Belgisch dagblad

1533 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 01 Oktober. Belgisch dagblad. Konsultiert 20 Mai 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/8k74t6g00g/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

2c Jaargaag igONDAe 1 en MAASPA6 8 OOTOBBH l®lC ss ia abonnemestek. . per 3 maanden voor Nederland { 2.60 franco per post. Losse nummers: Yoor Nederland 5 cent voor Buitenland 7'/s cent. Den Haag, Prinsegracht |9 Telefoon Red. en Admin. "438, BELGISCH DAGBLAD Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. éu CASTILLON, BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. ADVEETENÏIEN. Van 1—5 regels f 1.50; «Ik# regel meer f 0.30; Réclamé» 1—5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. London : Dixon House Lloyda Avenue E C. Parijs : 7 Avenue d'Antin 7. HET DAGHET IN DEN OOSTEN. De Ostrogothen 1-oopen met lange neu-«en en fluisteren elkander toet „Slecht J g'iechf." Inderdaad, Michiel, het gaat slecht aan de Somme en het is vo»r u niet beter aam de andere fronten. De fut gaat «it uwe onverwinnelijke pinhelmen Rond Combles deinsden zij in wanor-de. Zij wierpen zelfs hunne geweren weg. Wanneer een soldaat die lafheid begaat is hij zedelijk en lichamelijk ver-loren.Uw kroonprins heeft zijn noderlaag ta Verdun onder eikenloover willen begra-ven.Eilaas! het is geen loover, krachtig,, glanzend groen, maar verwejkt en ver-dord, dood gebladerte. Wat ae eikels be-Ireft, die zijn parels vp6r de varkens. Do twee millioenen zwijnen, die dit jaar bij de ovorige in Duitsehland zijn bij-gekomen — zoo leerfc de kulturpers — zullen die eikels behoeven. Promovare ut amoveri zegt men te Rome, waar men zoo fijntjes de kunst verstaat de ongenade onder de geurigste bloemen te verbergen. De roi van den keizerlijken kroonprins is uit. Nog dezer dagen schreef het voornaam-ste blad van Frankrijk dat de Franscfoe republiek er nimmer zal in toestemmen met den man van Verdun te onderhan-delen als de Vreile eens zal opdagen. De ongenade van de eerste legerover-eteu van dezen door Duitsehland gewil-den en voorbereid preventieven oorlog,. beteekent, o Michiel de Ostogoth, dat ut/ pap aangebrand riekt. Waar zijn nu do mannen van den frisschen, vroo-lijken krijg, verzinnebeeld door een doodskopihuzaar? Waar is von Kl^ck, die Parijs rnoest veroveren en die zelfs aan Fransche stafoi .cieren had doen g,e-looven, dat hij eerste strateeg" vain Duitsehland was ? Waar is Von Einen, sedert zijne klap-pen aan de Somme? Ver twenen is Hae-seler, de raadgever van den kroonprins voor Verdun; verdwenen Failkenhayn, die tijdens den Boxersopstand, ^be-wees een beter kenner van Ohineesch porselein te wezen dan een chef van den grooten staf. Waar is Von Heeringen, die eeais als Von Einen minister van oorlog was en als minister op 29 April 1913 uit naam van Von Bethmann—Hollweg in dein Reichstag verzekerde dat Belgio's neu-traliteit nauwgezet zyu geëerbiedigd wor-den door het Duitsche rijk. Hij werd de raadsman van een anderen kroonprins, Ruprecht yan Beieren. Met hem moest hij het Fransche léger een tweede Sedan doen boleven. Razend om de mislukking van dit plan moest het atajlje Gerbéviller in asch wor-dpn gelegd. De hostien moesten er ver-trappeld worden door de afstamtnelin -gen der landsknechten uit den oorlog van dertig jaar. De kroonprins van Saksen had even zeer een raajdgever, de Sakeische minister van oorlog, Max von H-auseni. Thans is hij ook in ongenade met von Deim-ling, Stein en zoovele afgezette genera-len.Von Hausen, is de held van Dinant, de beul, die er 800 onschuldige bur-gerg, waaronder vrouwen en kinderen, heeft doen vermoorden. Wanneer het bankroet naderf, ver -vtangt men eerst de knechtan en bedien-don, in de boop dat zij de ramp zullen kunnen vertragen, doch niet vermdjdenti Zoo komt het dat het regeerende Duitscblajid heug tegen meug zijn toe-vlucht moet nemen tôt geeeraals als Hindenburg, Bernhardi uit vrees van den -vraatlust van den groot mageren volks-leeuw, die zoo plichtig is als de mili -taire junkerskaste. In afwachiting dat de plichtigen reketn-sebap van hunne euveldaden geven be-wijst de likwidatie boe bezorgd men is in de hoogere sferen van het kultur-barbaranland.Al die inaaitregelen kunnen ecbter de komende ramp niet verhinderen, Hindenburg zal en kan de redder va,n het rijk en van de Duitscho dynastien niet wezen omdat de geallieerden hem thans boven het hoofd zijin gewassen In Picardie is het' getij gekeerd. Otnnoo-dait de Duitschers de bakens verzetten. De geallieerden zorgen daar zelf voor. Meer en meer blijkt het dat de vijapd naar een andere lijn wijkt en trekt en thans acht.erhoedegevechten levert. Willen of niet zal de germaansche ade-laar zijn prooi in Noord-Frankrijk en in België moetea lo&laten, Dion aftoeht boleven wij misschien wel nu reeds. De Ostrogothen in Nederland en elders zullen hunne neuzen n,og langer zien worden. Weldra zullen zij niet ineer fluisteren maar luidop kermen als melkezels : ,,Ja, ja, slecht... slechifc... Wij zijn kapot. Kameraad! DE TOESTAND Ain de Somme heeft het ongunstig we-àer opnieuw den opmarsch der bondge-nooten vertraagd. Niettemin hebben zij hunne lij* verbeterd en versterkt. Zoo Uebben de Engelschen ten Noorden van Thiepval nieuwe schansen genomen, zoo-dat de verovering van die veste thans bijna volledig is. De Franschen, die aile Duitsche tegenaanvallen geniakkelijik aîslaan, hebben hunne gewonnen positieâ vcrslerkt en hun zwaar geschut voor -uiigebracht.Achter het Duitsche front maakt men zich geen illusies meer. Ailes wordt er in gereedheid gesoracht om het hazenpad naar de Maas te kiezen als de Franschen hen naar den Rijn niet jagen. In Rusland is er weinig verandering. Rond Hermannstad hebben de Roe-meensche bondgenooten een zwaren strijdi te onderstaan, terwijl de Bulgairen hard-nekkig den weg naar Monastir versper-ren.De warboel in Griekenland houdt niet 3p. Hadden wij niet gelijk al onze voor-behoudingen te iroken oyer de betrouw-baarheid van pet bericht als zou koning în regeering het, in grondbegin eens zjjin mi zicli^ bij de Entente aan te sluiten ? Niet alleen is tôt nu toe geen daad gevolgd maar de politièk van het k.abi-let is weer Duitschgezind. Een ooderaardsch Gibraltar. LONDEN, 29 Ssptomber. De correspondent en do Timea in het Enigclbche hoofd'kwar-icr beschrijtt Thiepval als een onderaardseh libraltar. De vermeeistering ervan is de giroot-.fco trioinf vtan de Engelschen. Daar lag se-■l'"11 S-eptembsr 1914 een Wurtembergsch refînent in garnizoen, dat zich' op zijn on -ie«niibaarheid bexoemde en Thâepval tôt li^t *atslc toe besloot te houden. Duizend huiler zijn nu gevangen gonomen. Zij verhaal-Ç'n, hoo zij in lanussie sohuilplaatsen lagen jdens de hevigsto bombardementen, en den pot dreven met de Engelschen, dio dachten 'hiepvftl te kunnen nemen. De aanval werd an he>t zuiden uit gedaan over een net van jopgraven heen, die de onderaardsche gan-en en een gedeelte vani h'et ion puin liggend asteel yerbonden, waarvan de uitgegtrekte elders, die weer met andere gangen ver-ondeii waren, de geduchtste hindernis vorm- < an. De Duitsche veteranen Vochten 's mid- i ^gs en 's avonds allerverwoeds. De Engelschen raakten d'oor hun munitie i sen, maar vonden een overvloed van Duit- i ohe bommen. Er werd een gevecht van man < tegen man geleverd, met bajonetten, met de kolf van het geweer en zelfs met vuisten. Het tweede geveoht was nog vreeselijker en woedde "onder den grond onder de voeten van degenen, die daarbov'en waren. De Engelschen daalden in schachten al en vielen de Duitschers met bonumen, messen en bajonet -ten aan. In die donkere doolhoven speelden zich drama's af, die niet naverteld zullen wordem, heldandaden, die niemand zag. De duizend gevangenen zijn een fractie in ver-geli,;king met het aantal Duitsche dooden en gewonden. Hoe vemuftig de Duitsche holen verborgen waren, blijkt dat er luchtkokers achter de Engelsche Unies waren, die de Engelschen nooit had kunnen vinden. Op een keer werden twee Duitsch-eys achter de iilngelsche linies gezien. Een officier trad naar voren, denkende dat zij zich over wiLden geven. Zij schoten op den officier en verdwenen en waren niet meer te ontdekken, Toen de aanval gedaan werd, onderhielden de Duitschers met machinegeweren een vuur in den rug van onze aanvalsgolven. Daarom werd îater ec/n^Mubbole ^en gelijktijdigo aanval gedaan met het doel om aile luchtgaten van do met elkaar verbonden gangen te om-s^ingelein.LONDEN, 29 September. (Eouter.) De correspondent van Reufer in het Engeische hoofdïcwartier meldde gisteren : De hervatting van onzen aanval ten Noordoosten van Thiepval op heiden lieeft verdore terreinwinst en gevangenen opgeleverd. In- tegensteiling met hetgeen het Duitsche <iraadlooze nieuws beweert, ssijn de Engel -sehe strijdkrach'en gedurende de gevechten van de laatste dagen nergens teruggedreven. Dit is het gevolg van de ontmoediging en de afchteruitgang in hoedanigheid van de vijan-dolijke troepen, die het draadlooze nieuwb van de Duitschers „onwrikbaair" noemti Het is voorts onjuist dat er, gelijk het draadlooao nieuws beweert, zwaar gevochten is ten Oo&tert van Eaucourt l'Abbat e en dat de Engelsche troepen tusschen dat punt en Combles een gevecht van beteekenis hebben geloverd sedert datgene, dat in het jongste Engelsche communiqué is beschreven. Nergeins op het heele Engelsche front, met uitzonde-ïing van het stuk bij Thiepval b,eeft do Duitsche infanterie ook maar do geringste nei-ging vertoond, tegeostand te bieden. Het Duitsche draadlooze nieuws van heden, is het leugenachtigste dat nog ncoit is gepu-jliceerd.Aile correspondenten melden eensluidend, lat de tanks grootendeels bijgedragen hebben ;ot d'e vermeestering van het sterkste punt /an Thieyal, namelijk het kasteel en zijn celders, die verbonden waren met andere kel-lers i'n het dorn en die vol zaten met ma-îhine-eeweren. Links en Rechts. — De woningnood in België. De Belgische regeering heeft een stichting ingeateld, die den naam draagfc van Koning Albert-stichting, en die bestemd is om te voorzien in den woningnood in hetverwoeste gedeelte van België. De regeering heeft 10.000.000 Iros. in dit fonda gestort en neemt de garantie op zich voor eventueel door de stiebting te sluiten leer>; ;gen. Voorzitter van het beùtuur der stichting is de minister van binnenlandsche zaken. Von Kûihmann naar den Gouden Hoorn. De waarnemendei gezant van Duitsehland in Den Haag, is in dezelide hoedanig-heid te Konstantinopel benoemd. Een groot verlies voor zekena Hollandsche bladen. In den Roemeenschen Kroonraad. Le Figaro bevat le.answaardigo bijzon-derheden over den Roero ;enschen Kroonraad die den 27 Augustus over den oorlog besliste De Koning zegde dat hij zyne persoonlijke voorkeur aan het algemeen belang had geofferd. Bij had zich zelf oveiwonnen. Nog den vorigen dag had hij aan de Koningin een foto van het kasteel van Sigmaringen getoond. Bij had haar gezegd : „Als kind heb ik daar onder die seboone boornen gespeeld. Ik zal ze nooit terug zien. Alla Roeraeensche staatsheden deden hunne redenen kennen. Take Jonesco en Filipesco deden bet diep ontroerd. De voorzitter der Kamer keurde eveneens goed, doch twee be-kende pio-duitscbers Maigbilomen en Majo-resco wilden kleinigheden bespreken. Zij hielden aan de welwillende neutraliteit. Caip, de hoofdman der pro-duitsebers die meer dan 80 jaren telt-, zegde dat die oorlog een oorlog van smart was> Hij wenschte de nederlaag, de verplettering zijns vaderlands omdat he^ verbond met de Entente verderielijk was. En wanneer de Koning met -groote goed-heid tusseben kwam, bleef Carp bij zijn ge-daeht. Iedereen dacht dat -bij ouder was dan men meende. De Koning yond de leden van den Kroonraad heen omhelsde Filipesco, reikte j de band aan iedereen, œr r reikte er twee aan Carp. ,jUit iviuwbekiag, nlSfende etn geesCig minister." Duitsche sociaal-demokraten. In Vorwârts van 9 September schrèef Conrad HSniscb : 1k ben eerstens duitsch sociaal-democraat ; tweedens duitsch sociaal-demokraat en derdens duitsch sociaaldemokraat en niets als duitsch sociaal-demokraat. De belangen van de duitsche weikersklas ver-smelten zich volledig met de belangen van ons land. Wat ons lacd scbaadt bestrijdt ik. wat hem nuttig verdedig ik. Het is goed onthouden dat de duitsche sociaal-democraten enkei Duitschers zijn, die we niet mogen ophouden te bekampen omdat het gevaarlijke mannen zijn. Uilenspiegel over de Duitschers. Men weet dat de Duitsche bandieten Uilenspiegel, het werk van Charles De Coster hebben vertaald en Uilenspiegel als een van de hunnen bescbouwen. Was hij nietgeboren in het land van Saxen, in een dorp genoemd Knittingen en te Ampelen gedoopt? Uilenspiegel kende dus de Duitschers. Ook wanneer rector der universiteit van Praag, in Bohemen hem vraagde : „Wat slag van men-schen, zegt men, dat sommige landen voort-brengen, antwoordde de sebalk : Zwabenland g'eeft h...., Bremen ketters, Frankenland roovers en bedelaars, Beijeren dieven, Saxen dronkaards, de Rijn brassers, Westfalen en Vriesland geeft trouwloozen en meineedigers. En wat kwaad zou hij van de Pruisen niet gezegd hebben ! Heb oordeel van Uilenspiegel dient niet herzien te worde'n. Belgische militaire muziekkorpsen. In Le Temps wordt zeer waardeerend over de Belgische militaire muziekkorpsen geèchreven. Bender, die een lies van oor-sprong was, en klarinettist-solo in het Hol-landsch leger werd, om dan muziekmeester van een paar Fransche linieregimenten te worden, werd de stichter van bet muziekkorps der Belgische gidsen. Bendei, die Belg ge-naturaliseerd ywas, werd inspecteur der militaire kapellen. Zijn neef Bender werd chef van de kapel der grenadiers. Le Temps herinnert de naraen van Lecail, Turine, Mul-dermans, Burn, Rogister enz. Een protest m — — 's-Gravenhage, den 29 Sept. 1916. Wij Belgen, allen Viamingen in bal-iingscbap, verblijvende op Nederlandscb gebied, verlangen ons Gouvernement al onze verontwaardiging uit te drukken over het volgende feit: Er zal weldra een gedenkbock aange-boden worden aan onze Welbeminde Koningin, iets wat wij ten zeerste goed-keuren.Dit gedenkboek, uitgegeven in Nederland, telt onder zijne inteekenaars, waar-van de vaderlandsliefde aile waarborgen geeft, ootk het handteeken van een perso on die door de Koninklijke Belgische Regeering uit zijn arnbt officieel ontsla-gen is. Wij deelen dit protest mede aan onzen minister in den Haag met verzoeke er het noodige gevolg aan te geven. Dit protest is geteekend door een groep Vlamingen, De slag aan de Somme. Worderingen dee* EngeSschen en Franschen. — De „Eremen" geviangen. — Qe^echten in Tpansylvanië en în Macedo* nie. — Tabopa in Belgische handen. • Toetaiiselen Yoor iei Tolgeien zeesias. De „Morning Post" beschiijft de medi-sebe toebereidselen, die thans reeds voor den volgenden zeeslag worden gemaakt: ,,Hert publiek begrijpt niet hoe moei-lijk het probleem is, dat de medische au-toriteiten der vloot op te lossen hebben. Een groote veldslag en vooral een veld-slag onder de huidige omstandigheden bij den loopgxavenoorlog, kan> reeds maan-den vooruit voorzien worden en dan is het aantal gewonden betrekkelijjc nauw-keurig vooruit te berekenen. De medische legerdiensi kent • natuur-lijk den datum, het terrein en den om-vang der te verwachten militaire opera-tie& en kan zich tamelijk nauwkeurige gegevens omtrent de bedoelingen van den vijand verschaffen en dienovereenkom-stig toebereidselen maken. Een zeeslag daarentegen komt als een dief in den nacbt. Geen mensch kan eetn dag — om nog niet van • 'n week of een maand te spreken — vooruit zeggen, wanneer die zal plaats hebben, van w<sl-ken omvang hij zal zijn, welk soort schepen er aan zullen deelnemen, hoe groot de verhouding tusschen het aantal manschappen en dat der dooden, gewonden, verdronkeneu, enz. zal zijn. In den zeeslag bij Jutland was de verhouding tusschen gewonden en ge-sneuvelden zeer klein. In den volgenden zeeslag kan die ochter zeer groot zijn. Bovendien vlood admiraal Scheer na den zeeslag bij Jutland naar de haven en waagde hij zich daarna niet meer buiiengaats. Maar dé vblgendù keer zou hij na een inleidend gevecht, nog een treffen kunnen wagen. De slag zou zelfs het karakter kunnen aannemen van een treffen, dat dagen lang met onderbreking voortduurt. Een admiraal zou daarom kunnen wen-schen, zooveel mogelijk gewonden naar den wal te zenden voor hij opnieuw in den strijd moet gaan en men moet niet vergeten, dat zelfs een licht gewondlman aan boord van een oorlogsschip in den weg staat. Het is daarom zeer wel mogelijk, dat de medische afdeeling der marine bij een volgenden slag in de Noord-Zee plotse-ling een stroom gewonden zou moeten behandelen, die zonder eenige vooraî -gaande waarsehuwing ergens aan de kust, tusschen het noorden vanSchotland en den mond van de Theems, geland zou kunnen worden. Dan is er nog een factor, die de moei-lijkheden waarmede de Admitraîilteit te kampen heeft, zeer vergroot. De groote marine-hospitalen te Plyimouth, Ports-mouth en Chatham zijn allen gebouwd in den tijd toen de vloot' in het Kanaal geconcentreerd was. (Nu is echter de Noordzee natuurlijk het beslissend too-neel van den strijd en ofschoon er ten-minste twee marine-hospitalen ten noorden van de Humber bestaan, zijn die slechts klein en minder volkomen toege-rust dan die in het zuiden van Enge-land.Na een zeegevecht zullen de gewonden dus als zij van boord gebracht zijn, naar een of ander tijdel'ijk of blijvend hospitaal aan de oostkust (moeten ver-voerd worden, waar z,ij dan verpleging kunnen vinden vôôr zij veilig vervoerd kunnen worden en het zou dus dagen kunnen duren alvorens er een ambula/n-cetrein naar het zuiden voor het ge-wonden-transport beschikbaar komt. Zoowel om pract'sche als om gevoels-redenen zullen de gewonden waarschijn-Iijk zoo spoedig mogelijk naar het zuiden vervoerd willen worden. Te Plymouth, Portsmouth en Chatham zullen zij namelijk de noodige bahande-ling van marineartsen krijgen en de Engelsche matroos wil, als hij gewond is, alleen onder „zijn eigen volk" zijn. Maar Syôôr die overbrenging kan plaats hebben, moet de Adlmiraliteit in iedere haven aan de oostkust gelegenheden voor de verpleging van ieder mogelijk aantal gewonde officieren en manschappen ge-reed houden." Pe taniceH LONDEN, 29 Sept. De Daily Telegrapn verneemt van het front van Woensdag: Er waren nog Duitschers gebleven in de tunnels onder de Mouquet-hoeve. De Engelschen vermoedden, dat zij daar zaten, maar konden hen niet vinden. Toen Thiepval aangevallen werd, kwamen de Duitschers uit een tunnel voor den dag en vielen de Engelschen in den rug aan. Zij veroorzaakten veel last, voor zij on-schadelijk gemaakt waren. De tanks namen de laatste dagen deel aan de gevechten. Een bataljon viel het kasteel van Thiepval aan, maar kon door. den kogelregen uit de macbinegeweretOi niet verder. Toen kwam er een tar>H ruimde de zandzakken van de Duitschël borstwering op en bracht de machin^ geweren tôt zwijgen. De infanterie volgd<a en vond slechts enkele Duitschers, .die zich overgaven. De bij'zondere oorlogscorrespondent van hel ,,Bèrliner Tageblatt," aan het Westelijk front, Georg Querl, geeft een b)eschrij!ving van da nieuwe Engelsche tanks. Hij beschrijït dîi oorlogsmonster als volgt: Een pantser-au,-tomobiel met twee torentjeS, waarop kanonr.etî, zoogenaamde zesponders staan eW bovendien nog een machinegeWeter. De bé-manning bestaat uit een officier, een chauf-feur met zijn mécanicien, vier mannien, di$ de kanonnen moeten bedienen en één man; die het machinegeweer haiifelert. EAn peris-coop en verscheidene kijkglazen maken hlejfc de bemanning mogelijk, uit het binnenstaj van de automoibiel den omtrek ta ov^rziiea. De „big Willy", zooals de Engelschen dit nieuwe gevaarte noemien, loopt op eien zoogenaamde rail zonder einde ©n kan daardooç zicbzelf een soort brag, bestaande uit tweial rail, vooruitschuiven, waardoçr het moge. lijk wordt, dat hij over loopgraven en kra/ ters heen schuift, | Be mREMEM. NEW. LONDDN, 29 Sept. Duitsche b®4 aml> ten. geven duidelrjk te kennen, dat zij ongerust zijn over het niet aankomeoi van de Bremen. Herhaaldelijk is de Ir.omst van de duikboot voorbarig aangekondigd. Bij het minste voorwendsel vaart eeill sleephoot snel uit, om het spookschip; te^ gemoet te varen. De neerslachtigheid vaa de Duitschers vormt een groote tegenstejk ling met het gejuich te Berlijn over ,4e Ter -'Sachte ; pnkomst, fau d<. Bremen. De Daily "Chronicle meldt uit New-York? Terwijl Berlijn ieest viert, zijn de Duifc< scliers hier terneergeslagen door de veld! winnende overtuiging^. dat de Bremen huit gemaakt is. , De World zegt vandaag, uit vertrouw* bare bron vernomen te hebben, dat de duikboot bij Ierland in netten gevangen; de bemanning verdronken. het gohip gebor-i gen ,en op do werf van Pembroke weg-t gestopt is. j Een ander blijkbaar officieuze medei-deeling behelst, dat zij naar de haven! van Falmouth met een kostbare lading en papieren is opgebraoht. TaDora Aoof Se Belpi M. De gouverneur-generaal van Congo beves< tigt de inneming van Tabora. Bijzondsrhe-den ontbreîcen nog. De omgeving van Taborai was verdedigd door algeheelheid der tro-e-pm waarover de Duitschers beschiktein irt bet centrum hunner koloniën en die onder bevel van den Pruisischen generaal Pahle stonden. Zij waren voorzien van zwaar geschut. Zij hebben tôt het laatste oogehblik weerstand geboden. De slag, die binnen eeiï rayon van 50 kilometer ten Noorden en ten! Westen van de stad heeft gewoed, duurde 10 dagen. Afdeelingen der twee Belgische brigaden die op Tabora marcheerden zijn de stad gelijktijdig binnengetrokken. — — # — Eigen wijsheid. De Gazette de Lausanne van 13 dezer bevat de volgende mededeeling van den germaanseben „Michael", gehecht aan de „Siller Kriegszeitung '. Misschien was het een opgelegde taak de doenwijzf? aan te moedigen, die wil dat de jonge meisjes en kinderen in het Noorden van Erankrijk op onmenschelijke wijze uit de armen buaner ouders gerukt worden. las op, Michael 1 Door ons te begrijpen, ia er nog vergiffenis mogelijk. Maar niemand begrijpt, niemand wil onze natie, en onze pogingen voor het goede, onze eerlijkheid begrijpen. Daaruit volgt, dat gansch de wereld vijandig staat tegenover elken Duitschex. „Want, mijn lieve Michael, geef het nutte-loos en gevaarlijk idee op-van het levensdàel uwer vijanden te onderzoeken. 't Is niet langs dieu weg dat gij het onbarmhartig karakter, noodzakelijk voor de overwinning, zult vormen. Geef de moeite op U vrij te pleiten van de oLimenschelijke daden, die U ten laste worden gelegd. Geef de hoop op de achting uwer vijaaden terug te winnen 1 Uwe vijanden zijn naar behooren in- en voorgelicht. Iedereen aanschouwt U als lage kerels, mijn dierbara Michael en gij zoudt deze opvatting willen ver-aDderen, Alsdan hebt gij den moed nog te schertsen met den roi, U opgelegd. Engel and wil Duitsehland, gansch uw Duitsch-laaid kastijden, mijn lieve Michael, entwijfelt gij nog, terwijl gij eene streek, die gij bezefc ten koste van het bloed van honderdduizenden uwer eigene kiederen, tal van onaangenaam-heden en wederwaardigheden heht aan de hand gedaan î Het is ons onmogelijk met onze vijanden tijdens deze en de volgende generatie nog vriendschapsbetrekkingen aan te knoopenu

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Belgisch dagblad gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in 's-Gravenhage von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume