Belgisch dagblad

1983 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 10 Februar. Belgisch dagblad. Konsultiert 20 Mai 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/2r3nv9b14m/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

__ . le Jaargangf. DONDERDAO ÎO FMBRUARI 1910. xVo. 125. ABOiJNEMENTEN. Per 3 maanden voor Holland I2.50 franco per posfc. Lossû Êummers: Voor Holland 6 cent Voor Buitenland 7'/t cent. DenHaag. Prinsegracht 89, Telef. Red, ' Adm. 7455. BELGISCH DAGBLAD ADVERTENTIEN? Van 1—5 regels f 1.50: elts regel meer f 0.30; Réclamés 1—5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. London : Dixon House Lloyd>= Avenue E. C. ■ Bestuurders: Dr. TERWA6NE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. DU CASTILLON. WILLEN! De legers der Entente willen overwinnen ! En in het bezette België is hun vertrouwen in de eindoverwinning onwankelbaar. Tussclien de Belgèn, die in den vreemde vertoeven, is ixlen bepaald overtuigd, dat onze legers eindigen zullen met de zegepraal. In liet teeken van dit universeel „ willen" liunner vijanden zijn de Duitschers geheel van hun stuk geraakt. Zij weten, dat in den strijd de wil een overwegende factor is. Ingevolge zoeken zij aile middel-tjes om in te werken op de wils-kraclit onzer soldaten. Sedert maanden kondigen zij in de dagbladen van het bezette België en van neutrale landen, waar zij invloed op hebben, nieuwtjes af om twijfel en aarze-ling te doen intreden, om de ge-wetens aan t wankelen te krijgen. -Op behendige wijze verspreiden zij onwaarheden, hitsen de terneer-gedrukte gevoelens aan ; krijgen medelijden met de onherstelbare verwoestingen van den oorlog, en de ellende welke er aàn verbonden rn—mmm ' is, met de opofferingen, welke er nog zullen vereisclit worden. Van-daar uit hunne actie voor den vrede, hun gekonkelfoes om te doen gelooven, dat vrede op dit oogenbiik door eenieder gewenscht wordt ; alsdan dat zij er alleen b élan g bij hebben, omdat hunne toestand onvermijdelijk moet ver-slechten.Zij pluizen al de gebeurtenissen uit en passen ze aan aan hunne vfede's-idee.... want zij zijn van oordeel dat zij hun doel oereikt hebben en dat zij voldoende waar-borgen bezitten om te verkrijgen wat zij verlan gen. Aile Belgen, welke bewust ziin van de groote b élan gen, die er op 't spel staan, moeten al dèze ongewenschte pogingen den kop indrukken. Geduld, volharding en wils-kracht ! Achteruit diegenen, die ontmoe-diging en onderwerping zaaien ! De eindtriomf is on erworpen aan het volhoudingsvermogen van het „ Willen" bij hen, die strijden voor het recht en de gerechtigheid ! DE Y0ESTASII3 Aan het Westelijk front worden ten ouiden van de Somme levendig gestre-den.Het is de voortzetting van de gevech-ten die reeds vers.cheidene dageiï rond Peronne duren. De Franschen hebben er zich gehand haafd- Een Duitsch v 1 iegcnier sesk ad er bom-bardeerde het ongelukkig Poperinghe er een Engelsch ka.mp, do,eh werd verjaagd. In het Noord-Westen van- Tarnopol vie,en de Russen heftig aan. Elders aan het front heftige artillerie-gevech ten. Roemenië's houding boezemt hoop in dat het land de zijde der enten,te zal kie-zen.Rond Erzeroem wordt steeds gevocliten. in het voordeel van de Russen. Geen nierws uit Mesopotamië. De Diitscïe synflicateii en ûe mmi Van socialistische zijde: De Duitsche syndikalen s!aa,n onder îeiding van Legien en Bauer. Dezetwee hoofitaannen zijn het terrein aan 't voor-bereiden voor eene zelfstandige actie in g.eval de minderheid meerderheid moest worden in den schoot der soeiaal-demo-cratische partij. 't Is bepaald een bewezen feit, dat de overgroote meerderheid der syndikalc voormannen gewonnen is voor de oor-logvoerende partij in Duitsshland- Hunne onderwerping aan Keizer Wilhelm II's politiek is reeds zoover gedreven, dat men onlangs in het officieel orgaan der Duitsche aakbonden Het Korres-pondenzblatt, de volgende zin-sneje aantreft: ,,V oor ons is het b e h o u d van de heilige binnenland-sehe eendracht tôt v e r d e d i-ging tegen de b u i t e n 1 a n dscha vijanden wel z-o o belangrijk, dat wij de vertraging van de hervorming der Pruisische kieswet aannemen en zelfs goed keure n." En zeggen, dat diezelfde heeren enke-le weken voor het uitbreken van den oorlog een plaatselijk Congres belegd hadden om naar middelen uit te zien voor het voeren eener sterke actie tegen het verouderd Pruisisch kiesstelsel, zelfs was er daar spraak van algemeene werk-staking,Hoe d° tijden en met de tijden ook de menschen toch veranderen! Wilt ge nu nog een ander staaltje over de gemoedstemming dier Duitsche soeiaal-demokraten? Ziehier! Het officieel orgaan der Duitsche vakbeweging verklaart openlijk aa.n de Pruisisch-Duitsche regeering: »Wij verzaken aan aile demokratische hervorming tijdens den oorlog en wij keuren u volmondig goedl wanneer gij u verzet tegen een eisch van de Sociaal-Demokratie, het mag dan nog locçen over de belangrijkste van aile hervor-miugen." Het Mflisti m U Beïisciie ncttiWR euiraiiteiiiiMei]. Het was ons gegeven een paar latid-genooten te ontinceten die déel uitma akten van eea der stoutmoedigste expedities die sedert het Duitsche sehrikbewind ait België uiittogen.. • ♦. Wat die dappeien uitrceiden, mag wej ' oens verleld w&rden nu~illen vesiiig op haane bestemming, lietzij aan het front, het?ij elders, loegekomtein zijn. Zij waren meit 24 niijlningenii&oxs 'en be-ambten uit groote ngveiheldsOiiderneiiLiLigen uit het land der kobimijnen ©a hoogoveiis, Charlerca, Mar-o_i inelle, Auglear, Jemeppe, Iv&ux, Lodelinsart, Gilly, enz. ilet i>uitsciue juk woog unh te zwaar en zij waren mannen van wil en beradienhoid. Over de grens zouden. zij gaan ea. daa verdei .waar de vadorlandsche plicht hun ijep. In groepjes van twee en drie ging het van Angleur tôt Schexpenheuvel, eea groo-ten o'mwêg. Zulke tochtea in het bezette tond eischen stoutmoedighieid ça ... voor-zichtighedd.Het lsatste deei van den tocht werd afge-k>gd in wagens die de varkens over de gren-zen voeren. De Kempische vaart was irtiea veilig over-gekonien en dan ging mien de giens over in i twe© dagen en telkens verdeeld a g:roiBpn va ri't waal-f. I.n drle gesleten wagienis Dlaatste men i een aantal1 varkens die met toelating over de grens mochten; in iôder-e wageu, luischen de varkens in, plaaitsten zich vKtf vlu. hteiin-gen, zoo goed mogelijk vei-scholeri. Het wachtwoord was dat vvanaeer de voerders der wagens een zeker ge'uid lietén hooren — wegens de nabijheid van Duitsche scchilwachten .of ander onraad — de iuzit-tenden zoo hard mogelijk in dea stas.rt der varkens moesten knijpen o<pdat dezj ae:sge-nooten zooveel' getier mogelijk zouden rnaken. Dwars dooi de Duitsche schildwachtea g a grensbewakers heen — de Plickeïhaubeu had dan bijzoïnde'r veel piriet met het ge-schrweuw bunnar viiervoetige hraeJers — kvvam de karavaan op het ^r^ndgebed vjan Hiiiandschen grond en daar. vonden onze wakkere mannen, dite in een erbî>ïm&l'ijken skuat waren wat hunne kl'eediag eu uitzicht beljr'eft, eenallerhartelijk^toathaalen de btete zergen. 9@ Païas en belgië- Uit Rome werd 7 dezcr gescind: Dit de meest gezaghebfcende bron heb ik Vernomen, dat de Paus O'ulahgs aan de Entente voorgesteld had, du hij on-derhandelingen met Duitsohland zou ope-nen, met het oog op hel herstcl v'ifi België. De Entente beeft htilde gebraclit aan dit aanbod, maar het zoo ihioffelijk al s vastberaden afgewezen, amdat zulke stap door haar niet werd gewenscht, zoo-lang Duitschland niet verslagen was'. ïe Rome beweert men dat de gan-sche zaak doflr Duitsohland op louw was gezet, dat hoopte aldns een hegin te zien makeai met algemeene vredesbe. spreking. Nog een inanosuver dat iu het water is gevallen. a o; ei h d'i v v- n d t( s< ri h di w t€ E k ~ k N k e< s' h v ti "w d: n si a ki ie s< D b( " ai n g" d d' g ii g d ci 0 p "W ri k ea P d> d; s< z( rt ta ni la bi se w D oi gi at w al in Pi g< i D w vi' vc AbL-.nèm'aW«e'n DE BELGISCBE HÂNDBL Mionnemenien. j|( M ^EEMDE. Mef3ei*lasid s ' M , i\aai- a-anleiding van het artikel van I maand e ■ 1 guEden 4 Februari, zencit ons een bekend han- 3 maanden ■ 2.50 giuiden delaar van Antwerpen de volgende be- franco per post. schouwingen: Jiust geredeneerd! Waarom wachten Losse Nummers 5 Cent. tôt na de oorlog en waarom niet van „ g- „ nu af een Handelsbond gesticht waarin BeSyié ©M ri*aïlKl*ajlî, S de bankiers, kooplieden industrieelen en 3 trank per maand. « bedienaen hunne bedrijvigheid zoud»en kunnen uitoefenen? Veertien of zestien maanden reeds le- Abonncmenten voor ven duizenden Belgen in Holland zon- Enneland en Koloniën der iets te doen eil dat n°s als zij allen " niet beter vragen dan hunnen tijd goed worden aangenomen te I.ondea E. t., te kunnen besleden. Dagelijk's verminde- Dixon Houso, Lloyils A enup. _ ren hunne middelen en velen zijn reeds en worden nog verplicht tôt den terug- ""T™'—1,1 }<eer (e besluiten en onder het verachte 1,1 " —Duitsche juk te gaan leveu, of zich hier T • i i"h i i _ W de hulpcomiteiten te wenden. Schoon Links en Keents* . ooruitzicht voorwaar ! E(i na den oorlog zullen de gebraden Onze Koningin, moeder van ^iekens in den mond vliegen ja wel. verlaten klnderen. Groo1to landen. zo.oals Engeland verlie- * i ii i t~> i i Z0Ii hunnen tijd met en vervangen al se- Konmgm El^zabeth der belgen beelt van 00ri0g [n ai ^ p tien kilonieters afstands van het front 0yerzeesche Tandien het ,,m a d e in G e r- jn schoon lietdewerk ondérnome|n. Ai] m a n y." door het ,,m a d o in E n g- seit er meer dan vijfhonderd kinderen, land" en als de Belgen nâ den oor- ikloos geworden door den oorlog, die ;0g zuuen komen, zullen zij overal de rijwel op goed geluk langs die loopgra- mar-htige Duitsche huizen door machti- în zwierven, laten onder brengen m g6 Engelsche huizen vervangen zien, eu iodern ingerichte, voor het doeu geroouw- voor de Belgen zal er weer weinig 3 baraltken. De kinderen zrn van drie overschieten. it acht jaar oud en voor hen zijn er De samenwerking ontbrak en zij be- :holen, zieke zalen, speelplaatsen inge- staat n0g niet, en een goede organisatio cht. V erpleegsters en onder wajzcr es s en eve]imin en zpolang die zoo zal zijn, auden er toezicht en elken dag komt moeten wij ons tevreden stellen met de i Koningin het kmder-dorp bezoeken, Pleine kruimels die \an de groote tafel aarvan zij uit egen nnddelen de kos- vaiien. Sommige der hier in Nederland n bestrijdt. . . verblijvende Belgen trachten tôt zaken te Dit is wel Koningin Elisabeth. komen; produkten die niets met den o'or- Doorboorde kaarten. log te malien hebben, in België gefabri- Wij willen de Belgen van hier en van keerd z,ijn en uitgelaten worden, zouden ngeiand en Frankrijk opnierkzaaim ma- kunnen langs Rotterdam uitgevoerd wor- ju op de doorbooïdo Duitsche brief- den naar de overzeesche neutrale_ lan- lartcn die u;t het bezette België naiar den, als er niet zoovele formaliteiten te èderland worden gestuurd. vervullen waren, die . ieder doen a - •E«i on ter hekpuci-p.i brncht ons aoo'n sehrikker. en door-Jhunno lâiftrilradigbeid; aart. Werkelijk was de kaart als met groote verliezen berokkenen aan dege- ;n naald of een speld doorprikt. lien die er zich mede willen bezighou- Wij onderscheidden duidelijk tegen een den. Zoo belet men de Belgen hier in erke eicctrischo lainp eeu ^aatje oij den Holland iets te doen, om aan den kost oelc links, een bij den hoek rechts. Dan te komen of hunne relatiën te onderhou- olgden vier prikjes* in schuinsche rich- den of er nieuwe te maken. Waarom ng van links naar rechts; daaronder niet grondig onderzocht wat er it ag ge- as een gratje naar links en eindelijk dam worden en wat er dient verboden, rie, vier gaatjes langs onder s van links in plaats van dommelings te zoeken, lar rechts. waar het niet verloren is. Ook via Engeland komen Nederland- Een Belgisch Handelsverbond kan :he kaarten met gaatjesi doofdoord hier méér dan enkele personen, eene iin. Zedeles: schrijf brieven en geene overeenkomst treffen met de overheden larten. om de toegclatene zaken te vergemakke- In Londen, o.m. zoo meent men, moet lijken voor de Belgen die hier in Hol- mand toezichl houden voor de Duit- land willen werken. Uitvoer is altijd ■hers wel te verstaan op de kaarten. mogelijk \ an de artikelen die nièts te ahr de vijand aan de Belgen van het maken hebben met den oorlog en kon îzetie land verbiedt te correspondeeren zoo iets tôt stand gebracht worden, dan et goallieerde-landen van België of met zou voor velen de vervelende LaUing- ït niet bezette België, kan hij, dank schap gedaan zijn, de werkkrachten zou- m het spionagestelsel dier brief kaarten, den niet roesten en gereed zijn hun enschën in België last veroorzaken. Op- werkkring oogenblikkelijk ; na de bevrij- ;pait. ding, te verplaafsen naar ons land- Nu Hoe komt het dat de Duitsche kaarten, er veel tijd is om aile plannen en voor- ;o uit België worden gestuurd, ook stellen te bestudeeren, nu allen uitzien jorboord zijn? naar de dingen die komen zullen ni d ;n Duitsche déserteurs oorlog, moet men gebruik maken van Een correspondent aan de Belgische dezen om degelijks-tôt stand te rens roept onze aandacht op de deser- brengen. Eens dat het oogenbhk van en van Duitsche militairen die uit Bel- terugkeer gekomen zal zijp, zal luemand ië naar Nederland vluchtten. Veertien fn W meer hebben ieder zal hra,t)g to!i agen geleden trokken een Duitsch cfti- vr,oegere slenter willen terugkoeren en er en een soldât in politiek (burger) alsJ ert da» f0€d?, meuw"e Pa;lrfn ver de grens. Zij hadden voorzeker geen re€ds e« deele uitgevoerde bestaan zal as vermits zij aan de Hollandsche grens er verbetermg komen en anders met, acht verklaarden dat zij déserteurs wa- _ ZT , „ T .. v , 'n. Betre.fende de Duitsche déserteurs fjg HSlOlSCllS K00p¥3âFlâk VlOOl aesteren wij niet zonder reden argwaan ivermoedens De koning van België heeft een de- Niet voor m©ts bestaat er te Antwer- creet • geteekend waarblj machUgibg v. ordt sn eene Duitsche school __voor bespie- TOTlee,nd tôt reqœsitie van aile Bélgische jrs. Aile middelen goed zijnde waarom koopvaardij-sohepe'ii tijdens den oorlog. i,n zouden de Duitschers ook geene val- a :he déserteurs gebruilcen? „. , , , ja, waarom niet? . . iiuSgaarsciie giuweieii. De Zuidgrens wordt thans druk be- >cht, zoo verzekert men ons, door rond- \yij fez,en in Daily Mail 7 Februari : lizende kooplie'den in sstoffen, iijnwaad, . jj,u „vea'bulgaarsching" van Sexvibca Ma-pijten, potten en pannen, valsche stee- cedonilë en Oud Servie gefreufll juin en juweelen. Het zijn geene Hol- der de vreeselijksie voorvi/aarden. nders, wamt zij komen uit België. Zij jn Macedoaië gaan de Buiigaar-iweren belgische \luchtelmgen of de- Komitadjis te werk, d.e geene gtvau-rteurs ie wezen, wanneei de grens- geni&n ^ de Sexviërs doodeiij.s. a«uea. acht hun vraagt papieien e toonen. piCCds hebfen zij fei'lelijk ailé spcOu. van ie passen z'jn door den band vervalscht h Seivisch bestuuur in die streken un,£-hebben toebehoord «an gevangen bel- - be 1S er llit%llc,Ql.d. % sche soldaten of aan burgers. Dank d zei{s de Kruis^iialea ukt tn die passen hop en zij het vertrou- ^ Dldfe ^ teû haif ^ ^rvers oa der belgische tamiiien te wmnen en , ■■ , . , dus kennis met haar aan te knoopen, ^ f:iat waar zy van kùUae en b0Ilge W" lichtingen te bekomen en meteen do ^ ... . , . n ,. ,, aatsen te ontdekken waar de vluehtelin- ln Oad^-Serv.o eu m het Sandjal. N»a j,c- m iu Holland komen. Scn 00 Bitgaren de Moham^uie^m het Welnu, velen van die rondleurders zijn 1®rnas- Bu.yar^i v.apoaden /n \ '^ el Belg van nationaliteit m a ai' zijn niet te tun'eQ tegen ue Scrv.ers en .i su. L srcrpuwen. Zij zijn immer in dienst van °P om viouwen en kmdteron te \c i iiitsch^nd den. Belgische landgenooten opgepast. "VVecst Nv'anneer de Buigaien verui^d warai van antrouwend! t0 moca-den raaptcn zg de ovoxbij\> nde vische mannen bijieoii, slelden hen v H>r de Ortlfio" 1» reed gedolven gi-aven en schoten hen dan M8î[|S8£H iogerneriolif. neder net ate de Duitschers, Bâfet de bevoi- ]<;ng van Namen en Dînant hebben gedaan. À Februari. De arfcillejri)e-strijd is met he- De ajbaneezen die weigeren tegôa Essai gheid hernomett voo>r het Belgisch firont, pasja op te staan wcirden gedood of gevangen oral naar Dixmuiden. >nomen. TWEE BELGISCHE 1NSTELLINCEN Baron de Broqueville, diei Belgische mi-s nister van ooi-log, heeft op initiatuaf van d&Ql chef van zijn kaminet den béer L>. de Paeuw„ twee instel'iiingea in het ievea j,eiuepiein, waajj zij, dâa in den ooirlog zwaaa.- gekwôlst zijn, voor een oi ander ieroep kuunea opgoleid worden. De eeno inriebung te Port-Ville^ die onlangs ingewijd is, telt op het oogenhldk elt' honder zwaar gekwelsten. Zij js gieiage^ op e«n bebosch'.© hoogvlakte, van waair meni een prachljig uitzicht heeft op een der sohooiu ste gedt'elten van het scbilderachtige Seind^ dal, De imiebting bestaat uit eenige vas ta gehouwen en 80 veldlazai-çitten, dis goed verilicht en verwarmd zijn. Eiem rukna haj van 83 meter lang bij 30 me ter breed dieni tôt eetzaal, feestzaal en kapel. Het vowtsal van de mannen is gezond ©n overvloedig,} ook is-de gezondheidstoestaud uitstekend; leggen om zoo te zeggen geen zieke u in de ziekenzaal, nauwelijks 1 pet. van het gansche efteotief. Het ondeiwijs aan de leerlingen verstrekt, is zoowel1 theoietisch als piactisch. Al d^ mannen hebben twee uur les per dag, waaiiiw zij in de mcederitaal,detweedenationaleta<ai en het rekenan onderwezen worden. Het overige van den tijd is gewijd aa,a het leeien van stielen, de studue van d^ technologie dezer stielen en aan de En-, gelsche taal. Als de soldaten in de school aankomen, mogen zij vrij kiezea weik am-bacht ze willen leeren. De school beschikt ovea' g&reeclschap, dat aan de nieuwste ei-schen beantwocmlt en ©&n waards veï!« tegenwoordigt van ten mirisbe 300.000 fraok. De soldaten krgigen 3 centiem soldij per dagj zij ontvangen bovendien eon dagloon vaai 50 centiem tôt 1 frank. Behalve het lo,« genient, de voedwig en de kleeding trekt dus ieder huunner een soin van ten minste. zes frank per week. De tweede inrichting is gevestigd ia de nieuwe school, te Mortain, een aaidig stadjei daar zullen de leerlingen vooirbeieïil worden tôt de toelatings-examens voor, de giootfli administraties van deu staàt, vooa: de piovia-ciebc-sturen, de genieentebestui)3n, énz. Meni z:ai ex fev&ns bueichouders en kterken voinnanf voor handei en uijverbe.d, voor banken^ enz. De steno-dactyiOgraphie, lr>et booKaouuden ' en het aanleeren van de talen zulien bijzoft-. des.' verzorgd woi'den. Er zuilesi noa'maaiiessen tôt het v or men; van cnderwijzers worden ingaùcht, zqo &em voidoend aantal candidaten zien .aanbieden. loopbaan woixit aanbevolen aan voidoendig! onueriegde onderoflicieièn, wier kwelsur©n hun 'militaire toekoanst hebben gebroken. Een afdeeiiing voor mjv ex h eids s c h e i k un d q hulpchemisi.en helpen vormen voor de toe-komstige Beùgisclie chiemische nijveriieicL ln takken van openbaren cLenst zai natu ir-lijk bij het kiezen van perso'neel ©en groioiq plaats verleend worden aan de veirn\inkte:i; van den oorlog; doch daar mea eobnea- ook mueten letteu op den goeden gang dor zaken, zal men de voorkeur geven aan diegenea ander de verniiok.ea, die zich xeeds vooebe-reûd hebben tôt hun njeuwe betrekkiag. Ëen diploma van bekwaamhcîd van de aiieuwo school zal een der eer&te voorwaaxden zijn om in deze administrâmes te worden aange. no-men. De njeuwe school zal onder lciding staan van den bekende majoor Muna;ut. De jonge mannen, die univeisiteitsstudies , hebben nioeien afbreken, zullen in de school ; leeraren en bctken vinden om nun stu-' d;es voort te zetten. Een uitmur.ti nde benoeming. Wij vernemen dat luiteiaut Léon Mof-oa,u, oud-leeraar in de Koninklijke Athe-nea van Beigié en ge wezen amotenaar der Marine, doçtor in bankwezen, be-noemd is tôt bestuurder "der Studiën vaa het Administratief en tandelsgesticht der Belgische zwaar gewonden van den oor-> log te Moi a 11 (Manche). Wij hebben den nieuwbenoemden dii'cc-teur, die de verdediging van Antwerpen | en den a locht heelt medegeara ïkt, te i l-'olkestono ontmoet als secre.aris van ! het Belgisch Gonsulaat en van den stal der Belgische plaats te Folkestone. Daar heeft hij eene modelim'ichting geschapen, be\ attende 14 bureaux, die oneindig vela diensten aan de Belgen hebben bewezen. Du zenden - en duizenden landgenooten heelt hij er met de grootsto welwillend* held ontvangen. Die Waal van Verviers s ireekt goed Nederlandsch. Ontelbaar zijn degenen aan wie hij diensten heeft bewezen. Luitenant Morcau werd daarna bevorderd lot secretaris van den Belgi-schen staf te Londen, waar wij hem ook aan het werk hebben gezien, o. m. te Aldwyci . Daar hield hij zich vooral be-zlg met afgekeurde soldaten en met de familier! van onze helden. Zoowel in de Belgische en in de Engelsche kringen —d° beste — was luitenant Morgan, po-pulair en hooggeschat. Ons département van oorlog kon geen beteren keuâ makenLuitenant Moreai, is waarlijk the right man. ■m i.—.ii ■■iii «■■■m i i tb BELGEN, schriiit eu leest oitt».

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Belgisch dagblad gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in 's-Gravenhage von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume