Belgisch dagblad

1097 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 19 November. Belgisch dagblad. Konsultiert 19 April 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/cj87h1fj7s/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

f ,4« ~ *> -T ;mi^-ang" DINSDAG 10 NOVÉMBER lOlSi J*o. 56^ A B 0 N N -S il £ N ï E N.' Per 3 maanaen voor Nederland S J 2.50 franco per post. Loase Vgnmmers. Voor Nederland 5 cent. \TOor B'aiienlartd 7'/i cent. N Den Haag, Prinsegracht 16. ^Tefefoon i$ed. en Admin. 2787. BELGISCH DAGBLAD Merschîjaeiidl ie 's-Gravenhage, elksn werkdag te S2 ure mïddag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. tir a ^ A D V E ÎTT E N TIE N. Van 1—B regels f 1.— ; elke regel meer f 0.15; Becltme* 1 — 5 regels f 2. — ; elke regel meer f 0.30. London : Dixon Home Lloyd» Avenue E C. Parijs: 7 ATenue d'Antin 7 < B.©voiutionaire gevaren. (iNBRUKKEN VAN EEN NEUTRALE.) o-root© gébeurteinissenï speletn zich |aan die ?&mBddelli|k© grenzan v,aïi Nectar!and af ©n ! ioIc in cils la,ad z»i£ zijin de tijdm Svasi-[ i^. Even bniian onze Zuîd&lij'ke grteiniziaa : leoft d© he^ïlijlk«' bevrijding plaats vain bat ytrisdie lamd ©n elk© dag w©er bwagt ic/de iijdiiig van de vorlossing eener 1M-ijjoiie sud. Gcmt, Anitw©rp<eiii ein. B;rus.sial a{.i acht«i«»avolgcins door het Belgiscbe tel-fer bezé't en Koning Albert is sr iaan (liett Iwîd ziJneT troepan plecbtMatig biiinfengel- 5] :kk«u. i iWieJk c©n -venukkvlijik scbouwspfâl mOet ïiiet zijin gewaest die iintoeht v^n de» B©1-• Wsiciheai Koning in Àntwcrpian en Bfussleil! w'xçy jarem hiebb&n wij! w op gewajzibt; wij, ^t'UBTlanders, die luebbein meegeleuKl tr.wl figlgiô's lépiscbcn strijd ©n îxiibbalzcnd Bia,ar jdio Ycrlossing bebban uit,giazi©n. En wij voii-geti gï©tig de bladen o.m te leizàn ho© IKo-jnl'm-g Albert de st'id i3> iâuj^getrbkken, |wrlko stiiaiten hi| is gepiassiaard en waar biji js gebuldigd. In onze verbsfâlding ziiein wij Ji»m t© piaa.rd door de licht-eindia zonnehsitra^ 'tel irijden, tussclwai de golvend© ge.esilidriit fige meinigie. 1 i,ang zal liet dus niet m©e>r durca voôr Ida t geheel België zal zija bavrijd. En «lain p'taiat îieit nieuw© België de grooto taak vain jden wed'eroipboijw te w.aicbtein, die veial van zSjn ikraohtan veirgan zpl. Op a,ilo gebcieidl: leçon omisoh, politidc ein culturoieJ anoet Bel-gio ©en nieuw l^vern begidnani en vvie>i:ni]g( •*nl alliC'ht in do toekoinsit Inog harinTOiea W-.n het België van weBetar1. Ci root» sîaalsl-lipiden zijW «r noodig om j,9 beipiatea weîte jriitieke koers Beilgië «d moeten volgiew H lopzidht© Z'ijiniecr iniierna.tiona.te p'Osi'ti© on, bclcwaiine mann©n di>r "wvtoniscihap zullem w.oiri-j^ien opgero'epain om, Beilgiië's ©cicmo;nû&ch î>etyfem J,e regeien. 0,ok het. tal'einvr^agstuk ^a,l daa idcfinitief moetffn woirdem 'opgieloat ©n ,allés jffai aan d© activis'tisoh© poiifcieik hcrimmaint kal grondig m'03t©n wordein weggeiwis'Ciht. fl,aa,r ©erat moot Iielgië ganscih'eiiijik hieirsiseild' Siij'ii ©n het norninij© leveia zw veol ImiogeJijUt fe&rvat ©n de Vîaamscfe mlainlnein, di© leeda jaansterads radicale hwvoa'iniingen eisoban, — Iiuin- moet vo^orloopig dm momd word©n gesn&erd. Ilot heeft op. d© N'ederlandeirs ©ein Idm&vigein indruk g©m&akt, dat da leider ta het „Vlaam&ciie V©rboinid" deslijdsd©n (jvaoimg tétegEafisch ©is&hsin heeft geat&id, jlpeti het Belgisohe léger nog in eem zw.areiii fetrijld was ge,wikk©ld ©n de -wapsinstilstawï Jnog miet aanstaaiid© waS. Dit moment soheiein pis ial he^l ong©lukkig geikozàn ©n het bkieà Bat meii er in Havre ©v©n zoo .ovetr (daaht, fear jri.en dem voorbarigwn Vlaming uii©t |et«s v,an antwoord hoa-ft gedi©na. Een andei© strijd staait B.elgië, ©vanalai N©deiiajid, te wach.t©n: d© sti"ijid t©g©n d© amarchie. Nu in Uuitschlainld het ioiud© r&-ginie is ingesfcort, zullan db teigjeinwoordig^ Ici tiers pagan oui ook in Balgiô ©n in jaili© a.ndeTO iandon revoMianaira bewegiingan op iouw to • z©tten, in da hoop d© groot© |al-it^k©m'ng te OJitgaan. VV,amt lîat Dait^ho volk \v©at zeer go©d da,t bat, dooir d© militaxist-tische reiaietioinair© pairUij ov©r boord na giooiiit'ii, ni©t zijin schuld atajn dein wesreido'Caj-log v,an zich afgeworpein baeft. Seh<jid«aî.aun, ©n Ebert, di© thains mat OTein,v©al to«wi]dit)g V|0Or de socialistis'cbe politi©k opkoumsn als zij dit, tôt voor 0&ti h.alf jelar, vooir (d© Eacj-lionaire regaeiringspolitiak heibiiMn gisaaan, lio-pe-n overial eldars «eTi r©volu(i© t© VOTwefck©a, Ion einda aldus h©t D'uitsdi© volk wederojni veilig binmea het kader dar bei-chaafd© wet-l'eld t© loods'en. [n Nedarlaind is zulk laan poging ïeeds ond©i»oimiein, dooh zij schijint op «en voll©dig fiasco t© zijn uilg©draaid,. BuideJ^Sc is ©aht©r gebleken dat Ttoalslir^t, die 'op slaafscih© ©n belaroimpian W^z© d© B.uitscha hel^ngeai dient, ©en révolu ti© ,,'miado in 'Garmiainy" hier t© landa wilda v©i-w©lkk©n) om laldus tôt de aansluiting van Nederiandi bij BuitS'Chland t© geraHcan, waarnaa.r hijl refids te goede'r trouw herhaJaldolylk haelt g©-streefd. Troelslra hooft gedurende dan g©lL.*j( ]©n oorlog niats iajideirs dan gepoogd om ,hiat geruïn€©rtlt» Unitschl,a|nd uit heit moœas t© taiebkan. Dooh Naderlaind haeft ondubl^edi-i zionig getoond de Duitsche navoluti© 'ni©t te wcns-chein «n België zal dit ev©nzaer dosu. A Via.rit het is niât lO'nwaarschijnlijik dat d© teg©nwoordig© lejdars in Duitschalnd, zod-dra 'bet Tevolutionaire gezag wat zal zijn iga-©O'nisO'lideei'd, zull©n ti'achten onder republi-'kfiinsaho vlag d© .oinuringend© landen onidiem liun machtsîeei' i© teangien, g©lijlk mat Uiuilsdh-Oosteniijk geschiedt. Nu het mdlii tari s ma ©r ni©t in gaslaagd is Antw©rp©n ©n de Notordzeaknst ija veiroiveiran, zou het socialisme wel ©ans kuminein bapiroaveirjdoar soci.alisma wel ©eins kuininiem bepTOevan door ©an revolutia Z0'»w©l Nedeirland als Betlgië tôt e©n d©el v,ain bat groot© socmlistischiâl vorboitid v,an Middein-Europa t» makaa. Dit gavaar is zeter niât g©h©al dankbaeï-dig, betgeen in de laatsitie dag©n hi©r ta lainde geblakein is. Bfalgië zal 7ich, evema-ld Nectar) and, sdhrap mioiebein zebteai tegeïi elke poging van buitan om invloed uit te oefia-tojefn iop zijîn inweinidiga politieik. En daarom hefiitt het 'tDuitaobo socialisme ims®chi©n «ven zaeir t® vr©az©n als bet militaristmO, dat zop jivst veiinietigd is. LEORINO. Onze Hollandsche vrienden. Het Hollandsche publiek hebben wij gewaarschuwd en steeds gewaarscnuwd tegen ongevraagde bemoeiingen van de Nederlandsche pers die op enkele uit-zonderingen na samen met te vele Hol-landers het activisme en de activisten heeft opgeblazen. Niets heeft de Belgen in hetalgemeen meer gekrenkt dan die poging tôt twist-zaaien tusschen twee landjes die door de natuur zijn aangewezen als beste buren nevens elkander te leven. Niet minder dan het Handelsblad, het-welk van ophitsing niet is vrij te pleiten, l'cf1 dezer dagen (lxNov.): v an ernsti^&r aard is de ontstemmmg, |oor enkele heethoofdige Pan-Nederlan-|&rs als de heeren L.- Simons, "Vaa Es en Van Vessem en d9 heeren welke zich voor e a kortstondig professorsambtie te Gent hebben laten vmeten, hier m andere, meer g'"'zaghebbende, waaronder ook Vlaamsch-lieaad^ kringen teweeggebracht. Niet alleen die anti-Belgen maar ook nog andere Hollanders hebben zich aan België vergrepen. Onder ae jongsfce blunders wnzen we op het geval van zekeren heer M. Men-iaels. een Troelstratist, die met een bij-liundere zending van de Nederlandsche Ngaring naar Belgi ëis gegaan. Die Hol-.'.fiaiaer gaat er prat op het volgende te yertrllen: . i i.loen ik we&r buiten kwam, stond in ftan rgtuig een vaandrig met zwakke (item Jet het volk te spreken, dat hem niet t>e-Kro-ep. Ik heesen mij in het rrjtuig en baia het woord. In net Fransch en in F&t Duitsch hield ik redevœringen, in *u weke ik de situatie schetste en aan-Wong op vèrbroedering tusschen «e DuftPohe revolutionairen en de Bel-{psche ourgerg. Dat geschiedde en heel Wen middag was het daar en op de bou-h'vards een waar volksf'eest. De Belgische bevoking stak h'aar nationale vlaggen Wit. iiii' M-ei'd op straat gezongen en ge-uaiist; er was vreugde alom." r. v'.ndt men dien vreemdelmg die fcich met zaken bemoeit die hem niet aan-gnaa tn de verbroedering (!) tusschen w Duitsehers en hunne Belgische siachifc-vi îîrs aanpredikt in het Fransch en la Dunsch. .w?lniS die taetlooze individu in •Vj bolsjewikisme geslaagd, dat denaelf-«en dag een oproer tusschen Brusselaars f a " u'^c^e™ ontstond en 90 hunnearwer-gedoed o£ gewond. \xet . •L,G1Sen zgn ook niet g_ediend met - gerKip van den heer van Kol m ■■ Met welk recht heeft die man van Stockholm te Gent in het openbaar ge-sproken? En wat schuilde achter zqne reis in ae legerzone? Laat cn8 allen vermijden wat tôt ont-stemming tusschen Nederland en België zou kunnen leiden op de politici en de pers drukt een zware verantwoordelijk-heid. Het Belgisch Dagblad zal api beste doen cm wrjivrngen te helpen vermgden door de Nederlandsche te waarschuwen tegen bemoeizucht. De inschrijving van Belgen. Verscheidene lezers uit Den Haagklagen over de wijze waarop de inschrijving van Belgen op het politie-commissariaat Alexanderplein alhier gebeurt. De forma-liteiten gebeuren zoo langzaam dat slechts zes personen per uur kunnen opgeschre-ven worden. De Belgen kunnen buiten hun beurt'afwachten. In dit gure weder is dit niet aangenaam. Dit verwekt al wat gemopper, wat de volgenden uitroep van een politieagent uitlokte: „Nou, als dat niet beter gaat zullen wij die lui Nederlandsche tucht aanleeren." Een verzoek aan den heer hoofd-commissaris van politie in Den Haag, zal voldoende zijn om de inschrijving te vergemakkelijken, daar de Nederlandsche autoriteiten verlangen dat de Belgische uitwijkelingen met een goede herinnering aan Nederland naar hun Vaderland terug-keeren. i Frânsche vluchtelingen. In September j.l. werd te Maastricht een Comité gevormd tôt verstrekken van hulp aan de Fransche vluchtelingen. Ailes wordt door dit Comité in het werk gesteld om het lot der ongelukkige vluchtelingen, slachtoffers van den oorlog, te verzachten in het bijzonder door het verstrekken van versterkend voediel en door het verschaffen van allerlei in-hcMingen.Doch d.t ailes vergt veel geld, daarom werden inteekeningslijsten rondgestuurd. Op Ide île iijst werd reeds ivoor 3672.50 gld. ingeschreven; terwijl de 2e lijst 1316.00 gld. opbracht. Zend'ngen in geld of natura (levens-middclen, linnen, enz.) worden in dank aanvaard ten huize van den schatbe-waarder, den heer Félix Poswick, 47 Prins Bisschopsingel, Villa Park te Mapstrichi Légation de Belgique à l La Haye. t ÂvîsT ~ ? La Légation de Belgique infoime le» <-Belges résidant en Hollande de ce qu'elle publiera toutes les indications utiles r concernant la rentrée en Belgique dès r que les circonstances auront permis g d'organiser cette rentrée d'une façon t normale et régulière. ^ Il est par conséquent inutile de s s'adresser, soit à la Légation, soit aux v Consulats, en vue d'obtenir despasseports v pour la Belgique, avant que les indi- a cations précitées soient publiées. v Belgisch Oezantschap ta ^ 's-Gravenhage. j BERICHT. j Het Bdlgisehe Œezantschap deelt mede c dat het aile noodige inlichtingen omtrent ^ den terugkeer naar België zal bekend maken, zoodra de omstandigheden het ^ mogelijk zullen maken de terugkeer v normaal en regelmatig te organiseeren. ^ Het zal dus onnoodig zijn zich tôt T het Gezantsehap of tôt de Belgische ^ Oonsultaten te wenden om paspoorten j naar België te bekomen zoolang de bedoelde inlichtingen niet gepubliceerd ^ zullen zijn. ' < Vôôr de ontruirning van ! Brussel. : Wij laten hier het omstandig verhaal j volgen der gebeurtenissen die voor den 14 November j.l. te Brussel plaats gre- : pen. Z6ndag sloeg een deel van het gar-nizoen aan het muitçn: In den morgen arresteerden zij de officieren en ont-rukten hun de epautetten. Aan de ge-vels der officieele gebouwen werden overal de roode vlaggen geheschen. De Duitsche overheid hai blijkbaar aile ge- ' zag op de burgers en de soldaten ver-loren. De Brusselau/s die sedert 3 weken de bevrijding verwachtten, be-vlagden hunne hulzen. De revolutionai- : , ren doorkruisten de stad. met roeda vlaggen voorafgegaan en onder het zingen der Marseillaise en der Internationale. Een talrijke ménigte bevond zich bij de Avenue Louise. Enkele soldaten, die gehoor gayen aan de aanmaningen der muiters, protesteerden mede. Prins Ruprecht van Beieren, die gelîuisvest was in het oud hôtel Errera, aan den hoek van de Avenue Louise, kwam buiten om de soldaten toe te spreken. Doch dezen jouwden hem uit, terwijl hij vruchteloos een oproep deed tôt de Beiersche soldaten. Een mitrailleuse werd in actie gtsteld. Het comiteit 'van soldaten trok de wachten voor het hôtel van prins Ruprecht en Luitpold terug. Prins Ruprecht en Luitpold zochten daarop een toevlucht bij den gezant van Spanje, vanwaar de laatste zijn regiment vervoegde, terwijl Ruprecht de wijk naar Holland nam. Dinsdagavond, verklaar-de hij de in Beieren afgekondigde Repu-bliek niet te erkennen, en de beslissing van het vojk afwachte. De gebeurtenissen volgden zich mid-delerwijl spoedig op. 200 afgevaardig-den der Soviets van Berlijn en Hamburg kwamen per spoor aan en verspreidden zich in de stad. De Duitsche overheid die naar Berlijn telegrafeerde om instructies in te win-nen, ontving bevel met het revolutinair bestuur samen te werken. Von der Lan-cken, hoofd van het politiek bestuur, Freun, eerste voorzitter, Daniel, voor-zitter van het Waalsch gouvernement, Hurt, gouverneur van Brussel en Schei-den stelden zich ter beschikking van het comiteit van soldaten en arbeiders. Zij kwamen bijeen in den Senaat. De me-nigte opgehoopt vôôr het Paleis der Natie, opende met geweld de deuren van het park dat sinds vier jaar was gesloten. De betoogingen duurden den gan-schen dag. De" stoet doorkruiste de stad, en verplichtte de officieren zich van' hunne kenteekenen te ontdoen. De op-gewondenheid werd Maandag noggroo-ter. Onlusten ontstonden tusschen loya-1;stische en revolutionaire soldaten. De îachinegfeweren traden in àctie voor de leurs nabij de Noordstatieenden Kruid-nin. Dit voorwendsel namen de Duit-chers te baat om op de burgers te chieten, waarbij vier hunner werden ge-ood en velen gekwetst. Een dienstbode an M. Boel, Place Rogier, wed met een olk doorstoken. De sôldaten-muiters «gaven zich naar de Bank Allard en ischten een millioen. Zij keerden terug a 50000 frank mede te hebben geno-îen; verschillende huizen werden leeg-eplunderd; de Soldatenraàd, die zich 3t Oorlogsraad had gevormd, verôôr-eelde den kanonnier Karl Krasowks, ie zich schuldig had gemaakt aan dood lag en diefstal, ter dood. Het vonnis ^erd onmiddellijk op de Place Rogier oltrokben, in de tegenwoordigheid van 1 de leden van den Raad. Al de deser-;urs die gevangen zaten werden be-rijd.Op initiatief van senator Colleau, waar an de moedige houding dient bewon-erd te worden, maakte de politieke ge-angenen van den toestand gebruik om î ontvluchten. Ten gevolge van dezei ebeurtenissen zagen de Brusselaars in lat zij zich moesten onthouden deel te lemen, op welke wijze dan ook, aan de ►etoogingen. ,Een proclamatie van de mrgemeester der omgeving raadde hen lit aan. Mr. Lemonnier, d.d. burgemeester van Jrussel nam een besluit, waarbij elke amenscholing werd verboden, terwijl de >estendige deputatie van Brabant den erkoop van alcohol en sterloe dranken rerbood. Anderzijds richtte de arbeiders->artij een manifest tôt de bevolking. Deze aanmaningen hadden voor ge-olg dat de bevolking de Duitschers zelf mn zaken liet beredderen. De soldatenraad liet de Engelsche ge-'angenen in vrijheid stellen en vrœg te krlijn de bestraffing van de moorde-îaars van Miss Cavell. Hij publiceerde :en oproep waarin verklaard werd dat le particulière eigendommen in België :ich onder zijne hoede bevonden en dai itrenge maatregelen zouden genomen porden tegen al de daden van plunde-•ing.De intocht der Belgische troepen te Antwerpen. Men s^hrijft ' oas d.d'. 15 November uit àntwerpen ; He^ea bad de intocht der e©rste BeSlgi sebe U'oapea t© Antwerpen plaata. L<a.ngp le baan Gent-Antwerpen zijn de huizen i/an steden an dorpen beviagd en de troe-pass©eren tijdens hun opmarsch on-ler t iomibogen, vlaggen, bloamen en op-jc'nriiten: Levé de Koning ! Lev© de Ko u.ngin 1 Leven d© Geallieai'dan ! Leve België. Weest wehvom omider ons. De bevol -king Itomt van aile kanten saaonigiastrooimdi >m de soldatan toe te juichen. Udtbund g© ovatieb werden hun giebracht te Loocbristy Lo .eu en, Sinl Niklaas, Beveren, Mekele. Een onuiiapiÉekeiHj<e oatroering maakte zich van de troepen measter op bet oog©n-baik waarop zin het hearLijike zcmMoht van dezen jNoranb-erdag, dian torem van da bo jîdlterk van Antwerpen ontwaardent Precies te 1^ uur 's middagis passeerde genaraa] Drubbel, bevelbebber van de 2© legerdivisie, genaaind de divi&ie vain Antwerpen, op de brug der burcht, aan het hoefd van cavalerie, cyclifeten, mitrail -leurs. Op hetzelfde oogeiibliK werd de Bel-g-LsiCje vlag geheschen op den torsn der kâtliairaai. De geesldrift der bevoïking la onbeschrijfelijk, de soldaten werden toege-jiuicht, omheisd, gelu.^gewenscgt. ilaj Te Deum werd gezongon in de hooîdkerk ter gelegenbeid van bet naam -Eeebt des Kon mgs, en de Brabançonne weri daarna uUgevoerd. Enkele activisten-ambtenaren haddan den, overmoed gieliad deze plechtighe a bij won eu; zij werden echter door hei volK. c.e kerk uitgezet. In den namiddag werden al d© draai-orgela voor den dag gebaald en trokken dez© door de straten, voorafgegaan door de Belgische en gea lieerde vlaggen, en gBvolgd van een menigte die steeds aan-groeide.Voor het gemeentehuià sprak bui'ge-meester de Vos de menigte tôe.- ANTWERPEN, 18 Nov. (V. D.). D© Antw©rp6©be bk.d©n van vôôr don oorlog zullein allan morgan waer vewenijinieini. Zon,da^ vexscb©n©n waeir ail© Brusse-aobe bladen. D© Belgiscb© troepan zijin Brusi-iel aog niet bimraxigeruikt. Zij zijin thains tôt Atalsi gevorderd, fcarwijll iruan varwa.i.h t, dat zjj Dinsidag in Brussel zullen aaakoJn©n. D© koning woudt Vrijidag in d© boatdstad v©rw,acbt, waar hij d© KarmerzatLingein plecb-tig zal opea©n. De Antw©rpscba bevolking; baaft Zatardag ©n Zondag miet onbeBiclirijtfet-lijLe goes-bdrift d© Balgisoli© truie,pen ingef-baald. De gebael© stad is oveidadig mot Bal-gisebe ©n geallfeetrcta vlaggein ©n guirlandes veirsietrd. t Rio©i«,n(i© sc©iws spcielden zich ai by1 bet w©ea'zion. Dan g©h©efcn Zonidiag was ©r ©en. imoTO» m!anscbett^n©r.i«-to op d© been in M afwachting van het koninklijlk belzio^ik. Dit) z-al echlea- ©erst Dinsdag plaats hcbb©n:. Djaf koimng zjai de tïoep©n scbouw©n. 'sAvondaf Zial do stad zich als vciotr dein oorlog (v\nadiei'ottrf in ®ein z©a v,an liebt) hulliein. De café's1 ^ijiaf w©eir laat ge,opand', terwijl muzi©kcorpts©rf opiopjhoudelijfe dootr de stratan trekkem. Vôôr de ontruiming van Antwerpen. Gedurende de laatste dagen haddan onlusten plaats tusschen soldaten en officie-' ren, wiar epoulelten en cocardes: werdeni1 ontnomea- De bevolking was echter ver.,' standig genoeg zioh niet in deze twisten' onder Duitschers te mengen. Het aanzien der haven is allertreurigist voor hen die Antwerpen sincle \ ier jaarf niet oneer zagen. Enkele lichters van het levensinàddeiencomité ziadaar al de bew©.' ging die men thans in d© Antwerpscha 1 haven ontwaart ! De Antwerpenarieai ho»1 pen^evanwel dat hunne stad weer spoedig i liaar industriëielen en mariilieimcin bloè?"' vain vroegiere jaren zal herwinroen. ===-—L, ^ Viaamsche Hulde aan den Koning, De Vaderlandsche Viaamsche Bond zond ter gelegenheid van 'sKonings, naamdag en de vrijmaking van Vlaan-deren en Oent de uitdrukking yan zijnej gansch onvoorwaardelijke bewondei'ingl en vertrouwen in onzen edelen vorst en! zijne dappere Belgische soldaten, zonen' van Vlaanderen en Wallonië. Aile ware Viaamsche patriotten maken" van deze gelegenheid gebruik, om hunne aanhankelijkheid aan de aile wette-ï Iijke autoriteiten van het land uit ta spreken met de overtuiging dat de toe-, komst der natie innig verbonden is aaii de onverbreekbare eendracht van allé1 Belgen zonder onderscheid van opinie.i Leve de Koning! Leve het nationaal-Belgisch leger! Namens den Vad. Viaamsche Bondj;. Francis Delbeke, secretaris. ^ , ; ÏSU Onze krijgsgevangenen. De Belgische afdeeling van het inter-,, nationaal liefdewerk voor krijgsgevangenen enz. heeft het volgende telegramvan den heer Victor Yseux ontvangen: Door de aanstaande bevrijding der krijgsgevangenen verzoeken wij U défini*' tief aile individueele verzendingen, zoo-1 wel de betaalde als kostelooze ^akjes stop te zetten. Ten einde den hongers*»! nood in de katnpen voor krijgsgevange* nen in Duitschland te verhinderen en de afgeschafte individueele pakjes te ver»^ vangen vermeerderen wij de collectieve zendingen. Aldus hoeven de familiën der krijgsgevangenen niet ongerust tewezen^ American fund for Belgian maimed. \ Onder dezen titel werd in Amerika eene onderafdeeling van het werk „Voor* de Verminkten" gesticht. De afdeelingi staat onder de hooge bescherming vaiï Z.E. den heer de Cartier, Belgische ge-*; zant te Washington. I Het Amerikaansch Comité is als volgt samengesteld: De heeren Pierre Mali, Consul generaal te New York; E. W. H. J. T. Stillemans, voorzitter van het Bel-' giam Relief Fund, N. Y.; F. Drion, consul generaal te San Francisco; Paul Ha-gemans, id. te Philadelphia; AlbertMou-laert, id. te Chicago; L. de Waele, con-cul te Nieuw Orléans; Dr. Vermeeren, id. te Chicago; Hon. Theodoor Roose-veit, oud-voorzitter der Ver. Staten, en andere aanzienlijke Amerikanen De heer Paul Dumont, secretaris stich-,* ter van het Amerikaansch Comité ver-blijft te New York, Bridgestraat 10. Da yetel en de trerorerie zijn in de ban^ J. P. Morgan & Co. !, Een certraal bureel zal te Brussel worden ingericht en de leden stichters vanl het werk zullen regionale comités in-richten zoowel voor de studie en detoe-passing van het programma van het werk als voor het voortzetten der om* halingen van fondsen om het lot der heldhaftige slachtoffers van dezen grooft ten oorlog immer te verbeteren. Uitvoer uit Holland naar België. Hei Belgisch gezantsehap te sGraven-hage ontvangt een groot aantal aanvra*-3 gen om inlichtingen omtrent de moger l^kheiiû tôt uitvoer van goederen uit Holland naar België. Het . gezantsehap brengt ter kennis vaa belanghebbendein, ,dat de invoerea in België ondefrworpeo zullen zijn aaw het verkrijgen van ©en vergunnmg. , DeiO vergunning moet worden aanga», viaagd aan den m mis ter voor de ©cono-nusche aang'elegonheden te Brussel, wiens depnrtement belast is mes Verleenen deC| ncodige vergunuingen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Belgisch dagblad gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in 's-Gravenhage von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume