Belgisch dagblad

1311 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 09 November. Belgisch dagblad. Konsultiert 20 Mai 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/j678s4kp34/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Silo .-•> VRIJDAG 9 TVOVEMBER 1917. - 1^0. 4??. abonnemesïen. f Per 8 maanden voor Nederland I 2.50 , franco per post. Losse 1 nummers. Yoor Nederland 5 cent, voor Buitenland 7'/j cent. Den Haag, Prinsegracht 126. Telef oon Red. en Admin. 7133. BELGISCH DAGBLAD ¥erschijnend te 's-Gravenhage, eSkçn verkdag te 12 lire mididag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. ADYEETBNTIEN. Van 1—5 regels f 1.50; elk« regel meer f 0.30; Réclamé» 1—5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. London : Dixon House Lloyd» Avenue E C. Parijs: 7 Avenue d'Antin 7. N NEDERLAND EN BELGIË. Il Fr testa.m tnsele légende® en^fabels 'aie moeten verdwijnen, omdat zij vâïi aaxfl Issijn de barbelée betrekkingen lusschejn iNederland en België te verfeoe|len, t<m ib^té ,van zekere mogendheid, die cvefd On leenigheid stookt. . i Die fegèsiden zijn van Belgische zijdej: N-ederla^d. oiidiersteunt het YJaamscn acti-yisme. Ncderfa.nd siuurt >aan op d© "*er-zv. akk'ing van België. Van Nederlandsche zijde meent men clat iaîle Vlamingen activisten zijn omdat de Pelgisch® staat do Vlaamscbe meerdet'heid verdrukt, en dat de Belgen een stuk van Nederland begecren. In Nederlandsche pro-Duilsche middens >vordt Beîgisch annexionismo m'et cpzett Wroenzeîvigd mot verbrokkeling van dit gastvrij laind. Geein Bol g dcn'kt • or aan jcteti v,œt Nederiandschen grond in tel pal-nren zonder de toestomming van den eige-ma or. Ten hoogsfc vedangen de Belgen iciene minnelij'ke schikking van de Sciheldc-kwcslie. Wanneer er dan oe|nzame stem mon opgaan cm ©on brolk van Limburg of ZcKiuwsch-Vlaaiaderen op t'0 eiseheln, is dit verla.nge'n vooral ingegevein diopi den spijt, omdat Hollandsche onderdanep jbezoldigd© amfo(en aan de Duitsc.be hooge-scbo-ol te Gigot aannemen of er op aan ïeggen Holland dooar Vlaanderen te ver-grooten. Dit laatste is ©en zoo groote pnmogeîijkbeid alsof Noord- en Zuid-Hol-ïand* zôuden gedwongen worden bij bel ÎVlaamsche land te worden gevoegd onder Belgische oppervcogdij. De kleine uitzondering onder de Vla-kningen van België is activist. Het zijn altijd dezelfde naimen die men aantreft en [«e^ke namen? Flk eerlijk en rechtschapen Nedejrllndet zai toeb tœgeven da.it w'ànneer e<^n Bei-giscli onderdaan en dan nog in ©eitsii® jilaats een staatsambt©naar die trouvv ge-zweron heeft aan don koning en de weil-jtfâa van zijn land, en niettemin een Jilaats nit de handen van den over-Tiveldiger vaaa België aanneeml, door aile yolkeren veroordeeld is. Door Iden band verkeeren de aetivisten in dit geval1. Zij bebben ôtwel meineed gepleegd, ofwe] • hiinne ziel verkoohit voor Duitsohe mar-kan. Wat die,nt er bijgevoegd tenzy d,at )da groo'te massa va,n liet Vlaamscbe viO'lk, dat versc'nrikkelijk lydl omdit het spîjts ali-^s Irouvv i.an vorst en vaderland blijft, iXïè vèi^oCfiLen liee.'t venO'acTiena en ~Jnu Sien afvMl dunr zal doen betaien. Het is evenmin waw, dat Nederlajîjc die aetivisten steunt. Hunne onbeCcendc )namen van voor 1915 zonden alhier steedis dczejfde negatieve berocmdheid geaiefcejn indien groote N,eder]andsche Maden onrei Idie iuidjes niet hadden gesclirevefn ot laten schrijven. .De liieer Ludovicus Simbns en de béer lYon Sleesvvijfc interesseeren zic'i veal om Aie menschen — daarvoor bebben zij iklinkende argum,enten — maar die heer;n zijn daarom nog het Nefl&rl'andscbo voJk aaict. Fxi daar juist Holland de Vlaamscbe jagers op baantjes en de dorstigen naar bier met de hongerigen naar vette kazen îaat loopein, valt de légende weg dat Ke-derland €*• op nit is België tais staait te ve.rzwakken. ^'ieL tegein een afgescheiden Vliandsren ondor Duitsch© suzereiniteit kan Nederland laanleunen, maar allecn tegaa 'epn krach(ig België, da,t oVar al zijne mid-d' !en beschikr om de herbaling van de krdasiroof a an 1914 te ve.rmijdeu. Fe;n fcind Aveet dat de neutriliteit, wamnsde de vijf vocgden van 1831 België begiftigd (!) liadden, de hoofictooij-zaïk is geweest van de ellende van ons Jand. Wij zijn daa ock niet vodmeawns een nieuwgebr.kkeH' neittraliteit te aan-.VÂjrdetos Daarorn is het niet dat de Bel-^ 'n goed en bloed heibben geoîferd om l'arijs en Lo-ndenN ven nog meer de efit en, de vrijheid van het land te vrij:->vareo. Men moet dit voirai in Franfaijk welen wair m©n stemimen lioort, die orns iR'aer van een dwangkapoije wil'len vow-zien. Of is bot daaroin dat Inen gevoohteji haeft ain de Marne, de« Yser en de I>11 is bij Verdun î Fen v.'oordje van opheldering v.xn Fran-sche gezaghebbende zijde zou den Belgen uiterst welkom zijn. Wij houden niet van livoereti, maar wel van îeciit dooir zee. De heer Bai'thon, in wien de Bel-geu vertroinven stellen, is de aangeiwe-ztu minisier, om ons get'ust te stellen. ' Wij wilien zoo vrij zijn, als Neciei'laâd. 1' ^P.dgenoo'en te kiezen of rieutraali •to Wfcvzgn in toekemstigo geschiUea, vrij m ons doen ion laten. Onze jamivJàrlyke neutralilcit is de groote stran'ke'.steen geweest, wairom we vroeger met Kederland geen milifcair ver-bond koti&cn sluiien, wat ens zeikerlijk «iege'n een inval vin Duitschland' zpu heb-ten gevrij'wajrd. Niet te verwonderea dat Duitschland meï band e,n tand een Bel-Igisch-Nedeflandsob vc-rbond vroeg-r leç01. [\\erkle. Wij i.e'.jben liier een broeliuua' van jhr. rar. R. A. Klerck. Zij -verdieen in 1907. Zoo hartelijk j i - degelijk wc i 1 in dit wsrk getwezen op poliu&e sej ai&nworkjng tusschen Nederland en België. De schrijver fê e»n paar maanden geleden daarop teru-ggekemen in Onze! % e 1 f s t a n d i g h ei i d. Nog steeds is hij van oordeel dit beide Janden, gezamenlijk 12.000.000 zfelea, vol-Komen in staat zullea zijn om1 aile aan-vallen op beider grondgebied met vrucht Je kesr te gaan, indie^ zij altbans hunne revende strijdkrachtcn en hunne bet.v.w>e 0 Nieuws uit België. ANTWERPEN. DE BOM'S PAPj'EREN BiOMMEN. Aan de Nieuwc Rotterdamsche Courant hiebiben wij te gceier trora'w het citaat ont-k-eind betreîfende het bombardement van A'nhverpea, dat zoo het heette, getrokken W'3,s nit het Nieuwsblad van Antwe.peu. Het R'jtyeadammier blad schijft hierover: Vej'betering. In oins Ochtendiblad van 2 de-'zfiir, is, als orf.eelnd aan het Nieuiwsblad van Antweirîfcn. nog œa en ander medegedee'idi o\ier den- jongsten vliegeraanval op Antwer-jein. Het bericht was ons door een oorres-pondent toegezonden. Deae heeft zich blijk-baar viergist 'in den naam van het Kad, waïa.r-vCt hij zijn mediedee-ing geput heeft, vvant dij buiStuurder vanihet Nieuwsblad van Ant-"\ver|pien bericht ons, dait do mededeieling niet in zijn blad gestaan heeft. Ter verklaving dient aangemeikt, dat De Boni, coiriiespondent is van de N. R. Ct. Het effect van zijn eerste berioht heeft hij hon'flieawd "door de c pue van zijin buurman lOngevraagd en onder een verkeoràen jaaam ■of1 le disschen. Fr&ai© praktijken van een \\ oiijd be onrnauist, want De Borna (Mane) is een~be,amibte/van de stad Antwerpan en geen îrercepsjaurnalist. Hij is tio'uwens nooit lid van de broeder-sc!.a;ï der Belgische pers, geweei t. De D'nitschei's, die hij zoo- trouvv als eea bond dient, znlClen hem weJdra eans uit de kcci laten ïoc|piein om «en pi'.ezierreisje naar Hofiamd te laten makeln en L'en Haag en Sehe-veriingein te bezoeken. Dit is een belooning die aan de aetivisten is wegge'egd als. zij het YerdiypJein'. Wanneer het ij'zeren kruis V ÏJOE, TJOE, TJiOE. — In den laats'jeln tijd legdiei ir.cn in België de igrootsle beilaing^tel 1 ing aan den dag voor het lievelingsdier van Sint Afttoon e,n van Monsejjet, die Tjce, tjoe, tjce, — Avejke gaein Chir.ees is — m .n cher ange, mijn lieve engel heeft geheeten. Arm en rijik Yieki-otteîden het dierbaar zwijntje. Ook in de sieden wead het door die beste biargers. ge-sti*e]d en gelielkaosd. Nog een besije en het fioonde in biet salon, in een ze'.el Louis XV. De bevoîking was ten voile bewust van de waaide, van Tjce, tjoe, tjoe, want cens die hhre engel in de bui;p hoefde men geen hongersnood te vrcteizen. Die builengewotne belangstcîiing en sym)pathie vcw Tj .e, tjoe tjoei, wekie de argwaan otp van de Duit-scheis, doch ae lieîen doen. Wanraeer du ledderlijke oo^gen van Tjoei tjce tjie verdwe-■ rnew. aehteir eein laag vet, zei de Pruis: Nu is i de tijd gekomén, da.t wij miogieia lik'.ebaa d ;n, ; wij die meer dan een andere natie van het vacken houden, uit atavisme en uit gtdzig-heâd. ,,Von Faîkenhauson'", die veel van Fia,ak'furter worsten en zuurkoal houdt, nam daarop1 een besluit. Hij dekie'eerde: „Niemaind mag een varfcein s'achten zonder aangi^e, wteilke Dinsdags moet geschieden. Een w^ek daarna kan een slaohtfcewijs ge-haald worden. Van lei'Jk gos'acht varken mag niisn 15 K.G. peu- porscoa houdién. De rest moet tegen be'.aang wo.den ingeleverd. Voor het. reiuzielvet wordt 4 à 6 fr. pier K.G. ver-gccd naar de zwaarfe van h©i va:kcn." E.i von Falkenbaueen Jachte in z „n vuist en m^ide: „Be B-olgen hebbon het varken gemest. dat wij ziuken e;en. Zoo giag het ook in tijd van vrede " D,oor de barde ondervieding geeerd, ziul-îeti du Belgen ma den ooi;tLog hian eigen varken s'achten en opeien en de graatmagere Dviit-schers zullen er op mobe:i gtaan watertan-den Geen handel meer met een vodk, dat CïMs Le', zwijnstaartje laat. DE DU1T£ CHERS IN BELGIE. — Zooafe we, reeds melddein, moeslien onze îaindgeaoo-fcn hunne wolfen matrassen en hoofdfcussens aan dén overweldiger afstaari. Men Vuldie thans mitrassen met fcaf, stroo enz. Thans hebbten d© Duitscbers een verordening udtge-vaardigd, waarbij liât vervoer zonider too-1 al ing van stroo en booi van om het evon welke soort — ook in gepersten of in gesiie-den toestand (gekap't stroo, enz.) — ver-boden is. ning willen opvoerën lot de gewenschtel volkomenheid. Zoo een -militaire mxcht wordt ecibter . niet geïmproviseerd, voioral niot door kleiSiie' staten. Het Holl.mdsch loger zou ons alleen kunnen hejpen bebben, indien het en wij elk over een flnik gedrild en ge-organiseerd léger van 500.000 m an hadden bescliikt met overvloeid van fcanon-nen en munitie en vliogers. Wan'schijn-lijk zouden de Duitsch&rs Frankrijk langs do Vogezen, de Ardennen en de Jura hebiben aangelast en Bet'gië zou versohopind zijn geblfeven. Gedajie zaken hebiben gee;n keer. iWij zullon echter verder ziea dan ons ineus lang is. Politieke myopie is niûtorst gevaarlij'k. Wij, Belgen, moeten ons diep inprsnten de waxrbeid, dat ons land in het Nocrden een sterk Nederland behoeft cm omge'keerd. Wij hebben elkander daarvoor in den wieg niet te l'oiopen, no.ch ons te bemoeien mieft wederzijdsche bin-nenlandsclie laahgelegenheden. Op velerlei gebied zooals in koloniale. finantïeelé, han-dels, 1 itéra ire en kunstz.iken, kunnen Neder-landers en Belgen malkander van dienst zijn en aldus zullon de betrekkingen hartelijk ein duurzaam blijken, de duistei'e mach-ten ten spijt, die er belang bij helib^n ze le vergallen. 1 Léonce du Casiillon EEN M1SLUKTE VLUCIIT. Aan booird van het reliefschip ,,Leo -pold", schipper Sonvers te Antwerpen, vonden de Duitscbe militaoren bij de uii-klaring in het vooronder van den schip-persknecht vijf Belgen, welke zich daar hadden verstopt, om op die manier naar Hollland te vluchten. De knecht en schipper van het schip, alsmedo de vijf Belgen zijn' door de militaires meegenomen. ALLFRZIELEN TE MECHELEN. — *Voor de vierde maal gedurende de en oorlog wer-den met Allerzieien onze gevallen helden plecbtig herdaeht. In dichte drommen begaven de menscihen zich naar de begraatplaateen en besstrooiden de graven onzer dapperOn met bloemejn. In de verschillende kerken werden misisen gezongen, terwijl1 er gelegenheidssermoenen werden gebouden. BRABANT. MAX1ÎÎUMPRUZEN. — T t nadfâr h rlcht zijn de volremde maxima p y! en vast^esield pieu- 100 kiïogr. Voor tarwe uit stapeîp'a-ats of m den ge-tewird 73.21 fr.; vcor rogge. idem 37 2 > fr.; vnor niasteluin, id. 45.07 fr.; voor ongeipede syielt, id, 39.29 fr.; vcor zeme'en, id., 21.50 franc. Voor tarwerneiel aan bakkers of vei'brui-kiens gtleiverd, 80.91 fr.; voflr regeem e'. id. 43.84 fr., voor masteSiuinmie&l, id., 51.90 fr. Vcor tarwebrood aa,n TOi'bruibers ge'everd, 0.68 fr. Deae hoogste pirijzen zijh op 5 dezor van kiecht geworden. STAATSMjNISTE 1 WOE TE HERSTELD. Guaf Woieste is thans vokomen van zijn eingeval hersteld. Reeds hieeift hij1 zijne gewone beççigh'édien hemomen. Bij ^j'ne verschijining in het Juslitiepaileis werd bij van aile kan-ten grluk gewenscht. OOST-VLÂANDEREN. BEDROG OP GROOTE SCHAAL. — De correctioneele rechtbank van Gent boudt zich thans bezig met een onderzoek in eene zaak van levering van cacao aan het voedingscomi-teit van Gent. Een handelaar van Meirelbeke en een van Gent zijn er in betrokken. Zij worden beschuldigd 12.000 kilo als cacao ge-leverd a&n zeer hoogen prijs, terwijl het slechts een waardelooa product was. OPEISCHINGEN. — Aile stuks appelen en peren zijn aangeslagen. De vruchten moe-ten afgeleverd worden aan de fabrieken voor het maken van confituren, die nadien ter be-schikking van de bevolking zal gesteld worden. Aile moerasboonen en peeën zijn insge-lijks aangeslagen. WEST-VUANQEREN. EEN OORLOGSTOONEEL. — In de om-sfekm van Caeskerke, tegenover Dixmuiden kwaiïi'ïn Duitscbe projectiefen een schuil-pCisats der O'nzen te verne igen. Een hrfk béton kwarn op een infan e ist terecht,, wiens beenen er door veipete d werdon. Het was oi miOigeajk 'den onge'1 kkige te bevtijden, hij moest 1er pi'aatse geoipereterd worden. Peu- teïefcon werd een dok'er cimboden; dr. Titz kwam, verge etld dro^- een ve p. eger ea we'Idra gevolgd door di\ Bastin, dea îegi-Pk'Ltsdokler. Zij haaslten zich na ; r de ver-bindingsloopgiaaf, waar dr. Jîastin do jr Bien vijandftl'ijk projeotiel op slag gedo'od woidt Dr. Titz o'nsla'.eert zijn dood ea haast zich vervolgens naar den verp: et e den man, wien hij beide beèken afzet, waarna de oingeluk-kige werd weggeveerd. LUIK. DE RAMP VAN ODEUR. — Voor de slachtolfers der spoorwegramp van Odeur werd door de verschillende instellingen van Luik de sona van 20 000 jrank rondgehaalld. Feest van den Koning der Belgen. BELGISCH COMITEIT VAN SCHEYE-NINGEN.Het Belgisch Comiieit van Scheveningen zal den 17 Noveimber te 21,/2 u,ur in den Piincesso Schouwburg te Dea Haag het feeet van den Koning pïechtig vi en. Na een toiespiraak in de beide landsialen door volksver'egenwoord ger Arthur Buysse, zal door de treep van den heer Max Péraï het stuk „S©rvir" van Henri Lavedao, opjerceid wiowSen met de medewerking van mevr. Juha Cuypers. Tijdeins de pauz© zal mevr. Blanche Derval eionigu vaderlandsche gedichten vootdragen; De harmonie der geintemeeidan van Sche-vc-ningein zàl het feest cpuiisteren. De kden der Belgische oomiteiten van Den Haag en Schevemingen zijn uitgencioidi|g|d. Go-nummejde plaa.ts'en mits bijbeta'ang van 50 en 25 cents z.gn te veukrijgen in het café Seirupost te Scheveningen vanaf Zondag 11 X. .embeir tusschen 11 en 12y2 uur en tua-schen 5 en G1/} uur. De Bélgea, niet ledfein dezer comiteiten, kunnen zich insge!ijks a'daar wenden om het feost bij (e; woinen. H. MIS EN TE DEUM TE ROTTERDAM.Zatardag 15 November zal te 10 ure in i'e kerk Westzoedijk te Rotterdam een plechtige mis gevolgd door Te Deum g», z ngen worden doo>- 'l^n Z.E. Heer }>,u. ter Tinmierman. Bijzondere telégrammen. DE KRACHTSINSPANNING DER OYERWELDIGDE LANDEN. LyON, 9 Nov. Onder voorzit erschap van Léon Bourgeois, minister van staat, $n in tegenwoordigheid van \ eanit&cli, gevfiligachtigd minister van Servië, als vërtegenwooirdiger van de door Duitschland overweldigde mogendheden, heeft hetJ onderateuningseomifca voor Frankrijk ea de geallieerden een plechtige bijeenkomst gebouden in het groote Amphitheater van ae Sorbonne. Deon Bourgeois heeft er in de eerste plaats op gewezen, hoe groot de sehuld is, die gaheel EYankrijk heeft aangegaan ten opzichte van hen die zich oruder het D^tsche juk liebben moeten buigen, veirvolgjens heeft hij, gezegd dat geen vrede kan worden gesloten zoolang de vijiand voor de door hem begave misi-daden niet gestrait is. Hij heeft zijn rede met de volgende woorden besloten. Ik behoor tôt degenen, die reeds. twintig jaar geleden moeitehel> ben. gedaan om in de Haagsche convenue de stioht'.ng van den grooten volke-renbond te belichamen, een denkbeeld, dat président Wilson sindsdien met zijln groot' gezag heeft ondersteund als het einddoel^ vvaarnaar de beschaafde wereld moet stre-' ven. Ook hab ik nooit opgehouden hèt mijne te doen om het bereiken van dat doel te bespoedigen. Wit men echter diea volkerenbond niet enkel schijn, maar wetrkelijkheid doen zijn, dan mag hij niet worden opgebouwd op den grondsjiag van de groctste uriisdaad, die ooit tegen het menschelijk gealacht begaan as. Vesnitsch brâcht daarna het tragische oogenblik van de overweldiging en de' bezetting. vau zijn vaderland door déni vijand in herinnering. Vervolgens werdi door verschillende personen, die dea inval in Frankrijk hadden meegemaakj het woord gevperd. Ten slotte begroelte de heer Voilmotal de Servkche bondgenooten uit naam vanj de bevolking' van Elzas Lotharmgen er op wijzende, dat cens de dag zal komen, waarop de driekleur, die thans zoowel in de overweldigde landen als in Elzas-Lotharingen verborgen wordt gehouden in aile heroverde en dan voor goed be-vrijde streken zal worden ontplooid. Legerberichten der Geallieerden. De anarchisten meester van Petrograd, Lfnin meester van de hoofdstad. — Ministers gevangen genomen. — Kerenski op de vlucht. — De Soviet wil den vrede. — De strijd in Italie- —1 Fransch succès in den Elzas. — De Poolsche kwestie. ÛETOESTAMÛ Moeten wij treuren of ona verheugen, omdat Lenin, de Duitsche haaadlangetr, met zijtoe anarchisten Kerenski en zijne regeering heeit afgezet V ÎN'och een noch ander. Dat de keizers, die bij Gode, ge-nade over Duitschland eir Oostenrijk geen trouwer bondgenooten hebben dan de re-volutionnairen vulgo-anaa:ohisten bewij -zen het geval Vigo-Almereyda in Frankrijk, het débâcle in Italie en last not least de U'iomf van Lenin in het onge lukkig Rusland. Wat het geld al doet wanneer het kwistig wordt rondgestrooid. . Nog zijn de berichten te sch&arscli en te onvolledig om met kennis van zaken de nieuwe revoiutie in Rusland te bieootr-deelen. Toch kunnen wij zeggen, dat zii van korten duur zal wezen, aangezien de maxinmiisten, die haar verweMen, de minderheid van het volk uitmaken, niet door het leger, hoe gedesorganiseerd ook, worden gesteund, de kozakken tegen zich hebben, met de antirevolutionnaire ele-menten zullen moeten afrekenen en nie! den minsten steun hebben bij de gcail'i eerden, die ook ©en woord te zeggien heibben in Rusdand De gansche warboel is jerug te Dren-gaa tat overhaasting waarmede de re-volutiemakers van Maart te werk gin-gen door den wagen voor de paarden te spannen. Een revolutie die de nia eh t in handen van de burgerij kan liabben ge speeld, een burgerij die zou gesteund hebben op de demaoratiê en voorail op de boeran, zou waarschjinlijk de meeilijk-heden de boven ziin gekomen. Men heeft het niet gewild. Men heeîl droomsrs realitei.ten wr'en laten verwe -zenlijken; men in uiterst slap en zwajk geweest omdat men niet wist waarin n'ocli waaruit de straffe hand heeft ontbrokan omdat men wilde verzoenen wat niet mo-gelijk is wanneer er anarchie den staat bedreigt en tôt in zijn'e grondvesten doet schucMen en patatras Duitschland kon zijn Lenin uitspelen en Kerenski die te vc-el de politiek van praten zijn geen o^rden heelt geprakti&eerd, het lot van den tsaar doen onder gaan. Lenin zal naar aile waarschijnpjkheid nog veel korteren tijd regeeren. Wij gelooven niet dat Lenin den vrede zal kunnen sluiten met Duitschland, omdat het een niet steiekhoudonde vrede zou wezen. Wij geloovein nog minder dat hij met den Soviet eenigen invlioed op de gealilieerden in de richting van den vrede zou kunnen doen gevoelen. En al zouden er troepen van het Noordelijk leger naar Petrograd zijh ge trokken om Lenfe te helpen, hun in-vloed zal wel tegengewerkt worden door de Kozakken. Bovendien waren voor de-ze revoliutie dringiend® brieyen' uit het leger aa» Kerenski gestuurd om hem te smeei.cen gedaan te rr^akeu mot de anarchie van liet maximalisme. Doch Kerens-ki is advocaat en advocaten kunnen de beste eigenschappetn bezitten, maar door-gaans schrikken zij voor de daad en voor een iîzervast optreden. Wij moeten ons niet verontrusten. Pe-tersburg — de stad heeft haren Duit-cclien naam eitnas, herkiegen — is Rusland niet. Wij z-ija overtuigd, dat een krachtige reactic L«nin ea zijn Duiteche ben de zal verjageiv Wij hooren rond ons- zeggen: Waar-om geen vrede gemaakt op den i*ug vad Riioland ? Het is Duitschland vurigste verlangen. Het zou de kortzicihtigste en gievaaiv1 lijkste zet ziin in dezen oorlog Wij moeten verder zien dan onze neus lanrf is door Duitschland zoo te versterkeû dat het overwinnaar van dezen oorlog' : kan woxden. Het Woord is aan de kozakken. x Vaa het Westsîijk: front. Het Engelsche iegerbericht. LONDEN, 8 Nov. (R-euter). Olflcieol avondbericht : Hedeiuniddag hebbein detroef<~ pen uit Oost-Yoricshire benoorden Fresooy, eieu geslaagden overval gedaan, waarbij 21 man gevangen werden genomen en eca; machinegeweer werd buitgemaakt. De vij-andelijke bezetting werd door ons machine^ gew'eervuur bestookt, toen zij poogden oni( uan ons spervuur te ontfcomen. Wij berokkeïti den haar talrijke verliezen. Tiidens defaovet-. val poogden de vijandelijlke ondersteuning^ troepen vO'Ort te dringen, doch zij wemdes^ door ons machinegewieenmur aangetast ea leden eveneens zware verliezen. Op het slagfront toonde het vîjandelijikf geschut zich levendig in de nabijheid vaiai Passchendaele. Het Fransche Iegerbericht. PARUS, 8 Nov. (Reuter). Officieel' avondU biericht. Levendige geschutweikzaamheid op; het gehe.ele front benoorden de Aisne, in het vak ton Zuiden van Corbeny, en in den bov©n-Elzas, in de sireek v,am( Seçpois. Op het overige front niets biji zonders. In dan nacht van 6 op 7 Novembre hebbien de Fransche bombardementselska^ ders 2300 K.G. onfpMbare sbofiien ge* worpen op de stations van Thorout, Cor-temarok, Roesselaere en Lie h ter vol de. Aile doelpunten werden getroffen. l'ARIJS, 8 Nov. (Havas.) In den loop vao den r.acht heblbiein de Franschen twe» aan> vallen gedaan, de eene. op de Diuitsche ioap< giavwii, ten noordwesten van Reims, de an-djeire in AVoëvre tien oos en van Mouvilly. Zij ^ inabbwn gevangenen binnengebrac'nt. In den Boven-Elzas wordt bevestigd, dat de Fran-s(di© aanval op de Duitsche steùlingen 'bij Schoncholz den teiganstander zware verliei-zen bezorgd heert, het aantal gevangenen dat du Franschèn gemaakt hebben, bedraagfc tb.&ns 120, waarvan 2 officieren, bovendiea1 is bèlangriji oorlogsmaLeriaai in handen de»; Ff .anse lien .gevalien. Van de îest van het front valt niets te mialdem. Van bet ZsMslijk front- Het Italiaansche Iegerbericht. ROME, 8 November. (Stefani). Officieel1! In den loop van den dag van gisiierejjl heeft het terugnemen van onze lihie voiort. gednuid. De omvangrijike beweging kon zich! ongehinderd voitrekken. De dekkingstroepea' hebben door tali van moe'àig doorstane ge-vechten tusschen de hoogten van Vittorio ea .het punt, Wvaar de Monticano in d© Livenzai vloeit den opmarsch der tegenstanders ver-traagd.Onze vliegers hebiben, den hardnefckigeat tegenstand der vijiandel'ijke fnuikend, de bom;-bardementen op vij indeîijke troepen aan d» Tagliaiaenlo hernionwd. Vijf vijandeliiil* toe-stellen zijn gevelcL

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Belgisch dagblad gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in 's-Gravenhage von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume