Belgisch dagblad

1197 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 19 Dezember. Belgisch dagblad. Konsultiert 19 April 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/bc3st7fr0c/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Ja.argfan<f DONDERDAO Ï9 DËCEMBBR 1918, INo. &&> ^ BONNEMENT® N. f er 3 maanden voor Nederland J2.5Û franco per post. Losse ftnmmers. Yoor Nederland 5 cent, foor Buitenland 7'/j cent. Den Haag, Prinsegrackt 16. Jalefoon Red. en Admin. 2787, i m,. BELGISCH DAGBLAD Merscfaijnend te ^s-Gravenhage) eiken werkdag te 82 ure midda^i J BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. ADVEETENTIEN. Van 1—5 regels f 1.— ; elke regel meer f 0.15; Eeolamet 1—6 regela f 2.— ; elke régal meer f 0.30. Bestuurder-Hoofdredacieurt LEONCE DU CAST1LL0N. Pe aktivisten kompiofeeren ieyeii Nederland heeft niet alleen den ex-keizei m den ex kroonprins binnen haar grenzen ont-Çlingen, maar ook de meesto Belgische land-verraders, die voor het gerecht Yan hun land )aar hier de wijk nainenmetDuitiohepassen De gedoogzaamiieid tegenover die individus Jieeft in België een bittere ontstemming ver-tvekt, daar zij strafbaar zijn met twintig toi yijf en twintig jaar dwangarbeid on in eer bevriend land te^ea België zelf mogen kom-ploteeren. Zij zijn niet eens in een kampop gesloten, zooals de jongste wet op de vreem flelingen zulks dg Ned. regeering toelaat. Gretig nemen do pro-Duitsche Nederland' Jche bladen hun geschrijf tegen Belgie op )it is o. m. het gevalvanc'e N. Rot t. C t. die brieven drukte, haar gezonden door der Waalschen aktivist Paul Rusoart,die ùit Belgit moest vluchten om aan het gerecht te ont jnappen en Flor. Heuvelmans, een Vlaamsche »kfcivist. Heuvelmans is oud-secretaris-generaal var het Vlaatmch (aktivistisch) ministerie var justifie. I)e Duitsche autoriteiten, die heix benoemden, zagen zich echter genoodzaaktherr Uit zijn ambt te ontheft'en voor feiten, die d< Belgische pers wel nader zal toelichteD. In de Nieuwe Gourant en Het Va d e r 1 a n d beliegen en belasteren z^kere ons bekende landve.iraders ons Belgisch vader land. Timmermans, de uitvinder van bel koninkrijk Vlaanderen — iets dat ook dooi den Hollandsehen doininee Domela Nieuwen-hui-s Nyegaardt als zijn uitvinding wordt op-geëischt — wordt door het Hollandsch publiek Ënanticel gesteund, daar het zijn lezingen honoreert Dezelfde Timmermans is overigenE medewerker van Het Vaderland des heeren Krôller, die nochtans giaag geld ver-lient met de Ententelanden. De Toorts van (Jtrecht gesticht met he( )^dschriît de DietscheStemmen, da! le inlijving v< n de Belgische Kempen bij Holland v.orstelde, onder de hooge bescher-jaing van een Hollands hen staatsminister, 1s meer dan ooit het we-kblad der aktivisten, Rat'. Verhulyf., hoofdredacteur van het Vlaamsche- Nieuws, René Declercq, Ige, t van het Duitsch-Vlaamsch Verbond enz. frerken er aan inede. Te Brussel liep het gerucht dat de gevluchta Jantiverradeis in Holland een clachlad lïten verscTupen. Waarota, als tnjna aile ilol-landsche bladen voor hen openstaan ? Iq Den ELaag weet men dat de aktivische Dud ministers (!) ea andera landverraders, die het rasphuis wacht-, worden ontvangen in de Witte Societeit aidaar, een dettige olub. Vlaacasche ac,tivisten, die voor wat geld hun ongelukkig valerîand verraden hebben, zyti er welkom. la het dan te verwouderen dat de steuti van de groote of groot-Nederlandsche pert la de gastvrijheid van fatsoenlijke clubs en partioulieren gecommenteerd worden in België Dp een wijze die allés behalve vriendelijk is Toor Nederland? * * * In diezelfde Witte Societeit bevond zicl ook Dinsdag 17 dezer de heer Frans Yai Cauwelaert, Kamerlid voor Antwerpen, hoofd redacteur van de katholieke „Standaard", dif gediukt wordt op de persen van het „Laatst< Nieuws" eu secretaris van het officieel Belgisch Uomiteit 'voor Nederland. W e schetst de verwondering der Belgischi bezoekers toen zij hem in een langdurig ge •prek gewikkeld zagen met den heer Elout Wie is de heer Elout? Hij is een redacteu: Van het Handelsblad van Amsterdam een blad dat ook door de Duitsche overheit in Belgie werd toegeiaten, zeker niet om di Beigcn tôt weerstand tegen de Duitscher aan te zetten. De heer Elout is bekend al de lioefijzeroorrespondent van bedoelde kranl Auti-Belgisch en pro Duitscb, heefthijgedu rende den oorlog in do Gartenlaubo ee: Duitsch-Hollandsch verbond aangeprezen. Al Groot-Nederlander heeft hij nooit opgehoude de Vlaamsche aktivisten te verdedigen, o. n den welbekecden Léo Meerfc, oud-secretaris generaal van het Vlaam:ch (aktivistisel ministerie vau finantiën. Met hem en me prof. Persijn, van de Grentscha universitei was hij een der stichters van Volksopbeurin n Holland, die in den beginne aanbevole werd door het weekblad Vry België van Hoste Jr. en Van Cauwelaert. Die Volksopbeuring beratte de fine fleur van- de anti-Belgische Groot Nederlanders van het Algemeen Nederlandsch Verbond, zooals Elout, Lion Simons, Van Meurs en anderen, die ook een tijdje een pro-activistisch blaadje Voor Vlaanderen uitgaven. On zen lezers is bekend dat de Duitsche bezetter één millioen fr. (Belgisch geld) toa-lage aan Volksopbeuring heeft geschonkeu met de monopolie van den verkoop van kolen en suiker in het Vlaamsehe land. Het Belgisch gerecht heeft thans allerlei knoeierijer en geldverduiateringen ontdekt en de aanhou-ding van de bestuurders van de Belgische Volksopbeuring bevolen. Eenigen berinden zich veilig in Holland en worden in deftige societeiten ontvangen ol mogen in groote bladen tegen België schrijven. Ik vergat te zeggen dat de heer Elout zelf Belgische landverraders in de Witte Societeit heeft binnengeleid.' Ik noem slechts Karel Heynderickx, oud-gemeenlesecretaris van Sint Nicolaas, oud-secretaris-generaal van bel Vlaamsche (aktivistisch) ministerie van binnen-landsche zaken en Dr. Speleers, oud-reotoi van de Duitsche hoogeschool te Gent. In langdurig en druk gesprek met een man als Elaut bevond zich dus de heer F, van Cauwelaert in het gebouw der Witte Socieleit te 's Gravenuage, op Dinsdag 17 December 1918, 'smiddags één aur. * * * De vraag rijst op waarover--het verdachte onderhoud ging tusechen een Belgisch Kamerlid, secretaris van het O. B. C. en een algemeen bekend pro- Duitscher en anti-Belgisch Hollander. Moet deze misschien dienen ala makelaar tusschen den heer Van Cauwelaert en zijn oude vrienden Speleers, Heynderickx en andere aktivisten, die in Den Haag, Rotterdam en elders plannen smeden tegen der Belgisehen Staat met oogluiking van de Hol-landsche autoriteiten? Toen de Belgische pera van Nederland wees op het drijven van het Vlaamsch-Belgisch Verbond des heeren Van Cauwelaert, schreef zij dat deze de samenwerking en de unie tusschen zyn groep en de aktivisten V°^£THwCrdt bewaaiaeia. gevlucûte aktivisten hopen dat ue collega van Augua-teyna en Henderiokx hen zal rédden door een amnestie voor politieke vergrijpsn cr misdaden gedurende den ooilug Heeft hij zell niet te Amersfoort en Harderwijk verledei zomer in die riohting gezeild? Zoo hoopt hij in ruiling van zijn tusschen-komst den steun van de aktivisten of eei deel er van te verwerven om zijne taalactu in België te kunnen voortzetten. Die taalaode atuurt aan op hetzelfde doel der aktivisten Nooit heeft de heer Van Cauwelaert dezen zijne oude vrienden en volgelingeu, veroor deeld ondanks hetherhaalde pramen van zijn* Belgische landzaten in Holland. Dat de aktivisten eohter geenblind vertrouwei in hem hebben, spreekt van zeif. Zij wetei 1 dat hij ze ook uitspeelt om zijn eigeaplannei te doen zegevieren. 1 Hoe duboelzinnig hij handelt blijkt trouwen: 1 door zijn houding; in België, waar hij steedi een luitenant ontmoet in den heer Hoste's zoor van het Laatste Nieuws, wiens gedraj 3 zijn liberale vrienden erg ontstemd heeft. Bei deu leiden goedgezinde, loyale eu niets kwaadi yermoedende Viamingen om den tuin en zo< " dienen zij als brug tusschen de aktivistischi ' laudveriaders en de loyale passieve Viamingen ^ aie niet weten welke jammerlijke roi Vai 3 Cauwelaart en Hoste ji. in Holland hebbei 3 vervuld. 3 De passieve Viamingen van Belgie dienei gewaarschuwd in het belang van de \ laamsck beweging en in hun eigen belang. 1 Wat de amnestie voor de verraders betrefl s de Kuning heeft duidelijk gesproken en he a volk heeft aan den lijve laten voelen dat di " aktivisten met de opkoopers en allendiede: T yijand hebben gediend, geen genade te vei I wachten hebben zoolang er een Belgisch ji natie zal bestaan. ? ARGUS. n Klachten van Selgen. EEN BEE JE TOEGEVEND A. U. S Uit Roosendaal wordt dus geschreven da lommige HoLaodsche douaniers er zich al t oauwgezet aanstellen bij de visitatie de Belgen die naar hun land per trein terug keeren. Zoo was onze correspondent getuige ya; het volgende: Een arme Belgische jonger die een reep kwatta in zijti liandhield, wer de cbocolade ontiukt. Een Belgische vrou^ die een blauw lint aan haar hemd en broei droeg werd dit lint brutaal ontnomen. ien vergete niet dat aldus beliandeld Beigen naar hun stad of hun dorp terugkeere: eu zeker geen stemming voor Holland zulle: maken. AL TE STRENG. In hetzelfde Roosendaal kwamen deze dagen verscheidene Belgen aan, die voorziei van een pas dat in Holland door de Belgisch' autoriteiten was afgeleverd, naar Nederlani terugkeerden. Onder hen bevond zich een Belgisch kamei id. De officier van dienst oordeelde dat d' âssen niet in orde waren en zond al di Belgen naar den politiecommisearia in de stac Marechaueseés leidden onze landgenoeten 0[ • Dit spektakel verwekte niet weinig opsehud ding. Gelukkig was de politiecoramissaris gee 3 bullebak en na een verhoor dat omtrent twe r uren duurde, werden de Belgen losgelater doeh hun trein was vertrokken. 1 EEN PAS BINNEN DE 24 UREN. j f Het ligt in de wensch van aile Belgen i r , Holland een pas binnen de 24 uren te b< j ' komen. i Wanneer het mocht gebeuren dat h< s officieel Belgisch Comiteit zou lanterfantei a verzoeken wij onze Belgische lezers ons hunn 1 klachten te sturen. Het Belgiscb Dagbl i verschijnt immera nog in Holland om 0 • rechten en belangen der Belgische uitwijki llngen te verdedigen. s Baron Fallon naar België. Baron Al Fallon, gazant van België - naar zim land gereisd om er zi.iine faanil 3 te betzœken, die hij saler t moer dan vi( 9 iaar met beeft taruaeBKîen1- Het „0ffice Belge " Uit Brussel vernemen wij dat het Office Belge (Belgisch bureau) te 'sGravenhage be-bouden wordt onder leiding van Dr. Terwagne. We wenschen de regeering geluk om dien vooruitzienden inaatregel. Onschatbare dien-etea heeft die instelling aàn de Belgische zaak bewezen onder de bekwame leiding van het achtbaar Kamerlid voor Antwerpeu, bij gestaan door een staf van bekwame mede-werkers.Die beslissing van de Belgische regeering bewijst tevens dat men te Brussel overtuigd is de beste betrekkingen met Nederland te zuilen onderhouden ondanks het gestook der pro-Duitsche elementen in Holland tegen België. Een Belgische patriot ADOLF BUYL ïtc-t Kamerlid van de Userstreek is dit h&ldhaitig gewes't waardig geblav^n, Adolf Buyl neeft zâoh als volsvertegen-woi^rdiger en als sehepene van Elsene uiterst verdienstelij'k gemaakt. Hij waa hct die de aktivisten don voet dwars zefcte £n Josson en De Gneudt, die hun n&ua in <iP' scholen van Elsen© kwamen steken ■ op ftevel van hun Duitsche meesters, naai d» maan zond, met complimenten die zç niet zuilen vertellen. Dci heer Buyl zorgid© ook voor de -bo frafenissen van geallieerden in het gast-uis van Elsenie fcezwekea gtwonden. Die plfichtigheden dienden ook om de va d sr landschhefde wakker te houden. Wat citi heer Buyl vo>ral ùeeft gedaan is de ontvluchting van Fransche trijgâ-gt vangenen te vergieanakkelgken en vele Belgische iongelieaen toe te laten de grens te oversohrqdien. Do Duitschptra vermoedden wel iets, dooh zq vischten skeds achter het net. î\ooit is die naam van den wakkerer Eatriot verraden geweest. Hoe hij naai 'uitschland met werd gedeporbeerd is €ien wonder. B'eos in het begin der Duitsche be-zotting hield de heer Buyl ziich beeig met ae volwassen jeugd van Elsene. Zoo ontmoetten wq hem zeker en dag aan het Jubelpark, eenige dagen vooi : a«n uen patriot, den Belg en den Vlamingj. De doortocht over Limburg. liavas en Beuter gednen ons uit Brussel d.0. 17 dezer: Met betrekkking tôt â& opmerking vas het Nederlandsche deipartement van bui-tenlanosche zaken over de Belgische note van 15 December dient het volgende op-gemerkt te worden: Het is juist, dat de brief van den nu-nMtr van buitenlandsche zaken aan baron Fallon, gedateerd l'2 November, eei antwoord was ojp de Belgisclie nota vai i October. Daarin vroeg de Belgische' re ge'aring vrnlating van de in Nederlam gcuiterneerd© Belgen of tenminste vai ibepaaide categorieën, baseerende dit ver ïzotk op het feit, dat Nederland niet 11 ïbtaat was voldoende voedsel te verschaf if en en dat van den anderen kant de oor logvoeirenden zelf besloten liadden vai weerpkanten krijgsgevangenen, die mee: uan acthtien maanean in gevangenschaj hatjden doorgebracht, de vrij'heid te her geven, omdat men bij het vaststellen vai ae bepalingen, waar bij1 deze aangelegen heia werd geregeld, geen oorlog van zoi langtn duur had voorzien. Up deze nota antwoordde de Nedec lancische regeering den dertienden No-vember, dat zij er aich eerst bij de Juit schei regeering van moest vergewissen, o aeze geen bezwaren had tegen het vrq laten van Belgiscne militairen die in Ne U'-rlana geïnterneerd waren en dat laa - wenschten te verlaten. s Op denaelfden dag nu heeft de .Neder Isieoerlandsche regeering zonder dat a de geallieerde regeeringen te voren ha gcraadpïeegd of van hen eenige autori satio had ontvangen, de terugtrekkend Duitsche troepen den doortocht doo Limburg to^e gestaan. Hct is dit vei-soaii m houding, die doo ' het Be^gisofle communique m het licl: 1 wordt gesteld. In het antwoord van Ne dcJ-land wordt die geenszins gerechtvaai a diga. Bovendien kan de wapenstilstan e îmt als verontscliuldiging aanvairJ woi oien voor den doortociit aan het terugtrek ' kenûô Duitsche legeir toegesta^n. liit d waptnstiJstandsvoorwaarden blijkt duide lijk, da,t dc-i oorlog vo^rende mogendhede tôt oveiieenstemming geraakt waren ove Q hrt \ rrlaten der krij gsgevangenen. Gestà pulttra was, aat ed kri]gsgevangenen de . gealheerden uit Duit&enland en Ooster 1 «rijk-riongarije zouden worden terugge-'' izonaen geenszins reciprociteit inMelaei î - en xn art. 2 formeel wordt bepaald ds Vie. Duitsche troepen, die het bezette g< f pied niet hadden verlaten binnen het vasl : gest-lae tijdstip als krijgsgevangenenzot den worden beschouwd. = Eï valt dus niet aan te twqfelen ,da de Nederlandsche regeering de Duitscher in z:ke de ontruimmg geen îaciliteite moebt verleenen. Elke gelijkstelling va is u£n aoortocht door Limburg en het vrr i© laten aer ge'inten3.eerden dient reeds b :T voo:-baat as zijnd& ni?.-omvankelijk, va ae hand te worden gewezsa. De relief te Antwerpen- Van ingelichte zyde : De Antwerpenaren zijn zeer verwonderd geweest in de bladen te lezen dat de haven van Antwerpen zoo vol buit zoti liggen, die de Oui schers achterlieten, — vooral bout— dat de booten van de Relief er niet zouden kunnen lossen. Dit bericht is minstens gezegd fantastisch. Hoe gebeurde tôt heden de scheepvaart van de Relief ? De stoomschepen kwamen te Rotterdam aan. Zij losten er hunne vracht in groote Rijnaken tôt 2000 ton. Die aken werden naar Antwerpen gestuurd waar het graan gelost werd in kleinera booten van ongeveer 300 ton. Die vaartuigen vervoerden hun kostbare vracht in gansch België alsmede in het Noorden van Frankrijk. Zekere koopwaren werden ook direct in wagons overgeladen. Zou men ons kunnen zeggen waarom het onmogelijk zou blijkep. dezelfde verrichtingen te doen direkt van de zeeschepen? Zeerdik-wijls nemen zij niet meer ruimte in dan de groote Rijnaken die thans gebezigd worden. Deze vaartuigen ontmoeten geene moeiljjk-heden. Waarom zouden er in den weg liggen voor de zeeschepen die naar Antwerpen varen? Peiiiingen werden in de Schelde ge-maakt en de geulen zijn in goeden staat. Reeds zijn verscheidene zeeschepen, die niet van de Relief afhangen, naar Antwerpen ge-varen.Het gezegde dat de haven zoo onto6gang-baar is dat men eerst 8 millioen fr. zou moeten uitgeven om het hout weg te halen teneinde de Reliefbooten te laten landen. houdt geen steek. Er is plaatsruimte genoeg. De gansche , Rijnkaai waar de zeeinonsters van de Red , 'Star Line gemeerd lagen, is gansch vrij, Daar bevinden zich ruime en groote veemeu die de koatbaarste ladingen van de Relief kunnen bergen. De overlading is ook mogelijk. Wat dan? Meeilt men dat de Belgische belasting-schuldige, die al da kosten draagt, nog niei genoeg uitgegeven heeft om den handarbeid te Rotterdam te betalen wanneer de kas dei werkeloozen der Antwerpsche arbeiders eteeds hulp behoeit? Het is hoog tjjd dat de Antwerpsche nogLnaar û'êii àop'iehnDBCbirgaâir. ïJ® Knap^e Antwerpsohe dockers branden van verlangen, om te arbeiden net als zoovelen die van de haven leefden. Persoonlijke belangen of persoonlgke ge-makzucht van enkelingen moeten hierwijkei] voor de belangen van aile Belgen, die vurig verlangen dat de Relief zoo spoedig mogelijk naar Antwerpen worden overgeplaatst. 1 . Waarom is dit niet reeds sedert weker gebeurd ? 1 Antwerpen boven 1 Belgische persstemmen. l De redacteur van de Maasbode te Bros ■ sel s-jint: [ De „lndépendance" publiceert een be-i schouwing over de nota van den minîstei van buitenlandsche zaken betreffende d< i doorîating door Limburg. Wat de verant - wooratlijkheid onzer buren veel ernstigei - maakt, zegt het blaai, is het onderscheic i dat gemaakt werd tusschen de doortrek : kenae Duitschera en de Belgische geïnter ) necraen. Wij weten niet, of de huidigt - reiactionaire regeering waarlijk die wen i &chen en gevoelens vertegenwoordïg - van het volk. Wij hebben slechts rekemnj > te houden met haar daden en te con stateeren, dat zij niet in overeenstemmin^ - zijn met die stipte neutraliteit, ja, dat z\ g rond geven te gelooven aan een sym - patin., jegens onzen p^jand, in elk geva f een zwakheid toont, welke gevaarlyk ij - voor ons. Hoe gaarne wij ook zouden willen d-1 zoo gewenschte goede betrekkingen me onze* buren niet te verstore-n, moeten wi - oe teekomst toch met ernst tegeanoe j zien. i ■ à De jacht op activisten. U;t Kortriik wordt ons geineld, dat eei r zu-îter van René Declercq achter slot ei t gr.noel zit. \ an te Antwerpen ontslagen aktivi3te) - war n er twee correspondenten van Iiol i lanosche bladen: Rudelsheim was cor- - r^apenaent van de „Nieuwe Courant" e: . Mane De Bom, correspondent van d 3 „Nieuwe Rotterdamsche Courant". „ nucee was conservator van het Plantiin a muséum en Melis was gemeente-aecreta r iio. Z^n zoon volgdie de Duitsche univei siteit. r . . .. . . . Toeslag. .t De raad van Antwerpen heeft een ore i- ûiet gestemd van 1.816.000 fres. om dut r bel loon te geven aan die stedeliyke be ir ambten. % s België en Frankrijk. a BRUSSEL, 17 Dec. De Franche g> |- zant in België heeft heden delegatiee va rj de Franeche vereenigingen in België onil a vangen. Er werden talrijke redevoeringoi gehovidea. iepichf. De- abonnementen worden ielkens met 1$ dagen vernieuwd. Wij verzoeken onze aboii» né's, wier abonnement 15 December vervallei ■ ;s, ons het bedrag per postwissel te sturea (16 tôt 31 December). De prijs is voor burgers 50 cent en voor militairen 35 cent. bulletin dsr ielgisehe Comité's in Nederland. Het laatste nummer van het Bulletin if versohenen. Aan dit nummer ontleenen wa de volgende beschouwingen van Dr. I. Gunz-burg omtrent het Belgisch onderwijs in Nederland: Alhoewel meestal door privaat initiatief gesticht, ontvingen de Belgisehe scholen wel« dra van de officieele Centrale Commissie (vaa Nederland) een zeer te waardeeren zedelijken en stoffelijken eteun. Omtrent 75 scholen, waartusschen eea achttal Athenaca, werden in Nederland ge« sticht en ontvingen geldelijke toelagen. Het aantal der voor het grootste deel ge* diplomeerde leerkrachten aan deze sohole* werkzaam, bereikte het cijfer van 450. D« Belgiscbe scholen verstrekten het onderwiji aan 12000 leerlingen. Niet alleen voor Lager en Middelbaaï onderwys werd gezorgd, ook voor 't hooger onderwijs vonden onze studecton koateloof opname te Utrecht, te Leiden, te Delft en ta Rotterdam, en menig doctorandus zal weldr» in België de gelegenheid hebben de vruchten te plukken van zijn hier verrichten arbeid. Veelbelovend schijnt me de gemeenschappe» lijke uitwisseling van indrukken van al d« geleerden die in Nederland, in Engeland en in Frankrijk de daar bestaande toestandett hebben kunnen onderzoeken en beoordeelen en hun meening zuilen komen geven ovet de in ons onderwijs aan te brengen wijzigingeB en verbeteringen. Met eenigen trots zuilen ze hooger onderwijs in België met die der andere landen vergeleken hebben; onze hoogescholen met hunne Instituten en Laboratoria hoeven iti die van het buitenland, — het is slechti jammer dat de invloed die ons hooger onder* wijs uitoefent op het maatschappelijk levea niet zoo groot is als het wel zou kunnen ea als het in Nederland bijvoorbeeld geschiedt Veel verbetering echter zuilen wij moetea brengen in ons middelbaar en vooral in ové lager onderwijs. i De Gentsche Hoogeschool. BRUSSEL, 17 Dec-- Oradexyraagd Ûocgi de m Antwerpsohen heriohbgcvieir va'n Hb| Laatste Nieuws, hoeft mimister Franc» die viodgemde veridaring afgel&gd: Gy moiogf gerust v schiijjveni in Het Laatste! Nieuws, dat ik ma® abso>luut op hef* zelfde starudpnnt sta van 1914, evemiaJt mijim ciollega Anseede en dat wij het Wieitsh pmltwerp van de veivlaaanscihinjg der Geinfc sdhe Hcuoigescihool, dat w'^jl met Van Cam« "«elaeist lOinidieirteielkiend hiebbietri, hieelemaal gék tnomw hliji\'e>. Maar onze taialgenooten zaU leu zien, dat wtg1 niet ta werk gaalï k als lOiraze vijiandten, die oim twist en twefâfc ' diraciht la zaaieni tusselhen dei Vlaamsch<( L fcevoillking, al het bestaandiei hrutjaalweg oimlt r verwierpemi. Net zooals in 1914 willeU ' wij de geleidelijlke vcii"vlaams<ih.i»g vain otu \ ze Genitsdhe Haogesicihiool. Dat mag ik U j steillig verzekCTan, van onze beginselea w^i ' keini wij geen duimibneed ai. Z«g dat gàt J rust in Het Laatste Nieuws, fciejçi | ihaalde de mimistea:. ■=? t Terugkeer Belgische i geinterneerden* Men meldt uit Maastricht: : Gi-tefrmorgen vertrokken per eœtra^. trein via Roosendaal naar Antwerpen 3ÔCj Belgische geïntemeerden. Ook uit Heer» j len zijn de geïnterneeirden vertrokken. Het gémis aan houwers in die m^jnen be> teokent een verminderd© produotie aaB x steenkolen van twintig pet. ! Vorstelijke gift. Maïkiezin d'Arconati Visoonti heefl ' het kasteel Gaasbeek te Brussel met he| r park en de kunstscliatten aan dien Be» " gisenen staat geschonken. ■ Het kasteel van Gaasbeek ligt teû = van Brussel en is een praohtige ridder* buroht uit de XHIe eeuw. Het is een ech# muséum van onschatbare waarde. —LJ-J» Uit den Belgisehen Senaat. m BRUSSEL, 17 Dec. Havaa De 3e-naat heeît met algemcene s-temmen hct, adras van antwoord op de troonirede aan-g en o men. De socialist Lekaa verklaard$ i- zich in de eomimissie te hebben ge.ceerd n tegen die passage, waarin het groothertogr . dom Luxemburg wordt opgeiiisoht. He» ! initiatiei tôt dit besluit moet den Luxetoa» burgers worden o-vergelaten.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Belgisch dagblad gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in 's-Gravenhage von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume