Belgisch dagblad

620919 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 04 Oktober. Belgisch dagblad. Konsultiert 20 Mai 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/rn3028qj0v/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

S Se Jaargang1 'Ba &... (à VYOENSDAG 4 OmOJÛTJBK 1916. ITO. 1/ BELGISCH DAGBLAD ABONNEMEJN T..JiiJN. Per 3 maanden. voor Nôderland I 2.50 franco per post. Losse «ummers; Voor Nederland 5 cent toor Buitealaad 7'/î cent. Den Haag, Prinsogractt 39 Telefoon Eed. eu Admin. 7433. Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERBiET. Dl IDC Al IV i Hoofdredacteur : L. liu CASTILLON. \T A HDr ADVERTENTIEN. Van 1—5 regels f 1.50: elkf regel meer f 0.30 ; Reclames 1—5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. London : Dixon House Lloyd* Avenue E C. Parijs: 7 Avenue d'Antin 7, BUREAUX 0PEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. « j • - OP ZEE Het is opmerkenswaardig dat telkenmale het vervoeren van Engelsclie troepen naar Jrrankrijk een nauwer toezickt eischt aan fcet Nauw van Kales, de Duitsche vloot te Zeebrugge een grootere werkzaaraheid aan flen dag legt en somtijds een klein succès té ;J>oeken heeft. Voor eenige maanden was •feet de „Brussels," onder bevel vanKapitein $?ryatt, die gekaapt werd. Fryatt is sinds-lâien het slachtoffer geworden van een onrecht-Siatig vonnis. Dan kwam de „Lestris" aan ûe beurt en pas voor enkele dagen werd de ^Colchester" naar Zeebrugge gesleurd. Verleden week zijn twee Nederlandsche Sçhepen aangehouden ,,De „Prins Hedrik" %n de ..Batavier IL" De eerste stoomboot jwerd in vrijheid gesteld na 67 passagiers te •Zeebrugge te hebben ontscheept, de tweede ljgt er nog aau de keten om totaal gelost te worden. Deze feiten, waarvan wij de mogelijkheid ^eeds vroeger hebben aangestipt, zijn be-jtreurenswaardig, maar zonder niilititair be-jj^ng. Het is te weuschen, dat de vooruitgang ger Bondgenooten weldra deze haven in veilige handen zal terugbrengen. îi * * * ■X.., Na kennis genomen te hebben van de ver-klaringen der getuigen van deze gebeurtenis-jien kan er geen twijfel bestaan over het "bvergroot deel der Duitsche spionage in het eucces derzelfde. Hoe anders uitleggen, dat Duitsche officieren, komende van Zeebrugge, op de hoogte. zouden zijn van wat er door een postboot, Ôie de haven pas verlaat, vervoerd wordt? Hoe is hét mogelijk, dat deze officieren bij hunne- aankomst aan boord zich beslist "naar eene bepaalde cabine wenden om zekere îeiskoffers, waarvan zij den inhoud schijnen, te kennen, aan te slaatï^ Wie zijn die zonderlinge passagiers, die na een kort gesprek bij het havenhoofd, In vrijheid gesteld worden en met een zekere voorkomendheid behandeld worden? Al vragen, waarvan het belang nietmag onderschat worden. * * * Door onze aandâcht aan deze feiten te ver-leenen, willen wij ze voorzeker niet over- Êtten, maar hebben eenige bijzonderheden, ons geweldig geschokt hebben, op den grond willen brengen. Het heeft ons ! pijnlijk aangedaan, dat een betrekkelijk groot getal Russen, Franschen en Belgen, die er in gelukt waren uit de gevangenkampen in Duitschland te ontsnappen, op deze wijze terug in de handen van hunne vijajidenvallen. Overdenkt een oogenblik wat al deze brave kerels hebben moeten verrichten om hùn doelwit te bereiken, wat verschrikkelijke folteringen van gevaren zij getrotseerd hebben,DE TÛESTANP De Roemeniërs trekken bezuiden Boe-karest over de Donau tusschen Roestjoek ièn Toetrakan en zetten in Zovenburgen hun opmarsch voort. ! De dubbele inval logenstraft de leugen-achtige berichten van Sofia, Berlijn en iWeenen, over beslissende overwinningen der Centrales op de Roemeniërs. Door hun inval bij Roestjoek bedreigen zij het léger van Mackensen in de flank en in den rug. Als de Roemeensèhe strijd-krachten sterk genoeg zijn in Bulgarijë aan ' wordt Sofia zelve bedreigd. In aile geval zal het leger van Mackensen ge-jioodzaakt wezen te wijken. Ook in Ze-yenburgen is Falkerhayn, aan wien Hin- j li. Vergeet niet, dat deze desertie dikwi; 30 dagen en meer ononderbroken inspannii heeft gevergd. In 't zicht van dit ailes, is h wel ongelukkig tôt zulk resuit a at te kome Wij betreuren, dat onze onbehendige pi niet in staat is deze zaken weer te geve zooals wij ze in ons binnenste voelen. 't Is betreurenswaardig ! Ziedaar tweemas dat zulk feit zich voordoet en het aant slachtoffers bij gebrek aan noodige voc zorgen overtreft de 90. Nochtans is het noodzakelijk, dat zi< zulks niet meer herhale; dit zou schandeli zijn. Al de vereenigde krachten der bondg nooten zijn niet te groot om het verwoedei Duitsche beest af te maken. De daden vi moed en verkleefdheid onzer ontsnap krijgsgevangenen moeten naar waarde g schat worden. Niets verzet er zich tegen,dat deze soldat in Holland blijven tôt het getal voldoen weze om een spéciale boot onder veili bewaking af te sturen en deze sodaten 1 geschikte plaats te ontschepen. Wij durv verhopen, dat deze zaak door meer invloe rijke personen zal bepleit worden en dat de hoogere kringen gehoorzalgegevenword aan dezen billijken eisch. * * * Sedert den triomfantelijke terugkeer v de „Deutschland," was er geen spraak m< van handelsduikbooten. Een pas verschen bericht in de Duitsche bladen meld ons aankomst in Amerika aan van een twee dezer soort schepen. Van Amerikaansc zijde is dit nieuws'"nog niet bevestigd, h geen wel zonderlin'g is. De Duitsche bladen kondigen in groc letters aan, dat de „Hoch see flotte" n; maanden eindelijk hersteld is van de op; loopen klappen bij den zeeslag van Jutlai Deze groote inspanning van de scheej werven is beantwoord geworden door dankbetuigingen van den Keizer. Het communiqué voegt er aan toe, dat bemanning vol vuur is om aen strijd hernemen. Zouden het de voorteekens z van een toekomstige actie van de oorlogsvloc Of ~>u deze krijgslust slechts te vindeazijn de redactiebureelen der Duitsche blad< Y7at er ook van zij, er is ons ter oore gekom* dat een neutrale burger, door dwang ingeli bij de Duitsch Marine, deel heeft genom aan den laatsten zeeslag. Het is hem gek te ontvluchten. Hij vertdt aan wie het hooi wil dat de bemanning van de vloot zi bitter bekloe^ over de behandeling, die h£ was voorbehouden en dat de meerderhi den buik vol had van den ...Friesche, frc cher Krieg," denburg toevertrouwd, te loor geloop met zijne poging tôt omsingeling zi Stippen wij nog aan dat de poging c Bulgaren om over den Donau bij Co bia te komen mialukt zijn. Aan het R< den Toren pas, waar de Roemeniijrs e echec hadden geleden, gaan zij we over tôt den aanval. Aan de Navajewka en aan den re< teroever der Zlota Lipa duren de j vecht'en voort. De Russen namen c 1600 man gevangen. In de Woud. K. pathen was de buit meer dan 2600 m* 4 lcanonnen, 13 mitrailleurs, twee n nenwerpers, een bommenwerper, 75 m gens met munitie, 101 caissons, versch den duizenden geweren en een groot hoeveelheid patronen. Links en Kechts. jSTi?- —— Liegen maar, er zal toch iets van overblijven. Is In de Duitsche Toekomst schrijft ig de heer J. d'Aulnis de Bourouill — een et alstammeling van Fransche- Hugenoten Q. — over den inval in België naar, aan-;Q leiding van Johannes Jôrgfnsems K 1 o k-n, k e R o e 1 a n d. Die Hollandsche profes-sor komt opnieuw met' de lasterlijko be-schuldiging van francstjreurs al voor den dag. Na een venijnigen scha-mp r- op België, eindigt de heor crAulnis de Bourouill:. ,,Wie is er die in dezeo dool-;h hof den weg weet ?" jk Wie? De internationale onderzoekscom-missWdie vergeefs aan Duitschland voorge-e- steld wordt door de Belgisclie regeering, id het Belgisch episcopaat, de Belgigche vrij-m metselarij en talrijke met Belgen, die te klaarheid en waarheid wenschen. e- Duitschland durft het voorstel niet bij-tr^den, omdat het vreest ' dat de schande »n van de lasterlijke aantijging gansch op de hem zou terugvallen. ge Do waarheid zal toch blijken. Eens er vrijgemaakt, zal België een onderzoek en eischen en de nealralen verzoeken zich d- met die enquête te gelasten. We zullen in zelfs den heer d'Aulnis de vraag riehten en of hij van die commissio wil deelmeken. Uit zijn antwoord zal blijkeir of hij hier huichelt of de waarheid zoekt. \ Duitsche ^Dumping". ,er Terwijl de Belgen wachten wat het en practisch uitwerksel van de Parijschei economische conferentie zal wezen en (je meer inliohtingen wenschen over de plante nen van hunne regeering, slapen de Duit-et- schers niet. De HamBurgsche senator en koopman >te Sthamer heeft een definitief plan voor l 4 den oorlog-na-den-oorlog gereed gemaakt )-e. voor zijne regeering. Hij heeft namenlijk plannen gereed 3S_ voor het verkrijgen van aanzienlijke lioe-de veelheden ruw materiaal voor Duit'sch- lands industrie. de I Men zal de exportmarkt overstroomen te nxet dumpingartikels, om aldus te pogen ijn de handelsplannen van de Entente te t ? verijdelen. Onze regeering zal goed doen in aile voorzorgsmaatregelen te nemen, om ;n- niet voor de tweedo nhial de dupo te jn" wezen van de Duitsche onbetrouwbaar-'fd heid. en « Is het echt ? Een onnoembaar weekblad, zoo prof. Cj1 G. W. Kernkamp schrijft, meldt dat het Lar manifest voor de vervlaamsching der Gentsche hoogeschool thans ook getee-kend is door Styn Streuvels, Lode Bae-kelmans en Hubert Melis, stadssecretaris van Antwerpen. Hetzelfde onnoembaar weekblad heeft. nog niet lang geschreven dat tien Nederlanders voor de Duitsche — marken professors aan de Boche-universi- teit te Gent zouden worden. ,en Men weet nu dat de deerlijke kroeg-P" looper, die bedoeld weekblad opstelt, van er zijn eersten leugen niet gebarsten is. c'a" Daarom zullen wij nadere en nauw-)0" keuriger inlichtingen afwachten vooral-011 eer Baekelmans, Melis en Streuvels op er dezelfde rij van landverraders te plaat-, sen. Baekelmans en Melis zijn beambten f0- van de stad Antwerpen. Het geineente-r bestuur onzer handelsstad zal weten wat ir" het moet doen. 'f!' Wat den schrijver van het Oorlogs-boek betreft, hij zou eenvoudig herval-^ len. Schrijft hij" niet volgens het ei" Vlaamsche Nienws in de gecen-e sureerde katholieko( Gajzette van K o r t r ïj k, hij die in zijn Oorlogeboek . den vijand boven zijn eigen volk heeft geplaatst en niettemin v nog verdedigers heeft gevonden bij Vlamingen, wier ge-weten zelf niet zuiver is ? We zouden niet verwonderd zijn, moest de karakterlooze geldzuchtige Streuvels, voor een derde maal met den Duitschen wolf meehuilen. Waarom toonde de Belgische regeering niet meer enorgie tegenover dien ridder in de Leopoldsorde, tevens lid Ider Koninklijke Vlaamsche Academie. Was het omdat hij het beiden is ? Waarom twee maten en twee gewich-ten ? Papa Joffre. Le Cri de Paris schrijft: De regimenten, die door hun dappere houding ii#de vuurlijn, de „fourragètre" hebben gewonnen, genjeten op beurt een rust van drie weken in het Fransch hoofdkwartier. Aldus verdubbelen zij de eerewacht van den oppergeneraal. Dit is gekend," doch wat men mirider weet is dat wanneer generaal Joffre teirugkee»r4 van zijne inspeetie aan het front, Joffre er verzot op is om te gaan met de officieren van die keurregimenten en nog het liefst met de soldaten. Hij doen hun in het lang en in het breed verhalen'den aanval waaraan zij dleel genomen hebben. Hij vermenigvuldigt de vragietn. Hij is gelukkig als een god, wanneer een sappige trek, een vrank en ruwe uit-drukking het verhaal doorspekt. De oppergeneraal wandelt op en af in gezelschap van de briscards, die niet weinig trotsch zijn. Dit zou m'en in Duitschland niet zien, dat de hoofdgene-raal met eenvoudige pinnelm vertrouwô-I lijk omgaat- De Roememers in Bulgarije. Het offensief van Sarrail. — Sucsessen der Serviers. Hevige stpijdl aan het Ooste9ijk ft>œnt> — De RoemeenschQ « opmarsch in Zeven^urgen. — Ue slag aan de Somme keepf ten gunste van de bondgenooten. Wanneer flea loi o?er M slacltïi wiell..,, (Van onzen bijzonderen correspondent.) , Somme-front, den 15en September, 1916. De Franschen, steeds hun offensief voort-zettend omCombles en Peronne,hebben hunne veldstukken opnieuw vooruitgeschoven. Het kanonvuur dat voor eenige uren was geluwd, laait weer op, 40 kilometers terreiu van den sector omvattend in een gehuil, getier en geloei der helle. De Franschen hebben hunne furies losgelaten op de Duitschers en aan hunnen toorn is geen bedaren. De Duitsche troepen werden de veertien laatste dagen aan zulke harde beproevingen bloot-gesteld dat ze de uiterste uitputting nabij zijn; terwijl gaat het offensief der Franschen in stijgend tempo. De toestand wordt voor Combles en Péronne zoo onheilspellend dat de Duitsche staf er noode heeft moeten toe-besluiten 20.000 man weg te trekken voox Verdun. Voor Verdun waar de Franschen bij' Vaux-Chapitre en Fleury op eene lijn van 1500 meters zijn vooruitgedrongen. Dat-is het begin van het einde. De zet dei Verbondenen, aan de Somme bereikt het tweede beoogde resultaat ; terwijl in 't begin der Engelsch-Fransche actie de Duitschers verplicht werden den druk op Verdun te verminderen en een belangrijk deel hunne: artillerie naar de Somme te halen, zijn ze nu genoodzaakt troepen vandaar ter hulp t( sturen en aldus hun front bloot te geven op het gevoelig punt van het beslissend offensief dat weldra aan Samber en Maas zal vol-gen.Met die nieuwe troïpen-versch mag mec ze niet noemen — heeft de Duitsche staf ge-poogd den vooruitgang der Franschen te stui-ten. De Franschen waren . na de vejrovering van Omiecourt tôt aan den rug van den heU-velkam 76 doorgedrongen en dreigden ovei Mont St. Quentin Péronne van dichtbij te omknellen: herhaaldemaal vielen de troepen van Verdun met eerbiedwekkende dapper-heid aan, 't was een roemlooze slachting. Het vuur van den vrijheidsoorlog der Re-publiekvan93 bézielt de Fransche soldaten en vertrouwend op een overmachtige artillerie slaan ze alletegen-aanvallenafalskafin den wind. Zij stelden er prijs op hunnekrachten met de belegeraars van Verdun te meten en gingen er op los sterk in de overtuiging hunner onverwinnelijkheid. Van de 20.000 Duitschers die bij heuvel 76 aanvielenble-van 700 voor de Fransche loopg^aven liggen. Toen de grijze drommen dooreen dwarrelden en hun heil zochten in den aftocht zaten de Fransche infanteristen hun met de bajonet op de hielen. Een jong korporaal vertelde me eenige bijzonderheden over het verwoed handge-meen en daaruit kan men leeren. dat een aftrekkenden vijand meer mannen verliest wanneer hij den tegenstander den rug toe-keert dan wanneer hij flink zijnen manstaat. Tôt vier maal toe vielen de Duitschers, waarbij Wurtenbergers, op onze loopgraven linie aan. Telkenmale ze uit hunne stel-lingen sprongen en aanrukten slingerden onze 75ers bliksems van spervuur en kar-tetsen in de massa Mannen werden als in een doodendans meegesleurd; tientallen stuikten onder de kogels onzer mitrailleurs voorover of vielen ten doode getroffen tusschen de aangstormende rij en. Of we ze te grazen kregen toen ze van den heuvelkam kwamen afgezakt; Om elkaar moed in te spreken, stieten ze rauwe kreten uit. Van hoe velen is de stem in de keel gestikt... onze geweren knetterden nu dat de loopen iu de handen gloeiden. En uit het veld geslagen ver-drongen ze dan elkaar om uit den vuufpoel te geraken. De officieren sakkerden van woede, maar niets hielp ze kropen terug den kam over en als wild schoten we ze neer." En avant!" klonk het toen. Met „Rosalie" trokken we er op los en waar de bajonet niet kon werken daar sloegen we met de kolf. Zoo ging het tôt we bevel kregen de achtervolging te staken.... het kanon wachtte op zijne beurt. Over een veld van lijken bereikten we onze loopgraaf. -Een „tir a volonté" hapte nu in de op aftocht trekkende drommen: de granaten sloegen breede gaten in den hoop, de kartetsen slingerden duizenden loodkor-rels naar hun hoofd en voor de eerste rij en sloegen de 75ers eene haag vao vuur. Aan ontkomen geen denken: willen of niet moes-ten ze er door. 't Was een afgrijselijk visioen: rompen en ledematen ransels en geweren sprongen in de lucht op een grond van vuur-bussels en rook. Met honderden liggen de mannen van den kronprinz nu voor onze lijnen. Soms hooren we den doodstrijd der stervenden, het gekreun der zwaar gekwet-sten. Voor mijne loopgraaf heeft een gewon-de den heelen nacht om drinken en om hulp geroeperi. 0p den morgen hoorde ik niets meer.... Ja, 't is vreeselijk, het harte bloed wanneer men denkt dat aaar menschen liggen. te sterven en dat men ze niet kan redden omdat hij die zich buiten de loopgraaf waagt t onverbiddelijk onder den kogel der Duitschers valt." En zoo is inderdaad de toestand tusscheq de twee vijandelijke linies Anders is het gesteld waar de troepen snel opdringen. Op het veroverd terrein kunnen de brancardiers on-middellijk hun liefdewerk verrichten. De zwaargekwetsten wordeu dan snel per auto naar de gasthuizen achter het front vervoerd; degenen wiens toestandfbedenkelijk is spaart men een pijnlijk en langdurig vervoer, zij ontvangen geneeskundige hulp in de veld-hospitalen en de lichtgewonden krijgen eeri eerste verband in den hulppost der loopgraven.Wanneer ailes is gedaan voor de redding der levenden wordt aan—de begrafenis def dooden gedac ht. In het zomerseizoen dienf; met spoed te werk gegaan daar de snel in-tredende ontbinding allicht epidemiëen ver-wekt. Zoo was ook het geval op het slag-veld toen de Franschen van Maurepas op-gedrongen'ter verovering van Le Forest en m één aanval drie kilometers terrein wonnenL Wel maakte het artillerie vuur van den vij-, and het werk gevaarlijk, maar toch deden d<£ brancardiers wat den plicht van menschen-liefde hen gébood. ... .Op de door granaten omgewoelda velden liggen de Duitsche lijken uitgestrekt; anderen liggen met verbrijzelde ledematen onder de abris bedolven. Militaire dokters, geholpen door soldaten van den sanitairen-; dienst zoeken de gesneuvelden op. Geluis-terd wordt of het hart heeft opgehouden ta kloppeu. Liggen de lijken in de nabijheidi van wegen langswaar de troepen optrekken^ j dan wordt het gelaat van den dooden aaq_ hun zicht ontrokken: een zakdoek wordf^ er over gelegd. De Roode- Kruissoldaten doorzoeken de kleederen der doode om hunne eenzelvigheid te kunnen vaststellen; dienstboekjes, geld, familie-herinneringen, juweelen, ailes wordt zorgvuldig in een pakjé gebonden en deze relikwiëen worden daa" later de diep bedroefde familie weergegeveri. Soms houdt de soldaat er een dagboek op ' na en dan vindt men, op heel weinig geesf£; driftige ontboezemingen. Uit die boekjel spreekt veelal ontgooeheling over voorgespiéij gelde idealen, een sterk verlangen naar f ami-', lieleven. En de laatste bladzijden getuigen niet meer van een overwinnings zekerheid, maar van vrees voor den afloop van dei| krijg. Er wordt verlangd naar vrede, eendef hoe. }] Hoevelen die den vrede in 't stille van hua bevangen hart aanriepen zullen hem niet zien! Ironie van 't noodlot: zij die eens dach-ten Verdun te veroveren, zijn komen ster-' ven eiUiggen thans begraven aan de Somme.. De Duitscbers aan île Somme. LONDEN, 2 Oct. De Daily Telegrapï verneemt dd. Zaterdag van het front ifl( Noord-Frankrijk: Een vreeselijke strijd,; waarin zware verliezen geleden -wordt, raoet onvermrdelijk komen, speciaal in d® nabijheid van Mont Quentin en Péronne, waar de Duitschers uitermate" sterke po^ • sities bezet houden. Doch met den val van het oorspronkelijke geheel der drie verdedigingsîinies zal de strijd onmid-dellijk een meer open karakter aan nemen. De Duitschers hebben noch den tijd, noch de gelegenheid gehad om nieuwe posities te laten graven op dezelfde! manier als bij de geduchte oude posities het geval was geweest. De artillerie def, geallieerden, goed geassisteerd door diej vliegers, blijft dag aan dag hameren op de (Duitsche) posities arhter het front welke door de infanterie tnisschien nog in geen weken zullen worden bereikt. Echter moet de vijand thans, behalvp op enkele op zichzelf staande punten, den' strijd met ons aanvaarden onder voor beide partijeii gelijke voorwaarden, en hij moet den strijd voeren op een terrein, waar de eenige dekking bestaat uit loopgraven en inderhaast gegraven on-deraardsche schuilplaatsen. Deze zullen1 spôedig door onze artillerie weggevaagœ zijn, en dan moet hij een slag in hef open veld ' aanvaarden met een minder» heid in getalsterkte. Zekere in het oog springende feiteaj bewijzen afdoende, dat het uiteindelijke'' succès van de geallieerden verzekerd is.. Het is alleen nog maar de vraag, ho| ver . de operaties kunnen worden doof-gezet vôôr de winter mvalt. De vijand heeft; over .absoluut geen strategische reserve • meer te beschikken om op het een of andere bepaalde punt^ te bezigen. Zijn tekort aan troepen ia reeds van dien aard, dat de vijand ver-, plicht is al zijn divisies aan het Sommô^ front zoodanig te overwerken en die dî-1 visies telkens zoodanig van hletj eene pun| naar het andere te verplaatsen, om steeda weer nieuwe bedreigingen af te weren, dat de soldaten en de organisatie er gé5 heel door van de wijs geraken. i : :

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Zufügen an Sammlung