Belgisch dagblad

1689 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 11 April. Belgisch dagblad. Konsultiert 14 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/q52f767779/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

1a .T ïi rtr*<r « !!£>•. DINSDAG 11 APRIL 1916. INo. 17 T. ABONNEMENT EN. ï>er 8 maandea voor Hollanc f 2.50 franco per post. Loset mimmers : Voor Holland 5 cen1 toor Buîtenland 7'/s cent. Den Haag. Rrinsegracht 69 ïelef. Red. Adm. 7433. BELGISCH DAGBLAD ADVERTENTIEN; Van 1—5 regels f 1.50: elfe® regel meer f O.SQj Redarn.e$ 1—6 regels f 2.50: elke regel meer f 0.50. London : Dixon House Llords Avenue E C. Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. DU CASTiLLON. BUREAUX 0PEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. DE NIEUWE OFFICIEELE TAAL. Hier steekfc de tuit Der ezek oore dit. We hebben gemckl elat onze eerzam-riend Von Bissing, kolonel-generaal ei ;ouverneur-geheraal van België, lie )uitseh als officieele taal heeft opgelegi n Vlaamsch-België, elat aan zijn gezaj s ônderworpen — wat te veel gezegi s Voortaan zullen de Duitsche autoritei en aan Belgische autoriteiten en bur jerlijke personen in de Duitsche taa chrijven. Een Vlaamsehe (sic) vertalinj : a n EVENTUEEL er bij worden ge ;evoegd. Zijne Genade 'beveelt nog genadig da te openbare lcennisgevingen van Duit cha autoriteiten in liet Duitseh verschij icn onder bijvoeging van een Vlaam che (sic) vertaling. Eene vertaling in liet Fransch k a i .an de bekendmakingen worden toege oegd, wanneer zulks noodig is — noo ig wordt het geaclit in de gemeentei en Groot-Brussel. Eerst en vooral is dit bevel strijdû net de Conventie van Den Haag. Onze vriend von Bissing gaat onge wijfeld zijn vreeht te buiten. Zal de ;oetsappige Zivil Verwaltung lien tiet gezegd hebben, dat de wet van Jar )e Laet,, de wet van 1878. nog be taat ? Die wet "regelt het gebruik van he federlandsch in de vijf Ylaamsche pro dnciën het Vlaamsch gedeelte van Bra tant inbegrepen. Van Duitseh is daarii ;een spraak, en ook niet van vertalin jen daar Nederlandsch en Fransch, danl iau de gelijkheidswet van 1898, als di wee landstaten worden beschouwd. De bezetter k m de bestaande wettei oepassen en uitvoeren^ maar niet af chaffen, noch vermin^en. Het is slechts pro forma, dat wi lie bekende waarheid her'inneren, daai inze vriend von Bissing reeds lang zij ie botten aan de Conventie van dei Iaag lieeft gevaagd. - # De groote beteekeftis van zijn beve s, daÇ het Duitseh, de* Spraak van dei iverwinnaar, voortaan -de eenige offici eîe taal van België i s, en dat beidi ifficieele wetteiijke talen, Nederlandscl n Fransch, het niet meer zijn ii 7]aarnsch-België en Groot-Brussel. Vae victia ! Wee de overwonrielingen Von Bissing is berucht om zijne fia en, doch thans heeft hij de kolossaal ite, de grossartigste flater aller flater: >egaan en we zeggen er hem dank ;oor. Niet langer dan YVoensdag 5 Apri ïreende de rijkskanselier von Bethmam Eollweg krok'odielentranen over het le 1er Vl&mingen. van België, de Vlamiu *en om wier, lot geen enkel Duitsche fôor den oorlog zich bèkommerde. Bethmann riep uit : ,,Ook hier ka: Duitsehland de ongehoord lang ondei lrukten Vlaamsch en volksstam niet wee lan de veiwaalsching prijs geven, maa Duitsehland zal dezen volksstam een ge sonde en een met zijn rijke talenter Dvereenkomende ontwikkeling verzekere: Dp de basis van zijn NederlandsChe tas ?n aard." Twee dagen nadien bracht Wolff on liet bevel van verduitsching vai Von Bissing. Vrijdag laatst noemden wij 's kanse liers woorden een pharizeeërstaal. Wij w( ten nu eerst daj, Liebknecht hem ook ht woord ,,huiehelarij" toegesnauwd had toen 3ethmann over detVlamingen sprak De rijkskanselier zegt wit, Von Bis sing zegt zwart. Hij doet meer. Hi; voegt de daad bij het woord ! Toen wij, met aile eerlijke en klaar-3 ziende Vlamingen van het begin af de: 1 door Duitsehland gesponnen taalinlriges | in België en in Nederland, bestempelderi met de woorden: eene voorbereiding toi ? verduitsching van Vlaanderen, gingen ' wij door voor fantasten. T.oen wij de zekere Vlamingen smeekt'en er toch niet " in te loopen, werden wij uitgescholden. Nu staan wij voor de feiten en wij 1 stellen do vraag: „Hadden wij ons be-> drogei) ?" Neen. Wij hadden ons niet bedrogen. Wij zullen ons - ook niet bedriegen, als ^ we zeggen dat beide s t a ikt s u n i-" versiteiten van België, van : nu af gedoemd zijn Duitsche " uni versiteiten te worden als w ij den v ij a n d uit ons 1 a n d 1 niet kunnen jagen. * * & Zieliier waarom : 1 Het is een levensbelang voor Duitsehland de zeekusten te bezilten tôt Bou-! logne, Dieppe en Le Havre. Daar moet echter een volk leven dat in den Duit-" seben stam kan opgaan; dat als marke kan dienen tegtai Engeland en tegen 1 Frankrijk. De onwankelbare en voor -1 beeldige loyauteit van het' Vlaamsclie " volk heeft den ov.erweldiger bewezen dat zoolang het Vlaamsch is van taal en t zeden, zoôlang het niet verduitsclit is, - Duitsehland op de Vlamingen niet mag " steunen. Duitsche staatslieden aanzien 1 het als een staatsreden dien tak van liel ■ Germanendom derwijze te sfioeien en. te ^ enten, opdat hij Duitsche vrucliten kan î opbrengen. Duitschlands toekomst eischt dat die in-i enting snel . gebeure,' zoo snel mogelijk. - De proefneming in Lothaïingea heeft den Duitschers doen inzien dat geleidelijkheid j te lang duurt om een volk een andere ' taal te leeren en het zich te assimilee- - ren. De methode moet dus veranderen i en dit is de reden waarom met velle kracht en full speed moet aangestuurd worden od de venluilsehin.'r rlpr Vin. L imngen. » , Van een vervlaamsching der Hooge- school van Gent, kan in de huidige om- ; standigheden niets komen. De Duitschers [ weten het zoo goed als wij. Daarom j voorzien zij een Duitsche aima * mater, .die den toon zal geven aan het onder- i wijs in Vlaanderen. Dwang en vervol- . gin g, die het Duitseh bestuur kenmer- ken, zullen meehelpen. * * 3 * Wij vragen het in gemoede : zulleii aile oogen nu open gaan-, niet alleei: 1 in Vlaamsch-België, maar ook in Ne-i derland, dat aan dezeifde gevaren is t blootgesteid ? Wij stellen ook de vraag aan de Ne-r derlanders, die van hunne taal en .on- afhankelijkheid houden. i Onze Waalsehe ' broeders worden even- - eens bedreigd als .wij. Het Fransch za' r ook uit het Walenland voor het Duitscl: r moeten wijken. Heden ^al eene Fran-i- sche ■ vertaling gedoogd worden als he "die heereil Duitschers belieft, maar mor a gen ? De wiilekeur is reeds mees .1 ter in- België. Vlamingen en Walen, het Nederlandscl s en het Fransch worden bedreigd en zi-ji i door den Duitschen vijand veroordeeld. \Het séparatisme, dat door dien vijam ordt gewenscht en in de handen ge - wei-kt, moet dien dood inluiden. t Op ! Eendrachtig op ! Leven het Nederlandsch en het Fransel . als officieele talen in België. s- Leve het eene en onverdeelde België DE TOESTAND Rond Verdun Vordt het rustig. De Frai schen zrn wat vooruitgekomen tën zn: den van het dorp Douaumont. Zij sloegen bij het Caiilettebogch d Duitschers met handgranaten af. De ni eu we taktiek der Duitschers, waarvan w in ons vorig nummer spraken, in klein afdeelirugen vooruit te rukken is mit? lukt. Hunne pogingen om uit Haucourt t< komen mislukten eveneens. DeFransche hebben mede de 300 meters verloren loo graaf hernonjen. Eene poging tôt ovei rompeling op de hoogte van Vaux wer eveneens door die Franschen verijdeld. Wi) staan voor eene' versnippering de Duitschers,. Het zijn d© laatste kronkelingen ei: stuiptrekkingen van een serpent^ dat i: stukken is gehouwtn. Le Duitschers moeten geene redenea: hebben te juichen daar hun legerbericl zegt dat de toestand op aile oop^ogstoc neolen over het alg-emeen ong.ewijzigd is Nu verwacht men andere nog groot< J6 gebeurteiQissen aan èen ander deel va: het Westelijk front. Aan het Oosteli;'k front schermutselii &en en kanonnade". In d© streelc vanh< Nai'otisjmeer werden aanvallende Duitseh 6fJeelingen tôt deinzen gebracht. Aau het italiaansch-e iront boeken d Italianen eenige suoeessen. Zij hebber ♦ * ook krijgsgevangenen gemaakt. Een Ita liaanseh luchtschip heeft te Apicina vee sehade aangericht. Waarom wordt het gebruik van lucht .. schepen niet algemcen in de légers d'ea geallieerden ? e Hieuwe rekrufen voor hel t êêeïgsscÈ.e leyer. Sinds 'ln Oogst zijn ex onophoudend nieuwe rekruten voor het Belgisch lege i toegekomein en thans nog komen er noj a aile dagen jongens. in onze Kustructiekam d pen aan, die hàastig zijn om te velde t staan, om hunnen plicht te kunnen vei d vullen tegen over het vaderland, dewijl zi; wegens omstandigheden onaihankelijk va: r hunnen wil^ tôt nu toe daarvan weei houden werden. * Zaterdag nog ontmoetten wij_ twee die a dapperen te Havre, die spijts ' al de e lende van eene moeilijke en gevaarlijk reize, erin * geslaagd zijn op Frans-che it bodem aan te landen, om hunne broeder i- te vervoegen. i. Zij schenen er opgeruimd uit, daar z s- weldra den gehaten vijand zullen kumie a bevechten, wellicht een gesneuveldei bloedverwant wreken. ir Hulde aan die van vaderlandsliiefde :t blakende jeugd die boven de betrekkeli e ke, valache veiligheid welke de bôze>tt< dm Belg verleent, de uiterste gevarei e van loopgraal en elagvejd vei'kiezen, (De Legierbode.) Links en Rechts. Een noodzakelijk protest. Het Belgisch Da-gblad heeft.on iriiddellijk geprotesteerd tegen de verkla ring vati den Duitschen rijkskanselier betreffende den taalstrijd in België. 'Wij hebben dus ons plicht vervujd Doch volstaat dit ? Wij zijn ijnmerf maar éen Vlaamsch blad en het buiten land telt meer Vlaansche kranten. Wij zijn overtuigd dat geen enkel zicli aan zijn plicht zal onttrekken en een« ondubbelzinnige taal zal voeren. Wij meenen echter (|at zulks nog niel voldoende zou wezen. Daar onze broeders achter den draat met gevang worden bedreigd, indien zi; nog durven spreken tegen de pro-Duit-sche vervlaamsching van de Gentschc Universiteit en nog minder mogen pro-testeeren tegen de rede van den rijkskanselier, is het een dubbel plicht vooi ons, Vlamingen in ballingsehap, onze . stem to verheffen. De trouwe Vlamingen, die dus verspreid zijn in Nederland, Engeland, Frankrijk of Zwitser-land, zullen, wij hopeti en wij vertrou-wen het, door een collectief protest, dai in korte en kl are en scherpe woorden zou opgesteld wezen, aan Von Bethmann Hoilweg het antwoord geven dat zijne huiehelaarstaal toekomt. Repîieientaal. Het Duitsche reptielenfonds dient sedert anderbalf jaar oui eed- en eervergeten Belgen toe te laten een lekber en lui ieventje, hetzij in België, hetzij in Hoiland of in Zwitserland te leiden. Studenten, die yroeger hunoe kamer niet konden be.alen, leven nu op grooten voefc, permitteeren zich eeoe weelde, die zij nooit in vaders winkel hebben vermoed, drinken chUmpagne, loopen met maitressen, Jaten'Jjjin kieupele prez v bij de eerste uitgevers op ge-schept t - papier drukkeu, zooals we nog dezer dSjjcn konden bestatigen. Het gold een uitgave van een Gentsch student, die Ben ouden vriend" en kamp-'enoot voor SU zilveilingen heeft verraden en wiens rnede-plichtig de hand hebben in de aanhouding van Nederlands-giootsten en besten vriend in België, pro'essor Paji^Frederieq^ Judassen in-poleiniek komen. De Vlaamsehe Post is niet meer. Uit Gent vernemen wij dat D e Vlaamsehe Post, den weg van de Vlaamsehe Stem is opgegaan Sedert eenige weken versclieen . het Geiltsch verradersblad slechts op twe< bladzijden en was niet te lezen, zoo on beduidend was het Duitseh orgaan/ He was opgesteld door Kimpe, uit Lier conducteur van bruggen en wegen ii Belgischen staatsdienst, die straifeloos het landverraad mocht plegen, Boevé, zoon van een protestantsclien dominé* uit Brussel, A. Thiry, een Gentenaar en Gustaaf Vermeersch uit Veurne, eei oud trein-condueteur. Wij hebben voor enkele maandei breedvoerig verteld hoe dit blad ont -stond,1 dank aan den Duitscher Wirth i den Hollandschen protestanlschen dorni née Domela Nieuwenhuis Nyegaard me ; Léo Picard en Marcel Minnaert, die voe ■■ lend dat de Vlaamsehe grond te heet ■ -werd, naar Holland, zijn gevlucht om hui proper werk onder een anderen dekman i el voort te zetten, nadat de kramge Al ^ fons Se.vens naar Duitsehland was ge deporteerd, omdat hij elie loensche ke 1 rels had bekampt. De geschiedenis va] - de Vlaamsehe Post is de treu-rigste hladzijde der Vlaamsehe beweging Nu hebben de Duitschers geen geboeft i meer noodig, daar zij hunne taal al officieele taal hebben uitgeroepen. Een protest van botermelk. Op de eerste pagina van N e e r 1 a e d i a prijkt een portret van prof. Fre J dericq en daar staa,t omheengedrukt : „Diepe ontroering werd dezer df gen gewekt door het .bericht, dat d | Gentsche hoogleeraar Paul Frédéric is gevangengenomen en vandaar (u: Gent ?) naar Duitsehland gevoerel. „Wij weten niet, hoe, wij wetei t niet waarom, wij weten ook niet waa: heen. Dil alleen weten wij, dat dii door en door rechtsehapen Vlaming die beproefde, trouwe vriend van zo< r veel Nederlanders, geen haarbreed ^ ; zijn afgeweken van wat hij voor zij plicht en overtuiging Jhield. Een oo: e deel over de gevangennemiag zelf li{ buitèn ons bestek, maar wat hem i i, Duitsehland wordÇ aangedaan, da a wordt ons Nederlanders aangedaan. ,,Hij staat ons zoo na om dei adel van zijn karakter, om zijn fi r neii geest, zijn hoogen kunstzin, zi, bem'innelijken omgang en zijn ovei e woestelijke eerlijkheid. n ,,Dat .zijn gedwongen verblijî s Duitsehland worden verzacht door e< behaûdeling zijner waardig ! On: ij « hartelijke wensch en gedachten zi n met liem. En oazen hartelijken vrie i dengroet' zenden wij tôt hem uit, o zeker of die hem in zijn ballingschî , ooit zal bereiken." j- Met zulk protest en een dubbeli ■r koopt njpn een biertje. i Na den oorlog houden wij, Vlamû gen, in België opruiming met het . N. V. / Se Kiii der Mm Deoordeeli loor m ttrlîiscl Éd. Do heer Morescoi schrijft in het D a g blad van Z u i d-H o 11 a-n d," het vol gend hoofdartikel, gewijd aan onzen Ko ning. Onze landgenooten zullen met ont | roering kennisi nemen van het oordeel ' van een der dagelijkste libérale journalis ten van Nederland : Geen twisten over staatsinrichting nu i wij erkennen, dat republikeinen ook hui argumenten hebben, maar de lconing vai België is een argument voor het koning schap. Dat moet toch ook de republikein toe i geven, die getuige was van de vierin§ van koning Albert's verjaardag, giste ; ren door de Belgen în' ballingsehap. En — er waren vele republikeinen vuurroode republikeinen onder hen, di< met groote geestdrift en diepe aandoe : ning het feest te midden- der droefenit medevierden. Het kioeke en sympathieke ,,Belgiscl Dagblad" droeg ook ,op ïiet nummer vai gisterayond den naam van den beken don socialistischen afgevaardigde Ter . wagne als ,,bestuurder", maar dat mjm mer was een feestnumïner, geheel en a gewijd aan den verjaardag van den koning der Belgen en aan deze izelven Het vertoonde een groot en met zorg uitgevoerd portret van den nu 41-jarigc met de emblemen van ele koninklijke , macht en waardigheid en de socialisti sche bestuurder vreest geen verkettering door zijn partijgenooten, wanneer lii, zelf in het feestnummer schrijft : v ,,Het Volk en de Koning kénnen h u r plicht. De Koning en het Volk hebben var den arbeid eene wet gevormd. Het is eene intieme vereeniging vai het gevoel en zelfs van den aard. Het is de -wederkeerige eerbied dei rechten van allen." En verder: ,.Deze gemeenschap van denken er voelen, deze geest van arbeid en werk -i..-;j, & cen lente van heerlijkheie §?aatsS88"iu!a;Vlui)el6Sfir'- . HUWlt yaflr wakkere soldaten, de hoogste voldoeninj en de zachtste troost wezan." ! We halen deze woorden aan omdat zi zijn geWeld uit het republikeinsche, docl vaderla.ndsche hart. Maar zij bevatten slechts een der velf ! 8choone uitingen van edele gevoelens ; die wij in dat feestnummer aantreffen ' waarin o.a. Cyriel Buysse zijn huldi ' brengt aan den „koning in de loopgra 1 ven", waarin de ministers De Broque ville, Van der Velde, Carton do Wiart de afgevaardigde Van Damme, Eugeei ! van de Walle, de kanunnik Heynssens ■ allen van zeer verschillende wereldbe 1 scheiiuwiiig, staàtkundige en .godsdiensli ge beginseléh en die daarvan ool 1 doen blij ken, eensgezind, zij het oj verschillende wijzen, den koning huldi 1 gen, terwijl de bekwame hoofdredacteu " de heer Du Castillon, die dag aan daj t zijn van vaderlandslieîde en die " po kennis getuigende hoofdartikele: schrijft, dezen keer den staatslieden, de: 1 eersten dienaren des Konings den vooi " rang gunt, maar het feestnummer b< " sluit met een lioog gestemden zang, ge " wijd aan den door het geestesoog g" " zienen terugkeer des konings in zij 1 hoofdstad, wa&ruit we dit couplet knir pen : ' — „Aan U, o Koning, ons hart e e • ons bloed ! „Aan U, nog meer élan voordezen. „Aan U, ons lcroost, ons heiligsi goed ! „Uit.'t graf is ons lanelje verrezen. En dit meer karakteristiek Vlaamsehe — Moederken, mijn moederken, e Koint, vader van den slag ? 'k Ver lang zoo met mijn broederkei t Om vaders zoeten lach — Kindeken, mijn kindeken, I U*w vader komt nu weer. Hij streelt u als het windeken En zoent u keer op. keer. — Moederken, mijn liarteken Verlangt hem al zôô lang ; II — Eïk kindeken zijn smarteken — n Het was me toch zoo bang. ;t In den Dierentuin waren des avom n zeker wel drieduizend Belgen, manni t en vrouwen, allen uitgenoodigd door verschillende Belgische comité's, die Di i Haag telt. j- Men vindt er elders in dit blad e ,11 verslag van, waaraan we, wat de f' 1 - ten betreft, maar welnig hebben .toe voegen, maar getuigen we van onze 1 in wondering vo.or ele wijze, waarop < sn feest is gevierd door de Belgen, die o îe noordelijken, in ge'wone tijden wel ee in wat te dçak, te luidruchtig, te ruw z a- en wier goede smaak in veel omsts n- digheden des levens onze lof niet k ip wëgdragcn. Hier was geen enkele wanklank. _ je O, we zeggen daarmeegeen banalité Het bpreekt van zelf, dat we geen v l- storing van het feest hadden verwai of met den goeden toon in het algeme strijdige dingen. i| i v. [ De Dnitseiiers wllleu het Bel' glsebe feger vernietigen. Van ingelichte zijde wordt çns mede-. giedeeld dat die Duitsche keizer bitter te-. leurgesteld werd toen zijne vredesimaket-laai'S van de Belgische regeering op een . besliste weig-'ering van hunne voorstollem botsi?n. Zijne sprt uitte zich in verwen». schingen. De keizer is het die zijn kanr ' selaar voorschreef in den rijksdag ' on-1 omwonden' te zeggen dat België zou in,-1 gelijfd te worden. Die inlijving kan be-zwaarlijk gebeuren zoolang een Belgiscii léger met een Belgischen koning etn een ' Belgische regeering bestaan. Eens het le- > ger vernietigd hoopt de keizer over het lichaam van onzen koning te kunmen tre-den en zijn dubbel doel te bei'eiken : ele ; vernieling van het Koninkrijk België eu ! de bezetting van Kales met ean gewa-^ pende demonstratie zoo niet met eene ont-5 scheping in Engeland. i Onze welingelichte zegsman verzekerde i ons dat binnenkort een groote slag aan, . den IJzer mag worden verwacht. De berichten uit het bezette België la-■ ten - geen twijfel daarover bestaan. Een 1 aanzienlijke hoeveelheid zware en lichte kanonnen zijn naar de Belgische kust . veawoerd, waar zij veidekt opgesteld worden met het oog op, eerue altijd mogeiijike i landing van een Engelsch leger. Brugge, Gent, Thielt, Deinze en de , gansche streek tusschen Oostende en : Gent zijn vol soldaten, waaronder de jon-' ste lichting. Te Aarseele, te Oudenaarde, en te Kruishouteon zijn barakken voor lazaret-ten opgetimmerd. De Nederlandsche regeering is op de i hoogte van den komenden slag. Dit verklaart waarom zij haar voor» zorgen neemt om Zeeland iegen eene schending van het gebied te bewaren in geval de Belgen en de Engelschen er in zouden slagen de kust te bevri:den en . den Duitschen rech'ervleugel te oinsdnge-: len, wat voor gevolg zou hebben, dat de ; D uitschers ofwel Zeeuwsch Vlaandiereii neerleggen. In de laatste weken zijn enorme b.oe- ! veelheden munitie uit Duitsehland te | Kortrijk, te Ëoesselaere, te Thorhout, te Oostende, te Zeebrugge, te Gent, te Wer- î vik, te Rrsel en nog elders aangekomen. i De -geallieei*de vliegeniers z.ijn er op loa i gegaan en hebben hier en daar munitie- î dépôts vernield. Om eene algeheele ver- " nieling te voorkomen hebben lie Duit - " schers de spoorwegwagenis met munitia , op de zijsporen in de stations geramgeerd1, 1 éloch de wagens bevinden zich een hon- > derdtal meters van clkandcr. De burgerlijke bevolking staat aan * scherpe knevelarijeu bloot. In elkeabur-c ger ziet de vijand een stpion. Gevoegd 5 bij de schaarste der levensmiddelen is het - leven ondragelijk geworden in het * laaid r van Streuvels en Declercq, wier namem ' in Vlaanderen worden vervloekt en met hen de namen van andei*e pro-Duitschera 1 die op1 he zwarte lijst van het vo'lk staan-l_ Tusschen Kortrijk, Hpj'.elbeke en Dein- ze legert minstens eene divisie. s- De Vlaamsehe bevolking, welke deze toe->- beréidsels ziet, die October 1914 herinner n ren, verkeert in spanning, doch is vol hoop en vertrouwen dat de vijand eene definitieve nederlaag aan den IJzer zal ^ oploopen. e Maar was hier geen groot gevaar, dat in die zaal van drieduizend warmbloe-" dige menschen' van ievendigen aard, . waar zang en muziek was, waar ver-toonîngen werden gezien en verzen ge~ hoord, een toon zou heerschen, niet ia overeenstemming met ele tijdsomstandig-1 heden, zôô droevig, als waarin België, noch 'eenig ander land ter wereld ooit heeft verkeerd ? Welnu : niets daarvan, geen enkel o/)genblik. Mcti smaakte kunstgenot, maar de kunst hclpt ons even vaak schreien als lachen. Niet één seconde werd het feest van plechtige herdenking tôt pretje. In diepe droefheid, maar in vertrouïs wende hoop kwamen de zoo zwaar ge-în troffenen tôt hun koning met liun huli ae de, maar t'evens met hun verwachtingen, in aile Belgen kwamen: Franskiljons en Flaminganten, katholieken. socialisten en sn vrijzinni'gen, allen roepend ,,leve de ko-ji- ning", in dezeifde hevige bewogenheid. te „Geen politiek" roepen de Belgen el-ie- kander toe en wij willcn, sprekende lit over hen en hun land, het ook ons % ooi us gezegd houden en herhalen dus: ele ns vraag „koningsckap ôf gemeenebest ia [in hiermede ïiict beslisfc, maar is zulk ccr n- uit innerlijke aandrift gemeenschappelijV an zich keeren tôt' één enkel man door zôô velen van zôô verschillende meening h tijden van grooten nood en bang ge itl vaar niet een argument, een reden od 3r- aan te nemen, dat het wettige, door he •ht geboorterecht aangewezen staatshoofi en meer dan eenig ander de éénheid vài ^ het volk kan vertegenwoordigen ?

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Belgisch dagblad gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in 's-Gravenhage von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume