Belgisch dagblad

1055 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 06 Februar. Belgisch dagblad. Konsultiert 19 April 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/3775t3gs98/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

3de Jaarigansr, WOENSDAG O FEBRUARI 1918 T*ïo. 1SSÎ, abonnementen. Per S maanden voor Nederland 12.60 franco per post. Losse ^nmmers. Voor Nederland B cent. Voor Buitenland 7'/i cent. Den Haag, Prin6egracht 126. ïeiefoon Red. en Admin. 7133. BEIGISCH DAGBLAD ADVEETENTIEN. Van 1—5 regels f 1.50; elk# regel meer f 0.30; Réclamés 1—5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. London : Dixon Honee Lloydj Avenue E C. Parijs: 7 Avenue d'Antin 7. Verschijnend te 's-Ersavenhage, eikcn werkdag te 12 ure middsg. BUREAUX 0PEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. Is een Duitsche revolutie mogelijk? Descinit in pisoem. Zoo mogen wij den afloop van de would-bf Wemeene° politieke, anti-militaristiache er Vonomische beweging onder de Duitsche jirbeiders beteekenen. f De tyd zal uitwijzen in hoever Hertling ec yon Kûklmann de hand in die sohijnbewegmg Jiebben gehad die aan het proletariaat dei '©ntentelanden voôrai moe3t doen gelooven aat een meuw lolb. Einde 1916 verzekerde me K. Huysmans dàt een revolutie in Duitschland op til was daar een acheuring tusschen meerderheids ên minderheidssocialisten dreigde. De secre taris van het I. S. B. voegde er zelfa bij da hjj met dit vooruitzicht zich in Den Haaj kwam vestigen. Bij bedroog zich, Hij was of verkeerd in gelicht voor wat de voorspelde revolutie be trof of geen psyeholejog. S'echts in het begin van 1917 konden in ge wij den hopen dat een revolutie — georga siseerd op zijn Duitscli — zou losbaraten De voaiialnood had Berlijn opnieuw volledij ■ r&dikaal socialiatisch gemaakt — diep rood ;i>9 honger zonder genade en de staat vai beleg alsmede het halsstarrig zwijgen derre geenng inzake de oorlogsdoeleinden, kondei f&ten verhopen dat een algemeene massa '■taking zou ontstaan. En ja! de revolutie brak los, niet te Barlijn maar te Petrograd (Jiet onder het Duitsch proletariaat maar on ûer een onwetend boerenvolk. Duitsch'ane 'beatitwoordde den oproep der Russische re 'Volutionnairen niet. Mot hondentrouw blee het uitgehongerde Duitschland, fret roode Sak jen en Berlijn aan het hoofd, den keizer aan hangen en steunen. Het land, dat Karel Marx Engela en Las »alle voorttracht, bezit immers de verachte Jykste sooiaal-democratie der wereld. Zo verburgerd en verpolitiekt is die partij va: fldeine luiden dat zij de idealen harer stich ^ers aan het grofste matérialisme opgeoffer< heeft. Een Duitsche socialiat, Jacob Bengler, som In de Freie Zeitung zea oorzaken op die de révolutionnaire beweging in Duitsoh land hebben belemmerd. 1. De arbeider verdient heden door dei bond hooge loonen, die hij niet wil opofferen 2. Het leven is zoo duur dat een stakini ien minste vijfmaal zooveel de partijkaa zoi rtastexi bJb v6ôr den oorlog. Daarbij on! keii do stafeingsiaidÂêltttt want de genosse de loopgraven betalen niet meer terwi arbeiders in de fabrieken voor krijgs jaateriaal nog jaren lang krijgsleeningen zulle taoeten teekenen. 3. Het volk bezit te veel eigenbelang ot niet een gunstigen afloop van den oorlog voo Duitschland te verwachten. | Stakingen mogen dus de kansen niet vei —- zwakken des te meer daar de Staat de ver-i zilvering van de geteekende krijgsleeningen tôt 1984 heeft gewaarborgd. De Staat bindt i aldus de arbeidera, zooals de zoogenaamde „Wolhlfahrtstinrichtingen" van de groot mjverheid den werkinan aan de fabriek bindan. 4 De meerderheidsocialisten hebben al lang hunne klauwen ingetrokken. Soheidemann is het schild des Keizers geworden. Ala het moet i is hij de eerste om op den loop te gaan voor de , polizei. Wel ia waar zijn de onafhankelijke ■ aooialisten sterk genoeg uit hun eigen, vooral te Leipzig en te Berlijn, om zonder Scheide- : mann de algemeene staking uit te roepen. ; Het is ook de stad Berlijn geweest die dezer dagen zich het luidat heeft laten hooren, - maar bij die socialisten ontbreekt de sterke - en duidelijke wil. Zij voelen zich meer de tegenatrevers van de keizerlijke socialisten ■ dan van de regeering. Scheidemann en Haaase - zijn daarbij doodsvijanden. 5. De partij van Scheidemann ia grooten-; deels onproletarisch, klein-burgerlijk en anti-. revolutionnair geworden. 1 6. Eindelijk ia de ontreddering in Duitsch- - land te groos geworden. Er is geen eten. Er v„ zijn geen kolen, geene verkjersmidJelen, geene - betrouwbare menachen meer. Mehring ver-5 klaarde in den Pruiaischen landdag, dat de ; Duitsche postkantoren groote rooveratiolen wa- - ren geworden. De Duitsche spoorwegen en L poaterijen nemen geene verantwoordelijkheid - meer aan voor de verloren of gestolen pakjes, f koffers of stukgoed. De spoorwegongevallen zijn aan de orde - van den dag. De sluikhandel is nooit zoo bloeiend geweest. Men kan niet meer leven - zonder de wetten te overtreden. De openbare - yeiligheid en zedelijkheid zijn weg. Pruiaen 3 was een mechanisme als een nooit falend uur-î werk. Thans is ailes deaorganisatie en ver- - warring. De alduitschers hebben nog ma^kt, 1 doch geen Inwendige kracht meer. Zij brullen, Zij hebben nog nooit zoo woest gebruld. M aat t het is uit honger. De Vaterlandspartei doet , aan demagogie. Zoo men ziet ontbreekt een - gladde organisatie eener revolutie. .» De Duitache arbeidera met hun slavenziel 1 en hun £emis aan zenuwen, missen den noo-• digen impuis. ^ Aan den kop verrot de visch. Eilaas! hiej rot hij aan den staart. 3 Hoe en wanneer komt de vonk die de I verrotting in de lucht doet vlïegen ? i_ Alleen misschien wanneer de wapenen dei q geallieerde landen het Duitsch slavenvo'lfe door een keizersnede tôt de vrijheid en de a démocratie doen geboren worden. r '* t \ De jusqu'au boutiste Vandervelde. * lezea in ,^Le> Droit des pcuplea" de [jétolgende verklaiing van rr.iiii^)er Vanderr-i iveide : In bejn eea van diezen die meejnein da,fc Ibeit uur geSsLagien is voor de geallieerde rer gecringeja om hare oorlog sdoelei njieo. hel-Û«r te omsphrijivein, buiten allea veroverings-|e!a aHiiexalielus.t. Ik heb ook heit diep govcel JÛ'at h,et eein niet bo«ten mistdaad tegen de lrr»§s-avs zou vvezen, al ware het maar één iâag de gruwelem vaa dein oorlog te verletn-g: >i, indien, eien rcchitvaardige en du-urza.rrc viiede van gtonden al mogelijk was. Bocih wie zcu ernstig geloorven dat die JVTede^voorsibellen dw Central© lijfiren kunneu àanyaard wordan zonder direct in tegen-t lling te fcoimon met het piinciepi dat d« B -ischa revoluiti© bovenaan zijn program jp.'L \an iniiernaticinale actiei had g3S.chraren h' zelibesiemmingsrech!; der volkeren. * indien de vrcde morgea mcest geslote .^o:ien op de vciorgegitelde grondslagen te Hr -i-Litow^k^ België zlcta skicbts cea schijr vji i o,na£hankelij!kheid iterugbelcomein^ Italie izoa vqor eeuwig mioeiten afzien om zij!n< [eenbcid te volmaken, het pajig:rrnanistiscfc ' ï'aitgermajiendom zou zîûh. over de Russi-[gch-e r&volutie vermakea lia haar te hebben yontecrd e|n Ln de gamsdua wereld zouden tyrijteid en denuocraiie alleen ziqledige woor-• Idey zijn. Ik dur£ zieiggcn dais, het naraenS de aver-grû'Ote meerderheid der Belgj.sc h e s-ocialisten is, die ons mwrmalen. — mijln, vrietnd Louis Jpê Broucikère en mij zelf — bot mandaat jbfeki'aicbtigd hcbbietti uit hun naam te spreken, ]daMk tôt mijiae sociaJistische vrienden van Italie zeg: de vrede van heden £,ou .deitriomf van het impérialisme de vrcde van morgen a al, in-:|dien de vrije volkeren het voIIvtiu-.deji, de z'ege van de dem|oicratie i.fen de vrijheid wezlen." t' Do politiek van P. Vandjerveldel, die met , '■ P» _ Brouckère de regeilmiiftige maindatarig } W,a zij'ne parîiji is1, fe gansch tegemstrij'dig i zooals men ziet met dezia van zijn c^llega ; Brusselsdhe Kamerdeputatie, Huysmans. Aile Belgein kuji,aen de verklarin'g van den, i, EC'C i aaldjetoocratiîcihen. mînister oir^derschrtf-£-Wn. Zoo zijn wij a,lien jusqu'au booifetei, | ïet do zegepraal. Koning Albert naar Zuid-Frankrijk. » vernemen, d*t Koning Albert naar m i-Prankrijk is vertrokken om de Koningin e vorv°9goaI clio zich bij Cannes bevindt. Een nieuw weokblad. Wg hebben ontvangen het le nr. van L « Droit des Peuples (organe d'actioi socialiste nationale et internationale, et de défense des réfugiés alsaciens, belges, fran çais, verschijnend te Parijs, rue d'Aumale 6 Xle arr.) Het blad ziet er flink uit en is vol ver-scheidenheid met zij ne korte waironder pit-tige artikela. Onder de Belgische medewer-kers telt men o.m. Louis De Brouckère, minister P. Brunet, Henri De Man, Celestin Demblon, Jules Destrée gezant, Aug. Dewmne, G. Eeckelers, senator Jules Prancq, Alph, Gaspar, G. Hubin, Kamerlid, Laboulle — beter gekend in Holland, onder den naam ; van Lapierre die vroeger schreef in hei weekblad van Huysmans — Félix Paulsen Louis Piérard, Théo Tillmans, G. Van dei Meeren en VinceDt Volckaert. Aan te stippen dat K. Huysmans niet on der medewerkers voorkomt. Louis De Brouekère, wiens invloed in d< Belg. Werkliedenpartij van dag tôt dag stijgt heeft een inleidingswoord geschreven. Hi , schrijft: Le Droit dea Peuples, sera l'organe d'un groupe d'amis, ce ne sera pas celui d une secte. L'esprit qui l'anime est un espri d'union. Il recherchera toujours l'entente pourvu qu'elle ne se faase ni dans la confu sion, ni dans l'abdication." In die verzekering wenschen wg Le Droii des Peuples broederlijk welkom onder de rechtgeaarde Belgen die een vrede willer gesteund op het recht en de vrijheid, maai niet op krukken. Centraal Vlaamsch Persbureau. L . ' L ïojt scicihikingi vain Jatodgeinobltiein en neu, len Worde bekend giemaakt, dat het Oen-.traial Vlaamsch Persiburean (vain Brassai), elat dlooir Wolff ailerlei cpgepcbioeifdie on exverdirevea gieruditen over den Eaad, van VlaeiEdercQ dft wereiVl inzemlt, slechts oç het l®f.ier b^staa1^ Bit B.gt bureau is een-voudig do piem van dieai heer Verhces, zâeih mfemendie» minisher vain N^verlMdi en Ar-bedd vam den staïait \ laaneleirein. Ta Antworpen ia ©en dergeljjk bureau heb Vlaameeih Earreepiocidentieibureau, geyee-%<i ia d« Prinsewsestma* 16, te Antwer-piM, „4n het g*?bo!uw ytm Vot'kaopbeuriug-. Bit bureau is eviem... emsMgi ala dât v«ii den lieieir Veirheca. Een hatelijk stukje. Wij lezen in den Belgischen Socia-1 i s t, pardon in Vr\j België: „De heer L. Piérard, die een nieuw bezoek aan het front waa gaan brengen, werd tôt seeretaria benoemd van minister Brunet. Indien de heer Piérard aldus beloond wordt voor het werk dat bij in Nederland heeft verricht, dan kunnen wij den betrokken minister met een dergelijke benoeming niët geluk wenachen, want het geldt hier nog-maala een jusqu'au boutist, die tôt het einde van den oor og, zooals meer andere lieden van zijn soort, veilig in een bureau-loopgraaf tei?echt komt." Minister Brunet zal wel de gelukwenschen van het pacifiscb weekbl&l kunnen ontberen, is 't niet? Hij zelf, de heer Vandervelde, de regeering zyn jusqu'au boutiste, e.venala aile geallieerden. Dit bleek nog te Versaillea. De Belgische regeering bewees het ook door hare nota aan den H. Stoel. Hebben de beschuldigers niet naar hun eigen beeld in den spiegel gekeken ? Louis Piérard is zoo goed in regel met de wet als de beide directeurs en il de jonge medewerkera van Vrij België. Wat dient er meer gezegd ? Ziehier wat Lot Duitsch blad La Belgique van de Duitsche Bank in zijn no. van 29 Januari schreef: „Un article du député catholique d'Anvers, Frans van Cauwe-laert, publié élans un des jlerniers numéros do V r ij België, mérite à ce sujet de retenir l'attention". (Het gaat over de vredeseomedie te Brest Litowsk). In bedoeld art kel komt het treffendste défaitisme aan den dag. Het eindigde met de beruchte regelen ofons volk nog de kracht heeft den last van de voort-zetting van den oorlog te dragen, of alleen nog moet zuchten bij zijne puinen en zijne graven, den dag waarop de Entente misschien het zegelied zou kunnen aanheffen." Niet te verwonderen dat La Belgique van Brussel op bevel van de Duitsche bazen dit proza heeft vertaald en dat de Gazet van Brussel het gansche artikel overdrukte, 31 Jan. Niet te verwonderen ook dat de Belgen die aan dit ziekelijk of schuldig defaitiBme niet willen mededoen, voor embusqués worden verdacht gemaakt. Wat is défaitisme? Le Genevois poogt eene definitie van het wo-evret c[xxJrQ.ifcîsntfl ta .xr.f- yen ; „Men is defaitist wanneer men geen geloof heeft in de beslissende overwinnieg. Men is defaitist, wanneer men aile idée 1 van een vrede door vergelijk met Duitschland aanneemt, een vrede, die i11 de wereld exe be-dreiging van het militarisme zou zijn. Men is defaitist wanneer men niet als schan-dig, verlooehenend van de heldhaftigheid van zoovele brave meuschen die geaneuveld zijn opdat de menschheid vry zou wezen, de ge-dachte niet uitsluit vaa een mogelijke over-eenkomst met de daders van den aanslag van Auguatus 1914, zoolang deze nog zouden beschikken over de middelen hun schrikba-rende macht van moord te herstellen danb aan eenkreupelen vrede. Men ia, in een woord, defaitist, wanneer m en geen geloof heeft in de eindoverwin-ning van het recht. Vrij België en de activisten Dr- Gazet van Brus&el van 31 Jaauaiï bevatte: lo. Nabelxacliting van een crisi3, daor Fr. van Cauwoiaert, waarin deze dea spot drijit n ot den béer de Broejueville ; 2j. sohrifteltfke vi-agen door ee»i Vlaamisclien vclksivertegon-; wr>ordiger aan Z.Exc. (sic) den minislbar va« oorlog en. de a.nî'rwoordetn ; 8o. Besohou-1 wiiigen van Juliusi Hosite Jr., over het Bel-gisch kabineit; 4o. eein nieuweje. Ailes uit . „Vrç België". > Een klacht van de Belgische ! arbeiders- î Volgens eep. telegraim uit Kapenjliagen aan het „h xehang.e-ag'ejntscbap", heeft het Zweed-' gche blad „Socialdemofaatein" van de Bel-1 gische Arbeidersparbij^iit naatn vain de Bel-gischie socialisten het volgende telegiam „mt-. va^igen: ' „ Wij vesiigen er de aandachit dier Zweed-gcilje l<ameraden op dat de Zweedsehe ait-, voer naar Diuitsohland, vergeleJœin met deu uitvoer naar de geallieerden, op ieder ge bied toeaeemt, zcodât thaaig 65 (vijtf-ein-ze3-tig) prooent vain het gtaal, hebwelk vokwt de Duitsehe legers, kanoininen en oorlogsmate rieel wdrdt gebruikt, uit Zweden afkoimslig is. Zonder deze vreeselrke hulp zou de keizer z\jln aanvallen niet kunmm vtoortzet-ten, Iedere ton ertg, welke Zweden naar Dnitschland uitveert, verlepgt den acxrloig en het martelaarschap van België. W.ij gjneken be(t nefutrale, democratische Zweden, ta vocrlcomen, dat het Daiteohe iir.perialis.me uit Zweden nieuwen steun er-langit. .Wij' kenneo. de moeilijfcheden uwer lereensm ididielenvoaraiettiing en de plichilian, welke de neuitraliteit u oplegjt, en wij zôjn bereid, u te heJpen, zioioldat uwe oWderhan-delingen meit Lomden tôt een gunstig resid-■taat kuimein voerem." ARRESTATIE VAN SCHEPEN™" STRAUSS. Lit Ajntwerpen wordt on^ gemeld, dat , gcihepenje Louis Strauss door de Diuitschers ia g^rreataerd. D(e( QOfrzaak. wordt niet ge-rreldL Legerberichten des* Entente. Krylenko ^evangen. Het Russische hoofdkwartier in handen van de Poîen. — De Oekrainische rada verjaagd de Bochewikis uit Oekraine. Einde der iaatste stakingen in Duitschland. — Nooi*wegen en Amerika. IIETÛESTA&SD Als eein verrassing middea de Bussisc'ae verrassin^n, a&erneemit men het e>prukken der Poiolsche iegioenen naar Minsk, Mohi-lew en Sinoiewak, aan den weg naar Mjos-keu. Te Moihiiew hieibban de Polen " ziclh nueesiter g&maalit, van het Russisch h/jio£<i. kwartier en den opsrette-geaeraal Krylenko, die- slecihts ondei'âfficier is, gevangen ge-luoroietn.De folen zijn dus b&zig orde te brejugen in dm Russisoheui janboi&i. De gesciiiede-nis is waariij'k een spotveg&l. In Oekraine is een nieuw ministerie tôt stand gekoinen met Hioiioebovitah aan het hooifà. Die heer Ho"]oebotv"itcih was c'het wan do vrede&depntalie te Brest. Het scihijtL^ dat wel 500.000 Oe^crainiers gewapend zijin. Charkof aou veroKord eii de Maximalisiten zouelietn ve.rslagen, zijn. tn- Finiand moordt en plundert steeds de roede garde, de beru&hte rooversbende, die vooœal besitaat uit e>ud-politieagenten Kan den isaar. Te Petersburg loopen de Duitsahers met jhun pinliielm romd alsof zjj' te Barlijn waier». ' Men vermoedt dat Lenin en Tralziy de mionarcihid willen hersitellen, ten gunsbe van eien kleinen Kroionprins Alexis> o,nder eie viqogeiij «an zijin eorn, grootvo-rst Aiexanldeu-. De anarchie is zoo ver gekamen, dat het den Russen Oxijverschillig is geworden wie ele rust hersteit, een Biuitscfher, een Pool o± een Brit. - , . Het valt nu te zien indien de berioh-ten uit Duitsche bron die da Hollaàdische bladen ons opatoven niet vain a tôt %• gelogen zijn. r De corrsepondent van Ha vas aan het Westalijk front meldt dat Duitschland voortgaat met de wapenstilstaruaabepalin-gen "an Drtai uiiowsK le ^ehenden. Voordurend komen nieuwe divisres van het Russische front aan. Oneler de Duitsche soldaten loopen gea-ucliteaa elat groote Turksche en Oesteawijksche troe-pen op het oogenblik in Dui^cbiland zijm in plaatsen dicht bij het Weetelijjc front gelegen. Aan het Westelijk front patrouillege -vechten verkennfagen en bombardement» uit de lucht- (Gedeeltelrjk niet gecorrigeèrd.) Van het Westelijk front. Het Fransche legerbericht. PARIJS, 5 Febr. H.N. Draadlooa. Vr,i; levendig kanonvuur, op verschillende pun> ten ten N. van den Chemin des Damies Leur Duitsche afideeling is m diezelfde etreek afgeslagen voordat ziji de Fransche Unies b&reikt had. Overal elders was de nacht kalm. In den nacht van 3 Febr. hebben de Fransche jachteska-ders, gebruik makend van het mooie weer, groote bedrijV gheid getoond. War« luchtgevechten zijn door de Fransche vliegers geleverd togen de Duitsche es-kadere tôt voor de vijandelijke linies. Ten gevolge van deze gevechten zijn f Le i-i e vliegtnigen neergeschoten en £ andere zwaar beschadigd gevallen en waarschijaalijk vernield. l'Aitl.jà, 5 iebruari. Officieel avond-bericht. In de streek van Corbeny hebben de F'ranschen een vijandelijke aan-valspoging op hun kleine posten afgeslagen en den aanvailers verliezen be-rokkend.In Argonne hebben zij," bij de Filfce Morte een geslaagden overval gedaan en gevangenen mee teruggebrachfc. De ge-schutstrijd is vrij hevig geweest in de streek vaa heuvel 344 (rechter Maasoe ver). Tussoliienpo*z»end geschutiVuur op het overige front. ) Het Engeische leyerbericht LONDEN, 5 FabruarL (Reuter.) Offi cleel ■miiddag'bericht. In dan afgeloopen nacht hebbeati wij met succès overvaller gedaan bezuiden Fleurbaix, en ip' de na bijheid van den apoorweg Yperen—Sta den. Verscheidan Dnitschers werden ge dood of gevangen genomen, tearwijl ea machinegeweren door ons werden buitg^e maakt. LONDEN1, 5 FehruarL (Reuter.) Offi cieel avondberfcht. In dan afgalooper nacht heeft de vijand een Engelschen posit in de buurt van den weg van Bapaum< naar Kamerijlk overvallen, Eén man wordt vermi&t. In het Iaatste eleel van den nacht en vroeg in eien ochtend ontwilckelde hel viiPndelijjk gag chut drukke bodrijvigheid bezuiden Marcoing en bene>orden dein w«g Kamerij5v-Bapaurr.e. De vijand legde benoorden Lens er (en N'.O. van Yperen eveneens verhoog-de werkzaamhejd aan den dag1,. < . , ' * v Yaa liët Zaidelijk front Het Italiaansche legerbericht. ROME, 5 Febr. (Siefani.) Oiieioel : L'îjig^ het front hier en daar a£ en tae artiilerief a/Mies,. Levendige bedrijvighie.id in de luich't. Gi,^-teten werden 13 vij&nide.ijlke vliegtuigei ge-veid, vijf daar Italiaansche bij Val=tjgna en, laoht door Britsche tusschen Piave en Li-venza, beooàten den Montello. Vannacht bombardeerden luclrtvaartuigea van oins militaire konvooien op de spoor-lyraein Conegl.ano—^Casarsa. Vanoohtend voor het aanbrekein van den dag werd Padua opnieuw bestookt en getrofîen. De vijande-lijfce vliegers wierpen bomrnen in het hart dier stad, waarbij' ze huizen beschadigie|aj cm eejnige menschen kweteten. Vas bel Macetlosisciie front Het Fransche legerbericht. PARIJS, 4 Febr. Officieel. De Bulgaaj> gche itroepein hebben gepoiolgd om op de Britsehe stelling.in ten zuîdwesten van Dolr ran een overval te doetn, welke voikomeu; i^ miîlukt. Bij den Stroema-monid is ééjjJ der .Bulgaarscihe verkenningien uiteen ge-eireven.Se strljd ter zee. 'De duikboot- en mijnooriog. LONDEN, & Fiabruari. (R,eui|jer). Het Edia-burgsa'lie blad, da Sootemaa, sehrijft: eeaj jaar van ,,mee aooigenloozeu duikbaotaami-paigime is voarbij en hat, historisc'h ootrdee| rjX jtnl \xtoaûn7 /loi hf*t ^6 D'i.lifr* scih'ers een noodlottige mislukkin'g is geweest. De eerste straf, die de vijand p/sof zijn uitspattingen bij zijn bai'baa.raohe duiSi boioitwei'kzaamibeid heeft opgeloopen, was dflj oorlog met eie Amierikaansclhe republielc. Dai biedoicïfde belooiniag was de overwinïûng op eiej geallieerden in drie, of op zijin hoogst in zej maanden. Twaalf maanden zijn verloopetii en aan het eimde van het jaar, waariii D'uitecbland ailes heeft gedaian wat in zijli " macîbi lag om ae vijlandscihiap eler neutraten^ zowwel als van de oorlo@s':oerQnde la®d«n t4j versiberken, is het tverdor van zijin doel m dan toen het zijin campagne begom. De verliezen tenge&'olge van de actie de® duikboioijen zijn in de eerste maanden van( eien onbeperkfen duikbioiotoorlog snel1 gestes geai en gedurende de maanden Aprii, Mei en( Juni op een hoog peil gebleven, doch sinds< dieu zijn zlij gesladig gedaald, totdat zij iqj Januari faet laagste peil1 hadden bereikt e^ b orne den de cijifers daaldien van de oroeïeeiiv komstige maand van hielt iaJg©l>apûn jaai^ toen de Duitsclhe bedreiging niog niet warf uitgevoerd. Het tgidperk, waarin de oweuv winniînig, door mideiel van de sdieindîngj 1 vaa aile regels der bescihaafele oorlogsteoeù ring, moest wordein verzekerd, ia reeds ian<g verstrefcen. 5 De E 14 en de E 82. LONDEN, 5 Febr. (H. N. DraBdloos)/} Officieel. Vermoedelijfc is de Engelsctoe duifc. 1 boioit E 14, onder beivel «an luitenjanlf Gieoffrefy Wjhite, tijdens haar operaties tegan; de Gobcn. in de Darelaneilen ver! oren gei gaan, doeh heit Turicsahie beridht zegt, dat die E 82 verloren zoiu zijn gegaan. De geallieerde oorlogsraad. In heit Lagerhuis. heeft Bonar Law in an(> wo'ord aan Asquith gezegd: Met het oag op eie belangrijSae militaire orcrwegingen, die daarbij1 betrokken zijn, aeht nien het niet megelijGc zonder den,' vijand aan dcugdelijlk inlkhiIingsmat'-Tiaal te helpen om verdere bijtoinderheden of toe* liclrlingen bekemd te miaken nopens de uit-breiding van de funatiess van den raad vajJ Versailles. Fr is geen opperberelhebiber voor de gec allieerden aangesteld. fj Protest tegen de politieke ie!f-standigheid van Vlaanderen. W» as* De Belgische Eendracht van Amsterdani heeft het volgend telegram aan den Koning , der Belgen gestuurd : De lielgische Eendracht te Amsterdani] protesteert krachtdadig tegen het Duitsch geknoei dat voor doel héeft België te ver« deelen. Zij keurt aile aktivistische pogingea; af en verzoekt Uwe Majesteit de verzekering van al hare verknochtheid te aanvaardeni Zij juicht in U toe den doorluchtigen soeva* rein vaa het een en ondeelbaar Belgiô. 1 't De voorzitter, •— 4.RTHDR SEDEY% " —4

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Belgisch dagblad gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in 's-Gravenhage von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume