Belgisch dagblad

1287 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 28 Oktober. Belgisch dagblad. Konsultiert 19 April 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/rx9377708s/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

MÀANDAG B8 OCTÔBEÏl i918. BELGISCH DAGBLAD / " ABOHNBMENTEN. Per 3 raaiiidei1 voor Nederland i 2 50 franco per post. Lossa ifunmmers. Voor Nederland 5 cent. !' toor Buitenland 7Vj cent. Dan Haajr, Prinsegracht 16. Hepschijnendl te "s-GpaiffegsSsafgej elSseui wei*ik£la§§ i© 8™ ui*e miclGi&sgi BUREAUX nPFM VAN Q TOT Y> tIRF PN van o tut a nnr v ADVEETENTIEN. Van 1—5 regels f 1.— } elkq regel meer f 0.16 j Reolamea 1-5 regela £ a.— ; olke regâ meer f 0.80. ^ London : Dixon Hou* Lloyif Aveulie £ C. Pariis: 7 Arenae d'An tin 7. Het Duifsche gezantschap laat zeggen dat de Keizer moet afireden. Ludendorfl aïs zondenbok. Hindenburg, de Keizer en de Kroonprins fel bedreigd, DuitschSand s tweede antwoord. Oostenrijk neemt Wilson's voorwa&rden aan. Arbeidsrs- en soldatsnraden in Kongarije. Algemeene opstand in Monténégro. Aleppo gevallen. Turkije zou zich onvoorwaardelijk overgeven. be Vlamingen m ^ongo Na geweaea te iiebben cp de antij Jàie vaa * de Belgen tegenover IL go, vôér den oorlog, een an! patine die te wijten was aan de om ieudlieid, waarin de Belgen înzake de J lome gehouden werden zegde onze hoo mact&ur te Maastricht, dat net gei aan sympathie van Vlaamsche ziiae i yrW'mdend werkte: . „Van oudsher waren de Vlamingen îlerdaad door de natiijiieid van de z door de vroeg&re liandelsrol van S Orner, Yper, iirugge, Gent en later v ^ntwerpen en de betrekkingen met landen van over zee, tuk op reizen avonturen. Het zou me te ver leiden, moest ïrmneren lioe onze Vlaamscne zeeva; .ders uit Damme, Sluis, Scarphout, I .verszijde, Oostende, Lombaartzgi Wieuwpoort, en Duinkerke zeilden < .verre tochten t© ondernemen, want in taWdeleeuwen bestond er een Vlaamsc bmdeisvl&ot, dis ook bewapend was. m ons alleen niet vergeten, dat de Açor yroeger de Vlaamsche eilanden heett< Wordt er niet geschreven dat de eerj lïùfisiitinxîjns! xliâ lt£ rmccr» .q±r>or] V poing was, geboortig^ van V eurnoT la de naam van Pateir De Smet, v Dendfermonde, die naar Amerika toc Jàet beroemd? ïhans is Vlaanderen in hoofdzaak 1 Isnd van zeevaarders, zendelingen, rei gers en kolonisten, die men m aile were Seelen ontmoet. De Vlamingen denken er niet geno aan dat zii ook een merkelijk aandeel h£ dea bij net pionierswefek van Leop( Il in Afrika. Moet ik dr. Maes noem< *3ie dertig jaren geleden, met kapxt< Crespel, een Waal, naar Tabora toog paters Vyncke en De Deken? Moet ik wijzen op Jeroom Becker, V Kerckhoven, Yan Dorpe, de gebroeds .Vandevelde, Dhanis, Doorme, Schei • lincic en serjant De Bruyne, den e( .vouaigen jongen uit Blankenberghe, & groot en zoo edel als Ksgulus? Hoeveel Vlamingen rusten niet neve hunne Vlaamsche broeders en makkera den schoot van AMka? Hceveel Vlamingen ontmoet men uhs )a- in dienst van maatschappgen of wel i >n- ais kolonislen, zooals zekere Vlaamsi i- arts die in Katanga verscheidsne boer ire- rçen bestuurt? ^0" A^ men zoovele Vlamingen aantrof, t(1" individueel en spontaan hun jonge le MS ofi'erden aan de beschaving in het h )e" van Afrika, ofwel er henen gingen de kolonie te dienen of een oestaan p" zceken, zou het, m.i., zoo moeilijk i î0' zijn het instinkt van een ras van re LI11/ gers, zeevaarders en kolonisten ios an maton van ailes wa-t dien drang naar d-® onbekende en het nieuwe in vreemde j eI1 den belemmert, net zooals men doet den gestremden loop van een-beek llc een verstopte bron te ontdoen van ^r" keien en tvoekerplanten. ^ Men mag immers niet zeggen dat Vlammgen met opzei tegen'Kongo ■ (|e ren gekant. Tusschen hen en de koIo l stond alleen een hooge blinde muur, , het zicht en het weten benam. Ben n en vXee^ 0611 steenbreker is voldoende dien muur te doen verdwijnen en de V lté W11 belang te^doen stellen in de kc lar "û">raî ôp het gebied van den landboi die de toekomst Van de kolonie is. 1k wensch dat in die nclitlng gewe worde om onze jonge Vlaamsche landb iej; wers in staat te stellen, met de hulp 1 zl_ het Département van Koloniën, er noe' i(j_ en plantages op te richten. Daarvoor het gewensclit dat het Ministerie van ] lonièn zich door de Canadeesche met AP_ des late leiden, om onze kolonisten nocdige landerijen met het onmiûO ,n landbouwgerief te bezorgen, alsook ^ kapitaai voor te schieten, opdat zrj en eerste jaren aan ontginnen, oezaaien, planten en aan het verbeteren van i 2^ grond zouden kunnen besteden. >rs In Kongo ligt een onmetelijk v jr- braak; in Kongo ïrefc men zulke gezoï «a- en zachte gewesten aan; als in Zi oo Frankrrjk of Algerië en Egypte. Zij i dus geschikt voor het veefokken of ns bebouwen van rijst, sorgho, icatoen in allerlei andere winstgevende planten, z cler te spreken van koffie, cacao, palm; ,ns ten en andere producten der heete 1 LU UitriiSO Vclli UW JVUIUIliC?, lit ~OETi£Ïfâïî~ f, ; Het Duitsche gezantschap in Den Ë laai sedert eniiele wekeii het gerucht Bp raid en dat de keizer ni et meer popi |s m dat Duilsehlapds heil vereischt «ij het vocrbeeld van Ferdinand van burg moet volgen. la afwachting ia Ludeniorff reeds zondenbok uit dsn stal losgedaten. S spreekt van mislukt pronunciamonto ie populaire partij, die heeft moeten zw f1} J001' een reaetie iu de l'ichting vas M^jc-Rrikisme. Duitsche nota van antwoord is jonenea, nieldertd dat een vol :sbewini mtscbland regeert en dat het militair zag oadai-gischikt is. Praatjee. Is Lu .a zelf niet oodersç'ueiden door de be; ®uig van een regiment, dat voortaan frae.jni aiil urageu. Wio Duitschlazidi kent, weet dat zulk gste ondeJscheidmg is in dien mili ren staat î 1 onder den druk van Wilson, n îdn^ ? van P°c^i wiens over1 0n-? a» oogen van het Duit&'ch© v de?' Q' 18 • b°bsjewi!':isme ontstaan sehrike^e|'le^g]iiiaê,; de burgerpartijem «e?enrw!S ziiDlAzwan,g_T vaji de gro< sjreils. ^ ea; Als de geassocieerden pnSor^f f ®?! verslappen zullen wi ^°5S'Lvfkœt' r,:''= i» i'« » tonnem? 6 voorwa'arden van WI hodTonnil1; oadeMent H^teburg , T, ui^esloten dat Bohe en ® BMliin zali • 'ruisen • mocIlt de militaire partij |,l^T1^„een Pi-onunciamento slagien. v van een opmarsch van rP»2« I viv n. Slowakken naar Berlijn zouden niet schatten zitet. Monténégro heaft reeds den vijand , zijn grondgebied verjaagd. Al de Mont< 9x ?ri'-jnen' 200 niannen als vrouwen, die T " den vijand geheuld hebben, zijin vermot ,U1, De Fransiehen naoeren van de L ^ uit de Schelde bij Avelgem en Berchc in de richting van Rouée. , De voorgeborchten van Guise zijn s handen van Debeney. n De Duitschers moeten op Iiirson yani ]^0Zi reg wi jkem. 1C In Mesopotamië ziin de Turken aan net Tigns acMe.ruitgiadroven, llarwijJ Alei in handen der Britten is. Zij moeten TO.r" L'.et knooppunt van de Bagdadbat); b In hebben, aldus is deze spoorweg vairA ge" po tôt Bagdad in hun ne handen. clci1" (Ongecorrigeerd ). 100- zi,j|n I | ~ _ ~ Activssten en Passieven. ^ Etat Vlaamsche N^jeaiwis van 25 Octo drixkt eiem la'ng arlillçel waana batoi îaar wio,rdt, dat de activisteia m Passirîvea g vin- re Van Cauwelaert ©n Hostei JioJiuazi 0'xl:: al te samjein imoetein werkesn. eni Het Duitsch blad sclhrijft: den . j;Nu is het wiei wajar, dat de j sii&vieih in grond hun machtsipiositiie ; itste het activisme te daiiitoeai hjabben ^n de zionideJ" het aetiviisim® en dei fronlpe i de de passie-ven al heal weinig invloeid z =ch- den bezittein." \rO»rts ^ h®et hffit: Fromlpaittij. passiie' eval ®n laiktivisten imofâfcen poilîtiieà wordan ^on pjrgamibè®rd i'n do Vlaamsche nation pjartij die te Oent gesticht werd." 'ijn Het lajrfcifcel eindigt : Voor de reddiing v,an da' Vlaarwsi men zelfsiîjaiadigheid1 (autoiruomi'e) is het noo nu- dat de Fmitptartij' (1), de atflivis nu (Boimg) eaal de paasâfèvieta (Vaa Cau De ï|a|ert) dieln! Snjvlojeidl wtelka zij bezit •hac land'iayeiï. Rond de ontruiming van België. Koning Albert spreekt Vlaamsch te Brugg< De eerste plechtige daad van onzemk ning te Brugge was de bevolking in h Vlaamsch toe te spreken. Bravo ! In Vlaaioderen is de ta Vlaamsch en wij, Vlaming&n, hondena: onze taal als aan onze ziel. s Konings. optreden zal ongetwijfeli — veel bijdragen om jnisverstand op te h< deren en te beduiden dat de reafctie teg< 5» de taal en de taalrechten van 4.000-00 Belgische Vlamingen uitgesloten is in. et bevrijû België. )ok Zijn groet aan het standbeeld van Bre( îne del en De Coninck heeft hier een bizo de- dere beteeikenis verkregen. Het spreekt van zelf, dat aile hervo mingen, ook op taalgebied, die de Du ^en £ chers in België hebben tôt stand gebrac moeten verdwn.inen, maar d» Vl^msiage; om blij'ven hun reohten handhaven met eigi te hulp en eigen macht, dit is in een onve net brok' eld Lelgisch verband. îzi- Le,e de Kôning ! ^ DE LAATSTE DAGEN DER BEZ^ TING VAN BRUGGE. om e oorrespond-eint van die Maashod 0{ schrijft over de laatste dagien der beze je tin.g van Bruaige o. a. : Hefids vanat 30 Septenibeir brocido e , revolteemie i©ts iin de stad tegca ' de ,,Doits". Op dien datum be,goaiion de Dui " schers de machines d.;r industrieelen t démonteeiran, de drijiÈrieani^ door te smi dan, koistbare techncg&hi© onderdeôlen i " de gr.acihten te smijton, iindim tijd voc j™ oplading in wagons omtbrak. Het Duitsdi I gonvemement van Vlaanderan en de Dnd °~ asèajj.csveû^mw^iaiieo.' pet aile ov^ri^",^ lw» het verasclhte papier j^aïaiw jes om hum Belfôrt dwarrefen. Do politi< rkt coonlmiisaaris Kaiser richtte ee<n,© vrijlwi TU- Irjigo bui-ge(rpolitiew,aciht op, ter si«rkbe va ran 250 hoofden O'm den ordeidieinst bij1 evei /■en tuée! vertrek te haindihavein. IS Op 2 October publioeerde het Duitsdr io- oiviele gezag. dat daags daarna aile maii ho- nein van 15—45 jaar zich cm 9 m de vm„ op het Maleiaveld nuaestem bevind^i aar beh,alve staats- en stadsamb^naretn prie het tors, oaiderwijizeirs, geiieeshecim e. d. Toe de op het gegev-Mn tijdstip «r steohts 60 be- verschenen, vers"àfc»iji eun tweede publ llin cfltie, met de doodstraf tôt bodrûiging, oj denzelfden dag oim 2 aux n.m. ann b eld bovel gevolg te geiven. Er verschenea toe ide oirc,a 2000 perso»en van de pl.m. 90C lid- maimen. Deze 2000 moestem voeding voc îijn drie dagem en aan dekwn per mau h het zich hebben. Met de 250 ledon van h< en vrijiwillige pditieJcorps (1) v^-erde mien he on- in de richting van Gent. Velen viuchtte jit- londerwieg, velan biieven ziek in dorpc an- aohter. enkeljn stiairven van ©ilcnde: d meiostan zijln thans nog niet tsrug. Ze k zevein duizend koppige Bruggielingen hio den zich1 ruim 14 dagen sohuil en sli< te pgïi otnder de nokken der pnntdaJc«n < tusschen de zolderiagan en de vlo^M van huinneJ huizein. Een menschienjacht bfigoi )ne_ De publiiebe vroaw trad op als veridii met ster. ird. Veldgendarmen d.dsn huiszoeking^n. zoi eye der lastgeviingen. Willeloeur biak uit. D ,m, Duitsche tocht sbartte ineen als een kaai tenhuisje. Patrouilles bjJoonden zioh ze. in in juweliersvvink'îls met goudsn horloges Het aantal . der anonienne briieven nar en ©en ongekende vlucht. Dîefstallen werdei niet o/agesp'oord, nog veel mindier gestraf den, Vele huizen der deftige burgerij, ing^ricii jpo tôt oasiino's voor ofticierein. sieopte mei Dok leeg. ïzet Pro-Duitsohers, (activisten), smokkelaar iep- «n leegl.oop<:rs tnachtbein dooir verraad ed laatsten slag te slaaa. Dtronken Pruiseï en Pommeren van het diierlijlicste allot = sie«pion mitrailleurs naair de huizen di,e burgers, die dis hieftigw antiiDuitschiea' bek«nd stondien en stakien de huizda i brand. terwijl zij met- de mitrailleurs d ber menigije, de politie en de brand wacht o )gd afstand hielden, tatdat de brand gonoe en^ vemield h,ad. >on En te midden van dit oorlo*gsgewel lilonk het kanon van den Yser en voct ten patrouilles aviateurs boven het Be fort. lan In eindelooz© oodonnes beigannen Vri, dat _________ •rtij on, „Do in het uitziciht gesteld© vrede geei joins eein prachtig^1 ftaleigenheid de vr« redn de^ampagn® met vierdubbalde krac-hten g&-I voort te zetfen." aie| Men wteiet dat Van Cauwelaieit re.ed in die richting jjviert m >eiein eierenaad v,oo da iaktivisitische lainid- en hioogverrad'eir :li!a Vjoiorstelt om ze te feunn'eln redden^ zo dig] jhjaopt Wji, ten eind© de veireienigiing v,al Ijeru jallg flamin^anfcen, zoo acti'eve» alsi pas N'e-t sieren te kiunnem bewfârkeïii. teia Van Cauv/elaerfs piolitielk is dus e'e Iniatioiaaal gC'Vaar. dagmiddag 18 October teg-esi 12 xiu;r ! litairen. civiele ambtenaren en ,a:mft naressen" van Zeehrugge, Oostend©. B1 kenierghe enz.t door de stad te ti'ekk in wclke ,alle verfceer op doodstraf ^ bodein was. Schier aile verbodslbèpalingen eindig* >_ met het wioord doodstraf m dwangai-b( Toen het Ysierfront doorbroken was de Belgische opmairsch inaax B'rugga ben 3- was de discipline geheied verdwenen. et Dujtsch soldaat voelde hiet déblacle. 1 dorgoed, eoikkien en schoeiniem werdeû M geëisoht met de geweiren, «n de para m lums in da hand. Kleine afd-aalingen w dien het vee, drevetn h^t voor zich 1 en verkoohten het voor eien flesch c '1- nao per koe of per schaap. Geni^pos ■n liieten zicli omkoopen om hunm^ apdra 3 ten niet of slecht vwvullen; zoodoieA sn sprongen ,vele bruggen en v'^rsobiiliei electrische dentrales niet. De stationsc Y- van het Hauptbannhof Brugge vond a- het emplacement twie© wagons met spni stoiffen en vohediga instruetie en situ? r- der vernîeling. it- In den nacht van 18 op 19 Octo at vertrok het waardige trio; admira al 1 a Schrôder, commanidant Von Buttlar un politie-commiissai'is Kaisier. Op 19 Octo r- ontwaakten de Bruggelijngen in een zui Belgische stad, waaroror heen weldra Belgische granaten vlogien om vervvari - te zaajen ia de aohtsrhoeld-e-co 1 onn welke terugtrokkën op; het afvvateair kanaal van de Leye in de li^n, E/etclo» e Deynze. tb Door de Smedenpoort wjieilieirden 'd© « ste Bi&igen binnen en ee11 moedertje 1 n op een luitenant toe, hiet uitgillend m ven de v,am vreugdie schreîend© mitfnij >rMij!n jongen, mijjn kjind". e Zij hadden olkaar sfâdert Augustus 11 ^ miet mieier geaien en niet meer kum n schrij!ven. , »r De Belfort-Mok blmf-balml-bomde;... t ZIJ DIE MET DE DUITSCHERS £ z,oo,àia we t ^ de peirsonen di|e tipdieins de bezettiTig i is de Duitschers hienldien' dit reeds; duui- m h ten befcoopan. Aan eein© aoaTeSpôndeï n uit Brugge in1 de Maasbode ontleieoeni i-i nog het volgende: Nu cens sluit eetnfe vodksniiaissa autoi e bielen met Fransche officieren ini e»J i-i schalt da Marseillaise, met een ©choi, ~v r ke doorklinkt tôt in hallen en karkeni i. dan weer slaan die afstamlmieling|en s- màddeleeuwsche beealio(U(wer3 de publi n huizen in stukken, waarin eans Belgis 0 vrouwen b.acchanaliën aanricihtten c in Duitsche officieren, — ien er rinkinl ni rudten door de najuiwe stagen eni ch; it pagne-kelken vlâepen teg^i, de keien, vo. ni 'kjinderan sleepen 't bout van tafels 0 tabo'uretten als „brand" naar de ar] T ders-steegjes, Belgische gendai;men voe ij de ei.genaressein onder hoon^ej,0el der it indgte weg naar hiet politie^bureau, w n de haren nog riiekend naar Duitsche J ni fums. worden g&kortwjieikt, waarna de , n, mes" naar het lefèppen-geibied der ente ^ worden getransporteord orai aldaair vx s wenarbeid te verrichten. Ij De manigte spoiort spionneln en Duits !" en Belgische déserteurs op, de men f waarschuwt de militairen, wier 'acihtgeir ai ten m'et den vjjlaind heulden; de irue»-i. verlangt met hartstociht ont de Vors > jn hun midden te weten; de menigte vl en versiert nog steeds; — elk individ'i d mtenigt» gevoelt zich recihter, VeJigelder e heîpex in de bevrijding. O. dat enthousiasme der Bruggelinj f — die ongebreid&lde spointanifcedt en i i. roes van nationale vreugde ! ï „PILATUS WASCHT ZIJN HANDE Het eerste Belgisch blad, welk in . t) bevrijde Oruggie js veirsctonien, Bielgenia a — Le Pays B^lge. beivat het volgeir (artikei tegen de activiste®. : s ,,AVij zijn geen aetivisten, wij wa a geen activistanl < a Mensclien zijln droef, men mœt geen 1 hoor geven aan al wat gezegd en ro r gedwgen wordt. D»t is waar, lichtzin a mag mien niemands eer en reputatie i a' lein. De gev,o«gen iimmiers kunnen schi e fcelijk zijln, vo-or wie werkeiijik tôt p verradersbendw toebehoarde- Op'gepast gi valsche of licàtzinnige garudhten. D zionder meded oogen aan den schandp» I • ial wie in den duik, op openlijk, te; J 't Belgisch Vaderland striid voerde. iWij zijn geen activisten i Doch wij z dien onze zonetn naar de Genitsicihe H |4 geschool. Aaln den sehandpaal. Wij zijh geen activistenl Doch wij_ geerd'en bestuurlijlke scheidiag, scheid it in zafce legerinrichtiing. Aan den sfiha H piael- iWiji zijin geen activisten, doch aile D 8che bavelien in zaak taal en onderw si vianden niet einkel in ons giereedeli m uitvoerders, maar bewonderaars. Aan « s sdhandpaal. oi îWïj zijln1 'geen laictivisten I En toch! ai gavien onze kapitalen tôt sitichtiing 1 W eene activistische Vlaamsicjhia bank. Aan ( Aan den schandptaal. m [VWîf zijln: geen activistenl In herb( tin bi'e'eden1 en engen krine laa-kteu — aii-i voroordeeldeb v?y gedurig onze bondg^i'oioi itjeJ ten, en h^tsten het volk op, Aan deîj an-, sch.andpaal. en. [W^ zijln1 geen activisten, etai in sohoot le¥-t hestu.ur, in openibiaar en blrjizonder l^ve^ gedroegen- ons aïs activisten, lein 0%!t waart ge dan? 'A Activisten? Ge beweert tie^n? î\Ut danl ie|ni Het vol'k weet wat ga z'ijitl pijpekoppgjoij îon( IWjat staat zulk een soort Belgen tjd Elk te verwiachten? 3W De kogel? *t Genecht? Vierhaiining ?. opM EVWeJ neen, Wat d te verwachten staaiE De eèr der zotteiu, meer niet, min nietr )iaf-l Mœder Justitia zal dSe verraders ootrji uit deeleni, Ze zijn niet ontoeiekenbaar. > lOlg^l \ betoi ROND WAEREGHEM. G|1-' Zooals hier wfârd gfâschreven is SWaieif^ g|liem efân belam^rijlk strategLsoh punt, oç |de i/, miijj v,an de Leye en de brug te SU heiE Elbois Vyve. vvU'ar gevochten werd. SVaH °Pi reghem is in onze handeln. 200 Duitschers Wferden er in de bosschen vatn het ho» pitaal van Oudenaarde lusschen sWaeiieÉ gihem en Anse^iemJWiorteghem gevange»| Tusschen die bosscàen, den steienw©a '°ini liialar Ar.iiegheimi en den spoorwiee vaa eïl< RVJaeieigh'ém naar Ansiegihieim staat de Blauwji "'e,r poort, eertyds het goed tiettx Bossche toW ^eri behooreind aan do godslbiiizon van) KorteM .de Dâe groote baetrderiijl mlet haro steenoa in® poort een overblrjlfeel v»n hare versteakinj e^n 'gen. ligt in e®11 dal ejni is door eejq ,,wial" omrlmgd. 3 De piachter is Cam. Vierihelst. De i'iacadamstraat naar Ingooigrhem ieij ^r! Anseghem li^t iweafcwaarfcs en îoopt b^jl (fe ieP herberg De Msieirlaan ovef den spooirweg^ bon fogooighem ligt twlee kleiine uren teSC| t®: Z. van iWaereghem aan dsin_grooben stecuii Weg van Hareibeto naair Tiéghem «n Casn ter, om van daar maar de Sehelde al iew te dalen. { Ingooiigham: is !het dorpje van StijlnJ Streuvete enl Hugf> Veriiiest. Ooteghenî| ligt twilntig rn.inu.ten iroeer ten Z, van di4 plaatsje vain 1500 zielen. „ „ De reclUjei-vleugeil het 1^ moj iger js over de ' De.ye '^etrokken en smell lan ovér togooighem iea SV)aieiPeg!heimi naar dé rfel»i. bragigen. van Oudenaarde, Kerkhova eàj ■Fac'iEiiiaffies omi de hoagten van Rtonse tq der1 nemsn en de DuitsChiers die Djoorndfc vert efae deidigen. dan pas af t» snflden. jhe Daoïwjk rruoet dus snel door den v^ iieit jaJnd ontruimd worden. ten; Het kaisteel van Zulte, ^g^pnd doo* imM den heesr Vin ia' •aïeul •ksi- (otoiaan-zienlijk buitenjverblijf, .omwald efl en jn een piark diohtbij den recàter oever vatj a a'ï-j de Leye, beheerscht door h©t dorpje Oe^ ren selgcim aan dien liinkeroieivei*. met- Het boluik zal als sahaps gedfond M# b^n. ffljv, He4 dorp Zulte (2000 z.) ligt vptien tnii dat, innten ten Z. O. vajn den grooben st«en) n(ja weig naar Gent en op 20 miputen vaj oui- den spoorweg, dhe DE AANSTAANDE ONTRUIMING VAN BRUSSEL. | y>CM iMen meldt ons van de gsetns: ' ' Lgte [Ln het piark van het koniniiyjk jsal^ (tem te Laken had koning' Albert ejetcfcisiahîj agt -pylonen laten opriiahtetn vooar draadîa^ ■icT telegrafi® om maar Bon» ta sieinen. er^ De eerste prosven voor zulkeni ^ootei afstand met de draadlooae telegraîie wec ?en den aldaar gedaan. De koniiig volgd» lie deze proteven van .dieht bij. Tjjdens de? oorloig was mien regellmatig1 met BoniJ \ (6000 K.M.) in verbinding. N Toen de Duitschers den 18 Augustin titet 1914 Brussel bedreiigden, kondigde eeni fnldi s'tefke ontplofling den Bruaselaars aan ide dat die prachtige 120 mieter hooge pry Jjojnen werden op'geb-lazien. om den vîjiami ?eln van geen nut te zijin, Doch deze insbelling scibem van' te groo g®M gewicht voor de Duitsclhers, want zjjl ric!h)( adu n^n igp de betonnen platiormen en dl nig| ijzeren onderstellen, nieuw© metalen py sien louen op voor den dienst tusschen va :ik-! Falkenhausen, Berlijn en het gnoote hoofd dje( kwartier. oçp De Brusselaars hebben zioh thams fcufl jicih. toen overtuiigen dat de Duitsche bezettinj ial. ten einde loopt, w.ant Maaindiag der voiri^ jeol week hebben de moffen d® drie heropge rii&htie pylonen bij middel van dynarmie onu verbrçizeld. , ,, . oo- Al de ruiten tôt een hailf niur in dei otatrek zijln door de havige ontplaffing|el beH lin stukken gesprongen o£ gebarsten. ing Men kan denken hoe dla Brusselaaj: rnfi jn hun schik z^jn. . , ZAL AWTWERPEN VERDEDIGD fp. WORDEN? jké LangS den electrischen draad_ M Eî len B'chen ssijin de wa&htposten verdubbela. lie gerucht doet hier da roindia^ dat 511 Wij weipen voortduineind geweldige ^anl trœpenmiachten. aankomien. 6o duLkhoo -len zouden van Zeebrugge naar_ Antwerpe! gebracht zijln. Het iWÉlrijtelcsplein raoet al » vliegstation dienst doen. A,dusjde greïiiï eiil correspondent van het jjlandelsbiaa.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Belgisch dagblad gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in 's-Gravenhage von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume