Belgisch dagblad

487792 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 09 Oktober. Belgisch dagblad. Konsultiert 13 Juni 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/n872v2dc71/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

f 3de J aargangf. DINSDA» & OCTOBEB 1917. - «_ •'» • •••*••* r^o. au ABONNEMENT EN. j Per 3 maanden voor Nederland (i 2.60 franco per post. Lossa ' nummers. Voor Nederland5 cent, fyoor Buitenland 71/: cent, r Den Haag, Prinsegracht 126. i Telefoon Red. en Admin. 7433. BELGISCH DAGBLAD Verschijnend te :s-SPS^3"hages elken werkdag te 12 ure middag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. V» fit AD VERTENTIEN. Van 1—B regels f 1.50; elke regel meer f 0.30; Réclamé» < 1—5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. London : Dixon House Lloyd» Avenue E C. Parijs: 7 Avenue d'Antin 7. ïiplii's mu in listri. (Indrukken van een Neutrale). XXXVI. - De tijd is voorbij, lang vo,orbiii, dat If kans bestond op een oparwinning van F jpuitschlapd in dezen wereldstrijd. Eigen-tfijk was hij al geheet verkeken in de ^erste dagen van Augustus 1914, _ toen ÉJngieland zich onverwachts meingae im, jhet eonfjict en met eetn slag Duite«h-land's veroveringsoroomen vernietigde. [Onmiddellijk werd dan ook in Duitschland zelf, waar men niet op Engeland «ls tegensta-nder hnd gerekend en waar men in den waan verkearde dat h et I p&rMsche rijk lijdelijk zou toezien hoede I |Duifcsche Jonkers zjeh van de wereldr } Ijheerschappij gingen verzekeren, ingezien (■ feat met Engeland's ingrijpen de Duit-feche plannen te eonenmale waren go-[fnuikt. Vandaar ook dat de woede der | HDuitschers zich oensklaps met miatelooze îelheid tegen Engeland keerde, dat het ? ,,G-od strate England" werd gelan -jCeerd en dat een Alfred Geiser in zijn ;iverk over „Das Perfide Albion" kon jjscbijvieen: „Op dien g^0nC<wja;a<ndrijgie(tt [avond, toen Engeland's oorlogsverklaring ■ [bekend werd, werd de Duitsche zieilvan-©en geretsn; toen staarde het Duitsche yolk met ongeloovige ontzetting op het imonsterachtig© van dali verraiaid aan e^en * ibloed en beschaving, dat ter wille van enood gewin ailes aantaslte, wat het : fDuitsobe lunderlijk gelooven (,!) als [ >yan zelf sprekend en heitig voorkwaim".. y De drie oorlogsjaren1 hebben Duitsch-| land tôt het besef gebracht, dat Engeland zijn meest geduchten vijand is ge-| Jworden en dat een overwinning op Engeland tôt de oïiimogelijkhedem behoort. Se-fSert 1 Juii 1916, aanvang van den slag f >an de Somme, is het Duitsche loger op. bet Westel'ijk front gestadig teruggeduwd naast het heldhaftige Eransche léger is stilaan een koelbloedige, onwrfcbare Engelsche strijdmacht versdhenem, waajr-:"yan de stoere kracht zich steeds sterker in Vlaanderen gelden doet. Deze strijdimacht heeft tevenai deimieie-toing (helaas, hier in Nederland ook Sreel verbrèid) voor goed gelogenstraft, 1[at En giedaml Lu deu uo*i->g -«voi ilg heeft verrichi en anderein voor zich aat strijden. Inderdaad wairen in het >egin van den oorlog de Fransche en îelgische legei'8 genoodzaakt den spits af e bijten, daar het Britsche legioe© toen 10g niet op de been was gebracht. Met la koele werkkraeht, dien Engelschman ^igen, is sinds dien aan de versterking yan het Britsche leger ge^irbeid. met het gevolg dat thans in Frankrijk Eagelanid's fegea' tôt groote en beslissende krijjgsver-xichtingen bij machte is. Engeîand, dat '.to.derea voor zich laatvechten, zoo als het Ëoeitte, verloor in de twee eerste oor -logsjaren alleen reeds 550.000 man, tor-wijl de marine in den zeeslag bij Jut-iand G500 man inboeteai moest... Zwaar 'ïijn de beproevingen, die Engeland in, ÎMe3opotamjë en aan de Dardanellen hebben getroffen; beproevingen» welke door de gloTieuze vermieesleaiing van Bagâiad gœotendee's zijn goelgeimaakt. j Engeland heeft voorts met zijtt vloot de Duitechers boveii de zee verdreven; het staat, ondanks de Duitsche duikboo-_ten-aetie, in geregelde verbinding met zjju lcoloniën en het vervoer, als bestondeo, W geea U-booten, zijn ti^epen en oor-"logsmateriaatl van heinde en ver naar '{Frankrijk toe. Engeland deed meer: het /word de banùcier der geiallieerden en wist piet zijn geldmiddelen zijn bondgenooten "feconomischen steun te schenken. Thans heeft het Amerika naast zich g.ekregep, kdat een gedeelte van zijn taak overgie-nomen heeft. î; Dat ailes heeft Engeland verricht. En ,wij. Nederlanders, die er het grootstebe-,lang bij hebben dat het heerschzuehtige, feedalo miilitaristischa Duitscliland niet overwint, dienen wèl te beseffen hoe 'groot Eagelaittd zich in dezen oprlog: Iront, welks strijdmacht van 150.000 man in drie jaren tijd tôt een millioenen-leger js gegroeid, dat vanaf het bloedig slag-yeld in Vlaanderen, Eurjpa de vrijbeàd brengen zal. » LE0RIN0. \ V ... 1 . , ■ —S DETOESTfllD Hoe priktoel'oaaT de Dudtschers zijn ' geworden blijkt uî{ de oxecutie van een "groep van lit Vlamingen le Gent ver-"dacht van spionnage voor hun land. î De namen dier burgerlijke helden zijn; De Wagenacre, Karel, Bouchants, Bijn, Machiarius, Gent, Hoste Karel, Oost-Eek-loo, Byn Alfons, Drongen, Stevens Allons, Gent, een onbexende Drongen, Dob-belaere Jerome, OosHiekloo, Van Vlaanderen, Bouohaute, Vrouw Schatit'eman, Baucihanto, Vrouw Rameloo, id., Keppens 'Louis, Ledeberg, D'Dondt Alfred, Gent, iiVerschuere Oscar, Waregero, De Ca-jbooter Maurice Ko.rtrijk, Vandevelde Cyriel, ij., Vrouw Marie Preenen, Gent, i>Vorsehuere Alfons, Deerlijk, Van Qui-kelboirne Pieter, Ganthrugge en Peirs Emile, Gent. Drie vrouwen„ drie moeders, zijn al-dus onder den ko gel gevallen. r^'\ ziin oneindi-r eer'oiedwaardi.ger dan' Nieuws uit België. De Belgische quaestie. Terwijl su en de Belgen wil in felaap wiagen met het gerucht, dat Duitschland hun laad wil teruggeven, beweren vele Duit;che Waden beel iets anders. De Vossiscihe Z.tung schrijft s Wij willen België. De Vlaamedhe kust vooral moet in onze handen blijven Een1 Engelsche U) vrede zou ons dus verplich-ten België te annexeeren of ten minste mlaatregelen te nemen die voor ons da-zelîde veiliglheid julien aanbieden als de annexatie zelf. De Neue Préussiscbe Zeitung schrijift: Aile bespreking over België is overbo-dig. Wij hebben het en wij bewaren het. Houdt men ons dan waafflijfk vôor zoo eenvDutlig om een zoo kostbaar psEnd te ontfutselen? Engeland zou ons uitlache®. Autonomie in Vlaanderen. Wij lezen in Het Vaderland van Detn Haag een bericht gtekaipt uit D e Toorts: Da Nieuwe Gazat van Gent wijst eir op, dat ondanks Huysmans voorstelling in de Belgische Socialist, 't werkplanvan het Nc|derïain/dsich;-Skatidinaa,f^()h Comité weV degelijik onier het aartikel: ,,autonomie dietr ntajtâonakiteitieni ' naast Litauen, Oskrainië, Ierlan<d, Joden, ook Vlaande-reÇa venmeldt. Huysmans is hier den Belgen in het algemeen en den Vlamingen in het bij-zondqr ondubMzinnige uitieggingen ver-sehuldigd. Men weet dat hij de spil is van het Nod'erlandlschuSkan'iimaiafsclue Comité.Troelstra doet bij dainsen zooals hij fluit. ANTWERPEN. DE MISLUKTE MEETING VOOR DEN VREDE- De pro-Duitsche correspondent van het niet minder pro-Duitsche ,,Vadarland" van Den Haag, meldt dajt op de mieeiting voor den DuHschen vrede op 30 Sept. 1.1. een zeer groot aauïtol dames aanwe-zig waren. Uit het verlslag blijkt dat Joris en Augusteyns (Dso) „de populai-«> lairliv^ — AÎflor?. _ van Td(;]ri u zelv® die mieeste toejuiehungêii wegdro'j-gen. De bijval van mr. Adelfons Hen-deriokx „een gekozetie van de démocratise!» katholieken" negatief geweest zijn. Tevergeefs hebben zijne politieke vriem-den in Antwerpen en in HoMaod ge-poogd dien drenkeling uit het Dùits<:he water te redden. De correspondent vau bet Vaderland voegt er bij: „Dezever-gadiering had iets stroefs en dro itgees-tigs; er werden geen wonderen van wel-sprekendheid verricht en de redeauars ssîchten niet te schitteren. Zal het ge-sprokerie weerklank heibben op de rechte plaats? Aan senator Leoin vanpeboryh, dia opder onze medeburgers de eerste stemi voof vredie hee5t laiten opgain, wercl een tejeg;ram van „bewom\eirLng en aympafS'ie' ' gezonllen." Van Pé'oorgh wiordt nog een kandi- ! daat voor den No.belprijs van den vrede (.200.000 fr. ) die aan Lafontamy, niet te verwarren met den fabeldichter, werd toegéwezen- LOD. ONTROP EN DE „SCHEL-DE". — De correspoîi'deiiten van de in Beigië toegelaten Hollandsche bladen la-ten verstaan dat de toekomende uitvoe-risag van Beno|yts-Sciiield» moet dietfen niet zoo zeer om de kunst van den mees. ter ta huldigien, miaax om Lod. Ontrop te doen voioruit komen als opvolger van Emile Waonbacb, directeur van het Vlaamsch Corasarvaitori'um, op wien de aktivisten gebeten zijn. Het vuil spel dât het einde van den goedhartigen en braven Jan Blockx heeft vethaast, herbegtnt dus. Wambach, die in Engeland is Me be-gaan en laten Ontrop zijne plaats in-nemen. De Vlamingen zuBen dienmian wegbezemen, hij die zijne plaats aan het pro-Duitsch aktivisme zal te danken heb_ ben- Wij gewaagden van den veld'tocht tegen Jan Blockx. Welnu, in het versehgebak-ken comiiteit der Schelde zit Jef van Hoof nevens Pol de Mont, Manuel de Bom, den Ilollander Smeding, leverancier van den Beigischen staat, Edward Van Kerkboven, Prosper Verheyden en Ro-bredht Troy. eene Mata Hari, een Hollandsche danse-res, die spionnage pleegde voor Duitschland tegen Frankrijk, waar zij leefde. De Neter vao! de Framkf. Ztg. wil er cem martelares van ma'ken bDogerstaande dan Miss Cavall ! Door de 19 Vlamingen te fusilieereH ge-ven da Duitschors blijk van hunne ware gevoelens ten opz/chte van bet A laam -sche vol'k en die 19 martelaars die hun bloed en hun leven "offerden voor België en de gemeene zaak der geallieerden bewijzen een beetje scherper dan de De Clercqs en de andere aktivisten wat%et Viaamsche volk is : razend anti-Duitsoh, aDU-Duitsch tôt in den hongerSnpod en itt den dood. Rond lYper hebben de Duitschers ver-gteefsche tegenaanval'len geœaaakt. De Russeo behaalden een succès in Boeko-avina. NOG VAN STEENBERGHE. - La Gazette de Lausanne haaltden Antwea'pschen advocaat Van Steenberghe, die met een nicuw Daitscb pas naar Zwitserlnd is geredsd otn er zoo gezegd voor eea Belgiiscbea vrejde te spreken, over den hekel. Het pro-geallieerd blad van Lausanne pcleundaeert tegen het Benne r Tag-b 1 a 11 bet fanaitiekste pro-Duitsch blad van Zwitserland, dat den beer Adojr aan-viel omdat deze Van Steenberghe den raad had gegeven zijn. aiiti-Belgische pro-pagancl(a te staken. De verdediging van dien aifvalligm Belg door een blad alsi het Berner Tageblatt) kl&sseert den man voor gaaisch zjjn leven. BRABANT. PATER VAN ORTROY/ + — Einiie Septenv:er is te Brussel overledien de be-roemde b ollandist, pater Fr. Van Or-troy.BRUSSEL—PARIJS. — Le Journal' meldt dat de Belgische ingenieur Ernest-Emmanuel Garlier bijna elke maand aon'dier moeilijkheden de reis inaak-te tusschen Parijs en Bruss%l en terug. Den 13 Mei 1916 was hij door een zeer eer^amen industrieel vaji Brussel, den heer Jacques Fog, belast aan dezes vrouw die Parijs bewoont een «m van 20.000 fr. ia epciën en 15.000 fr. in koepons te overhandigen. Carlier die te Parijs aangekomin leverde slechts de koepons af en daar hij weigerde de 200Ô0 fr. af te geven, diende mevr. Fog;, die inimiiddels keimis had van d.e som, een klacht in Cartier lojchende. nog voor de rechtbank, doch men legde hem zijn eigen1 ontvangstbewijs voor oo-gen. Ondanks de pleidoai van zijn ver-dedigar, den bekenden eocialistische veit-tegéeîwoordiger Zevaes, heeft de rechtbank deuï ingenieur tôt een jaar ge-vangenis, 1000 ir. boete, 1000 fr. scha-devergoeding en de taruggaaf van de ontvreemde som verwezen- TERUGKEER VAN GIJZELAARS- -Vier der twintig gijzeSaars die als vergel-dingsmaatregel voor de goede behandelingi der Duitschers im Oost-Afrika naar Holz- -X j ^ 3 1 1 thans te Brussel terag te keeren. Het zijn de h eea-en graaf d'Oultremont, graaf ôi'Ursel, Lepreux en Kervijn. Naar blijkt zu'den de andere gijzelaarg insgelijks mo-gen terugkeereri1. WEST-VLflANDEREN. De vliegeraanvallen op de Belgische kust. Men meldt van de grens aan de Tel. : Wij vernemen nu eenige bijzonderheden van 't gebeurde aan de kust tijdens de vliegeraanvallen van verleden week, waarvan wij ook nog een natrilling hadden over de grens. Wie daar in Zeeuws ch-Vlaanderen 't geweld hoorde en 't vlammenspel zag, kan eemgszins begrij-pen, welk een vreeselijke avonden de Belgische kustbewoners doorgemaakt hebben. En niet a'ieen de burgerij, maar ook de Duitschers zelf. Daar waren, behalve het gewone garni-zoen, ook gekwetsten en soldaten van geteis-terde regimenten van 't front. Deze waren herwaarts gezonden om wat rust te genieten, maar de tegenstanders gunden hun geenver-poozing, zoodat ze zich nog in de vuurlinie konden wanen. 't Waren prachtige herfstdagen, doch op de zoo jammer ijk geschonden duinen en van uitkijkposten in hôtels hielden de Duiischers de waoht. Observatieballons zweefden in de lucht en telkens weer huilden de sirenen, want er versehenen vliegers bij escadionstegelijk. De burgers snelden naar hun schuilplaatsen, de militairen naar hun holen in de duioen, terwvl aviateurs opstegen, want, destrijdwas nu aan de luchtvaart overgelaten. Afweer-geschut, van onder den grond bediend, bul-derde, mitrailleurs ratelden, bômmen baistten en Heyst, Duinkerkep, Knokke, Westkapelle, Ramscapelle en Lisseweghe daverden op hun grondvesten. Maandagavond vielen zware bom. men aan denIJzerenweg-brug van Zeebrugge-Een tiental mariniers werd gedood en velen gewond. Bijna tegelijkertijd kwamen er te Heest, op het einde van den dijk, nabij het Sas, neer. Drie villa's stortten met hevig ge-krank in en wat later voerde men ook van daar getroffen militairen weg. Dinsdagavond sloegen bommen nabij de sluis van Zeebrugge neer. De binnenste deu-ren waren verwrongen in de kaaimuren gaap ten groote openingen. Zes torpedobooten tusschen de sluis en de Solvayfabriek lagen opgesloten in 't kanaal en soldaten moesten dag en nacht aan de sluis en de kaai werken tôt men twee dagen later de vaartuigen vrij zag. Er zijn natuurlijk streng afgesloten militaire punten, vanwaar men niets bemerkt dan nu en dan 't vervoer van eenige gewonden. Een echte bommenregen is in de afgeloopen week over dit kustgedeelte neergekomen. De Duitschers waren dagen lang zeer zenuwachtig en prikkelbaar. Van slachtoffers onder de burgerij alhier hebben we niet gehoord. Mevrouw G. De Laere. t Te Schcveningen, is overleden mevrouw Gustaaf De Laere, echtgenoote van den zeer eympathieken voorzitter van het Belg,:sch Comiteit aldaar. Wij betuigen hem en zijne kinderen onze le-vendigste deelneming. Mevrouw De .Laere was door iedereen geacht ea bemiad. JBijzondere telegrammeii. DE „SEEADLER" GEZON'KEN." PARIJS, 8 Octoiher. Een te Washington1 bij bet département van marine ont-vangen telogram, afgezonden van het tôt de Samoargroep behooreade eilared Tutuila, bevat het bericht, dat bet Duitsche kapersehip ,,Seeadler" met een be-majining van 47 personen, na bij Mo-peli schipbreuk te hebben geleden, is verongelukt. De ,,Seeadler" was oorspronkelijk een Amerikaansche schip, (.Sea eagle) datop een reis van New-York naar Achangel doar de Duitschers is buit gemaakt. Het was bewapend met twee stukkem geschut en 16 machinegeweren ea was met 64" koppen bemand. Het heeft eerst bij Bra-zilië gekruist, waar hefc mijnen legde en; daarna1 oewige schepen buitgeimaakt. Dej truc van den bevelhebber, kapitein van Bueckner, was de Noorsche vl'ag ta hijschen en noodseinen te geven. Dg;' schepen die dan te hulp snelden werdeul vervolgens voor goeden prijs verklaaxdl of in den. grond geboord. De „Seeadler" vormde tezamen met de „Môwe", de „WuUE", de „Vineka' ' en de ,,Phryne", die ailes gedurewde de laatste zes maanden gezonken zijn, eau der boofdeenihedien van de Duitsche koop-vaart.. . ■..î» Legerberiobten der Geallieerden. Ob*bsIs in Paiifs@lila§isi« Mislukte tegenaanvallen der Duitschers tegen het Polygoon-bosch. — 19 Belgen gefusiljeerd te Gent. — Succès der Russen in de Boekowina.— Gevechten aan de Isonzo.— Wilson teekende het 7 milliard dollar-crediet. Van liet Westoiijk front. Het Fransche iegerberichî. PARIJS, 8 Oct. (Havas) De artilleriestrijd is levendig voortgezet in België en op het Aisnefront. De Duitschers hebben geiraeht herhaalde malen de kleine Fransche posten aan te valien in de streek van Bovettes— de Craonne en in Champagne in de sectoren van de Main de Massiges en den Mont Haut. Al deze pogingen zijn afgeslagen en hebben den Franschen in staat gesteld gevangenen te maken. PARIJS, 9 October. Op verscliillende gedeelten van het front, vooral in België en in de streek van Hurtebise en Craxjnne bebben artilleriegevechteii' plaats. fii-»"»1 1 J" een kalmvei-- loop. Van liet ûostelijk front Het Russische Legerbericht. PETROGRAD, 8 Oct. P.T.A. Oft. Op 6 October beproefde een troep van een regiment, oxû balfzeven 'savondsna een artilnerie-voo'iibereôding, een over -val en vermeesterde de hoogte en de helft van het dorp Wasjkoetz, gelegen 2 werst ten N.W. van de stad Sereth. Om 1 uur 's nachts beproefden de Centrale troepen tegenaanvallen, die werden algeslagien. Kolonet Manjsour/adze, de dappere commaridant van het regiment, is ernstig gewond. TengeVolge van hethe-vige Centrale artilerievuur hebben de Russische troepen, na verkenningen te hebben verricht, het dorpWasjkoetz ver-la.ten en keerden tôt het punt van uit-gang terug. Het aantal gevangenen, tôt nu toe ingeschreven, bearaagt 12 offi-cieren en 750 soldaten. De Russen maak-ten 3 machinegeweren buit. Yan het Zuidelijk front. . Het Italiaansche legerberifiht. ROME, 8 October (.Stefani-agentscb.). Langs het geheele front was de artille-r>e in actie. Op het Karst-plateau, in de rich-ting van Lokavac werden vijandeilijke patrouilles op de vlucht gedreven. Gp het Balkan-front. Het Fransche legerbericht. PARIJS, 7 Oct. Zwak geschutvuur aan het gebeele front. Twee door vliegers gesteunde raids hebben onze troepen1 in staat gesteld bij Doiran in de Bulgaarsche Unies door te dringen en er verwoestingen aan te richten. In het da! van de Skoembi hebben de troepen van Essad een aantal Oostenrijksche gevangenen gemaakt. Het Engelsche legerbericht. SOLONIKI, 8 October (.Reuter). Den den October werden vijandelijke afdeelin-gen, die Osman Kanila, ten Zuidwesten van Seres, waren binnengedi'ongen door onze artillerie gedwongen het dorp te ontruimen. In den ochtend van den 6en October deden wij een geslaagden raid op Akind-zali en Bulamac, ten O'osten van het Doiranmeer. Onze vliegtuigem w^rpen bommen cp de vijandelijke batterijen en bc si ook ten de vijandelijke infanterie met hun machinegeweren . Onze \iiege|rs oBudertnamen eveneena lucbtaanvallca op Cifilidvik1, ten Westen van Demir tliesar en op Cestovo, ten Noord-VVestea van hetDoi-ranrmieer, waa<r aan een opisteg|pla<ats schade werd aangericlt. In den Kankasiis. Het Russische legerbericht. PETRNGRAD, 8 Oct. P.T.A. Off. Niets bijzonders. In de richting van Sivas deed oe® RuS3isch eskader van 3 vliegtuigen een. ! aanval bij Rifaye, waar het 13 poedt1 bommen wierp. In Ôost-lfrlka. Het Engelsche legerbericht. LONDEN, 8 October, (Reuter). Wij hadden den 5en October met den terugi-trekkenden vijand een gevecht in het Mbeinkuru-dal. De vijand trok in deq, nacht terug en liet een bergkanon en eej^ opiflkfe'cr1 Tt v6Wp- handen (înz« Wij v elen den vijand eveneens in d<; Lukelidi-valei aan. In het Westen zijn de Belgische troô-pen met den vijand in contact dicht bi| Mahenge Ver der naar het Zuiden zitten de Britsche colonnes den vijand eveneens dicht op do hielen. le strilfl ter zee. Een verlies voor de Oostenrijksche vloof ROME, 8 October. (gteFani-agentsch.)' Te chef van de aduniraliteât deeit med6 ; dat wij1 in de afgeloopen week een Oo»>* fenrijksche torpedoboot hebben buitge-maakt, die deel zal uitmaken van onz» vloot. Een Duitsche duikboot ontsnapt. I\1;ADRJ,D', 7 October. (Renier). De Djuitschtif duifcbaot U 293, die op 9 Seplember- irij| Cadiz met liaverij binnengeloopen en daarnaj gcïnterneerd was, is den nacht op heden| ontsnapt. De ©e^ste-m'inister heeft aile boiofd^ ofticieren van leger en vlwt die voor dtf bewaking aai),sprakelijk ware,n, geschorsL L LONDEN, 8 October. (Reuter). De „D,aily; News" verneemt uit Madrid: De bemanning van de geïnterneerde Duitsche duikbooit had!, te Cadiz voltedige vrijbeid van beweging ejï de ofticiereai hadden hun eerawoord geigevea^' dat zij gean poging ziopden doen. omi tieç ontsnappen. 1 ? ~~ ".i De Duitschers zullen hun front verkorten. Te Washington heeft men inlich'ingai* ontvangen naar welke de Duitschers 2ich gereedimaken hun front in te Icorten, door] zich uilt West- en Oost-Vlaanderen ei*j uit het No or den van Fran'krijk terug] te trekken. Te R oebaais en to Toerkonio ■ nemen zij aile getouwen en 'nachienèil 1 uit de weverijen en spinnerijen' v.reg om zo naar Duitschland te voeren Wa: zi| niet kunnen meenemen verbr:jzei<;n. zij m^ den hamer of met dynamiet. Dez.el'''te| maatregelen worden te Koririjik gmo * ■ men- Alic fabrieken van Vlaa.nileien moeten' de lijst van hunne machienen opgevenj wat zou aanduiden dat bet stelsel welià in Noorl-Frankrijk to>eg|eipast worit ookj over Vlaanderen zou uitgestrekt wor-j den. Die feiten bevestigen de ^ezegciei^ der Amerikaansche ofticieren die uit: Frankrijk zijn teruggekeerd en die yer* klaarden dat de Duitschers zich terr.gr trekken op de nieuwe verdedigiagslijnea om er zich vo >r te bereiden tôt het ofj fansief der geallieerden dat zij in "1918 verwachten. Mobilisatie in Griekenland. LONDEN, 7 October. (Reuter). Reuter vert) nceni, dat men zeer ingenomen is met bw uit Athene ontvangein bericht over de nJobui-j satie in Griekeiilaiid en over den goeaem wil en de sneàbeid, waarruede de ciicns-tx plichtigen zich aanmelden-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Belgisch dagblad gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in 's-Gravenhage von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume