Belgisch dagblad

1109 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 09 März. Belgisch dagblad. Konsultiert 19 April 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/154dn40m6c/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

3 de Jaar^ang; ZATERDAO V e*i I3JLO- 10 iRE^L^LEt/X' 101B» TSTo. 148. 'ABONiNEMENïEN. X Per 8 maanden voor Nederland Çt 2.50 franco pef post. Losse ' nummers. Voor Nederland 5 cent. rvoor Buitenland 7'/» cent. Den Haag, Prinsegracht 126. Telefoon lied, en Adm-'n. 74.83. BELGISCH DAGBLAD Versciaîjnestd t© "s-Sara^eaabsîg©, eiken «srerkdag te 12 ure rniddag. BUREAUX OPEN VAN S TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. -4 Van 1—5 regels f 1.50; elk« \ regel meer f 0.30; Réclamé»tt 1—5 regels f 2.50; elke regel'4 meer f 0.50. London : Dixon Hoase Lloydn i Avenue E C. % Parijs: 7 Avenue d'An tin 7. \ Het aktivisnie van den lieer Vau. Cauwelaert. i>- ■■■"■ ■ . • Aan deneutralc pers van dit nêuiraal land jwerd dezer dagen ee.il rede van den heer P. [yan C'auwelaert en de besluiten van zijn Belgisch-Vlaamschen bond medegedeeld. Waarschijnlijk houdt men daar niet ean dat dit proza in de Belgisclie bladen van Nederland zou versehijnen als ware Let maar te oorkonde. ; ïe 'a-Gravenhage is den 4 dezer een slach Viaamscbe sovjet van burgers en soldaten 1 bijeengekomen onder commando van liet Kamerlid voor Antwerpen om er oon eoorfc ma-î nifost op te stellen. Daarin wotdt, Wel is waar, de Duitsche tusschenkomst in de hcrvormingen pp taalgebied in Vlaanderen aiet goedge-ko'ird, raaar de Vlaamsch-Belgische bond wil die door onzo regcaring bekrachtigd zien. vooraleer !iet Belgische volk zicli daar-over keeft ,-&ijresprôkèn. Hoc die autocrafcisohe politiek overeeu te brengen is met de eischen van een democratische samonleving waarop tla Viaamsch Belg'sclie sovjet zich beroept, is rbns een raadsel. De Raad Yan Vlaanderen I voîgdo geen anderen weg toen hij het Bel- fisch kiezerskorps voorbijging oin zijn kan-idaten voor gekozen te verklaren. „Onmiddellijke inwilliging" — asjeblieft — ran een aantal aktivistiscbe en eeparatiscko wensehen worden door denzelfden sovjet van de Belgische regeering geëischt. Als wij dezen gcwror.gen en dubbelzinnigen stijl good begrijpen. wordt de bestuurlijke echeiding voor Vlaanderen gevraagd en aile hervormiogen die de aktivisten van de Duit-Bchers hebuen vcrkregen moeten door de ro-geering goedgeheeten en bekrachtigd worden als fait accompli. Tôt die hervormingen be-hoort ook de hoogeschool van Gent, die moet bebouden worden. De Vlaamsch-Belgische sovjet eischt nog de onverwulde reorganisatie van het leger op den grondslag der afzonderliike Vlaamsche en WaalsChe eenheden. Dit is nu eindelijk de onomwonden be-kentenis van een politiek, die wij steeds bekampt hebben, zoo wel voor als na den corlog. Dan volgen nog eischen zooals beëindiging van het rpgiem van verdenking, achteruit-stellicg en vervolging waaraan de Vlaamscli-gezinden nog immer blootstaan en in het bijzorider eerherstel van al de Vlaamsche soldaten die uit hoofde vaji Slaania'Açe. ainde handelingen, mchtmaatregelen , ge-vangenisstraf of eeuige andere Yerongeiijking hebben ondergaan ; opheffing van de politieke censuur où in het biizonder van de ver-scherpte bewakir:;j, waaraan Vlaamschge-ainde schriften of uitingen blootstaan. En dan komen nog ei«'-.lien nopena de geïnter-neerden, die in zich zelf goed zijn en die we de eerste zijn gewee'i'jom te verdedigen, maar die volstrekt geen uitstaan heeftmet de Vlaamsche zaak. Het is alleen kiesge-knoei om een aantal brave meiucùen te van-gec. • Als ik dien poespas lees dan denk ik aan ide nog altijd actueel gebleven Critiek der |Vlaamoche Beweging door August Vermeylen, l.die ze mjj onderwierp in 1895 vooraleer ze te îlaten drukken. De beeren van het VI. B.V., die zicli graag als hervormers van de Vlaarn ische beweging aanstellen, kunnen haar met vrucht lezen. » « * Reeds is hiei gewezen geweest op de Rfschuwelijke legende die Vrij België heeft geschipen namenlijk dat een scbrikbewind in hat Belgisch leger voor de Vlaamsche militairen bestaat. Do Vlaamach Duitsche bladen van België smullen aan die schaam-toloozcn laster, waardoor zij de aktivistiscbe beweging in België en in de kampen voor Vlaamsche kriigsgevangenen in Duitschland aanvuren. >■ Welnu de loyale Vlaamsche gedachten worden in ons leger geëerbiedigd. Daarvan hebben wij bewijzen bij de vleet. Wanneer Vrij België iieven3 boosaardige aanvallen tegen zekere van onze bewindslieden ook de defaitische artikelen van zijne directeuren verspreidt, is het niet te verwonderen dat de militaire censuur ingrijpt. Welk Belgisch blad is trouwens nooit gecensureerd geweest, zelfs voor te patriotti3che artikelen ? On-langs was het de beurt aan ons blad omdat dezelfde censor, waarover de Belgisch VI. bond klaagt, het inoest afkeuren dat wy zekere artikels uit de Kheinische Westfiili-sche en Frankfurter Zeitung, die de heer Van Cauwelaert goed kent, met de noodza-kelijke commentaria hadden gedrukt. De censuur zorgde er due voor dat geen haar-ken van den baard vau dea heer Van Cauwelaert werd gekrenkt, Waarom eischt de zonderlinge VI. B» aovjafc niet liever de onmiddellijke bestraffing van de aktivistische landverraders in België? Ver van die verraders gestraft te willen zien, eischt de VI. B. sovjet dat men de spons over hunne misdaad zou vagen en hen de plaatsen van trouwe Belgen zou laten bozet-ten ! Hij wil dus het aktivisnie redden. V at zal nu de Balgische regeering op die weinig eerbiedige sommaties antwoorden? YVeet zij dat de eischen nopens het leger uitgaan van de legercommissie van het Viaamsch Belgisch Verbond ? Is de Belgische regeering soms niet be» nieuwd te onderzoeken wat dergelylce com-missie is en wat zij beoogt. Haken daarvan geene geïnterneerde officieren, otiderofficieren en soldaten deel ? In onzen tijd van bolsje-wikisme lcan men niet waakzaam genoeg zijn. Indien de Belgische regeeiing geneigd mocht wezen voor de sommaties van den Belgisch-Vlaaeischen bond te buigen, dan moet zij logischer wijze onmiddellijk aile strafbepalingen tegen de aktivisten intrekken en eerst en voorat R. Declercq en A. Jaoob in eere herstellen. Men kan ook de stichters van de Duitsche universiteit te Gent niet met schele oogen aanzien, wanneer de universiteit zelf zou moeten behouden blyven. * * $ Het masker is eindelijk gevallen. De VI. B. bond zal ovenmin de Vlaamsche zaak die rechtvaardig is, compromitteeren als zijne medeplichtigen, de aktivisten van België. Zij zullen voorbijgaan, doch het Vlaamsche volk zal blijven om zijn voile recht te bekomen niet door sluikpolitiek of chantage maar door zich zelf. In België is het de meerderheid. Met het wapen van het algemeen kiesreckt, waarvan de VI, B, Bond niet wil hooren net aïs de aktivisten van België, zal hetwinnen wat het wil! Dat Raf. Verhulst in het VI. Nieuwa om het aktivisme van Fr. Van Cauwelaert, KOrt kvi • - aeren. Ziehier wat hij o.m. schrijft: „Hebben wii, de twee eerste jaren van den strijd, iets anders gezegd dan Frans van Cauwelaert ? „Doch wij, Aktivisten, werden afgewezen en getroffen door de Haversche regeering. „Om veel minder werd dichter René de Clercq door Hav#re gebroodroofd. Na de redevoering van het aktivistisch Kamerlid te hebben overgedrukt, schryft het „V1. Nieuws" : „In hun hart moeten Frans van Cauwelaert en Kamiel Huysmans blij zijn voor betgeen wjj deden en veroverden en wat niet meer afgebroken kan worden. Wij ook juichen op onze beurt Frans van Cauwelaert geestdriftig toe en wensehen hem geluk. Hij staat op den kant van zijn volk en de lokzang van Havere kan hem niet meer van ziin plicht van Vlaming afbrengen. „Hij heeft ge'ijk: *t js eu het oogenblik. „Als Frans van Cauwelaert hier met zijn 1 6000 aanbangers zal terugkeeren, zal hij den Vlaamschen haard ingericht vinden. „Hij zal niet meer moeten stryden te midden parlement-geknoei en gekibbel, om wat scbamele kruimels van de Belgische tafel voor Vlaanderen te bekomen. Hij zal een vrij Vlaanderen vinden en nog alleen het schoone Vlaamsche vaderland tegen elk nieuw Waalscb of franskiljonsch offensief te verdedigen hebben. „Wie twijfelt er nog aan de redding, aan de toekomst van Vlaanderen ? Love Frans van Cauwelaert !" Tôt h.er Verhulst lid van den Riad van Vlaanderen en hoofdredacteur van het VI. N. Die goedkeuring is de besliste veroordee ling van het Antwerpsch Kamerlid en zyn bond. ^ Léonce du CasîiHon -... / UETOESTAUD " De Japannera zijn meestea- van Wladi-on Charbin waar zij het wespen-n°st der bocliewikis hebben uitgebrand. • Thans rukken de Ja^ansche rogimeaiton 1 1 naar Irkoetsk. Het is daat-entegen ook waar dat de be-fitting van Petrogv^l doov de Duitschers "rWscht wordt osn 7/)- ge-icgd de orde te istelleji. l'U Maxinaalistm liggen »verigons met r under overhoop. l'rotzky heeft ontslag als volkskoinjmis-raris voor d© buitenlandschô Zaken gieno->umv. , , ' e regôcU'ing van d>aa Kaukasischen '-t- lieelt geweigerd, den tusèchen Rus-'I en de Centrale» gesloten vred'e te er-•-'i. De regeering van dezeai staat is -'besloteu, ztcih tegen. îiet binnomlrïn-van Ottomaansche troepen op Ar - g-ekied te verzetten. t> socialistea van Moscou hebbeiu; den. : ce nia ndsche, consuls medegiedeeld, dat zij ! - e protesteeren tegea dea " ^-slijkeai vrede". ! oe??en er aan toe, dat de meerder -k '1er Russische poHtieko parti jeu niet te Brest-Litowsk vealegonwooi-digd waa. Von Fajkemhauson, goiav.-gan. van België, lietlt de gevodmaichtigdea (!) vaii dem llaad van Vlaamctaren onivangen om hun te zeggen, dat Duitschland aan de auiaaonùe van Vlaanderen houdt en die vraag voor de vredcsconfercnLie nucueit worden gearaeht. Meer dan een maand geleiden hcet ons blad ojp die Diuitscfee tactiek gewezen. Diuilschland zœJct waarborgen om België ,te kunnen verhinderen vrij1 en oea;ha.:ikelijk ite wezen. In de autonomie van Vlaander:n, dait feitelijik onder Duitseh protectoraat 7/n âtiaan, vindt het die garantie. Aan de Vla-mingen elke soheiding in d© kieni te stikken. Hoe het Belgisch leger gezind is^ blij'kt nog uit het jomgsjte saicoes, dat het in len fiacht van 5 tôt 6 behaald heeft, fcen zui-dtn van Situyvekeniskerke, bâj dé tleiger.ï-yvlieit. Dirie Duitsche reginienten van stofi.s-trupen, werden er versJagcn. Zij ondiergin-gen zware vèrliezen. Maar dan hondetd kri^gsgevangeinen, onder wie vier officieren en zeven mitraillensie© werden buitg.amaAkL De élan van onze dappeien, bewijssfc dat. de aiktivistischo ea defaitische pr>pagand(fc aani on aohter het front geoa rat lieeft Qf> hen1. Dp yiaamgjche sioidaitea vochtao. -ait» .leeuwen. i.i i l—il Belgische betooging ■B/" eere van het bezette land, in de ruime zaal van den Dierentuin ie 's-Gravenhage, op Woensdag 13 Maart te 8 ure 's avends. ®e sprekers Dr. Terwagne, KanunnikHeyns-j 33n8, L. du Castifion en Ch. S&rnard belicha-rneiî de verschiliende politieke fraoties van Be5gS6 ©H zijn aldus de vcrtegenwoordigers van (la heilige eendracht onder aile Selgen. Allé corresponder.tie en aile mede-deelingen betreffe-nde de Belgische manifestatie worden door het Comité van de Belgische Dagbladpers ver-wachi : 126 Prinsçgracht, Osn Haag. De betoogihg neeniia een reusaclitige. uitbreiding. Uit aile hoekçn van Nederland komen bijtredingcn en aanmoedi -gingen toe. Wie zich plaatsen. wil reserveeren, wende zich direkt Papesiraat 5, Den Haag. Von Falkenhausen en de activisten. D« gouverneur-generaal v. Falkenhausen heeft giisterennamididag de gevolsnach-tigden van den Raad van Ykiaiide," n ont-vangen, die hem de nieuw© saroeostelling van den Raad mededeeldôn. Z. Excellen-tie hield daarna de volgendo toespraak: Mijne 'îeeren ! Ile dank u voor demele-deeling, welke gij mij omti'ent den uitslag der vu'kiezingien voor den Raad van Vlaanderen gedaan hebt. Ik wensch u geluk met het resultaat en ncem de geleg ->a-heid waar, u het volgecBde te zeggen. Het vealbesproken besluit van den Raad van Vlaanderen van 22 December 1917 was in dezen zin op te vatten, dat het op -nieuw den onwrikbaren wil te kenn^n gaf on» het Vlaamsche voJk van den druk der verwaalsching te bevrijden. In overeen-stemoning van het rijks'oestuur kan ik u verzokeren, dat de rijkskanséiier en ik evenals tevoren op het standpunt der ver-klMing. \\in ^an, „-ciiikska;o^l'fr^ M., die destijds aan uwe atvaardiging1 vca'ze-kerdfc, dat het Duitsche rijk bij de vredes-onderhandelingen en na den vrede ailes doen zal, wat er toe bijdragen kan om de vrije ontwikkeling van het Vlaamsche ras te bevorderen en te waarborgen. Na de verklaring van den rijkskansel'er va-n 3 Maart 1917 werd de bestuurlijke sebeiding doorgezet met het duidelijke po-iitielie doel, het Vlaamsche volk een zelf-' siandigheid te verschafien, welke met zijn aantal, zijn beschaving en zijn roenirijke geschidenis overeenkomt. Zooals het vôôr den oorlog met de Vlaamsche zaa* in België gesteld was, mag het niet we-dei' worden. Daar )m moet aan het stiefa-ten van een vrij, van den Waaiàchen schoa druk bevrijd, werkelijk vervlaamscht Vlaanderen, het oude groote doel der Vlaamsche beweging, ook verder al. uw streven gewijd zijn. Van de warme sympathie van het Duitsche volk eu den steun zijner regeering „unt giij daarbij ver-ze.ierd zijn. De middelen, waardoor aan Vlaandf"en zelîatandigUe d na het sluiten van den vrede zal wordea verze erd, thans reeds vast te steilen, zou voorbarig kijn. Dit moet aan de vredesonderaamdehagia'n vooroehou-dun bij en.. Op het grondlcggen van deze zelfstandigheid invloed te oe.eriea, zal in de eersle plaats oo-c eea zaak van het Vlaamsche volk zelf zijn. Het volk v are Vlaanderen zal moeten erkennen, dit nu of n'mmer de mogclj'cheid wordt geboden, de gron s agen voor die zelfstandi he'd te leggan, waarop het onvervreemdbaie aan. spra en heeît. Uw taa::, ïnijne heeren, in de komende maanden zal daarin bestaan, het Vlaam-sc .e volk, onverschillig of enkelen tôt een b ,'zondere politieke richting .behooren of niet, op d&ze groote besLssing voor te bereiden, we :e het slui'.en van den vi t Je brengen zal." Vo.n ai enhausen vergist zich. Het Vlaamsche volk wil Van geen autonomie in het Jielgisch stiatsverband weten. Red. Dr. FRANÇO.sT" L Eeko belgo iu uit, . 1 r. Fraiaccis niet gefii'ïiileerd i . Wij liadden dit ock niet ge-meld. Wij hadden al een gesclireveu, dat men v r e e s d e dat hij het zou z'jn met Dr. Demetô. Onzo conte ter voegt er bij. dat df. François, dr. Er miken, de hetelmieiester r-n Dr. Vau den Wildieinberg, ter dicod> werden verwezen, maar dat die straf in, levens-la-ngon dwangarbeid werd veraïudierd. HET ACTIVISME IN HOLLANO. Onder dien titel publiceert het VI. Nieuws op de eetrste bladz. de besluiten van den VI. Belgischen bond dea heeren Van C'auwelaert. Vrede met Roemenië. De Duitsche zweep waarmeê, De dwazen 't arm Roemenië striemea, Ze dwingt dat volk tôt vreê, Doch zaait weer nieuwe oorlogekiemen. ^ÏZAN. Legerberichten der Entente. Japan in Siberië, Geruststellenda verkîaringen van Bonar Law en Âsquith. Trotzky's ontslag. — Roemenië s vemedering. — Vlaanndere') en de vredesconferentie.—De Belgen hebben den Duitschers; aanzienlijke verliezen toegebracht. Vau het WestelUk front. Het Beigiscfie legerinericht. HAVRE, 9 Maart. Het bl'jkt juis]t t© ^ija, dat de tegenaainvai door onze ruiterij' le voet iWiomsdag .jl. gericàt tegen de twee regimeniben. Pruisistihe aan vais trcepen, die erin geslaagd waren vaaben voet te krijgen in een linie van onze voofruitgesohoivien p,o> ten ton Z. van Stuyvenskerke, esn gi'OO't s.ucces is geweest. Er zijn 125 gevangencn binnongebraohl, onder wie. vijlf officieren en 9 machinegeweren huit gemaakt, terwijlbo-vendien een aanzienlijk oorlogsre&leriaal in rinze handen i§ geblevea bij het einde van den staSild, waardoor wij erin geslaagd zàjin 01 onze posten op nieuw te bezetten. Gisteren in den vroegen ochtend hebben de Duitschers na een hevigo artille-rio-actie twee aanvallen oiidernomen bij Merckem. Een ervan is onmiddelltijk af-geslagen, bij de tweed© poging i& de vijand erin geslaagd enkele vooruiige -aehoven punten te bezetten. Een half dozijia gevangenen zijn bij deze onderneming door onze troepen bin-nengebracht. Vandaag in den vroegen ochtend ia onder deîdûng van een zeer hevig bombardemetat, een vijandelijke aan-val tegen onze pi si en ten N. van Nieuw-poort, volkomen mislukt. Wïj hebben op-nieuw eenige gevangenen gemaakt ten Zuiden van den post aan de Yzer. in den loop van d&n dag wae de artillerie krachtig in de weer tein Z, van Rama-cappeMe.De laktiek der Duitschers aan het Westelijk front, LONDE'J1}, 7 Maart. (Rente rx. Ife bij-zocdei'o corresiwindlent yan Seufer bij hot .EngelschA le^et in FrajUrrîiV aiïirii . TW uitvallen voor t. Echtor m«t zeer beptn'kt succès. Zoo b'eWion zij in den afgeloopen naeht drie pogingen i gedaan om onze stel-lûigen ten noordien van Ypei'en op verseMI- 1 lendie plaatsen. te teredken. Overnl zijn zij vefdreven en van. onze manxsohajupen wotdt niemand vermist. De Belgien hebben zich sohitfcerend gtedragen tegenover een aanval, die twee nachten gietedau gedaan is. llij was gericht op een front van twee kilome-ter, met Beverdiijk en Reigersvliet als lioofd-panben van aanval. Uitgcizoc.bte aanvals -troôpen van drie rcgtimeuteH namen aan den aamval decd en de k*'ijgs\eirrickfcuigien waren blijkbaar goed voorbereid. Nadnt de Belgen d© aanvallers teruggeslagen hadden van de [tosien en loopgraven, die zij hadden, weten te bereiken, dedien zij met groote krach t een tegienaanival. Hun artillerie, dis steeds voor-treffelijk werkt, bracht met buitengewone nauwkeurigheid het spei'vuur tôt zwijgen, i onder welks diekkiog de aanvallende troe-en oprukten. De Duitschers hie.den wel.be -raden stand, maar zij werden ten slotte on-ler zwara verliezen naar hun eigen linics teTuggesiagon. Bij eon eerste telling van krijgsgevcngenen en buit bieck, dat de Belgen één officier . en 83 mamscliappen van andiere raiegen geVangan genomeax en dat vjj aclit machinegiewèren < n een aantal bom-rnen en geweren bri • emaakt hadden. Het Engelsche ieoerbericht LONDEN, 8 Maart. C11- N- Draadloios). DuitsiC'ho artillietriebedrijvighieiiid in dien aif-geloiopen naciit bij Ribecoart en in 'ïeit dal' van de Scaipet. Woderzijidsch© artilieria-bedrjjvighieid in de soctor van Yperen, tus-schen den straatw&g van Meenen en het Houtliulster boscii. Heî Fransohe legerbericht. PARIJS, 8 Maart. (H. N. Draadloos). Vrij groote artillieffiebedrij'vigheid des vijands voor La Pompélle en in de steeik van Avocourt. In Lotharingen hebben de Fran&chen cen kracihtigan vijiande ijlke aanval afgeslagon op Moncel. D© aanvallèrs, die emstige verliezen lediem, hebben een dental gevangenon!, van wie één officier in handen van de Fransch© gélat&ii. Op h'ct overige gedoslite van het iront" was de nacht kalm. Yan M Zuideiîjk front Het Italiaansche leqerbericht. ROME, 8 Maart. (Stefani). Oîficieel In het gebied van Conga Laghi (Posina, hebben onz© patroeljes den vijand doel treffend verontrust en een levendige vuur werkzaamheid uitgelokt. Op de vlakte va.n Asiago hebben vijan deiijke gro&pen gepoogd den Oostelijiken aector van het. plateau en het gebied vat de bru g van de Prlnla te bereiken, doel worden verdreven. Hot wederziijdsche ge sebut was bij tusschanpoozen levendigier De Britsche vliegers en batterijen heb ben een vliegtuig tôt dalen gebracht ei twee vijandelijke kabel bal Ions in brani gesichoton. Een marinevlietuig wiex*p twei ton bomrnea op de vijandelijke barakkôi an kaïiijjoa in het Griaolaridal (beneden Piavai- Yau de Turksche fronienx, pet Engelsche legerbericht. !" EON DEN", 8 Maart. (Router.) Oificieelj^ Van 4 tôt 7 dezer zijk de BritscJie jinieï aan weerskaaiten van den weg JeruzaleimJ Nabioea gestadig vooruitgeschoven, waàrbâ) gering Verzet geboden werd. Den aevendenf begloeg het maximiun van den vooaiitgaag dne op een front van 18 mijl. DeqJ vierden werden geslaagde 'foomaanvallen opi de spotM'lijln en het vliegveld bij El Koetranr gedaan .Ook weïden- er bonimen gewoi^ijii op don §pooirweg bij Ilalat el Hesia, 45 mi ton N. van Maan en do vijandelijke kampiew bijl Sjoennet Nimrin op den linkeroever va*? de Jordaan 10 mijl booœften Jéricho. DeÀ zesde-n werden troepen en transp,orten dei; iogcn^tandeiis op den wie(g van Sjoenn^ N'imrin naar El Goranje met bomnien ejf macîiinegeweer\ruur bestoiôkt. 'siNaohts biiefê de vijaad zijn brug over de Josrdaaû El Ci o ran je op. ~ In Jost-Afrika. Het Engelsche legerbericht i. ...... „ ■■ tiONDEN, 8 Maart. (Reuter.) Offioieel-; uit Ooât-Afril&a : De vijandelijke lioofdmacàC Staat ftùg' benoorden de rivier Loeri en ivff , zetten in weerwil. van de moeiljjkbedeiîi, doo^'j het regengetij veroo*rzaakt, het krijgSibBdrijï voort. In de maand Januari hebben on^ Jvoloimes,/ die van het Nyassameer af aa$ den gjag, zijn, ajjgezien van die verliezen, * welke de koioainos, die van de kusit al op^'' rukken, den vijand toebrachtcn, 177. vijaa-'\ ,2,^» — - - ^ \\uv\ Oe strijd In de lucht Aanval op Londen. LONDEN, 8 Maart. (Reuter). Offi<â| tel. Vlicgtuigen van den vijand zVl11 gistrer-^ uvoud kort na elf uur de Oostkust van E»; gelaad overgiestokieiii in die richting vaa Londen. gevlogien. De aanval is nog gaandejj LOÎsDEM", 8 Maart. (S«uter), Da lucht.: aamval v«a g'istereaiaNond is die eerste gie,* weest in een nacht Bouder maneaialiii)n. Kort, nadat er alarm geslagéai was, hoerde men te Lorsdcn een verwoed kanonvuur, dat on-, g'cvcer " een • uur duurde. LONDEN, 8 Maart. Reuter. OfiicU eel : *Uit de lao,tste ^jolitie-rapporteni blijkt, dat bij den over val van gistexavond elf menschen werden gedood en 46 gewonds.r Men vroest, dat bovendien nog zes men-schen onder het puin van ing,estorte hui'; zen zijn bedolven. Al dezs ongelukkco kwamen te Londen voor- LONDEN, 8 Maai-t. (.Part.) De lucht j aanval van Donderdagavond boiveni Lon«j den was e^n groote verrassing voor dflj inwoneis. Men dacht, dat de vliegera' zonder hulp van de maan den koers naai^ Loaàen niet zouden kunnen vinden. Dai sierren fonkelden en bovendien was er, een schitterend Noorderlicht. Na.denaant» val gloorde dit als een roode gloed) ea menigeen hield dien voor de weerkaat-sing van een grooten brand. Om twegj uur straalde de heniel steracr dan met voile maan. Gedurende vele jaren ia dat seb-ijnsel niet zoo sterk geweest. LONDEN, 8 Maart. (Reuter). OEEi-cieel. Do iuchtaanval van gisteravond SGhijnt door zeven of acht vijandelijke vliegtuigen ta zijn verricht, waarvan ea$ twee Londen hebben bci-oikt en gefootmbar- ' deel. De eerste twee aanvallèrs nader - i den het eiland Thanet oinstreeks 10.55' s avonda en vlogen verder langs da Iheome-monding. Zij werden beiden te» ruggedreven alvorens Newdon bereikt heblen. In'us3ch,en stak een derde vliogtuig onH geveer te 11 u. 20 d® kust van Essox1 over en richtte zich naar het Western. O^ 11 u. 4o wero: het boven Oostelijk Lpnn den gesignaloard en - enkele minuten lah ter vielen de bommen in dfc Zuid ea( Noordwestelijike districten. Ometireeka 11J . u. 50 wierp de vierde vlieger, die eveny ■ cena over Es s ex was gekomen beneoiv den Londen eenige bommen, en vloog . daarop Zuiiwaarfs over de stad, torwi^ hij om 12.20 en 12.30 de ovexige bon»<( men liet vallen-, Er ia eenige &chad:e aaaM totadse^gendomxnen veroorzaakt. Verscheï. den huizen zijn verwoest. Het aantal ge« wonden en dooden zal later worden bflrç kend gemaakt, Ba Igen, steunt het werk HomoJ voor Oorlogsweezen Oude Weg 78b. ' Den Haag.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Belgisch dagblad gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in 's-Gravenhage von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume