Belgisch dagblad

1349 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 22 April. Belgisch dagblad. Konsultiert 19 April 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/jm23b5x86r/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

gde Jaargang, ZONPA<^ ga en MAANDAO Q3 APtITt, IVo. 180» ABOJS']S£MENTEN. Per 8 maanden voor Nederland f 2.60 franco per post. Losse nummers. Voor Nederland 5 cgnt. voor Bnitenland 7*/a cent. LDen Haag, Prinsegracht 39 Telefoon ped. en Admin. 7133. BELGISCH DAGBLAD Verschijnenfl te 's-Sravenh^ei eikest werkiiag f® 12 us*e midday. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. W •% A D V'E EÏENTI EN. Van 1—B regels f 1.501 elfe* regel meer | 0.30; Réclamés 1—5 regels f 2.50; elke ree-ei ineer f 0.50. London : Dixon Honee Lloyd* , Avenue E C. Parijs i 7 Avenue d'Antin 7. BELGISGHE KUNST. De Neierlamlscbe kuntschilder Huib. Luimi Iieeft bg' de opening vàn de tentoonstelling yaa Belgiscbe Kunst te Rotterdam, d©' vol-genda merkwaardige rede uitgesproken: 't Is indji eeu vreugd&, uit naain van de commissie voor detze tentoonsbelling, u met een korte rede welkom te beeteri. Wijj hop en dat de ©xpositie, die zoo xaansto-nds door Z.Exl. den Belgischeni Gezanf zal geopend worden, voor veton in dieze stad ©en gebeurtenîs zal zjijto.. Dât velen tennis mogen maken met. Belgiscbe schilder- en beeldhouwkunsti die tennis hemieuwen of nog beter, aoor het willen bezitten van werken, u hier ga-toond, blijk wSUen .geven van. warme sympathie voor ons broedervolk. Dat het bestutu- van de Rotterdamsche Kunstkring ons die geleganheid gegeven iieeft door zoo bereidwillig haar zaleni af te staan; wijt zijn daar oprecht dank-iiciar veor. Ik zal geen misbruik niaken van mijlne persoonlijke liefde en dankbaarheid voor België en haar kunst, maar ik moet toch even met eene persoonlijlke herin-nering beginnen. Tœn ik 15 jaar geledien. in Brussel studeerde, werd er onder aan-. vcering van den voortreffolîilken Edmond Picard propaganda gemaakt voor ,,1'Aime Belge" en met gemengde gevœlens was ik vaak getuige van geestigen woordeiv strijd over bet al of niet bestaan van1 „een© Belgis,che ziel". Dat was 15 jaar geledien. En nu...,. Geen sterveling op aarde twijifelt er aan „que la Belgique a une âme'' en dat sinds Augustus 1914 „cette âme est immortelle'*. Door de bijzondere geografische ligging 13 ook nu-^veer België het slagveld van den wereldoorlog. Om dat lot is het Belgisclie volk t© vaak beklaagd, dan dat w® hedeamididag te middien dezet werken, het om zijn ligging in Europa niet eena" gelukkig' kunnen prijben. In het b'msselscli Mxisenm scliitterf; ■ oiv der de beste werken der Vloarnsc-he School „De Overvloecî" van Jacob Jordaens. In £et midden van de schildarif. glanst hei pracbtig incarnaat van een heerlijk vrou-Tvelijlk naakt omgeven van vruchten uit aile hemelstreken, omringd met jeugd en jolijt met lach en levenslust van manneU en vrouwelijk. 't îs in| die gestalto dat Btelgië ons ■yvil voorkomen in perioden van vrede en sroorspoed. En nu in dezen tijld vol diepe smart het schrijtaenste leed moet "worden gedragen, dan zal door een buitengewone bestiering in den loop der dingen dat lot op de sehouders komen van het naeest Iovônsvol-blijde en energisch-vroolijke volk der .wereld. In de zwaarste beproevingen houdt de Belg niet alleen de kop boven wateil, maar in de kop blijft de tinteling in fiât oog, het golvende liynigo in den mon^, :1e krul in de haren. Van die onverwoestbare «levensvi'eugde, lie door het meest vermoeide deel van îet Nederlandsehe volk nièt altijld geheel .vordt \-erstaaiij is de Belgisc^e kunst ils geheel een getuige. Vol klimmende vaart, «n heldhaflige strji-ging is het stuwend-Ievemde, de eigen-lijke „houding" van het Belgische Icunst-^"erk en reèds sinds de eerste dagseu der schilderkunst is „varieteit van espres-8ie" haar gegeven geweest; Reects in de dagen van het Livie d'heures du Dimc de Ben*y geeft Paul v. Limburg leven en lic'ht in zijne mi nia turen, waar tuinen d^nseitx in zonnelicht ijîe luchten voorbijtrekken, • Moet ik voor u oproepen dat visioen ^an rood en oud-goud, waar do van Eyeken als patriaj-chen troonen? Die van Eycken die komende van de Maas, werken in het hart van Vlaandeieii en 'de icerste groote namen in de sehilderknnst-^ran het Noorden zijîn. Reeds bij de ge-Boorte der schilderkunst is de ligging ;Van België haar gunstig .en moet zjjjf ni.ed© de heerlijke varieteit in Zuid-Ne'-tci landsche kunst helpen verklarep. dramaUsche Rogier van der iWiey-in Wallonie geboien, wordt een grôot 'Viaaiûsch volkskunstenaar. Memlinck e|n S'i stille melancboliie komen van de Rijn, --ierick Bouts ig een Haarlemmer. En r?,a oorspronkelgikste kunsfenaars uit f ue tijden, de ouicîe Bieughel, heéît zijn P<3rsoonl§kh©id miede door reizen in l'talië P'Uwikkeia. gemakkelijfc vejtfceer met Latijnsche l'ike-ren, bleef zij' _ steeds dicht bij die îv^ rVan ^:n Sôv'0°l en scherp ver-Ijît. En reeds vroeg bleek Italiaanscbe 1 ture en Vlaaansch gemoed een buiten-b' Woon vruchtbare combinatie. 1 Als Quinten Matsys de smidshamer in die hand verwisselt met het penseel, dan vinden w^f in de beroemde „Graflegging" in Antwex-pen het resultaat van Latijn-s«he lessen in dat prachtig evenwicht der massa's en die heerlijke langgerekte gol-vende oompoeitielijn, die van Phidias fronton door aile klassieko kunst heenstraalt. Zoo is Quinten een voorbereiding voor de geweldige arabesque en het donderenid tumult, -waarin Rtabens machtigfe groep Vlaanderen zal grijipen in dien vloed van bruisend leven, waai*van mien ifu. nog nauwelijiks de dieipfco heeft kunnen peilen en die de „Ba.roque" genoenid wordt. Maar wat meer over het verleden. Hier is het heden — en ook hier is de ligging van België van groot bei-lanjg. Fransdie kunst - was sinds 1830 geregeld in België te zien. Belgisehe kun-stenaars woonden en werkten vaak in Frankrijfc. De Leste Engelsche schilders stelden er prijls op hun werken op de Triennal te Gient t© toonen. Hollanders ex. poseeien geregeld op d© „Aquarellistes", en de bëkendo club „les Vingt", en de „Libie-Esthétique" bestonden niet uit-sluitend uit Belgen. Sinds 1830 gi-oeide de kunst in België zoo rij'k in varieteit, dat aile stieven en tendenz in Europ<ai er hun weerklank vonden. Denken wfy slechts aan de Vlamingen Leys, de Braekeleer en den onlangs over-leden Stobbaerts. Aan Alfred Stevens en zijiii fijn Parisianisme en zijln bro:eder Joseph, den dierensohilder, die F|f.t in her-innering brengt. Aan landschapschilders als Boulangel•, Vei-straete en Courtens. Aan figuurschilders als Agneesens en de Winne. Hebben in België niet brœderlijk naast elkander geiwerkt de psychologisehe de Groux de oude en "de vlotte academist Verlat, wiens leeraarstalent veel, invloed heeft gehad op uitmuntende Hollandseho leerlingen der Antwierosche Academie, Décorateurs als Fabry, Ciamberlanj en Montait. Impressionisten als Ensor en Vogels. Liehtschilders als de beroemde Emile Claus en van Ryselberghe en daarnaast de sociale kunst van Laermans en Frédéric. Ik doe zonder vieel nadenken een gieep. En wat le zeggen van die rij! van buitengewone beeldhouwers, die bij PauJ de Vign® begint en met Constantin Meunier den eenigen beeddhouwer mocnt b&-zitten, die de nabijiieid van Rodai's roeni verdraagt. De decoratieve Dillens, de „ habile" v. d. Stappen, de hartstocfatelijlke Lambeaux en Rombaux met de allure van een Michel Angelo. De intellectueele Wa<il Rousseaul en de Vlaamische' vormgever Lagaa en ook hier is het wieer «j'en passe et des_ meilleurs". Aan het einde van. de regeering van Leopold II was de Bielgische kunst groot en geëerd. Zijl dankt dat aan den sti-ooim( van klaterende levenslust, aan den har-den arbeid harer kunstenaars. Geen kunstkooper dreef haar werken op tôt fabelachtige prijlzen, maar steun vond de kimstenaar breed en krachtig bij de Regeering, warm en toegencgieint bij hèt Belgische volk, Belgique, c'est ton front que l'Aurore préfère î Was het verleden roemvol, het ha-den vol blijden opgang, de toekomst der Belgis-che kimst kan niet minder dan glo-rieus zijn. Be . toeicomst die , België op>-gaat hoog gieëerd door aile beschaafde Volkeren,_die toekomst steunt op de door de natie betoomle eer, heldhaftighcid ©n zelfverl oo chening. En eer, heldhaftîgheid en zelfverlooche-ning vormen de ideale levenslaoht der groote kunstenaars. Zij! die in hun land bleven en leden, zijl die in Frankrijfc en Engeland toeven, ôf die w^jl hier in Holland het voorrecht hebben asyl te verleenon, zijjn zonder twijfel pi'aoh-tig toegernst om het niieiiwe-België luister bijl te zetten. En dan zal de Vlaamische schilder aan de Leye het zomielicht. weer zien dansen als voorheien, eix- de Waalseh© ' beeldhouwier zal in de golvingen van ■hèt Maasplateau de plastische sehoonheid ' herkennen van vroager. De vrouwen van Antwerpen zvdlen bleeiker zijln dan in Rubans dagen, maar die langoureuse schep-pingskracht hunnex lichamen zal de kun-stenaar kunnen bezigen als altijd en die lenige mijinwerkersvrouw nit het bekken van Luik zal nerveus op de beenenl staan als in de da^en toiein Constantin; Meunier ze goot in brous. • En het zal weer lente en zomer, herfst en; winter wezen en in de werkenj detr landschapschilders za.l die lente tril-iai en fluisteren, de zompr gloeien en laaien, hesrfstwinden zullen er waaien en de slapende aarde die just van 0en winter ons bpeng«ri. Links en Rechts. Activisme ? De heeren Camille Huysmans en Frans Cauwelaert zenden eamen aan flaminganten, die in Nederland verblijven, een verzoek om hen aan te zetten een Vlaamschen bond met hen te stichten die actief voor de Vlaamsche beweging zal optreden. Luitenant-generaal Oossin. Luitenant-generaal Dossin, gewezen be-velhebber der 2e divisle, die te St. Joris by Nieuwpoort, tijdens den Tserslag heeft ge-etreden is deânief tôt militair attaché bij het Belgisch gezantschap in Den Haag benoemd. Voor onze verminkten en gedeporteerden. De omhaling en de verkoop van bloemen i# de zaal. van den Dierentuin, ophetfeest van Koning Albert, heeft de som van 835 gulden opgebracht. Waï de Duitsche officieren te Ëtussel zeggen. Onlangs had in het Grand Hôtel te Brus-sel een banket voor Duitsche officiefl-en piaats. Wenoeer z\j ails nanir geiweicsnte, bij zulke pleehtigheidi bfschonken wai'Cii, druk-ten zij die vree-s uit in Juli niet meer te Bruasêl te zullen zijni e>i missehien wel af-gesneden en gevaingleit te wowleii'. Wij we'nstoli«n het) 1 Duitsche geleerdheid- Iitt de Frankf. Ztg. schrijft 2iekere Rudolf Alexander Sohroder — die men nieit x&r-warren zal met den wakkeren Sehrodier vain De Telegu'aaf — over Das Scbriftam der Ftei-mer.Zoo gmgen da Vlamingen éaa Duiteehen stambroiedcr t!) ter hai-te da-t men nu ma 2| jaar be-zetting nog femilletoinia over luutn-ne meest gekende oudie en nienwe schryvers moeten aaaieeinflansein. Die Schrôder is niet beter ingjeliieht dan die overige Duitechera. Aldius etooft hiy de legende op, dat Guido Geaelle „eiini Men-sc-hejiaiterhibdm-ch g^viegai h«4" Gezelle heeft eenvoudig jœi'en lang aijne gedicbtein niet uitgegeven. Hij hiatdi- zich giedurende zijii tijd van zwijgeai voora.l be. aig, met folklore in E.omd den Heer M. en met ta&lkunde in Loquela. Coinscienee heet in bip' ilfdo opiStel !5ein wai'iner Deatscben freuud' ' wait bij niet was. Stijn Streuwela (siq) is „diea' Oatflame", hy, die te Houle bij Koi-trijk is gaboren, uit de zuatea- tan Guido Gezelle, die bet licht zag ta Brugge. Streuivelp AvcJgliem en Ingoygheon (Wesb-Vl.) heeft bewoond. 01 Duit-sche geleerdbeidi! De 4e winterveldtocht? He:t diepaptement van oorlogi in Oo.-ten -rijk, heeft bevel gegeven dat toit de keu-ringt van verschil-leind© nieuwe eategorieen van lanidstoi-mpliebittgien moet wioiden over-giegia-an, die toit m'ildidieiii Juini zoai diuren. Deze liebtingen zullen eera-t in den loop van dei majairid Juli AV-oircten ingeiUjfd', uit blijkt-, dat de tegaieidiing rekené op een ' verdeii'en langeai duur vaai dien oorlog en eventaeel op eel'i vierdem vfmtervield -toch t. UE THESTHWEÏ Een betrekkelijke kalmte heett aan bet front geheerscht, om het materiaal te ver-plaatsen en de troepen opnieuw op te stellen, doch de groote strijd houdt niet af. Aldus 3s de artiileixestrijd buitenge-woon hevig fusaehen Craonne en Reims. De Franschen hebben bunne stellingen uitgebreid in de riehting van Chemin des D«mes en bij MoronviLers waar zij de belangrijke hoogten bezet hie-lden. Zij maakten eveneens vorderingen ten Noorden van Sancy en naderden^ den weg van Laon. De Duitscbers waren onmacbtig- de Franschen te naderen. De gesultaten die de Franschen hebben béreikt zijn belangïi.jk. Duitsche stel lingen van de grootëte beteekenis zijn veroverd. De vijand leed onherstelbar-e verliezen, terwijl de verbezen" der Franschen betrekkelijk gering zijn. Ten Westen en ten Noorden van L'ens hebben de Engelachem nienwe vorderingen gemaakt. Het feit dat gevangenen en ma-chinegeweren in hunno handen vieien laat met reden vexonderstellen, dat En- . gelschen en Duitschers bezig zijn hard te vechten in de Corons, de buurten van mi.'nwerkei's, waar de mitrailleuses zeker krioelen. Voet voor voet moeten de Duitschers die kledne huizen verdedigen; wier ver- i overingen vele menschenlevens moef kos-ten. / Tusseben Sint-Quentin en Atrecht befo-^ b»n de Engelsehen Oionnelien, ten O. van Gouzeaucoua-t en in het Noorden van Villers-Guislain bezet, zoodat de wegi naar Iianerijk op die plaate zich meer en me<a' verjivijdt en tevens1 punitigier wordt. Aile Duitsche tegianaanvallen zijn over-al mielukt. Van eiders weinigi nieuws>. In Me&opotamië hebben de Engelsehen een nieuw succès bij Istabulat te boeken. Hoe barbaarsoh de Duitscbers zijn, blijkt uit het geval, dat twee Engelsehe hospitaalscbepen . zonder waarscibuwing in het Kanaal zijn gie-torpedeerd. Op een schip bevonden zieb 15 Duitsche gewon-den, welke door bunne eigen landgenoo-ten wetrden gedood I Bovetidîen bevonden aieb in het gebeei 167 Duitsche gewonden aan boord. BIJZONDERE DRAADLOOZE INLICHTINGENDIENST MANIFESTATIE IN DE VER. STATEN. PARUS, 23 Apnl. Bij een prachtigen len'tezonneschijn heeft de bevolking van Pai-ijs gel&genheid gehad eene betooging te houden voor de Ver. Stateo van Ame-rika en de gevoelens te uiten van broe-derschap, genegenbeid en bewondering die het bezielen, voor de woning van den g.e-zant der Ver. Staten. Jules Cambon, se-cretaris-generaal aan het mimsterie vaai buitolandsche zalven en generaal Du Bail gouvornear van Parijs, begaven zich te half twee daarheen en werden ontvangen door mr. Sharp in de groote zaal, die Ter-sierd was met ' de Fransche en Ameri-ka-aneche vlaggen vôôr het standbeeld van Washington, waar madame Mina May de bekende zangeres van de opéra, van Aime-rikaansche aifkomst, het Ataeirfeaansiehe vûlkslied zong, b^eleid dooer de militaire inuziek. Voor het standbeeld van La Fayette, op de place du Càmoussel, waarboven vier aviateurs vlogen van het dappere escadrille La Fayette, we-rd eveneens betoogd, einde-lijfe voor het stadhuis, waar warme toes-pra- .'.l, ,j feen werden geboudai. Levendige toejndchiii» gen voor Ameiika, ;v er Le gen woor digtl in. déni pereoen van zijn roemrijken v erbegenwoort* diger, vertolkten den harbelijken groet vaaj; bet. Fransc-he volk. ÏEGENSPRAAK VAN EEN DUITSCiH J RADIOTELEGRAM. PARUS, 23 Apxil, Het Dnitsohe radiok. telegram van - 20 April bwat een leugen-» achtige mededeeling volgens welke de Franif sebe en Engelsehe pegeeringen vooj; déni sauvai van duikbooten sehepen zouden bruiken die het onderscheidingsteeken dragefl( van het Belgisch© relaiefcomâté. Deze beiwering berust op geen enketeiil grond en is absoluut onjuist, ©venais die^ welke moet aantoonen, dat de hospitaalschei. pen der geallieerden voor andere diensteaj gebruikt worden dan die welke gewettigdj zijin door d© conventies van Den Haa.g. Men moet wel voorw-endsels zoekon, onlj in d© oogen der wereld een verklaring ta( geven van het torpedeeren van hospitaat-sehepen of van de sehepen van het Belgiscbaj roliefeomitie. Maar deze .voorwendsels be-di'iegen niemand mper. Legerherichten der Geallieerden. Het otlensief wordt voortgezet. Openarsch der Engelsehen naar Lens. —.VonSei-ingen dsp Franschen bij Soissons. — Twee Engelsehe hsspîtaatseliepen in den yrend geboipd, —- Sia<« in ilasitsehe munitiefaisrieSsen. Koninkrijk België. Depsupiement van Oorlog. Wekeiiiiiscii buifôtijn van 15 tôt 21 Aprïk Gedurende de afgeloopen week heeft dé vijandelijfce artillerie eene .voortdurende bé-diijvigheid getoond op het Belgjiscb front. Reninghe, Ramskapelle, Caeskerke, Boits- j houcke, St. Jaoobskapeb© en onze stellingen RHid Dixmuiiden en Steenstrate zijn verschet î dene malen beschoten geweest. In den omtrek van Dixmuiiden .en het 1 Sas hadden granaat- en bommengevechten ton piaats, die pp zekere oogenblikken een greote hevigheid bereiktgn. Onder dekking van pns geschut hebben onze afdeelingen de vooruitge^c.boiven stellingen van den vijand voor Dixnmiden verkend. Eene vijandelijke afdeeling naderde gedu-rende den nacht pnze voorposten in den omtrek van Stuijvekenskeïke. Onze mitrailleurs namen haar onder vuur. Het grootste gedeelte der. aanvallers werd gedoiod. De /overigen werden krijgsgevangen gemaakt. ifan fit iestëdjk front. Het Fransche legerbericlit. PARUS, 21 April. Officiel: Benoor-3 en de Aisne tamelijk levendige geechut-strijd in de streek van" Nanteuil la Fosse en Hurtebise. Daar hebben dé Franschen g.steren opnieuw een honderdta! ; gevangenen gemaakt. ! Ten oosien van Craonne en ten noor- i den van Reïms heeft de naoht zich ge- < kenmerkt door verwoede vuurwisseliîifg. < De "Franschen zijn in een strijd met < handgranaten vooruitgekomen, vooral be- 1 zufden Juvinconrt en' beoosten Ç'ourôy. In Champagne hebben de Franschen met verliezen voor d© Duitschers een aan- î val afgeslagen, die tegen den Mont Haut t was gericht. Béwesten Maisons de Champagne zijn 1 Fransche afdeelingen in de Duitsche limes gedrongen. Ze hebben een veertigtal gevangenen vandaar meegebracht. Overigens is de nacht betrekkelijk rus-:ig verloopen. . PARIJS, 22 April. (Havas.) In de 1 streek ten zuiden van St. Quentin is de artilleriestrijd met groote hevïgheid ge-lurende den nacht voortgezet. Tusschen t le Aisne en den Chemin des Dames hebben de Franschen opnieuw vorderingen •' gemaakt ten noorden van Nancy en Jouy- Granaatgevechten. in de streek van « Hurtebise. In Champagne patrouille-sdhermutseiingen en gev&cliten met gra- i aaten ten westen van Navarin. Overal 1 aidera was de nacht btcirc-kkelijk lcalm. 1 Gristeravond hebben' Duitsche vliegtuigen 1 versclieidene bomme-n geworpen in d© 1 streek van Duinkerken. Drie personen 1 zijn licht gewond. De aangerichte seba- J le 5e onbeteekenend. 1 Het Engeische legerbericlit. LONDEN, 21 April. Officieel: In den afgeloopen nacht heibben de ;B rit ten het iorp Gonnelieu genomen en daar bij ge-pangenén gemaakt. Een poging van den vijand om in de buftrt van Fauquissart aan te vallen, fg geînuikt LONDEN, 21 April. Officieel: Van -aacht hebben vijf Duitsche torpedojagerf jen aanvalspoging op Dover gedaan. Zi| vuurden een aantal schofen af, die in îen stuk land terecht kwamen. Van d* patroeljeschepen van Dover zijn twee m©( :len vijand slaags geweest. Ten minste 2, [Haar mog;elijk 3 van de vijandelijke tor-pedo.iagera zijn in den grond geboofd. Dtf iverigen hebben zich uft de voeten ge-< naakt. Wij hebben geen stoffelijke sehade ge-eden, onze verliezen 'zijn zeer licht. 1(J Duitsche officieren en 95 man zijn dooj. )B* gered. Twee hospitaalschepen getorpedeerc^ D© Engelsehe açhniraliteit deelt mede: De hospitaalschepen „Donegal" en „Lanf< franic", die gewonden naar Engeland verw voerden, zijln zonder waarschuwing gel< torpiedeerd. Van d© „DonegaI" worden 29 manschap)* pien en 12 leden der hemanning verrnist. ' Van d© „Lanfrâne" worden 17 Britschef gewonden, v.iji leden der bemanning en vijfc tien Duitsche gewonden verînist. Britsehe patrouilleschepen hebben 15% Duitselie gewonden gered. '> Van M Zaideiijk front. Het Itaiiaarssche iegerbericht. ROME, 20 April. Officieel; Langs he* 'eheele front levendige geschutstrijd. On-10 artillerie heeft vijandelijke kantonne -nenten te Sacca (Lagarinadal) beschoten mi vijandelijke afdeelingen op de nnûr-lelijke hellingen van den Pasubfo en op >nkele plaatsen von het Karinthisehe front 'erstrooid- In het gebied van Gorz viiur-wisceling. Onze vliegtnigen hebben gisteren nog. naals C-hiapovano gebombardeerd en zijn! laarop ongedeerd ingerukt, ondanks he* rig afweervuur en vijandelijke vliegera an» malien. De» conferentie der geallieerden. De Matin schrijft: de ministers der ge-illieerden hebben aile kwesttes van dii-lomatielien en milïtairen aard, die hun ver den voorgelegd, nagegaan. Zïj hebben precies bepaald, welke waar-le toekomt aan het groote vredesaanbod ran den vijand, dat van Weenen afkom-itig, schuil gaat achter dis bcmoeiingen ran Skandinaafscbe voorgtanders van de mzijdigheid. Men werd het op aile punten eens. Er s geen enkel gebied in Europa, waar.-imtrent zich voortaan meeningsverschj.1 usschen de geallieerden zou kunnen roordoen op bet stuk van de wijze ?an optreden op diplomatiek en militair errein. Geen enkel officieel oorlogsoog -nerk kan in de toekomst tusschen hen ot een geschll leiden op grond van ie- »enstrijdige belangen. - ■■■■■ ~ Maatregelen tegen de Duiische stakers "Uit een mededeeling van het „Berldner Tagehlatt" blijkt, dat de stakers in Dvili-sche manitietabrieken als soldatcn wijrden behandeld, dus naar het iront gezoûdefn: tnnnen worden.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Belgisch dagblad gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in 's-Gravenhage von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume