Belgisch dagblad

126117 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 27 Oktober. Belgisch dagblad. Konsultiert 19 Juni 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/7w6736mx8n/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

% ZATERDAG 87 eu a8 0CT0BEB l917^ 37. BELGISCH DAGBLAD ABONNEMENTEN. Per 3 maanden voor Nederland f 2.B0 franco per post. Losse [nommera. Voor Nederland B cent, Toor Buitenland 7'/j cent. l)pn "ITaocr Prînoûfvro^Vi^ 10fi mzmm® -y*/; ''%&&*? mm tm mr ml WÊ BHr MœmI Werschijnend te 's-Gravenhage, elken «veirkdag te 12 ure micfdag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. — r%- ADYEET E.N TIEN. Van 1—5 regels f 1.50; «lke regel meer f 0.30; Reclame» 1—5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. Loidon : Dixon House Lloydj Avenue E 0. Parijs: 7 Avenue d'Antin 7. , xeietoon Kea. en Aamin. ( Irfo. » - -, EEN RIDDER. irreje Koekebakker is naar België g< gteisd len domines heaft Brus se? bezochl Hâ vertelt van zijne reis in ©an Hailandsc blad. Met de gratie van een ezel heell flcrmina* een ma.digral gedicht ter eere va: Hé ônu'rnbare heofdstad van eén onteir feaav voSk. Hij noemt Brussel de „wufts wt jrëldstad van ouids". m zullen niet onderzos-ken wat hij, d Sfertegenwoordiger van ouds ivan de Gustav . l&dolfvwin, die zich ook met religieuse gïoor-Diiitscho axpaosie baztg heudt, in Bel j£ë is gaan verrichten. Dit is eea eitje da josize Opiecibare Veiîigheid later met domine Ki! peMe.n. Domimv KoelœbaJtker is ontslicht gewees yan wat hij te Brussel heeft cpgemterkt. Hi tocende er te zim eene stad vain rooivv ci JjKtiien. Hij nefèift echter gemedrt da.fc die stad niet fleed aan lachen. Zoo weinig kent dia Ze™u\v «ei» domines onze BriUsseWs, dat hij nie » ^ bealt dat zij huin rouw achler eet 3ach apfaoppeo. om aan hunr.e beulen ei ËfeïO n e u traie hei.pers niet te latan ziti 3 hun ha rte bloedt, hpe hol de maag is ) zr-.ilond de haat dien ^jj' d j vreemd in «;':rs taadragen. Ziehi», Belgische Jezar, wat domina «Sbnjft, doch bîijTi bsdaard: „Als ge ira Brussel van nabij feekiikt «an is daar mark! dia al wat daa.r M-oe-ger iv *s, overtreft. De beikemde grooîe bm-Jevards en enkele hco.flstraiea, en voaral aes a,vends in don onitrek van de Noonl-etatie en den nooi'dboulbvard, is or ce i 'jnenigK van vroxnven en meisjes, die ftLeii-^aien, been en vveer, of staan. Op den hoek W d'3, !l^ierp-aats, is bet -gteeds vol. Ein dasu- koimen Jangs - de jonge heertjes. En ee oadea. lin hesit veeil militai;ea. Als ftiein | iMet, ean AVijîe, blijke i voora! de Dmitsohers to wo™fin aangespi-oken. Zij zijln immers acovva, de eemge vreemde^lingen, ea zij h b-bcn rncest wat .geld. Er is ge Suis fer. En mdnngen. E,n gewilide vrcoCjjkheid. £ l'lok-ïea. dien gans&hen avcnd. Naaruiate de taacht vordert, wordt bat stiber. Maar noo.it jMst.gehoal. En den heoCcx^voaid ziet men ta de klemere zijstratea in die buurt paren m/m, met wat haastigar of nog aarze-XwKt'cn ti^a. AL rn *in?-3 TÛ^r' in Sièei strate», ziet ^ ^sge^gonheden. Bars zmtler lai. Met jjftÙBf' T8&JÎJés.'"Mr -gîw.w ,,uw.» iwBar wk zeer lotiohe taistanden zijti. ^ D'à-tKelfde toestaaden aàs voorhea.i, wellioht. yMaar nu is ailes vieel sohaamtelcozer. Veel •Jjruter. En ooic veal omvangrijk?r. Veal bit-ïarder .oOk vo^or den m1 evceîenden be-choiu-twey. RVant nu is het oorîogsland, jcîngens jpit den vieamde die hier komen, Oim ta doe '^en gedood te wojrden. Meisjes en vrou,-pm van li'Bt anderwornea v lk." Zou men niet zweren dat domines1 zel liyterl'kt is glftjvcest? Pasthetaan'n gees'eil tot.in .&p oen oaibehoorlàjk uur zeden Padies te maken, wat hij: te Aardenbur; et z<m durven déen? Het is waar dat eea tpinder eminente domiinea uit Holland hen ifjooîi- <jtin aantal jaren het vooi'beeld gai Zcoals veien van zijln sdag-healt domine ^cfiîaebakker hier vooaal gegeaeraliEeeid. H '.Vfllf lï'dat immers bekemnen, dat _esa cab ëoiie van mlaisjes en vroniwen „dia met d liuitscihei's gaat" a'dus dcor den vojksmioin iftioirdt afgefceurd. Dius "is de Belgische fltt feti tiuée il i i z onderîag ■ RVa-.cn luet wel Ee'-gi-ehe vroaw« Hje als Sint Antotoa in de tentai ifaetoben gebraoht? IWaren daar soms geer p-uilscÎK'' nia^deikens onder ? _ Een legert Ypa die imedsjes is. naar Ee^gi'j aîgezakt. Zelis te Aardenbiurg moet men we.en t 0e ]>lf0iimen der lcnltur cl© prostitutie jÂnlwei-riian en te Brussel vooral in gta 'Juelden. _ IWaarom zou de Belgische bevoJking c ceto udtschot hebben. als aile andere lande RVâj z'ijn echter overtuigd dat de1 Holland Ijfee Antweipmi, Brussel en nog meer \ iBcJgië kennen, zich op de kosten van tainee ziiiMen vermaken. Moest zelfs Brussel en gamseh België d 'ftein àon.fe'r gepraamd één lupana. z,ijh; < 'foog zou de christelijke liaîde, de ilear ' ïietm dte goed was voor de overspel 'raewv, domine© Eoeikebakker renbleden Belgische vipiujwen te veroioirdeeùen. D'ie kndig'^ to.esiand zoulen langea laals'e't w van zijinc vrienden zijn, de Diaits&hers, het rijikste landje der weie'.d in het arn sa ongtdukkigste hcbben veranderd. D'ail: Bïid is do sohuld en allesn de gchuld îelgië s' lichamBlijke en zedalijbe elleii )verigians schij!nt men te Aardenbuirg j w weten het gezegd©: Sla ncoit eetn vro [HwLts niet met een blcem. L iWat de Belgen betreft hce meer hu ■ .fei'j'CNÎtTS,-echtgenooten en doshiers beles' 'jeta beuasterd woiden^ hoa hooiger z,iji ;Jwîliten, hoe vuriger wdjl ze beminneia. wat zdjl waard zijn. Dicuminee sel 'feter de Irottoirsletten te kennen. ■ ' Bal Heeft een ander HoUandsch. g!ed !^j!ko zich ook niet dur von vergrijpen f|)p2e iieilige K,oningin Elisabeth? i' :I)|3iminee Koekebakker spreakt van s toan, en meisjes van eetn c>nderv\'Oipen j pjQikbaat is bet Wioord tijdel ij k votar PKX»id .on'derwioirplan weggevalen. HBSql Ijpin et by: (m ontemibftar vplk. "■ Men kan dia Belgen ovenvinaeoj, t .tetrimcn noodt! f Léonce du GastltlM Nieuws uit BelgIe. ANTWERPEN. DL* SP000Ii W E GrE N. D© Diuitscliti i hebben van Calmpthoiut naar Turnbout e t spoorweg aangeiegd en een ajndare v i Caîm,] itbout naar EîMé. DE BEVOORRADlNG VAN ANTWÏERPE — De stad Antwerpan had voor 4 millio a.andeelen genomen in de Sam.snwe.ken maatschappij tôt aankoap van leveosmid< ■ ton. Gezien de nitgebreddheid en het r 31 van het weirk is deze sam gebracht dp - millicen. Schepene Cools maakta befcetnd t t Ojp liftl oogenblik in bet magazijln vo 7.163.000 fiank kcoipiwaren watfiin opges gen. Het stock be\'ait in het bijzondeir gras t witte boonen, erwten, roadia en witte ko. ] Voor rekening der Gsdshuizen w&rdein vo i 560.000 fr. levtensmiddejen aangesohaft. i totale waarda der o.pgeslagen koiapwaren vo 3 den voigfende winter badraagt 10.000.0 - -De beaxen Oools en Bae'de brachtan bu! t aan het bestaur der oo.operatie voor hun go i wejk. ! BEWEGING DiER BEOVLKING TE AN 1 ÏWiERl EN, — Da voigieinde câj'ers Word : ' \~eistrekt voior de 40e week : sterfgevalie 04; geboorten, 30; buiwe]jjlken, 23; echtschu ding, 1. Onder de oorzaken van sierfgev» ton treft men aan 8 geva'Sen .van longterin WEST-VLflANDEREN. MODERNE SLAVERNIJ IN VLAANDER REN. Weer vernamen vve ernstig nieuws u Vfoandeiian. Erger en erger wo-rde hait in baproefde Brugge met 't brutaal gewe'-d d; D.uitscheirs tegenover weeirloasae burgei^. I mannen, die nog niet opigecoimmiandeea'd zij'. darven zioh niet meer opi slxaat yertoone Zita veldgendarmen miannen of jongainge dan vragen ze hun kaart en fclinkt het Gij werkt niet, ga mee naar de ooanmand. tuir. Ba aangeboiudenen wilen bevvijben, d; ze partiouiiefr wenk doen, maar ho dm zich toesnauiwen : : Gijl hebt tijd omi ov< straat te loopen, wij ziuMen u arbeid ve. . schaffen. Niemand wordt ontzien. Baron de Z. wer voor irilitairen arbiaid aangewezen. Hij we gerde en mioest na;ir de gevangenis. Zdjl zioœ is te Slijipe, aobter 't .Yzer-iront. Elke dag vefdwijinea aldus burgors, 2?o gir>.g-o-uit en keerden niet terug. 1 van'T,bi&""' Lefîinde van onder 't vrour der araLene we oevluciit. maar werd teruggehaald en nac Mariakerke gevoerd, waar hij den dood wam Het vçrminkte Mjfc is naar Brugge terug3 b'mf'is het eanige slachtoffer niet van bi-ataal ge'we'd der Duitschers. Te Meen< en langs de Leie zijin gansche benden ma nen moeten blijven om te weiken. JtMigens van veertien jaar wrorden nu ^ tôt 'arbeid g|edw,ongen. HENEGOUWEN. 1 DE INDUSTRIE IN BEZ.ST BELGIE. De liist van fabrieteen, die dcor de Ui e schers in bezet België zi|a opgevorde i| ' wuxdt steieds langer. Dis vrijz®, waarop a- bezettende maoht ojptreadt, tooat tro'jw* e diuddelijik aan, dat zij den stelselm. d gen ondergang van de Belgische indus; > wemscbt. SVanneer de directeur eeiner fabi weigert — en dat is bijlna algemeen m geval — om voor de EÎ|anden van zijn I; • ta i wtrken, dan svordt zij'n innebting ]Ç, nii'ddtllijfe opgevorderd en. de geheede ] M1 dtictie-gaat naar Dtuitscbland. Hier volgt een uit betrouwba'.e, te ]}; i„t ontvangen, gegevens opgeslelde Wj^t wan le dernk-lmingen, die op bevel van de T n(j sfihers arbedden : : In de fabriteiken van Dabay, te And :r'. ,3^ worden locomiotieven en ajuto's herste'd de draadtiekkerij te Marchieniies -woidt ] ;rs keldj'aaa giamiaakt. Soblain te Jumet m oorlogsmate'riaal, evenais de „Métallur ,i j f)_ en de fabrieken van Germain. De Duitsc hebiben zich'measter gemaakt van de £ fabriesetn Martin d'Angîeur. In de fal ■}Dr van de maatschappij! Athus Grivegnée ^aû ben de Duitschers de zware gasrruo tetren 'an gehaald. D® fabriek van Virenx-Molbain v aJs munilio-opslagplaats gebraikt. In d df biieiten van La Chiers, te Longwy-Bas, v-ei0jl Fiainscihe arb-eidors o^dier militai m ei.^ waking aibsiden, zijln zeshomdardduizeni giasschudm geproduceerd. Duar hebbei iste Biuitschers een turbine van 7200 pk., 3C"' volt gepiaatst. Deze turbine moet de st van aan bet front leveren en is atomsti lde- «an fabriek te Loos (Rij'scl), waar pa w iuet haaid is.' uw' De laatste drie, vier maanden fe>m-door België difcwîjtts tiieinen ' van 10 t tine wagons, celaden met landbioiuiwmiaohin mendia iut Noord-Frankrijk en giaande Duitscihland. /''■I De lertsafval van aJie boogoiaens in "F- -gië zijln wieggienoimen e|n naar bet fro; stuiurd. 'ste- Te Maloourt heeft de Duitsche ov; aan een deel' van de epioorwegwerkpla de scbTijlnwerkerswerkpilaatsen en de derijien weg laten nemen. De staallab van Thy-le-Châteaiui zijin leggebaald o: bet 0j. aajjgetroffeji werd is paar Diiits< Y'oeh ve'rvoenl. Uit de ptetterijen te St. El< aide werfetuigen weggenomleai. De kail ilfaar va» Pdrzjie te Tamines is oipigevorderd, L ' Aïs dte. fabrieken van AWard de Mo I» - Miatrehienno* Aan de grens. frs t De draad des doods. en Meto mleldt ons uit Kindhoven : D© lijken aa der Ddnsdag zoo ongeLukkig olmigekomen Fianschen en Balg, zijn nog niet ter aarde N. bssltld, of gisleren versspireidde zioh alweer en de droeve mare dat eea juffrouw .van Brus- de sel aan den _ electriscben draad is, gedood Le- Omfeeût dit ongeval vernemen wij het ut volgeride : Een Belgiscb vliuchteling, U. m. D. 15 uit Bbrgfeijik had met drie dames uit Brus- at afgeaproken om hem den 22en dezer des. or avonds amstreeks. 9 uur door den djodenden [ i- draad te htsipen. Doior een tweede persoon n, bijigeslaan had D'. alias in orde geibracht, >1. toen de dames aan den draad kwameti. Aan- or stonds werd aan dfâzen uitgelegd ho© adile^ Jg mioest gebeuran, doch de eerste pieirsoon was or zoo zenuwachtig, dat deze niet luisterde X) naar den gegeven raad, juist boven da aan- fe gewezen pùaats met het licbaam door de îd di aden glaed en natuiurlijk op slag vyerd gtdcod. D. beproeds haar terug te duwen, p. doch op hotze.ide Ciogenblijk raakte hij,, niet „n we tende hoe,- aan dei draad ein s'oeg, be- n wusledoos tegon de langs deze zijde ge- ;i'_ p.'aatste versperring. Toen hij tôt be vvustzijn. ,j_ kwam, bemeAte m. t;, dat de midd :,nvin er " der linkerhand bijna was d orgeibrand /en b" hij voorts hevige brandwonden " aan rêch-terbeen en aangeziciit beikomen had. Het lijk der ju,f£rou w is iu Duitsclio bandea. De stuîver der verminkten. l} Viees niet, œrba'ia lezeir, dat wie er >p uit >r zijn uwen geddbeugel te ledigen. U liebt . leieds z.ooveol te geven aan aiiertoi goede. ^ wieakien, dat wiji beusch niet zouden durvan 1 wagtn bij u aan te kIop.pen. De meeslen onder u geven zelfs van het noodige aan den naaste die Ipt en otngelukkig is. il . ^n. eerste p'aats verdienm echter de gio-rierijke Belgische verminibien de belangslel-ling van al wie -synajpathiseart met België en miet de groote zaak van het Reoht en f de Vrijheid. 1 Z,ij zijn taîrijk de vermdnklen, de dooven, de bUnden die zoo haid zijn getrOffen om-j; dat zij voor hun vador'and hun jeng Ie»en n ten oeste gaven en alieen udt liaJde°en uit plicht hebbetn gehandeld. « o:f,er3 ^n den tod ta basM,^ "G* had het - miiuvien , gevesn^n t t -^r'.-î.D+ 5" Ha.ag, bestaande uit belanglooze Be.gen, hea.t ir zi h eerste millio en stuivers vetrza-I ni'sld na. sl'&chts z<ov€n. maiincioti a/ b&id. Ook e" dankt bat zoowied de Neder.andars als d s Beligien zoo kwistig te zijln gaweest. 't Door dit succès aangemosdigd durit het 'n oomiteit meer dan ooit zdjtne axtistieike zege's n" aainbevelen. Niet ëén millicexi stuivers, maar twee, ^ drie en <mieer behreït men om de helden j te laten leven zôndeir dat zij1 door de arme,ede worden bezocht. Àfcn moet immars v.uoial denkien aan dan dag van mlor en. _ Is het niet hattroerend dat de kleine ~~ Holiîandsche gemeente Helvorst op verzwek l\ van den kapitain d.er huzaren van he, gar nizoen spo.itaan ean dnzameling hee t ge miaakt met da nodabelen aan het noai ' >n.s Mage het edel voorbse'.d van die edal irjoedîga gemeente iedieaean op.vekken zijb ïil0 stuiver vcor de dappcre'saarminktea te stoi S„4 ÎÊTÔËSTHïiD >r0' De Frânschen ea de Amerikanen bel ben aan bet Aisnetront nteuwe vorderii lYie gen giemaak't. Zij zijn reeds ten N. va het kanàal der Aisne en Ofee voor Ch 1 vragny en Courtecon. De gansche ho( dien de Duitschers in de richting va ue(3' I Vailiy hielden is daarioor niet allee ' -t I ingebeufet doch de Frânschen zijn bez X1f: j een drieboek te maken met Laon . a » I einde. Het hangeel deir Hiindenburgûni [Ue is losgeraakt en de linie zelî moet w , f ken. 'De vliagers melden indardaad .d vt 1 de Duitschers bezig zijn vrucihtboome illf door te hakikèn. Dit zou bewijzen d zij een tweede editie van hunne on mrdt ruiming in Picardie meer naar Bels ^ ,, sche grens voorbereideai. De Noorderspil der Duitsche lime ! w het Westen, najnenlijk bij Draaibank f Z ook los gekoràew. Zij is in het be,zit v i de de Frânschen met da omliggiende v 120J fterkte -hoevqn, piUendozen en boschi mnm De Fraasehen bebban tôt den1 bals r ,,it breede St. Jansbeek bezuiden Merck mw©. doo.rwaad;- Dit dorp zullen de Duitsch ° dra moeten ontruimen. De Oamadee: jn «r bevinden zich op de hooste van Pj 3t 15 scbendale, zear dicht bij het dorp. 3 ko. is een succès van groote beteekenis. ( naar ten Z'uiden, bij GhePuvelt hebben de. gelschen Polderboek bezet, waardooi B©1. eein vrijen kijk naar Meenea belcom it ge- Tan Oosten van Poelcapdle zijn c flinke vorderingen gemaakt. >rbeid De met zooveed moeite aamgele* atsen, Duitsche lijn van Vijfwegeia tôt bezui sm^ Moorsiede wan'kelt meer en imeer. riekenT Jammer dat wij ons niât mogen ' i wat h eu gen in een succès onzer dappere ihland Haansche bondgO'iooten aan de Ison .d zij'a De Centralen zijn hun voor gew« koven dank waarschijnlijk aan verraad. De aven- Peeeù zijn aanzianlijk, doch we ho] nt, te dat de noodige resorvea icls erger Ion kunnen vermijt-.en. Leoerberichten der Oeailieerden. ^iesiiwe vorderingen en ^riffesiB» Draaibank in handen der Frânschen. — De Ca.nadeezen nesîelden zich op het hooge terrein ten Z. van het dorp Passchendaele. — De Engelschen vermeesterden Poîder-hoek. — Een duizendtal Duitsche gevangenen.— Vorderingen der Frânschen aan het kanaal van Aisne en Oise.— Het offensief der Centralen aan de Isonzo. — 30 000 Italianen gevangen en 300 kanonnen buitgemaakt — Ontslag van het Italiaansche ministerie. «an liet Westeiijk front Het Engeische iegerbericht. LONDEN, 26 October. (Reuter.) Off. Operaties met beperkte doeleindein wer-dein' vafljmorgien vroeg op het elâg,front van Ieperen door de Britsche en Fran-sche legers ondernomen. Na een mooien dag gisteren met ean opdroogienden wind, die de geveehtsomstandigheden zeetr ver-beterde, veranderde bet weer in demnacbt plotseling. Een hevige regen vdel bijna zonder ophouderr sinds vroeg in den morgen. Niettegenstaande de groote moei-lijkheden, die de geallieerde troepen on-cei'vonden, werd een aanzienlijke1 vorde-ring gemaakt en zijn waardevoile stellin-gen veroverd op het grootste deel van het aangevallen front. De voornaamste operatie werd uitgevoerd door Engeische en Canadeesche regimentein ten N." van den Ieperen-Roesselaere-spiorweg. De Canadeesche batal^ons drongen voorwaarts langs den voornaamsten heuvelrug, in de richting van Passchendaele en kwamen tôt voorbij hun doelemden, waama zij zich nestelden op het hoogeterrein, on-midiellijk ten Z. van het dorp. Andere Oanadeesche bataljons maak-ten. tezamen met troepen van de Engeische marine-brigade en Do aden sche bataljons, nieuwe vorderingen tegenover een krachtigen tegenstand tangs d-? -5:i' w... pers tusschen den hooldràg 611 , gelscbe stellingen ten D. van °e' on Nortb-Coiintry troepen vorderingen maakten op zekere punten. TegeV.jk wer-den subsidiaire aanvallien gedaan door de Engeische troepen bij den weg naar Meenen en door de Frainschen ten N. van Bixscboote. Een hevige strijd had den gehea.en dag plaats aan wesrszijdeta van den weg naar Meenen en ten 0. van Polderboek, waarin de Engeische troepen aanzienlijik vooruit kwamen eœ tal van gevangenen namen. Ten N. var Bixschoote vielen de Franscbe troepen moedig aan, sta^en de St. Jansibeek ovea en veroverden hun doeleindein met eei aantal gevangenen. Meer dan 800 gevangenen zijn door d. aeallieerden bij deze operaties genomen ' j n de 1 u c h t. Bij een raid m v Duitscbland, Woensbagnacht door Brii 1 sche vliegiers uitgevoerd, zijn weèr bon men geworpen op de fabrieken te I3ui I bach, ten W. van' Saarbrucken,, in to< = voeging tôt ce reeds vermedde 3/2 toi tezamen - een totaal vormend van 6 ta in den loop der naehlqllij.te opieirjafe )- Drie der vUegituigea, die aan den rai i- j dealnamen, worden vermist. n Gisteren was het o ver dag onmogeli, s- om te vliejen, maar bij bet vallen vb « den nacht helderae de bemei voor eer n ge uren op en stegen de Britsche boi a bardementsvliegtuigen op en vielen vi igi Duitsche vliegikamp&n' aan. Er w'erdi ls 45 zware bommen geworpen en in e e geval een directe treffer waargonoine ij- J op een groep loodsen. Voor aile vlie at tuigen' terugfaéërdlen ver ander1,die bat we n plotseling en werd weer slecht, zood. at de vliegtu'gen aie nog uit waien, gre t - te moaite haddan hun sarupen te berf i - i ken. Een vliegtuig keerde niet terug. Het Britsche overzicht. lP I Reuters correspondent in het Britsc 13 hoofdkwartier meldt dat de Engelseh a L vanmorgan eVen voor 7 uur aanviel er" op een braed front van bet Houthuls Bosch tôt bij Gbeluvelt. Zij drongen de „pilloxes" op de Belevueheuvel, c'n, j van ae voornaamste aanvalspunten. fra 1 veroverden deze krachtig verstervite pb I en verjoegen de ^Duitschers. Dit Het Fransche iegeriiericht. En- PARIJS, 26 O'ct. (Havas.) In Be zij bebben de Frânschen dezen Inorgen m. zes uur de Duitsche etellingen aange' ok j len tusschen Driegrachten en Draaibs De Fi«nsche troepen zijn de Saint Ji ;de beek en de GoverbacÀS overgetro^k den I tôt de schouders door het water dend. Zij hebben een l'iinken vo /er- gang gemaakl; niettegenstaande de Itat- i reinmoeilij.kbeden. Het dorp Draaiba zo. I de bosschen van Papegoed en talri «et, boerderiien, die lot steunpunten gemi ver- waren, zijn in bande i van de d oen schen gevallen. De Frânschen liebl zul- een honderdtal gevangenen gemaakt. » De nacht ia ou bet gehee'.e front Noorden van de Aisne kalm geweest- De Duitschers hebben met hun artillerie slechts zwak g'ereageerd. De Fransche troepen. organiseeren de posities die zij genomen hebben op den zuidedijik'en oe-ver van het Oise-Aisnekanaal, waarvan de Duitschers toen zij terug.(rokken dej bruggen hebben doen springen. In de Argonnen is een Duitsche aanvol tegen de kleine Fransche posten zonder résultait gebleven. Op den rechteroever van de Maas hebben de Duitschers hunno • aanvallen hernieuwd op de Duitsche stellingen van het bosch Le Baume. Na een zeer levendigen strijd in den loop waarvan zij zware verliezen hebben ge-ieden, zijn de Duitschez's er slechts ia geslaagd voet te krijgen in een vooruit' geschoven stuk loopgraaf. Op de rest van het front was de nacht kalm. ¥an iiet Oostelijk front Het Russische legerberioht. PETROGRAD, 26 October. (.Pet. Tel. Ag.) Off. Bij Skoel gaweervuur van dé1 yoorhoede. Bij- de Allaj hoeve schem>ut-1 selingen va-n verkenningen. I j ij de Si-j goend.hoeve wisselden Russische verken-1 n ers vuur met Duitsche patrouHle-v de richtin.2 -V— v,ii' ^^uur, Levendiger„._„v'J aroailnoughta i ' tv ^der hebben de voorste iius» sische afdeelingen.' een DuiUche verken ningstroep teruggelsagen. In de ovengé vakken aan d© kust geen verandering. PETROGRAD, 26 Oct. (P. T. A.). Com. muniqué van 25 dezer./ In de richting van Riga, de sLreek van dieja straatweg naar- Pskov en de rivier de Klein» Yegeî, , onlruimde de vijand zij,ne_ oiude( voorui'Lgescboven stellingen en trot een' 1 twintigtaf wersten terug. Op Bènige plaaU san verloren onze vooi-posten contact met den terugtrekkende Duitschers. Een van 1 onze patrouilles trok voort tôt het dorp i Moirin aan den Kleinen Yegel zonden;^ j dan vijand te ontdekkein. Gedurendê hun, -j j tjerugtocbt bralcen de Duitschers hun cou* structiea af, béscbadigden de wegen em varnieldeS de bruggen. In verscheiden^ - sectoren in d© streek van Dwinsk zijn, / nieuwe pogingen van de Duitschers ge* •- signales,rd om zich met onze soldateaK y te verbroedecen. i, In de Baltische za«i werd een poging n van den begenstandeir om eenig» troepen !. aatn land te zeUen in da strees vanl d Tomba, 12 werst ten zuiden von Wer-der, af geste gen door het vuur van onze k voorposten aan de kust. I Van iîefZttiûêiÛk front er . » Heî Itaiiaansche iegerberichî. ^ ROME, 25 Oct. (Stetani-a genlscbap ). Het o. offansiet van den vijand legen onzen lin. p" ki&rvlieiugel aan het Julische front duuide I in den nach.t v.àii den 25ein ni^t behai^ van machlige troepenmassa's voort. Yan den Monte Maggiore tôt ten Wes "• 'ten van Auzza trokkea/ wij naar onz< dekkingslinie terug. Als gevolg van dezei terugtociit moesten wij de ontruiming vai •lie bet plateau van Bainsizza voorzien. :n Ten Oosien van Gorizia en op_'t Kare! en plateau is de toestand ongewijzigd. ter ïian vijandelijke vltegtuigen werden gis in teien door onze aviateurs neergasenote 3en of- tôt daten gadwongen. ^ Van àe lurksGhe fronten- Het Russische Legerberioht. gië PETOGRAD, 26 October (Pet. Te' om Ag.). Off. KaukasusJront. In de ne ,-ai- ting van Pendjvins, bij bat fort Raj nk. Merivan bereikten de Russisclic verke uns- ningsaideelingen, na de Turken le he sn, ben verdreven uit het dal van Moriva wà- den Z-0. oever van het Zoridar-meer ort- Wol{£ brengt een tegenspraak uit lie ter- stanlinopel van he£ Britsche legerbe nk, riebt, volgens hetwelk de Turksciie tre jke pen bij de Diala op 19 October op iakt linkeroever werden teruggeworpen. ran- De troepen, die niet krachtig ^ warj oen zouden zonder strijd ten volgens ne p. op den Noordelijken oever zijn terug, tea trokkcn.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Belgisch dagblad gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in 's-Gravenhage von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume