Belgisch dagblad

1108 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 15 November. Belgisch dagblad. Konsultiert 19 April 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/086348h798/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

3<1<3 J aargatii3f, DONDERDAO 15 NOVEMBER 1917 JVo. 53. abonnementen. J?er 8 maanden voor Nederland î 2.60 franco per post. Losse ftummers. Voor Nederland B cent. »oor Buitenland 7'/i cent. ■ Dea Haag, Prinsegracht 126. Telefoon Red. en Admin. 7433. BELGISCH DAGBLAD Verschijnend te 's-Grawenhage, elkeii werkdag te 12 ure middag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. AD VERTENTIEN. Van 1—5 regels f 1.50; elki regel meer f 0.30; Heclamef 1—5 regels f 2.50; elke regel ! meer f 0.50. London : Dixon House Lloydâ \ Avenue E C. j Pariis: 7 Avenue d'Antin 7. i Telefoon lied, en Admin. <4oo. ZIJN NAAMDAG: Ho© langer die scheiding va® het Bel-'Msch vol'k en zij® Koning duurt, ho|e nauw©r Se banden van liefde en opoffering zijn die beiden aa® elkander snoeren. Uit de oogen, maxr niât uit de harte®! Staat onze Koning w«! buifcen ons ge-zisht?Neen. Dag en liacht bs-ft en boweegt Htf voor ojns Met Zijn forschiga reuzengestalte;, Zij® fërvstigeto blik en Ziju vastberaden gelaaitp-' Ivekkcin. i Wij zien Hem, al leteft Hij als soldaafc midden zijner trouw© soldat en op e©n &tujk duin, in de nefilerige woon van het laf-gal'qgen Veurne Ambacht, he't stllle etten gvasliand vaa welepr, vvaar thans opnieuw oi r net lot d©zer wereld wotfdt beslist. Wij zien Ileim door modifier en sliijk vaia di il v.ettèn poldergrond plonsejn, op levens-g a.ir Zij'n Belgisch© 'krijgers belzoejken, in ù op-grave® rondloapeh, gewend «an heffc ■.ijksoh gedondor on de fluitejnde kogels. en de zoeniende granaten. 1 Wij hooren Zijin opbeu rende stiefml. Hij B^reekt tràagzaam, de steml is rond ein. gui ton oprecht. Hij spr©ekt cenvoudig, omdajt ' hij spîjïs. de maje&fceit van den troon e,n de gloriçi van Zijn heldhaftigheid, die Zijn ifeger bezielf, eenvoudig van inborst is. Zijn wil is éditer van stial, Zijn geduld van graniet. De lippen kunnen zich plooien t>t de grootste bescheideinheid, en de gnxeve®, Van he't vooftoofd geituigen van nadenkeh e® étudie. Zoo zien wij Hepa, in dein pollen skdjd, hie-t 'af te sclieiden yan Zij'n volk, dat Hij ridderlijk fen plichtb©wust trouw blijft, spiijts Aile verlokkingen en beloften v,an den vijand. Liovter 'trekt Hij de wacht op laan. de Yser, vast beslofen Zijn leven te geven uls het tmoet vcoir he't Bel'giscb volk, wienls jeier fen vrijheid Hij lieeft bewaard, in af-Hvachting dit 'Duitschiands neiderlaag hiet ovei'vl'o'adig vergaedé voor ailes w,ait het heief't taoeten l'ijden* In teen vrede, die zulk haTstel niet wa.rr-borgt, kunnen voi'st noch volk toesfeni'inen. In cien vflede van hersfel' en verbeitering jhe/bben *scddalieri en bnrgers de kraohiten go ypiit van hun wonderbani' voltouden, «k.t îrje/efr dan ©en groote naitie mag benijden. ■ jWftt' heeft d© vijand al ni,et gedaan^ om :_yorst en volk van lelkandeJ" t© sebeiden, &en "lè|e(nie tegen d^n andere op te hitsen! [ In die beirekening is hij niofc geslasgd. Tlians knoait Duitsohlia,nd opnieuvv. Ziende dat de Belgisch© regeering niet beeft willen ingaan op de jongste duistere vredesvoor-gtellen, tegen onze,n trouwen graoten boind-caneot, Engela;nd, he<eft het in België eenige îage zielen aangetroffejn om de regeering '!fe veirl'occhenen en al te zweren. Na dezefn oerston stap zal1 wel de uveede volg&n. Houdt geinld ©n balt de vnisfcln pie'l: diezeUde eedvergeten ontaarde Belgen, zullen op~b©vel van hunne bloedige meesters ;ook wel die ontitr&ning van hun wettigen Soeveïein uitroepen, zelfs al verheedij^ten zij hem vroeger in vers of pro^a! ^ Voor Zijtie grooiheid en onsterlel'ijdieid aïs de zulviarstie held in deze - wereld tragédie, zal Koning Albert gencadziakt worden den 'îijdens'beker tôt den la.itsten druppel te Jtdigen. Misschien zegt hij den Heiland ni : Heere, vergeve het hun, want* zij weïen niet w^t zij doen. ** '0! mochtion wij bopài dat de beulon die JBelgië kruisigen, verdwa.alden en misleiden f?ijn. Dan zou misschien de Koninklijik© "ge-joade voor hçln in te roepen zijn, miar ne,en, zij offeren zich ni©t voor eeu ideaal1 op. •Zij zijn niet onbaa<tzuchiig aïs zoovelo revoliv tionnaipen die eerlijk en oprecht waren. Die à'terlingfen doen heit werk des vijands voior :geld, voor vetbetaalde plaatsen en zij eischein zelfs geldelijke waarborgen, voor de toe-fconist, cens dat zij aan het rasphuis of aan 'den ko gel1 zoud©n pintsnapt zij'n. Saainhoorigheid op levén en dood zal ech-•ter daardoor tusschen VoTst en volk meer dan ooit bestaan. Sa.amhoorigbcid, kiml van beider gomee|a-Kame c'er en plichi, Saamhoorighieid, geioopt door het bl'œd van de e'delsfc zonqn va,n het land. ' SaamlTOorigheid, gevonnd door jaT&n ge-meenscha.p-pelijke zorgen, smart, lijden, strijr den, hoop en ver trouwen in de schit'erende vietorie. ^îooiit, in do bangste uren, die aehter fin s zijn, heett onae groo'tc Koning ziob ilafen te'neer slaan. Hij mocht ganscih en ,g>heel steunen op- hejt volk en het loger. ijHij vond oefc aan zijino z,iji© de engclaclUige ;Koninginr-die den held was, t-coirbeschikt ;wn hsm bij lie &taan in liGf en vooral in Jeied gœde fee_ die rozen op zijn pad zal hebben geslxooid als op de graven onzeir Uooden. î Aan Koning Albert blijven wij, Bjelgesn, ;.,vergroeict lot in d© kieinste vezels van ons iwtezen, 1 -Wij bieden Hem op Beigfeche wijze', op zijn naair.dag, onze diei.jgovLv'.i'.-e ce.!;': iîgs'to bulde. Le\"e. de Koning! BELG1SCM DASBLAO. % Nieuws uit België ANTWERPEN. Kwaadstokerij. De Nederlandsche aetivist, de uitgever I Simons, Prinsevinkenpark in den Haag, i met een Duitsoh pas naar België geweesl Van zijn reis heeft hij gebruik gemaakt or te gaan stoken tegen België dat hij haat om dat hij ons land vreest. De man heeft da: ook zijne Duitsche vrienden, die hem me.d een pas verschaffen om jaarlijks de baden i] een Duitsche stad te nemeq, willen dankbaa zijn, door in een blad van den Haag de vol gende perfidie te schrijven met een inzich en op een toon, dien onze lezers zelven zul len 'willen beoordeelen. „Door een Belg, die dagelijksehen omgan heeft met i'ranskiljonsche kringen in Antwej pen, is mij verzekerd, dat men daar uitzie naar de kans, om ons aan het oorlogsein Zeeuwsch-Vlaanderen te ontnemen en men ht Antwerpsch publiek kunstmatig tegen on land en volk opzet. Als voorbeeld werd m genoemd, dat het Steun- en Voedingscomitei uit Holland-aangekomen-eieren met voordacb eerst dàn verdeelt, als er „een luehtje aa is", om aan het publiek te kunnen zeggen „ge ziet wat voor waar men ons uit Hollan toestuurt !" En dat zijn Belgen, die in on land eerst een toevlucht gezocht en gevonde hebben ! De Nederlanders, die zich door he Franskiljonisme op sleeptouw laten neme; tegen de Vlamingen en er een plasdankje me hopen te verdienen, misrekenen zich leelijk De Franskiljons, die hier met al hun JFransch circulaires en Fransche voorstellingen ons eers het geld uit den zak kloppen, laohen on stomme Nederlanders, achter onzen rug ui en zijn onze ergste vijandenl" Dit stukje verdientdoor De Toekoms te worden overgenomen. Wat de kostelijke historié der eieren b< treft, men moet zelf een kip wezen om zo iets te gelooven. De onbekende Belg heel eenvoudig den betweter Simons indedoeke gelegd. Of gebeurt het hier ook niet dat men mufi of rotte eieren koopt? DE BEYOORRADINGr TE MECHELE.W,.-Een ©erete zending miossel'eln is le Mecffi l'en aangebracht en ter beschikking der be volking gesteld. 5PFSÏALLEN IN TIJDELUK OKBE WOOMDE HUIZiEN. — In liet buis nunwnc 50 van d© Wetstraat zijn. onbekende dieve binniengebroken; men weet eohteir niet ws ontmeemd werd, daar da bewioners nog i heit buitienland veirbiijiven. — Ook wieird door Onbefcendiein ingebroke in heit buis nunumie|r 38 van die Merksem stnaat ; om dezelfde reden kan niet gezeg) wcwdiein wiat eir ontvreemd werd. BRABANT.. EPiRATUM. — In de®. Alhambra-scbiOiuiw burg te Brussel gprak Zondag Jan Wannyj uit Gent in de piliaats van patat Van KiRIJN EN ZIJN VARKEN. — 't G< beuidei vôôr enkiete ma,anden, toen à bober nog geien 28 franken ging — sl'echt 21 à 22. Toen mie® nog met geslâcht' vaitens over ©n weer reizen mocht, w,a nu wlel1 verboden zal zijn. Mjet boieir miacb tm'en hjeit sedert lang niet m©er Diiar waj ©e|n boerken en dat bo©rken had taeieu en ©an vot zwijn. De koeien gaven aar dig veel melk en uit di© melk werd aisur dig wat bâter veTvaardigd. Maar ho© di in Erussel, waax boter goud waard is gekregen? Het boerken had een inv.al. Hi slaakfco plots zijn plaatselijk©n v©rko'op vai bolt&r, tôt hij ©r een aanzienl'ijfc quantun van had. Toien slachtt© hij zijn vet zwij'n haalde ©r al d© ingewandeta vorgvuldij uit. Stopte de bnik v-ol', baord©vol me 'boljeir. En.... en route naar Binasse!. D'ââ: de boter verkocht, mioioi verkoebt, gedd ge wonnen. Wper naar 't dorp terug met h© l'ele-ge zwijn. En weetr gevuld, booirdevo gevuld mi©t h©erlijke boter: zoo deden zij enkielie malen de reis heen en weer : he-boerken en het zwijn s amen. Toen d< voioarra,ad smeersel iop was — veel ge'lc gowonnen! — verkocht Krijn ook het var ken. En dat werd ook rnooi verkocht te gen klinkiend© ducaten, liât staan papié'reir marken. Zocdat onz© bœr ten s lot te me zijn vet zwijn een bedragja had verdient dat aanzienlijk hoog was. Mag ik ook niet ev©n herinneren aa,r het Vl'aamsch liedj©: Een boer is toeh 'n©-n boier, Kcer hem omme, 't is nog 'ne®, bioer DE AARDAPPELEN. — Te Sint-Gilles bij Brussel worden 1 k. 330 gr. aardappeler per persoon en per week verstrekt. Van dil rantsoen mag slechts 100 gram per dag er per persoon gebruikt worden, daar het overi ge moet dienen voor het opslaan van provisie, BRANDSTOEFEN. — Te Sint-Gilles is cokes ter beschikking der berolking gesteld tegen 60 frank per ton of 2.80 fr. per H.L ZELFMOORDEN". — Jos. V., Kanaalstraal te Brussel, die den 27 October inhetgevang van Sint-Gillis was opgesloteD tôt hetuitboe-ten eener straf van 5 maanden, heeft zich iD zijne cel opgehangen. — Louis R..., 55 jaar, die in de Jordaap-straat te Sint-Gilles eene kamer betrekt heeft zich bij middel van een scheermes den strot-ader doorgesneden. DE GROOTE GEVANGENIS TE LEU-VEN. — De E.H. Verbrugge, onderpastoor te Cortenberg, is benoemd tôt hulp-aa'.moeze-nier in de groote gevangenis. DE VOEDING TE GROOT-BRUSSEL'. — In de magazQnen vaa het; NatiomaaD Vott-dingskomiteit worden vain 5 tôt 17 No(-vember d© volgende koopwaren verkocht: ^ 100 grani spek tiege® 40 centiâml; 100 , graim liesvet tegen. 40 centiem; 200 gr,aim ^ rij'st te'gen 24 centiem'; »eep, ©en stuk tegen 80 c©n tient; torreai'ine, e|?n piajfc j tegein 50 centiem; per rantsoen, vetrdea* een pat b©schuitién voor vi©r, persanefa ^ te'gen 40 centiem', ejn een liter azijn tegen 60 centiem1. Te Ettejrbeek ook nog ,200 gram! gel. ^ rookta haiing per pei'soion tegen 40 œn-tiem.De z©&p is dus 10 oentieim' per slrak y opgesl'agen, d© beachuite|ci. 5 centiem1 per = pak en azijin 20 centiem per liter. 7 Te Ettetrbeefc wordt in. tt&t gemaenite-, magazijn der AudergenJaan dennejahout . verkocht in bloldoen, ©n wel 52 kilo per huis'houden toge® 7 fr. 50, zelf ai lie ® halte®. Heit hout wordt "te buis ,afgeige(. ^ ven tegen een verhooging van 30 ce(a-'? tieni per rantsoen. Va® 5 tôt 17 Novemb'eir is in de ^ gemeenbemagizijîietn van Scbaarbeek te ver-: krijgen: broodsuifcer, 550 gram pte?r persoon te'ge® -65 ce®ti'em het rantsoen ; 400 8 gram honig te'ge® 40 centiem het rint ° soen. Hiet rantsoen honig kan tegen eejn pot koniituur geruild w^orden. Er zal ook a verkocht worden: ke,uke®Zi0tu,t teigen 32 ce® ® tiam het kilo en za&hte zeep tegen 7 frank het kilo. Aardappeil©n worden uit 0 gereikt in d© slachthrdzen te Schaarbeejk, ' van 5 tôt 16 Novemrbar : 2 kilot 600 ® gram per r.antsœ® tegen 70 centiem. * Het bestuur d©r bal via® Brussel zal, alleen voor d© inwpmers der stad Birus-" sel, van 5 November lï beginnen miel den verkoop van „Bruss©lScho pottekeeis", '■ aan twe© rantsoenen van 100 gram pei p hoofd, tegen 40 centiem het rantsoen, :fc met ©en n^iaximium van 500 gram. a 0OST-VLAANDEREN. e DE DUITSCHE UNIVERSITEIT TE GENT, Onder den titel Actualiteit sohrijft d( „Leipziger Volkszeitung" van 1 Noyember: „Het Duitsch beheer in België heeft zict aile moeite der weîtid gegeven om d« hoogeschool te Gent te vervlaamschen. Ir 1 die stad heeft het een universiteit gestichi die bestemd is om een centrAm van de 11 strekking der vervlaamsching te wezen. D< Rheinische Westphalische Zeitung m-aak 11 ons met fierheid bekend, dat die universiteii C reeds 53 professors telt en daarnevens zelff geen 250 studenten. Een groszârtig succès Als de Duitschers zelf den draak etekei met de universiteit van Hoffmann, Haereni en Obrie dan moeten wij er niets bijvoegen i WEST-VLAANDEREN.' h LEDEGEM EN DADIZEELE ONTRUIMD s — Het dor,p Ledegem, tusschen Meenen er ^ Rousselaere^ ->achter het Vpersche front, is ni a ook door de burgerlijke bevolking verlaten j. De bannelingen zijn naar midden-België ge voerd. . Dadizeele is reeds eenigen tijd geleder L ontruimd. Dit dorp, een half uur gaans var Ledegem, was als geheel Vlaanderen als bedevaartsplaats bekend. De basiliek, die t lang als lazaret diende, is nu een paardenstal, 1 Het vermaarde O. L. Vrouwebeeld werddooi ■ kloosterzusters naar Eortrijk gebracht. De bewoners van Wevelgem, het eerste i dorp aan de Leie en achter het ontruimde Meenen, moeten nog ter plaatse blijven. Toch \ wordt ook deze gemeente beschoten. Het sta-' tion is reeds vernield, ARM ROUSSELAEREI — Didwijls staan bij avond de bewoners van Rumbeke en Isegem naar de vlammen boven Rousselaere te kijken. Luguber is de aanblik van de geheel ontruimde stad, waar de bewoners ailes moesten achterlaten. En 't was een stad met veel rijkdom. Voor millioenen machinerieën en andere bezittingen moest de arme bevolking prijsgeven. De Duitschers voeren nu allerlei materiaal weg: weefgetouwen, spin-machines — waarbij er veel waren van 15.000 fr. waarde ieder — ketêls, enz. Veel, dat niet vervoerbaar is, wordt verniétigd. Met de aiepste ontroering zagen de bewoners van nog bevolkte plaatsen de burgers der geteis-terde stad heentrekken, per trein of te voet. Lange, triestige stoeten kwamen langs Rumbeke, Isegem of Ardaou Th.ielt. Moeilijk en 1 pijnlijk was de reis. En steeds zag men de 1 bannelingen stil staan en omzien naar den ' hoogen Sint Michelistoren, want het scheiden viel zoo zwaar. Een leven Van arbeid en zwoe-gen liet men er achter; arm en berooid moest men verder. i En voor hen, die in den omtrek nog blijven moesten, was het als een vreeselijke voor-spelling van 't lot, dat hun wacht. Zoo zijn onmiddellijk bij het front Winkel, ' Sint Elooi, Wevelgem, Isegem, Rumbeke nog bewoond. Maar hoe lang nog? 't Leven is er la3tig en gevaarlijk en velen slapen er reeds maanden in den kelder. (Tel.) DE TERREUR IN VLAANDEREN. — We vernemen, dat notaris De Meurisse, van Moerkerke, naar Duitschland gevoerd is. Zijn woning is door de Duitschers bezet. De klerk van den notaris moet met vele burgers van 't dorp aan het nieuwe vliegplein werken, tusschen Scheewege en Moerkerke (ten N.-O. ven -Brugge). Bijzondere telegrammen. S V 'ÛQRWJGSTOEBEREIDSELEN IN AME-RIKA.LYON, 15 'NoiV. De Amerikaansoh© ver-ecmging va® aviatepirs heeft een motie aan-gen.omen, wiaairin aan het congres ivordt gevraagd, niet mind©r dan ©en piilliard doil-lajr beschikbaar te stelten vcor het bouwen van een"hulp-liicht\'iloot. Deze sooa miaet wcir-den gevoegd biij! die van één milliaid. dod-lar, die benoodigd is voor 0© uitvcering van het algemeen programma votor de aotie uit de lucht. In Brazilië heeft de kamer het wetsont-werp op de militaire maatregetai, waaronder de liepalinge® cintrent den staat yan be-leg en de insteùling van een militaiir gereohts- : % hof, goedgekewird. D© minister van oorlotg; heeft d© uitrusling der troepen goreorgani/-seerd. Een uitgebreid© nationa1© propagan-da wordt gevoerd om ld© vrijwrUige dienstne^! ining te bevorderen. Antomobleien doorkrui-son de steden. Zij dnagen het voJgende op^" schrill: „Brazilië heeft soldaten nopdig.' Meldt u aan. SPANJE EN ARGENTINIE. y LYON, 15 Nov. Naar aanleiding van he| gerucht, dat Spanje bij de regeering der Aigontijlnsche Repoibîiek stajpp<en zou h©bb(iu( gedaan om haar te b©wegen d© onzijdigheùJi te handhaven, heeft d© Markies van Alhi* cernas verklaard ,dat dit bericht van allcw groud ontbloot is, en dat Spanje de politieM yan ail© volken eerbiedigt. Legerberichten der Geallieerden. ÎEngelsche overwinningen in Palestina. Dë burgeroorlog in Rusland. — Fransche ,kabinetscrisis. — j Uitbreiding van het Engelsche front in Frankrijk. — 200.000 Franschen en Britten springen Italie bij. — De !taiiaansche~ tesenstand aan de Piave. DE TOESTAND Het Journal de Genève deelt oiede, dat over land elken dag' 10 tôt 12-000 Fransche en Engieigcha manschappen nfeai Italie worden vervoieird. Het hulpleger zou thans ongeveer 150.000 tôt 200.000 man bedragen. Venetië is ontruimd. Men wil die stad niet blootstellen aa® het lot van Leuven, Yperen en Reims. De Times ineende dezer diagen in de benoeming van den Roomschen kanseliej geiurende het Luttiarjiaar eetn© poging te zien van Duitsche zijde om het Vaticaan i te winnein, gielijk men dit fcrachtte te doen door ophelfing der Jezuâeten-wefc. Indien dit juist m, heeft d© Duitsche in-val in Italie door deze rakening schijn-baar eene streep gehaald. Uit berichten, die niettegenstaande de greneslliitingi tôt ona doordrongen, blijkt, dat van de zijldc van Vaticaan en Kerk d© Duitsche inval met zeer onwedwillênde oogm wordt aan-gezien en de Italiaansche regeering aile giympathie en steun ondervindt. Zeer was de paus geschokt, toen' de aarts^isischop van Udine hem het treurig lot zijnei: stad mededeelde, en belangriike bedragen tei leniging van den onnoodigen nood, wer-den den kerkvorst uit de pa<useliike scibat-kist ter hani gesteld. Zoo droeg ook Kairdinaal Vicarius Pompili zjine 50.00( lire bij1- Tegelîjkertijâ richtten de aarts-bisschop van ,Milaan, en de bisschoppem 1 van, BergamiOT Brescia, Genna, Pisa, Bor-1 go San Donnino, alaook de patriarch van Venetië manifesten tôt de bevolking om deze op te roepen ter verdedigdng van Italie. De Italianen wijken niet meer, doch bieden krachtigen tegenstand aan de_ Pia-| ve, hcrgwel de Centra,len nog vooruitruk-ken aan de Brenta- Niemand weet juist wat in 'Rusland voorvalt. Terwijl eenerzijds verklaard wordt dat Kerenski verslagen is, vernemen Duitsche bladem uit Kopienhagan de tijdingi dat Kerenski in tegendeel over-winnaar is gebleven. * In het Westen gaan beide tegengtrevers voort elkander te meien. De Duitschers kunnen P'assichendale niet heroveren. Van het WestelSjk front. Het Belgische legerbericht. Een ooggetuige van een raid bovenl de hoeve Terstill© ©n d© hceve Vio'Iiêtte vôôr Mannekensver|e, tusschen den WesteJijkle® oeiver van den Yser en het noorderijk kanaal geleg<n, verhaalt : Op 12 November 3 uur v.mi. begaf zsich -liuitcnant Balteau op weg mlet cen- groep v.iijwii .igers en ©en haindvod vrijwilligers der geni©. Met een vastberaden kalmj'.e was de kleine greep tôt bij de vijande^ijk© linies genaderd, ondanks al Ide hinderpal'en te® geivolge van de' O'verstro,oimânig. Op het oogen-blik waarop onze dapperen de laatste gracht oveistaken, stelden de Duitsch© mitraileurà der boeve ^Viotette bunn© stukken in acitiei. Liaarop opende de Belgische artillerie een hevig vuut. Luitenant BaTteari springt voor-waaits, gevol'gd van zijne treep ©n steekt in éérue vluoht de d©rtig mieter over di© hem nog va® een g©b©to®ncerde scbuàlpiaate scheî-den, waar men terzielfdertijd lichten ontwaart. Zijn v©er-tig mannen zijln aa®- zijn© zijde. De schuïiplaats wordt aangevallen door gra-narischoten. De Duitschers, verdedigen1 zich twee worden gevajngen genoimen, vicr g|e|-diorid. De Duitsche lui tenant di© middeler-w^l is toegesneld wo.d d:or pi&toolsohoten gedjjfid. Het aa.nivalisd©taciiemcnt beirei'dt zich vooir :n groepen. D© ©enea z-aiveren dxie ltuisterp'osten waar yijf Duitschers, gtedood zijn, Jiet overblijvende van het Duitsche gar-nizioen, heeît den tijd gehad om ©an zvvare ijzerenpoo'rt te sluiten en weigert zich ever te gev©n. Mon zal hen dc©a springen in hun setoilooïd. De mannen der genie b'ereidlen lointploffingsmdddelen. E©n aiidere greep in-:. fanteristc-n valt h©t derd© Duitsche gehuii;-!: iCiond aan. Een hevig g©v©ciht ontstaat nuelf gnanaat- en pistcplschoten. Drie D|uits,oherts£ w,Cïdeh krijgsgevangenen igfemaaktj z©s woiy' den gedeod. H©t ide^achemient valt vervoigenif de rieLde schuilplaats aan, waar ©veinee®^ hevige gevechten woprde® ge]|etverd. Midde^ 1er wij 1 heeft d© geni© zijn toebereidseléiî' geëindigd om de schiailp]aats te doen sprin| gen. Een ontziettende ontpioffing wee.klinktf allés srpingt in de lucht met ©en vijftieni" tal Duitschers die zich er in hadden ver-ij . s choie n. Onze so'ldaten hernemen den wegj] , iiaar de Belgische linies, v^f kr%sigevang!einei| met hu® màedenemend, ta een dertigtal riffl anden, waaronder één officier te hebhea gediood, de werken te heblben vernield enjf san de Belgische V'ag ©an© ©veiwinning t? he,bibe('n verzekerd op da puine® va® Teïy stille. . ; j (Office Belge). Het Fransche legerbericht. , PARIJS, 14 Nov. (Havas). Graot© wtf , derzijdsche artillleriebedrâjvigheid op den j rechforoever van de Maas. D© Fransche afdaeilingen hebben verschillend© geslaag^ de amvallen gedaan op de Fransche st^W] ringen, voornamielijk ten zuidoiosten van)' St. Quentin, ten oosten van Sapigneupc,' bij het Bosch L© Chaume. Zip heibberf' 10 gevangenen meagebracht. Overai elder» was d© nacht kalm. f PAliiJS, 15 Nov. Artilleriegevechten tei nootdçn van de Aisne boj Vauclieac, op deitf rechter-i'Iaasoever en bij! Apremoint.. Van mort gen heeft ©en Fransche patrouille ten noor« van Berrv au Bac; na een gevecht te hete ben gejeverd, gevangenian ga'maakt en eeinl machiuegeweer veroverd. Op olen an der piunl is een Fransch detachement doorgedrongen iirf do Duitsche loopgraven te® westen van Oor-i nil'es. Na doorzoeking van d© stellingen en vem' nielirjg der scbuilplaatsen, is het geheel vol" tallig met huit beladen naar zijn eigen liniesf, teruggekeerd. In een luchfgevecht is ee®'1 D'uitsch vliegtuig naar bened'en geschoient1 . bij Dammarie. D,e beide inzittenden. zijn ge*,' vangen genomen. Het Engelsche legerbericht LO!\DFN, 14 November (Reuter, ?art.)i Eergisttren zijln eenige Diuitsche torpedojagerg buiten de dekking va® hun kustibatt'erijen njt-geko'men. Z© vnurden eenige projectie en ojj onze patioeljeschepen af. Geen daarvan werd1 getroffen. Het virur wierd o genbl.kkelijk be-^i antwoord en do Duitschers weken aanstond's) onder de bescherming hnnner kus'.baiterijeny Dé .nzen kervatten toen het patroeljeeienJ Gevaben als dit komen daigelijks voor enl' r.iaken geenszins inbineuk op' het op peilf houdeu van onze patrouilledienst. Dies jalijQ ven ze- onvermald. ; LONDEN, 14 NovenJber. (Rentier). Offi-cieel: Gisteren hebben onze vliegers t.alrijk<^ patroeljetochfceni waarbij het herhaaldedij'loi bot geTCchten kwam met vijandelijke vliegér3<^ Een vijandel^jk toes-fcel 'werd daarbiji vernie^ tigd, djie andei'e werden stuuirloas n©ew geschote®. Voorts werd li-eit vliegkamp van Honttavof miet succès geèombardeead ; op de ];oodsei0 werden tr©Efers waarg>e®omen. Al onze vlieg-' tuige® fceerden behouide® terag. Uit Mesopoiamië. Het Engelsche legerbericht -LONDEN, 14 November. (R©uter). Offi-j cieleJ: Onz© strijdkrachten zij'n nai het allejL'-! voorsp'oedigst© 'Qptreden bij Tekrit op 5 ertj 6 November daaj.- gebleye® totdat de, heel^ Tuiksche strijdmacbt teg©nover hen 8 Novj 30 tôt 50 mij! noiordwa.arfs teruggenomielni wierd op ejen klein detachement in Sj,a|hf'N Raimje na. Toc® li©t slagveld was atgel-' \ zocht en aile dingen van waarde waretrt! \ wiaggehaald of stukgemaakt, keerden onze/ troepe® naar hun ooTspronkelijke stellingejài tierug ove^aenkcmisitig de plannen, die vôôp.) den yooruitgang wtaren opgemaakt.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Belgisch dagblad gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in 's-Gravenhage von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume