Belgisch dagblad

2193 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 12 Dezember. Belgisch dagblad. Konsultiert 21 Mai 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/2n4zg6gw15/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

2e * irgauq: DINSDAO 13 DECEMBER 1916. J^ o. ^<5 ABONNEMENT EN. Per 3 maanden voorNederland f 2.60 franco per post. Los se numnicrs: VoorNederland5cent voor Buitenland 7l/s cent. Den Haag, Prinsegracht 39 Telefoon Bed. en Àdnain. 7433. BELGISCH DAGBLAD ADVEE TE N TIE N. Van 1—5 regels f J -5P ; elke regel meer f 0.30; Réclame» 1—5 regels f 2.50 ;4 elke regel meer f 0.50. London : Dixon House Lloyd# Avenue E C. Parijs: 7 Avenue d'Antin 7. Bestuurders: Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. du- CASTILLON. BUREAUX 0PEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. BELGIË EN NEDERLAND. Iedereen betreurt da>t de Nederland-jche regeering zoolang gewacht heefi de verkjaring van Baron Beyens aan den Nelerlandschen gezant in Sainte Adresse nopens de zojigezegde an -nexionistischo beweging aan het Ne derlandsch parlement meclo te deolen. Door dit stilzwijigen hébben do stokerg van oneenigheid tusschen Nedesrland ein België vrijen loop gehad om het water te vertrpetelen on aldus Duitschland's Bpel te H) cl en. la fecit cui prodest, want / alleen Duitschland heeît er belang bij dat bei-de buren overhoop komen to Hggen. Ook in dezo zaak hebben wij hot ver-doelcn om te hecrschen der Machiavellis van Bcrliju kunnen aanstippem. Gehol-. pen door ons bekende Groot-Nederland-sche en Vlaamsch-activistische ngenten, stuurt do Wilhelms'.rasse er 0(0 aan Hol-landers en Bclgen tegen elkaar op to hitsen. Het zal ongetwij'eld de verdionste we-zen van !,et Belgisch Dagblad, dat geknoci liet eerste aangeklaagd te hebben. Het langdurig stilzwijgen vam den mi-nister van bsitenlandscbe zaken van Ne-derland is miaschien wel to wijten aan zijne overtuiging dat het Belgâsch an-nexionisme to onbelangrijk was om de Nederlàndsche on Belgischo kaneelarijen daarvoor last aan to doen. Much ado about nothing. Do mccning der lcidendo Belgen in Ne-derland, die nuchter zien, on dio hier tor plaatso oordeelon is dan ook dat men to Sainte Adresse den schijn hiad kunnen vermtijden om aan do pra-mingon en zelfs aan de sommation van o n vor a n t w o o, r de 1 ijk o pro-Duitscho journa-listen, too to geven. ■■ %o waardigheid van ons iand eischte dit- Mot kwado trouw hoeît mon nie't to diacuteeren. Welnu, die kwade trouw1 blijît nog bostaan in een pp-ar pro-Duitscho couranlen, dio nog allerlei spelden in cen liooitas gaan zoeken om' de oprechthêkl Van baron Beyema on eoilega's iu twijiîel te trekkon Eeno courant aarzclt niet het valsch boek L a Belgique a ti tournant do son histoirie in een adem te noomen met Le XXo Siècle, Eugène Baie en Pierre Nothomb. Dit is des te krasser daar die cou • rant moet weten dan bedoeld boek het kDoeiwerk is van îalsarissen langs Duit-sehe zijde. Na ons, na do verklaring van het Beil-gisch Officie heeît prof. V an Puyveide zich de moeito gegeven die valschhedd op zijno beurt te bewijzen Men leest al te duidelijk tusschen de regeion van do commentaria van be-doeide couranten haar innerlijk- spijt over de loyale verzeiaringen van ba ■ roa Beyens. Is het geen stokiiebrand die den pro-Duitschers en -Groot-lNedeinan ■ ders ontvàit ? Uit gev/rongen zinnen vol toegeven on. terugnemen, -woirdt twijiel over do rechtzinhige bedoelingen van onze regeering uitgairu^t. Waarom dan eene verklaring van haar geëischt wauneer voor>edoe.de pro-Duitschers het annexionistisch- en het Scheldeg'evaar ondanks alies blijit bo -g ta an ? Die 'kategonsclio verze-^eringen hebben tlio heeren evenmin bevredigid ais! do oîticieeie verklarmg in Juli van Keu-ter die spralc ait naam van België, Kin-geiand en Frankrijk. 11 est ditficile de contenter tout le monde et son père. Tôt nu toe hebben bedoelde organen h<jt stoken viin de Groot-Nederland'ers on-der en togen de ii-olgen niet aigo^eurd. Zij ook durven niets in brengen tegen do annexatie-plannen der JJiutschers. Hebben zij geprotesteerd tegen de jong-ste taal der bladen van den Rijn en vàn Westfalen ? Wanneer wij de N i e u w o Courant en haar pro-Duitsche helper, den hoeîijizei-correspondent van hef. il a u -delsblad, het Groot-Ncherlandssh geknoci zullen liier afkeljxen, oj. stoliig ver-oordeielen, wij bedoelen wjjilen do Y la a m-s c h e Stem, het Groot-Neiderlandscii percomplex van Savornin Lohman-iven-gers, zeivero annexionistischo artikelen van Groot-Nederianders. saaronder van officieren enz. Volksopbeuring, enz. dan 'ïnlioi'i wij 1"* ot X\iot- do gi'O i aan ons Beigisch publie^ bekend ma..en. Ma.ir hoo lang zullen wij moeten wachten ? BE TOESTAND Lloyd Georga is onder oen gunstig< ster goboron. Dit bewijst eens te m ce de vluggo formatie van zijn mlnisterh Do ministcrieelo krisis heeft slechts ce week geduurd. Do liberal'e partij maakt cr niet oîî. cieel van deel doch langs haro zijde z£ de radikalo leader tegemoetkoming aar Ireffen om z.ijno reusachtige taak te vei vullen. De eersto minister verwekt een gansclie revolutie in een land van tri ditiën en van individueele vrijheid a' •Engeland. Hij zal aile Engelsche mai nen tôt G0 jaar ter beschikking van c regeering stellen. do nijverheid zal a leen nog voor den oorlog kunnen a beiden, de koopvaardijsehepen zullen g wapend worden, aan. den veronacMzaar do eigeri landbouw zal do grootsto zoi worden besteed, het lenteoffensief z voorbereid worden, in andero Avoorder Douglas Haig zal ailes bckomen wat li wil. ' Zondcrling, het is de realisatie vas het programma van Daily Mail, diat d invloedrijk en waarlijk vooruitziende blc nog geene veertien dagen g:eleden drukti Do oorlogsraad van -1—5 man, be etaat uit krachjtdadige mannon, zooalf ook een krachtdadig man aan het hooi van het War Office is geplaatst. Oui zon, de ^t'ibekeiute vriend van konin Albeit, maakt deel- van den oorlogsraai met lord Millier, die wat zijno roi is gi .weest in Zuid-Afrika, doorgaat als ee man met een ijzeren vuist. In Duitscl land doefc men ook géen beroep op zwal kelingen, wcifelaars on twijfelaars, max op oorlogsmanncn. Mtn zou dwaas zi : indien in do Entcntelanden do t ou gel van het bewind door zwakke bande] worden gehouden. Iladden wij maar cc Ilindenburg gohad. do oorlog ware rce; met een lictorio afgeloopen. • V oorzeker ziin de gebeurtenissen i Koemeniu en in Griekenland niet lachen .voor ons, doch voortaan zullen zulfc misslagen niet meer mogelijk zijn doc tte energio dio do politiek on de legerle ding der Entente zal kenmerken. Nu vragen wij om eenlieid in het ooî Logsvoeren en een onafgebroken vervaai digen van kanonnen en munitie. fonder cenheid en zonder een intens \oor irengst van oorlogswapenen, leur munitTonsTet ™°n' D#S °an°11S ! De « Belgen brengt een bezoek agn di bestendige ientoonstelling der Societi of Friends, Pletterijkade 12 (bij he Holiandsche spoor), Den Haag. De ieidiny van ileo oorlog. > PABIJS, 9 Dec. De ,,Malin zegt, dat r de wijzigingen in het Kussische en i^n-'• gelsche kabihet, de geheime zut-ng v„n a do i'ranscho Kamer en de redevoering van uosem uiung geven aan den \vu l der entente om met nieuvve kraclit^in-d spanning en nieuwe iiiiadelen iii u^n !■- [ gemeenschappelijken strijd te volhai\.v,n. | Bovendien zal in l'rankrijk de LiJag 0 : van den oorlog voortaan berusten bij ue t- ! regeering, met tweo uitvoerenue agent en, s I n.l. den generaal-opperbevelliebber van i- i het Westehjk en van het Macedoniscne >0 j Iront. De militaire organisatie worat ver-1" j eenvoudigd ; de diensitakken van het I grooie noofdk-ftartier en het minister.e 3- van Oorlog zullen ineengesmolten wor-i- den. g Nieuwe mannen ziiilen voorname pos-îl ten belcleeden. Wat do staathuishouuing ; betroft, vooral ten opzichto van de ru-ij viiaiJeeriog en t transport zal men zieb door dezelfde beginselen laten leiden. } Over de zitting der I'ranscho i^a.ner it van Donderdag, waarover wij rceds het d een en ander mededeelden, ontleenen wij >• nog het volgende aan een Havas-bsr cht: Nadat de geiieime ziiung des namiddags ! om 4.20 uur opgehevon was, werden de d besprekingen in het opcnoaar voortge-'■ zet. Briand verklaarde nu, dal do re-g geering aan do- Kamer aile gewenschte iniichlingen liad gegeven. De regeering zal slechts de motie Babaud—Liacroze n aannemetv, dio nota neemt van de ver-klaringen der regeering betreîtenda de reorganisatio van het legerbestuur en de r rogeerings-besluiten aangaandc do lei-n ding van den oorlog. "• Deze motie sehenkt de regeering het 1 onmisbare vertrouwen. jn Kamer verwierp een molie van s Tardieu, om de regeering haar vertrouwen te ontzeggen, met 395 tegen 117 n stemmen. d Vervolgens bracht Deschanel het voor-î stei-Babaud—Lacroze in stemming, dat ;r aldus luidt i- Do Kamer neemt tennis van de vor-klaringen der regeering over de hervor-•- ming van het legerbestuur. Zij keurt haar besluit goed, om do^ algemeenc oor-logvoering en do economischo organisa-© tie van het land onder eene leiding met - beperkte volmacht te ,brengen, ver-s trouwt, dat do regeering in overleg met 'de bondgenooten de noodige offers zal brengen en zich de noodige krachtsin-spanning getroosten en g.aat vervolgens j tôt' de orde van den dag over. De eerste paragraaf over de oorlogr f voering en economische organisatie wordt t met bijna algemeene stemmen aangeno-men ; het tweede gedeelte met 344 tegen I 160 stemmep- Links en Rechts. Sneeuw in de loopgraven. In do „Daily Chrojoiicle" goeft de oor-. logscorrespondent Pfercival Gibbon het volgende Jnjkj© op de loopgraven onder de sneeuw. „Gisteravond viel er hier een fijne sneeuw, zoo bilter als bijtond zuur voor de mannen die zoo etil stonden in de lioude van den nacht, en toen de nacht overging in de och-; tendschemering en de mannen gere&d stonden achter de borstweringen, orn ais het bevel klûiken zou, daar overhesn te gaan, veiioonde het landschap zich plotseling als iets vreemds voor lien, wier oogen zooxaag ! gewend waren de eentonige bruine modder le zien. liet gordijnvuur werd aange»angen, zoodat er zich aan den hemel telkens nieuwe sturr,,-beeiden schenen te vertoonen, telkens als de granaten uiteenbarstten. En teen het oogeàibiix kwam, waarop do mannen den aanval begonnen, hielp ue sneeuw lien nog zelis eenigszins, omdat liet flàuwe £.chijnsei het hun mogjiijic laaa .lo u geciaanten hunner kameraden ta zien e.i de vferschiilende pelotons dus geiiuuv . iijk r voeling met elkander konuen hoaden." Frans;he export en ds ooî og. Maurice Ajam zegt in ,,1 Exportateur Français : Le oorlog. die de eerste industrie der mensclien is geweest, liernieuwet tas 1 de i< ransche. liij h^efi ue rahschen^e-| noodzaakt onlzaggenj^e fabrieken la Ijou-wen, waar mannen en vooial vrouwen nieuwe Leroepen hebben geleerd. oo.: zi;,n er reusachtige kapiuuen gestuken in de ondemen ingen, eie, vvanueer zij nif t meer voor oorlogeJoe^inden vver-kon, nooûwenc.ig zuilea muet n dienen voor vreedzame jeanjven. Let ijzer liebben ue é raniche» in overvloed ; (.e eris agen van Normanuié alleen kemen d'en van het lirie-i..ecr ge-lijk. Le overwimiing zal hun de steen-kolén geven, en verùer hebben zij '..a-ter als beweeg- en aroei iskracht. i n lieeft slechts eenige admii:i i ti-çve 20a-tines te overvvinnen en ucn kw ^ien wil van -de aanwonenuen om het geliee e Zuid-Oo&t n de beweëg.;raclit te doep voortbrengen ci ' zooa s Auguste Isaac, pvo.aïf]^-nt van i' ' kamer van koop-handel 10 Lvon z i'e, evenveel waard ïs als de lieele steen < Lnvoorracd, dien zij nu missen. Be buiteniander,, de tegenw oOrdige en dt toekomst'ge klant van de Franschen, kan er '/eicer van z 11. dat Frankrijk aan den vooravond stiat van overpio ductie. Fet hec't het gevoel, dat het e n der groi t4e uitvoerende landen gaat worden. Hft han^t van de Fransche energ e af, of deze verwachtingen in werkelijk-heid worden omgezet. Het vermoqen van pr.nses Louise van België Naai de IMIscIk. peit, nidùt, worden onder-handelin^en gevoerd tussclicn den ad vocale van prinses Luise van België, die thans tt Munehen vertoeft,eu andere rcchtsgeleerden in Duitschland, om betreffende het vermogen van de prinses cen ingrijpende régeiing te | treffen, Haar famiiie moet n.l.ziinopgekomcn tegen de roekelooze manier, waarop zij ' allerlei uitgaven deed. Koninkrijk Belize. Oeparfement van (Seriog. Weksiii^sca Miï'u van 2 tôt B DeceiiiSisî. ' De bedrijvigheid onzer artiileiie heefu zich vooral bepaaid toi de streek van Dixmuiuen. \v euerzi/asch geichut van mifldere hevightid lieeft zich eveneensi voorgcdaan ten noorden ' en ten zuLcn van ôt^enstrate. Het is ook in den sec-tor van Dixmuiden dat het loopgraafge-schut het bedrijvigst is opgetreden. ue bom- en handgranaatgevociiten hebben zich verscheidene maal op de oev.ers van den Yser ontwikketd. Deze gevechten namen een bijzonder lievig k'arakter in den namiddag en in den avond van 5 Decembe-r. Op verschihende punten van het front hobbîn Duitsche -.patrouilles ge-tracht, onder begunst ging van den mist en van den nacht, onze vooruitgescho-ven posten le naderen, maar zij werden tolkenmaie teruggeworpen. Het slecht weder heeft do bedrijvigheid onzer vliegeniers gedurende deze week be'ominerd. Desn ettemin hebben zij een welgeslaagd nachtelijk bombardement ge-daan van het bolangrijk station Zarren. Onze vliegtuigen " kwamen ongedeerd lerug. De Faus en kanlinaal Mercier* Uit Rome werd den 6 December aan L'E cho de Paris geseind: Bij de jongste ontvangst van kardina-len heeft do paus zijno ontevredenheid en verontwaardiging uitgedrukt, nopens ele niet te bestempelen houding van de Duitsche autoriteiten, die aan kardinaal Mercier, de toelating hebben geweigerd zichi naar Rome te begeven. Men verzekert, dat de paus te Berlijn tegen dit verbod zal protesteeren. Het nieuwe Engelsch ministerie. Gevechien in f£oemenïë<._— Se Roemenieps h e ko men een succès. — iue vis»rboel ïn Gs^iekenland. tamise e ViaamsGia uoiifl. Wij ontvingen de volgende mededec ling, event]es le laat om in ons num nier van Zondag te kunnen opnemén. t.ij u.-.. a. ; ij..t wordt tijd dut ailo miaverstand ophou d". Onze Ivc-iiuiig wees, in de navolgend' noorden, oas ali^r plient : M. vextrouwt uat, vyaaneer do nali< ,,iii ds vrijo uUoaie.aiu£ van hare hetfrscaap-,,^,j zal herslold zytt, ds stAalsregeiend' ,,mttoIjten van het laud, de nuodige maatie ,,^iii-n Zulltn wtMi te tr^ifen om het s.ro ,,vcu en. au leiaii^en van zya volk te be (jVicdigvn. lu aiwaeati.ng doU de Konia^ ,, <.11 diksgeuc.cn opioep lot aiie Belgen op zij, jiovo,.' .ucu vijaml geen amiej 1 nocli andcie b^iiorgdiickl zoud&n h.b ii aan de bovrijd'.ûg van het groiidge ..Li -.'u . ue Belgen, die zleli niet naar dien wenli ocia 'a, iicdièn het rOclit niet om te spre -■ 11 isi uauia van do in lioliand verblijvendf , laaû;i.-ehe \ adcrlajidferd. W ij lai-.en zo ce ivt.0eroii liuu aile vcrirouwcn. v i ij, vau rlandsliev ^n^e V lamingen, bt-won lô» a ouzcn Komu^ en hot leger, de held-la:. Oo veruedigers van onzen grond. VVi, i^uu<-u voue \oi trouwcn in Z. M. en in den &.rixmraad. \)a-. c^zocnlijke teg. us anders van do vijan-. ii van eus vadorland, waardeeren en be-ivana-rcn wij te Bondgenooten. "Wij Stellec \ ei-trauvv^n iu de beviicnde eamenwerh.enii( îanacu en wij besellon dat die mogesidikeder àe enuiisuai e mcdehol^ers zullen word-n vau ijci iu s na'stei. U, ,j Bond zal voorldurend in die rieh-t. werken, met aile middeien in zijn be-reik.\ > îj verzoeken aile Vlauiingen, in Hollanci verblijvend, aie daarmee iiifilemra.-n, hunne toeteeding te wilien zendon aan het voorloo- pig s-crc-itiriaàt iiiO Trompstraat in Den '=• . ' ' Leno &lgemeene vergodering zal bi-jeenge- roepen wciàen tegen einde December om, bepaàldêlijk, den bond te sttohten, zijne stand- rcgclcn vast te stellein en het bureel te vor- nicn. Mareellus Baelde, Antwerpen. Ciusiaaf de Latre, liouseelaro. Daniel de Prêt Roose de Calerberg, Anlwei'pe-n. Paul de Rljckere, Gent. Alfred de Brouekère, Antwerpen. Karel Goethals de Boeeinghe, Kortrijk, Laurens lierens, Antwerpen. Ernst de Neck, Gcnt. George de Schrijver, G«nt. Edmond van der St'gen, Gent. Jan Gevers, Antwerpen. Gaston Carc-ls, Gent. K. D- Haeck (Engelszoon), Antwerpen. Baron Peers, Oostcamp. 's Gravenhage, 8 December 1916. Het potsie scMisl 111 ouzen lijfl. Pubiicatie van den Belgîschen Herdenkingsbond. Hot e e r e w 0 o r d van Von B i s s i n g. Men moet rechtvaardig zijn, zelfs voor zijno vijanden. Het wegvocren van de Belgische bur-gers bewijst ons, dat von Eissing zijno verbintenissen cerbiedigt. Ziehier: Begin 1915 was te Luilc het gcrucht in omloop, dat de Duitschers toebereidsclen maaktèn om de Belgen in hun leger in te lijven. De tyran van België vond geraadzaam dit gerucht te logonstrafîèn en deed te Luik eene mededeeling aanplakken, waar-in liij iiitlegde, dat aile vrees ongegrond was en dat die praatje? door kwaad-willigen waren rondgestrooid. „Hct Duit-„sche léger, zegde hij, is een nationaal „leger, dat geene vreemdelingen in zijne „rangen opneemt. De Belgische jongelin!-„gen hebben niets te vreezen: zij zullen „niet ingelijfd worden: zij loopen niet „het mmste gevaar." Hij yoegde er letterlijk hij : „Ik geei „mijn woord van eer dat zij niet als „krijgs gevan genen" naar Duitsch-„land zullen worden gevoerd." Wijf zien nu echter dat zij er in mas-sa's met dwang en geweld naar toege-zpnden worden, dat ze te Essen in de nYunitiefabrieken moeten arbeieLen, dat ze in do armierungsbataillons (pionniers) worden ingedeeld om loopgraven te maken en dat, door toepassing van dit stelsel, reeds vele hunner te Gent in de hospita-len zijn aangevoerd, welke in de omstre ken van Soissons eloor de qhussen adi ter de vuurlinie gekwetst waren. Waar blijft dan het eerewoord van von Bissing? \ Het is niet 'geschonden : Immers w — HM —M 1 IBIHI— 1 II— !!■ ■ ■—1—|MU— weggevoerde burgers worden niet be-schouwd als krijgsgevangenen, maar al» „S lave n" en de eer van von Bissing is gered ! I Deze man is de eerlijkheid zelve: hij leeft zijne verbintenissen na en levert aan ziin menschenmateriaal. Die zulks betwist zou slechts, hewijj-zen, dat hij het verschil niet begrijpt tusschen „w 0 0 r d c n" en „d a d e n". ; Het prote$t van Amerika. WASHINGTON, 9 Dce. In 'de op 29 Nov. naar Berlijn geseinde nota betreffeneta ÏÏç v.'cgv-cering van Belgen wordt glezegjd: „I>ei iegociing der Veresnigdei State» v©rnam m^t groote bezorgdheid en leedweezeix van de politiek der Duitsche regeering om een deei van de burgerbevolking van België weg toi voeren, ten einde dit in Duitschland tôt den arbeid te dwingen. Zij acht zich genoopt in vricndschappelijlcen geest, maar op die! messt plechtige wijze te protesteeren tegen' dat optieden, dat in strijd is met aile précédé 11 ten en met die humane beginselen' vafl! internationale methoden, die reeds lang dooï! de b-eschaafdo natiën zijn aanvaard en wor> den gevolgd ten aanzien van noncombat!*' tanten. Verder is de regeering der Vereenig-: do n ta ten evertuigd, dat het gevolg œan dez^j politiek, als ze wordt voortgezet, zeerwaaf-: schijnlijlk noiodlottig zal zijtn. voor het on-; dcrsteimingswerk in België, dat op zoo hiv marie wijze werd uitgevoerd. Dit resultaal zou algemean werden betreiu'd en zal dai Duitsche regeering zeer zefcer in ernstig^ mociiijkheden brengen." . , De Paus en de Belgische gedeporteerden. Aan L'E cho do Paris wordt ult Rome gemeld, 4 December : Men verzekert mij, dat de paus tegen,-woordig een beroep tôt do geestelijkheiÀ van de gansche wereld gjsreedmaakt. la dit l liij iou. aovj.«lv Belgischo gevangenen en gedeporteerden der katholieke liofdadigheid aanbevelen. De paus had den nuntius te Brussel nauwkcurigfâ en omstandigo inlichtingen; over de vraag der wegvoeringen ge -vraagd.' Het rapport van den nuntiu9 wordt binnenkort te Rome verwacht. Men weet, dat de gezant Yan België bi| den H. Stoel dezer dagen verscheidene malen cen onderhoud met den paus heeft gehad. De heer van den Heuvel heeît zonder het rapport van den nuntius a! te wacbu ten, den H. Vader officieel bekend g«-maakt met ailes wat betreît de déportai tien en de monsterachtigheden die d« Duitschers hebben gepleegd. De geheeie weerbare bevolking van Gent met deportatie bedreigd. ïegen 15 Januari zullen aile weer b acre mannen van Gent, van 17 tôt , 40 jaar, weggevoerd zijn. De Duitschers zijn daarmee reeds een heel eind . op weg. Maandag 1.1. on volgende dagen werden weer duizendea briefjes tôt aanmelding vorzonden. Le-elen van adelijke huizen, zonen van da eerste families, hebben er zoowel een ontvangen als ôndèrsteunde workloozen. Te Gent keerden 72 burgers terug, die bij den gedwongen arbeid aehter 't front te Longwy en nog verder in de richting Verdun ziek waren geworden es» als afgekeurden huiswaarts konden keen ren ; sommige gaven bloed 6p, t waren zwakke burgers, die bij de deportatie in October onvoldoende gekeurd waren ,en niet bestand bleken tegen 't gure weer, de slechte voeding en den harden arbeid.Voor de Weggevoerde Belgen. In de verwachting, dat het ook daar» voor kan rekenen op den reeds in zoo ruimo mate ondervonden weldadigiheids-zin der Nederlanders, heeft het Belgische Comité alhier van het Internationale Liefdewerk voor de K r i jgsigev ange-nen het plan opgevat, zijne werkzaam-lieden ook uit te strekken tôt de naar Duitschland weggevoerde Belgen. Reeds heeît het zich vergewist^ dat het Nederlàndsche Roode Kruis er geen bezwaar tegen had, dat ook aan deze mensclien pakjes met levensmiddelen en versnaperingen zullen worden gezonden, nu ook zij manu militari naaï een kanip te Sol tau zijin ovorgebrachti, van waar zij op verschillende plaatseQ worden te werk gesteld. Het Comité heeît zich voorts in ver-binding gesteld met de Belgische regeering te Havre, die reeds begonnen is. aan de gedeporteerden het rantsoen brood te zenden, dat de Belgische krijgsgevangenen in Duitschland reeds van hunne regeering ontvangen. Z'oodra het noodige ovetrleg ten deztf -met de Belgische regeering zal zijn g»1 bëindigd, hoopt het Comité zijn plan ten uitvoer te kunnen brengen. •

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Belgisch dagblad gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in 's-Gravenhage von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume