Belgisch dagblad

1343 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 20 Juli. Belgisch dagblad. Konsultiert 20 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/f47gq6rz5t/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

! je Jaargaug DOTV DERDAG SO JULI Î^IO. PiTo. 260, ABONNEMENÎEN. t>er 8 maandea voor liqlland | 1250 franco posfc. Longe Lmmers: Voor Hoîland 5 cent ioor Buitenlaad. 7 /» cent. DeaHaag.Prinsegra^lit 69. I Jelef. Bed. Adm. 7433. BELGISCH DAGBLAD Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. DU CA8TILL0N. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. ADVERTENTIENî Van 1—5 regels 1 1.50i elif regel meer f 0.80: Réclamés 1—5 regeb i 2.60; «lie regel meer f 0.50. London : Dixon Honse Lloyd< Avenue E C. ONZE JEUGD. „België's toekomst hoort der jeugd." K Het groot schoolverlof is voor onze Belgische jongens aangebroken. i jfoe aullen zij die blijde rustdagen [ jjoorbrengen ? . Xatuurlijk zoo aangenaam mogelijk. jjiet in huis, maar buiten, aan zee, in jo duincn, in voile veld, in heiden en feeiden. ; Waarom zouden zij het nuttige bij net Lngename niet .paren ? Utile dulci. ffaarom bet vermaak niet vermengd (et vaderlandsliefde ? Moeten jong en oud, arm en rijk niel in die lielde voor België opgaan ? f 4an de Belgiselie jeugd te . Londen is M middel yerstrekt, om dit utile dulci je verwezenlijken. [ Tlians wordt er een korps boy. scouts Lormd, dank aan de verkleefdheid en de vrijgevigheid van klaarziende gegoe-je Belgen, onder de booge bescherming Fan baron de Broqueville en Paul Hij- pans. . Dit is een eerste stap van de militaire opvoeding, grondslag van de nationale perdediging waarvan het volksleger — niet to vorvrarren met bet Pruisiscb militarisme — de karn moet wezen. Aldus vormt die opleiding eens goede soldateii en goede burgers. Wij deelen de illusies van de edelmoe-dige Belgen niet, die meenen dat deze oorlog de laatste zal wezen. Wij wen-Bcîien het uit .den grond van ons kart maar homo homini lupus. Zoolang de Duitsche rooversriatie zal blijven be-Etaan met hare pangermaansche droo-men, zal het zwaard van Damokles Bteeds boven de menschheid hangen. ❖ ❖ * ' Eegceren is voorzien. Wanneer w( k'inernen," dat in het vervloekte land |dat deSen oorlog deeu uitbarslen, van m jat in aile jongenssebolen de voorberei Kenda militaire opvoeding is ingevoerd hnnen wij ook niet achterstaam ' [ Ztillcn wij ni t altijd het meert be fireigde land zijn, het sîagveld var Europa ? Daar wij voor die gevaarlijke en niet benijdenswaardige eer bedanken is het te verkiezen dat van nu al maat-regelen worden genomen om den barbaar later uit ons land te houden. De bezetting van België door de grauwtjes is eeln les, die onze natie nimmer zal vergeten. Ons nog laten verrassen zou gelijk staan' met de verdwijning van onze natie.Wat zullen onze Belgische jongens in Nederland doen ? Het antwoord is eenvoudig. Zij zullen niet achteruit willen blijven bij bunne- broeders van Londen. * * * Bij bet ontstaan der boy-scouts, de onvergankelijke eer van deij Engelscben generaal Baden-Powell, werd geglimlacht. Niet dat men de verlieven inr.ichting zel-ve kriticeexde, doeb men vond in België vreemd, sommige emblemas, deelen van de uniformen, het kampeeren rond een ijzeren pot, die boven een- houtvuur hiug, alsof onze jongens in de wilder-nissen van Australië waren verplaatst. Daaraan heeft men zich van lieverlede gewend. Toen de oorlog ging uitbreken bezaten wij zelfs nevens de boy-scouts van te lande, ook mariiieme boy-scouts, dank aan den officier ter zee, komman-dant Bultinck, bestuurder van het Ko-ninklijlc werk Ibis en zijuo Oostendsche en Antwerpsche vrienden. Die schrande-re zeeman zag er de kern in van eene 1 marine. Wanneer de gesebiedenis van den oorlog zal geschreven Worden, zal de natie vornemen, wellce sublieme diaden sommige boy-scouts hebben verricht. O ! ' die heldhaftige. jongens. > Hun voorbeeld weze gevolgd door de Belgische knapen, die in het buitemland | vcrblijven. Zij genieten er de vrijheid zich te organi.seeren. Waarom zouden zij met gekruiste armen blijven ? Wie, in Nederland, steekt dus débandée uit de mouwen ? EEN BELGISCH OFFICIER. I PE TeESTMIP I De loestand blijEt goed en hoopvol. In ■Ecckowina overschreden kozakken de Zui-Hdelijkc Karpathen, de zoogenaamde Wald-Hfcupalhen en kwamén dus in Ilongarijle, ■ïianienlijk in Zevenbergen. Bovendien heb-■ben de Russen Zabie en Tatarof geno-Brnen. Zabie ligt aan den voet van de BKarpathen bij het Kowerlapas (2058 me-■ter) en Tatarof ligt bij het Jablonica- of ■Tartarenpas (1042 m.) I De Russen zijn ook bij Prislop, op ■ korten afsland van den spoorvveg van ■Jtorsa, die naar het hart van Hongarij'e l'Do Russen hebben ook de Oostenrijikers ■voorbij Zwintatsjie en Krasnof over de ri-■Mr gedreven. ■ J'en Zuiden en ten Zuid-Oosten maken ■ ïfi Russen bloedige aanvallen en verover-■jppgraven die Hindenburg tevergeefs wilde I In Armenië houden de Russische suc-' ■^ssen ook aan. B Aan het Italiaansche front vorderen de ^Btalianeii eveneens. ■ In het Westen belemmert het slechte Krcticr — wij weten er ook van te spre-■Ken in Holland — de operatien der En-■Eelschen en Franscben. ■ ■ 'o Duitschers die in betere - stellingen BTcr'ieeren hebben die weersgesteldheid b-■•Hrkeeren hebben die weersgesteldheid bé-■MlUgd om aan te vallen bij Longueval ook bij Biaches, La Maisonnette. Daar-V!.' ..^erden zij verdreven. Toch kouden ■ îe |'h het gedeelte van Biaches ■ J'b Fransehen zorgen er voor dat zij ■ p11 Se^orpen worden. H -i°nd Fleur y bij Verdun werden de ■ seliers achteruitgeslagen. Ten Noor-■pe!1 Van v^'cr3 zijn de Engelscben on-H eer een kilometer vooruitgeschoven. Kri reven den vijand uit zijne ver-■pcl'anste positie. 0°k gezegd worden dat Knn.r „ Dixmude een Duitsche t}«sa£odZdUen.8rden 611 de m€CSte DUU"1 KJe ^elgen maken niet veel gevange- I Belgisch legerbericht. lvPrHV5rv!'oesting van viiandelijke |»erdedigingswerken bij Steenstraete. lai'l,iUn , Aa,n • verscbillendè plaatsen Ke\Pp]lt elâ'lsch îr0Qt badden artillerie-■fliepen P ts' die tot ons voordeel Id^ ^s^ieting door de zware Belgi-HLC1 ^Donnen was bijzonder werkzaam , tfe .. verdedigingsinrichtingen des Rerdrn Steenstraete, die verwjoest i ©use Vetei?anena Wij lezen in Het V ad erland : ,,Een groep oud-soldaten, die deel na-men aan den veldtocht onder Luik en Antwerpen en ook aan den IJzer voch-ten, en die zich sedert eenigen tijd in een instructie-kamp bevonden, is op -nieuw naar het front vertrokken. Dit vertrek, zoo schrijft men ons, is met de meeste geestdrift en blijdscbap gesebied. Het gaf aanleiding tot eene roerende be-tooging van onze soldaten jegens commandant S'mets, dien zij een bloemtuil hebben aangeboden, alvorens te scheiden van hem dien zij op het front hebben leeren kennen, waar bij zieb als een held gedragen heeft." Wat prachtig voorbeeld voor de Belgische burgers, die opgeroepen zullen worden om hun land te dienen. Verpiicht li bet fielgiseii ieger te dienen. Men schrijft ons : Zijn verpiicht in het Belgiscb leger te dienen. 1. Nestor Bovijn, bijgenaamd Nootjes, deserteur, zegt men van het Belgisch Ieger, geboren te Oudenaarde, tijdelijk ver-blijvend te Sas van Gent, werkzaam als schrijnwerker in de glasblazerij, bestuurd door den heer Joseph Jacobs, een Belg, Hoe is bet mogelijk dat een patriot als de heer Jacobs een Belgischen deserteur in dienst lioudt niettegenstaande her-haalde waarschuwingen ? 2. ^ Fernand Gem, muziekant," soldaat der linie, verblijvende te Sas van Gent. 3. Elie Henderykx, van Gent, soldaat bij de artillerie, bediende in GamJbrinus, te Sas van Gent. 4. Adolf De Plus, van Gent, soldaat der linie, reiziger voor de Kwattafabriefk te Breda. Waarom vervoegen vermelde vier per-sonen bet Belgiscb leger niet, waartoe zij behooren ? Verkiezen zij missebien,, bun leven lang, als deserteur geschandvlekt te worden?" Ce gang naai* het doeS. . Ik kome ; ik gane. Ik droome in wane. In levens ik wachte ; in strevens ik trachte te bereiken mijn doel — dat waar is. Mijn doel dat is in openbaring zijn — een god te zijn ! Lentemaand, 1916. MARCEL. Links en Redits. W at onzin ! Kardinaal von Hartmann heeft nog eens zijn mond voorbijgepraat. In een herderlijk schrijven aan de kinderen be-weert hij: „Wij,Duitschers, wanhopen niet, of-schoon de oorlog reeds twee jaar duurt, te meer daar het bij ons beter gaat, dan in de andere landen." Daarom is net zeker dat de kinderen b.v. van Gronau, Rbeine enz., uitge-mergeld om een stukje brood bedelen en dat moeders met 8 kinderen zich ophan- Nu volgt het boeket : ,,De Duitsche keizer heeft de hand tot een rechtvaardigen vrede uilgestrekt, de tegenstanders hebben haar atgewezen." Waarom er niet bijigevoegd: België heeft den oorlog uitgelokt en de keizer bij Gods genade heeft dit zondig land gestraft. De Duitschers veroveren La Maisonnette. Een lezer maakt ons opmerkzaam op een beriçht van de Nieuwe Courant, die in zijn oclitendblad van he-den meldt, dat de Duitschers La Maisonnette- hebben veroverd. Wij kunnen onzen iezers geruststellen. La Maisonette blijft -in de lianden der Fransehen. Het Fransch legerbericht van Dinsdagmiddag. luidt : ,,In weerwil van hun herhaalde pogingen, die hun zWare offers kostten, konden de Duitsohers zich NIET van La. Maisonnette meester maken."' Ongelwijfeld zal de Nieuwe Courant zijn verkeerd berieht berstellen ter, wille van de waarheid en de neutralïteit. Het woord herhaalde is ook^weg-gevallen.Prijsuitdeeling voor de leerlingen der Belgische school in Dgn Haag. De plechtige prijsuitdeeling voor de leerlingen der Belgische school van den Haag zal plaats hebben in het gebouw voor Iîunsten en Wetens'cbappen, Zwarto weg, alhier, op Zaterdag 29 Juli a.s. te 2/ uur middag. Onze Iezers aullen met voldo.eniiig vcrn'icen de verkleefde directeurs der school er voor gezorgd hebben dat beide landstalen op gelijke wijze zullen vereerd worden. Verkeerd vertaald. Onder onze oogen ligt L'I n t r a n s i-géant van 11 Juli, waarin voorkomt het berieht over het wetsvoorstel der Belgisdie regeering aangaande de man-nen van 18 tot 40 jaar. Daâr komt de volgende zin in voor ,,La Belgique s'inspire des législations française et anglaise.De N. R. C. had législations door , ! gezantschappen (légations) vertaald. Van-j daar de légende dat de Belgische regee-i ring door de Engelscbe en Fransche ge-I zantschappen (sic) was gedwongen de | mannen tot 40 jaar onder de wapenen te roepen. Zoo ontptaan legenden. De N. R. C. heeft ecbter zijn verkeer-de vertaling nog niet bersteld. Als men waarlijk neutraal wil zijn dan doet men dit spontaan. Bravo ! paier Rutten. La Métropole meldt dat de be-kende donûnikaan een zeer waardeerend artikel geschreven heeft ter eere van zijn vriend Emile Waxweiler. Wij beve-len de volgende edele en verdraagzame woorden aan al onze lezers: ,,Gij'droom-det niet van een onmogelijke toekomst waarin de eenvormigheid"van aile over-tuigingen de platte eentonigheid en de onvruchtbare onwerkzaambeid zouden verwekken. Het leven is strijd. Wiehun-ne ideeën wenschen te verdedigen, ^ zouden zich vreemd in een België vinden, waar zij voor hen niet meer zouden moeten strijden. Edoch gij weaiscbtet uit uwe gansche ziel ridderlijken en hoffglijken strijd boven de persoonlijke krakeelen en waarlijk eerbiedig van de gewetens-vrijbeid.Gij wildet een regime waar de secta-rissen, tot welke denkwijze zij behooren, zich niet zouden gevolgd voelen door do vei;standelijke elite der natie. Uwe vrienden zullen aan uwe dierbare ge-dachtenis de eenige hulde brengen die gij zult gewenscht hebben, indien de dood u den tijd had 'gelaten dit opperste ver-langen uit' to drukken: zij zullen den weg bewandelen waar gij te vroeg zijt blijven staan." Die woorden strekken tot eer van den priester, die ze sprak als van den libe-raal dien hij huldigde. Aile Belgen van goeden wil moeten elk, in bunne partij, blok maken tegen de sektarissen, die afschuwelijke adders, die dé oorlog zelvô nog niet beelt kunnen verplelteren. Het beçtaan van België hangt er van af. Militaire veiligheidsdienst. Het bedrag der, bij toepassing yan het besluit-wet van 28 Mei ,,1916, toe te kennen pensioenen of hulpgelder wordt vastgesteld als volgt : Weduwe of weezen van eenen oommis-saris der Yeiligbeid, 960 franlc per jaar; . Weduwe of weezen van eenen opziener der Veiligheid waarnesmend groep- of dienstoverste, 800 frank per jaar; Weduwe of weezen van eenen opziener der Veiligheid, 650 frank per jaar. Gevechten aan de Somme. De Engeischen vorderen bij Oviil eu*s. — De Duitsche aanvallen ëhj Longueval en bezuiden de Somme zijn mislukt. — De Oosienpîjkers wijken bezuiden de Lëpa. — Gespannen toesiand in Roemenië. — De kozakken in Hongarije. DE GB?BCM BIJ BAZEKTJN. Rechts van de aanvalslinie in de liohting , an Longueval en links van het front bij Ba-sentin-le-Grand, gingen de Engelscben zonder egenstand te ontmoetexi in en voorbij de beide inies- van vijandelijke loopgraven. In bet cen-rum hielden niet-vernie'.do prilckeldraadver -sperringen en in een balven cirkel geplaatste naohinegeweien de Engelselien tijdelijk terug, :oldat ook daar de tegeinstand ovexwonnea werd ioor eon Sebotsch bataljon, dat te hulp kwam, rieh in de loopgTaven wierp en met bommen ïooido totdat de machinegew&ren tôt zwijgen ivaren gebraeht. De Duitschers gaven zich over. Met behulp am eon gevonden kaart, wisten de Engeischen macbinegeweiren uit to graven. Door bet bombardement van do Engelscben Ls het dorp Bazentin in puin gelegd. De laatste tvvintig ininuteii vôôr den aanval w'-Tdeii sr meer dan 2000 granaten in bet dorp ge-slingerd, dat kraehtig versterkt was. Een gi<>o-^e keldor, onder een boeve binnen iiet dorp was er op ingeirieht om 1500 màn te bevai-len. Tocq de Engelscben' den kelder nomen, vonden , zij er ëen groot aantal Duitscbe gje-wonden,' dié weggevoerd worden. Bovendien werdèn nog 550 soldaten, 23 ofîieieren en een regimentseommandant gevangen genomen en Benige zware bouwitsèrs verove.d. Er komen neg steeds gevangenen aan. De correspondent zag er die tot het 16e, lye, 15e en 190e regiment behoorden. Hij praatte met een Beier, die Engelsch sprak en een paar maal in London was geweest in opdraeht van c»en stoomvaactmaatscbappij. Evenals de andere gevangenen, was hij ~blij van den oorlog at te zijn. Hij was onlangs uit Champagne aan-gekomen. Tijdens "den aanval door de Engeischen, waren zij zes dage'n niet in staat voed-sel te lcrijgen, daar bet bombardement allen taevoer bad afgesneden. Zijn regiment verlooi een zesde van de mansebappen, toen bet naa.r de eorste loopgraaf ging. Omtrent die zware gevechten rondom Ovil-lers, waar do Duitschea-s in een moeilijke positie waren, meldt de correspondent, dat de Engielçohen het eeno eind van een loopgï«af bezet hielden, de Duitschers bet andere. Zij werden ■ door barricaden gescheidtn, terwijl van beide zijden hevig met bommen werd ge-worpen. Plotseling klonk aan Duitsche zijde een hevige ontplofling. De Engelscben jrukten do barricaden uiteen en . het gruwehjfc sebouw-spel, dat zich aan hen voordeed, wees er op, dat eeà groote voorraad bommen der Duitschers ontploft was. Âdres aaE België door de SpaausGiie katuoliekeii. Een ,,adies aan België", onderteekend door ongeveer vijfhonderd vo>oraanstaande Spaan-sche Katholieken, onder wie verSebeidene ond-ministers, oud-gezanten, atgevaardigden, sena-toren, geestelijken, kunstenaars, leden van de koninklijke aeademie, meer dan 80 professo ■ ren in in'.ernationaal reclit, de rectoren var de universiteiten te Madrid, Saragossa, Valen-cia enz. is aan mgr. Deploige overhandigd om een plaats te krijgen in do archieven van de herbouwdo bibliotheek der Katholieko uni-versiteit te Leuven. Ziieliier eenige uittreksels uit dit adres. waarvan de lezing de Katholieken van andere neutrale landen ongctwijfeld tot nadenken za! stemmen. Na een verwerping van de oorlogsdoctrines en theorieën van terrorisme, wellce door de Duitsche militaire autoi'iieiten aanbevoltn en in practijk zijn gebraeht, luidt het protest van d« Spaanscho Katholieken : „De oorlogvoerenden zijn mensehen en ziji] en blijven onderworpen. aan dat, wat de mo-reele wetten voorschrijven. Het strekt bet Ghristendoin tot eer, deze waarheid te hebber verkondigd en te hebben doen erkennen. Alleen 't vijandelijk leger aan te vallen ei 't slechts te treffen naar mate het noodig is om zijn tegenstand. te breken, ziedaar het grondbeginsel van het moderne Sbrlogsreeht. Wij hebben den pliclit dit principe in her innering te brengen aan de mannen, die te rugkeerend tot den staat van barbaarschheic het gebruik van aile middelen, zelfs dé mees ruwo en gruwzame, tegen het leger en d( bevolking van een vijandelijk en staat durver rechtvaardigen, zoo het hen slechts ter - over winning leidt. Wij vereenigen ons dorhalve met al onz< kracht voor de veroordeeling, welke, zelfs il oorlogstijd, aile noodelooze barbaarscihheid ea ongereohtvaardigde wreedbeid verdient." In het stuk worden vervolgens de wreed lioden opgesomd, door de keizerlijke troepei in België begaan : „massa-executie van vreed zame burgers, moord op onschuldige pries terrs, slachting van onschuldige en weerlooz1 grijsaaids, vrouwen en kinderen, ontheiliginf en ontwijding van kerken, systematische ver nieling van steden en dorpen de ongerccht vaardigde brandstichting in do Katholieke uni versiteit te Leuven, ziedaar naar behooren er kendo en bewezen dêzen, die door ieder eer lijk geweten moeten afgekcurd worden. Na zich te hebhen aangesloten bij het doo de Belgische bisschoppen aan de Duitsche bia-schoppen gedane voorstel (dat onbeantwoorqj is gebleven) om een internationale commissie te vormon .voor een onderzoek naar tle wicedj heden, door de keizerlijke troepen In Eelgifl' gepleegd, besluit het adres aldus s ,,Duitschland wilde België niet alleen dwi4-gen afstand te doen van zijn rocht, maar ook verraad te plegen ten aanzien zijncr verpliclg, tingen. België heeft nobel geweigerd, Ge • trouw aan onze ridderlijke traditiss, bc-woDf' ; deren wij allen den heldCtnmoed van de kleina Belgische natie, die ailes aan haar eer beeft opgoofferd en schitterenden tegenstand heeft geboden aan de Duitsche horden. De Vereenîgde Staten van . . . België. De Vlaamscb-Duitsche bladen spreken; van de stichting van een Ylaamscben Landsbond — nog al een nieuwe Viaam-sebe vereeniging die niet mag v erward worden met den Ylaamschen Katholieken Landsbond, die reeds een twintigtal • jaren in Vlaamsch-België bestaat. De stiebters van dien Vlaamscheo Landsbond worden niet genoemd. Met ro-den mag men aannemen dat bet altijd de-zelfde pro-Duitsche kliek is die er onder schuilt. Wij staan dus voor eeno Duitsche partij in België. Wij drukken hier de nieuwe Grondwet die deze akelige landverradersbebben opge^, maakt. De Vlaamsche Landsbond stelt zich ten doel, het Ylaamsche volk te Verlos(-sen vàn de Waals:lie overbeersebing,, door bet verkrijgen yan zelfregeering en. zelfbesstuur. Vlaànderen en Wallonie zullen een statenbond vormen onder benaming van do „Vereenigde Staten yan België"!!! De grondwet yan den statenbond zal de volgende hoofdbepalingen bevatten: 1. Vlaanderen en Wallonië yormen een statenbond, vereenigd door nauwe ban-den van bondgenootsebap. 2. De Vlaamsche taal is de eenige ambtelijke taal van den Ylaamscben Staat te weten : van wetgevijig, regeering,' recbtswezen, land- en zeemacht, rijks-wacht en politie; booger, middelbaar, la-ger en vakonderwijs (officieel en vrij)}] bestuue (Staats-, provincie-, gemeentebe-stuur en aile andere openbarei? diensten). Het Fransch blijft de officieele taal van Wallonië. 3. Elit verbonden Staat heeft zijn eigen regeering, vertegenwoordiging en wetge-ving.De zetel der Wetgevende Kamers en der regeering van Vlaanderen is te Brus sel gevestigd. De zeteï der wetgevende Kamers en der regeering van Wallonië is te Luik' gevesligd. 4 Beide Staten bebben ecbter de volgende gemeensebapp. aangelegcnbedenf a. De buitenlandscb zaken ; b. De invoerrecbten ; c. Het muntstelsel ; d. De spoorwegen; e. Het post», telegraaf- en telefoonwezenj^ f. Het wervingsstelsel ; g. De inkomsten en uitgaven van dea Statenbond. De wetgevende macht, ten aanzien Vani de gemeenschappelijke belangen van denl Statenbond, -rust bij den Bondsraad, be-, staande uit twee ^àoor de wetgevende macht van Vlaanderen en die yan Vlaanderen en die van Wallonië, uit eigen mid-, den, te kiezen afgevaardigden, elk be-staande uit tien leden. 5. Beide Staten verbinden zieb tot het onderhouden van een geregelde leger -i macht. 6. De zeemacht komt ten laste yan dea ■ statenbond.'' 7. De betrekkingen yan beide Staten; naar buiten één zijnde, zal er maar één minister van buitenlandsche zaken zijn. 8. Het Staatshoofd heeft het opperge-zag over land- en zeemacht. Dit doel tracbt de Bond hoofdzakelijk ■ te bereiken : ; a. Door het houden van yolksverga- • deringen; ■ b. Door het verspïeiden van Ylaamsoh-en volksgezinde schriften ; > c. Door in tijd van verkiezing voor ^ beide wetgevende Kamers, de provincie- t raden en den gemeenteraden van bet Vlaamsche land kandidaten yoor te stel- ■ len, die het programma van den Vlaam- i schen Landsbond, zonder jfoorbehoud, - hebben aangenomen. Waarom niet het koninkrijk Viaande- > ren van den verrader Kimpe en den ; Hollander Domela Nieuwenhuis? Die twea zijn rechtzinniger, want zij gaan zondei! ■ omwegen op het doel af. Het is zoo stonï dat we alleen kun- - nen zeggen: Vlaamsche jongens yan den lJzeiy grijpt naar den bessem> ^ r

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Belgisch dagblad gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in 's-Gravenhage von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume