Belgisch dagblad

1450 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 06 September. Belgisch dagblad. Konsultiert 19 April 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/4b2x34ng0j/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

le Jaargraitir WOENSDAG 6 SE JPTJEBJMLJBER 1916. Wo. SOI, BELGISCH DAGBLAD W ABONKEMESIEN. Per 3 maanden voor Nederland f 2.50 franco per post. Losse nummers: Voor Nederland 5 cent voor Buitenland 7'/t cent. Dea Haag, Prinsegracht 39 Telefoon Red. en Admin. 7483. Bestuurders : Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. HnnfrirarlanfAiir * I Hn HAQTll l nu r % ADVEETENTIErr. Van 1—5 regels f J .50"; elke egel meer f o.30; Reolames —5 regels f 2.50: elke regel leer f 0.50. London : Dixon House Lloyda lvenue E C. Parijs: 7 Avenue d'Antin 7. IIUU! BUREAUX 0PEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. PLICHTIGEN EN GEDUPEERDEN. C'est pire qu'un crime, c'est une fai te! roepen wij de honderdi Vlaminge toe, die den oproep ten gunste van ( Duitsclie universiteit te Gent hebben oi derteekend. Daardoor dienen die honderd niet a leeH 's vijands politiek, maar zij brea gen de zaak zelr, de vervlaamscliingva de Gentsche hoogeschool, in gevaar. De juridisch© • macaroni, dien zij hebbe verwerkt,tot een oproep, die de helft te lan lis, is eenvoudig sp.tsvoncligheid. Oo ontmoet men wel onder de onderteekt naars rechtsgeleerden van derden ran maar geen enkel jurist van beteekenis De dokters in de medicijinen, in de Gei maansche talen of in de wijsbegeerte en lel teren, de apothekers, landbouwingenieur en andere veeartsen zullen er geen juri dische bezwaren ingezien hebben als b hen de vàderlandsche plicht niet die] genoeg gewort^Jd was. Deçelfde zoogezegde intelleetueelen, di vôqr den oorlog, geene Vlaamsche uni vers'teit wilden bij 's ministers genade maar een deugdelijke wet verlangden verklaren zich thans tevrèden met eei eenvoudig besluit van Von Bissing! Hôpen die zwart-witte-roode honderc misschien, dat de Reichstag, voorgelich door den conducteur Kimpe, Von Bis singa bf i zal bol: -"chtigen? , V» keiinca tumeiuk veel onderteeke-naars van dit sehanaig-stuk. Veruit de meesten hebben nooit uitgemunt dpor ka-rakter, durf en daadkracht. V elen waren eenvoudig knechten eu kiesdravers der politieke partijen. iVieeranaals hebben wij de ondervinding opegedaan dat. toen Vlamingen! pprecht en onbewimpeld "opiraden voor de rechten voor het _ Vlaamsche volk on inzonder-he:d voor de vervlaamsching der hoogeschool van Gent, zij te kampen hadden tei;en meer dan een van die zwart-wit-roodo honderd. Wij weten hoe diep deze onder den h;el der partijen lagen; hoe de meesten sMlfe^arîton-^regdn'Van ue katholieke regeering en meerderheid, aan wie zij ailes hebben te dankcn, tôt zelîs do plaatsing van hunne onbekwame na-bestaanden in cen Staatskas. Dan was België niet te versmaden. Thans zijn de meesters afwezig en de muizen danseri..; Het doet ons genoegen, dat geen enkel lid van'de Vlaamsche geestehjkhea dat smaadechriit heeft onderteekend. , ^ls er in Vlaamsch België, Vlaamsch-gezindheid is, dan treft men haar vooral aan onder do r.k. geestelijken, meest-al gesproten uit het volk, dat onverbas-terd Vlaamscli is gebïeveii. Is do onthouding 'van de ganscm Vlaamsche geestelijkheid zelfs deze van de zeer weinige priesiers, die voor er ti^dens den oorlog bekend o!^ verdach waren pro-Duitsch te wezen, niet do ver-oordeeling van de wit-zwart-roode hon derd V Zo als blok en verraders van hun va derland veroordeelen willen wij _ ook me doenî Daaronder zijn er plichtigen ei r. nlr cr.pvrl 11 r\ Ptfvr d P/n . i- De plichtigen zijn de ontaarde Belgi- n sche burgers, die wetens en willens, dien, le oproep in het leven hebben gezondeai. i- Onder hen ontmoeten wij de Vlamingen, die hier in Nederland pro-Duitsche- 1- pan-Nedeifandsche Toortsen aanéteken, i- oud-redacteur's van de Vlaamsche n Post, medewerkers van het Vlaamsche Nieuws, de Gazet van n. Brussel, de Dietsche en andere Duit-f g| sche Toekomststemmen. ii Die plichtigen weten wat zij doen en i- zijn dus niet te verschoonen. [Tl * =•- * * J- De door hen gedupeerden maken ech-ter de meerderheid uit. Dan nog moet men een schilling ma-3 ken tusschéh de onderteekena<ars uit het " algemeen gouvea-nement en dezen uit het ■3 etappengebied, de kooi in de kooi. ? Het is oprecht te betreuren, dat flaminganten zooals dr. De Pla van 3! Korlrijk, advocaat Dosfel van Dender-monde, die door de Duitschers werd ge-' ruineerd en naar Nederland moest vluch-' ten, dr. Speleers, Frans Reinhard, rech-1 ter Flor. Heuvelmans, vrederechter' De Decker ein anderen, de verraders, losbol-leri en fanatici hebben gievolgd zonder ' voldoende onderzoek. Zoo hebben zij in aile geval de Vlaamsche zaak den gleehîsten dienst bewezen. Dat de plattelandeche doktors, nota-rissen en veeartsen zich hebben laten be-dotten, 'kunnen wij aannemen zonder hen te verschoonen. W ij kennen immers den graad) van hun intellect. | Voor hen kan het versje van Moyso'n gelden : Dupa duporum In soecula soeculorum. 1 Verzachtende omstandighe.dten kunnen echter niet gelden voor de intellectueeleri) van. Antwerpeii, Brussel en zelfs Gent, waar Sevens, Fredericq ein de Bruytne hun 1 het voorbeeld van plicht en van vader- s landsliefde gaven. [ Vlaamschen taalstrijd, maar kan zich niet 1 richten tôt de zwart-wit-roode honderd, waar onder de bitterste vijanden van den 1 Belgischen staat. Wij, loyale Vlamingen, hebben nooit getwijfeld noch gewanhoopt alô die zwart-wit-roode honderd, die België verloren ( wanen en zich reeds schikkeh naar den < overwinnaar. Wij zijn vast overtuigd van de zege- 1 j praal der Vlaamsche zaak. J i Wij zullen dit danken, niet aan de honderd intelleetueelen van "V laanderen, die kruipen voor den vijand, maar aan beit vergoten bloed der dûizenden Vlaamsche soldaten en burgers gevallen onder het lood des vijands; aan onze verbran-de Vlaamsche steden en dorpen, aan onze honderdduizonden Vlaamsche vluchte-. lingen, aan de tranen van de Vlaamsche t 1 moeders, aan den geleden honger van de ■ | Vlaamsche kinderen, aan den lijdzasnen • 1 tégenstand van de Vlaamsche mannen, aan de stoere vijaindschap -van een ganseli ■ volk ten aanzien van den trouweloozen t wreeden dwingeland; aan onze onwan-l kelbare loyaliteit en ons onvervreemd- baar recht. o j. Ondankrf het ongunstig weder hebben do Engeischen en de Frainschen gewich-tigo voordeelen aan de , Somme betoaald. Wanneer de opteliing zal gemaakt ^zijn zullen de gevangenen er wel een 5000-tal bedragen. Tôt nu toe zijn reeds 4C kanonnen buitgemaakt, wat iets _ wil zeg-gon. De derde lijn lamgs Guillemont., Guinchy en Forest is dus in handen vai de geallieerden. Ook rond Fleury hebben de Franschei yoordeelen bekomen. De Duitschers hebben er groote ver liezen geleden. Meer en meer blijkt he dat de Duitschers rond Verdun het on âerspit moeien delven. In het Oosten ontwikkelen de Russeï samen met de Roemenen het oîtensief ii drie richtingen: die van Halicz, Zlotow en Marmaros Sziget. De Roemenen mai cheeren ook in drie richtingen naai Kronstadt Herrtfanstadt en Pisky, naa het Zuid-Oosten van Hongarije. Daar d Hongaarsche spoorwegen aangelegd zij voor het vervoeren van Oostenrijk-Hoi gaarsche troepen naar de Russisch( grens kan Oostenrijk niet snel een aai zienlijke troepenmiassâ voor een offensi-tegen Romenië bijeen brengen. De Oostenrijkers concentreeren zich i het Maros-bekken. Op 'den, Balkan worde Pleine gevechten geleverd. Het hlijkt dt Duilschland Griekenland in de doekenjiee willen leggen, door hem te verzekerei de Bulgaren niet in Grieksch Ml cedonië zouden blijven. De Bulgàrerv wille ^•e streek behouden. , De Russén hebben ten westen" van c Zlota Lipa de vhandelijke stellingen g< liomeu en er 2700 vijanden gevangie 'n i'i Karpathen rukken de Russen na; "e Hongaarsche grens op. Rond Baranowitsj w.ordt heftig ge-v-ochten.Op den Cauriol, Italiaansch front, mis-lukten de aanvallen der Oostenrijkers. Met genoegen stippen wij Vooral aan de verovering van Dar-e -Salaam, de h o d stad* van Uuitsch . Oost-Afri:cà, door gênera al Smuts. De oogst in Beîgië, BERLIJN, 4 Sept. De Landman (1), 1 een te Brussel* verschijnend dagMad, meldt, dat de warmte der laatste weken ' voor de ontwikkeling van het graaiï zoo ' bevorderlijk is geweest, dat reeds thans, " temidden van het binnenhalen, een oor-deel over do vooruitzichten van den oogst kan worden gevormd. I De over het algemeen goed binnengeko-men gerst heeft bij gedeeltelijke dorsching " een ophrengst aan koren' geleverd, die ten voile met het gemiddelde^ van het ^ afgeloopen jaar overeenkomt. Een eveni ® goedo, gedeeitelijk zelfs beteie opbrengst a schijiit thans de allerwegSn uitgezaaide l- rogge te beloven. Van het stroo Kan * hetzelfde gezegd worden, behalve dat het L" in verscheiden districten te lijderc heeft -f gehad van den regen. Een recordoogst le-vert de tarwe, die tôt voile rijpheid II is gekomen, terwijl haver dezelfdo ont-n wikkeling toont. De opibrengst vait de t vroege aardappelen is goed. De ho-oilan-[t den beloven een uitstekenden tweeden snit. De weide verschaft aan het mclic-vee en aan de jonge beesten gelijkmatig a sappig en rijk voedsel: le *" 1 _ . , î- (1). De Landman is een Duitsch i. in het Vlàamsch uitgegeven blad, welk ir moet dieneii oui dô Vlciarnscîic IcindDOU wors te misleid&TK Links en Rechts. De waarde van het Belgische léger. i Vaststellende, dat in deze laatste tijden, de Belgische legerberiohten dikwijls gesproken hebben over artillerieduels en vernielings-vuur op de Duitsche linie, merkt de Parijsche correspondent van de National Tideride op, dat het Belgische leger geen verdichtsel is, zooals er velen denksn, ter eere van het moedige Belgisohe volk en het volksbeminde koningspaar, maar in der waarheid, eene macht die bereid is haar deel te nemen aan den beslissenden slag tôt verlossing van het Belgische vaderland. Zijne rangen zijn aan-gevald met vluchtelingen en dûizenden jonge-lingeDf- die, op levensgev^ir af, de grenzen van het bezette België overschreden hebben om vrijwillig bij hec leger dienst te nemen. W at meer is, het Belgische leger is over-vloedig van wapenen voorzien en van gansch het raderwerk da^- noodig is voor de militaire administratie, ot" sehool voor officieren, onder-richtingskampen, intendance, gezondheids-dienst, enz. Auger de Busbeck. Wij lezen in l'Echo belge van 4 September : Zekere lezers hadden gemeend dat de hand-teekening van Auger de Busbeck het pseu-doniem van onzen uitmuntenden confrater, Le^nce du Castillon, hoofdredacteur van het Belgisch Dagblad verborg. Wij houden sr aan formeel te verklaren dat de heeren 3e Busbeck en du Castillon niets met elkander gemeen hebben. Het is waar dat de heer Leonce du Castillon h ons blad verscheidene artibels heeft ge-publiceerd,. doch hij heeft ze altijd met zijn mam onderteekend." We danken hartelijk onzen uitmuntenden ;o~nfrater van Amsterdam om deze verklaring. Le ridicule tue.... Een kousenmaker, die in tljd van vrede het and van Waas en de Kempen afrotst om lokken en zeeverlappen te verkoopeu, man-:eert nog eens eene gelegenheid om te zwijgen. ' a Vlaanderen werken voor den konmg van 'ruisen. Waarom keert bedoelde meezenvanger iiet naar Antwerpen o£ Sint Nikolaas terug. Vernieuwe de nieuwe flamingant. Onder de oaderteekenaars van hetmanifest 1er zwart-wit-roode honderd bevindt zich ook ien directeur-generaal van landbouw, gewezen lelper >an oud-minister De Bruyn, in zake let ooringelen van het vee in België en het :egelen van den invoer van vreemd vee> . Onder de opperdirectie ran dr. Kâmptï is let Vernieuwo toegetaten geweest in dienst ïe blijven en zijn voile tractement to behoaden. Verleden winter heeft hij witloof inh'efc groot nan de Duitschers verkocht. De ^ Duitsche marken, al zijn ze\van papier, hebben dien vroegereu frauskiljon in flamingant veranderd. Of hij de Vlamingen zal ooringelen is eene andere zaak 1 Bericht aan de ministers van landbouw en van justitie. De „Kôlnische Zeitung" en de Universiteit van Gent. De Koln. Ztg. schrijift, dat de Belgisohe regeering, die de Gentsche hoogleeraricn Hof-mann, Haerens en Laibouse van de lijst der Leopoldsorde heeft ' gesehrapt, omdat zij aan de vervlaamsching van de hoogeschool aoor de Duitschers hun medewerking verleenen, blij (?) mooht zijin, dat het Duitsche bestuur tijdens haar afwezigheid haar een handehng bespaart, welker rechtmatigheid zij1 meer dan ooit te voren zelf erkent. De vervlaamsching geschiedt thans op een tijdstip, dat zij de minste opwindiing en tweespalt onder de Belgen zal gaande maken. Eigenlijk wil Havre hetzelfde als Brussel, maar het wil het zelf doen en gunt Brussel de eer niet. Deze s onzakelijke houding zal echter ijij ver-stanclige Belgen geen instemming vinden, denkt de Kolnische. llet reptilenblad vergeet te zaggen,_ dat Duitschers de schuld dragen van het uitstellen der vervlaamsching—door een Belgische regeering en dat die vrucht r# was, wanneej de laffe overval ,van België plaats had. Aan prof. J. Persyn. L.eo Picard, die door de Duitschers naaa Holland werd gezonden om het terrein vooi te bereiden tôt aanwerving van Hollan<fech< professors voor de Gentsche universiteit, schnjf in de N. R. Cf. van 4 dozer dat prof. Persyi ziino" sympathie betuigd heeft met de ver viaamsching „in dezett tijd" dus door Voj Bissing. Men weet dat diezelfde heer Persy: secretaris is van „Volksopbeuring" alhier. Te vergesfs vragen wij aan dien Belgische staatsambtenaar de namen der .leden van de Belgischen tak. Thans vragen wij hem of hij het 'eens : met de uitlating van zijn vriend, den ouc redacteur van de Vlaamsch e P o s t r Zic ja, waarom gaat hij naar Gent niet terug r Belgen brengt een bezoek aan c bestendige tentoonstelling der Sociel of Friends, Zwarte weg 20 (bij'h Staatsspoor), Den Haag Nieuw offensiefvanBroesiloff. r. - # Russisch succès ten W. wan de ZSota Lipa. — 22,000 ni « S5®WSÎEÏsesi. — Engelsche en Fnansche successen rS Sonywe. 40 kanonnen isuif gemaakt. — ¥es*ovei*ïna wan Oap-es-Salam. 3 Een âooriiraakpiiM l\ Ieperenj|fislapii. (Van onzen bijzonderen correspondent). Vlaanderen, 28 Oogst 1916, _ Sinds de laatste doorbraakpoging van den vijand, in Mei 1915, om het Yser-kanaal over te steken, hebben de Belgen weinig ge-wag gemaakt van hun nochtans gedurig on-derhouden activiteit. Alsof den verwor-ven roem van den Yserslag ons leger volstond om te getuigen van zijnschitterendeprestaties, is het Belgische Hoofdkwartier steeds sober gebleven in het vermelden der wàpenfeiten onzer dappere soldaten. Wij begrijpen die bescheidenheid: op andere deelen van het uitgestrekte Westelijke front brachten de Franschen en Engelschen de Duitschers zulke geweldige slagen toe dat, de Belgen, a tout seigneur tout honneur, zich op den achter-grond hielden en de eersten waren om onze bondgenooten den lof toe te kennen dien ze met hun bloed hebben gekocht. ïîvenwel de gebeurtenissen der laatste dagen in Vlaan-aeren komen ons er opnieuw aan herinneren welke gewichtige taak het Belgische leger nog heden heeft te torschen. En zeggen we er maar spoedig bij dat onze dappere soldaten aan de hoogste verwachtingen onzer bondgenooten bèantwoorden. Vlaanderen is nog steeds een strategisch aanvalspunt van hei Duitsche leger en van ons leger wordt niet alleen een gedurige waakzaamheid van iede-ren dag maar een slagvaardigheid van ieder 0603.3^'"ann5 ut' oouime goeu xe maKen svel een wanhopige poging zouden kunnen wagen om langs Vlaanderen door te breken. Ik voegde er bij „of ze daartoe wel de noodige kracht zullen bezitten is een andere zaak. -De inkt was nog niet gedroogd of de feiten kwamen mijne vooruitziehten beamen. Pas is het offensief der Franschen en Engelschen aan de Somme in intensiviteit verminderd, of de terugwerkende kracht liet zich in Vlaan-dexen voelen: de Duitschers hebben ander-rnaaf getracht bij Ieperen het Yser-kanaal over te steken. . De inzet dezer actie waarvan ieder lezer de beoogde doeleinden, Kales, zal zien, werd gekenmerkt door een hevig bombardement der Belgische vooruitgeschoven stellingen aan de Yser-inundatie tusschen Nieuwpoort en Diksmuiden. Met tusschenpoozen werden onze stellingen bij RamscappeUe en Pervijse onder vuur genomen, maar de vijandelijke batterijen hadden het vooral tegen onze vooruitgeschoven stellingen van Oud-Stu> -vekenskerke gemunt. Alhier drongen de Belgen sinds bijna twee jaar doo< wierpen er de Duitschers uit en groeven zich in tôt onder den neus van den vijand. De Duitsche kanonnen hebben het dorp biina met den grond gelijk gemaakt. De enkele puinen die er nog overblijven zijn ingesloten door de overstrooming. O! niet veel puin blijft nog recht: een stuk kerktoren, een paar door-zeefde en doorbeukte huizekens is al wat men in dit cord van desolatie nog aantrett, Er omheen is ailes water en tôt moeras doorweekt land. Geen straat van, net oor]; meer te vindên, slechts een honderden meterî l'ange gaanpad, loopend over bussels wissen verleent den soldaat verkeer met het lapj* grond waar eens Oud-Struyvekenskerke lag 't Zijn die enkele meters moeras,, doorwoelt van granaatkuilen, dit stuk kerktoren, di schuur en een paar graven van gesneuveld kameraden welke de • Belgen thans weer verdedigen hadden tegen den aan den ovei kant van den Yser liggende vijand. Nooit zij dé loopgrafên er droog;- Winter en Zomt plonsen de Belgische infanteristen ex m d modder, dikwijls tôt aan den kme. Slech; bij nacht kunnen ze — en dan nog met c grootste omzichtigheid geravitailleerd wo den. Gevaarlijk is het daar âls op geen ande: ' plaats van het Yser-front, desniettermn k< ik soldaten en een officier die het da; [ maanden hebben volgehouden, in koude < sneeuw, afgesneden van de beschaafde were 1 koppig weigerend zich te laten aflossen. . heb ze gezien en gesproken die lieldhatti 1 Vlamingen en nooit trof me mçer een voc 1 beeld van moed dan de doodsverlooclieni dezer dapperen die goedschiks en zone ^ leedwezen het offer brachten van liun lev ^ aan eene zaak die hen boven ailes dierbaar s Op dit handvol grond hielden de Belg _ thans voor de zooveelste maal stand, i-0 verbeten woede sloegen de Duitsche granat aan op de enkele steenen die Oud-Striiyi kenskerké nog restten; nijdlg sloegen ze m ■ loopgraven Het is nu eenmaal een waarn< geworden waartegen al de Duitsche 1 io nonnen niets vermogen: Hij die Oud-Stn vekenskexke vexdedigt kan sneven, m; v wiiken nooit. De Duitschexs hadden gelioi de kleine Belgische bezetting zoodamg Bt bombardeeren dat ze de leopgraven zou( opgeven. Niets vanl Oud-Struyvekenske bleef den Belgen. Een hel van vaur kor . hen niet uitwerpen. Vertrouwend op eigea artillerie beleefden ze uren van verschrik-king. Ook lieten de Belgische kanonjien zich niet onbetuigd: In de nabijheid vân Diksmuiden zijn de Duitschers het stevigst in-gegraven; 't is ook vandaar dat de Duitsche infanterie kon oprukken om de actie teget» Oud-Struyvekenskerke te steunen, kanonnenl van aile kaliber namen. de Duitsche loopgraven onder een verwoestend vuur en bra-ken de Duitsche aanvallen in het ei. Midderwijl had "de Belgische staf de ken-teeuens van Duitsche aanvallen waarge-nomen bij het leperlee kanaal dat de Yser met Ieperen verbindt. Evenals in Mei 1915 bleken de Duitschers aanstalten te makea om door te breken bij Steenstraete in het Sas om langs Boesinghé" het Sas door ta dringen op Kales. Dra waren de Belgen bij de hand. Bevelen werden gegeven om dexl aànval te ontzenuwen en uiteen te schakelen. De posities van den vijand, rechts van het; van. het kanaal, werden duchtig bestrooid met granaten. Het antwoord der Duitschers kon niet uitblijven, wilde de aanval niet heelemaal verijdeld worden. Daar de Belgeç op het ergste voorbereid waren, hadden de Duitschers bij snel aanvallen ailes te winneu Ondanks een hevig doch ondoelmatige ar-tilleristische voorbereiding kwamen afdee-lingen Duitsche infanterie en pontonniers opzetten om boven het Sas de vaart tefor-ceeren. De „Wacht aan den Yser" ont-haalde hen nu op een vernietigd vuur.xOn-danks hun wanhopige pogingen om de over-zijde van het water te bereiken maaiden de Belgische mitrailleurs in de marine-blauw e» veldgrijze gelederen, terwijl de bommea-werpers de Duitsche loopgraven oyetsi-el^'^ die niet vieîen onder den kogel weken terug aan het gros der Duitsche troepen aile kanî ontnemend den aanval door te zetten. Ziedaar het actief van het Belgische leger een nleuwe groote overwinning.. die in het officieel communiqué slechts weervmd als men tusschen de sobere lijnen leest De Roemeenschè irredenta* Het groet onafhankelijk orgaan van Eoe-karest „Journal des Balkans heeft or£-langs een artikel gepubliceerd, waarm de Roemeenscîie verzuchtingen in Oostenrri'fc Hongarije veropenbaard worden, iWanneer de buitenlandsc-he pers spreekt over de Roemeensche verzuchtingen, oc-pàalt zij zich' gewoonlijk bij Transylvanie. . Het is misschien niet van waarde onç-ibloot te (îoen opmerken, dat het woord Transylvanië eerder eene politieke oi Pthîn-sche, dan wel aardrijkskundige beteete nis heeft. Van de Oostenrijksch-Hongaar-sche streken bewoond door Roemenen is voorwaar Transylvanië wel de yoornaamste. In werkelijkheid, de Roemeensche verzuchtingen strekken zich uit ovei- de> vol-gende streken: Transylvanië 57_oO K.wj met 2.850.000 inwoners, waarvan 750.000 Roeinenen; Temesvar 28.510 KJrl.2 met 1730 000 inwoners, waarvan 700.000 Roe^ menen ; Chrishana 41.338 K.M.2 met ' 2.920.000 inwoners, waarvan 1.000 OOOEoe-' menen; Maramouresh 9720 KM. .2 met s 360.000 inwoners, waarvan 120.000 Roe^ menen; Bukovine 10.471 K.M.2 met900.000f inwoners, waarvan 800.000 Roemenen. Bij-J gevolg op 8.760,000 inwoners van pàtisch Roemenië onder Hongarisch be-2 heer, zijn er 4.000.000 Roemenen, 2.200.000. 2 Hongaren, 1.000.000 Serven-Croateo,730.000 e Duitschers, enz. Wat Transylvanië betreft, sedert net, 11 jaar 1000 ongeveer tôt op onze dap"' r heeft do strfld tusschen Hongaren en Roé^ e menen niet opgehoudeiï. ,, -, :s Innige betrekkingejne, zoo wat betreft de •e godsdienstige als de kultureele handen, ^ heb-ben er immer beètaan tusschen de :e Roemenen van Transylvanie en de Roe-:n menen van Moldo Walachye, sedert eefl ir kwart ete vxîjgemaakt. In Transylvanie. :n stond aan het hoofd der Roemenen pro-^ fessoreri, priesters en hancMaars, aie îm- mer den weerstand predikten. ^ Se Een der meest gekende patriotten, die ir_ als verdediger dezer Roemenen in rraiï-r ig sylvanië optrad, is de afgevaardigde pries-er ter Lucaoin, die van in het begin M, en den oorlog naar Roemenië gevlucht is, }s waar hij al zrjnen invlôed te sn steld-heeft yoor het ingrijpen yan - !et Men zal zich hennnereiï dat M wne en onlangs gehouden verkiezing tO ^aJau, re- de l Roemeensche nationalistea de heer de Lucaciu hadden gekozen, nfte^a^ :id hij niet kiesbaar was, daar ha Hongaarsch ca- onderdaan is. _ , „ t _ ty- Priester Lucacm zelf had z^nf lar niet aangenomea, maar )Pt ' van de Roemeensche.. irredenta haj ^ te diepste weerkaatslng zoowel in het len ninkrgk, als bij de hufc rke schitterende proeE hadden geKaa, «ai er land hen niet vergetés Jwut.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Belgisch dagblad gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in 's-Gravenhage von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume