Belgisch dagblad

1121 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 16 Januar. Belgisch dagblad. Konsultiert 19 April 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/901zc7sk9n/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Se Jaai'gaug: DINSDACf ïÔ JAi\ UARI 1917, No. 10a AB OS-B^EïESIEN. Per 3 maanden voor Nederlau f 2.60 franco çer posfe. Loss nuBimers: Voor Nederiand 5 cen voor Buitanland 7Vi cent.' Den Haag, Prinsegraehfc 3! Telefoon Red. en Admin. 7403, BELGISCH DAGBLAD ' BUREAUX OPEN VAN 9 TOT i2 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. B ADYEETENTIEE Van 1—5 regels f 1.50; elke regel meer f 0.80; Réclamés 1—5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. Loadon : Dixon House Lloyds Avenue E C. Parfis : 7 Avenue d'An tin 7- DE VERBROKKELING VAN HET BELGISCH VADERLAND * ; De heer J. l)e Decker, prolesapr vai Jiefc Koninklijk Atheneuin te Elsene, dii van Von Bissing eene plaats van ho:og Jeeraar aan de Duitsehe hoogiesclxool ti Gent hcalt aanvaard, betoogt in kei • Vlaamselio Nieuws — op beve 4 van do Duitschers, wier wcrktuig, hit ip dat bot lot van Vlaanderen (.?) in de Jianden «1er aanstaande vredesconfereotie l'rgt en dat do Vlamingen het 1111 eensr moeten worden over liun deel, anderi loopen zij gevaar geslachtofferd te wpr den. Te lang rceds, zegt proxessor d< Decker, worJt er onder do Vlamingen der verschillende schakeeringen geredo • kaveid en gerodetwisfc. n* miactio van Het. Via 0 Jft s c il t N i e u w s had in haar iiummer van 2S December een Vlaamsch btrijdprograiii uiteengezet. Een der punten daarvan h zekbeatuur voor Vlaanderen. Naiar aan le.d'ng daarvan zegt proîessor De Dec kéf : ' . ,ts bet een omweg, waarde Redactie, waimeor gij spreekt van Zeifbestuur ? Qij zegt wel is waar: volledig doorgevoerd Zoii'bcstuur. Maar zullen alie bewuste Vlamingeri zich rond deze formule scha-ïen ? Daarop komt het aan. Ben formule moeten wij vinden, een eenvoudigo en klaro formule, dio geen misverstand kan joweeg brengen, dio tirbi et orb'i worde bekend gemaakt, die de bezettendc macht kunnen aanvaarien vooralcer zij ons aan ons eigen lot overlaat en dïe onze Vorel kunne bijtredcn, tôt stevige verzqening van de beido door hein geregeerdo vol-kon. Zoolang wij den Vorste getrouw zijn 1!) zijn, aootang wij hem eerbiedig onze wenschexi overmakèn (!) blijft- elk ve^wijt van ileloyauteH( ! ) eenvoudig kletspraat. Wat is nu Zelfbèstour? la bet bestuur-Jijke scheiding ? Zoo ja, dan zie ik een oneindigen taalsirijd in 't verseliiet, ineer Jagowikkeld nog dan vroeger, cen Jait.. aie-ri i]k migdriji der Franstbgcziniien om ons te îoppen. Professor do Decker \venschi> vo<Qr Vlaanderen jnéér' dan zeifbestuur, bii ^vonsoht politieke zelfstandig-h e i il v a 11 V 1 a a n d'e r 0n on W a 1-1 0 îi i : Wij wilien, zoo sclirijlt hij, in het-Bel-gisch gehœl ons oigen levon doorleven. Wij willen zoo Vlaamsch worûcn als De-nemarken Deensch is. Met enkel besfuurlijko seheiling, krij-gen wij fataa.l een Franseh gezinde wet-gevendo macht en î?ranechgezindo roi -■ nisters, die 0113 zullen tergen, omdat wij nu eenmaal Germanen zijn. I.aat ofls nog klaarder ffpreken en al-len s amen blijven voor : Politieke nelfsta.ndigheid van Vlaanderen en Wallonie mot F odf e-raitiovon Staatsvorm. Ik heb bij verscbillendo menschen nit het • vol.c beproefd of die fornuîle goed begrepen werd. Do uitsiag was zeer be-vredigend. Mon anlwoordde: ,,Dat zou meebrengen: Vlaamsche wetgevendo kâ-mers, \ laamscho ministère, Vlaamsch bc-sî>aur, ailes Vlaamsch en iiitsluitéàd Ftansch in Wailonwi." Is zulks niet het idcaal van Wallonie zeïf? Dat de Walen ecrliyc op die vraag an.woordcn en zij zullen oenvoudig ,,;a" zeggen. Dit 00k heb ik beproefd. Me-mand zou bet slaehfoffer worden vanjlat pysteem, tenzij de franskiljons in Vlaanderen. Maar zij zijn juist do raziesto -kers in ^het Belgiseho huisbouden; zij zijn het dio het vaderland in gevaar brengen; het is door hen dat in J3elgië tôt hier!oc zoqvecl tweedracht werd go-zaaid; zij belelten de verwezenlijking van onze nationalo leuze : „Eendracht is Macht." Dio rumoerigo, revoluuonuaiio minderheid moet nu eenmaal het onder -sp t delven tôt heid van het gemeeno-best!Indien do machtspre.uk ,,Politieke zeif-standigheid van Vlaanderen en Wallo -nië ' nog niet rtuidelijk genoeg is, dat zoeke men naar een betero uitdrukking van ons ideaal. Maar ean gelijctc macht-spreuk moeten wij hebben, zonder uit -stel, en al onzo bladen en viagschrifton moeten dezelfdo machtsprouk herhalen, al-tijd op denzelfden nagel s'^aando. De Vlaamscho kringen, korpsen, ge * nootschap,pen, bonden, gilden', en watdies lneer, moe en zonder uitstol vergadercn, de vraag gi-ondig onderzoeken en zieh bij do magische formule aan«luiten. Wij zijn geen badelaare. Onv/,c wil moct alom verkondigd worden. De basig van Westelijk Europe "wordt gesehokt. Vroe-• gere banden worden tiiteengerukt. Maar ievp do fedèratieve staatsVorm voor Vlaanderen en Wallonie ! Do (Duitsehe) T 0 e k 0 m s t bespreekt bjvenstaanl artikeï van Hieronimus De Decker en schrijft : ,,Ecn oproeping, van een zoo gezag-hebbend (,-;ic} man uitgaajiie, kon na-ïaurlijk niet onbcantwoord blijven. ,,Enkelo dagen later schrecf R. Kim- ! po dan 00k in naam van de h cela ,,Jong-,Vlaamsche" organisatie cen antwoord op do Decker's brief. l ,)-Tong Vlaanderen" 00k wil kaehteai > — aldus R. Kimpo — tôt een compro ■ - mis te komen. Die strijders van het eer- > Sto uujr erkken, dat zij zich wellicht door de hitte van den strijd hebben la- 1 ten meeslcepeu; hun oude leuze ,,los van , België" willen zij laten vervallen en bii de noodzakelijkheid van België's lierste] willen zij zich neerleggen; evenals de Decker zoudfen zij den strijd willen aan-? vatten vfleft.' politieke zelfstandigheid van . Vlaandetren, doeh wat ex' bij de Decker : bij behoort, de Belgische federatie, zal voor de Jong Vlamingen sleehts een pis-aller zijn : politieke aelfstandig -heid d e s n 0 0 d s ts één berstekt Bel- - gië.y ..Zooals men ziet loopen de meenin-gen niet meer zojver uiteen.; wat wel -lieht de hereeniging van aile Vlaamsche krachten nog bespoedigen zal ia bet woord, dat do Vlaamscbgezinden,_ die in Ilolland verblijven, bij monde van de Clereq en Léo Meert gesproken hebbeai, en wel in den vorm van een plechtig te-logram aan Wilson", voegt do (Duit-, sche) T 0 e k 0 m s t bij. Kimpo is de conducteur van bruggen en wegen, die door do Belgische regee-riftg werd aîgesteld, omdat hij in den Rijiïsdag to Berljjn eene annexionistische redo- had. gehouden. Als hij het plan bijtreedt, dan mag men zeker zijn dat het door de Duitsehe re-geering is goedgekeurd. De Olercq is 00k een afgedankt staatg-ambtonaar, die de driestheid heeft gehad een sehrijven aan den heer de Broque-ville te richten, d it op do politieke scheu-ring van Vlaanderen en Wallonie neex1-komt.L' 0 T c m p a van 10 .Tanuari sclxrijft : Een g, a n s c h e v e 1 d t 0 c h f; w 0 r d t in D u i t g c 6 1 a n d v 0 0 r t-gezot om to pogen een zede-n j k e il a f g r e n d t n si s e h e xi V 1 a an d 0 r on en het Walen-1 a n d t e 'g r a v é 11. In onze redevoering van Amsterdam en den Haag, midden Noveinber, hebben wij gewezen op het gevaar van sebén -ring. ^— Belgen, -OjO. uwe'fioedo 1 P. S. Als men wil zien wat de Duit-sehers en hunne trawanten van zi'n zijn to doen, hoéft men sleehts to lezen wat do heea- Stubben in Der T a g schrijft: „Vlaanderen zal sleehts vooruitt kunnen gaan, wanneer Bclgii zal verdeeld zijn in tw-co stateo, do eene Vlaamsch en do andere Waalscb. Het Walenland zal be-vatten do provineiën Luik, Luxembairg, 'Kaiîïcn, Ilenegouwen en Zuidi-Brabant. Vlaanderen zal bestaan uit de provineiën Linxburg, Antv,crpo:i en Oost- en West-Vlaanderen, alsmede uit het Noorden van Brabant. In dit gawest bevindt zich Brussel. En hier ligt do moeilijkheid. Brussel ia hiderdaad alleen Vlaamsçh in den lage-ren volksstand. De iniddel- en hoogero klasaen zijn volkomen verfranseht. Moes.t men het Brusselsch parisianisme aan het hoofd van Vlaanderen stellen, dit zou gelijk staan met de onthoofding van de Vlaamscho boweging. «Het is' dus noodig, dat Brussel en omtrek deelmaken noch van Vlaanderen, noeh van Wallonie. Brussel zal de zetel van den Bondsraa<I wezexi, van den kei-za-Iijken stadhouder, het militairb'éstuur van het ieger, de douanen, spoorwegen en posterijen. Brussel zou tusschen de tweo Belgische staten een vrijo stad zijn in den aard van onze vrije Duitsehe ateden, dio boven lxaar het keizerlijko gezag erkennen. -Do Duitsehe invloed zou er dagelijks aangroeiesi, dank aan onze ambtexxaars, onzen handel, onze in-•eene Duitscho^universitait en eene Duitsehe lxoogesro teehnischo school kunnen sticbten; Geen andere maatregel zou ons meer ùienen. om den geest van eene be-volking to winnen, dio sedert drïehon-dèrd jare-n van ons ia verwijderd. Der ï a g eischt dus de annexatie van Belgio met' een zelfstandig Vlaanderen en een zelfstandig Walenlan'd, doch met Brxxssel als Duitsehe kern en Duit sche centrifugale kràcht, waardoor na een zpker getal jaren zoowel Vlaanderen^ als Walloniô Duitsch zouden worden. *\ oor dit werk spannexx de Vlaamsche activisten zich in en ziji doen het huichel-achtig.De lezer oordeele! De Indruk der Entente-nota h\\ de Gentraien. Aa.a de Matin'' wordt uit Zurich ge-nield : Do nota d(>r Batcntc had te Bcrlijji do uitwCrking van oen dond'erslag. In politie-ko kringen oordeelt men, dat thaï)s aile hoop op vredo vervlogfii is. Uit do opmerkingcn van somrtrige Lla-d«n-' valt op te mokm, dot het ca'egori-sehô antwoord dier geaiîieerd.en werd in-gegeven dwor het bewustzijn van buitenge-wone eeononiischo en militaire kracht. Do uitbaretiug van woed« în Oosjtem-jjk is voox-al gelrenmerkt door vreee en oogeruirt-heid. Links en Redits. De aktivisten en de Neder-landsche pers. Een vriend uit Brussel meldt ons, da de activisten aldaar in de kofliehuizei en herbergen vertellen, dat zij meeste zijn van de Nederlandscho pers, die, vol gens hen, verplicht is, hunne politiel van twist en tweedracht to ondersteunen Wij kennen to zeer do onafhankelijk heid van de Nederlandscho pers. om ge loof te hechten aan de fantasieën" vai eenige heethoofden, dio do verwaandliek een boetje te ver drijven. O'ok in Ne , derland hebben Vlaamsche activisten het zelfdo tusschen pot en pint gezegd, zon der eeiia 11a to donken, dat de Neder landscho pars steeds met de grootsti kràcht tegen dergelijke aantijgingen heef geprotesteerd. De heer Renkin ongesteîd. De heer Renkin heeft, na eene ern stige ongesteldheid, op bevel van de ge noesheeren, eenige dagen rust genomen dio hij in het zuiden van Frankrijk za doorbrongen. Do minister van Koloniën zal eerlauj. zijn werkzaamheden lvcrnemen. Generaal Wielemans. Ben 8 dezer werd jteneraal Wielemans in Dû Pai)ne begraven. De Koning, minister de Broqueville, talrijko Belgische nister do Broqueville, talrijko Belgische, Franscbo. Engelsche, Russischo en Itali-aansché oîficieren, woonde do plechtiglieid bij. - De minister van oorlog. heeft in ont-i'oex'de woorden hulde gebracht aan den overleden chef van den aigemeenen staf. Hij heeft heiimxerd hoe generaal Wielemans met succès den tweeden uit val van Antwcrpen komxnandeôr'de en aldus mede-Marno en tevena do overwinniing van dea: Yser verzekerde. De Kcning van Engelaxid, président Poinea-ré, hadden; tjelegran;!meis van rouw-beklag gezonden, Eenzijdig oordeei. Ta Do Stem ;i i t B 01 g i 8 geefi paver Callowaert O. P. een overzicht van do oorlogsliteratuur. Dio kloosterling a&rzelt - " -Streuvels' Oorlogpdagboek. te beeten ..gezonde Vlaamscho O'oi'logs filosofie". Hoo is 't mogelijk!! Diezelfdo pater heeft 00k niets dan loi over voor prof. dr. De Oock, dezelfde wiena naam staat aan het hoofd der 51 * solidariîeitslijst voor de Duitsehe Ilooge school to Gent. Ook René De Clereq wordt door dier pater in de hoogte gestoken om zijn Nood-hoorn.Er moet gezegd worden, dat Verhae ren een bloeinpje ontvangt, doch een rots met een doorn. Maeterlinck wordt daaren-tegen afgemaakt met het woord: Oor-logsgeschrijfsel, en de vele franco-belgi-sclxe „schrijventiea" varen niet bete-r. Zou pater Callewaert met zijn kleinzieligheid niet beter in zijne cel blijven en zwijgcnî De nood te Weenen. Tn een schrijven aan zijno onder», di< Piémont bowonen, heeft de pauseïijke nun-tius to Weenen, Mgr, Valaô do Bonzo tius to Weenen, Mgr. Valaô do Bouzo. zich over de duurto van het Ieven te Weenen I^cklaagd. Twaalf eieren kosben 22 fr. JX3 nuntius voegt er bij, dat hij .100 fr, per dag voor zi^n onderhoud moet uitgeven. Een prelaat-verspieder. Mous g>nor Gerlac-b, die het Vatikaau lieei't moeten veriaten, had bet vertrôuwen van deh paus misbruikt. Hij vvas op <10 hoogte van het komplot, waardoor de Ttaliaansehe slagechepen, Benedetto(Briii (13.214 ton) en Leonardoda Vinci (,22.340 ton), verleden zomer in Italiaanselie ba-vens in de lucht vlogen. Vroeger was Gerlach een Oostenrijksch ruiterij-ofticier, vooraleer priester te wôx--den.Ilij wist de gunst van den pans to winxien, toen deze nog kaixlinaal was. Meer dan 40 personen zijn in bedoeld komplet bctrokken. Een der gevangenen. zekere Ambrogotti, wordt a^anzion als den (inancieelen agent van Mgr. Gerlach. Hst Boek van den soidaat. Do B r i t i s h G i f t a for B e 1 g i< an Soldiers, heeît bij gelegenheid van Kerstmis aan onze soldaten een za-katlasjo doen goworden met volgondo op-dracht: ,,Aan onze Soldaten, met -do vaa-to hoop dat dit het laatste Kex-stfeest in do loopgrayen zijn zal, y6or do over-winning en den terug-keer naar 't land". In dit at'lasje staaxx twee en dertig ge-kleurdo en degelijke kaarten, van de slagveldexx van dezen oorlog. Dit kl in boekje zal onzen jongens wel te stado komen, en zij zullen het Britsch Work, dat door den heer minister Vandeirvelde werd gesticht, voor die gift dank weten. De Duitschers iegeen beslag op den Saatsten bete broods. Er is cen bevel uitgevaardigd, waardoor do Bçlgen de volledige ltist moeten opmaken van al wat zij ^ozitten en dat van eenig oui zoa^knnnexx zçn, Zij moeten nauwkeorig h<^, aantal vee, paar-den. schapen, zwijnen, koniiinen, geiteo, kiekena. duiven opgeven. ïoBrtereiipii m M Westsl ftiit 1 ^ > m t ffie fe!eui*steiisng des*Centraien den vpede. - Gpiehen* 1 §and zoekt tîjd te winnen en de Entente te bedotten. : — —— —- ; De Vlamingen in het , Belgisch léger. 1 Menigrnaal hebben de persorganen, die — l bijzomderlijk in Hoiland •— de scheidingspo- - litiek begunstigen door Duitscbland in Bel- - gië cevoerd, besluit gelrokken uit de cer- ■ hoeging der evenredjgheid der Vlamingen • in het Belgisch léger, alsof dit een teeken 5 was van bedachte paxlijdighedd yjan de Bel-? gische regeering om, aan ongelijke ooriogs- g<;vaieo,~de twee taalgroepien. bloot to stellen, waaruit de natie is san^ngesteld. Het is o\*erbodâg te wij'zen, op de snood-heid en valsehheàd dier aantijiding. De organen, die haar ■ vex-spreiden, beden-[ lean niet hoe zich dit tegen hunne politiek keert. ^ , Indien er in evenredigheid, heden meer 1 Vlamingen in het Belgisch léger zijn dan tij'dens de oorlogsverklaring, is dit 'tklaarblij-kenst bewijs van de gehechtlieid der Vlamingen " aan .de Belgische jiationaliteit en van hunne toevvijtting aan den Koning en de Regeering, die daarvan de beliohaming zijln tègenever den irajand,- want, in weerwil vasi die verandering in de verhouding, zijn de weerstand en do dapperheid van bet Belgisch legex1, aan. den Ys«r, niet var-zwakt; wel in togendeel de D:uit«c.liei's we-teîft iliaar iets van. Pio voortdurende openbariiig «tan vader-landsliefdo en dapJperhead, in «het le-ger, bij, de Vlaiiningen geiijlk bij hunna Woalsohe brôedeis,. is eene stille maar strenge ver-, oordeeling door het gezondsto gedeeito fier Vlaaxnsche bevolking •uitgebi'acht t: gen de kuiperijen van dogenen die ni( jt Ideai Rfijand mededoen, onder vooawendsel istan haar te dienen. Maar wat is er eigcntlijfc van da toeneming die beweerde «AWnredigheid, en wat s jeir i de eorzaak, van ? Wi) h"<iben inlichtingen in îlàvfe;- ge,Viaagd, aan zeer gezaghebbendc bron en ziehier wat ons verklaard werd: „In gewonc; tijd, was de verhouding der Vlainingen in het leger — officieren niet [ ■ medegerekent — 67 pCt. Die evenxedighcid , is gewassen om twee réden: » lo. Tij'dens den oproep van de klas Kan. • 1914, waren aile Waalsche gswesten in han-den van den ttijiand. Het grootsta gedeelte der Vlaamsche provino'ën a va s niet door be-laingrijke stiijdkrachten bezet en de militaire!! hebben aan den oproep der Regeering kuxx-nen voldeen, gelijk zij er do zedelijke Raer-: 1 plichting toe hâdden. 2o. Daar het Vlaamsohe gedeolte van bet ■ land dicht bij do - Hollandscho grens ligt, • hadden do jonge Vlamingen bijzondcr g^mak om de gxens over te* steken, ten einde als » vrijwilligers dienst to nemeix in het loger. De verhouding R_an doodeax en gekwetsten in ons leger, ds ^jiechts op wankelbaro , gxonden gesteld. Do bux-ee'en van bet oor-1 ogsdepartommt zouden zich wel wachten1 diè op te maken daar zij zich in de on-mog< li^Heid zouden bevirulen èo waarheid to verkondigen. Dio aftocht heeft hun de middelen onir.o-fflm, zelfs maar bij benadering, de çgfers vast te-' stellen. * Het Vlaasnsche bloed van lloyd George. Wij hebben vroeger goschrevon, dat de berbemido Fransche veldoversto, generaal Petain. een Vlaming is van Sint Omaàrs, do eerste boofdstad van het graatsehap Vlaanderen. ! Tho Ohurch Times van 22 De-cember bevat een wetenswaardig artikel over den Vlaamschen oorsprong v^n Lloyd George, den modernen Pitt. Do Bx-itsche Staatsman is geen Noord-Welschrixan. Laxigs vaderlijko zijde stamt hij uit het Welsch-sprekend gcdeeite van Pembrokeshiro. Do Wel se ko oorbevolking werd in sojix-migo plaatsen uitgeroeid. en vervangen door Vlamingen, die er de Norman di-scho baronnsn vergezelden. Daar wordt norgcns Welsch gesprokeix. De Vlaamsehe inval wijzigdo" in do andéro deelen van Pembrokeshiro het loven exi den geest der overgebloven bevolking. Men mag zeggen dat do Vlaming do eerste is van do Welscho radikalcn. Hij was stellig de eersto in gebreko blijvendo tiendebetalex-, zooals Gix-aldus Cambrensis (Giraldas vaxx Kamex-ijk). Ten tijle van C'romwell or.t-mce/fto men er het felsto puritanisme, dat men in Fngeland niet vend. Tovens heeft do Vlaming een smaak voor. do goedo dingen van het' leven ontwikkeld. die meù niet aantreft in het gewoen Welscho boereixhuis en een lueh-tiger opvatting van het leven in het algemeen. Pembrokeshiro heeft zijn merkteeken op Lloyd George's kai'akter gelrukt. Men bonxerkt 'dit in de toevalligo stouîmoedig-heid en do demagogie, dio vreemd zijn aan do voorzichten Wélsehman van een zuivorder ethnische type. Dit blijkt nog uit Lloyd George's vlug vonnogen, zich zelf aan een nieuwen toestand te pas-sen en den geest van den vreemdcling te vatten, daar hij uit een stani voort-spruit, die menige nationaliteit omvat De iiieuwe oorlogstslastloo in Beloie. w Het Nederlandseh-Belgisch -Sa'euws- eu Publiciteitsagentscbap (?) schrijft het volgendej De nieuwo oorlogsbelasting, waarvan het bedrag tôt nader bevel op 50 millioen franb per maand bepaald wcrd. is voor een tijdperk van 6 maand verzekerd geworden door middej eener leeniug van 300 millioen frank. Dezi leening worat solidair gewaarborgd door d« negen provineies. Gezien de weigering dei provinciale raden om de tweede belasting goed te keuren, hebben de militaire gouverneurs en de voorzitters der burgerlijke besturen, krachtens de volmacht waarover zij beschibken| de maatregelen getroffen die noodwendig-waren om de operatie te verzekeren. Ziebier eenige belangwekkende bijzonder-heden aangaande de financieele maatregelen welke gecoraen werdeD. Evenals in 1915, heef.l men Schatkistbons in stnkkcn van 10.000 franil en 00.000 frank uitgegeven. Een konsortium, de groote banken van het land omvattenda heeft de geheele leening, ten bedrage van 8 0 millioen, vast overgenomen. De deelge nooten van het korsortium hebben het reehl do bons dio hun door het syndikaat toege-wezen worden, onder hunne klienteel te plaat« sen, waarbij bet hun echter verboden is dea prijs der stukken te verhoogen. Bedoeld kon* sortium is hotzelfdo dat zich op spontané wyza tusschen de Brusselsche firma's gevormd heeft bij het begin van den oorlog, eanmerkelijk uitgebreid door de toetreding van een groat aantal bankhuizen in het geheele land. In 1915 hebben de Nationale Bank en lxeti département van uitgifte der ^Société Gène" raie de Belgique" aan de deelnemende banken de betaling harer deelnemingen in het syu« dikaat vergemakkelijkt, door het eakonteeren der bankpromessen tegea 4 t. h., waarbjj ag schatkistbons in onderpand namen, tegen 80 t. h. hunner nominale waarde. Ditmaal zal het syndikaat zelf aan zijne deelgenooten de serina:en voorschieten die zij zouden kunnea noodig hebben om deel te nemen aan de leening voor do nieuwe oorlogsbelasting. (Gaz. van Brussel.1 &<qof ele talhak van desi Belgîschssï softSaaf* De heer Cyriel Buysse, voox*zitter van het Nederlandsch-Belgisch werk,,Voor de tabak van dexx Belgischen soldatat", dat KjO.OOO oigaretten aaxx H. M. Koningiu Elisabeth had gestiuxrd, heeft het vol-gendo schrijven ontvangen; Do Panno, 26 December 1916. Militair huis des Koninga. Mijnheer do Voorzitter. De Koningin is zeer gevoelig geweest o\rer de kiesche bezox-gdheïdi a7an uw comité ten, opzfchto van oixzo _ eoldaten aan het front. Haro Majes-text gelast me, u Htue oprechten dank daarvoor te beu tuigen en tevena allo ledexx van uw werk t© dankexx, alsmede u te zeggen, dat Zij gelukkig zal wozen naar uwo inziehteii do gilt, dio u aan Haar hebt geechonken, uit to deelen. Aanvaard, mijnheer de voorzitter, da vercèkering van mijno Ixoogachting. Do ordonnansofficier de® Konings, (Get.) PREUDIIOMME. Koninkrijk Bel^ië. QepanteBîssrai vain SBos^iog. ■ WekeliiKSCli biiiîetijn van 8 toi 14 Januari. I\ic.icgifn,s;aando het aanhoudendo sKclitO w®4ep is do aïtilleirichedïijvigh-eid op ganscli het ' Belgische front, in do afgelootpen week hovig gebleven. In den sector van Piç-mudo heeft ons antwoord op het vijan-d'C-lijk vimr, dat op on/.o -woi'ken gericht Vr'as, veeivuîdigo en langdurige artillerie « strijd inlgelokt. De besehietingen hebben in het zuidelîjk gedeotte van het front een heviger karakter gcliad. Do streek van Sfcenetraato is dagelijks het tooneel ge. weest van Jiovâga strijd van artillerie en loopgî'avorgesehut. Tn de omgeving van het Sas hebben zioii bomgeiveehben voorgedaaji, dilc telkens ten onzen voordeelo eindigden. Do doeltrefiendheid van het Belgische geeehut was groot. Zij ^heeft op 7 Jan. de., ontploffing van een voornaara lijk mnnitiedepôt voor gevolg goliad. Op talrijko punten heeft onzo artillerie gros-pon Duitschers aan het -werk onder nrar gcnonien. Do sieohto meteorologiselio gcsteldbeâd heeftN de bedrijvigihieid onzer vliegera Iemincrd. Belgen brengt een bezoek aan de besfendige tentoonstelling der Society of Friends, Pletterijkade 12 (bij het Hoilandsche spoor), Den Haag.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Belgisch dagblad gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in 's-Gravenhage von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume