Belgisch dagblad

514493 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 12 Februar. Belgisch dagblad. Konsultiert 24 Juni 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/9p2w37mn6w/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

âcl® #RaîW»nS". 13 JETP3 Jtt «. cr^k.***. i»rr. JNo. 1Î57. BELGISCH DAGBLAD iBONU isJaJiiiN xv:«. ®gj Per 3 mnnîcîon voor Nederland «si | 2.60 franco J>e-r post. Lossa juimmers. Voor Nederland 5 cent. TOOr Buitonleaâ 7'/, cent. Pea Ha*g, Prinsegrachfc 89 Telefooa K»d. «a Admin. 7133. ^erscSsijisend fe 's-Gravenhsge, elkcn wepkdaçg te 12 ure middag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. AD VE ET EN TIEN. Van 1—5 regels f 1.50; elk« regel meer f 0.30; Reclames 1—5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. London : Dixon House Lloyd* Avenue E G. Parijs : 7 Avenue d'Antin 7. OP ZIJN POOLSCH. ' ttes «est dat oa publicist moet kunnen bcftchifcfcon over een geoefend intuitiever- Jm voep.t ei bij dat hij de komende g<*-bourteniwea moct kunnen vooruitloopon, Voor son psycholoog zou h et misschien! intéressant wessen te hestudeeren hoe wij, Belgen, in het buiteuland, die nochtansi ^aii alla reççlnmtig verkeer met B&lgia afgetsnedcn en bovendien allerlei tegen-: strijilige geruchten en berichteni ontvangérj, ta bet algemeen door ons instinct 200 juist radea co gevoelen wat in het gemoed vaKi cairo opgosloten landgeinooten omgaat. D ; verdere ontvrikkeling van; do jD- - hVJaamscbe beweging in België is 'îaarvari oeu nieuw beW.ijs. in ons arîikfl ..Zelfstanjîlig Viaanderen" ran 9 dezer weztsi wi.î op do richting van fe pro Duitsche en anti-Belgische activiste^, die. zegden wij, naar ©e»n,o zelfstandigbeid; co zjjn Poolsch, d. i. onder de® laara yan dan Pruis streven. Dinzelfde avond bracht het tweeds fivon.d-ilal van d« Nieuwe Courant de motiei .ran de op{ 4 Februari to Brussel gehoudem .re-'gadering der 200 (?) anti-Belgiscfoet Jvl.iamseba voonnannen, zoo W.olff beweert. ' D'à inotie, waairan we dan eerst ken-f ' v kreffen, gtreeft injderdaad naar «en zelf-jundig Viaanderen op zijjQ. Poolsch. De T0«komst van 's anderendaags i -hreof, naar aanleiding van die vergade-ring, onbewimpeld de volgende woordem : „Dit zal de vergadering van £ Februari 0ns brengen: celn or-gaan dar heolo Vlaamacb gezind-h-eid, w»a rdoor do Vlaarasche autonomie zal wordea inge-richt en waardoor Vlaanderon bij! do Duitscho autoriteit DIRECT 0al vertegenAvoordigd zj^u: eea fcport Poolsohe landraad van, de Êlaamsche beweging. [ Onder do stichtérs .en ,_voors.laaders vain dit Diiiitscli godoen komen: Léo Picard, poprts aj'deelingen va® bet A. N. Ver-bond, e i van bet Nationaal Vlaamscb 'Verbond, de Groeninger wachten, do iÈîoogescboolbond en do activistiscba kringen in stedep. en dorpenj de jylaamscba Nieaws, Gazet vau Brussel, Ga-SHat van Louvcn —r van bet gemarteld Leu-iyien I — de Nieuwî» Gazet van Geat, bet iWeekblad van Kortrijk van Dr. Doussy, De ieiding van die vergadering gin g uit van het korps eler Daitscho universiteit, dat offi-Cieel aan de vergadering vanj Brussel, die niet plaats had in het Vlaamscb Huis, maar| in een groot officieel gebou-w, heelt deeb genoraen. Da.ar bevondeti rich 00k Hippo-liet Meert, Louis D,osfel, Rarel Heyndierikx. gameenbesecretaris van Sint Niklaas, Pieter Tack. Raf Verhulst, die voor dan oorlog eerder een passief Bielgisch. staatsambte^ naar en flamingant was m Uians al3 Luc in liet Vlaamsch N iOu vrs zijiie tijdeliike Diiitsclie rneesters opbemelt en de Belgischa regeering afbreekt, Raylmoad Kimpe, Va,n Roy. de gebroeders Borm» eixz. Tôt nu toe moest de ^j|andeliike bezot-ter met die individus oftderha«delen. ûafc had zSjne bezwarcn. Er mœst dus een! soort Vlaamscbe staatsraad vrorden peschapen, een korps aangesteld door de Ruitscbers om hunne plannen viui rtmieling van 3M-gië te dienen. Dit is nu geschied. VlaAndeî'an! is een.. Poolsche laïKldag rijfcer geworden. Horgea zal die Raad van Ylaan<i0r0a aain de op-richting van Vlaamscbe le^oenen in 'skei-zers dienst helpen, zooaJs men te War-sebau heeft gezien, \raar men ecbtcr die deportaties niet heeft kunoeai yerhindes-ren. Indien de tijd niet zoo tragisch was.. zouden wirj .moeten lacbcn met die reactio-nairen van aile haar of monder haar, die oigemnachtig, zonder het Vlaamscbe volk te raadplegen, zonder zich aan een verkie-zing of aan oen roferondum. te onderwer-pen, in overleg jnct deqi bloedvijand van ons land, hun volk hun koning, zich zelf benoemen tôt raadshoere»a ran Vlaande-ren. Do tragiek grenst hier 00k aan de comiek, ja vermengt er zich mede, als men leest dat die landverraders 7— welk andeit woord kunnen wi; hier Eteerschrijven? — 1 de ho'op koesterden in hun lïersoontj© Vlaanderen to vertegenwoordigen ! I Dat nooit. Het Vlaamscbe volk veriooehent onom-1 wonden en zonder eienige nevengedachte dei knechten van hen die de boiligste vor-bintenissen ih.ebben geschowlen om Bielgië te overrompelen en zicli te badoy in de tranen en bet bload der Belgen. Het Vlaamsche" volk is te vri{ van ziel om vazaal te worden van Duitsclda,nd. Het Vlaamscbe volk strijdt aan den Yser en lijidt aan Schelde en Maas voor het reclit en voor het Belgischvad -'land en 'vordt gedeporteerd omdaf heit pse. i ..verra l sril plegen. Met de W,alen wil het teven en sterven. . Dit is het beste antwoord oP dien Duitscb-Qamingantischea afval. Leonce du Gastillon. DETÔESTAND' I De 3iieuwe Rotterdamscbe Courant beveatigde in. eenige woorden bet Koor iNedcriand beiangrijke beriebt dat geaeraal Won Falkenhayn te Munster aangekomen ign dat dstad van soldaten en schisttuigen krioelt. \ [Beleckend Faiko ibayn's aanwezigheid mig-gehien zekero piannea miot bet o,cg op krij'gs-ibfâarijVen in bet Westen, trooral in bet Noord-iyresten? 01 vrai voert de cccerwinnaar der Sioemeniërs in het gcîhild? Aan bot Weetelijk iront zetten deEn- felschen hunne kleine v.ordexingen rond iapaumo voort en bebouden er al hun. ne verkregea voordeelen. De Duitscbers ^n de pro-Duitache neutralcn pogen die guccessen te onderschatten, doeb kunnen niet verbargon dat elle veroverd doi^jM j:e<rloren blijft voor prins RupprecH van iBeieren, die alleen aan zijn koninklijk bloed dankfc niet door Falkenhayn reedg yervangen ta ~a jn. De hertog van Wurtemberg is geen beter veldoverste dan àijn Beierscho buurajan en den Pruisi-jicbon kroonprins. Aan da aadere fronton is er steeds -wei-nig nieuirs ran belang,. De duiltfmtoorlog trekt siteeds meer fe aandacht op zich. Het kan niet ont-ent worden dat het aantal tôt zânken gebracbfcen rermeerderd is, doch het is niet de door Von Tïrpitz; gedroomde ramp hoewel we de verloren waarde aan stche-pen met willon onderschatten. De neu-tralen hebben een goed deel in de ver-Dielde schapon. De zaak is als zij met den tïuur pa-piei'en protesten gaan blijven vertoonen. Duitsehlaflfl beoogt een tearoriseeren der neutra.lea. Dit bowijzen niet alleen do duik%ooten maar 00k de troepencon-"éentratien aan de Zwitsersohe, Nederland1-sche en Deenstehe grenzen, als 00k de aanslagen op Amerikaa.nsche munitiefa-brieikeii.Bra.zilië en vSpanje scbijnen zich niet door de Duitsche" metbode te latem be-invloeden. Brazilïë convoyeert door zijno borlogghodeîi© de nationale handelssobe-pen. Indien allé neutralen dit voorbeeld vtdgdon zouden de Duitsche piraten zich We) acbteruittrekken. Slechts de dreigende vtiist imponeert kulturnatie Belgische yliegeractie, Grooto badi^Vigheid der Bolgische lucbt-yaari Djaini zij he»t heJcleifa ftredBr heeft S. cnuerluitenant jOHeala^era trwee rijiand©- *1 ,vl(leo ttilgco, in gebasseneben toieetand vicr-L , Meennalan wiwdm PwitsKû» front Sm J^sclx°'tew ^htes ^ BWNb® Konsokrijk België. DeparteïMenft van Ooirlog. Wekeiijksch buîlstijn van 3 toi 9 Febr. Do bedrijvigheid die zich încorg:daan heelt gedurende het tijdperk 3 tôt 9 Februari 1917 is groot geweest zoowel hij dag als ■ bij nacht. Talr.ijke verkenningstochten wer-den îiit^ezondon dcor de Belgan en door de ^ Duitscbers. Verscheidenie pogingen der 1 Duitscbers om in de Belgiscihe stellingen te kcmien, zâjai mislukt. Nachtelijlke geber-5 rnutselingen zijn cr uit voortgesproten wiar-a bij het geweervuur zoer beivig was. Een ! Belgischo vcrkenningstocht booi't, bij een refis ^ op de vijandeldjke Unies oen Duitsche kleine a post lai.en. tff >i ten noonden yan het Veerhuis (Maison du Passeur). In de a nacht s van 7 op 8 Februari heblben de Duitscbers .. nogmaals beprccM in de Belgb-cbo linies a te komen. Eon sterke Duitscn© aDdeeling . beelt den aanval ondernoman op on^e pos-ten tea zuiden van Dixmuiden. Ontvangsn op mitrailleur- en geweervuur werden de aanvallers gedecimeerd. De avierlevisnden hebben zich evergegercm. Zioto helbben wij een twaalftal gevangemen gamaakt. Talrijke lijken waartusschen die van een officier la-, gen voior de Belgische loopgraven waar zij j binnengebracht werden. Harer zijda heeft de Belgische artillerie van elk kaliber oui zwaar gevecbt enierstaan tegen de Duitsohe artillerie, die zich zeer biadrij!vig batoende. Het is vooral in de gtreek œan Dixmuiden dat de wederzijdsche verdedigingswterken sran beschieting te ïijJen hadden. Eike dag hebiben zich bom- en granaatgevechten ontsponnen in de streek van Het Sas. ; Belgisch daiikfeest. De haer Frans Van Cauwelaart, lid der t Belgische Kamer, verzoekt ons de volgencto . modedeoling op te niemen. ) Daaraan voldo^t het Belgisch Dag-b 1 a d bi-'rwdwiliig uit naam van de nationa-[ le eendracht. i E«n groep Belgen hiaeft'het initiatief gieno-men tôt het inrichten van een feestavond, ge-wijd aan Vlaamsohe kunst, als âaakbetuiging aan Nederland. Het feeet zal plaats hebbfin op 23 April ira den Koninklijken Sohouwburg te 's Gra-vmhagje en de bruto ontvangst zal worden ov(îrgemaakt aan het Nedierlandsoh Kon. Nat. ; Steunoomité. De koeten zullen dtoor een vrij-gevigen Belg woxdien gadmgen. Het poik der Mer vartoevende kunetemara i eal aan bet feest fnedewerkein alsook bet Re. rtdenâeoricast. Op bet programma konnenwij I JoWr terug. | Links en Rechts. Het Kamerlid Dr. Borginon 3- en Volksopbeuring. £- Met een oprecht genoegen lezen wij in de ir Nieuwe Courant: nDr. G. Borginon, die het eere-voorzitter-schap der afdeeling Rrussel van Y o 1 k s o p-'a b e u r i n g op zich had genomen, heeft dat 30 neergelegd in verband met verschil vanmee-^ ning met oen aantal "ddende menschen in ^ Volksopbeuring over dr Vlaamsobe politiek op dit oogenblik-'. :t- Wij zijn de eerste geweest om Dr. Borginon ^ te waarschuwen tegea de anti Belgische Volksopbeuring, die in Nederland van-Q' wege zekere anti-Belginche Hollanders steun rs ontvangfc. Het achtbaar ICameclid voor Brussel heeft gelukkig Dog tîjdig berçerkt in wat wespen-. « nest men hem wiide brengen. Bij heeft dus 'O gedaan wat elk rechtgeaard Be!g in dergelijk P- geval zou doen : bij fcecft zich namelijk terug-i-1 getrokken. -r- Moge zijne hoading indruk maken op andere r bedrogen landgenootenenNederlanders. Volks-e_ opbeuring heeft reeds officieele klappen gehad •S-. van de gemeentebesturen vau Autworpen en O" Gent, tôt welk het zich had gewend om steun. Een vraagje met een siaartje. o- De activist Léo Picard, oud-redacteur van ^ de Vlaamsche Post, die zich de weelde m kan veroorloven in dezeu duren ti,d een week-;ii blaadje De Vlaamscbe Gidacht op mooi papier albier uit te geven en in Holland le geijverd heeft om prolessors voor de Gentscbe ;n hoogeschool aau te werven, formuleert zijn en activistich programma: — 1. verzet tegen aile openlijk en geniepig jo annexionisme ; 2. uerstel en regeling van een volstrekte netraliteit ; n_ 3. verkoop der Eongo-kolonie ; 4. volledige verviaamsching van het Bel-,r. gische staatswezen in het Vlaamsche land. jg Onnoodig te zeggen dat de Duitscbers zulk programma toejuichen. Een paar Vlamingan hadden gemeend dat ^ Léo Picard zijn weg van Damaskus had ge-'j vo_den. Kenden zij dan dien geslepen Papen-heimer niet? Hij antwoordt op hunne boete-e|. predicatiën dat hij volhardt in de boosheid. Waarom vragen bedoelde Vlamingen rïj niet aan Picard of hij dezelfde niet is die eenige weken geledea zich scbrilteiijk tôt een Belgisou paûementsud m holiaud iiooft ge-ia- wend om hem een onderhoud te vragen wegens Î11 zijn eigen toestand ? Bedoeld Kamerlid heeft zich wel gewacht den sluweu Vlaamschen Poster te ontvangen. Wat zeggen daarvan de vrienden en besebermers van Léo Picard ? 1s dit ook aotivisme? De nationale hulpdienst in Frankrifk. Clémentel, de minister van „Economle Na-fdonale" (Ilandel, Landbouw en Ni\:«rtieid) heeft bij d«n Senaat het wetsontwerp inge-diend, dat de regcering macbtigt tôt het op-vordQren van ondememingen en inrichtingen, waar werk wordt veirielht, dat van belang ,, ib voor de nationale verdediging of d6voor-' ^. zicning van het land, benevens het opvorde-3 ren van hanclarbeid of diensten van aile man-r nelijke, niet gemobiliseexde Franschen van 16 )0r tôt 60 jaar. jcr De gescliikth'eid van. aile por^onen, die - ,ri hieronder vallen, zal op grond van Iran eigen er- verklaiingen voor iedere catégorie of vak op ar. aile gemeentehuizen -worden vastgesteld. 'en Het programma volgen^ welk men vande-lesis zen handarbeid gebruik zal maken, zal wor-ijjij den opgestelâ door den minister van Arbeid, het na aanwiizingein van de betrokken de- cht partementen, het aantal arbeiders zal d»en -rs lcennen, dat wordt gevraagd, evenals de plaats ies en d:en aaird der b^zigheden,. iiig Allereerst zal men een beroep doen op vrij-iOS- willigers en slechts in geval, dat onvoldocn-jen de handarbeid aldus begchikbaar komt, zullen de de prefecten de noodige aanwijzingen doen. Icn Jl! Het werk yan de Belgische zjj Steuncommissie. yzn. Volgens een telegram uit Rome aan she (Jo Exchangie Company is er van het de. Vaticaan een ofîicieuze verklaring uit -len gegaan, dat Holland, Zwitserland en d© ratl Scandânavische landen overoengekomen );,n zijn, bet ondersteuningswerk in België len en Noord-Frankrijk voort te zetten, in-geval van een oorlog tusscbenAmerika —■ en Duitschland- Naar de Franaebe bladien meldiein, hieeft de Franacho regeerng naar aanleiding van het Dudtscb-Ameaikaansch conflict, 1<Jr ondierhandelingeg aangeknoopt met Engo-ldo land, België, Spanje en Nederland, ten-eindo te vooirkomen, dat die, voorziening van de bevolking in het bezette giebied a{J van Noord-Frankrijk mot levemsmiddelen wordt gestaakt. In de eerste plaats zal ûo_ getracht worden of de Amerikaansche ' vertegenwoordigers in het bezette gebied door andere vervangen kunnen worden. Ook over het aanvoeren van levensmid->ril delen door het Amerikaansche Steunco-^ mité wordein onderbaindellngien gievoerdw Len ...... at. ^ Belgen brengt een bezoek aan de u-a bestendige tentoonstelling der Society of Friends, Pletterijkade 12 (bij het Hollandsche spoor), Den Haag. Brames mmwm, bcmmiiét e BELGISCHE DEPORTATIES. PARUS. 12 Febr. Dj volgende inlich-tingen zijln te Hâvixs uit bet bezette ge-dieelte van België ontvangen. D;3 Duitscbers maken overal bekend, dat de werk-" loozen, die ziî |.ot dwangarbeid veroor-^ deelcn niet gebruikt worden bij militaire) -werken, wat in strijd is met de Haagsch© convontie. Niet tevreden met dit te ver-a klaren, wiOen zij het ook nog bewijzen. 0 Laatst beeft ©an groep burgers, verge-l" zeld van Duitsche oificieren zieb nxar n West-Vlaanderen begeven om dit punt ta , verificeeren. Het is niet onmogelijk te weten, of dezo 1_ burgers neutralen dan wel Duitschors waren. Wat er van zij, bij hun aan-komst zijn de Belgiashe werklieden, die door de Duitschera bij de militaire werken gebruikt werden te Leffinghe en We-0 velîghem haastig van de werken gehaald s" en verborgen in schuren en andere groo-,d to gebouwen, waar zij werden opgeslo-n ten. Zij zijn ommiddellijk vervangen door milîtailren, .waarvan de groep, van welke hierboven sprake is, de aanwezigheid n geconstateerd heeft. Toen bet inspectie-je I>ezoek was afgeloopen zijn de militai -i._ ren naar hun gewone oefeningen terug-geaonden en de burgerwerklieden hebben ^ hunne vrijheid teruggiekregen en zijn het J6 werk komen hervatLen, dat zij een oo-■ genblik hadden onderbroken. Dit werk bestond uit bet aanhrengen van netten • van ijzerdraad, bet graven van sehuil-plaatsen en anderen dergelijken arbeid. t Voortdurend worden Belgische werklieden met dergelijken arbeid op eenige ki-lometers van de gren3 van het iront , Vlads lo o - B eerst-ltei jm (Yperfront) ge-5 ' bruikt. jk Anderen worden gebruikt bij bet maken van verdedigiingswerken aan de Hol-at landsche grens, het maken van gemetsel-e_ de loopgraven. Deze îeiten toonen hoe n" weinig vertrouwen men kan stellen in e_ de meest plechtige en officieele verkla - ! ringen van de de Duièschers. Dezo ver- * klarîngen hebben geen ander doel dan de ie gehe6le were^ in dwaling te brengen en 3n do algemeene afkeuring te ontgaan, die c_ deze handelwijize verw.kt "3t PROTEST DER CHINEESCHE REGEERING. 3n PARIJS, 12 Febr. M©n meldt uit Peking, dat ae Chineescbe regetering aan den Duitschen gezant aldaar ©en nota heeft orarhandi'gd met betrekking tôt het besluit van de Duitsche regeering om den duikbcotencorlog zon-" der genade te voeran. In deze nota wijét de Chinecsche ï.egcering er op dat een dergelijk bysluit ontcelaatbaar is, protesleert krach-" tig en drukt de hoop uit dat dit besluit niet uitgevoerd zal worden. Dj Cliineesche a regeering voegt er bij dat als de Duitsche regeering geen acht s'.aat op dit protest, z ij -genoodzaakt zal zijn de diploma-^ tieke betrekkingen met Duitsc.h-~ lana af te breken. Ter zelfder tijki heeft . de Chine-esche regeering een nota gericht t.ot den gezant der Ver. Siiafcen te Peking, waarin zij verklaart dat zij zich geheel aansîuit bij het s'andpunt der Ver. Staten. L; ' MILITAIRE T0EBEREJD3ELEN. .O % NEWrYORK, 12 Febr. De legercomrnis-3" sie uit den senaat heeft zich uitgespro-i ken ten gunste van een wet. waarbij zes maanden militair of maritiem onder-( wijs wordt opgelegd aan allô burgera ir tusschen 19 on 26 jaar. :e DE DUITSCHE BLOKKADE. PARIJS. 12 Febr. Lauro Muller, da r, minister van buitenlandsche zaken van n Brazilië. heeft président ,Wilson meegedeeld, jt dat Brazilië de Duitsche blokkade nietj ). erkent en Duitschland de verantwoordei k lijkheid laat, voor wat daaruit voort-< n vloeit. J" DE POLITIEK DER VER. STATEN. ?" NEW-YORK. De New.York Globe meent, dat de weigering van de regeering Kan Washington om de passagiersboot St. Louis ta doen begeleiden, een deel uitmaakt van da , algemeene politiek der regeering, die hierio: " wordt samengevat: Washington wil aan B-er-lijn bot initiatief laten om de vijandeliik-heden te openen. Dezo politiek, zegt "de )e Globe, roept die van Frankrijk in het gei-1 heugen vôôr de oorlogsverklâring. In zija 1 " oprecht verlangen om den jvrede te bewaren,-gaf Frankrijk bevel aan de troepen zich opi le 10 K.M. van de grens terug te trekken, 'n wat aile Franschen die het ontruimde go-10 bien biewooinden, zondor ibcaohorming lict, iiaar Frankrijk had geooi'deeld, dat de op-^ offering noodig was, opdat goed zou wor-den vastgfesteld, dat piet Frankrijk de aanval-at 1er was. Président Wdson volgt dezelfd« m politiek. rd Leoerberichten der Geallieerden. Tan het Westeiiik front. Het Fransche legerbericht. a» > * PARIJS .10 Febr. In den loop van den nacht hebben de Franschen Duitsche poslen ten W. van Obrive overrompeld. evenzoo in j i de sectoren van Besage en Parroy. Dp Fran-i schen hebben daarbit gceae gevangenen ge-•naâkt. De artilleriestrijd is gisteren lievi? - geweest op het front Vacherau-vieux en inj - het bosch van Courières. Geene iufantorio-, actie. Een Duitsch vliegtuig is gisteravond bij Regnieloilly-en-haYe door het vuur der &pe-» ciale Fransche kanoinnen neergeschoten. In den nacht van 9 op 10 dezer heeft een - Fransch vliegtuig het station en de kazemesi van Karlsruhe gebon\bardeerd. Die projec- î tielen hebben doel getroffen. Het vliegtuig dat 'savonds om half elf . vertrok is vannacht te 2 mur 10 min. te-4 ruggekeerd na zijn taak volbracht te hebben, ^ Duitsche vliegtuigen hebben vanjnorgen in de buurt van Diuinkerken bommen aew.orpen en tweemaal, vancuacht en vanmorgen, opi de stad Amiëns. 1 Te Duinkerken is geen emkel glacntoffcr ^ gemaakt. Te Amiëns is een vrouvv gedood - Ook zijn bommen geworpen op Nancy en in e de buurt van Pont St. Vincent. Eon bur-1 ger is gedood en 4 jsijn er gewond. PARIJS, 11 Febr. Officieel: In het bosch van Aprémont zijn de Franschen in de Duitscbe Unies gedrongon. Ao t maakten negen gevangenen, onder wio drie onder officier en. In do Argonne en Lotharingen be -w proefden de Duitscbers overvallen, die in - bet Fransche geweervuur imf.slukten. r Aan bet overige front was de nacht j kalm. i - ) Van het Oosteluk front. ' Het Russische legerbericht. » PEIROGRAD, 11 Febr. Officieel: Na Oen vioerwoede Buurvoorbercitling hejbibien de Diuiit-I seners, ter sterkte van ongew»er twea com-pagnieën, in witte jassen gehuld, het vak ' onder stelling benoorden Stanisjau aangeval- Ilen. Ze drongen onze sohaasen birmen, maar een tegenaaval «an onze versterkingen beieft de(n tegenstajnder daaruit vierdreraen. Van het Zuiileiyk front, Het Italiaanscne legerbericht. ROME, 10 Febr. Officieel: Op btsi geheele oorlogsterreîn de gewone werk-zaamheid van bet geschut en van o:iz9 verkenningsafdeelingen. . ! Een onzer delachementen heeft bij ver-rassing een heuvel bezet, die vôôr ons front lag, den vijand bals over kop op • do vlucht gejaagd en eenige gevangenea i gemaakt. ROME. Il Febr. Officieel: Op het front in Trentino hier en daar actie van de artillerie. Ons geschut heeft da vijandeliike steilingen op den Monte Creino onder vuur genomen en op de Noordo. lijfce hellingen van den Monte Pasubio patrouilles verstrooid. • 0p het Julischo -front heeft de vijandelijke artillerie w'afl meer werkzaamheid ontwikkeld. Ten Oosten van Goerz heeft de vijand» na artillerievoorbereiding in den nacht. voorafgaande aan den lOden Februari, a avivai s troepen geworp'sn tegen onze steilingen op de Westelijke hellingen van den Santa Caterina, ten Noordwesten van déni San Marco en ten Oosten van den Ver-tobizzza, tusschen Sober en den spoorwe? van Goerz. Na een handgemeen met af-wisselende kansen werd de vijand biinai overal afgeslagen. Slechts kleine stukkenj van de voorste loopgraven zijn; nog jiiet heroverd, maar zij liggen onder ons af-sluitingsvuur. Wii liebben ongeveer 70 gen vangenen genomen, waaronder oen officier.De duikbootenoorlog. LONDEN. 10 Febr. Pretyman, burgorlijk lord van de admii-aliteiit, heeft het woord gevoerd te Chelsford. Hij zeide: In de nabij Engelanid gele'gen zeeën hei*)ein wij verledeit jaar cen duikbootcrisis gehad en die was men te boven gekomen. Wij zien ons nu gesteld voor weer een duikbdotcrisis opi breederen grondslag, een crisis nog ruwec dan de vorige en die gc-atoerd wordt met nog minder oerbied vcor de gewone geibo'-den der menschelijkheid. Maar daar wij1 do eerste crisis zijn te boven gekomen, zoo zal men — naar hij met vertrouwen betoogde —ook deze te boven komen. Hij hoopte, dat niemaad onder zijn ge-hoor ook maar een moment zou gelooven, dat er bij het bestuux van de admiraliteit ook maar de geringste twijfel bestaat, dat ook deze aanval het lot &kui zijn voorganger , zal deelen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Belgisch dagblad gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in 's-Gravenhage von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung