Belgisch dagblad

1003 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 07 Juni. Belgisch dagblad. Konsultiert 19 April 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/nz80k27f2n/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

;S2de .Tnarg-siiigr. DONDErnPAe y JTJNI 1017; IVo. 823.\ ABONNEMENT EN. Per 3 maanden voor Nederland 12.50 franco per post. Losse nnmmers. Voor Nederland 5 cent. Toor Buitenland 7 '/î cent. Den Haag, Molenstraat 21c. Telefocra Red. en Admin. 7133. BELGISCH DAGBLAD ¥ei-schijîieEi«8 te "s-Gravercliage, elken werkdag fe 12 ure mïddag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. AD VBETENT-IE N. Van 1—5 regels f 1.B0; elke regel meer f 0.3Q; Réclamé» 1—5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. London: Dixon House Lloyd» Avenue E C. Parijs: 7 Avenue d'Antin 7. EERST OVERWINNEN . Nooit zijn de Alduitscbers sterker ge-ffeest dan lied en. Zij overbeersciien thans piuitschland, oiwdat Rusland tijdig ver-[anid is. En de gealiieerden zouden biji die Rus-feische socialisten het middel gaan vra-'gen om vrede te sluiten? Dat de Rus-sen, eerst naar het westen komen ziieij( poe vrije en. democratische volkèn kun-tei strijden en sterven en dan zal tel Menvvicht der fronten hersteld zijn e» £e vrtd© zal geen v refis " van lafheidy toiaai1 van rocht wezen. • De Duitsche. socialisten van aile scha-r kceringen zijn onmachtig om den strijkli legen het Alduitschdom aan le binden. .Vug gisteren Loeft Vorwârts er over gezucht, dat de pangermanisten over, em tfii.t - woud van bladen beschikten voor ■hunne propaganda en hunne ideeën. Einj JieL socialistisch blad moest erkeimen dat jjnen de rnâcht van dit systématisch werk pp de openbare opinie niet mocht oaa-jlerschatlén.V o r w arts ook wil van geen atstand van Elzas-Lotharingen weten, noeh van teas veroordèeling van het Pruisisch militarisme ! Wat is er dan van een Sclieidemann te verwachten, 'een Scheidemann, die El-ps-Lotharingen wil beiwaren, die. waarbbr-gea wil ten aanzien van België en zedf pet zijne partijgangcrs gevaar ioopt door de pangermaanschen vloedgolf verzwolgeîn je worden ? I Zij verkeeren in het geval van die paitijche katholieken, die uit vrees van ieen kûlturkampf nà den oorlog — wat jwij hun hartelijk wemsctben — de schea-jding van België's neutraliteit en den' 'brand dur katholieken hoogeschoo! te Leiu-Ven goclkeurden, Kardinaal Mercier be-Zwadderden en door Dr. Spahn, verte-, genwoordiger van de universiteitsstad Bonn deden verklaren, dat België politiek, mi-;'litak 'en eeonomisch aan DuitsCldand inoest blijven. Ook d'e Duitsche socialistes vreeKie!n( ;bet hoogtij' van pangermanisten waar-iVan het militarisme en Het impérialisme dk> ,Kicl zi|n, die op het gansohe volk zul-'ïen kunnen steunen om hu,nne plannan Luit te vO'eren, wanneer de Keizer, Idiici slcc'hts hun werktuig is, den vrede zal iVoorseSftjVen arrn «a feanieerue regiee- ringen. Evenwijdig met de akelïge kluclit van Stockholm, zijn de Buitsche Katholieken j>ok bezig in de kathofieke wereM le Btoken. Uit Zwitserland komt ons het 'bericht, dat Erzherger te L'acerne is aan-gekomen en er prins von Bulow hee:ft jwtmoet. * : ~ De Romeinsche bladen verzekeren, liât Jirzberger eea olfensief bereidit legen - liet . .Vatikaan en tegen zekere politieke krin-gen van eenige Entenfceland'ein, waar Buitsche "agenten een waarlij'k ontzaggelijlkeini invloed liebben. Het offeflsief tegen deri Pans zal ' van grooteai stijl wezen. Een oxilangs bemoetad prelaat — is het de nieuwe nuntius te Munchein? — zou aangenomen ihebben daaraan deel te UE T 0 ES T JlilB In Vlatiinderen begint het roeriger te worden. Van La Bassée tôt de monding van den Yser dondert het geschut. De Belgen namien1 pen luisterpost bâj Steenstraete en hunne vliegen-iers ondersebeidden zich te Vijfwegén, ten klejn station tusschen Roesclaj'e eni Passchendale. Er wordt hevig gescJiotcn in .bel. vak Nieuwpoort, waar Fransche mariniers liggen en bif Wytschaete. De Enge!(-sclie beschikken er over zulke zware kanon-ûen, dat de kleine stad Wervik aan de ~eyo door hunne bominen werd geraakt. Volgens lxet legerbericht der Engelsche sdmiraliteit is *hct bombaidement van Oostende vanuit de zee doelmatig geweest. "De werkplaatsen aan-de haven zijn zwïuJ.iî beschadigd o£ geheel vernield. Ook de slui-zen zijn erg beschadigd. Tal van schepem zijn gezon'ken. Groote luchtgevectUen hebben dagelijks aan die Vlaanisehe kust plaats. i 'e Engelschcn hebben furcrigens "kloino Bucoessen aan te stipipen ten noorden van ■ de Scarjfe ,namelijk oip de wesbelijke hellin-0ein von den Groenlandheuvel. Dj Franschen hebben het verloren terrein bij de Froid-me»ndho«ire terriggewonnen. Twee versebe-DuiLschiei divisios die vaai het RussisCh front Kwamen, werden te Moronvilliers verslagen. Hîtiine verliezen waren schrikbar.;nd, mcldt Havas. !)<•' Oostenrijikers beweren dat zij 10.000 Ilaliaansch'ei krijgsgevangenen hebben ge. maakt. Het blijkt dat de Raiianen omsingeld wenîc-n..' De ltaliaan?che linie dis «en weinig aciu ibilgèbracht. JamiaatOi blijft sf-erk in jteliaa.nsdie handen. Van hëî detinitkf ver-1 li,«s van clit dorp hebben de Oosiënrpcers nooit gewaagd. A lies duidt aan dat de Russische légers aan liei Re.iemeeinsche front gereed zijn lot het olteirisief. (*ndanks het gekuip der B'uitschers liei>-lictn meer dan 10.000.000 Amerikanen zich ^rjien^militairen dienst jalen opschrijve;,'. Se BelgisGlie socialistei ea de Coaferentie te Stockholm. | aa bevcegde zijde: , c'e hladeri drukken viol goede trouw ae-_0ris den naam van den heer Camille Hoys-ians; zooals nen-ens dien van den heer nem«n. Meri wil den Paus dwingen scbie>-lijk tu.ssc.hen te komen ten einde Idial oorlogvoerende partijen ie_ verplioliten die wapenen neder te leggen en den vredfei te aanvaapden. In het Vatikaan tellea de Duitscbiers vele vrienden. Dezën zouden actief deel nemen aan dit otfe'n,-sie£ van een nieuw slag. Deze zomer zal gei enm&rkt worden door Oostenrijksoh-Duitsch \-redesgeknoei. Men is er ,op! uit ten minste in één landl der Entente — is het Italie? — de;n-germaanschen vrede te dôén binnendrin-gen.Stockholm is dus het _vrcdes-hooldk\v,ar-tier voor die Keizerlijke socialiste il, genre Troelstra, Iluysmans, Stauning en Iioe zij 'beeten; Lucerne zal net vre-des-hoet!Jswar-tier voor de katbolieken, op zijn. Erz-bergers wezen, bij'ggstaan door den Lu-theraan, prins von Bulow. Buitschland roept meteen zijne laat&te mannen op, mannen die afgekeuid zijn„ maar die in de fabrieken of andere on-diernemingen van bet binftenland arbeiden. Er wordt zelfs een oproep gedaan lot de deserieurs! De nood nïjp't geweldig. Bij de hcr .p ning van den Reiohsralb. h d ■dien manifestaties voor den vrede le W|ee-nen plaats. Keizer Ivarel wil van Tri,ëst een vrije stad maken als Bremen of Ham-burg. Ilot spook efer revolutie zweeft langsi don Donau en de Theiss. Qndanks de verlannming van bet Rus-siscli léger is Hindenburg er niet in ge-slaagd door een stormloop bet Engelscb-' Fransch front te verbrekçn. De duikboot-oorlog heeft de gewenschte voordeelen niet opgeleveid. Ls de oorlogskaart nog teni bate van Duitscbland, de blokkade ver-zv.akt het ras en de toekomst van dat rijk. De Ooeaan, blijft voor den Duit-sebers gesloten. Zullen wij ons laten misleiden dooin woorden en idoor luobtspiegelingein? Eerst en vooral moet Dnitsohland overwoimen worden. Het moet de duimen leggen. Het mioet eerst gansch uitgeput wezen om| niet meer te beginnen. Hobenzollern op of van den Iroon, het Duitsche volk zal steeds wezen^ zooals luet altijd is geweest, tœn het de macht daartoe had: de natie van roovers. Germanos antio' praedam. die waarheid' doordringen. Als naburen van bet volk van Schindierbannes zullen Wrf steeds de eerst© slagen moeten iduchten. De oorlog werdt voortgezet. Tien millioen Amerikanen hebben zich voor den militairen idienst aangegeven. Naar aile waarschTjnlijfcheid zal in deze aaaand een aJgemeen offensief beginnen. Heit is te bopen dat de Russen hun pliebt zullen dioen, spij'ts de DnitscÇie agenten, die de revolutie willen verklein'sin tôt een strijtdi tusseben twee verschillerade materieele be-langen. > Overwinnen is voor ons, voo#r onze ge-allieerdien, voor de gansebe beschaat'd© wereld eene noodzakelijkbeid. Léonce du Castiilon. — Louis de Brouekero hët woord België, alsof de Belgiscbe socialistische partij mandata-rissen naar Stockholm zou hebbeu afgie-vaardigd.Het is noodig te herinnoren, *dat geen en-kej Belgiscb sacialist ma.ndaat heeît ont-vangen «an zieh naar Stockholm te begeven. De huer Huysmans lieaft daartoe niet het minste .mandaat ontvangem. Wat diein he::T Louis de Brouclkere belreft, hij neemt geen deel aan de oonferentie te Stockholm. Hij is er enkel moelen doornei-zein, om zich naar Petrograd te begeven in gezelschap van minister Vanderveldc en van detn soeialist Hendrik B© Man. Sien dient ook fen vooral te berinneren, dat htet eenige Belgisch socialistiiscb organisme, dat allelejn de bevoegdheid heeft cm uit naam van de Belgiscbe weikliedenpartij te spreken, de générale raad der partij te Brasse], middej gevonden heelt voor eenige maan-dea al zijne leden te raadplegen. Hij heeft aan minister Vandervelde en aan den heer de Brouokere de algemeione opinie van de socialisten van het bezette Jand d'oen fcennen. - ' De verjdaring der 'Belgiscbe socialisten naiet het oog o'p het c.oingres der geallieerda socialisten, dat te Parijs moest gehouden worden, zejgde zonder omwegen, dat de partij vij-andig is aap een samienkomst in den tegeçLWOordigen tijd met de SoziaLdemokra-tan van de Centrale mogendheden en dat zij, voorafgaaindelijîc aan aile poging tôt toe-nadering van meening ^ijn dat Frankrij'k ea Bel sic eerst meeten. oniruimd zijn. Alsof zij wijde vcorzien wat er thans le Stcdcholm voorvalt, J.eeît de werkliedenpar-tij geschi^ven: ,,Hij meent dus, dat internat tonale socia-listischJe besprekin gen in het belang vaai den vrede thans ijdel en gevaariijk zouden zijn. Indien ajgemeene theoretische en . pra.c-tisebe coinclusies zelfs bij eemparigheid van stetmmen moestpn genomen worden, dan nog zou de Belgische werkliedenpartif niet het minslei vertrouwen hebben in de wijze, waar-dp zij door de Duitsche socialistische partij zou worden geëerbietjigd. Moest een deel daarvan mtejt goede inzichten bezield of te-rugg!e|keerd zijin tôt betere gevoelens, dan nog zou bel gevaariijk wezen de aibeiders van d«j geallieerd© landen te bedriegen Idoor ver-klaringen zmder uitwerking." ——fM—M—^—■—— Links en Rechts. Mr. Theodor bij den paus. Uit Rome -wordt gemeld dat mr. Theodor, lid der Kamea- voor Brossel en de-ken of stafhouder der orde van de ad-vocaten bij het baroepshof tv; /Brussel, die zich te Rome bevindt, den 1 Juni door den palus werd ontvangen. Edw. Anseele en Louis Bertrand. De Vorwârts had gemeld dat Afiêeele naar ' Stockholm . zou gaan e : dat de Duitsche soziai-democratie z ju tusschen kô -men om hem een pas te bezorgen. - De Antwerpsche correspondent van het Ilan-delsblad scbrijft, dat er sleûlits spraa ; geweest is da.t Anseele on Bertrand,, leden van het dagelijksch bëst'uur van het interna-tiomaal socialistisch bui-eau, naar gtjck-bolm zouden vertrekken. Dit is ver van aan d e Duitsche confe-rentie deel te ne-men. Zooals het eldsrs in dit nummer blijkt,-zou h mine deelneming aan die ver-gadering in strijd geweesl zijn met de beslisingen van de Belgiscbe werklieden-partij.Dat Anseele en ^Bertrand het voorbeeld van Huijsmafls zouden volgein hebben we nooît kunnen aanneinen. Een arbeiders- en soldaienraad. Een Hollandsch blad laat zich telegra-feeiren dat men in Engéland en in Krajik-rijk naar Russische wijze een arbeiders-en soldatenraad zou oprichten. Dit Hollandsch blad trekt zijne lezers .op fles-schen.Wat zou er gebeuren in otnderstelling dat men in Frankrijk b.v. Rusland's voorbeeld zou navolgen, als de Duitsche socialisten niet roeren om hun k«âzer aan de deur te zetten ? Daarop antwoordfc Gustave Hervé in La Victoire: Do revolutie heeft in Rusland tijdelijk het leger ontwricbt en derwijize dat in -dien sedeirt twee maanden, het Engelsch-Fransclie en het -Itanaanfache legter het gros van de Duitsch-ODstenrijkscbe le -gjers niet tôt zich hadden getrokkem, de Russische revolutie thans onder denh'el van de Pruisische jonkers zou doodgo-stampt zijn. Ons léger.zou ook voor een tijdje kunnen ontwricht wetzen, als het Rufesisch leger gedurence de eerste we-feuûi'g % wezen om niet hun slag te miseen. Zij zouden ons den vrede te Parijs op-dringen, den Duitschen vrede met de annexatie van België en met deze van onze departetmetnten van het Noorden en yan het Pas-ie-Calais, als. mede van ons ijzerbekken van Briey. Ue^e waarheden kunnen ook door Be-1-•gen overwogen worden. Voor den Duiischen vrede. Prins von Bulow, oud-rijikskanselier, is de man die in Zwitserland eene katho -lieke actie voor den vrede op touw zet., Hij is daarin geholpen dpor zijne -Duit -sche meiûweriers baron Berger en baron Stockhamer. Die Luthersche diplo -rnaat, wil de kaiholieken embrigadeeren, zooals we ge^clrrêven hebben, als bond van het H. Sacrament des altaars. Einde Mbi begaf de prins zich in auto naar Coire, waar hij Mgr. Pacelli, den nieuwen nuntius te Munchen, ontmoetle. Hpj had ook verscheidene bijeenkom -sien met den bisschop van Coire, een vu-rigen pro-Duitscher en met dem overstet van 0. L. Vrouw der Eremijte,n, ook een Du ils cher, die raeds intrigues in diein zin heaft gesponïien. Erzberger, de beruchte vervolger van den Luxemburgscben katholieken patrioit, Priim, beéft ook Bu-iow oritmoet. Hij blijft in Zwitserland . Prins Hans von Schomburg konkolfoest, voor rekening van Oostenrijk. De " af -doeîide verklaringen vàn kardinaal Mercier, die we volledig hebben gelrukt, zijn een kou'de watea-.st.raal voor Bulow en zijn bende. Uit honing zuigt de spin venijn. In dezen papieren, oorlog leggen de Duitsche persbureaux den grootsten ijver aan den dag. Niets wat gedruk wordt ontsnapt hun. Hunne fiches getuigen van met'iode. Daarvan hebben wij nogmaa's een staaltje. La Belgique van Brussel, van 31 Mei, bevat eeu hoofdartikel La Politique du si lcïice, waarvan de hoofdschotel is eene criliek' van L'Indépeindance belge van de Belgische regeering. Ook de Belgi -sche Koninklijke Lloyd wordt door het orgaan van cè gebroediers Huit en andere Duitsche Vogels, oeknibbeld. Ons Land, een pro-Duitsch en activis-tisch blaadje van Amtwerpen, wordt als autoriieit door de Vosssscbe Zeitung aa-u-gehaald — beiden worden door La Belgique geciteerd — omdat het schreef dat do ' Belgische regeering onze staatsbpcuor-wegen aan een consortium van Belgii -sche en Amerikaansche kapltalisten zou verpachten. Die legende zoiu, volgens hetzelfde blad, oolc gel'oojd worien door zekere Brusselsche ba-nkiers, die een af-doende verklaring van de regeering zouden wenschen. Praatjes, die moeten dienem om de openbare opinie in België te vergiftigen. Iioe voorzie'btig moeten wij allen, îjiel jsijSn. Moeien wij niet leiten -tôt' op een punt en een komma, om te verhinderetn, da* de Duitsche spill zelfs uit honing veni;n zou zuiïfn ? ' Legerberichten der Geallieerden De strijd in Vlaaiideren. Bombardement van Oosiende en Wervik. — Ariilleriestriid rond Nieuwpoort. — Engelsch succès aan de Scarpe. — Gevechten op den Carso. — Artillerievuur over het gansche Russische front. — Aanstaande offensief. — Meer dan tien millioen Amerikanen laten zich voor den militairen dienst ooschriiven. ~ ■ m Van bet Westelyk front. Het Belgische legerbericht. HAVRE, 4 Juni. In den , naclit van 1 toit 2 Juni hebben wij. eon Duitschen luis-teqjC'st ten. N. van Sleenstraakr gonomen. In den nacbt en gedurende dm klag de gewîne ai'Lillexk-acties, bijzdaidedijk in den sector van Dixmuid'ei. 'sNachts heeft de Duitsche artillerie ons front len W. van Dixmuide geibcmbardeerd. Onze vliegeniers hebbî-.n biommen gewor-pien op het station van Vijfwegén (bij Roesse-lare); een hangar en een in gang zijnde tiein werden geiro fen. In den dag bombar-deerdo de vijand hevig ons front, bij Dixmuide en ten Z. 'van den Yser. Onze artillerie béant woord de krachtig het vuur eu richte een vernietigingsvuur oip .de Daitsche battei'ijen in de streek van Bixschoote. Het Engelsche legerbericht. L ON DEN, 6 Juni (llieiuter). Oif. De En-gielschen vielen gisternacht ten N. van de Scarpei aan en maakte verdene vorderingon op idii? westëlijke hellingen van den Groen-land-heuvel. Ten W. van Lens woinnon de Engelschen eea weinig terrein. Gedurende den jftacht werden met -goéd gevolg uitval-len gedaan ten N. ' van Armentières. Op verscheidene punten dromgen de Engelschen do Duitsche loopgravem binneai en veroor-zaaktein zij der bezetting vele verliezen. De opératie, gisteravond aan de Scarpe begO'nnen,. werd ove.i"dag met succès ,vol-Ëïfèeisc^sgen op de W. hellingen van den Groenland-beuvel oiver een front vain 1 mijl (1.6 Jv.M.) ep. namen 162 gevangeinen. Een aanzienlijke artillerie-werkzaamhejid ten N. van de Scarpe, bij Vimy, Armentières ein- Yperen. Zestien Duitsche vliegtnigen zijn neergs-haald of neer gedreven ; 7. Engjelscfcç worden ivermist. Het Fransche legerbericht. PARUS, 6 Juni. (Havas.) Off. Dp naclit was, onrustig- op een groot stuk van den C lue j nia des ^Darnes, en- meer naar het W. tusschen de Ailette en den \veg van Laan. De artillerieslrijd nam in de tweede'hedft van den nacbt »eer in hevigheid toe, met name ten 0. van Vauxaillon, tein N. van dein molen van Laffaux en in de gelieeie streek ten "N.W. van Braye en Laonnois. In de streek van Hurtebise hebben de Duit gehers na een levendig bombardement gisteren op het' einde van den dag twee aan-vallen uitgevoerd op de Fransche siellin-gen ten N.O. van bet monument. De aan-vallers werden in hun uitgangssLellingen te-ruggeworpen na een hevigen 'strijd waarin de Fi an sche soldaten den Duitsohers zware verliezen toebrachten. De Fransche linie is in haar geheel gehandbaafd. Op het overige front sterlc artillerievuur. Tegen het mid-den van den nacht was de aclie op het Belgische front doorgaans levendiger. » Op 5 Juni heibben de Fransche vliegers lalrijke gevechten legen de Duitsche iucht strijdkrachten geleverd; 7 D'uitsche toestel-leïi een een kabelbailon werden vernietigd. Naar wordt bevestigd werd opi 4 Juni ten 0. van Filâin een ander Duitsch vliegtuig ge-veld. - Na een bombardement deden de Duitschers \nerscheideii aanvalien op verschillende punten tusseben de Ailette en den weg naar Laon, en ten N.W. van Braye en Laon-nois. Het Fransche vuur verpletterdo da-delijk twee pogingen tegen het Moriicr bosch. De D'UitStbers leden aanmcrkielgke verliezen.Gecioncentreerde strijdmachten len N. van den'Chemin des Dames slaagdén or slechts in de Fransche linies te beredken op een enkçl punt. Eenige deelen der frontlinie-loopgraaf bleiven in Duitsche handen. Overal elders werden de Duitschers teruggeslagen._ De artilleriestrijd was levendig in het vak van Nieuwpoort (België). ïan het ZnlfieTljk front. Het Italiaansche legerbericht. ROME, 6 Juni (Ag. Stef.). Off. Gisteren in detn loop van den dag bleef de artillerièstrijid levenfdjig op het front van deii< Monte Nêro tfot de hoogten ten O. van Gorizia. Op den Carso hernamen ide.Oosten-rijkers de hevige beschieting der_ Italiaansche stellingen van Versio tôt Jamiano, een! krachtig antwoord aan do Italiaansche batterijen ontlokkende. Ten Z. van Jamiano werd de gevechtsbedrijvigheid gisteren na do verbitleide worsleling van 4 Juni, minder • 4» jhevig. De nieuwe Italiaansche linie werd, tegenover Flondar een weinig achteruit ge-bracht op stellingen, die in veel gunstig'er tactiscbe condities verkeeren. In lien loop; van de gevechten van gisteren namen d|ei Italianen 256 gevangenen, onder wite 10 officieren. Een zeer levendige luchtbeldrijvigheid. Een Oostenrij'kscb vliegtuig, door het Italiaansche vuur getroffen, werd gisteren -ge!d(wongein| om haastig te dialen bij (?) in den Val Monte Santo. _ Italiaansche bombardementseskaders wier-p.en in dien afgeloopen naaht, in weerwij van hevig Oosfcenrijksch afweervuur, meer dan 2 ton ontplofbare stof op het spoonyeg-station van San Pietro, aan de lijn Triest— Laibacb en beerden daarna Oiibescha!lig(J in hun kampeil terug. Het Balkaa-sFrijilîooiieei. Het Engelsche iegerberiôht. LONDEN, 6 Juni. (Router.) Off. Sinds het Iaatstiel legerbericht hadden siechts Operaties plaats der Engelsche troepen, die met .suc-elen inval deden binnen een Bulgaarsche post op den Totmato-heuvel, ten Z.W. van Kraslali ejn in loopgraven ten Z.O. ,van Erneikoj; 3 lnijleix len N.W. van Barakji Disjoiama, waar 19 gevangenen werden geno. mêla. ^ Engelsch vliegers bombardeerden Bemir Hissai- krachtig, «alsmede het station van Tusculu, ten N.O. van het Butkoiva-meer, terwijl Turka en Bogdanci ten W. van d« naatvuur " werefen beschôten.^ —1 De strijd Ter zee. LONDEN, 6 Juni (Reuter). O-f t. In cj© afgeloopen week kwamen 2693 sctie-pen aan en vertrokken er 2642. Vijftien van meer en 3 van minder dan 1600 ton zijn vernietigd; 17 zijn zonder succès' aangevallen. Vijf visschersschepen zijn in den grond geboord. Àanva! op de Belgiscbe kust. LONDEN, 6 Juni. (Reuter.) Off. D« • Achiiiraliteit meldt dat oi'ficieele, fotogra^ fisebe ver.<enningo.i b>ven Oostence too' nen, dat tengevolge van het bombarde ment van gisteren uit zee, bet meeren «; ded der werkplaatsen en sclicepswerven_ of ernslig zijn beschadigd of totaal ver nield-. De toegangen tôt het basin van een scheepswerf waar de .duikboot en een tor-pedojager in reparatie waren, werden -zwaar beschadigd. Het schijnt ook dat verscheiden schepcn vernield zr'n. Gisteren, 5 Juni, om half zes, 's middags, be-merkten vier Britsche marinevliegers, die bij Duinkerken patrouilleerden, ongeveer 18 Duitsche vliegtuigen bij Oostende, die zieh zeewaarts in N.W. ricbt'ng bewo-geci. Bij vaslbcraden gevechten, die plaats grepen, werden de Duitschers naar Engéland opgejaagd. Op hun terugreis werden de Duitschers achtervolgd en aange-vall?n door een marine-vl.egtuig van het vlio?station op de kust van Kent. Twee Duitsche vliegtuigen, die opcea lerugweg werden aangevalien, werden door dezen vlieger, die te Duinkerken landde, neergedreven. - Andere gevechten Tussclien in Engeland gesi'ationeerde Britsche marine-vliegers ea Duitsîhe vliegers Iiadden plaats boven de Theemsmonding. Later ontmoeten tien marine-vliegers uit Duinkerken 16 Duitsche vliegiuigen op de hoogte van Oos-tenie, die van een raid terugkeerden. Tal-rijke gevechten hadden plaats. Twee Duitsche vliegtuigen werden volkomen vernield, vier werden er buitcii verdere contrôle omliag gedreven, waarvan twee alg eveneens vernield worden bes'chouwd. Op, 4 Juni werc een Duitsch vliegtuig aangevallen door een Engelsch • marine-vlie-ger, van Duinkerken, 15 mijlen in zea en in vertikaie richting, met den kop om- laag, in • zee gedreven. * Js a In den, nacht van 4 op 5 Juni wercl eer> geslaagden bommen-raid uitgevoerdl op de Duitsche scheepvaarthaven vani Brugge. Een groote onlploffing werd waargenomen met vele kleinere ontplof-ingen Deze raid werd bij het aanbreken van den dag door een andere gev-olgc1, waarbij op dezelfde plaats vele temnen! bommen werden geworpen. Een Duitsche kabelballon werd neew geschoten door een BrUsch vlieger. In beide geval len keerden aile Britsche vliegtuigen behouden terug-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Belgisch dagblad gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in 's-Gravenhage von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume