Belgisch dagblad

1175 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 15 August. Belgisch dagblad. Konsultiert 19 April 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/rf5k932778/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Jaargan^ CDNDERDACî 15 ATJCUXSTUS-TOisr _L^ orsaï ABONS EALENTEI Per 3 maanden voor Neder } 2.50 franco per post. I jxtunmers. Voor ÎJederlando i toor Buitenland 7l/j cent. Den Haag, Prinsegracht Telefoon Red. en Admin. ' BELGISCH DAGBLAD Iferschijsaendi te 's-Grawénisagei elkecs irerkdag te 12 ure mideiag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. | ' H ADYERIENT'Iï'i Van 1—5 regels f 1.— ; elke regel meer f 0.1B; Réclamé»' 1—5 regels f 2.— ; elke regej meer f 0.80. London : Dixon Jlouse Llojdt Avenue E C. "Pai-iis- 7 STfnne d'Antin 1 j Politielie snîppers. f. EEN HERINNERiNG. Hole dikwijls beeft nnan hiep onzen laiiiid-jPBioot - F. Vain. <~ uweilapTt aieib g©waar-sclta.- d (B'ge •> zjftt,. .érlull^u iiw hpt afcti-[• visni'j. I !i zijijie tweeslachtiga pioliidietk1, die meer, pu meer .aktivistisçb is gow^rdea -«lert zijn lauddag van 4 Maart, zijn miemioranduim aan Êugplsad ©a zijn© \v„igering puni de veroor-jà';„ 1ing"vaia c'e aktivisLn door do Belgisah© I t'I'Sitnie1' t?Ied< n t© Sainte Adivsse goed te keurd. . - ik.i late'l.e bai, volg^ada io hei'inneren. -.1 ui Op vè-vscJigûing van ,,Vftj- België" had vél-ek Bejlg, i .àôningaat van onden datum, leeia, zijui stbipiperen afgekaurd. Sleehts (3sî I«r,lwliviging Zftlf een Vlaaaisch manifest I ait lw loùk<!U had hij Yan C'auvvelaer., ear toe gcÎMiicâit Vlaamsch manLèst van 1915 luil te> geveu. lia', is waair dat C. Huysraaas ' îsij'Jc.rz.ijtds epa amlor miàded gebruikt had osr, ' hem te iorceèïen het laing bclo'ofd en la g gejrageo manifest te piublœexen. Toen. iroods "tfceJi hdt dat beit Kamierlid voor A i Iwerpen g en luist gevoekl© oim; de kabels, ici:? hiej.n nog' .aan zek:;re la ter aktivist ge-ivfcrdên flaimin.ganlc|i knoop-ie.i, mot d!et bijl idcor te liakkef.i. Dit italr, e.i en die gebeim-,<! ptgfcfj had bij velen zL.cere venmqedens gL-e'ct -dio la toi' bjoken geweitigd té wo-zen.Dit anamifost, waarin zoo koeltjes ov©r ci zen bondgeaoot Fipankrijik werl gc p:dlcQi), 1 _ i> h un al te vag eon pu lest du. bout» do.s Jù i',?S. Tôf&iri ,,Ynj Be'g'iS ' zou gestiebt word a, dreng mini-loi- Poul lefï bij d'en Bejlg wn, . .wnaatan hooges* spirHak is, en nu-bîicist, >oim a: aajn pij^d^ te wg(ïk©n. Die scLrijvieir weigiei'do, zciggemdo dat hij geoa iresrtrtifiwisa had in de pcqtiiejk vaa tteto lir. V. j rauwfâlaeirt. De minisfcer, d-i© taen nut deze good bavijénd was; bleek ami die -weigering , li, isnoiagd. Hclt Belgiseh D'agbiad zou ecin 3 fciaar maandoa lofer verschijnen <wn esn lou-*t-ie Beilgisohe. raderlaadsche pioi'Jitiek .van | )fi- ndracht te votTein. Die Belg waan-an hoo- j géi spiraak is, zou er radact^ur vain worden. ( .Tc-'^n werd aitgezk'ft ami ditter verhindiôren, j Z'Mfs al œioè^t lïet bJad door da. veirwijdering ^ v.a'n dton Bedacjerar, e.ea spciaJistisch or gain j wo'rdiein. Men zôcht- het mîddel- «m dian ' Ï^LilC aiajïiC--Ë'inirïalliÙJlil +/« aiunûln ' A toji jî aQir .3, iiij haar o|> dis tawSen haï!, lieit hij ^ich met , in hieit rninsfe iaSmideirir^a en bleef in Hol- J la'nd. Het is 'echter die fdut van diein heer . lYan Cauwiedaieirt niet dat hij thans bijaa ^ Iflri© jaar hieit Belgiseh Dagblad opstefilfc. ( Het. zou wat sehooins geiweispt zijn, is 't £ Ifti-et, da.t ie|m s'.irij iond B^.gisah palxiot, die ^ art zijn geftin lût hel bezette land was . gevlucht om ie|ein dftigende gevangenschap j |e<n deportatie te orttgaan, daor Belgische i (antcirii0i!ie(n naar e3n ander yèeeniid land :zot giebainniefii gewaést zijn omidat hiji heit j j.feleictoiralismiei" van zelkere heeren kon hin- ^ ^fereia en miat dr. Tenvagne samenging. Gelufckigljk bestaat er geen ancien régime , »8t z^'a letliree de cachet en zijine Bastilde. ' Na dea oorlog velrtelltetn wei dit avoniuur , imrt 'oog Veto andeine- Een journalist neemt j iffiimeirs dagelk vête notas. II. DE FATALE TOENADER1NG Dat de bijaa Yieaibannen Belg heldéren , tij.k oip de zaken had hebbsin <i«ze drie ver- j !' opern jai'en bewezen. Thaws lezen we in j /d? paiaged',maans;.ei.e .Toorts" van 10 Aug. , lEya pleidooi vocaf Van Cauwelaert iegen het ,.Belgiseh Dagblad ', door dén ^estuurder hieit QeÉitraal Vlaaimsch persbnrcniu van c'ieia Raad va^ Viaaùdieien. Do verdediger ex. oîficio is. zelo'eire Hugo van den Bro$ck. ,,La Libre .Belgique beeteeus gesebreven, dat , ce mati ©erst éein pater was, die zijn kap jeverde haag wierpea bij Theimis aangescihre-v^a zou zijn vocr leiten dia mj^t de zedelijk-lieid in v^rliand staan. Die emdnente advo-caat van lue'Ulvamieirlid van Aiii«erpan eàn-di^t zijn p!eitiie»Ie als voilgt: Dw saimenwerking (met Van Cauwslaei't) komt misschien niet zoo spoiedis; als; de cpwxhte Vlaam'ch.'e;in len haar wenscheftt; (loch ze zàl, zie moet œrns kornen. En daarom mogen wij de verantwoordiojijik:-J <?:d 11 .et cip ons n'eauen, om het oogenblik '-l-'r saimenwerkinig ook maar csn minuit t.' v^rdagen." /'i^a v^rgelijfce jiu die regels mèt de ho.u-iliiig van lièt Kaimeflid van Anhverpen, dat kalsatajrrig weigert de akiàvistera. te veroor-«aefea en cveneens zwîjgt over, het lot van ''i® hochschule, waar meer dain eea van zijn )l; 4e vr eoden thans doctefict. Men' overwe-ig« ook w.aarom hij fen zijn kompaan Vandiei-V l'le - gewe.igerd bebben de miotie van de t"-igisdiie padenuîntsiteden in Havre goed ■ t kouren, oundat zij d© onbeiwimpelde ver-ocirdierting v'am, do aktivisfen inhielld : gKeP ook heaû den steun van de «stivisten il od.Lg. Eteins viejrklaarde de groot-Nederlandsche-ai liuisohla, gei'dschiebS'r Van d© Ylaamiscir Stem — 2e niât verbeierde , uitgave : „Yaj Van Cauwelaqrt is zoo ver geraakt dat h bijtna hij ions is." Hier wordt onze vei blinde laudgenoot gewaarschuwd ea jiog gc waarsclmvvd. Zoowel c.e gehee'jie als d !i-,!ve aktivigtaa zoeken elkander. Xhan (oci.tn de wegan papçdlieiaL Het is bouter takliek, maar eans on,taioei)ea die mernsebe iiiialkaar, sluiten zieb bij ePJkander aan oc Dnitsclie piolitiiept- van otwist on tweiedra.c.1] Lu B. Igië nâ d'en vrede voort ta zeïten. Zu Kin de Belgein dit gevaaïljk spielletje diildgn III. DEN BAL TERUG. bt.ut gieeprofcan is lxalf gevoebten, -chiji: te lieiuze van be!t Laatsio Nienws, pardii „Yrr. Bieûgië" te1 zijin. Zioo looeLeat het on herieht uit Havre dat de Beilgiscbe parb inWitsleden in Havre bat- Vain Cauwalaer! memoïianduni aan da Engelsclna regeeria heblîeb. afgekeuird. En Het Laatsle i\i©u\v. j axilotn „Vrij België" zegt dat hel voldoond is dat bet Belgiseh Diagblad iecs mialidt opd.i iiiaiïjand het geiioove. Laat ons de scboi durs opbilein bij die ni'enwe ldnderachtis heid ieia herinnerein dat zij neergescbrevei. weird' door iemand die wtetens ea wi.leiis ii dta „Ni|eiuwe RO'ttcid,am,mea''' bel bestaan vas dat mieirmotrandum h'epft ^geloocheriid. IV. EEN OUDE KENNIS i;».j ,/fooirts" maakt het deza lage landei be'kejud, -dat Adeifoms Mënderickx, Ka-marli, ,roor Antwerpiein, zijn vriend Hauvelnvanj .pvGlgt als gevoSlmacbtigdief van deia Raai ■an Vlaandei'ieia vooa' de justitie. De vol'ke en \errie.mfcn tevems, dat Iiouvelmans dco iekla zijn ointslag nanr. 1s dit de oatsluie ing ' van jjtet D'uitsehia geiofa dat ons ei i'o Belgein zoevele slapelooize nacbter «acbt? \Velka arts zal de ziek'.e verldaren. ' Die „Toorts" is diq verklarLng zijne ]ez>en leirscbuldigd. Adielfo'ns Ilendsriokx is thi igbt mian in the right pilaçei. Hij is ea ;ie!aie. in de miagistratuur braebt hij h© ot bijgevojagd ' kanloiniechteir aan cte tri-)uual des canailles, zoo men in B^lgii tine-ieirbiedig ©gn politiereObtbank heat. Daa: iij leen te pihieinomenaal advoaaiat was om ziol a g©waai-digen van die bali® te leven, ver ioos hij liev^r vertaler aan de Kamieir ti TOidein, dank aan ean bijlang niet. n<>t'J» jesctoàwa voor dien ni0uwon vertaaldiens beor Kaimieir. M.6 conourieateiu namen etr dee iiairi, waStronder Heiaderidcx (Adelfons) D! '1er vijf ©erstea wariein geene vrienden vai b toenmalige rageering en oader vaorwend *el dat d© welriaaa niet voldiaden, werd d vedstrijd verbrofaaii. E©n tweade weird in ;eiric,ht om Adelfons tei kunnan beaoemen Mt gie'schiedd©. • Adelfons .was de besohej ntaling van wijlen Coremans. Iloeivvellj b inibtenaar was, moebt de jonge Eliacin zic! net strijiljende poli'ieik bezighouden, t0eg< :ioegd Kaimeriid wordan, tôt hij t©n 3tott n'oebt zetie.ea inet als in den gemeenteraa rau Antwerpen, waar zijn roi even b©seliie: len was als in d© Kamieir en waar bij nie rans Liao Augustej'ns vox cla.mans in diesert )leef. Xaan Van €auw©!!aert gekozen wa<; Mmk Adelfons in den n.et. Hij andeffsebefidd :icb echt©r door de nanige katholisk -t vozea die tegen de niiliiitaiiTe wet van (91 il/eimde. Ganseh zijn figuur beliohaamde tac îet niemand gèdwongen soîdaat dat B©lgi n d'an afgrond h.eeft gestort. Laat ans d iic<#it vergeten. Gedurende den 6odog btee fidej[o;ns vordaeht. Het was zicbtabar dat hij acbt©r het gcx lijimt.j'3 van h©t aktivisme eien bijllange nii moede spelîatjia bedreef. Vaoc enfcele maande aa.m bij uit da banden van Von Falkenhause sert zetel van raadshesr bij den V'ilajsun 5cheia Mijnenraad aan voor 6030 fr) 's jaar Fhains zal hij, Adelfons, «en Viaamsch a1 livistischie magisliratuur in de plaat^ van r. Belgiseh© in het Vlaaimeche land meete ic.i.m beTToemen. Aile diraga vruchten va ila baîi© zullen daar».oor diemen — ten wai do Duitschiers lieveir z alf de duitaa lie te orstrijken door hunna asse;soren en dokt Kia. Het is geîijk, we zoudea toeb w©l e<e cseuït willejn getvan om dien kleinen loge iionden groot zegelbewaardeir in unifonmva miiîister ta zien nnat dian degen aan de z cie steak op d©a kop en dan witlen gil< z. ndier biiejrpCekkcia. Om te ©indigen e©n staaltje van de ri dwriijkbeid van c'e.i niciuw©n gev^olmiachti d'en ministeir. Xcen de ouda Coremans don financi©ele .onvoQa'zichtigbaden gedwongeï zou woirden als Kaimeriid van Antwerpf af t« teadeu, was Adelfons, dia ailes, aa djjan politiicus "ddankliej, de ©eirste om zi wieldoieiner te y©rloocbienen en heini1 de s tan vain dieja ©zel ta geven. Ziedaaif d©a m©asobl Niet. neitjes, Léonce du Castillon. Het kamp te Harderwijk. cea be.spirielkin.g, welke dezer dagen 'i» le^0:udein tusschen den Belgiscben lui-l'aant-geineïaal E. Dpssin en eenige geïn-[ < • l0®cirde(a^Tiit Hardeirwijk,"' naar .aanleiding •T1 nwg'elijfee conoantratia van de internee-*' '.skampen, h©;»(t de generaal verklaard, dprii»!1^90,- tie ^"'nokkein regeeringein: on-î1®011 wordeln gevoerd over liet llî' wi Hollandsch» intetoeering van n.. :, , f' OU5lsta licbtingen van h©t Bel-zou il, ?xlr' WeJk circa 18.000 maa ri • nôl ' lxl, ®at bespïekingm dienaanga,iiir j r l wordajn. weird bevestied doOr den ♦ directeur van bet Office Belge, dr. M Te wagima. Of dez© Beilg©n naar de geallieerde la. dv'n oveirgebracht zull©n' warden of dat : vï'ijhieid in oins land zullen geini©tein' is n< niet bekend. Evjeinmin of d© oveirigtei 12.000 Belgen één kamp vereeinigd of ov^r de vefôGbillen'i inteir^eeringsgroepeW verdeeld zouden wo den. Tôt hier D« Tel. Van goed ingelichte zyde werd onu gister< gezegd dat het Kamp te Harderwiik niet z afgeschaft worden. O sancta simplicitas! 'Het parallélisme tusseben Vrij Belgjijë i- en de Duitsebe bllaadjes van het beeette a land komt wefcelijks in h©t licht. Een nieuw i kapitted! is bet yolgeinide: Die bîaadjes van ij. de Politiscbo abteilung hadden ap bevel gedrukt dat ©en .geheim blaadje: „DeVlaaTn-su scbe Leeuiw", orgfl.an d'er passieivc e VI a lui,ni g.en in het bgzette gebied, mat s ver aoklin g de politiek van het „Bel. a giiscb Dagblad" afkeurdan. Triornfantelij'k als a de zi.veren Vloot van Spanje. neemt ,.Vrij Bal-a gië" die gakbeid over ein rliegt. ©ens te t meer in de kaaTs. i. Zoo mdin aïs wij hesft Het Bostje „De ? Vliaamsche Leeuw" gelezein > Ev^nmin kan bat instaan dat bedoeâd blaadje bat orgaan is der piassjév© Ylamingen. Als de- Duitscbers dit weten, is bet maar een kiaderspçi1 voor 11 hunne polditi» om de rédacteurs achter stqi 3 en grondai te zetten, zooals zij d0den met s de schrijvers van de bewonlcrensw.iajdige 3 persmuskiet „La Libre Belgique". Daar de S pol'izei die ,Vlaamsohe Le. uw" met rust laat, mogen wij aannemen :dat die leeuw ® sleehts-een Doiiiscbe poadel zond^r staart is. * Wie de lislige peremath. den onz^r vijf anden kent, weet dat zij i,n -s'taat zijn ao'jc zoogenaaœde geheime b.aadjcs uit ta gaven 1 «an verwarri.ng te varwelcken en eenvo.uidige|n 1 van liarte a]S de d.d.^ direLteur \ an j,Vrij 1 Beigië" er in te doen loopaa. A ch! w.aarom is het Host, '1 niet liever in zijla vogL\koioi gebleven Jjij zijne papega.aien, i kmp.pairs en witte miuizcn? Wiarempal'l we l zag'ein het liever als ansebi. làigen rneezen-, > vanger dan ails polamisit, p .iitious ,.Ylaiun-1 sclie baojidma.n" en pacifiai, die eens zei: - lk ©n YVilsanI Het daet n>ns oditer gen lO'gçn te mogen aanstippen dat, tegendver een hoogst v©r-daciit naamÇdfos prèfest wij de p'iiblieke ver-kliaiiag van aan beutenden tlamingant als de lieer Doms, vaa Aaderiecht, ku.nn.en stel-ï lian. Deze Vlaming had den moed iïiét allaen n d© Vlaamsclie politiek van het „Beigiscih i Dagb>d''' in een pu.bliek débat tegen alsti. t viisitein goad te kauran, maar coik den hootd-rcidactenr te verdedi.gen tgigen de aanvallen > van 'die landverradars en hunne mied^plicbti-r gein. Dit steekt af bij het gedrag van som-i xnigan die ©ene ni03sal-»oeh.vdisoh poJitiefk . te Brasse! volgan in de hoap, dat de Duit ; schers huiiino pefsen en mia,fc£r;©el niet zul- > Mn aanslaan Begrep^n: junior? t que kortgëiedêh'net. JÇia i',';îscaë' g^pî.oeiei 1 van Van Cauwelaert heelt afgekeurd. Diiil j blaid is opgesteld door zijine politieke vrien-t den. Wat de pfJlitiek van het ,-,Belgisôh Dag-j b>d" betrext, zij i.3 u-'-V. ;• 1 g d.iaa van Bel'giscbe regeoring en van "dâ*(999 op 100C Belgan. Zij is helder als glas en om baar te verdedigen, gebruiken wij- ge©n onverstaan ij baie s'tadb'U,iswaorden en geen verrniie©lli-i stijil, waaruiit inemand wijs wordt. J Logenstraffing. [. Een radactouj van ÇLet Vadeiriainê in Den Haag had met Duitsche medewe.r j king Brussai, Anlwerpan en Gent mogen bc ! zoeken, alwaar hij c©n iinterview met kanun ^ nik D'ebaets, vicaris-generaal van het bis. e d'»m had. Volgens dien Hodlander zou dii< g kanimnik zich voor die Duitsche u.mve''sitei' ^ hiabbaa uitgasproken. ® —H e t V o i k van Crcnt (8 Augustus) schrijft ■V „Een intervieuw met vicaris-generaal Du k Baiats is in ©en Nadierlandsch dagblad. ver schenen. Deze verklaart ten stglligs-te tegei r- te spreken wat hem daa.rin toegescbrevei wordt." a AVaarschijnl'ijk zijn de zaoge'zegde veikLa a ringen vain Anseaie omitrent de hocbscbul, i- ©van echt en waar. 3- Balgan <l.oen verstandig geen intervieuw: c- aan „neutraile" journalisten te ve^leieneo. e n Duitsche laster. le De N. R. Ct. van heden drukt zonde n voorbeboud de volgende afschuweiijkheid : > Volgens ean Nauen-bericht schrijft Meure (sic) uitgever (sic) van Le XXe Siècle wooi n deiijk in zijn blad: „een Belgiseh offensie 1- moet in de eerste plaats ten doel hebben, zo il veel Vlamingen als maar mogelijk is om t j', brengen. Er moet naar worden gestreefd, ht it kwantitatieve evenwicht tussehen de rasse te bewerkstelligen en aile elementen te vei i- nietigen, die na den oorlqg verwar ing zoude kunnen stichten." >r Dit bericht is ongetwijfeld een krasse teks i verdraaiing om onder de Vlamingen te stokei n De tegenspraak zal wel niet uitblijven. n Wat gezegd van neutralebladen,die vra&g in teelcens gebruiken wanneer het beriohten zij p die Duitschland onaangenaam zijn en mae plomp wegDuitsehe lasterpraatjes overdrukker Een onderscheiding. HAVRE, 14 Aug. De Belgisfthe reg©i ring heeft, de ord© van Leopold toesreken r- aan Ruy Barboaa, den Braziliaanschen s< uator, bij gelegenheid dat deze 5'0 jaar li a- van bet Braziliaansche parlement is. Ru ae Barbosa was de eerste, die bij het begi >'g van den oorlog in het parlement vo.orste de een niotie van .sympathie met Belgig aa in te nemea. N.R.O. le r Oostenrijkers in België. Onze correspondent aan 'de grens mek dat talryke Opstenrijksche troepen in Belg: m worden aangetroflen op wegnaarFrankrijl »1 De Belgische bevolkiqg ia woedend c Oostenriik. I Legeriiericlifen d@r> Entente. De Duitscliers krirapeo hun front in. De Duitschers ontruimden de streek bij Beaumont-Hamel, Serré, Puisieux-au-Mont en Bucquoy bij Bapaume. — De Franschen veroverden Ribécourt bij Noyon. — De strîjd aan de Vesle. — Het eerste Japansche contingent is in Wladiwostok ontscheept — Italiaansche voordeelen in de -Alpen. — Lichnowsky is uit het Heerenhuis gestooten. — Focn bracht tôt heden 360 000 Duitschers buiten gevecht en veroverde 1200 kanonnen met een Kolossaal materiaaï, ÉJE TOESTAHP De Duitschers hebben onder ' den druk var het tegenoffensief verscheidene dorpen tus. schen het bekende Hebuterne en Bapaume, tusscheiî Albert en Atreoht, ontruimd. Die dorpen zijn nog niet in de handen der En-gels.ben gevallen, doch dit zal komen. De gansche streek veranderen de Duitschers in een woestenij om ze dan te verlaten als in 1917. Zij hoadea zich vastgeklampt aan Noyon en Lassigny die zeer bedreigd zijn, vooral na de be/.etting van Ribécourt, een kanton-hoofdplaats, bezuiden Noyon, door de Franschen.\"*T Çô0£sJ/e$"fojvi/fcj. ° TK^abéc^rt \ \ i \ %J^^Lâigùe:i^ Estrée^ -SSPewisir ^ o 5 M M10"- Lassigny en Nojron dekken de flank. Aile toekfC/^.wiiy-BDrfir.Ao datda Dnifsp.h^rs zuller Péronne—Ham en Tergnier. Péionne ei Chaulne staan in brand- Reuter schat de verliezen der Duit3chers tijdens het contra-offensief van Foch op360.00( ni an en genomen kanonnen op meer dan 1200 De vijaud brecgt in allerijl reservea ei geschut naar het slagveld. De overwonnelin gen aan de Piavre moeten de Duitschers ool bespringen. Aldus verliest Oosienrijk zijn, ' laatste vrienden in Frankrijk. Uit Wladiwostok wordt gemeld dat di ' eerste Japansche contingenten er eindehjl ontscheept zijn. Ook zijn er Engelschen oj j weg om de Tsjecho-Slowakken ter hulp t. ' sneilen. Het was tijd dat de geassocieerden tus sohen kwamen. Men denke nu niet dat aile daarom op wieltjes zal loopen. , Mevrouw JSottsjarova, de vroegere comman i dante van het ;)bataljon van den dood ' heef verklaard, dat behalve de Tsjecho Slowake ook het ontzaggelijke leaer van Duitsche e : Oostenrijksche krijgsgevangenen, die doo i eigen olficieren worden aan gevoerd en goe " uitgerust zijn een belangrijke factor in Ruf 1 land vormt. De geallieerden zouden honderd 1 duizend man troepen noodig hebben om d leger te .verslaan en de rust in Rusland t " herstellen. Indien deze troepen worden g< ' zonden dan zal, volgens mevrouw Bottsjarov zoo goed als geheel Rusland zich bij de Er ' ten'e aansluiten, zoodat het Oostelijk froi weer hersteld zou worden. Duitschland zo dan den oorlog niet kunnen rekken doc voorraden of manschapperi uit Russisch ge bied te trekken. r Teekenend voor den geest in de hoogei sferen van Duitschland is dé uitsluiting va ^ prins Lichnowsky als lid van het Pruisisc j heerenhuis. Duitschland heeït nog niets leerd. Alleen een Jena kan het i edenen doc 0 verstaan. e .t ' 1 Van liet iestelijk triait Het Fransche iegerbsricht. k PARIJS, 14 Auig. (H. N.~ Draadloos). Tu ,r seban de Avre en Oise wederzijidsçlie bedt .? vighedd van bat gesobat. Vooral in de se _ toren van Roye giur Matz, Cionohy-l^PloI Op hat Vasl'etraat bebben vijiandelijke ov< v.allan tôt niiets galeld. Daarentegein he( j. ©an otvervaij der Franiscben op de DuitscJ d liinias in bet g©bied v,an Mœnil-les-Hurli j. hum gavangenan ap'geleveid. De naciht v< d 'Bep avérai el'ders ruisiti®. y n PARUS, 14 Aug. Offieiaed avondbeiricli Vioinuaag hebben d© Franseh©n, tussehen ■ ^ Matz ©il d© Oisa blijiv©nld epruikken, Rit o<jnrt genonien. - 'Den O. van Belval hebbelii afd^aling-de|r Fransoh© infanterie, ha van esn toge aanval die lnoht t© lveibben gie!kregen, cli It de Duitschers v orbeiividJen, zeven offic .ë x©n, o. w. tv.ee. bstaljonsK ;manandaini©n, t i. een'aantal s;-:daten g©> angen lcuawie» neme p Bij RjoV© ©a Lassigny blijift de gescln strijd zieer le\ ©ndig. Het Engeisch& iegerbericht. LOiNDEN, 14 Aug. (Reuter.) Officiel avoiudbeiricbt : Plaafselijlka strijld in dâ buurc . van Pairvill'eïs. Wij scibolen op> en nam©n Yfersoheiden gevangenai. Na de laatste tieirugtr,e|kkende bew'egingeni Serre, Puisieux-au-Mont ©n Bucquoy sinfci de voorst© st©îling©n biji Beaumont-Hamel; in het ' vak van Hébuterne hepft de vijand luimid. Onze patrcelj'es won'n©n, in nauw© aaanraking mlet den vijand, bij diei dorp©n veld ©a miaaktien ©nkele gevangenen. "* LOXDEiN", 14 Aug. (R.iauter.) Haig seint: iWjj hobben vijandelijik© aanvalllien in deirï Di<ik©lbu.scbf;©sto,i-r afgeslageii. In den VieaX Bcirquin-eeetor drongen anzie piatrauill©s vetr^ der vooruit en zij slaagdien er in, deze linie loostelijik van het dorp éa br©ngen. Onze linio is vlak oostalijk van Mèteine|ii ©e'n weinig Vooruitgfescboven. Van het Zuldelijk front. Heî italiaansche Iegerbericht. ROME, 11 Aug. (Draadloos "via Colta-, n>.) Olfieieel. In liet boven Zebmdal, Val-tellina, hebben vijandeiijke detachemenien in den nacht van 12 opi 13 de Itadmanhcb© voorpo^stori; o.p den Payerjock, boogte 3434 en op de Konigfepitze, hoogte 3859, probefii «n aan te valleu. Ze moesten voor bel ' vuur der art llerie cîi geweren, be-nevens sprong van de beek Noce en het begjin vaa het G-cnova-dal, heeft onze artillerie giste-i ran doeitreffande vuurconcesitraities be-l wei'ksteiligd, d':e den vijand ten zeerata • scbaadden. Onder de bescherming van dit i bombardement hebben Italiaansche afdee^ ■ lingen sebittexenie stooten uitgevoprd ea : den den Monte Mantello, boogte 3577, de » Punta San Matheo, hoogte 3684, en den, uitlooper ten Z.O. vap de Cima Zigolon, i hoogte 2668, weton te bezetten, wuarbiji z® c bij elkaar over de honderd geva/agenen> ) maakten atemede eenige macëiinegewerein 3 en ailerlei materiaal beni£ichtigiden. Op de rest van het front hebben onze - batterîjen in vei'schillende deelem der vijc 3 andelij}k.e vei'.biûdingMijnen troepenver - singeai in de war gestuurd en vooxraad - - stàpéls op den linkaroever van de Piave t in brand doen vliegen. 1 In de lucht giiig het bedrijvig, toe. On- a ze vliegtuigen bombardeerdea terdege de r kwartieran, voiorraadschuren eri spoorwog- i inrichtingien van Eu ci ne en Cusino in he| h Val di Sol, Tonale. i ïan île Turkseie froitsn- a Het Etigelsche Iegerbericht. l4 LiONDEN, 14 Ajustas. (Reuter). OffiiH u cieel bericht van 12 dezer. Over een Iront r van 10 mijli over den weg Jera.zalem.Na)< " bl'aes hebb«in wiji met goed gevolg eeai aan« val gadaan. Er werden 200 man gedood, ® 17 Turksche offiicieran' ©n 230 man geM ,n van gen genomen ©n 15 machinegeweren buiitgamaiakt. Vliegtuigen bombardeerden h©t kamp in da buurt van het station Animant in Kaimaeltroepen veroverden het station Moeu dara, ji zniden van Alaan; waarbij 35 man gedood en 120 krijgsgevangenen ge^ - maakt werden. Er zijn 2 kanonnen ver-i overd. De sîrijd in île lucht Bedrijvigheid van Enqelsche vliegera. LONDEN, 14 Aug. (Reuter.) Offi-s" cieel. Het gestadig bombardement van d© bruggen over de Somme en sipoorweg-knooppunten gedurende dag» en nacbt s* sinds het begin van het offensief heeft de "r* aankomst van 's vijands versterldngen be-' lemmerd en dwong hem, groote luchtsmal. lie" dealesn ter vervolging ira ce zetten, do oh de îf> concentraties onzer toestellen rekénlen a{-,T" ■ doende met allen tegenstand af. Wij wier-pen overdag 21, 's nachts 37 ton bommea boven de doelpunten. Britten ert Amerika-!*" nen hebben eveneens van^ geringe hoogte " uit een vlietgveld oVervallèn, zee toestellen, vernield en loodsen doora ontbranden. Wij velden 21 toestellen en joegen er tien stuur-*! loos naar den çifond. Zes Britten worden. î,1' vermist. Î eS^aSeS^S n gers heiten met succès verecbillende h spoorjvegknooppiuiten gebombardeerd ©n 2in aile behoudon teruggekeerd.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Belgisch dagblad gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in 's-Gravenhage von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume