Belgisch dagblad

952 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 24 September. Belgisch dagblad. Konsultiert 19 April 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/th8bg2jd5m/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

ss© aaargang ZOIVIIAO â4 ©ix MAANDAG S5 ^EPTEMBER 1916. TVo. 9 ABONNEMENTEN. Per 3 maanden voor Nederland f 2.50 franco per post. Losse nummers: Voor i\ederland5 cent voor Buitenland î'/s cent. Den Haag, Prinsegracht 39 Tolpfnon Red. en Admin. 7433. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders : Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET _^fr. -, Hoofdredacteur : L. du CASTiLLON. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URi ADVEKTENTIEN. Van 1—5 regels f 1.50: elka regel meer f 0.30; Reclames 1—5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. London : Dixon House Lloyds Avenue E C. Parijs : 7 Avenue d'Antin 7. OP ZEE. Eén maand is verloopen sedert het laatste uitvareu der „Hochseeflotte" en te vergeefs . wachten wij op de herneming dezer oorlogs-verrichtingen. Van Duitsche zij de hebben zij " zich bepaald bij de vernieling van eenige handelschepen, te voegen bij de reeds lange lijst van deze soort van handelen. Jiegunstigd door het schoone weder zijn er in de maand Augustus vrij talrijke schepen getorpedeerd geweest. Indien wij de telegram-men van de agentscliap Wolff mogen ge-looven, stippen wij de volgendeverliezen aan: Entende landen 126 schepen meten- de 170.779 T. Neutrale landen 35 schepen meten- de 38.568 T. t Totaal 161 schepen metende. 209.347 T. Nochtans mogen deze cijfers slechts onder aile voorbehoud aanvaard worden. V/ij weten dat om deze cijfers aan te dik-ken de Duitschers de gewoonte aangenomen hebben de verliezen der schepen van aile kategoriën saxnen te tellen: oorlogsschepen, handelsçhepen, visschersloepen, enz. Ten audere al de verliezen op zee nemen zij op om hun actief als zijnde het werk hunner duikbooten, zonder rekeçsfihap te houden met de natuurlijke verliezen, eigen aan het zeevaartbedrijf. Voor de overeenkomstige maand van 1915 (Statistieken, Bureau Veritas) bedroegen de verliezen 103 schepen, vertegenwoordi-gende ongeveer 163.000 T. Wij zijn van oor-aeel.dat voor de verloopen maand het werk- dadig verliescijfer ongeveer hetzelfde zal zijn. * * * Indien wij de gegevens van Wolff aannemen, zien wij dat deze voornamelijk zwaar zijn voor de neutrale die wat betreft het aantal schepen, ongeveer J der totale verliezen te dragea hebben. Deze verhouding zal nog stei'Ker naar voren komen, wanneer het totaal der verhezen, toegekend aan de Entente-Mogendheden tôt het juiste peil zal terug-gebracht zijn. Ongelukkiglijk moet men ten andere bij de materieele scha4e het verlies van talrijke menschenleveHS betreuren. ^ndien de neutralen niet besluiten in ji- 7Qlging lier Vereenigde Staten een krachtige protestatie te laten hooren, vreezen wij sterk het emde van deze serie moordaanslagen nog met te zien naderen. teds komen zekere manoeuvres van eenige pangermaansche bonden en maatschap-pijen aan het licht. Deze manoeuvres hebben voor doel de openbare opinie te bewerken en de hernemmg van den wilden veldtocht der o.mkf)ooten te bewerken zonder welk-daihge consideratie. ; edert eemgen tijd worden den inspan-ningen in deze raiddens verdubbeld. De stichting te Aiunchen van een Komiteit „Voor spoedige onderwerping vanEngeland," alsook de redevoering, onlangs uitgesproken te Saarbrucken door Bassermann, leider der nationaal-liberalen, kunnen als de pas ge- beurde manifestaties geboekt worden. * * * In afwachting op het resultaat dezer rede-voeringen en proclamaties is het belangrijk eene andere strooming in den schoot der Engelsche natie aan te stippen. Ditmaal onderschrijven wij ze met beide handen. In ons artikel van 14 Augustus lieten wij door-schemeren, dat een der voorwaarden van den toekomstigen,vrede ongetwijfeld zal behelzen, dat de Duitsche handelsvloot de verhezen, veroorzaakt door de duikbooten, zal moeten vergoeden. In deze orde van gedachten komt de „The navy league," de machtige Engelsche maat-schappij, wiens initiatief overgenomen zal worden door de andere Entente-landen, bij eenparigheif de volgende dagorde te stem-men:„De „Navy League" is van oordeel, dat elke vrede die gebeurlijk zou kunnen intreden tusschen Engeland en de Centrale mogendheden, hoofdzakelijk zal moeten in-bouden: de Duitsche handelsvloot zal ton per ton de Engelsche vernielde schepen door de Duitsche oorlogsschepen gedurende het verloop der vijandelijkheden moeten vergoeden." » Dat is hetgeen men noemt „s p r e k e n." Oog voor oog, tand voor tand of zooals het Vlaamscne spreekwoord het zoo goed zegt: „Potje breek, potje betalen." * * * Deze voorwaarde is in aile opzichten te wettigen. Tôt nu toe bedragen de verhezen straks 2 millioen ton. De Duitsche handelsvloot behelsde voor den oorlog 2090 stoom-schepen en 298 zeilschepen met een totale tonnenmaat van 5.460.000. Bij dit cijfei moeten nog de nieuwe vaartuigen gevoegd worden, die binst den oorlog zijn gebauwd. (Herr Ballin heeft ons onlangs gesproken over hunne belangrijkheid.) De tpepassing van vermelde clausule hgt in de lijn der mogelijkheid. Bij deze toepassing zullen er nog voldoende schepen beschikbaai bLyeen voor de behoeften van den Duitschen handel. * * * In de lijst der vernielde schepen door de Duitsche vloot bedragen de Belgische verliezen to't op 31 Mei 1916 achttien schepen met een tonnemaat van 25.000 T. Sedert dit tijdstip zijn er nog andere verdwenen. Ge-zien de Belgische vloot zelfs geene 2J0 stoom-schepen bedraagt, is het verlies gevoelig, Ook hopen wij, dat onze regeering de clausule der dagorde van de „Navy League' zal overnemen. p, Miiiister Vafluervelûe'tegen Morris niayuiî. Morns iu.i^uit, een Ameii^aansch socialist hee;t aan-'de New York Times geschre-vfu dat er bij het sluiten van -vrede geen sohaùeloosstellmj; n behooren te worden ge-e;SCi)_.Uaar komt Emiel Vandervclde, in hetzelfde b.ad tegen op. ,,Zou er", vraagf hij, ,,aan het recht wordexr voldaan, wanneer de schen- ders van Belgisch grondgebied bij 't eind van den strijd met oorlogseer mochten wegfcrek ■ ken, met ach'.erlating van ledige fabrieken, 20.000 vernielde lrnizen, een tôt 2 milliard verhoogde openbare schuld, een geplunderd Dinant, een verbrand Visé en Dendermonde, de Terwoeste universiteit te Leuven, de ir puin gelegde kerken en gedenkteekenen var Vlaanderen... ? Neen, dit ware al te gêna-dig. Ik ben, als Hillguit, socialist*, doch za nimmer afstand doen van onze aanspraak on recht te vragen voor het gemarteld België, Links en Rechts. Eene bekentenis. Een medewerker .van de Gazet van Bras-sel. .een dagblad dat onder: Duitsche cen-suur verschijnt, schrijft : „Men herinnert zich dat velen/ vooral in het binnenland, het als een schande besteinpelen, dat journalisten onder cen-suur werkien. Er bestaan zelfs gevallen, waar aan tijdelijk zonder betrekking zijnde dagbladschrijvers. door openbare personen een plaats werd geweigerd, omdat zij tij-dens de bezetting de peu hadden in de hand genomen." Dit is wel kenschetsend en toont dat onze moedige bevolking van geea Duitsche medewerkera wil weten. Buitgemaakte Belgische paarden. In het Algemeen Handelsblad! van Maan-dag j.l. troffen wij een intéressant artikel aan. Bij onze naburen, oî het ver-haal van een grooten Duitschen boer van bij de Nederla,ndsche grens, die twee zonen gesneuveld had in Champagne en een gewond in Rusland. Belangrijk was het gesprek. ,,Ik begrijp niet, zegde de boer, hoe de menschen het in de steden uithouden. ,,'t Is anders wel wat: een kippen-eitje opeten, dat je 20 pfg. en meer kan opbrengen! En de melk is al even duur, 28, 30 pfg. per L. en zoo. Maar als men de duurte en schaarschte der voe-derartikelen in aanmerking neemt, dan is die prijs nog te laag. Oude kippetjes înoeten trouwens haar kost zelf maar zoeken; voor haar is geen voeder be-6chikbaar. En toeh mogen we ze niet zonder bijzondere vergunning slachten. U.kijkt naar mijn span? Ja, dat ziet er anders uit, dan toen u in 1913 en zoo wel eens bij ons was. Die oude bruin is een buitgemaakte B e 1 g. Enfin, 't is een paard, maar meer ook niet. En dat paard heeft me nog bij de 1200 mark gekost." De paardendieven! Een boek van hei Kamerlid Standaert. De Nederlandsche vertaling van het prachtig werk van den heer Standaert ,,Een zending in het land der Boeren" (Une Mission au Pays des Boers) zal eorla.ng door de zorgen vain het „Office Belge" worden uitgegeven, Een Poolsch batailjon in Canada. De oprichting van een Poolsch batailjon in het Canadeesch leger heeft eene groote yoldoening tusschen de Polen, die verblrjven in Canada, verwekt. Dit feit wordl gunstig bejegend door de Czas, een Poolsch Sagblad, dat te Winnipeg ver-scbijnt. Dit nieuws heeft de ronde gedaan in • ganscht de beschaafde wereld en is gepubliccerd geworden door de Kurjer Poz-nanski van 3 September, en de Polonia te Parrjs. De bevelhebber van deze brigade is kolonel Hastings, voorheen magistraat te Manitoba, en al de andere officieren zijn Polen. ^ De Czas stipt aan, dat het besluit van de regeering van Canada nopens de vor-ming van een speciaal contingent om de ' traditioneele vijanden van Polen te be-vechten een historische gebeurtenis is. De Toestand Opuieuw hebben de Dunschers Courcelet-eu Martin pmcti aan-gevahen. Een oogep-bhk ziju zy er in ge-drongen doeii de brit-ten vvierpen ze er uit. De aanvailen der Duitsc.iers tegen de EraLsehen tusschen Haucourt. en de Priez-hc vomislukken eveu-eëu^.De Pranscuen vor-deren bij Combles, teiwijl de Engelschen Vooruitkomen aan de Ancre. In de Bobroedsja is de attaque bruiquée der Bulgaren mislukt. Zy maken loopgraven. Aanmerkelyke vor-detingen zijn bij de ItaKanen aan te stippen.De Serviërs vorde- rp.n lnnc/R Ha Rrorl en de boDdgenooten inarcheeren ook flink benoorden Florina, terwijl de toestand der Russen in Gaticië voortreffelijk is. Aangaande de laatste geveohten in Noord-Frankrijk wordt bericht, dat de Duitschers bij hun pogingen, het terrein ten Oosten van Combles, Bouchavesnes en heuvel 76 te hernemen, verliezen leden en slechts geëvenaard door die bij de bestorming der forten om Verdun. De strijd, die Woensdag duurde van 's ochtens 9 uur tôt 's avonds 7 uur, werd ingeleid door een geweldige voorbereiding der artillerie, waarvan de Duitschers talrijke versterkingen hadden ontvangen. Dit laatste was bekend door de verkenningen der vliegtuigen. Vervolgens werd aangevallen bij de Priezi-Nowe, Kancotirt, Bouchavesnes en 't bosch van de Abbé-hoeve. Bij den laatsten aanval, die om half 7 plaats had, werden drie regimenten in-gezet, die nagenoeg vernietigd werden, terwijl het overschot in wanorde terug vluchtte. Bij Bouchavesnes slaagden de Duitschers er om 1 uur in, binnen te aringen in den Noord-Oostelijken hoek van het dorp langs den weg Moinslains. Een uur later echter deden de Franschen een tegenaanval en verdreven den vij-find weder na een hevia baionet-eevecht. Overwinningen der Serviërs. Slseuwe iegenaanwailien des* Quitschers aan de Somme. —^ SSussîsche wopdefingen tn de ^arpathen. — Oe iitalianen «Ofdepen in Trentino en naai* Trïest. , Jftt Kfllp EMM Verleden zomer besloot de Hollandsche Vereeniging van letterkundigen op voor-stel van deu Nederlandschen die hier Bas-tiaanse een Koningin Elisabeth-boek sa-men te stellen. Daaraan zouden Hollandsche en Vlaamsche schrijvers en artisten maiewerken. In dien zin werd een om-zendtriei rondgestuurd. . Dit Elisabetiyioek is thans na een groot jaar samengesteld en -voltooid. Aan H. M. de Koningin der Belgen zal het overhandigd worden. Onder de schrijvers bevindt zich René De Clercq, aifgestrafte Staatsaimbtenaar. Sonunige bladen keuren dit hinderlijk ge-zelschap voor de loyale Belgen met re-den aî. De samenstellers van het 'K. E. boek houden moeten hegrepen hobben dat De Clercq niet nevens die loyale Vlamin -gen kon staan. Maar dit is niet erger dan het geval te Rotterdam, waar men eens liedjes van De Clercq uitvoerde op een piechtigheid, die bijgewoond was door Minister Poullet, welke De Clercq had algezet! Het B. D. was alleen in Hol-land om tegen dit gémis aan takt te protesteeren. Wat de medewerking van De Clercq aan het Koning Elisabethboek betreft, we kunnen verzekeren dat zijne bijdrage aan den heer Bastiaanse was toegezegd, we-ken vôôr het schandaal, van de Vlaamsche Stem. Dus ging hij nog als loyale Belg door. In aile geval wisten de medewerkers van bedoeld boek niets van elkander. En zoo zij geweten hadden dat De Clercq onder de medewerkers zou geweest zip, geen qogenblik zouden de loyale Belgische schrijvers en artisten, zonder uit-zondering, geaarzeld hebben hunne ineJewerking af te zeggen. Nu is het te laat. Wij kunnen hier nog bijvoegen dat onder de artisten, die medegewerkt hebben, zich een deserteur bevindt. De Belgische kunstenaars kunnen dit ook niet helpen. Wat Dr. Terwagne en de hooîdredac -teur van het B. D 'betreft, stellig zouden zij in die voorwaarden niet mede-gewerkt hebben aan het aldus door Hol-landers samengesteld Elisaibethboek. ïi©r»ie meftesm. De N. R. C. ontvangt 't volgende tele-gram uit Haver : De Belgische ministerraad heeft den 23 dezer besluiten genomen omtrent de in-richting van den veiligheidsdienst voor het leger, terugzetting in rang van mi-litairen, misdrijven en overtre-dingen tegen de veiligheid van den staat, het verblijf in België van vr&emdelingenen personen van vreemde af-k © m s t Voor stellen omtrent ver -llenverklaring van 't Bel? schap en omtrent maat-r e g e 1 e n, door de bezettende mac ht genomen, zijn opnieuw com-missoriaal gemaakt. Als wij tusschen do regels tezen, kunnen wij besluiten dat de Belgische regeering met een sterke hand tegen aller-lei verraJérsgebrocd zal optreden. - Zwakheid van liarentwege zou ahe Beigen van toirn en verontwaartfeing tegen haar en tegen hare bescherme -lingen, de verraders, d 3en opstaan. Het is reeds al te sterk dat 4e landverrader Kimpe .n functie mag blijven. Van het begin af heeft het Belgisch Dagblad vmrgesteld de Belgische handlangers van den vijanjl hunne Belgische burgerschap te onmemen en tusschen twee gondarmen over de grens te ze.ten. Die verraders zijn immers den kogel en de gevangeniskost nie: waard. Met volloeniDg vernemen wij dat de regeering in die richting zaJ handelen te-j geu alwie me„ den vijand heult. ; Wij bedoelen vooral de pàchtige par-lementsleden, en staatsbeambten, de.oro-fessors en studenten d-e-r Duitsche Universiteit te Gent, de onderteekenaars van den oproep van den lu Dgenschoolbond, van openbare geschril'ten die de ver -deeldheid aànwakkeren, de sprekers, die op vergadér.ngen tégen België optreden. Wij zijn overtuigd dat de rege'esing zich niet bij Vlamingen zal bepalen. fer zijn ook plichtige Walen, zooai^ de be-ruçlite Colleye, die meer dan iemand • olie op het viiur heeft gegoten en waar-op de Vlaamsche verraders en séparai tisten zich beroepen. Zijn jongste artikel in de Opinion Wallonne van Parijs is eenvoudig weerzinwekkenj. Wij verwaehten van u een stalen vuist, heeren ministers. De vorderingeo der Engelschen De ,,granieten muur" van het Duitsche leger, waarop de Kulturbrengers bluffen, schijnt toch, ailes wel beschouwd niet zoo geheel van graniet te zijn, en is al weer een heel eiûd achteruit ge-schoven.De bijzondere correspondent van de ,,Times" heeft thans eenige nadere oij-zonderheden kunnen mededeeLen over de heldendaden der tôt het ,,nieuwe" Engelsche leger behoorende troepen, en de vorderingen, die zij dezer dagen maak-ten.Van het bosch Deiville uit kwamen zij, via Fiers, ongeveer 2500 ellen vooruit, over een frontbreedte van 2000 ellen. Alvorens zij den algemeenen opmarsch konden aanvangen, moesten de Engelschen een sterk verdedigde Duitsche btel-ling onschadelijk maken, het ,,Wunder « werk", in het Engelsch „Mystery Corner" geheeten en gelegen aan den Cos-telijken uithoek van het zoo even ge -noemde bosch, waarinede het door een dubbele loopgraaf verbonden was. Een afdeelmg Engelschen snelde. vlie-gensvJug en onweersta-anbaar naar het „Wonderwerk", alvorens de Duitschers zelfs tijd hadden gehad, hun mitrailleura te gebruiken. Na een korten maar ver-woeden strijd met handgranaten en bajo-net veroverden de Engelschen bet steun-punt, waarbij ruim 50 gevangenen en verscheidene mitrailleurs in hun handea vielen. Een andere afdeeling bestormde de dubbele loopgraaf, waar zij op geringeu tegenstand stuitte, daar de loopgraven bijua vol lagen met lijken van Duit -schers, die bij de jongste artilleriebèschie ting gedood waren. De aigemeene aanval had plaats over een geweidig netwerk van loopgraven, afgewisseld met granaat-kuil^n en mijn-kraters. Maar niets kon de Engelsche soldaten weerhouden, die rechtdoor vooruit bleven stormen. De veroverfng van Fiers ging tetrek-kelijk gemakkeajk in haar werk, aaar 1 het dorp zelf slechts weinig sterke slel-lingen bevatte. Na de verovering van den weg Tiers —Lesboeuis rustten de' Engelschen uit in de totaal verwoeste Duitsche loopgraven en schuilholen, maar daar fcij deza onvokloende dekkmg niet zeer aange-naam vonden, snelden diezelfde troepen den volgenden dag verder en veroverden een meer ruikbare loopgraaf. Alleen deze terreinwinst leverde den Engelschen 10 veldkanonnen en talrijke mitrailleurs op, terwijl het totaal aantal krijgsgevangenen rond duizend man be-droeg.I Op hun weg stuitten de garderegimen-, ten op een sterke Duitsche linie. De man j schappen gingen er met de bajonet op j los en ditmaal namen de Duitschers ook de bajonet te baat. Zij streden tôt er ! slechts 200 gevangenen in handen der l zegevierende Engelsche gardesoldaten bleven. / Voorbarige planiien. Het verraad en de dwaasheid van da honderd veeartsen en apothekers, die den oproep voor de hoogeschool van Graevell-i Von Bissing hebben onderteekend, dreigenj het gansche Vlaamsche volk te treffefl als wij niet waken^en geen grendel voor. do deur schuiven. Onder voorwendsel dat de Vlaamsch-i Duitsche hoogeschool te Gent er een Bel-i gische Vlaamsche hoogeschool onmogelijk maajît, stelt een Vlaamsch blad, dat t« Parijs verschiint, voor eene Vlaamsche uni-s vci'siteit te Antwerpen op te richten. Dit voorstel is niet nieuw. " In 1900 werd het gedaan door hert, die van de vervlaamsching der univer-t siteït te Gent niet wilden hooren. Dezelfd^ argumenten doen opnieuw dienst. Gaat men nu pogen de loyale Vlamingen te verdeelen, ten bate van den Duitscher en België's toekomst in gevaajj te brengen ? * Daar wij aanhanger zijn van meer dan ééne hoogeschool voor de 4.500.000 Vla-rnmgen van België, zijn we niet gekant tegen eene tweede 'Vlaamsche hoogeschool1 in Antwerpen, doch men vergeet dat de Vlamingen eerst gelijkheid vragen en reeds vroeger voor den oorlog, hun wil hebben laten kennen. Overigens zijn nu plannen als die van Het Vaderiand van Parijs voorbarig. Onze gevangen Vlaamscho landgenooten, _ zulleiK vooral te beslissen hebben. Dit is niet mogelijk zoolang België niet vrij is. In-i tusschen is het Voor ons, uitgeweken Bel-! gen, p licht om te schikken naar de g&4 denkwAardige woorden van onzen koning, die ons allen aanzette enkel aan de h<y vrijding van het vaderiand te denken.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Belgisch dagblad gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in 's-Gravenhage von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume