Belgisch dagblad

739 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1915, 11 Dezember. Belgisch dagblad. Konsultiert 19 April 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/542j679n9j/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

i sitf» -ï navo-a 11 o* ZATERDAG 11 DECEMBER 1915 ISo, V& ABONNEMENT EN. Ter 3 maanden voor Holiand i 2.50 franco per post. Losêë tummers: Voor Holiand 5 ceûi oor Buitenland 7Vi cent. Den Haag, îrinsegraclit. 69, Telef. Hed.1 Aam. 7433. BELGISCH DAGBLSD . Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. DU CASTILLON. -L ^ V», £ fc» ADVEBTENTIENs Van 1—5 regels f 1.50; elk« regel meer f 0.80; Réclamé# 1—5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. London : Dixon House Lloyd? Avenue T*1 O. DE LASTER DËR FRANCS-TIREURS Onze vijanden bebben schrome îijk tegen ons liet wapen van dei laster gebruikt, door te beweren dai wij een oneerlijken strijd tegen bei gevoerd hebben bij middel van d< franc-tireurs. De Duitschers hebben de bewering in de wereld gezonden dat de franc tireurs door de Belgische Regeering zelve gewapend werden. Herhaal-delijk heeft dr. Mtiller (Meiningen). lid van den Rijksdag, bet hier-over in zijn berucht werk : „De wereldoorlog 1914-15 en de ineen-storting van het volkenrecht''. Hij verwijt zelfs de vernietiging van Leuven aan een hinderlaag der francs-tireurs. Inderdaad men leest (bl. 343) : „Het bewijs ligt voor mijn oogen in eën lijvig geschrift van 115 bladzijden, dat men, met willen en weten der Belgische Regeering, het volk gewapend heeft en dat dit onder de grootste gruwzaamheden tegen deDuitsche gewonde soldaten den listigen aanval op Leuven den 25 Augustus volgens een beraamd plan uitgevoerd heeft''. Op een andere plaats schrijft dr. Mûller (Meiningen) : „De Belgische franc-tireurs hadcien niemand aan hun hoofd, die verantwoordelijk was • voor zijn ondergeschikten. De regeering heeft hun eenvou-dig zooals aan rooverben-den de wapens in de handen gestopt o m te moorden. Een burgerwewr iiieu v ci aubu wi amijiw aangestelden, werd voor deze francs- tireurs nooit ingesteld. Ook de bur- gerwacht had noch zulk een hoofd, noch vervulde zij de andere bedin- gingen der Haagsohe Oonventie, zoodra zij liet aantrekken van bur- gerkleeren bij gevaar als systeem inrichtte". (Bl. 161.) De Duitschers en dr. Millier (Mei-i ningen) in het bijzonder verwarren b opzettelijk de zg. franc-tireurs, zoo-t als zij door de Franschen in den î oorlog van 1870-71 geheel vrij in-gericlit werden,met de burgerwach-; die bij ons regelmatig inge- • richt werden. De verantwoorde- • lijke Duitsche persorganen en schrij-vers weten heel goed dat de Belgische regeering geen francs-tireurs gewapend heeft en dat alleen de burgerwachten het leger geholpen hebben, al is het waar dat zij op het einde ontwapend werden. Het beste bewijs hiervan wordt geleverd door. . . dr. Mûller (Meiningen) zelf : Niettegenstaande al zijn grootspraak, haalt hij geen enkel feit aan dat zijn beweringen zou lcunnen staven ; uit de memorie van 115 bladzijden neemt hij geen enkel gezegde over, om te bewijzen dat"de Belgische regeering de bur-gers te Leuven gewapend zou hebben om op Duitsche gewonden te schieten ! Meer nog : op bl. 293 laat hij een opmerking ontglippen, die veel-beteekend is : „De burgerwacht, zegt hij, vertegenwoordigt heel het stelsel der francs-tireurs. Met andere woorden : het stelsel der burgerwacht, onbekend in Duitschland, d. i. dat der regelmatige gewapende burgers, vertegenwoordigt in de oogen der Duitschers het stelsel der xxaaxw"S»*vv»4K/ Q francs-tireurs zijn dus niet anders dan regelmatige burgerwachten. Habemus confitentem reum : Wij hebben hier de getuigenis van den lasteraar zelf. Maar de laster zal zijn weg over de wereld en in de geschiedenis doorgaan ! DE TOESTAND In het w es ten hebben de Franschen een groot deel van een verloren loop' graaf bij Souain hernomen. In Champagne beschieten zij steeds de Duitscht stellingen. Aan het Belgisch front is er lusschei beide partijen fel geschoten geweest. Aan het oostelijk front is er niets i melden. In Servie zijn Djakova, Dilva, btroe ga en Och rida door de Bulgaren bezet Tusschen Franschen en Bulgare: wordt steedS hardnekkig gevochten. De Bulgaren hebben de vervolging de Serviërs opgegeven om zich gezamenlij: op do verbondenen te werpen. De Grie ken bewegen zich op een glad parket. De Franschen en Engelschen wijke meer en meer naar Saloniki. Hunne ve] liezen zijn gering. Die der Bulgaren zij groot. De Italianen stippen successen aa aan de Izonso, waar de Oostenrijker: ondanks hunne versterkingen uit Servii het hard te verduren hebben. In Perzië hebben de Russen een ove] winning behaald. «JMIIHI ' ' Belgisch legerherlcht- 5 December. Nacht zonder incidenten. Onz batterijen hebben verscbeidene malen poginge tôt beschietingen van huizecgroepen van Oos' kerke, Nieuw-Kapelle en Oud-Kapelle vei hinderd. Wij hebben schutsplaatsen en loof graven van den vyaud vernield, o. m. in d richting van Maanekensveere en langs d Yperlee. Hedennamiddag heeft onze artillerie uit he bot ter Stille daitsche arbeiders verjaagd. Z waren op onze vooruitgeschoven posten b( gonnen te vuren. Onze batterijen hebben de duitsche loop graven in de richting van Woumen gebom bardeerd als beantwoording van het gebruii door den vijand van met vergiltige gasse gevulde grauaten in den Steenstraat-sectoj Onze artillerie nam in vereeniging met d fransche batterijen deel aan de vernieling va belangrijke aardewerken des vijands. Er zij Eekere teekenen die er op wijzen dat een overstrooming van grooten omvang de vyande lijke troepen in de streek van den Yser vel tnoeilijkheden veroorzaakt. Door het wate bedreigd, hebben zij een groot aantal vooruit geschoven werken verlateD. Staatsbiad. Het Belgische Staatsblad van 28 November tôt 4 December bevat de twee volgende Konink-lijke besluiten waarvan het eerste luidt : De houders van eeieteekens van de Leopolds-, orde, van de Orde der Kroon en van de Orde van Leopold II, verleend tôt erkenning van krijgsverrichtingen welke aan de orde van het 1 leger aangehaald zijn, zullen op het lint van de Orde een onderscheidingsteeken dragen, in " zilver voor de ridders en in gond voor de andere rangen. Dit teeken zal bestaan uit eenen palmtak naar het bijgevoegd model. De ' houders van het eereteeken van groot-officier 1 of van commandeur, van eene Onzer Orden zullen, benevens de ordeplaat ofhetkomman-r deurslint, het Kruis van officier behalen, met i het onderscheidingsteeken. s- Het bijzonder kenteeken behoorende tôt een eereteeken verleend als belooning voor eene a krijgsverrrichting zal, in geval van bevorde-ring van den bezitter, op de teekens van den a nieuwen rang kunnen gevoerd worden. Het tweede besluit is opgesteld als volgt: a Zij die om bij dagorder van het leger ver-melde oorlogsfeiten het militair eereteeken ontvingen, zullen een zslveren onderscheidingsteeken op het ordelint dragen. Dit onderscheidingsteeken zal eene palm zijn volkomen gelijk met dien toegekend aan di ridders van de orden van Leopold, van de " Kroon en van Leopold II. Ontslag van officieren. Artikel 1. De officieren of gelijkgestelden van het werkdadig leger en van de reserve, e wat ook hunne stand weze, die zich hebben n plichtig gemaakt aan handelingen die, zondei ï- van aard te zijn om aanleiding te geven tôt het verlies van den graad, dan tock strijdig i- z\jn met de plichten die uit hunne betrekking e van officier voortvloeien, kunnen ambtshalve. e uit hunnen graad ontslagen worden, op een met reden omkleed verslag gedaan aan den t Honing door den Minister van Oorlog. g Art. 2. De stukken betrekkelijk als voorstel i- ter ontslaging van ambtswege zullen onder-zocht worden door eenen opperofficier, die - vôôr den vijand heeft bevel gevoerd, en dooi - den Minister van Oorlog zal aangeduid wor-i den. Deze opperofficier zal de stukken aan a Onzen Minister van Oorlog overmaken met z\jn •. advies en zijne beschouwingen. De betrokkene e zal gehoord worden. a Art. 8. Onze Minister van Oorlog is belasl a met de uitvoering van dit besluit. » BELGEN, schrijft ©n leest on® Links en Redits. Wat zit er achter? Een Flamingant schrijft ons naar aanleiding van het vertrek vin Doktor Ma-gister Antonius Jacob: De Vlaamsche Stem meldt, dat de ,,Ware JacoD'' naar België vertrekt. Misschien gaat hij bij de Walenitiaar Pa-tumgea terug om zijn plaits van schqol-meester te trachten weer te krijgen. Misschien is het ook om wat a'nders dat hij gaat. Hoe durft Jacob naar België gaan, hij de goede Belgische Yadierlander, die even-als zijn vriend Declercq dag en nacht aan Vlaanderen denkt? Hoe krijgt hij een pas.-' De Duitschers inoeten toch brave menschen zijn, dat zij aan dien va-derlander zoo gauw al zijn zonden ver-geven en hem laten terugkeeren. De kerels van De V F a a m y c h e Stem zijn toch behendige menschen. Minnaert krijgt een pas om naar Holiand te bekomen. Meester doctor Johann Eggen gaat naar Gent en keert terug. Jacob zal misschien ook <vel eens rno-gen terugkeeren. Misschien zal de ware Jacob bij al de gemeente-besturen aan-kloppen om zijn nieuwe spraakkunst aan te bevelen, de Belgiese zaak, d« Vlaam-se zaak, de Duitse-Vlaamse post enz. enz. Iets is zeker: als Jacob n ar België gezonden is om er propagande te ma-ken voor De Y 1 a a m s e Stem, zal hij daar met open armen ontvangen worden, dat beloven wij hem, wij, die geen pas vragen, noch zouden krijgen. Benoemingen van consuls. Door een koninlclijk besluit van den 20 November 1915, werd de heer Hanser, F., tôt consul van België te Dijon benoemd, met rechtsmacht over de Departementen van Côte-d'Or en Saôue-et-Loire. Door een koninklijk besluit van den 25 November 1915, wsrd de heer Law, J. D., tôt consul van België te Bradford benoemd. Sireuvels door d© Duitschers ue sunnjvei van vAvCit'Mt/:/nïJ' ~ „ „ u. « „ u u G r o n d, die met zijn toelating in het Duitsch vertaald is en verschijnt in de Vossische Zeitung van Wertheimer, chef van het press- of reptilenbureau te Brussel, geniet de eer zijn * - konterfeitsel te zien ver- schijnen in de Z e i t b i 1 d e r van 18 Nov. 1915, no. 95. Die Zeitbilder is een bijlage van tante V o s s. De baas van 't Lijsternest, die in zijn Oorlogsboek schreef een Duitscher boven hon-derd Vlaamsche boeren van Ingoyghem te ver-kiezen en de Duitschers den weg wees, alsook veel geluk op hun reis naar den Yzer wenschte, waar zij onze Belgische soldaten zôuden dooden kwetsen, verdient de eer die de verraders toekomt. Daar de uitgave van zijn Oorlogsboek ge-staakt is en daar bij langs dien kant geen geld kan verdienen, heeft hij langs Duitsche zijde de noodige 30 zilverlingen gezocht. Wel bekome het hem. Parlementaire groep in Nederiand Naar het voorbeeld van de Belgische Katner-leden in Engeland en in Frankrijk is in Den Haag eenzelfde groep gesticht, die met beide andere in verbinding zal komen om tôt een-heid van werking te geraken Onze mede-werker, mr. Arthur Buysse, Kamerlid voor Gent, is tôt secretaris van de nieuwe groep benoemd. „De Vlaamsche Leeuw". Te Sluis werd Dinsdagavond een concert gegeven, waarbij een uitgelezen publiek tegen-woordig was, o. m. ook de burgemeester en echtgenoote. Toen aan den Nederlandsçhen zanger ver-zochfe werd „De Vlaamsche Leeuw" te zingen en hij hieraan voldeed, verliet de kapitein der bezetting demonstratief de zaal. De zaDger staakte toen, doch zette zijn zang weer door, toen de burgemeester hem verzocht het lied toch te zingen. De landgenooten van dien officier zullen hem zelf oordeelen, doch wij, Vlamingen, voelen den slag in het gezicht. Op een feest van het A. N. V. in den Haagschen Dierentuin werd een ander Belgisch volkslied „Naar Wijd en Zijd" door een groepje snotneuzen op gesis en gejouw onthaald. Te Sluis wordt de „Vlaamsche Leeuw ' door eene autoriteit miskend. Morgen kan het de beurt zijn van de „ Brabançonne'5 en dan ishetspel kompleet. Dat men dan nog van Groot Nederiand spreke 1 De Beiersche varkens. Het geldt niet de dikke Beiersche bier-drinkers, waar voor een mass slechts een borrel-glaasje is. Het geldt de varkens. Holiand heeft regeeringsvarkens, maar Beieren had bevel gegeven aile zwijnen in beslag te nemen. • De boeren en zwijnenhoedsrs dçeigdcn aile dieren van Sint Antonius, abt, te - kelen. Nog een draai meer en er was revolutie in Beieren als ten tijde van Lola Montes. De regeering heeft voor de varkens moeten wijken. Nu doet zij omroepen, dat zij voor het oogenblik de Beiersche fcwijnen niet zal verbeurd ver klaren- Lafïe aansitag op den Koning eu de Koningin der Belgen. Le XXe Siècle van 7 dozer mcldt, dat de Duitsche vliegeniers opnieuw ge-poogd hebben onzen heldhaftigen Koning en onze onversaagde Koningin te dooaen. EenLge dagen geleden hebbeli zij een nieuwen aanslag op het leven van ons bemind Koningspaar gepleegd. Gaddauk, do Koning noch de Koningin zijn getroffen. Het sçhijnt dat de Koningin zich in een militair hospitaal bevond, toen de bom geworpen werd. Te Antwerpen ontzagen de Duitschers zich niet, om uit een Zeppelin, bommen cm het Koninklijk paJeis te werpen, om aldus de gansche Koninklijke farnilie met één slag te verdelgen. Thans hebben zij die moordpoging in hun waanzin van akelige geestdrijvers herhaal d. Opnieuw is zij mislukt. " De gansche heschaafde wereld zal een kreet van afgrijzen laten h oor en en de barbaren vervloeken die, ten minste, de twee edelste figure n van dezen wereldoorlog zou moeten ontzien. Een Eitii lalest fier Ooslei niSsciemiisteijefflfisiooiloi Het Soci.alistische blad „Vnlksrecht" maakt den tekst bekend van het im-nifest deir soci.alistische partij van Oos-ten'rijk die in het geheim door laeel Oos-teniijk Werd verspieid. In dit stuk staat vermeld : „De w.wheid is in Oostenrijk ver-smachit, waar oveuiigens nooit vrijheid is geweeet. peduirende den ooriog is het bewtind dat ons bes,taurt, verschrikkelajlc en onuiithoiuîbaar geworden, want er is geen Cons.ti'1-utie noch rechtviiairdiglieid mee;r en de beulen hebben orei'vloedig werk. Wanneer de Jiesehaafd-o ' wereld verne- den achtergrond gedawd woidt, dan zullen er kreten vjn afgrijzen uit aile vvereld-deelen opstijgen. Wij la,ten onverlet de straffen die de Tsjeken opgeloopen hebben en wij spî'-c-ken alloen over de veroordeelingen enkel cm sociailistische gedachten genit te hebben.De Oostemijksche Regeering heweert dé haaha.aischheid te bestrijden en verlaagt zich door Lapger op te doen hangen otn-dat deze de vrede gevraagd had. Wij roepe-n dus de „Interaationale" ter hulp om de staalgemaakte Oostenrgkeïs te red-den. De orns andigheden dwkgen Tsjeken, Italianen en SI aven hunne gemeenschap-pelijke belaagen te verdediigen. Het zijn .allen a£truggelaaars, van de miniisters tôt den kleinsiten .ambtenaiir. Zij zijn voor-namelijk in Bohemen werkzaim. De Regeering heeift den ooriog verklaard ( eonder voorwendsei' Polen te bevrijden, dit-1 zelfde Polen dat zij nu aa.11 Hahsburgis-sche macht wilien oveïlevenen. Zonder den ondergang van Hjhsburg en de aannemîng van vollks gedachten, kan Oostenrijk niet blijven leven. W.a^ er in dit land ooit een eoht Parlement ge-weest, nooit zou het de oorfcg aan Servie verklaard hebben. De Habsburgexs hebben Servië willen behandelen zooals z\j eenige eeuwen geieden met Zwitserland liehben willlen doen. Wij binden den strijd aan voor eene democratische repub'liek. Wanneer de Regeering aan het volk zou durven vragen, wat het over den oorlog denkt, dan zou het antwoorden dat het voor h,et oogenblik g eene n^ oorlog verlangt, maar wel de revolutie. Nà den ooiiog zullen w^jl Frankryk navolgen dat opgestaan is om eene repub'liek te vormen. Wij willen Fiankrijk niet bestrijdeîi, maar wij willen ook het Rusfeisch regiem niet. Het manilest verklaart eindelyk, dat het inpalmen van Belgische ol Fransche pro-vinciën eene misdaad zou zijn, en eindigt met deze woorden : „Oostenri}k lijdt hçel veel door dezen „oorlog en gaat snel en vôôr aile an-„dere landen haren omdergang tegemoet." Kerstgeschenken Toor de soldaten aan bet front. 6 e L lj s t. Ingczonden door mevxouw Van Tieghem de ten Berghe. frs. et. guld. cts. Overdracht 596.45 188.50 Mevr. Van Tieghem de ten Berghe 100.00 Naamlooa Naamloos -M. Scheidt van den Abeeie . Mevr. J. Simoms 100.0U Naamloos ^"5^ M. Emile de Gerardon 10.00 M. Van der Planken 5 00 DE DUITSCHE IBIilMSELiER AAi HET mm. De Duitsche rijkskanselier heeft giste» ren zijne groote rede gehouden. De man is met eene krijgsfanfare bo-gonnen. De veldtocht in Servie, aan de Dardanellen en in Mesopotanriô verze-kerden hem een gunstige stemming in het huis. Over Griekenlands neu-traliteit sprak de eerste dienaar des Keizers in termea die nauwelijks eene bedreiging ten op-zichte van Tino en de Hellenen ver-» borgen. Dit ailes was maar een praeludium, om bovenarms op Engeland te kunnen vallen. Dezelfde, Y on Bethmann Holl-weg, die nog in het begin van Augusti 1914 met Engeland koketteerde in de vaste overtuiging, dat Groot-BritanniS neutraal zou blijven, beschuldigt dit lanâ van tussehenkomst in den oorlog. Om dan de Duitsche bevolking, die de oogen begint te openen, moed in te pompen, heelt de rijkskanselier verklaard! dat de militaire toestand aan de ver-schillende fronten gunstig is voor de Duitschers. Daarna kwam het ezelsoor te voor-schijn wanneer de rijkskanselier over ons arm uitgezogen land sprak : ,,In België zijn de landbouw- en economiscfte-foestanden ongeveer normaal ; de industrie en de handel herleven ; in het geldwezen is orde gebracht ; de post, de spoor- en scheepvaartwegen doen dienst ; de kolenproductie is to&nemend en be-droeg gedurende het laatste kwartaal bijna 3/j millioen ton ; aan de werk-loosheid wordt tegemoet gekomen. Het is natuurlijk uitgesloten dat de arboidsmarkt in normale banep kan worden geleid, daai* Engeland, door de afsluiting van den overzeeschea uitvoer, België's industrie worgt. Dô algemeene leerplicht en ook het on-derwijs in de Vlaamsche taal zijn ingesteld. De arbeidersbescherming la ingeleid." kan'niets normaal zijn, zoèlarig d'evijar.a in het land is, zoolang de oorlog duurt. AI die zoogezegde ec-onomische activiteitl is schijn en bedrog. En dat weten ook de nentralen. f Als de rijkskanselier de Belgen tegen Engeland wil ophitsen, slaat hij even-eens den bal glad mis. Wij weten, uat, wanneer Engeland zekere voorzorgs-maatregelen neemt, dit gebeurt om te verhinderen dat zij den Duitschers ten goede komen, en aldus den oorlog zou verlengen. Te vergeels heeft de kanselier ge-poogd den economischen toestand Duitschland te verbloemen. Ondanks zijne per* oratie dat Duitschland niet zou bui-gen, mogen wij wel zeggen, dat zij zorg en vrees uitdrukt. Na den kanselier heeft de Keizeriijko Sozial democraat Scheidemann gespre-ken, zoogezegd om te interpelleeren, maar om te verklaren, dat hij van geen afstand van Elzas Lotharingen wil hoo-ren. Het tegenovergestelde zou ons sterW verwonderd hebben. 7 Duitschland wenscht den vrede, aoei* moet hem zelf voorschrijven. De sociaal-demokraten juichten toe. De Keizer zal tevreden zijn over zijnd vroegere ,,Reicn«-feinde''. Over België heeft Scheidemann niets gezegd. ^ , , .. Von Be.thjmann-Hollweg deed dan une-schijnen dait Scheidemiann's wooitlen de® vijand zouden teleurstellen, doch hij deea begrijfien dat d« overwinnaar ruet d.ea eef&ten sitajp kan doen. Kcimen onze, vijainden met vredesvoc«-stêlUen, welke de waardiigheid en veihg-heid van Duitschland verzelceren dan _ zgiï wij steedis bemd die te bespneken." Is dat niet eene halve bekentends dat het oodlogsïolleken in Duitechland ten einde loop? Otm nagjnaials ziand in de oogen vaH de Duiitschens te werpen, die maar wen-seben am verblind te worden, verklxar-de de kanselier cyniisch dat de huidigiei oorlog de verdediging van Duitschland geldt. Doch al die boanhast kwaan hierop neer, dat België vooi'al het offcTlam van den vrede zou zijjn. Zegde de kanselier nog met wat zij bijv. in de Belgische quaestie wil-t eischen, en welke machtsgrondsla-gen zij voor deze waarborgen noodig achten. 8 „Eên ding moeten v^nden denken: hoe langer «n verbitterder «i den oorlog voeien, hoe ^ooter de nood. MikeJnke waaihorgen worden. Noch m het H, noch in het Westen mogen onze vijanden beschdikken over mvakpooateft, wiaai'door zij ons vocwtaan hefbger dan tôt dusvexxe verontrusten." Zoo besloot Von Bethmaina-Hollweg. De duitsche vrede bevat du» o.m. de iruinstens econoniiische verslaving van et-minaterus eco,nomâsche vecslaving van Beï'-gsë aan Duitschland. En die ver&lavingj zou «liras door eene poliitieke w orden ge« volgd. Vechten tôt den dood om het hei'knj^n van vi jjheid en ankeiijkheld. Dit moet net antwoord der Belgen op de onhescha wn-de „chantoge" vtain den ma» van. m vodje papier zgin.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Belgisch dagblad gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in 's-Gravenhage von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume