn ? Wij .zoudeu gespaard gebleven zijn van de marte » ling ôns land te vuur en te bloed te zien. maar Engeland zou alsdan zonder twijfel buiten het conflict gebleven zijn en Frankrijk was niet in staat het hoofd te bieden aan een plotselingen, for-xnidabelen aan val; de eenige weken, welke noodzakelijk waren om de zegevie-rendo inspanning op de Marne voor te bereiden, ontbraken. En welke waarde, kon men nog hechten aan onze onaf -harikelijkheid bij een zegepralend Duitsche land ? Indien het nbodlot wreed is ge-weest, toch mogen wij er ons niet te erg over beklagen: wij hebben onze kostbaarste goederen gered: de eer en de vrijheid." MiMenpunt van bet confliGt De heer Roosevelt, oud-voorzitter dor Vereenigide Staten, heeft eene voorrede geschreven voor eên boek, hetzelk in Amerika komt te verschij'nen en waar-van de auteur, de heer Gleascn. eeii Arncrikaan, ooggetuige was van de Duitsche gruweldaden in België. Het boek draagt voor titel „Golden Lads" en wordt verkocht ten voordeele der gekwet-ste soldaten. De heer Roosevelt zegt in 'zij'ac voor-rede : Den 4n Augustus 1914 lag de spil van dezen oorlog voor _do beschaafde werreld in België. In de lente van 19lé is het nog België. Sedert aohttien maan. den hebben onze vertegenwoordigers le; Washington ons volk aangemaand geetï wrok tegen eene afschuwelij'ke oagerech-tigheid te veropenbaren : zij! hebben ons voorgelicbt, onze humaniteitsgevoelens in; te toomen en ze te verhergen onder eeii-vernis van neutraliteit. Ons volk, dat geene vrye vlucht heeft' kunnen geven aan zijn gevoelens is on-verschilling geworden aan de hoogste on-gerechligheid ; het heeft lijdelijk de facultcit verloren om met kracht tegen het Kwaacl in te werken. Heden nochtans geeft het zich ein.de-lijk rekenschap van het martelaarschap, va.tï België, hetwelk bij ons het gevechtstei*-rein wordt tusschen de machten van het goede en het kwatte. In deze laatste katagorie treft men al de gevoelspacifisten, aan, de lafaards, die de kunst bezitten hunne lafheid te verbergen onder zoete en aantrekkelijke woorden; de materia. listen, waarvan de ziel verrot is door de - uitsluitende devotie aan lichamelijko zaken; oprechte burgers, welke geen zin hebben voor de werkelijfcheid en al die-genen, welke gebreken hebben aan voor-kennis of slecht ingelicht zijn. Tegenover hen staat de groote massa der loyale Amerikanen, die, wanneçr zi| zien langs welke zijlde het recht is, en wanneer ziji voortgestuwd worden door, eene moreele impulse, toonen dat hunna, ziel gelijkwaardig is aan die hunner stam-genooten van 1770 en, 1860. Het letter-kundig bureau van Washington heeft ala. een slaapmiddel ingewerkt op. den geest en het geweten van het i\merikaansche: volk. Schoone woorden, welke ten dôel hadden het onderscheid tusscheii goed ei^ kwaad in de war te brengen, hebben bot in slaap gedommeld. Maar het becint te ontwakenl

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Belgisch dagblad gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in 's-Gravenhage von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung