Belgisch dagblad

1208 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 16 Oktober. Belgisch dagblad. Konsultiert 19 April 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/gm81j9881r/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

A ^V^-Nr«-iV-vw-b-«-r>Tr-* ■BONNEMENTEÎ pgr 3 m»*nden voor Neder À à ni) franco per post. I Lmmers, Voor N ederland 5 jLor Buitenland 7'/j cent. ( Den Haag, Prinsegracht Tnlefooa Red. en Admin. I BELGISCH DAGBLAD adyeetentie: ••>w Van 1—5 regels f 1.— ; regel meer f 0.15; B,e 1—6 regels f 2.— ; elL-< meer f 0.30. London: Dixon Hot:^ Avenue E C. Verschijneiui te 's-QravenBaage, élken wepfedag te 12 tare mïdrïi RIICiTAIIV nscu lltll Q TOT 19 line CM MA M 9 TOT A IIRP IUfleenen gevallen. De Belgen dicht bij Kortrijk en Lichtii uoiila. Rlam< flan 7flfkfl miwannêiKin en SQ kanonnen. IjOo Capitulatie, (INDRUKKEW VAN EEN NEUTRALE.) T .YTYTY Duitschland is bezig te capituleere let is daarmee nog met geheel geree aaar 't zal cngetwijîeld niet lang m© jrec ol aile voorwaarden (1er gealliee Iïen zullen zijn aanvaard. Het îeit d Diiitschland de 14 punten van présidé jfi'iiscn onvoorwaardelijk heeft aangen Inen, is een stap in de gro&de richtm flocli er zal nog mser van het iteize iijk , worden geëischt. De geallieerdi hebben iimners ook hun punten, buiten < nehalve de 14 voorwaarden van 'Wilso pie zich geenszms bezighouden met < ibe.itrafîiiig van aile misdaden, well (Duitschland in den loop van den oorlt ieeft gepleegd. Over de voorwaarden d |eallieerden is nog heel weinig beKeii ciocn dat zij in mind.er idiieelen zin zi ien zijn vervat, dan di-ô vain den presidei | |s maar al te duidelijk. [ \ Het zou voorbarig zijn om thans 'yeronderstellen, dat de vrede aanston gesioten zal zijn. Er zal stellig nog g ruimen tijd mee heen gaan ©er het zoov< k Zeiîs de wapenstilstand, die een emi aan den bloedigen strijd zal maken, z het nog wel wat op zich jaten waente flaar immers Engeland en Frankrrjk hi Kfennpunt daaromtrent nog niet kenoa; jmb&en gemaakt. En het 13 duidelijk a generaal Foch te beslissen heert of ( .vijanàelijkheden zullen woïdem gestaai Président Wilson's besluiten mogen v?: nog zoo'n strekking zijn voor den loc tler pôlitieke zaksn, — aan Foch &ta de besiissing ten opzichte van het krijg fcedi'iji'. En indiên de Fransehe oppe b'.'velhfebber van oordeel • mocht weae: dat .de krijgsbedrijven moeten woruc v^.rtgeiiet, dan zal de aanneming va iWil&on'a ,14 punten door Duitschlau duàiaan niets kunnen veranderen. iv.usachen is het, hoe ook d© toestan Bon moge ontwikkelen, duidelijk d; Diutschland den .oorlog def aitief verloren h-eeft. Het hee lioor het aanvaarden van Wilson's voo: ffaaixlen te kennen gegeven den oorlo le willen opgeven. lmmers, indien hi België en Noord-Frankrijk gaat ontru Jïïen om later den strijd te hervattei zou het een overmachtig©n vijand aa zijn grenzen hebben. De geallieerden zoi Ûen zich niet meer behoeven in te spai nen om de geweldige verd©digingsstelse te overwinnen, die de Duitechers 111 h< bezrtte gebied hadden aangelegd. E Duitsche steden tôt diep in het land zoi |en een gcmakkelqke proai worden voc fte vijandelijke luchtaanvalien. Dnitscî kna zal thans afgesneden woidrii van ci Beigische mijnen ©n van den erterijkdoj yan Lotharingèn, waardoor het den ooj log in materieel opzicht niet meer voor zetten kan. Dit ailes heeft de Duitéch rtgeering, zoowel als de legeraanvoerin ïiatuurlijk grondig overwogen en wai neer ^ beide lichamen dan toch hebbe beslcten tôt het aanvaarden van Wilson q. punten over te gaan, moet de oorzs d, worden gezocht in het îeit, dat Duits* 3r land den oorlog wil likwideeren en r- ©en vred© wil geraken, di© niet al at nadeelig is, Doch de geallieerden zul at zich fetellig niet om den tuin laten 1 0- den door de ©ven ploteelinge', vrede] g, veaiûheid als vrijheiciszin van het D(u.itsc r- rijii, waar het militarisme wel is ; m knakt; dooh nog geensz'ms is uitgeroc m en zg zullen hun eischen stellen^ w© n, aan een capituleerende mog©ndheid w le den gesteld. Eerst wanneer deze vo c© waarden zijn aangenomen, kan 1 >g Duitschland vrede worden gesloten. ] &r is mogelijk dat Duitechland thans rei d, beseît dat het zijn spel heeft verloo il- en zich onmiddelhjk ten voli© overge\ Lt, zal; het is echter ook mogelijk dat nog zai pogen het noodlot eenigen 1 fc© te vertragen, in beide gevallen evem 13 is zi;n vonnis onherroepelijk geveld. Ge e- l)aifechland zich aanstonds over, dan st 3T het allicht ©en gunstiger vrede t© wai le ten dan wanneer de geallieerden des al met geweld moeten bevechten. a, Tezelfdertrjd is gebleken dat d© ai m terdocht, die de geallieerden koestei u.- ten - opzrichte van Duitschland's „den it craci^eering" waarlijk niet ongegrond Le gewee&t. Het schandaaltje, dat in v t. band met rijkskanselier Max van Bac ni is onthuld, wijst er ondubbelzinnig ip dat het den Duitschers niet te doen it om hun land te democratiseeren, ^lc 3- om de geallieerden te misleiden, ûe > deze immers hebben verklaard niet and1* 1, dan met ©en democratisch Duitschla a te willen onderhandelen. Aan wien 11 -schuia, wanneer thans de geallieerden ï d roepen dat Duitschland sleohts ©en ( mocratisch masker h&eft opgeset om ^ weer af te rukken, waimeer het ùo de vrede, zal zijn bereikt? Aan d© Dt j. sche machthebberB,'die zich van d© ( ^ mocratische leuze bedienen om h&t la te redden van d© ellende, waarin g reaclie het gedompeld heeft. Prins M H van Baden, de opportunist, die in Janu; •_ van dit jaar in een bnef aan pn ! Alexander van Hohenlohe te kennen £ y ©en tegenstander van het pa,rlementarisî te zijn, die zoo veol mogelijk proi'ijt v d© militaire sucoessen der Duitsone [g gers wilde trekken en niet wenschte < ,(- er nog meer over België zou woyd e gezego, toont zich in Octobea* ploteoli j. "een aemocraat, die een „nieuw Duitsc p land' inleiden zou. Zijn toeleg setir te zullen mislukken, hij is aan de ka Q gestelo en op zijn naam is een vlek 1 „ Ko m en, die niet meer v/eg te wisscn is. Het is een pijnlijk intermezzo m ^ ontwikkeling der z.g. Duitsche democi e tie- Hoe zou het ook anders kunnen ^ een land, dat tôt dusver met den h n van liet militarisme werd geregeerd. s LEOilîiO ûËT0K8T*»g' ^ komt kiaarte iu d& lucht, dan.i aan upï w<ieraatwoord van Wilson, die d« ve:tlwijnmg der autocratie in DuiîschlaiK ® staken van de onmenâchielijkheden e wa'er en te lande eLsc.ht, vooraleer ei over een wapeusHlstand kan eepraat worden. ' keizer en zijn dynastie, aie de ver-#niwoord#lijkheid van den gxuwelijken oor-°'5 oragen, moeten es)-3t aftreden vooral-^ er Vrede kan zijn. 11 >vandien is eene y°°rwaarden voor eeai wa^penstilstand ai Je j)uitsche légers acliter deti iiijn te-ujtre^i en en aat de geallieerden de voor. a&i«to brugigenJioofd'en van dien stri>om "ezeilen. 1,J .. klopt met de wenschen diien ong «lad Maaniag, drukte. onder waiarborgen en vuiâtpaut;en zou-a de geassocieerden gelopt worden als I» eeu paardenmarkt. nog een vraag ? Zijn onder aut>-v.„ •e®reP6û d® anderô bontfenorsiten v*n puitachtfilhd ? n„,,Mier zijn er bijna even groote t • giarii als de keizer en zijne zonien. DnL 'neaoel6P de,n Iconing vun B'eieren,. Wiifûi^u i1' ' P^0 Eeopold en andere iBev US° s" België zal de naaan van ifnii- U even vervl°ekt blijven als die van en Saksen. barrl.P,!?TlrBoil'e soida,tan zijn eanivoudig beii] 1 111 wre6dheid en. on,menscheli|k- lliet dat BeiQl'6a vooral Oui, Bei t °113j e®er ^e'3'3en giestaan en dat 'ivisme * aiveiige grap van hecae- 8ehe iln2 t<iUw1 heeft 8:ez0t met de Duit- en Doiiiif10,01. te Gent, de beatauriijk# 1 ontieke scheiding enz. Hing' vuTw, T u°k 8«daan piet den ko- *«>« vïmSC.f "rl- Wat geschiedt er met de Zahrirtgiem \ Baden. Als bondsvorsten en hunne dynastie v dienen hetzelfde lo't als Hohen'/.ollern. . die Duitschers ze niet verjagen, kan geen spraak zijm van vrede. De valschheden en snoodheden van -K ' van Baden zijn thaLS te schitterend gel: ven om nog ietwat vertrouwen in dien. nus te stellen Het is zaak der Duitsthi dat hij aanblijft of niet, doch hij heeîs ; daan met zaaien. Duitschland mag in aile geval niet in staat zijn den strijd te hervatten Foch is de arbiter en er is geen ande Het is uit met ijidel gepraat, dat te maar boter aan de gialg blijkt, aïs de om: taire partij steeds meester is en bevel f de Leinster te torpedeeren, om den oor) te kunnen voortzetien. Zij zegt knmers ( Duitschland niet verslagfcn is en een e vollen vrede kan afdwingen. Van vrede en spoedige terugketar nf Bclgio is esr geen spraak mieer. Duitschland moet eerst vesrslagon zij met de wapenen en niet door de diploœ tile. Wae alet hooren wil mqet voelen. Intusschen verrichten Belgien, Britten Franschen goetl werk in Vlaanderen en ders. 'Kortrijk is op het punt door de Belg genomen te worden, die al dus een spo wegiicnooppunt van le klassje meester w j den. Daardoor wordt Eijssel met de sted van het Noorden- meer en meer ook lan het Dosten omângeld. Wanneeir de Duitsohera niet vlugi Rijjssel muizen staat hun een Metz te wat ten als de Franuchen in 1870. Meenen met de Noord-oevetr van de Le tôt Kortrijk en Noordwaa<rts langis de spoorweg, tôt by Ingelmunster is in h£ dea van da Belgen, die ook Th] oit esiGt begptn'nen te bedreiglen. Thans zullen «y de Leije overstek't Moeskroon en Doornilik traohtea Wil I II—MM ■ — I I I—I—I ■■ II —■■■ 1 « MM W De activisten ©n Vrij Belgie Da ,,Duitsche Nieuw|e Genteote Cour,a|r dà.gblad voor Ziiid^Ned-erland .(sic.) vain Oet.. schreef: Hoste Jr. is eea Via min g die ^k met de Vlaamschie bewteging o-ngettwijf uitatekend meent. Niamand zal dit tôt twistep.... D:0|»r zijne metlewerking aan 1 België en het hcrhaaldelijk publioeeim ^ prtiliels in de Ho'llandsche bladen, ht ®lr hij medegeholpenij op ©ii3>t gering t© scib Ve" lté» wjij/e, tôt hett kfânibàar maken '"0 HoIl,a|nd zeK van de rechtvaardige gra slagen der Vlaamsche bewiegii.nig, van < toestaind van verdrulcking waa.wndex Vlaimiing, op ©l'k gebied, d«or de E or" glische Fransckgezinde staatsregeieœing 0,F" lijden had. Bezvvaarlijk kain die hovjd Jet nog passivisime genoerod worden; de h Ie k Hoste heeft het in zijn joiimalistisdhiai zigheden ton bâte van het Vlaamsc >l3ri vr,aagstuk Wellicht even zoo druik als ;6If BESTE ONDER ONZE HUID1GE AC let VISMSCHE JOURNAMSTËN." ;lJ<| .W,as hef diezelfde Il-o&te niet die Vlissingen zegde dat de activisten di atetn iaan de Vlaamsehe bewe-gitng h,ad!c 1.a" bewezen ? îh- * De Nieuwe ,Gentsc'he Ooiuratit (10 Oc , b'&r) schrijft VRIEND Hoste. ' Dtie vriend laat maar begaan. en « » * L?~ Het ,,Vlaamsc-he Nieuws" van A. Boit ils iem Verhulst maim den lOden OetoJ de verdedigintg vain die heeren F, v en Ca.uw^l.aert en Hoete jr. tagen ' het ï °P gisch Dagblad. . 13 Dia pleitrede ging vooraf met schin wiotordem op het plapicyen staatjo. d1. 'ar O'nis Bielgisch vaderiand dat de bew.on :iS ring ©n de sympiahtie der gansche* wiea> j heeft afgedwpjnigem,. rj9 Felicitjaties, hei&uen van Vrij België d« ,llr ©en Vorhul^ vardedigd te W'oaxlen.1 le- * « fî j4" 1,4 îlot ViaauisotH) KafeïiWB drukfee de • h micïivatting van Hoste jrns. jongste aj ; kiels in de Nieuwe Rotterdammer ov H©t Duitseh blad voiwl ze intéressai Men weet dat La Gazette des Ard< trias het Duitsche giftblad, d)e artiktls v Lie Bonnet Rouge van Almiereyda «a Dm overnam. ; » • Zqo nemen de aotivistische bladsn, ( » jmtet Duitseh geld zijn gosticht ©ni 1 aTl hangen van de Bol^iscihe ^bbeiluag de ; ■ tik^ls van Vrij België oiver. yj. Het zou de imoeito loonrai een opga te in|aken, van de hondeirdepï artikels of t trefesels vajû dit w'ieiekblad die in die blad ,i° van landwerraad vêrschmeln zijn. 'u- * * ut * niç. De Duitsche N. Gantschfâ Ct. van !^_ Oetobigr çchrijft : .Frans Van Cauwiejaert sohrijft in 'V Bielgiië een mierkwaardig arti'kiel waarin 1 . opsommend wat de Belgîsche ragieeri sinds het uitbreken van den aoorlog haar vluciht naar Le Havre voor de vl> ^ w^zenlijkiing van het Vlqamsche recht het werk- stelde. miùdJe zijn opiinie wei geeft geen vertrouwiea te kunnen h? ib>en in de schijnmaJnoeuvras di-a de : — geering nitvoerde om die Vlamitigen an gemoet te komen." Dan volgt het ganscihe ,,merk\Vaardiig ht- arlikal van den TOOirzitter van 1 ^.1§ Vlajarrisoh Belgisch Verbond. er Het zelfde Duitsch-Vlaamische blad v 12 October drukt eveneeins het axtii ;ax vain Van Cauwelaert tegen Augi. De fWiini île- en minister Vanderveddie, en waa-rin ra- weeral de Beigische reigieeiring tôt activisii ;rs opw«kt. y®. Van Cauwelaert is een kostbare mec w.erker v.an de activistisehe blaadjes. c » gansc'hei kolomunen miet zijn proza vuIIk Hij laat hegaan. rë. ch Klachten. di- Wij oiatvangen klachten over de laat ;a£ dige en. onregelmatigo bestellimg van , og blad te 's Graveahag© en te Scheiveningji iat De administratie neemt de noodige ma îr- regeJiaiy>m daarin te verlielpen. lar te Rukken en Kortrijk t)e omsing©l&n en nemen zo'nder dat er veel schade aan a stad gebeurt; 1a- * Van nu af mag mm zeggien (M de Di sohers fie Rijjssel aog sleohts over d|c e® spoorweg naar Doornijk-Bruissiel kunn< el- beschikken. Deze zal weldtra ondter h vuur van het zwaar geiachlut der gmlUe en den liggien. Dr- De spiporwegen Lichiteirveldlei-TMelt, O or- leanark-Tli orthout en Lichtervieijjie-Brug ten, zijn re»edt; onbruil^baarj. De IMgen moet gts thans L-ichtervefido genomen hebben en rt ken stellig anaar Àrdoyje-Thiteilt op( ^ uit - dat de kuat van zelf moet vajLletn met fa- het nog voorhanden zijind© materieel en 1 troepen die er zich bevintlen. ije Z. vain RJijBeel wordt de omvattin| n beweging door de Britten voortgiezet, d in- wanneer bet zoo foraitiniijk voortgiafût, roi ut Doorn>ijik de Belgen zullen vervoegen a de overgaaf van Rijissal niet reteds gefceu a, is. ou (Ongecorrigeerd j Legerberichten der Entente t", . " * i° ^ Hohenzollern moet eerst verdwi]nen. eldl De Duitseh© wroedhsdsn moeten ophouden eer èr vreda J kan zijn, zegt Wilson. 2 De geallieerden eischen dat de Duitschers zich achter den imi Rijn terugtrekkan. bemi De geallieerden zullen de bruggehoofden van den Rijn df bezetten als waarborg voor een wapenstilstand. ■ôiL-f te Max met het dubbel gezicht blijft kanselier. ing ^ Vorderingen der Franschen in Champagne. M0 De Britten vorderen tusschen Douai en Rijssel. ClISi n- Durazzo genomen. te Spanje nam 7 Duitsche schepen in beslag. Garrbs gesneuveid. t0 Het offensieî aan Sic WesteSijk front mis ^ xer Het Bslgischs legerberscht. ain «W LONDiEN, 15 O&t- (Reu ter). De Fw scih^n en Belgen zietten hun epiiharscih op 1 'P™ geheete aanvalsfront vioort. Op den Idsikl; i- vleugel vorderden de Belgen verscheidel ^ kilemeters bemioorden den spioorwieg Ilap 3 zaenue—Cortemarck. In het midden vk mieesterden de Fr^nsûhein de geheeile hoi^ ^ vla,kte van. Hotoglède ien veroverdén fr, ©n Gitsberg. Fraïusclue ruitarç stak den strai we-g Roefiselaeirei-Thiourout eveir en ruùite 1 ^ naar Lichterveide. Op ttea récita, vicu^ 'ti-t werkten de Belgen mfâde. De Engeischie ^ die nueer ziddw,aarts opiereieirden, vèœoiw 11. (ign iWS/nc'klerhoek en Letndelede en b'erei ^ ten den spoorweg Kortrijik-Ingielm'unster. Me 31111 dan 7000 gevangenen ien 80 kanonnen js'i rai geteld. De Bedgen niajmlen een gehe/d* regimentstaf gevangen. liiei al- HAVRE, 15 Oct. Zonder- g)3sahutvoort u'i reiding hebben ^de Beigische en Frans'c troepen den 14 en October een nieuwen ve zegevierenlen stormaa^nval op de Duitsc it- Unies ten uitvoer gebracht. De vijand we ein over al overhoep geworpen, ondamks z1 hardne.'kigen en waarlijk wanhopigen genstand. Handzaeme, Cortemiarck, Gei 11 St. Joseph, Hoog'lede, jBevere-n, Rumbel Beijthem, Oucicene en Winkel St. Elioi v i-Sj! len in onze handen. Terwijd de Fransc ijj. troepen zich van Roulers, Rousselaei ng meester maakten, veroverdejn de Belgàsv; en soldaten Isegkem, zeven K.M. Ztuid^Oos ar« lijk daaivan. De bevrijde burgarlij'ke 1 in volldng in de heroverde steden en dorp a-1 badpaagt duizenden pei-sonen/. m- In den avond van 11 October werd e yr>" vooruntgang van 10 K.M. gemaakt. II t® aantal gevarcgenen bedraagt verscheiden duizenden en neemt gestadig toe. De B1 û" gische troepen hebben er op dien dag 35 "®t gemaakt, waaronder eea kolonei en 0 geheeden generalcn staf. Eveneens is a6^ ontzaglijke h^eveelheid materiaal in on handen gevallen, o.a. zes bespa,nnen b; teriien. hij me Roasse'aere. HAVRE. 15 October. De Bielgische tro ljja| pea zijn 11a de Er,ansehe troepien, die Roess ,1^ la,ere hebben vefmieieisterd, deze stad biune gotroiken. Alvorens haar te oalruimun he __ ben de Duitsc;hers versciliieidien bcanden vc oiorzaakt en pleinen ondermiijnd, waarv' een 2fiter taantal is ointploît. De burgerlijî Jxi~ b,evolking, die in de stad was ■ achterg na bleven, snelde de betvrijders tegemoet < w(eizen hun de kelders aan, waariin gioiep« Duitschers zich hadden verborgen. Wij w Ben de eerste Belgen, die onze laradgepooe *7 sedert de Duitsche bezietting terugzagen. i to bereidden -ons een geiestdriftige ontvangi Vr^jd,ag 1.1. haddem de Duitschers de haï geleg^f op de levens!middieienivoorr,ad:e(n v; L1^" het voedingseomité vain Roeisselaere, voi 11 een wjaarde van, 500.000 franken. In eeni ïn sclhuilplaatsein in de stad he,eft men opsLa plaatsien met mieiei en levensmiddelen aa îr" geitroffen, die w|aren vernield. Na de bi: gers te hebb'en gedwiotnigiela hun wonmgen 3r- ontruianlein bebbien de Duitschers de buizj SI® geplunderd en de mienbiei'ein weggenoanlan o en niajar Duiitscihland te vervoeren. Vervolget ik'- hiebiben, zij de burgerli|kie bevollcing vereenij ■oc top, hajar naar den wieg van Roesselaere nai al Mjeienen gebracht. wjaax zij haar geduneni de twjee d|agep: zonlder voedsleil en zofnider eelni, aohuitîpjfl^ts hebben acjhtergelaten. Een gem ' a|antal deze? ©ngelufckiigen slaagidten er in le, onitfcopmi'en eû de staid wieer ta bereàfotei ttd Een duizend persoacn biegroetten de bevr 1»3 ders 'met ooibeschrijMîjiEe1 vneiugde. Belgiisd rd vlaigglen. die gedurende vletr jaren voior die OTerweldiiger • verbiorgen warein gehoudlei werden ontploodid en de Frainsohen trokte een versierde stad binneinn. Tfiiejn do Betf ' giisehe troepen verschemen, werd die; gCle&tit .driift uitbundig. 1 Meer.en bszsi. DON DEN, 15 Oct. (R e u t e r.) De Britten hebben Meenen bezet. in- De Engelsch© linie. jet LONDEN, 15 Oot. Uleuter.) Om 3 ^ uiu- hedenmiddag liep ouze linie van N.O» Meenen, dat wij hebben vermseeterd tôt een d- mijl noordoosteiijk van Kortrijk, daarni» :r-i naar Iesieighem en Turkyen, tôt midden den •gH weg Eoesselacm—Thourout, dan tôt eea •fô mijl basuiden Thourout ien vervolgieinâ ^ westelijlc lot Corteauarck yïy Deze vooruitgang van LU K.M. ovef N het geheeie iront brengt ons tôt ûidit I1- de spoorlijnen Kortrijk—Thourout &n Thou» !r- l'out—Ihielt—Gent. De Duitschers moeten| ^ zich verlaten op zijdelingsche verbindings. p1* wegen op hun voornaamste ■ frontlijn Oost-' i,a ende—Brugge—Gent-Brussel,, hetgeenhnm' positie zeer ongemakkelijk maakt. Onze vooruitgang in de richting v*an Thouroul _ bedraagt twee mijlen. h®( De Belgen 0 ij K 0 r t r ij k. an LONDEN, 15 Oct. Eeuter meldt: he Belgen staan nu in de buitenwijken vafl," rd Me ene« en binnen twee mijlen van Kort-jn rijk, Hot Franscha iagerbericht. PARUS, 15 Oet. H.N. di'aad(ioos. Tn îf" den loop van den nacht en hedurende do u0 eerste anorgenuren zijn de ï'ranschen op \erdchillonde punten van het iront voor-ratgskt'.arien. Ten Z. van de Serre hebben zij bezât genomen van Rennes, Bareniton, ^e" Col en Monceau-le.Vaast. Ten westen van 011 Rethel hebben zij Nanteuil-sur-Aisne ge-' iiomen. Ten westen van Granpré zijn zij eu de Aisne voorbijgetrokken, Olizy .en Ter-et mes zijn in hun handen. De Franschen © hebben in dit district ongeveer 800 gevan-ei- genen gemaakt. ^1 PARUS, 15 Oict. Officieel avondberichî, 311 Ten N. van de Oise hebben de Fransehe® ror bij1 Assonville vooruitgang gcsnaaict. Ze bezetten den Zuidelijkea crever van de Seav 1,:" re tôt aan Pouilly-sur-Serre, dat m hun , handen is. De Franschen zlijn eveneens ten N.O. va!a Marchais opgieeahoKen, waaxbiji ze 4O0 ' e1- gevangenèn maakten. Verder naar het e-1 bomachtigden ze Selve en Nizy-le-Comte. aL Ten W. van Grandpré houdien de Frauj. 'ù~ schen den weg van Vouziers naar Grand-T_ pré bezet. Ze hebben in deze etreek weer! un> meer dan 400 gevangenen gemaakt. ^ Het Engeische iegertserichî. >ni LONDEN, 15 Oot. (R e u t e r.) Office*, ^ avondbericht : We zijn het kanaa] van da tu, boven-Decle aan weerskanten van Pontaw !liji vendin overgestoken en hebben E&trouvedw ;t, les, Neuchin en Auvin genomen. idj Verder noordwaarit, maakten onze tro&j m pen in de buurt van Haubourdin vordterin» yc gen. jet Van het Britsehe front bez-uiden de Ledé g. niets te melden. 2 ïan liet_Zaidelijk front m Het iiatiaasseke i®ggrb®rieiit. xs| — 5<i ROME, 15 Oct- (H. N., draadloos.) Ixfc ar vendigp plaatelehjko geveohKiSibedtrijvifcheiq De van de Garde tôt aan het Brentadal me^ krachtig vuur van ons geschut in hel )d Lagarinadal en in de Vall Arsa. Patroolja. te ontooetingen te onzen voordeele in dig ai.; Conce Laghi, de Posina en in het Lassa.' ijb dal, op de hoogvlakte van Aslago hebbeO îe onze verkennangisafdeedingen levendig^i i)nj vuurgevechten gehad met vijandelijke vooiv a poslten en zijn dlaarna zonder verli^ziei^ in) naar onze linies teruggekeerd

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Belgisch dagblad gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in 's-Gravenhage von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume