Belgisch dagblad

1912 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1915, 18 November. Belgisch dagblad. Konsultiert 14 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/3f4kk9534t/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

liste Jaargang' DDNDETÎDAG 18 NOVEMBER 1913 IVob 53 BELGISCH DAGBLAD ÀBONNEMENTEN. Per 3 maanden voor Holland I 2.50 franco per post. Losse nummers: Voor Holland 5 cent voor Buitenlaxid 7'/s cent. Den Haag, Frinsegracht 3S, Telef. Red. i Adm. 7453. Bestuurders : Dr. TERWAGNE — CH. HERBIET. Hoofdredacteur : L. DU CASTILLON. AD VERT EN TIEN: Van 1—5 regels f 1.50: elle* regel meer f 0.30; Réclamé® 1—5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.60. London : Dixon House Lloyds Avenue E. O. DE GHIEKSCHE SFINX. Wat zal Griekenland doen ? Zal liet ingrijpen aan de zijde der ge-allicerdcn ? Neen. Zal het onzijdig blijvcn ? Chi lo sa. Zal het eerder meeslaan met de Ccn-tralen, de Bulgaren en de Turken ? Dit is werkelijk te duehten. In West-Europa kunnen wij de Grie-ken niet en ook nict hnn Koning, Kon-stantijn XII. 3,[en gelooft verkeex'd. dat die vorst pro-Duilsch is, ten gevolge van zijne vrouw, Koiiingin Sophia, zuster van den Kaiser. De Koning is altijd Duitscbge-zind geweest. . % Hij deed zijne studien aan de militaire academie te Berlijn, en lieeft zijne pro-Duitsche gevoelens nooit achter stoe-len, noch banken geborgen. Hij is daarbij vast overtuigd, dat de Centralcn het pleit zullen winnen. Hij zou reeds het voorbeeld van zijn spits-broeder Ferdinand hebben gevolgd, indien hij niet de zeemacht der Entente duchtte, want de Grieken zijn zeevaar-ders.Het Grieksche volk is voor de gealli-eerden gewonnen, maar het vergoodt zijn Koning, en het spijt hem zeer Venizelos niet te knnnen volgon, omdat het ecrsi) en vooral den Koning aanhangt. De Koning is buiteiagewoon populair in het leger. Hij weet 'meesterlijk hoe zijne soldaten aan te pakken. Was hij het niet die zijne kleine dochter, Prinses Kalharina, als doopkind door leger en vloot liet aan-nemen? Thans spreëkt hij er van wan-neer hij zijn soldaten ontmoet : ,,Wel-1 nu, Avaarom vraagt gij mij niet hoe het u \v petekind stelt ? De soldaten zeggen, dat de Koning laeht, vloekt. drinkt en vecht als zijne soldaten. Bovendien zijn de Grieken niet gevoe-lig aan dreigsmenten als deze van Pus-sise lie zijde luidend, dat de hondgenooten Griekenland moeten blokkeeren en hunne kanonnen riehten op den Pireus, do haven van Athene. Wij hebben eerder den indruk, dat de diplomatie der Entente zich in die hoofd-stad in de doeken laat leggen. De- Grieken hebben geen goeden naam in het Ooslen. Er moet klaarte komen in de houding van Griekenland.- Men moet weten ja dan neen of het Grieksche leger de Ser- viërs zou ontwapenen in geval zij door nederlagen gedwongen moesten zijn over de Brieksche grens te komen. De ontbinding van de Kamer is on-tegensprekelijk tegen de Entente gericht, yermits Goenaris de tegenstrever van Venizelos, haar lieeft doorgedreven, en 90 Venizelistische afgevaardigden die on-der de wapenen. zijn, geene toelating hebben bekomeii om hunne kandidatuur te verdedigen. Waarschijnlijk zullen de Veiiizalisten geene kandidaten stellen. Griekenland heeft slechts schoone woor-den over en bedriegt de bondgenooten. Dezen beginnen dit Griekseh bedrog te beseffen, yermits zij eene vloot te Malta bijeenbrengen om desnooefê Griekenlamd te blokkeeren. De halfwilde Balkanvolkeren zijn maar gevoelig aan de macht van het geld en vau do wapenen. Ondanks de Grondwet zet Koning Konstantijn zijn eigen persoonlijke poli-tiek voort. Hij geeft geen acht op de verbintenissen van zijn land en waant zich als generalissimus met zijn leger boven de wet en de natie. Zijn antwoord aan de Duitsche mis-sie is eene .waarschuwing voor de ver-blinden, die nog illusies hebben. Daarom is hij een bestendig govaar voor de bondgenooten. Daarom wordt gedreigd de legers der bondgeinooten te ontwapenen, wanneer zij op Griekseh grondgebied zouden worden teruggeslagen. Wordt te Boeda-Pest niet verzekerd dat een verdrag tusschen Bulgarije en Griekenland bestaat, om Servisch Macedonië ! te verdeelen. Kan men duidelijker valsch spel spelen ? Als het nu waar is, dat de Entente nieuwe toegevingen aan Griekenland doet en Lord Kitchener zelf met Koning Konstantijn wil onderhandelen, dan meenen wij in aile bescheidenheid dat Servie weldra gansch verpletterd zal we-zen.Het eenîg middel om zich te Athene en in het gansche Oosten op te dringen is een leger van 400.000 man en de werkdadige tusschenkomst van Italiaan-sclie en Russische troepen. In dit geval zullen Griekenland en Roemenië, die thans niet te vertrouwen zijn, met de bondgenooten meedoen, omdat zij de sterksten en de overwinnaars zouden wezen. n. ■ i ûe toesfand. De Franschen winnen veld in Macedonië. Zondag hebben zij hunne successen op het front Walandowo-Rabrowo (n. o. van Doiran) voortgezet. Zij hebben den berg 616 en KostouriDO genomen op anderhalf uur van Stroemitza. In het gevecht bij de Grnaya rivier hebben ■ de Bulgaren veel volk verloren. Hunne troe-penmacht was aanzienlijk. 60 000 Bulgaren maneuvreeren in der Roubouskasector om te verhinderen dat Voles worde hernomen. Men rnag zich dus dan eer grooten veldslag verwachten. • Het is noodzakeiijk dat de Engelschen zich wat meer spoede om het Fran-cbe oxpeditie-korps te ondersteunen, ten einde den boven-menschelijken druk der Serviërs.te verlichten, Verkondigen de Duitschers niet met hunne gewone overdrevenheid dat Zondag 8 5UC Serviërs werden gevangen, de burgers waar-Echijnlijk medegeteld ? De Engelschen moeten wel weten dat een nieuwe veldtocht tegen Egypte wordt voor-bereid. De Turksche troepen zouden er aan-gevoerd worden door Duitsche officieren. Voor de Serviërs is het een geluk dat zij thans nauwe verbinding met de Franschen in de streek van Prilep hebben. Het gros van het Servische leger tracht zieb naar het Sandjak en Albanië te redden. Aan het Westelijk front heerscht slecht weder. De Franschen slaagden er niet in een bij Ecurie verloren lobpgraaf, dien zij vroeger den Duitschers hadden ontnomen, te her-overen.In Rusland geen nieuws. Y:redesgei uefaten. De „Echo Belge" meldt, dat er wederom veel spraak is van vrede, voornaamlijk in de fiuancieele middens. Men verzekert dat een Voornaam Duitsch persoon, die men denkt Von Bttlow te zijn, zich in Den Haag bevindt. De wisselkoersen zijn een weinig gestegen. Onder aile voorbehoud wordt het bovenstaande Wedegedeeld. KaMDUmaBHHmaÂaKEBaH3BXBaraDBBCSDaBECBB9BIBEEKB Raubmweig aau t werk. Te Brussel is de volgende bekendmakiag van generaal-majoor von Bauberzweig aan-geplakt : „Met verwijzing naar mijne bckendmaking van 16 October 1915, breng ik ter kennis dat na den 25en October in veischillende wijken van Gioot-Brussel nog '"Vapsns en schietvoorraad zijn gevonden. Ook staat het het thans officieel vast, dat de aanvallen van vijandelijke vliegers op Duitsche luchtschip-i loodsen en vliegkampen in de omgeviDg der stad, door inlichti^igen van inwoners uit Groot-Brussel werden uitgelokt, mogelijk gemaakt en begunstigd. Tengevolge daarvan. verklaar ik de vroeger afgelegde belofte, dat bij de burgerbevolking te Groot-Brussel geen Duitsche troepen zouden wo:den ingekvvartierd, overeenkomstig mijn waarschuwing ongeldig. Zoover de militaire maatregelen het -toelaten, zullen eerst de huizen bezet worden van naar het buitenland vertrokken Belgen, oi; van onderdanen der andere met Duitschland in staat van oorlog zijnde landen." vain JpiUêta De Duitschers zijn tôt eene aanhou-ding overgegaan, die veél opspraak in het Walenland veroorzaalct heeft. De heer Jozef Lauwers, advocàat, burgemeester van Jumet (Charleroi), is aangehouden, onder beschuldiging in verstandhouding te hebben gestqan met de Belgiscbe Ee-geering, betreffende eene som gelds die de gemoente ontvangen had. Dit feit is reeds vele maanden oud en had de aanhouding en de gevangensehap veroorzaakt van eenen der schepenen van dezelfde gemeente, den heer Victor Ernest, plaatsvervangenden volksvertegen-woordiger, die er in gelukt is aan de vijandelijke politie te ontsnappen en de grens te bereiken. Links en Redits. Alb. Rodenbach. Voor de 's Gravenhaagsche Jongelieden afd. van het Alg. Ned. Verbond hield Zaterdag jl. de hoer K. A. Mayer, oud-voorzitter van Jong Vlaanderen, een lezing over den grooten Vlaam-schen dichter Albrecht Rodenbach. Hij vertelde boe Rodenbach het middelpunt van de Vlaam-sche feeweging onder de Leuvensche studenten geworden was. Spr. vermeldde allerlei bijzon-derheden uit den stryd voor de Vlaamsche rechten en wisselde zi;n rede af door het lezen yan verscheidene gedichten en brieven van Rodenbach, onder welke dat over „Klokke Roelant". Met het zingen van den „Vlaamschen Leeuw" weid de goed bezoehie bijeenkomst gesloten. De nieuwe ijsvrije Russische haven. De Nordensieldsche Stoomvaart Maatschappij in Drontheim opent einde November een stoom vaartdienst tusschen Noorwegen en Alexandrowsk, het eindpunt van den 1100 kilo-meter langen spoorweg van Petersburg naar de Witte Zee. Zooals men weet is de bouw dezer lijn een jaar geleden, midden in den oorlog, be-gonnen, na het afsluiten der Dardanellen door Turkije. De lijn loopt ten deele door een zeer bergachtige streek, waar groote tunnels en andere kunstwerken moesten worden aange-legd, zoodat het voltooien van den spoorweg in zoo korten tijd en onder zulke omstandig-heden een geweldige prestatie is geweest. Voor een deel is dit mogelijk geworden door op groote schaal gebruikt te maken van den arbeid van krijgsgevangenen. Het eindpunt der lijn, da haven Alexandrowsk, is 's winters bijna steeds geheel ysvrij, zoodat Rusland thans geen vrees meer behoeït te koesteren dat de aan-voer van munitie door het dichtvriezen der haven van Archangel zal worden stopgezet. In het vervolg zal Rusland dus nu twee bruikbare verbindingen met Engeland langs de noordelijke route hebben. Het afsiuiten der Dardanellen zal dientengevolge van minder beteekenis worden voor het voeren van den oorlog. De Fransche oogst. De maand-rapporten van de directies der landbouw-bureaux in de verschillen-de Fransche depar1. wnenten schilderen dlen toestand Van deri iandbouv/ in het aige-meen àls zeer bevredigendl. De werkzaam-heden voor het uitzaaien van den oogst voor 1Û1G hebben een gunstig verloop gehad, ondanks den oorlogstoestand en het gebrek aan arbeidskrachten. De wijr.-oogsit is vrij klein geweest; diaarentegen zal de kwaliteit van het gewas zeer be-vredigend zijn. Japan a!s concurrent voor iextielwaren Do ',,Manchester Guardian" meldt dat m katoen-kringen in Lancashire onge-rustheid is gewekt door de nntvangst van staaltjes van Japansche shirtings en andere stoîfen, die de vergelijking met de beste Engelsiche kwaliteiten kuilnen door-slaan en bovendien voor zeer lageiï prijs worden aangeboden. Wel geeft men zich rekenschap d!at Japan thans een belang-rijken voorsprong heeft doordien de on-" gunstige wisselkoers Engelandi belet bil-lijk katoen te koopen, terwijl ook het gebrek aan arbeidskrachten, tengevolge van den oorlog, de productie bemoeilijkt en duurder maakt. Vo,orts is het de vraag of deze Japansche artikelen niet misschien alleen door spéciale omstandigheden zoo goedkoop ltunnen worden aangeboden. Niettomin acht men het waarschijnlijk dat de goed-koope arbeidskrachten in Japan, de la-go vracliten, de openlijke of verkapte re-geerings-subsidies en don voorsprong dien het land door den oorlog heeft verkre-gen, zijn positie op de wereldmarkt zullen versterken. De kopernood. De beslagneming van koper in fabrie-ken in Duitschland, waartoe dezer dagen last is gegeven, heeft in de betrokken in-dustrieele kringen een groote onrust te-weeggeibracht. Pot de in beslag te nemen voorwerpen behooren o.a. de geheel of gedeeltelijk uit koper bes.aande brouw-ketels, distillatie- en extractieapparaten, koelinrichtingen, pompen en buizen van meer dan 10 m.M. doorsnee. De betrokken industrieele kringen vreezen, d'at een requisitie van deze koperen voorwerpen een stillegging van vele bedrijven tengevolge zou hebben, daar de vervanging door ander metaal voor bepaalde doel-einden niet mogelijk is, niet vlug ge-noeg kan geschieden çf te duur is. Do Aeltesten dier Kaufma.nnschaft te Berlijn hebben er daarom bij het Pruisische mi-nisterie van oorlog op aangedrongen, bij eventueele requisitie van genoemde ko-perdeelen, rekening te houden met de be-hoeften der industrie en in het bijzonder tusschen aankondiging der requisitie en vverkelijke inbeslagneming, voldoende tijd-ruimte te laten. Om te iachen. Hindenburg in nesten. Ik wilde vaste voet krijgeu in Rusland maar het is juist Rusland dat mij bij de voeten vast krijgt. Smartelijke b*ede: Dikke dame: Hoe durft je nie zoo volgen? Ga heen. Kleine bult: (smeltend van de hitte) Erbarming, mevrouw, u zijt de eenige wat hier in deze weide me nog een beetje lommer geeft. Nationale Militie. BESLUIT-WET. ALBERT, Koning der Belgen. Aan allen tegenwoordigen en toe-komenden. H e i 1. Gezien artikel 26 der Grondwet, waar-bij de uitoefening der welgevende macht aan den Koning, de Kamer der T'olks-vertegenwoordigers en den Senaat i e-gekend is ; Gezien de onmogelijkheid de Wetgé-vende Kamers te vereenigen : Gezien de militiewet aan de Belgen in militieouderdom oplegt zich te doen in-schrijven voor de jaarlijksche lichting en vô.ôr de gedingsbeslissende overheid de redenen tôt vrijstelling, welke zij bezit-ten, te doen gelden ; Aangezien aan deze verplichting on-derworpen zijn de in den vreemde ver-, blijvende Belgen ; Gezien het besluit-wet van 1 Maart 1915 waarbij bepaald wordt het contingent van de militielichting voor 1915 ; Op voorstel van Onzen Minislerraad, Wij hebben besloten en Wij besluiten : Artikel 1. De Belgen geboren tusschen 1 Januari 1890 en 31 December lf:96 die nog niet onder de wapens zijn en die, op den datum van 31 October laatst-leden verblijf hielden in een ander vreemd land dan op het' grondgebied vau Frankrijk en van de Britsche Eiian-den, zijn gehouden zich te voegen, voor de militielichting van 1915 naar de hier-boven herinnerde bepallngen en zulks binnen de termijnen en in de voorwaar-den vrelke zullen vastgesteld! worden door Onze Ministers van Oorlog en van Bin-nenlandsche Zaken. Zullen als weerspanrJgen of nalatigen besehouwd woi'den, naar den zin van de artikelen 10 en 27 der wet op do militie, zij die zullen nagelaten hebben zich naar deze verplichtingen te voegen. Art. 2. De vrijstellingen en uitstelien voomen bij het besluit-wet van 1 Maart; 1915 zullen toegestaan worden aan rte bij tegenwoordig besluit bedoelde jonge-lingen, die de vereischte voorwaarden zullen vereenigen. Art. 3. De tijdbestekken en voorwaarden van geldigheid der aanvragen tôt vrijstelling of uitstel zullen bij ministe-rieel besluit vastgesteld worden. Art. 4. Er zal over de door deze jon-gelingen ingediende aanvragen tôt vrij -stelling of tôt uitstel beslist worden door wervingscommissies ingesteki overeenkomstig het besluit-wet van 1 Maart 1915 en zetelende in Engeland of in Frankrijk. Er mag beroep tegen de beslissingen van deze commissies aangeteekend worden vôor de beroepseommissie ingesteld bij koninklijk besluit van 16 Augustus 1915. Kondigen het onderhavigi besluit-wet af, bevelen dat het met 's Lands zegel be-kleed en door den Moniteur bekend gemaakt worde. Gegeven in Ons hoofdkwartier, den 6 November 1915. Van 's Konings wege : De Minister van Oorlog, KAREL DE BROQUEVILLE. De Minister van Binnenl. Zaken, BERRYER. Gezien en met 's Lands zegel ge-zegeld : De Minister van Justitie, H- CARTON DE WIART. mp- Penkt ge asssi het iIes»stgesGlB©s?k dappea^e op Iset Waaro» de Duitschers een onzijdig Ëelgië Yeriaoyen. De Duitschers verlangen een onzijdig België omdat zij overtuigd zijn van het naderen van den dag w^arop zij dit land zullen moeten ontruimen. s Zij vreezen alsdan, wanneer zij eenen nieuwen oorlog zullen cntketenen, dat zij te doen zullen hebben met eene verwittigde, strijdlustige en welgewapende natie die ontlast zal zijn van de plichten der onzijdigheid en door krachtige verbondschappen machtig zal optreden. Daarooi alleen spreken de Duitschers, België het dwangkleed te ontnemen waaionder zij dit land hebben doen gebukt gaan. Reeds lang voor dat deze oorlog uitbarstte, had Banning meesterlijk verklaard in eene van die verpletterende formulen die goed bij zijnen krachtigen geest passen, dat een altijddurende onzijdigheid veel nadeel berokkent : „Indien de abijddurende onzijdigheid als internationalen regel aanzien werd, schreef hy, zou men de volkefen, die onder die bescherming geboren zijn, moeten beklagen : zij zouden in hun wieg hun echt en overlijdensakte moeten gevonden hebben". De niet verwezenlijking van deze woordei heeft men aan den heldenmoed van het Bel gische leger te danken. BELGIË. We sfoMiaandepevv* Onschuldigê slachtoffers. Een moorddadige bom, door een DuitscK vliegenier op Veurne geworpen, heeft iemand ged'ood die y'anaf het begin vau den oorlog vol toewijding en naasten-liefde was. De dringende verzoeken der burgerlij-ke overheid! verhoorend, hadden de mees-te gezinnen van Veurne zich tijdelijk van hunne kinderen gescheiden. Deze kin-deren werden dus op eenige kilometers van Veurne in barakicen gehuisvest, te. midden der velden. Men kon ze dus ge-vrijwaard achten van iederen moordâa-digen bomaanslag. De kinderen vonden er een tweede rnoeder in vrouweri met een gouden hai't en een prachtige zelf-verlo'ochening.Op deze barakken, die blonde liooîdco en heldinnen herberg'dien, wierp eecj „Taube", Zaterdag, haar helsche bom'. Deze viel op de kantoren "der inrichting, Door dit feit is het aantal slachtoffer3 begrensd. Eene heldin onder allé, Mej. Paulina Van Hee van Veurne, werd ge« dood. Gekwetst werden twee Oanadee-sche verpleegsters : miss Saunders en miss Mac Lean, op het oogenblik dat die meed'ige vrouwen in de kantien het eet-maal der kinderen klaarmaakten. Miss Tailor, eene andere dame die ook' reeds lang al hare krachlen a'an de soldaten en de bevolking besteedt, is ge-lukkiglijk aan dezen nieuwen moord des Duitschers ontsnapt. Braljanfn De wielrijderskoersen le Brussef. Het rijwielsport heeft te Brussel tijdens dt schoone dagen niet gestaakt. Vele bijeenkomsten — gewoonlijk liefda* dige — werden in de wielerbaan van Karrevelâ gehouden, die dit jaar "Set record behaald heelt van 34 maal hare poorten te zulker gelegenbeid te zien openen. Het schoone weder heeft de meevte dezef koersen begunstigd. De heer A. Collignon, bestuurder van het velodroom, had besloten twee dagen ter be* schikking te stellen van bijzonder aanbevelens» waai dige werken, de Kantien van den krijgs-gevangene en de Oorlogsweezen. Het feest voor de Kantien van den krijgs» gevangene vond. 4 Juli plaats; het weder waa prachtig. Er waren niet minder dan 12,000 toeschouwers in den velodroom van den Gent« schen Steenjveg ; men zou waarlijk geloofd hebben dat men in de schoonste dagen van vroeger wae. Op 26 September had een nieuw feest plaats, dat hetzelfde succès had. Dank z'g'n schoon initiatief, heeft de heer A. Collignon de som van 15.000 franks in de kas der twee bovengenoemde werken kun-nen storten, Fene Ronde van België heeft ook plaats gehad... op de pist. Elke dag rijdehs stelde een baanvak voor. Deze koers had een groot succès. Ten slotte had van 3 tôt 10 October een zesdagen-rit plaats. Deze koers werd door het weder tegengewerkt-, . Vanaf dien tijd is de wielerbaan gesloten. Het plein zal kortelings onder water gezet worden. Als het vriest zullen de liefhebbers van schaatsenrijden er een groot genoeger van kunnen hebben. Het wielrijden is" overigens in België tegen» woordig het populairste sport en verkeersc middel. Iedeieen fietst er. De dames die er vroeger niet veel van moesten hebben, doe< er ook weer aan mee sedert er zoo weinig automobielen meer zijn. - De Staaisarchieven. Do areliievtiii des rijks liefbfoen in (Jea Laatsten tijd nogia-1 belangtrijke aanwineten gehad. Dit ge'ocurde Voiorniaimelijk door particulière giften en nalatenschappen. D< heer j. (Juveiier, noofdarctiivaris, is d« bowaker dlezeir schatten. Gckocht wer^ er bi.jna niets, daar do moodtge geldten omtbtrekeiii en de onderhandelingen mot foiU'itenlandsclie bezitters oniriogolijk zijn. Het laÉùtète vetrslag,, dat eenige wekeii vôôr dm oorlog uitg'ogeven werd1, b«sla* tigde, dat, gedurendo twaal1 maanden, het û'igemeen staiatsorchief 1713 stukken, w. o. rogdstqrs, akte®, diok uinen tenbun d el s, perkaaiicnten, enz. rijker geworden "\\rap. Sindsdien is, niettegenstaande do gebeui-teniseen, do aamw^net van nienwe ar-chiefstukken dezelfde geblevem; dit feit is zek&r opmerkenswaardSg- Het pers'oneel werd een weinig veaminderd, maar het ajaintal in de leeszaïail werkend^ bezoekers is eohter gedurendio de laatste 10 à X2 majandcn merkeldjk gesteigeii'. Vliegtuigen. In de afgeloopen week zijn over Noord-België dertien Zeppelins naar het Westen gedreven ; acht luchtschepen keerden naar Duitschland terug. Er worden den Itttsten tijd voortdurend i vliegmachinea boven België waargenomen, waar van da nationaliteit wegena de enormé hoogte niet vastgesteld kan worden.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Belgisch dagblad gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in 's-Gravenhage von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume