Belgisch dagblad

1145 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 09 August. Belgisch dagblad. Konsultiert 19 April 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/ng4gm82p2b/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

t^r» -î s) »*<rniio" WOENSDAO O ATJG0STUS 1916. IVo. S77, aboknemekten, per 8 maanden voor Nederland { 2.50 franco per post. Lobes nummers: Voor Nederland 5 cent voor Buifcenland 7Vs cent. Den Haag, Prlnsegraclit 39 Telefoon Red. en Admin. 7433. BELGISCH DAGBLAD ♦ , Bestuurders : Dr. TERWAGNE — CH. HERBIEL Hoofdredacteur : L. du CASTILLON. ■"*— nui BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE r AD VEBTEUTIEN. Van 1—5 regels f 1.50: elie regel meer f 0.30; Réclamés 1—5 regela f 2.50 : elke regel meer f 0:50. London : Dixon House Lloyds Avenue E C. Parijs: 7 Avenue d'Antin 7. ZÂKEN MET DEN VIJAND. Zonder vaar en zonder vrees hebben wij laidop gezegd wat aile rechtgeaarde Belgen denken over de eerlooze praktijken van diep-gezonken Belgen die handel drijven met den vijand. Wien 't Bchoentje paste, mocht het aantrekken. Wij» bekommerden ons niet te weten of zulks die schacheraars genoegen deed of niet. Wij noemden de groote of kleine katten bij hun naam. Met voldoening stipten wij later aan dat de handelsconferentie van Parijs een einde aan de zoete winstjes zou stellen door te ver-bieden handel met het dumping-volk van over den Rijn te drijven. Wij véroorloven ons baron Beyens, onzen minister van buiten-landsohe zaken, te vragen, hoe ver de uitvoering der te Parijs geno-men besluiten gevorderd is voor wat België in het bijzonder betreft. De aciitbare minister, die trou-wens den handel onder zijne be-voegdheid heeft en zich naar Parijs liet vergezellen door twee hoofd-ambtenaren van zijn département, is daarvoor de bevoegde man. Hij, die vroeg opstaat en een taaie en vlijtige werker is, zal ongetwijfeld er de hand aan hou-cien dat de gestemde besluiten van Parijs niet in deykartons bestoven worden. J jJ îU J We mogen er ons dus ongetwijfeld aan verwachten, dat er weldra een begin van uitvoering zal komen. Intusschen veroorloven wij ons ook te wenden tôt den achtbareri minister van Justitie, den heer Henry Carton de Wiart, om -hem te verzoeken maatregelén te nemen tgen de ontaarde Belgen dienog zaken doen of er geduan hebben met den vijand. 'lot geruststelling van de Bel; s gische patrioten, kunnen wy vei s zekeren, dat bedoelde Belgen aai r geklaagd zijn bij het hoofd va - 'slands justitie in Sainte-Adressi î De minister bezit zelfs hun dossic en is dus goed op de hoogte. t Is de tijd nu niet gekomen een commissie te benoemen met oj 3 dracht de verantwoordelijkheid e: 3 de schuld van die onwaardig landsburgers te onderzoeken ? s Toen de minister van justiti eene commissie benoemd had me : opdraciit de handelingen vai i piioht- en eedvergeten ambtenarei i van den Belgischen staat te ondei ■ zoeken, werd hij door de Belgiscb ■ openbare opinie goedgekeurd ei toegejuicht. De instelling van di< commissie verwekte eenerzijds een< ontspanning onder de goedgezind* Belgen en boezemde anderzijdi een heilige vrees in aan plichtigei en medeplichtigen. De openbare opinie verwach dezelfde energie om de geweten looze schacheraars te bestraffen die den muil van Duitçchlanc openhouden of het monster vai grondstoffen voorzién om der oorlog te verlengen. Het mag niet gezegd worden dat zekere duitenjagers schootvri zijn omdat zij machtige voorspre kers en beschermers zouden hebben Aile Belgen zijn gelijk voor dt wet. Hoe hooger iemand op de maat schappelijke ladder staat, hoc grooter zijn plicht en zijne ver antwoordelrjkheid. lien werkman die smokkelt om vrouw en kinc een stuk brood te bezorgen, kar niet op dezelfde lijn geplaatsl worden van een rijken koopmar of industrieel, die zaken met der vijand doet om zijn geldkist t( vullen. De Belgen verwachten vol ver trouwen het energisch gebaar var een energischen minister. DE TOESTAND Men moel zich niet verwonderen ge- ïichtige gebeurtenissen te zien voorval- fe rond Chaulnes, bçzuiden Albert, en Waar de Franschen misschiee wel den nitspringenden hoek zuilen pogen in te iûiken. Van de streek van Chaulnes T,ordt een heîtig geschutvuur gemeld. In Jet noorden van de Somme hebben de franschen na een schitterenden aanval linie Duitsche loopgraven genomen "ij het bosch van Hem in het oosten ïa!1 de hoeve Monacu. Ook rond. Thi- aunjont bij Verdun hebben de Pranschen Vr,i'deringen gemaakt, terwijl de Engel- 8®eii bij Pozières en bij Neuville-St.- >aast vijandelijke tegenaanvallen aÏ3loe- P" Al het gewonnen terrein is behou- ;en 'Je aanvallen der Duitschers wer- afgeslagen. Jtt de Oost-Gaïïcische Karpathen wordt Clllg gevochten. De Oostenrijkers be- Jcrei! bergstellingen bij Jablonica te ciben veroverd, terwijl Van Koevess da jMotste moeite heeft om rond Delatyn '' de aanvallen der Russen te weer-staanslag aan de Sereth blijft aanhou- 11 Russen veroverde er eene machtig |':rgarnseerdo vijandelijke stelling, doch 'egen belemmert de operatiën. (je !' Italianen hebben het offensief aan che]Sonzo voortgezet. Op de Monte Mille °i ^°'ven zy onderspit, doch in m van Monfalcone hebben zij heu-gema L-+ ^emac^tigd en 3600 gevangenen '[y' ' benevens drie stukken kanon. het ! " ^ ('e Russen eenigszins naar UoPstnoor^en in de streek van Moeaij 8tre!],en 'erugtrekken, hebben zij in de 2e~„Van Bitlis de Turksche aanvallen ziiuij,?0(i„afpes 1 agen• In de streek Er-ifen. ' tsjiftlik en Kiarki (op den OpnjP,!îaar Shebbin-Karahissar) zijn bij opgeschoten. J lïleina ^^'"-Afrika hebben e troepen de 0? Vhaven Sadain bezet. ^itscIi0erSC^^eil^e plaatsen werd en de gin » weggeslagen. Het is het bêla g einde. het J®?}9 hebben de Engelscheoi in 3100 bij Romain 45 officxeren en sevangenen gemaakt. I Egi ami oi&ettûrtra Mlle Een Fransch blad publiceert het vei haal van een soldaat, waarin wordt gt schetst, hoe de Duitschers werden terug geworpen bij hun aanval op het fort va: S ou ville. Drie weken van te voren was hij va: het front van Verdun gekomen, en d Duitschers hadden zich tôt dusver be perkt tôt de poging, om door kanonvuu de levensmiddelen-voorziening af te sni, den, doch zonder meer. Den 12den Ju! werden, in den loop van den dag, doo de ,,Boohes" vijl aanvallen ôndernomer die aile werden afgeslagen. ,,Ik heb m: opnieuw kunnen overtuigen'', zegt d soldaat, ,,van de vernieling in de Duil sche gelederen door onze mitrailleur aangericht. Voor de borstweringen de loopgraven van den vijand lagen duizen den lijken opgehoopt ! De aanvallen werden geen enkele ma® ten einde to doorgevoerdj zôô hield het vuur van on ze miirailleurs onder hen huis ! Twee maal chargeerden de Duitschers met d gevelde bajonet. Ze werden door de ko loniale troepen ontvangen, die hun éla] braken. Onze artillerie stéunde ons be wonderenswaardig met een intens sper vuur, dat den vijand zeer zware verlie zen toebracht." De soldaat vertelde, da hij er geluige van was, dat dit sper vuur in een oogenblik een contingent Beiersche soldaben, dat tegen de Fran sche koloniale troepen was geworpen, kon isoleeren. De Beieren, wier verbin ding verbroken was, werden door d Fransche mitrailleurs en 75' m.M.-kanon nen gedecimeerd. De aanval op het fort werd met twe colonnes ondernomen, de eene trok o] van Fleury, de ajidere uit het bosch vai Chapitre. Deze colonnes, zoo was blijk baar het plan, zouden elkander ontmoe ten, en dan beproeven het fort te omsin gelen. Doch die manoeuvre werd ver ijdeld. Niet alleen kon de vereeiniging der twee colonnes, beide bestaande ui verscheiden regimenten, niet worden to stand gebracht, maar de Duitschers, di van Chapitre zouden oprukken, wonnei zelfs geen duim breed grond. Ze werdei letterlijk gedecimeerd." s Links en Redits. De Belgische pers in Nederland. -Omdat de druiverç te groen zijn kle neeren zekere Belgische politiekers in derland dô' Belgische bladen, die alhit l verschijnen. In hun ijverzucht gaan z zelfs zoover zekere Hollandsche journ; listen gedurig op te hitsen tegen de Be gische confraters. IJvcizucht en nij beteekenen immers machteloosheid. Daaj j over stappen wij dan liever heen. Een Belgisch buitenstaander, die zi< en weet wat de vijf Belgische bladen i: l Nederland verrichten, Le XXe Siècl j schrijft : ,,Wij maken van deze gelegenheid ge bruik om onze confraters in Nederlam > geluk te wenschen voor den nationale] ; gezondeû zin, waarvan zij getuigen L'E cho Belge te Amsterdam, D i ■ Belgique te Rotterdam, Het Bel gisch Dagblad te Den Haag, h < Courrier de la Meuse en Lei Nouvelles te Maestricht, opgestelc ! door journalisten van aile politieke kleu ren, zijn het immer roerend eens, zelfi zonder voorafgaandelijke verstandhoudin§ en ileiding, om al de Belgische vraag stukken te toetsen aan het eenig natio naaî standpunt. Voorwaar een prachti§ bewijs van ons nationaal bewustzijn ex een- waarborg voor de toekomst. • Mevrouw J. Liebaert. f Uit Le Havre wordt het overlij/len vain mevrouw Jul. Liebaert, oud-ministér van Finantiën en thains directeur der Nationale bank gemeld. Mevr. Liebaert, gebo-ren Marie De Bontridder, was de zustex vam den heer Fritz De Bontridder, van Vilvoorde, oud-K-amerlid voor Brussel. De zoon van den h^er Liebaert is kabi-nershoofd van den minister van Nijver-heid en Arbeid. Sint Pieter en de doodskop-huzaar.De jongsle klucht, die haar ronde te Brussel doet, is de volgende :* Een doodskophuzaar was te Brussel in Brabant gestorven. Voorzién van zijn lin il. riani Oott mit iït-<o ,.^lc Hii -aap-r-- hemel. Aan de poort gekomen vroeg hij aan Sint Pieter : — Mag ik binnen, o heilige portier der hemelen ? Sint Pieter, die het schuifje had open-getrokken, bemerkte dat de huzaar te voet was. Ruiters te voet komen den hemel niet binnen, mijn vriend. Ga uw paard halen en dan zuilen we zien. De doodskophuzaar toonde hein het op-schrift Gott mit uns. Sint Pieter schuddenolde, bleef koppsg en snauwde hem toe : — Maak dat gij weg komt. Mismoedig daalde de huzaar uit de he- melsche sferen naar beneden en keerde raar Brassel in Brabant terug, alwaar hij juist vadertje Von Pissing ontmoette. Daar hij wist dat deze vroeger in de cavalerie had geiHend, zette hij hem het geval uiteen. , — Paarden zijn er niet meer. Zij worden naar Duitschland gezonden om er , filet d'Anvers Van te maken, dacht de t generaal-oberst der cavalerie! — Jongen sprak vadertje von Pissing, luid, ik zal zelf met u mede gaan en het geval aan Sint Pieter explikeeren. Von Pissing en de doodskophuzaar klopten dus aan de hemelpoort. Sint Pieter loerde door het schuifje en vroeg aan den huzaar : — Zijt gij daar terug ? Waar is uw * paard ? — O! Smt Pieter, ik heb iets beters mee, sprak hij. — Hoe ? Iets beter ? Wat ? Stomme-rik. Ik zie maar een ezel. En lap ! het schuifje was diriht. De agenten van Duitschland. De agent van de door Duitschland be-schermde Volksopbeuring is voor Brussel, Johann Kesler, Hol'ander van geboorte, die voor eenige jareii de kleine Belgische naturalisai® ontviing. Nog al een. Na den oorlog moet een wet gestemd worden om al die bastaard-Belgen, naar hun vaderland terug te zenden. Kesler is staats-ambtenaar en regeint aan de staats-middel-bare school te Sint.Gillis. Net als Ds. Domela iVieuwenhujs Nijegaard heeft hij van de staatskribbe geëten hoewel hij vrtejndeling was. De man keert zich thans tegen een iand. dat hem in staat gesteld heeft te leven en zijne kinderen op te voeden. De fut is er uit. Te Brussel heeft men in een gebouw het volgende opschrift van een Duitschen soldaat gevonden: Met Marmelade und trocken Brott Sterben wir den Heldentodt. . (Met moes en met droog brood Sterven wij den heldendood.) De toestand in Bulgarije. Reuter seint uit Athen$ het zonderlin-ge bericht, dat de voortgang der geal-lieerden in officieele kringen te Sofia veel onrust wekt en zelfs de mogelijk-heid niet is uitgesloten dat Bulgarije zich aan de zijde van de Entente zal scharen. De slag aan de Sereth. Gunstig verloop «an den slag aan de Sereth. — Ifaliaansch 3- succès aan de Isonzo. 3600 gevangenen. — De EngeHschen ■ : behouden de veroverde steliingen bij Pozières. — Vorde-L! ringen der Franschen bij Hem en Thiaumont. — Engelsche l- successen in Egypte (3IOO gevangenen) en in OuitscH d Oost-Afrika.. ; het DÉimposca " Philip Gibès beschrijft in de «Daily 1 Chronicle" den verschrikkelijken strijd i om het Delvillebosch : : „0nze mannen trekken het Delvillebosch i niet door in een der prachtige stormaan-- vallen, die kunstenaars vol verbeeldings-} kracht soms teekenen en die ook wel 3 eens, maar niet dikwijls voorkomen. Zij t trokken op in verspreide grœpjes, wel • voeling met elkander houdend, maar in i verspreide orde en voortkruipend, slruike-;• lend en tastend zoo goeS zij konden, over ■ een terrein, waar geen duidelijk zichtbaar . pad te vinden is: ; Daar waren geen twee meters grond, i zonder granaattrechter. Omgevallen boo-men en kreupelhout vormden er een ver-warde massa. Oude door granaatvuur ver-nielde versehansingen en ondiepe loopgra-1 ven, daar gegraven door mannen die hun eigen graf maakten, vormden ook overal hindernissen. Onze soldaten konden, beladen als zij waren met hunne voile gevechtsuitrusting, met bommen aan risten om het lichaam heen geslagen en met de bajonet op het geweer, geen vluggen stormloop door dit helsche bosch uitvoeren. Dit bosch was vier malen door vier achtereenvolgende golven Engelsche troepen genomeiï. En vier malen hadden golven Duitsche troepen het hernomen. Het he-vigste vuur der wederzijdsche artillerieën was hierop gericht geweest, zoodat onze Engelsche jongens optrokken door een groot kerkhof vol nnhe4ra,rçan 1 De aischuwelijkheid van deze plaats heeft in den geest van velen, die an-ders door het schouwspel dat de slag-velden opleveren, niet meer getroffen worden, diepe sporen achtergelaten. Ik rnerk soms dat sommigen van hen, bij het hooren van den naam van het Delvillebosch, ineenkrimpen en anderen — meest officieren — lachen met een vreemd, on-aangenaam geluid, den lach van mannen, die de lloof van ironie kennen, die er ligt tussclien de goede dingen in dit leven en al deze helsche afgrijselijkheden. Toen onze mannen optrokken zagen zij met verbazing mannen tusschen de ge-brokeii boomen wegloopen en bemerkten ook tôt hunne verwondering witte vodjes boven sommige granaattrechters wapperen. Die witte vodjes, meestal aan takkon vast-gemaakt, dansten op en neer en heen en weer alsof het signalen waren. Het was de witte vlag der overgave, opgestoken door Duitsche soldaten, die daar in die gaten neergehurkt zaten. /Jit èén werd de Roode Kruisvlag heftig heen en weer gezwaaid. Onze mannen trokken met ge'veld geweer vooruit en riepen: „Komt eruit, jullie daarl" en uit iederen trechter kwam een Duitsche soldaat, met de handen in de hoogte en allen riepen: „Pity"> welk woord zij geleetd sffhijnen té hebben oni in geval van nood te gèbruiken. „Sommigen waren zoo klein en jong", vertelde mij een soldaat, die daar gestre-den heeft, „dat hunne uniformen hun vcel te groot waren en dat hunne tuniek hun tôt de "fcnieën reikte." Zij waren buitengewoon jong en klein, want al de gevangenen, die ik sedert het begin van ons offensief heb gezien, waren lange, flinke mannen in den bes-ten leeftijd voor den soldaat. Maar het is mogelijk dat onze soldaten daar tegen-over de klasse 1916 stonden. Toen de Engelschen hen met gevelde "bajonet naderden en deden alsof zij hen wilden neersteken, vielen zij op de knie-en en riepen om genade, die hun ook geschonken werd, ofschoon onze soldaten woest waren, want de Duitschers schoten toen juist een groot aantal gas-granateu af". De slag* bij Pozières Do Engelsche bladen vernemen uit het hoofdkwartior, dat de aanval, op Zaterdag ondernomen, was op een ongewoon uur. Kort na negen uur, toen het nog niet donker was. Wij hadden den vijand met tussckenpoozende bombardementen en andere onaangenaamheden laslig gevallen, tôt hij er heelemaal zenuw-aehtig van was. Toen de infanterieaanval eigenlijk kwarn, scheen de vijand verrast en het lijkt wel dat hij het hoofd kwijt raakte. Overal kwamen wij in en .voorbij zijn loopgraven met veel geringer verliezen, dan wij haddien mogen verwachten. Ongetwijfeld brach-ten wij den vijand veel zwaarder verliezen toe dan wij zelf kregen ; en wij maakten een respectabel aantal gevangenen. Tôt op Zon-dagmiddag waren „ex 400 binnengebracht en naar het heet zijn er nog meer in aantoeht. Zij b eh o or en" voomamelijk tôt de 17e en 18e reserve-divisies van het 96e reservekorps, 't we'.k uit sommige vetrvangingsbataljons schijnt te zijn aangevuld. Opnieuw verriehtten onze kanonnen praehtig wesrk. Om de ontzaglijkg moeilijkheid van het terrein, dat bij zoo'û aanval moej, worden veroverd, te beseffen, dient men te weten, dat de tweede Duitscha verdedigingslinie niet uit één loopgraaf be-staat, maar uit op zijn min&t twee evenwijdi-ge loopgraven, die heel zwaar versterkt zijn met diepe sehuilgaten en aile veelomvattendô inriehtingen voor de Vexdediging, die de vijand had aangebracht. Achter die twee loop-graaflinies is een netwerk van tussehen- en verbindingsloopgraven aangelegd, welke allé zeer zwaa<r v&rdedigd en heel zorgvuldig zija uitgewerkt. In de buurt van Pozières ligt het hoogste terrein juist bovèn en noordoos-telijk van het dorp. Langs den weg naar Ba-paume en dwars erover loopt deze tweedo Duitsche hoofdverdiedigingslmie., Wij hadden. ons vooruitgewerkt naar deze tweede linie, van het punt der. groote doorbraak op 14 Ju-li, iotdat wij haar in bezit hadden op een punt, juist oostelijk van Pozières. De huidi-ge stoot strekte zich uit van dit punt naar rechts tôt aan een punt bijna preciee noorde-lijk van Ovillers-la-Boisselle. Op den linkervleugel geschiedde de voor» waartsche beweging over een front van 200t yards en leverde ons het bezit op van nog ongeveer 1000 yards van de Duitsche tweed* linie en verschafte ons toegang. tôt het hoûg gelegen terrein. In het eentrum bedroeg de terreinwinst on« geveer 500 M. Het is een zeer. belangrijké verrichting ; zij werd met handigheid vol-braeht, met slechts geringe verliezen. Ver -scheidene van de loopgraven, en met name vele van de loopgraven van de Duitsche tweede hoofdverdedigingslinie, werden — toen onze troepen er overheen stormden — bijna uywx iiOt ivauuiiy UUJ. YT loviil. vonden. Het werk van onze kanonniers vôôfc den aanval was praehtig. Daarenboven werden, na 'onze voorwaartsehe beweging, twee verwoede tegenaanvallen van den vijand door onze artillerie zoo gefnuikt, voor de Duitschers aan het doel waren, dat zij gemakke-lijk konden worden afgeslagen. Een belangrjjke instelling voor onze verminkte soldaten. Den 23 Juli is er te Den Haag een werk gesticht geworden, dat even aanbe-velenswaardig is voor het doel, dat het nastreeft, als belangrijk in zijne midde-len. Het is geroepen eene zeer groote uitbreiding nemen en draagt den titel van ,,Le sou du mutilé — Voor de ver-minkten.'-' Het doel is fondsen te verza-melen, bestemd om de geldbronnen te versterken van de instellingen, die de na-tie na den oorlog zal in het leven roe-pen ten gunste der verminkte Belgische soldaten. Hoe dikwijls er dan ook beroep is ge-daan op de edele gevoelens van het pu-bliek om in deze abnormale tijden de noodlijdenden te steunen, twijfelen wij er geensz ns aan, dat het nogmaals zijnen .milden steun niet zal weigeren, waar het de redding , betreft van hen, die ailes veil hebben gehad in den strijd voor de redding van ons geliefd vaderland. Het onttrekken aan dezen heiligen plicht zou bewijzjcn geven zijn van zulke ondankbaarheid, dat de mogelijkheid van een enkelen onverschillige te ontmoeten ondenkbaar is. Het komiteit is van oordeel op een uiterst vernuftige wijze te werk te gaan. Met de goedkeuring der Belgische re» geering zal ,het een serie zegels in om-loop brengen, die een eenvormige waar-de liebUen van vijf centiemen en onze helden en geru'ïneerde steden voorstel -len.De-uitvoering van deze zegels zal aan een Belgische kunstenaar toevertrouwd worden en de gravuur zal uitgevoerd worden door een specialist, die gelast ia met de uitgifte der postzegels van den staat. De heer Gaston Stalius, nijveraar te Antwerpen, ontwerper van deze ménsch-lievende instelling, wordt in zijne pogen gesteund door een groep eerbiedwaard ge personen, waarborg voor het succès van het werk. Het zijn de heeren Charles Binard, notaris te Chàtelet, Albert Braconnier, nijveraar' te Luik, Désiré De Laere, ban-kier te Roeselaere, Joseph Marx, assureur "te Antwerpen, Victor Nyssens, ka-pitein-bevelhebber van het 2e regiment lanciers te Luik, Georges Pottieuw, assureur te Antwerpen; Georges Renard, kapitein-bevelhebber der grenadiers te •Brussel, Maurice Thibaut, eigenaar te Luik, Edmond Van der Stegen, nijveraar to Gent en Honoré Lejeune, jour-nalist, die zich voomamelijk zal bezig-houden met de betrekkingen van het komiteit met de pers. . Het komiteit is gevestigdl in het Zuid-Hollandsch Koffiehuis, Groenmarkt 87.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Belgisch dagblad gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in 's-Gravenhage von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume