Belgisch dagblad

1511 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 07 April. Belgisch dagblad. Konsultiert 20 Mai 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/gm81j9874d/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

le Jaargaiig. VH1JDAG 7 APRIL 1016. i^o. 174. ABOSNEKENTEN. Per 8 maanden. voor Ilolland f 2.50 franco per post. Loaâe tomniers: Voor Holland 6 ceûi ioor Bultenland 7Vs cent. Den Haag. Prinsegracht 89, Telef. Red. Adm. 7453. belhsch dagblad Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. DU CASTILLON. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE ADVEETEUTIENÎ Van 1—5 regela f 1.60: elk# regel meer f 0.80; Réclames 1—5 recels f 2.50; elke regel London : Dix.cn ITcuse Lloyds Avenue E. C. PHARIZEËRSTAAL. De jongste rede vau den rijkdagkanse-lier is de taal van een Rharizeër. ÎNa eeuo krijgslanfare, die moet l.dienen obi de meer en meer ontmoedigde Duitschers een riem onder het hart te ste-Iccn, stelt Bethmann zijn land als het lani van de fabel voor. Niet Duitschland is de verslindende vvolf, maar de Entente. Is het de Entente niet, die de Duitsche zuigelingen de noodige melk ontneemt? AVaarop nien kan antwoorden, dat de uilvoer van melk ait Nederland en Dene-niaiken, de grootste zuivellanden vau Ëuropa, niet naar Duitschland is verbo-deu.iieeft de Duitsche vlag zieh niet bezoedold )>jj de kindermoorden te Dinant, en aan boord van de Lusitania en de Susses? .Niet geiioeg kunnen wij herhalen: i.ij Duitschers, hebt den oorlog gewild; gij. Duitschers, voert hem aïs bandieten, met al de wreedheid, die men zieh kan vûorstellen. Wij kunnen alleen rust en vréde heb-' heu als uw militarisme aïs een gebro-keij kruik voor onze voeten in scher-ven zal liggen". Duitschland keert nog de rolien om, als zijn kanselier optreedt als de ridder der verdrukle nationaliteiten. Akelig klinkt het echter uit zjjn mond dat de Duitschers Polen willen herstellen. Aleent Betlimann dat Europa de ge-soliicdenis van Pruisisch Polen heeft ver-gelen, het Hakatisme, de veroordeeling der Poolsche kinderen, die met gevang wei'den gestraft, omdat zij God in hunne moedertaal baden,- de onteigening op groo-te schaal van de Poolsche boeren en grondeigenaars, de diepe verachting, die de Pruis voor Waschlapski, den smeri-gen Pool, koestert? Brandden de woorden : oplossing der Po/Ische kwestie ,niet op de lippen van den Rijkskanselier ? .Wat hebben de Duitschers met de De-nen van Sleeswijk en de Franschen van Lothaiingen gedaan? (Wat doen ze niet om de Tsjechen van Bohemen en Moravie te verdrukken en le Kiiecntenr Bethmann had het ook over België: toen hij zcgtle : Evenmin zal iemand gelooven, dat wij in het Westen de streken, w aar-op het bloed van ons voile is ge-Ivoeid, zonder volkomen zekcihtid voor onze toekomst zullen prijsge -ven. Wij zullen ons rëele waarbor-gen verschaffen dat België niet een Fransche of Engelsche vaz&l&taat wordt er zoowel uit militair als eco-nomisch oogpunt tôt een bolwerk te-gen Duitschland gemaakt wordt. (.Le-vendige toejuichingen). Ook hier doet het noodlot geen schrede te-rug. Ook hier kan Duitslchland de ongehooi'd lang ondei'drukten Vlaam-schen volksstam niet weer aan de verwaalsching • prijsgeven (levendig bravo-geroep. Een interruptie van Liebkneieht) maar DuitschLandl zal dezen volksstam een gezonde en'een met zijn rijke talenten overeerbkomen-de ontwik'-cling verzekeren op de basis van zijn Nederlandsche taal en aard. Wij wilien buren hebben, die zieh niet opnieuw tegen ons aaneenslui-len om ons dood te slaan, maar met wie wij en die met ons arbeid'en tôt < wederkeerig vooi'deel. Waren wij voor den oorlog België's vijnden ? Werkt de vredelievemcle ar-beid in Antwerpen niet mede en was onze vlijt niet zichtbaar in zijin wel-vaart ? . (Zeer juist). Hebben wij tij-denw den oorlog er niet naar ge-streefd het leven van het land weer le d'oen opleven (zeer juist) in zoo- ver de oorlog zulks mogelijk maak-te ? De herinnering aan den oorlog zal in het zwaar getedsterde land natrif-îen, maar wij zullen in ons weder-zijdsch belang nimmer dulden, dat daaruit oorlogen groeien." Daarop antwoorden wij Icort en klaar! Van vazalstaat is er nooit spraak geweest, daar België opnieuw vrij en on-afhan'-elijk wil en zal worden. Doch iets anders is het dat België op den bestan vriendschappelijken voet leve met zijne bondgenooten, zijne noodvrienden, die zullen hebben vqorkomen dat het juist een vazalstaat van Duitslchland zou ge-worden zijn. Duitschlanda inzichten zijn trouwens dluidelijk uitgedrukt in de zinsnede : Wij willen buren hebben enz. Daarop antwoorden wij opnieuw: Geen zollverein ! Geene bezetting van een duim Belgischen grond door een Duitschen soldaat, geene neulraliteit, die alleen Duitschland van nut kan zijn en een kolossale îopperij voor België zou wezen, zooals het gebleken is op 4 AU-gusti 1914. Bethmann durft ook over den lang ver-drukten Vlaamschen stam spreken. Hoe gedroegen de Duitschers zieh vroeger te-genover de Vlainingen ? Niet alleen ne-geerden zij hen doch te Brussel en te Antwerpen spanden zij mede om ze te bekarupen ! Thans hebben de verdrultkers der Polen en Denen en Tsjechen een-sklaps hun weg naar Damaskus gevonden en van Saulus zijn ze Paulus geworden ! Laat ons lachen. Nu staat de pro-Vlaamslche veldtocht der Duitschers en hunne handlangers in het voile licht der kennis. Het geknoei van de V 1 a a m s c h e P o s t, het Vlaaansche Nieuws, de Gazet van Brussel en hier in 'Nederland de V 1 a a m s c h e Stem en D i e t --s o h e S t e m m e n, die weerklank von-den in zekere Hollandsche pro-Duitsche Aldus moes't d© rijkskanselier in staat gesteld worden om zijne verklaringen van 5 April af te leggen. Op die gehuichelde betuigingen van ge-negenheid antwoorden wij, Vlaamsch Dagblad, opgesteld door mannen, die vaix jongs a! de Vlaamsche beweging hebben gesteund en er yoor hebben ge-streden : ,,Hamden a£ van het Vlaamsche volk. Wij verwerpen a priori ailes wat gij Ons aanbiedt. Van u willen wij niets, niets, niets. Gij zijt onze bloedvijand, de moordenaar onzer Vlaamsche menschen, de brandstichter onzer Vlaamsche ste-den en dorpen. Uwe sichielijL*e -en on-verwachte sympathie voor onze taal en ons' volk is lage huiehelarij, 'die onze verduitsching in de toekomst verbergt. Wij verschoppen uwe hulp en uw bij-stand. Het is onze zaak alleen ons te ontwik^eien naar eigen taal en eigen volksaard. Daarvoor hebben wij in Bel/ gië de meerderheid en de Walen zijn te veel Belg als wij om Uwe tusschenkomst in een binnenlandsche vraag te bevoor-deeligen.Valsch hebt gij ons overvallen, gij die beweerdet onze yrienden te zijn. Antwerpen noch het onderdru^'te België is u niets verschuldigd, tenzij eennaainloos wee. Terecht zegt gij dat de herinnering aan den oorlog langen tijd zal nawer -ken.Na eeuwen zal men u nog ver-yloeken ! Dit zeggen u de Vlamingen van het B e 1 g i s c h Dagblad. DË ïti&StMD Rond Verdun zijn de Franschen sterk genoeg om wat lucht om de half inge-sloten vesting van Verdun te doen ge-ven. Het Caillettebosch is thans bijna gansch in hunne handen, zoodat de Duitschers en de terreinwinst verliez,en. Zij waren immers tôt de beek van Vaux en ten westen van het dorp geraakt. De Franschen hebben door tegenaan-vallen rond Douaumont hunne stellingen verbeterd. Daarover zwijgt de Duitsche legerstaf met het oog op de vergadering van den Rijksdag, waar Bethmann IIoll-^cg een meesterstuk van huiehelarij le-verde <ïii een pangermaansche rede hield. Biimaal zal de Kroonprins van Pruisen lieni niet afgekeurd hebben, door Beth-ttann ook van eene wereldheerschappij drooint. Op de andere îronten weinig nieuws Vîui beteekenis. Eummum. Wii vestigen dé aandacht onzer lezert °P dat het blad van Zondag 2 en Maandag B April nu no. 170 genumimerc l'-r,611 blad van Dinsdag 4 April me tlÙ Nummea- 171 is dus bij vergissing k l. . EEN MARTELAAR In de gevangenis te Aken bevond z^cb tôt voor eenige weken, met honderder lotgenooten, een Franscliman uit het Noor-den, genaamd Forest. De maa .was in de voile kraeht dei jaren, groot en sterk. Fcrfest werd ge marteld en gefolterd. Meniguiaal had die sterke man wee nend te pergeefs om eten gesmeekt bi zijne beulen. Op zekeren dag viel Forest van ui! putting dood ten gronde. Het leven van dien man was niets maar er moest gezorgd worden dat e in Koblentz, hoofdplaats van het B « zirk, een officieel verslag, in de pun jes, werd neergelegd. En dat verslag kwam' er; het wer opgemaakt door den bestuurder der g< vangenis en er werd in verklaard di Forest overleden .was aan een maagoj drang, terwijl hij zijn avondmaal nu tigde. De man was dood, niet van honge: maar omdat hij te veel at ! Iemand dien wij kennen en die spr : ken zal, wanneei" men wil, heeft d; ; Duitsche verslag gelezen. Hij was t T t _ T AllfUn» Links en Redits. Maeterlinck. Mamùce Maeterlinck jieeft een interview toegestaan aan een correspondent van lier, dagblad „K,openhagen". AiaeteriiiioK zei o.a. het volgende: Vôôr den oorlog waren de' Belgen een wat kunstmatig oij elkaar gevoegd volk, bestaanae. uit 2 zeer vcrschillende ras-sen, die elk hun eigen taal spraken. jJo hel-denmoed en ^eltopoffering, het bijii.u». oîi-denkoare lijdcn van deze laatste jaren hebben echter de Belgen tôt een enkeie natie te samen gesmeed. Het is mogelijk dai België zieh zelf den ramp; op den hais haalde; misschien zullen wij dit kunnen zien als wij in de komende jaren zullen kunnen negrijpen wat in al dezen jamnier tlmns plaats heeft. Als ailes gedaan is zal België's lijden jiiat tevergeefs zijn geweest. Ilot i§ gebleken, dat ook in het leven der vôlken het beginscl der rechtvaardigheid, om wedervergelding ze-geviert. Er is immer .vergplding, zelfs al ontwaren zij, die niet steedsj Indien Duitschland zegevierend jiit dezen oorlog was geko-men, zou het Duitsche volk noclnans zijn straf niet pntgaan, aangezien een gelukkig gevoerde,- maar om'echtvaardige ooiiog, als tijd eindigt met den overwinnaar te dunorâli-seeren door hem gebreken en gewoonten te fcezorgen, die hem zijn zege duur doeu be-talen. Zelfs hierin bestaat een psychologi-sche rechtvaardigheid, die even groot js als het ingrijpen door een bovennatuurlijken rech-ter. Maar in het geval van België zien wij een veel tastbaarder en sneller wetKende ver--effening en hier inderdaad kan men spreken van een bestraifing aan den lijve. Gebrek in Oosienrijk. Aan de „TST. B. Ct," wordfc uit Weenen gesehreven : „Het beginfc er - nu heel leelijk met onze maag uit te zien. Er zijn haast geen melk, geen vleescb, en geen aard-appelen meer te krijgen. De doorvoer stokt zeer dikrc-ijls. , Sinds drie dagen krijg ik bij mijn sîager geen vleesch meer en moet mijn dienstmeisje de buurt afloopen om iets te krijgen. En het is overal zoo. Voor een klein stukje matig goed vleesch betalen wij prijzen als voor een truffelpastei van pauweutongen. Herhaalde malen komt het voor, dat men de eenvou-rL4Ù2rragu ni et a «ji-, kajj—iw maal is het de melk, een derden keer het vet, enz. De woeker bloeit, en veel wordt achterbaks gehouden. Het leger koopt ailes op en betaalt elken prijs. Geen wonder dus dat de gewone meesch met een bail leege maag moet rondloopen. Aile politiek is leveDsmid-delenpolitiek geworden. De kranten z\jn vol van maatregelen, noodig om de niiddeiistand en de minder gegoeden voor nijpend gebrek te bewaren". — Van haar kant dringt de redaktie van „Arbeiter Zeitung" fian op de instelling van een Staatsbedrijf- voor de levering van vleesch eu vet. „Door de gebrekkige regel ing wordt de toestand voortdurend ondraaghjker, de verbruikers zijn de wanboop nabij '. Dit zijn onverdachte getuigenissen. Alleen na den oorlog zullen wij vernemen welke optbeiingen de onderdanen van Frans Jozef zullen hobben geleden. Smerig. De ophitsende artikelen van de K ô 1 n. Volksztg. tegen kardinaal Mercier, dragen reeds vruchten. De liberale Duitsche per à heeft gemeend door de campagne van het katholieke blad een vrijbrief te hebben gekregen om op haar beurt er met den groven anti-paapschen klomp op los te slaan. Thans heeft eén Ber-lijnsch schimp-blad een caricatuur doen verschijnen, waarop men den Belgischen Primaat met grimmige oogen vol haat ziet afgebeeld in vol ornaat, met een glas vergif in de hand, dat hij in een put uitstort. Het is heven hatelijk als smerig. Zal, zoodra in zijn geheel het waar-dige antwoord bekend is, door den kardinaal aan Von Bissing gezonden — in een blad, dat op Duitsche berichten moet afgaan, wordt zonder grond twijfel ge-wekt aan het bestaan van dit antwoord, hetwelk ons door onzen correspondent werd verzekerd — de Duitsche pers, dit antwoord ten voeten dur ven afdrukken, gelijlc zij met den brief van Von Bis-s^g deed ? Tôt dusver heeft de Ko! n. Volksztg. zieh wel gewacht, den tekst te publiceeren van een der offici-. eele stukken, door de Belgische Bisschop-_ pen in oorlogstijd uitgevaardigd. ^ De straf voor die rekel3 zâl niet uit-blijven: den Kulturkampf breekt na den " oorlog in Duitschland uit en dan komt 3 boontje om zijn loontje. Een artikel van Pierre Nathomb. Morgen beginnen we op de 4e bladzijde de vertaling van het merkwaardig artikel waarin ' Pierre Nothomb het Verdrag van Havere r onderzoekt en toelicht. De lezing van de studie bevelen wij in het bizonder onze lezers aan. Sierfgeval. d De heer' gxaaf d'Oultremont, wonende " in de Handelstraat te Brussel is over lt eenige dagen schielijk in zijne woning overleden,' na eenigen tijd vertoefd ge had te. hebben op zijn kasteel te Pxes les. Zondag laats is het stoffelijik over f. blijfsel naar Presles overgebraeht om h den famiHekelder begraven te worden. e- Graaf d'Oultremont, burgemeester vai it Presles, was voorzitter van den Belgi ij schen Jockey-Club en van de Koninklii Iro mnfl tofVinnnn tôt aanmoediaine. Twee gevanoenen- Prof. inr. H. P," G. Quack schrijft over Prof. Paul Fredericq Schertsend noemde men hem den zan-ger der Noord- en Zuid-Nederlandsche congressen. Op een der laatste congres-sen — dat van Deventer ~ genoot onze Koningin, naar ik meen, nog van zijn zang. Daar bij is hij een der geleerdste " hoogleeraren van Zuid-Nederland. Velen onzer bladeren nog steeds in zijn stu-d'ien over de Inquisitie. Ik had hem leeren kennen dapr zijn leermeester en ouderen vriend Emile de Laveleye. Deze had vooral een ope^i oog voor de geestelijke schatten, die het Zuid-Nederlandsche volk in "zijn taal borgt, en was in den vollen zin van het woord — hij1, de socioloog bij uitnemendheid — een worm va-derlander in zijn eigen land. Wij zijn allengs innige vrienden geworden. Geen gebeurtenis van belang in ons verder leven geschiedde, of wijmaak ten elkander bekend met wat ons ge-moed dan raakte. De trouw spreekt uit zijn oog, klemt in zijn stevigen hand-iruk, ademt in al zijn woorden. Het was voor mijn vrouw en mij altijd een feesf, wanaieer hij in ons huis wilde ko-men. Wij op onzen beurt gingen \Tan tijd tôt tijd naar Gent, om hem en zijn twee goede zusters, die met hem samenwoon-len, te begroeten. De oorlog kwam. De twee zusters îtierven, de ééne na de andere. Hij1 zelf (verd al spoedig de gijzelaar der Prui-sische bezetting. Thanis wordt hij gevan-kelijk naar Duitschland gesleept. Men lacht om zijn opvatting van trouw. Men lenlct in Berlijn niet meer aan het woord uit de Heilige Schrift, Eomeinen XII vers 1.9 ,,Aan Mij de wraak, Ik zal vergel-:len, zegt de Heer." Prof. dr. H. Brugnnns schrijft op zijne beurt over j Prof. Henri Pirenne 3nm hmèmM »n daar in een gevangenkamp was geint erneerd, trof het ons toch nog als een ongehoorde maatregel van geweld. Wij zijn ree'ds aan veel gewoon geraakt^ dat ons vroeger zwaar zou schokken. Maar dat Pirenne, die toch in Duitschland ve-le vrienden en vereerders heeft, zouwor den behandeid als het eerste het beste gevaarlijke individu, dat doet ons het • bloed naax de sla^en stijgen. "Wàâr blijft de eerbied yoor. de wetenschap bij ?n volk, dat daarop altijd zoo prat g-ing eii zelfs nog gaat! In Duitschland zal men wel eea ver-klaring, misschien een verontschuldiging vinden voor deze ruwe daad van het meest élémentaire geweld. Want men kan in dit gcval altiians geen onwetendheid voorwenden. Men weet zeer goed, wat men doet: .ook in Duitschland is Pirenne bekend genoeg. Laat dan althans in Nederland gezegd mogen wordtn, dat de sympathieën der beschaafde wereld uit -gaan naar dezen zwaar beproefden man,-' die voor ons het zusterlancl op zijn best vertegemwoordigt. Pirenne is stellig een der uitnemend-ste Belgen; hij is een model van de Belgische cultuur, het typische bewijs van het ongerept bestaan van die Belgische nationaliteit, wier c^rsprong en ontwik-r-eling hij i« zijn beroemde ,,Histoire de Belgique" heeft uitgebeeld. Zoo kennen en waardeeren wij hem als den voortreffelijken vaderlander, die aile goede eigenschappen van volk en ras in zieh heeft opgenomen. Op onnavolgbare wijze vereenigt hij de beste hoedan\ghe-den van den Duitschen en den Fran -schen geschiiedfechrijver in zieh; juist daarom is hij zonder twijfel de voor-naamste bistoricus van onzen tijd. On-vermoeid" en grondig navorscher ook van de fijnste kwestiën; nauwgezet kenner van aile bijzonderheden van de geschie-denisi van zijn land; maar daarnaast een man van - den breeden achtergrond, de forscho lijn, de grootsche conceptie; een geleerde, die evengoed geeslelijke stroo -mingen volgt als economische verschijn-selen belicht; een onderzoekor, ^die het gevondene kan samenvoegem tôt ' cen aan-trekkolijk geheel; een geschiedsnhrijver, die overtuigt en boeit tegelijiv, omdai'zjjn synthese op dezelfde hoogte '..taal als zijn compositie; een man van zoo strikte onpartijdigheid als Fruin — in één woord, de roem van zijn land en vai zijn tijd —• dat is Henri Pirenne. Freaericq en Pirenne die wonderbaai den geest en den aard van Vlaanderei en het Walenland vereonigen in den Belg, zijn door het Janhagel van de Vlaamsche Post aangçklaagd ei moeten hunne trouwe vaderlandsliefde ii de gevangenschap boeten. ; BELGEN, l seïirijit en leest ons. Nederland en fle Oorlog: (Officieel). In de Nederlandsche pers is heden melding gemaakt van een aan liet ,,Sven&ka Dagbladet" gezonden belicht waarin wordt beweerd, dat de Britsche Regeering aan die van Nederland isoude hebben voorgeslagen den doortocht voor een leger door Zeeuwsch-Vlaanderen toe te staan. Het département van Buitenlandsche Zaken deelt dienaangaande mede, dat be-doelde bewering volkomen onwaar is. Die officieele verklaring stelt dus een einde aan dén laster, waarvan Nederland vol was. Het Handelsblad schrijft naar aanleiding van het sensatiebericht van eene Engelsch ultimatum in betrek op eene ontseheping van een Britsche leger in Nederland. .,Naar wij met zekerheid vernemen, is het bericht omtrent een ultimatum van Engeland, dat Vrijdag door een boek-handelaar gebulletineerd werd, verspreid door het Duitsche consulaat hier ter stede. De Duitsche consul-generaal te Am-neh'(;"uif clèn^iiaa'g" n^ï"^efdbjBeuî— ta» aile aanleiding meende te hebben om de juistheid er van aan te nemen. De boek-handelaar, van wien hierboven sprake is, vernam het bericht van den kanse-larij-secrelaris van het Duitsche consulaat.Dater had de heer von Humboldt ver-nomen, dat het alleen ging over de mo-gelijkheid van een ultimatum en dit ook aan versehillende personen meegedeeld. Eindelijk heeft de Britsche legatie in deze voege geprotesteerd tegen al die onzinnige geruchten. .,Met het oog op het onverantwoorde-lijke bericht, dat verscheen in het wel-bekende Avondpost-bulletin in den na-middag van den 31sten der afgeloopen maand, betreffende de houding van Groot-Britannië jegens Nederland, heeft de Engelsche gezant een beroep gedaan op de Nederlandsche regeering om de Avondpost ter verantwoording te roe-pen voor dit valsche bericht, dat erop bef ekend was niet ^alleen om_ het pu -bliek in het algemeen op te hitsen, maar om in het bijzonder een stemming te wekken tegen. ons volk, welks betrelc-kingen met Nederland niet slechts op dit oogenblik volkomen vricndschappelijk zijn, maar dat steeds zal trachten ze al-dus te handliaven. Daar de Engelsche gezant vernomen heeft. dat het onder de Nederlandsche wet onmogelijk is een vervolging in te stellen tegen de Avondpost, is hij ver-plicht dezen ongebruikelijken weg te baat te nemen om het Nederlandsche volk in te lichten, dat zijn regeering met groote walging kennis genomen heeft van de praktijken, welke gebezigd zijn om wan-trouwen te zaaien tegen de Engelsche regeering in dit lând en zij vertrouwt, dat elke hernieuwde poging om deze gevoelens op dergelijke wijze op te wékken met het eenparige ongeloof zal worden ontvangen, welke zij verdient." Het sensatiegerucht is dus uit Duitsche bron gekomen. Wat de Avondpost beireft wij, Belgen, vergeten nooit dat dit blad de pro-Duitsche Vaamsche Stem heeft gedrukt wat reeds uiterst verdacht voortkwam. Uns Koningsnummer . Wii hebben het genoegen onze lezers mede te deelen, dat wij bijdragen voor dit speciaal nummer hebben ontvangen van baron Karel de Broqueville, minister van Oorlogen hoofd der fegeering, Henry Carton de Wiart, minister5 van Justitie, Emiel ' Vandervelde, staatsminister en minister van de Intendantie; ' Sènator Eugeen Van de Walle, de volksver-tegenwoordiger César Van Damme en Dr. Terwagne, Cyriel Buysse enz. enz. Het nummer zal opgeluisterd worden door de médaillons vmi den Jloning en zijne ministère baron Karel de Broqueville, Paul Hijmans en Emile Vandervelde.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Zufügen an Sammlung

Zeiträume