Belgisch dagblad

2628 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 08 Januar. Belgisch dagblad. Konsultiert 20 April 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/833mw2977f/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

3<i^ • ' lïifg'ang'. DmsDAO s jr^,Tsru^k.ïe.i aois® IVo. 90. ABOlsNEMENTEN. Per 3 maanden voor Nederland I 2.60 franco per posfc. Losse nummers. Voor Nederland 5 cent, ▼oor Buitenland 7'/j cent. Den Haag, Prinsegracht 126. Telefooa Red. en Admin. 7433. BELGISCH DAGBLAD Vepschijnend te 's-Oravenhaye^eSken werkdag le 12 ure imiddag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. (P •"% - ADVERTENTIEN. Van 1—5 regels f 1.50: elka regel meer f 0.30; Eeclamei 1—5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. London: Dixon House Lloyd» Avenue E C. Parijs: 7 Avenue d'Antia 7. \ — .. -JsseBSSÊÈsmm) L lie va©î<,wa®8,!dleffa aie!* Esîtesste. Lloyd George is een man In ook se itaatsman. Htj verliest nooit den kop. H weet te zwijgen al s hefc moet en te spreke als noodig is. Spreken was thans gebodei nu de Centrale jagers bezig waren den Eus sisclien beer te vellen. Vooraleer deflnitiev woorden te spreken, heeft Lloyd George oo Asquith, (irey en Hendarson, alsmede d vertegenwoordigers der Britsche koloniër . geraadpleêgd. Zeer waarschijnlijk heeft de intergeallieei de raad voor krijgsaankoopen, die op nieuw jaar te Parijs bijeenkwam, ook wel gedachte: over h.et oorlogsdoel gewisseld. Daar warei aanwezig Bonaw Law en Auston Chambei lain met Italiaansche en Fransche minister en Amerikaansche zendelingen. Clemenceau en Wilson hebben trouwen rijne redevoering goedgekeurd. Naar-ogtlie waarschijnlijkheid heeft Lloy George ûiï verklaringen afgelegd ait naar van aile verbonden staten. Zijne woorden zij; des te gewiçhfciger en fret is geen redevoe ring zWpaUj, er eilaas î overal te veel werde. gehouden. Nadrukkolijk heeft Lloyd Georgo verklaan dat het noôit in Engelands bedoeling la' Duitschland of het Duitscbe volk te vernie tigen. Met den grootsten tegenzin en totaa onvoorbereid werd Engeland gedwongen dee ^ te nemen aan den oorlog om zich zelf, he verkracht recht en het vèrtrapt België te ver dedigea: Etigehnd stelt zich tegen het Prui sisch militarisme. Het wil evenmin Oostenrijl Hongarije vernietigen of Turkije van Kon stantinopel berooven. Het Duitsche volkheefl zelf te beslissen over wijziging van binnen landsche politiek. Aile vredesgepraat vanwege de Centralen ' is vaag geweest. Terecht stelde Lloyd George de vragen : „Beteekent het, ddt België en Ssrvië, Mon tenegro en Eoemenië even onafhankelijk 01 vrij zullen zijn in het bepalen van hun eiger lot als Duitschland of een ander natie? 01 beteekent het, dat elk ingrijpen of beperking zoowel op economisch als politiek gebied,on-vereenigbaar is met den staat van waardig-beid van een vrij en zichzelf respecteerend volk ? Beteekent het, dat er een soort vai: onafhankelijkheid bestaat voor groote naties en een lagere soort van onafhankelijkheid yoor .iiçÀea natie? ? Wii - .moeten dat wôlj&o want gelijkberechtïgdheid onder de naties kleine zoowel als groote, is een dèr funda menteele kwesties, waarvoor Engeland en ziji geallieerden strijden in dezen oorlog. „Eerstel van de s c h a d e , w e 1 k < î a toegebracht.aan de Belgisch< B t e d e n on dorpen, alsmede aar de bewoners, is nadrukkelijk ver worpen. En de l'est van het zoogenaamde aanbod der centra'e mogendheden is eer bijna volkomen weigering van concessies. Ii de vrede3voorwaarden ontbreken aile aan wijzingen omtrent de autonomie van onder-drukte nationaliteiten. De vraag of er eer vorm van zelfbestuur aan de Arabieren, Ar-meniërs en Syriërs zal worden gegeven, wordl rerklaard tôt een kwestie, die alleen. de Turksohc regeering aanbelangt." Terecht zegde de BritEohe minister: „AUeen met de lippen de formules sgeer annexitiès of schadel003stelling" of „het zelf-beschikkingsrecht" te aanvaarden, heefi geen, zin. Bet uieuwe Europa moet worden ojigo bouwd op dea grondslag van rede en gerech tigheid. die stabiliteit waarborgt. Daavon gevoelen wij, dat het zelfbeschikkingarech de basis moafc vormen van elke territorial' regeling in dezen oorlog. JJaarom ook za alleen ec.i vrgrdesverdrag waarde bezitten wanneer eii. o natie, die het onderteekent, te! koste van wat oolc bereid zal zijn het stip na te leven." Hier formnleert Lloyd George wat Engelan< eischt : De e ers te eisch is daa ook, die doo de Engelsche regeering en haar bondgenootej is gesteld, het volledig herstel vai België en de scliadcvergoedinj iroor zijn verwoeste steden ei provinciôn. Dit is geen eisch tôt oorlogs Bchatting, als Frankrijk in 1871 door Duitsch land werd opgelegd. Het is geen poging, on de kesten der krijgsoperatiën van de een» oorlog voerende partij op de audere af te wen telen. Het is niets meer en niéts minder dai het verlangen, dat, alvorens er eenig< hoop op een blijvenden vrede kai bestaan, de groote sehendingvar het publieke rechl in, Europi tooveel m 0 g e 1 ij k moet zij n 11 aiet gedaan. „lieratel beteekent erkenning, Tenzij het in-ternationa'e reoht erkend woràt, dcordat be gaan ourecht wbrdt vergoe'd, anders heoft hel geen waarde. „Dankomt aan de orde^het herstel var Servi... Monténégro eu de bezette gedeelter ^van i rackrijk, Italie en Eoemenië. V 01-lsdigc terugtrekking van vreemde legere ea vergoeding van onrechi de fundanienteele voorwaarden voor eer duurzamen vrede! n V* ij zullen de Pransche dpnocratie tôt der dood steanen in haar eisch om het onrechi van 1871 wéder goed te maken, toen twe« provincies van Prankrijk werden afgescheurd en bij het Duitsche rijlc icgelijfd, zonder dai sr eenige rekening is gehouden met de wen-■ehen der bevolking. » ^ oordat deze wonde is geheeld, kau ei geene gezoade toestand ontstaan." Dan volgt de waarschuvving voor Eusland het zich blootstelt door het PrUiaisch 2Waard te worden geregeerd als het vrede met de Centralen sluit. Eusland kan alleen door zijn eigen volk worden gered. Wij gelooven echter, dat een onafhankelijk Polen, welke aile Poolsche gebieden omvat die verlangen deel er van uit te maken, nood-? zakelijk is voor de stabiliteit van West-V Europa, Oostenrijk-Hongarye's uiteenrukken a behoort niet tôt het oorlogsdoel der Entente '' maar zelfregeering voor de verschillenda l" volksstammen van dit rijk is noodzakelijk. e „Op denzelfden grond meenen wij, dat de 1 logische eischen van Italiô naar verëeniging e van al hun ras- on taalgenooten moeten ' worden bevredigd en dat rechtvaardigheid moet worden betracht tegenover allen van Eoemeenschen bloede die dezelfde taal spreken en wier aspiratiea uitgaan naar 1 Yereeniging. Dàn zal Oostenrijk-Hongarye ' een staat worden, welks kraeht ten goede komt aan den vrede«van Europa, in plaats b dat ze wordt aangewend als een instrument van de Pruisische militaire autocratie, die J de hulpbronnen harer bondgenooten aan-. wendt voor de verwezenlijking harer eigen sinistôre doeleinden. 1 Wij meenen dat dezelfde beginselen ook 1 buiten Europa moeten worden toegepast, ojschoon wij er niets op tegen hebben dat 1 het Turksche rijk met het Turksche ras , blijft bestaan, met Constantinopel als hoofd-' stad. De verbinding tusschen de Zwarte- en ' de Middellandsche Zee moet worden geneu-1 traliseerd en geïnternationaliseerd en volgens [ ons oordeel hebben Arabiô, Armenië, Meso-L po}amië en Syrie het recht op erkenning van hun afzonderlijke nationale toestauden. „Hoe de vorm van deze „erkenning;' in ieder geval afzonderlijk moet zijn, behoeft hier niet besproken te worden. behalve dat het onmogelijk zou zjjn, de landen waarvan ik reeds gespfoken heb, te stellen onder de souvereiniteitwaaronderzij vroegerstonden." Van belang is ook wat Lloyd George zegde over de Duitsche koloniën. Daarover zal op de vredesconferentie beslist worden. De hoofdlijn van het nationale zelfbestem-mingsrecht voor - deze landen is dezelfde als die van het bezitte gebied in Europa. „Ten slotte moet herstel worden aangebracht wegens de schending van het internationale recht. De vredesconferentie moet oaze zee-lieden niet vergeten en de diensten, die zij hebben bewezen en de wreedheden, waaraai^ z\j blootstonden ter wille van de zaak van de vrijheid. „Wij bemerken, dat één ding in de voor-stellen der centralen ontbreekt, dat wij bij- : UL-— — i-T-->- • ~ ««n Ur belang, dat een vrede tôt stand zal komeD, die niet -in zichzelf de kiemen bevat van een toekomstigen oorlog, maar dat is niet genoeg. Hoe verstandig wij ook onze territoriale en andere regelingen mogen treffen, zullen er nog vele zaken voor internationale geschillen overblijven. Enkele daarvan zijn onvermijde-fijjk.nDe «conomische verhoudingen zullen aan het einde van den oorlog uiterst moeilijk zijn, doordien aile menscheiijke krachteinspan-ning werd aangewend voor oorlogsdoeleinden. Er zal over de wereld een tekort ontstaan aan grondstoffen, dat grooter zal zijn, naar-mate de oorlog langer duurt en het is on-vermijdelijk, dat de landen, die het beheer hebben over de grondstoffen, hun vrienden het eerst zullen willen helpen. „Wanneer men ons dan vraagt, waarvoor wij strijden, dan antwoorden wy, zooals wij . dat reeds dikwijls deden: wij strijden voor een rechtvaardigen en duurzamen vrede en gelooven dat aan deze voorwaarden moet zijn voldaan, voor wij op een duurzamen vrede L mogen hopen. „De heiligheid van verdragen moet gewaar-5 borgd, de territoriale regeling op her, recht j van zelfbestemming gebaseerd of althans vastgesteld worden onder goedkeuring van l de betrokkenen. Wij moeten trachten door t de instelling van een internationaal lichaam de lasten der bewapening te verminderen en 1 de kans op oorlog te verkleinen. „Op deze voorwaarden zal de vrede het Britsche rijk welkom zijn, en om dit doel te bereiken, ' zijn de volken van het Britsche rijk bereid om nog grootere offers te bren-gen dan tôt nu toe." Het is een zoo duidelijke als kranige taal van aard om ons op te beuren. Dit r - andere woorden vrede door over-winning.Léonce du CastiHon. BeSgië voor Egypte. Krupp'a Eheinischo Westphà-1 i s c h e Z e i t u n g zet de Cenlralem aan te eisahen alleen Beigië te verlatem tegen Egypte, dat opnieuw aan- den grootm Turk, Duitschland'» vaasaàl, zou komen. Waarom niet tegen Indië ? f - Belgische vrouwen. Den 5 Januari zijn er te Trouville honderd vrouwen aaa%ekomen, die door 1 de Duitschers in Oost Alrika gevangen i gonoonan en door de Belgea bevrijdi waren. Zij zijm voorloopig door mevrouw Carton de Wiart- geffinstolleerd. ( Pastoor Verriest De T o e k o m a t had veertien dagierat - yeledem pastoor Verriest beschivldigd ee» der dîrie giefestelijken te zijn, die het acti -vismie in »Vlaanderea in het le-ven haddem geroepent. Wij hebben het H a» gâcha week-blad op staanden voet gevraagd ziju zeer ernstig gezegde te bewijzen-. Tôt hed!em .zwijgt De ï 0 e k 0 ni B t. Wij her. halen dus onze vraa<r- Een Belgisch priester in Bulgaarsche gevangenschap [VViji oïitvingein dm volgeiaden. hriel': t lOas wierd '.t nummier 92 van ,,'t Belgiscl Diagblad" (vain Donderdag, 3 Jainuari f.l. itoie.gie)za'ndenJ waaiïn eeai stukje TOorkoimt getitieild; Eien Belgjisch prieis'tejr in Biulgaajrscûe gtytr sa, agen ec. ha p. Ver oiorlioiof rnij b\j dit artikel epn, paar kaint telelkeni-ngen te maken. Uw ooffesponiettit is sieeht ingel'icihit Palier Mauritius van Bockstaede is inderdai&c geïnitieimeerd geweest in Zlatitza, Wj Perdo'pe maar vefblijilï thans mie|t onze andere Pa ters in oins iklotoshejr der H. F;amilie bi R)0ie®tjoe|k. Zoodra da Bulgaarsch© Regeering toit d< inlbernietering was ofvergegaain, heeft onzt Biaschop, Mgr. Ttoelea, van wien in be doeld bieirioht sprake is-, al1 't mogelijke in 't Werk geistejid oan vrgetelling van Pa'tei Mauritius ein onze andere Belgische mis-sio'nai'issd'n te biefeomen. Tweemaal is Z.Di, Haoïgvvaardighieâd v^or dat doel naar Safi.a gèrwfeest. Oo(k d-a Belgische B.egeering is over den toestand ingeilicht ein heeft sedert 1916 on-dierstemning verjeend, waarvan ik u de be W'ijiz'en kan overleggen. Vanuit ohs kllotos-iiear hier te -Moofc werd eveneens geldel'ijfce ate'Un g©zondeax, va«i zooiver de huidige to©-standen 't tœilieten. Wij verzoïeiken u beleefd dezen î)rief in uw elersivolgend nuimmer, zoonreel' miogelijik o-p de vôôrpaginaenoïider hetzeltde epsobrift aïs uw haricht, te willen opnemen. Waarvoor bij viaorbaat onaetn dank. EEiN PATER PASSIONIST, Mook. 5 Januari 1918. IWlij zijn onzen corriesp'Cundetit dankbaar om zîjtaa inlic.litin gen. Diaar wij niet om de rekhaarheid van de beteekenis der woor-de.n willen vittein, steilen wy; alleen vaat dajt de Be'lgisohe pater Mauritius van Rockstaelto inog in Bulgarije is opge'houden. Onze oor-reispcoifent laat gefeoiven dat nog andere Belgische missionarissein in Bulgarie aou-deïi verblijvein. Wdji hopen dat oi.ze regeering de uitwis-seling van die Belgische burgers zal weten te vterkrijigen. Hunne plaats is niet in een vîj.andetlijfc land. Wanneer de regeering enn getslaagd is talrijke Belgen uit Duitsche ge. vaingenscbap la vedossen, zal het Koor hajar niet ommogèlijik zijn pater Mauritius en zijhe cie'n nieit vijandelijk land te laten vertrekken, Het is alite wat Wij vragen. En route of— en déroute? De Toekomist heeft nog onlange De Eesidelntiebode ,het katholiek dag-blad van Den Iiaa.g, een duitschgezind bted gsn-otetniid. Diaarop is geen pirotest gevolgd, Wielnu, dit duitsehgie'zind b!ad neemit het e-uveO op dat we van geen twede door. ver-gtJijk. in andetre woorden, van gee«n Duàt schen vrede willen liooren. Wij zijn d-aarom sitokers en fanatieke schrij-vers. Aan Lenin zal veel vergesren worden. Hel is niet te begrijpie'n, vervolgt het blad, dat er elemen-tein onder de Belgen zijn die nog feller tegjein dein viede gekant zijn dan Lloyd George en Wilson zelf. Alsof België, niet meer ge-ledea had dan Engeland ea Amerika! De Bcsidemtiehode schrijft verder, dat niemand er nog over denkt België's inte-gritieit ta blijvten schenden. ,,Me dunkt, miocri1» die pro-DaitsCbe lesgever,, als ik Belg was zou ik er toch maar de voorkcur aan geven dat rnorgen aan den dag de vrede ges'loten • werd. Voor de eer s te be weri ngen verzendein wij biet blad naar de jo-ngslei verirlaring v^n Lloyd George die uitdrukkel'ijk zei dat de Centralen weigeren in gelijkluide.nde bewoor-dingan eenige ;geloofwaardige aanduiiding soivei België te geven. Nopens het aecuaido zullen de Belgen geen Duitschgezind neutraal blad te rade gaan om vrede te sluiten. Een vrede die morgen zou geslolea woorden zou gielij'k staan met de politieke, mili taire en ecoinointisahe verknecihting van bu» lanid doca? de natie van lied vodje papier, Die Belgen sire van juist naar het tegenover geste 1 de. m de oorlog dus tôt het bittei eind wordt voioœtge'aet is het de sehuld vain do mo-geudheid die ze niet wil loslaten, ruccih hun land herstellen. Een katholieke Belg, die ons sprak ovej den ongehoorden raad tôt vrede die geotpperd werd door de Residentiebode, was zoo ver-on twaardigd dat hij ons verzekerde zijn abtoin ineimient op dit blad te hebben opgeaegd met een. hartig woordje votor de rodactie A'is de Rea. parmen.tel!ijk meent dat de Duitsche vrede en route is, wijzm wij naaj Brest-Litowsk en wte zeggen : Ja, en déroute Un het Nederlandscb vertaald : de kink ir de kabel. Corales niet naar Amerika- De Spaanschle onderdaaa Cercle*, zwagej van Kami, Huysimlatus, zo-u, het Belgisct Kamerlid, den iieer AxLhnT Buysse, naai 'Amierika veirgezellfen, doch de Aimierikaan se h© aujoriteiten hebben; dien Spanjaard wqlko met de toelating van de Duitschers uit Bruss-jl n,aar Sederiand is mo-gen rei aen ont er zich te vestigen, geen pas ver. sl-rekt. Het was al te veel dat die vree'mdë! ling de parlamentaire missie MelotBuysae naar Braziiië als secreiaris(!) had vergezeld Corales' reis heeft België toen cou hoof duiz.-ndetn gekos-t. ;W# feunnen. best Spaansch 1 i.".!e.riuvli "nalistcln mfesaiu - Legerberichten der Entente. k Wilson en Clemenceau het éens met ! Lloyd George. [ Het Vlaamsche martelaarsvolk. — Duitsche aanvalien rond Yper afgeslagen. — Engelsche patrouilles over de Piave. DE TOESTâiO ' Hefc ia amuisant zekere pro-Duilsche , bladen in dit neutraal land allterxel epita-, vondigheden uit den inktkoker te zien balen om den lezer diète Se maken dat er een verschil bestaat tusschen Engeland ! en Frankrijk nopens Elzas Lotharxngen. Del rédacteurs butenlhiod aaœtetkeni 'n lan-taarn im voile middaguur om dit verschil in Lloyd Georges reie te Zoeken. Tôt nu toe hebben die muggenzifters er nog den Bijbel niet bugeihaakl doch het zal komen, wacht maar. Tôt huinne beschamiag keurt de ' gaa-sche Fransehe pers de merkwaaMigeS verklaringen van den «Emgelschen premier goed. Wat meer ia Cleanenceau zelf heeft er zija zegel a au giehecht, zomder te spreken van Wilson. Men mpet stomdoof an daarbij blind zijn als men met sul is om te durven beweren dat Engeland het niet giansch eens is met Fraukrijik im za-ke Elzaa-Lo tharingen. Teprecht schreef, het nationalistisch blad JL'ki c h 0 de Paris van Miaurioe Baarrs ; „Iu deize redievoeringi vain Dloyd George houden wij een belotte vast, die de Britsche trouw tôt eeuwîge eer zal strek-i , ken. Ile badoel de toteeggxng van Groot-Britaunië, de aise h en van Er&nkrijk be-tre!fende Eizas-Lotharlingau tôt den clood te zullen steunen." Men kan inderdaad niet lcatholieker zij'u dan de paus. Teekemend is echter het geval, dai meoa ook Ln Holland bladen aaritreft, die net als Caillaux, die overigenei ayimipatMek is voor de bedoelde per» — zich inspant om een splijt ziwam tusschm EUgeland en Frankrijk te doen ontstaain. v In Vlaandereu ia er verhoogde artillerie. De Duiftaebere zoudfen lfet hebben OV UJVxngntK? TUU X CWDO^Ii'dX'UnraW? W ii'CX UIT V - reu. Een Duitsche aanval werd met bloe-(lende koppen afgeweerd. Men zegt dat de Duitachera 75000 mari van bunue kieurtroepen uit Ru&land naar het Weatan hebben gezondeai. De Duitsche keizer bracbfc de vorige weak ean bezoek aan het Westelijk liront. Hij bezocht de Duitsche kantoiMieiiienteia eu verbleef eenigen tijd iù Thielti Vajn-daar; i» hij naar de kust gegaau. Àlge -meen worden in Vlaanderen groote ge-beurteiuissen verwacht. (Ongecorrigeerd ) België en Amerika. Présidant Wilson heeft, in aatwoord op de gelukwenschen vau kouâug Albert waarin deze zeida, dat België er vas* op vertrouwt, dat het optredeu vau de Ver-eenigde. State® zal biidragen totderecht-vaardigiheid en het volledig herstel, geseind, dat de hartan in de Ver(-eenigde Staten zonder voorbehoudl tôt het lijdende ea heldihaiiiga Belgische volkuit-gaaai' en dai wensch koestaren dat het nieuwe Europa den dagaraad mogebren-gen vau deu nieuwen tijd van hoop c welvaart. Groot-Nederland en Vlaanderen. M aansiuitiag met de anneixa.liogea'ilnde artikds van lui tenant .1,. Visser an de Diet sche Stemimen en De' Toorts citeeren wiji het TOlgeinde uit de N. Gantsche Couranlù wn Primov die mle(t Joris bij Huysmans te Stockholm is geweiest. In de N. Gieinitschie Courant voegt zekere Primo nog aan deze medeeling t|0ie: Niet omdai een of andere Duitsche dag-.bladsehrijver ©en persoonlijke opinie in zafce Vlaaiuderen of België ten beste geeft, die met ail ta Hatteerend is, kau men de Via-mingein ie|n hun politiek gaan vordenfcein.. Nefe®, alleen door duidelijk vïorop te stel-| lein wat w5j! wenschen en willen, iniet siiuds helt uitbreken van den oorlog ol de Duitsche bezetting, auaar vain lange, lange jarem her, ka;n aJte mis-verstaind opi zij gezet wor-dem,Dait lang uagestreafde ideaal', de nationjai-lisieleiriug van Vïaaudereu, het nation,aie heir-iwiooKlein van laud iejn volk, toxfj vau alla vreemde sme't en kluister, het scheppein vau een Kederlandsch Vlaanderen in iunige samenwerkiug ouder alî'e opzioht met Nederland w-aara^n de hul'tp! wain Duitschland niet vreemd fcain zSpiii omdait- die;n,s belUngen gte-diend en duurzaam gevtijwaard kiuinnen worden door e;en k r a c litige n Nederlan'dischen: Staat. Ziedaaï, klaar e'i "duideUjik, het lafdoondste h'eiwijs 1er ^votor, dat de activistische bewegi|ii;g iniet venlâcht kan wordeni van een JiCcfeap'le Duitsc 110 an a ti e -roanoeuver. |, l's dit geen -too 0ra,ngisme''ê Vao het Westelijk front. 1 Het Engelsche legerbericht. IiO'NDEN", 7 Januari. (Bluter). Officie#^, Behoudeins af en toe gescli u tibedr ij.vi gheid !bij de te-gemstanldera ten Z.O. van M-eesse^ is er niets te melden. LONDEW, 7 Januari. (ReiUifcerj. Oiiïcieei av-oudib'ericht : Gieweer- en machinegeweer-, vu ur der Britten heeft vajiochtend asrioegj elein overvalspoging &qau deu vijand ten Z.Ok vau Yperen met verlies Berijdeid. Vanirnid< dag is het vuur van het Kttjandelijke ge. schuit in de biu,ui-t van Passchendaele a,aia' den gang gelweest. ; 1 , LONDEN", 7 Januari (R&a/ter). Officâ-etel-Den (5en Jan. zijn onze vliegtfcuigjen met moeea aan deu arbe-idi gleweest, in samein,-ivorking met heb geachut. Er wei'den «eu §a'oot aamtel fojtiografiën opgenomen en f 12.000 patronen vau de machinegiewereini op ryiatndeldjike teoepentram^gorten en amd'ere ioelpunten afgiesehiotein. Onze vliogtui.gea svierpein bijkains drie ton bommen cp ver- ' ;cliillende punteu neer. ESr weideu een îautal lueliitgeveehtea giélevetrd, waarby ■ ses vijandelijke vliegtuigeu werdem neer-jeiîcltoteu en twee aindere stuurloioe toi laleiu gebraeht. Een van onze toestellen prordt vermist.- i Het Fransche legerbericht. PARUS, 7 Januari. Officieel avoudberiicblt. Het wielderzijdsche geschut heett zicjh oveït. dag bedrijvig geitoond ben,ooilden Saint-(jueutin en in den Boven-Elzasi, in d© streejk bonoorden het Rhone-Rqnkanaal. PARIJS, 7 Jan. H.N. draadloos. lu de Champagne wadiarzijdsohe artil 1erie-bedrij-vigheid in de » streelc vau dan Mont Haut. Op den linkeroaver van de Maaa heb- vai œr voie, ten noorden van hoogte 304. Op de» rechtea'oever heeft de artilleries-tri jet in de» loop van dan naeht eèn levandig karak-ter aangeuomeu in de straak B&zonv&u:& Les (/iiambreMtes. In den sector tan uoor-i den van St. Mihiai heeft e&it Frauaehe( patrouille gjavangaaen gemaakt. Overl -gens niets ta meiden. In den loop van 5 dezar aijn 4 Duitsche vliegtuigien door de k'ranscho vliB-gers neergeschoten en 1 door het sped.-aal aïweergeschut. Vau bet Zuitieiljk front. Het ItaSiaansche legerbericht. ROME';, 7 Januari. CStiefani). Officieel: Oveï en weer roffelviuur tusschen Bravo en Ci. mego (Jiudicarische dalj en vinniger werfc. zaamheid van de gemiddelde ka.libers des vijiamds in de sitieek van Sugna (Eagarinja« dai,). Op de hoogvlaikte van Asiaga scliioten onze batterijleu met de beste urtiwerking op wagons en troepeu der tegenstanders, die zich in de achterste linies bewogen. Ook waraij daar verkenxiingsaldeelingen aan den sla-g, Benoorden Cioe'talunga , werden Oosten-rijlksche troepeu op de vluchl> gej'aagd eo; achteirvojgd doeœ een Italiaansche piatroeljq, die eenige gevangenen maakte. Hevige vuiuiconeanitraties Ean pas geschut op, de vijandelijke stellingen tusschen hefc Fiezela- en het Branta-dal, in antvvoord op( de aa'nhoudende besohieting van onze linies.: Da vijiandeiijke schansen en achiterwaartsclwi liniias tusschen Vidor en Ponte délia Prinla weirdlen opnieuw met uitmuntende resultateni door de Fransclie en Engelsche batcarijea luesfcookt. Op ©nkele punten trokkcn EngelU sebe patroeljes de Piavo over en brachte^ • de vijandelijke linies in beroering. Ia dèf vlalktie was het geschut matig wpjfkzaami. Tan de Turksehe fronten- Het Engelsche legerbericht LONDEN, 7 Januari. Reuter. 'Jtiicieel. De aanvoerder der troepen te Adaumeldt dat bij een krachtigen verkenningsaanva* in de richting van Hatum en Jabiz, aea( 5an Jan., de verdedigdngswerken uer eer. ste plaats door de Britsche troepen ver» oi-eiti zijn. Dô vliegtuigeu werkten m©! het geschut samen, dat de vijandelijke in-' fanterie havig bestookte. De vijand Icedj zware verliezen door het geechut- en het machinegew eervuinr. In Albanie. Het Italiaansche legerbericht. ROME, 7 Januari a Slefani. OMcieel. Bij Monaitizza, aan de Osuau, werd cm groote vijandelijke afdeeling die in defl vroegen ochtend van ^ Jan. een aanvM op onze Albaneesehe bendan deed, dooU onze geregclde troepen spoedig op vlueht gedreven.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Belgisch dagblad gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in 's-Gravenhage von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume