Belgisch dagblad

1213 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1915, 07 November. Belgisch dagblad. Konsultiert 15 Mai 2021, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/jq0sq8rd8j/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

V" f î ï^aiig- ZONDAG 7 en MAANDAG 8 NOVEMBER 1915 r*To. 46 ? ABONNEMENTEN. Per 3 maanden voor Holiand f 2.60 franco per post. Losse nummers: Voor Holiand 5 cent voor Buitenland 7'/j cent. Den Haag, Prmsegraclit; 39, Telef. Red. Adm. 7433. BELGISCH DAGBLAD Sestuurr Dr. TERWAGNE — CH. HERBiET. Redactie : E. PREUMONT — L. DU CASTILlGil ADVERTENTIEjtft Van 1—5 regels f 1.50; elkft regel xneer f 0.80 ; Reclamea 1—5 regels f 2.50; etke regel meer f 0.50. Eondon : Dixou House Lloyda Avenue E. C. EEN FEDERATIE VAN BELGISCHE COMITETTEN. Wanneer men nagaat was sinds een jaa tiet privaat initiatief van de in Nederlan vertoevende Belgen verricht heeft ten vooi deeîe hunner arme landgenooten, die na de val van Antwerpen in eindelooze ellend drommen op Nederlands gastvrijen boden schutting, troost en liulp kwamen zoeker dan rijst in ons genioed een gevoel op vai dankbare bewondering. Meermaals en zee terecht werd er op gewezen hoe in diesom bere dagen van ons nationaal bestaa: de Nederlandsche Riefdadigheid de arme: ttitstrekte om 't vluchtende broedervol met meewarige Riefde te ondervragen. Hoe destijds al die ellende is beholper lijkt ons nu nog een raadsel wiens onoploï baarheid onzen dank steeds groeien doel Maar spijts al de doorstane beproevinger spijts al 't geleden leed, kon de rustelooz werkiever en steeds gereede opofferings geest der Belgen niet inactief blijven, en dr zagen wij in aile hoeken van 't land Belgisch Comiteiten ontstaan om de behoeftige: onderstand te verleenen, aan de vertwijfel den raad te bezorgen, aan allen de groot lieid van 't Vaderlandslievende offe voor den oogen te houden en hun teven moed, geduld ën vertrouwen in te boezemeu In aile opzichten is de weldoende invloei dezer Comiteiten enorm geweest: het zo ons te ver leiden liunne werking in har honderdvoudige uitingen na te gaan, hoewe daartoe gelegenheid zou gegeven worde: een heerlijke bilan voor oogen te legget getuigend van de onuitputbare naastenliefd onzer Belgische Vluchtelingen. En toch schii nt het uni toe UaL Com! Éeiten hunne werkkracht nog wij der kunne: strekken, hunne hulp doeltreffender en hunne: invloed nog sterker maken door de oprichtin eener Federatie waarin de Bestuurders de plaatselijke Belgische Kringen elkander le< ren kennen, hunne plannen mededeelen e hunne moeiHjkheden en bezwaren vooi leggen. Daar kunnen de Bestuufsleden zic spiegelen aan het door wederzijdsch initia tief tôt stand gebrachte werk, daar kunne: de leiders elkander nuttig onderrichte: nopens nieuwe toestanden, elkander op d hoogte brengen met grieven en wensche: welke bij de Belgische Vluchtelingen oprij zen, daar kunnen voor zoo menige zaa! betrekking houdend tôt de hier verblijvend Belgen, maatregelen getroffen worden, welk r het zonder onderlinge verstandhouding en d wederzijdsclie samenwerking aan een der Comiteiten niet mogelijk is tôt uitvoering a te brengen. e Tijdens de maand September werd op -, uitnoodigidg van 't Comiteit te Schevenin- , gen, aldaar eene eerste algemeene vergade- i ring gehouden der Belgische Comiteiten. In r deze vergadering waarop de meeste Comitei- - ten vertegenwoordigd waren, werd op even i ernstige als degelijke wijze, de belangvolle i kwestie der „Wisseling der Belgische Bank-£ biljetten," besproken. Naar wij pu uit de beste bron vernemen, bestaa de grootste i, kans dat er onder een of anderen vorm ge- - volg zal gegeven worden aan de daar geuite wenschen, hierbij natuurhjk rekening hou- ■ dend met den beslist abnormalen toestand. e Dit feit stemt'er toe de noodzakelijkheid - in te zien van het tôt staud brengen eener a federatie; overigens werd deze zienswijze op e de vergadering te Scheveningen door aile i afgevaardigde gedeeld en toegejuicht, en - werd dus de Federatie met facto reeds op- - gericht; wijl anderzijds luidens eene mede-r deeling verschenen in 't Belgisch Dag-s b 1 a d, het 1 officieele Belgisch Comiteit, zijne algeheele instemmirig met het plan 1 heeft uitgesproken. Immers blijkt het over- x bodig hier aan te toonen, dat naast de Wissel- e kwestie er zoovele andere vragen zijn van 1 't allerhoogste belang, welke de aandacht i wekken van al diegenen die ijveren in onze ;, Belgische Werken. Het weze dan voldoende e hier met nadruk te steunen op de wensche-lijklieid eener Federatie, omdat wij de over-tuiging fcezitten dat zij geroepen is veel got-d 3 te doen aan onze landgenooten. Wat hare a Vorming, Bestuur, Règlement en Werksfeei % betreft, dat ailes hoeft natuurlijk door de r belanghebbende% zelf nader worden toege-licht. Nochtans schijnt het ons toe, dat eene a Federatie alleen dan heilzaam kan werken, - wanneer aile aangesloten Comiteiten gelijk-i berechtigd worden, zoodat er geene sprake - kan ^ijn van pressie of voorrang van het i eene Comiteit op het andere. Dit princiep i werd bij de eerste vergadering door het e Comiteit te Scheveningen op zeer tactvolle i wijze toegepast, en laat ons in de hoop be- - rusten dat de aldaar geuite wensch der vor-£ ming eener Federatie op geen tegenkanting e of onverschilligheid stooten zal, maar weldra e tôt de daadwerkelijkheid zal geroepen worden. Wat moeten de menschen wel denken die n hunne bladen voorgeschoteld kregen dai de Serviërs ala door een regelmatige stooin-drukking achteruitgedreven en omsingeld wer-den? Isa de Servische oveiw nning in hel Nisjawa-dal, de "bervisebe successen bij Uskut en Wrania, komt de tijdmg dat, waai de Oostenrykers den kring otnheea de Ser viô s en Aiontenegnjnen wdlen stuiten, aar den boveuloop van de Drina de Monteno grijuen dien kring hebben opengewrongen Het Woltt-Bureau is wel zoo toegevend om te iaten weteu dat zuidelijk van Antonowat! vooruitgescuoven Gosenrijksche afdeelinger voor een macbtiger tegeestander eemgc^ stel-lingen ontruiinden die ze hadden bezet of Moutenegrynsch grondgebied. Ook in het Zuiden houden de aanvaiier der Frauschen aan. Ten zuiden van S trou witza werden de Bulgaren door groote strijd krachten aaagevallen Den uitslag zullen w( nog hoeven a £ te wachten, daar hoogstwaar echijnlijk de Bulgaarsche troepen aan eei geregelde* ontmoeting een terugtrekken hun ner linies zullen verkiezen. Van het Tiinok-dal en den vestings-driehoel Pirot-Nisj-Zajecar, van het front bij Vranii en Uskuo, waar de steikste drdk der Bul garen geschiedde, valt niets nieuws te melden behalve dat de Bulgaren beweren te vorderen voorai voor Nisj. Naar het bericht uit bofi; zouden de beJegeringstroepen reeds voor dei eersten fortengordel der veste staan. in het Morawa-dal tôt Tchatcbak, langzaox opinaisck der Uuitschers en Oos'eorijkers, ii tempo gehouden door een ordelijken aftoch der fcjerviërs. Op het Oostelijk front hebben de Duitscheri iioginaals een aauval beproeld bij Dwinsk Zij trokken tegen het dorp Platohofka aai maar werden met grootç verliezen afgeslagen Daarentegen behaalden de Russen een succei bij Higa, waar ze langzaam maar gestadij den vijand achteruitdringen. Hunne troepej gaan vooruit in de richting der streek tei W. van het Akkel-meer. Boven den Wolhy-Discben vestingdrieboek, ten W. van Rowalo k< vielen de Centralen het dorp Kostioenotka aan 's Nachts had een verwoed gevecht plaats ■waarbij de Oostenrijkerd verslagen werden gevan ^enen en ve '.l oor o 'souit in liau ei Aan de Strypa, alwaar de verbinding der Russische legers met de Serviscbe betracht wordt, koinen over de vijandelijkbeJen weinig bijzonderheden. Wel wordt gemeld dat de strijd bij Seinikowietse voort duurt. De artil-lerie-actie op beide oevers bereikte een groote intensiviteit, een teeken dat een groote slag op handen is. Over de voor-nemens van Griekenland is nog niets geopenbaard. Toch blijlt koning Con-stantijn tegen inmenging aaa de zijde der Entente gekant. Hij drong bij Zaïmis aan opdat deze als eerste minister aan de regee-ring zou blijven. Zaïmis moet hegrepen hebben dat men geen tweemaal het volk in hetgelaat kletst en weigerde. De ministerraad is byeengeioepœ. Zullen er nieuwe verkiezingen uit^sebreven worden, nu, op het oogenolik dat de mobili-satie het den burgers onmogelijk maakt ter stembus te gaan ? Coustantijn moet begrijpen dat een, staats-aansiag," na de herhaalcle misgrepen zijner [.olitiek, het vuur aan de lont kan steken. ^»Tm-TT~n ■ I ' .—îTmriTOanmTtgncr 1T T.manBn1 ■ Tl 't .1 ULfcA Groote gistier'iaag der Bulgaren. (L a a t s t e berichten.) ATHENE. 6 Nov. (Reuter). De Servische Legalie declt mede, dat het Bulgaarscie leger VrijiLag verslagen is in den Balounta pas (tusschen Prilep en Monastir). De veldslag duurde verscheidene dagen. Fran-sche infanterie en Engelsoke cavalerie hebben er aan deelganomen. Een loseiistralfing-. De Tijd heeft gemeld — en wij met aile hier verschijnende bladen hadden do tijding overgenomen — dat de heer ï rans Van Cauwelaert, lid der Belgische Ramer, dezer dagen door onzer Koning was ontvaneen. Het achtbaar lid vooi Ant- i riit hpriclit. Links en Redits. Voor de ooriogswerken. Het Belgisch Comiteit van Parijs, onder* gebracht in de lokaleu van „Le Guerre Sociale", het blad van Gustave Hervé, riebt op Zondag 14 November een feest in ter gelegenheid van 'sKonicfçs ieestdag. De opbren^st zal verdeeld worden tusschen verschiliende werken van steun aan soldaten en iamilies van soldaten, terwijl een deel wordt voorbehouden voor een standbeeld aan miss Edith Carell. De Belgische volksvertegenwoordigers Emiel Royer en Georges Loraud en M. Auspach-Puissant, onder-voorzitter vau het l-el isch Comiteit, zullen t-r het wooid voeren over: „Waarom BelgiÔ den oorlog heelt aanvaard Dio voordracht zal gevolgd gaan door een kunstgedeelte waaiaan de voornaamste artisten der schouwbuigen van Parijs en den troep van den CasiDO van Parijs hunne welwillende medewerking verleenen. Oud-minïster Sarrault onder-Iuiîenant M Albert Sairault, gewezen Franschen minister van Openbaar Ondcrvvijs, ser-geant bij het 127e reg'iment infanterie is onder-luitenant der infanterie (lerritoriaal leger) benoemd ten tijdedijken titel en voor heei den duur van den oioriog. Duitscha ge/angenen in Frankrijk Uit Melun wordt aan „Le Petit Journal" geschraven, dat vexscheidena h >n-derden Duitsche kiijgsgevingenen aldxjr op 1 November aangekomen ziju. Zij zullen per gioep van twintig verdeeld worden om in de pa liithoven der streek te helpen aan den veidnbeid, wiarvi.ou h ;n-den 'te koit schieten, met het oo-g op den herfs.tzaiaitijd. M Wilson in het huweli ksbootje. Gemeld woidt dat het huwelij"< vau M Wilson, de vooizitter doi Vereenigde Sta-ten met Mis. Galt einde December ad pl.aats hebben. De plechtigheid woidt in | familie-kiing geviexd. Do att, t'ngen van goud. M. Doumeigue, ooder-prefeot vin Cou-lommieis, heeft het initiatief genomen a h .al de beaimbten vin ziji aiTOndissenient een lond'schrijren te sturen dat aan de bevolking zal gerichit worden om h aar .aan te zetten al haar goud te storten om den zege te bespoedigen. O.m. zegt de opioep: „De rij'idom onzer vij.anden wordt geschat op 510 mlliird, dit der Verbondenen op 1 640 milliard. De zegepiaal is verzekerd ian degene die 't langste kan volbouden, bijgevjlg aan den rij'ksten. Geeft uvv goud om het einde vin den oorlog te bespoedigen, om het leven te spa en onzer soldaten!" De oorlogsbuit van Champagne. Wij wisten reeds dît veischillende ka-nonnen tijdens het laatste Fiansche of-fensief in Champagne op de Duilschcrs veeoveid, te Parijs ten toon gesteld wairen. Het blijkt nu dat er ook vier stukken van 77 te zien zijn in Maiseille. Niet zoodra werd het nieuws in de andere steden vernomen of langs alla kanten vioegen andere steden o>k een deel van den zegebuit te kunnen oan-scliouwen.De Minister van Ooxlog hoeft de kwestie onderzocht. Hij heeft geantwoord dat de aanvragen, ui:gaande van municipaji-teiten of liefdadige instellingen, weiwil-lend zouden cwitvaugen woiden op de vol-gende vooiwaaiden, dat ze door d • i rj-fectoxraie auloriteit aanbevolen worden, ze de kosten van vervocr en bewaking ztlf bètaien en voor zoover de stukken voo>i ooaiqgsdaeleinden buiten gebruik sta^n. Miss Cavel! en de Amerikaansche opinie De „New-York ïimes" heeft een gnn-dige studie gemaakt over de „Cavell-Tra-gedy" en vraagt dat Duitschland de of-ficiefen zou wegzenden, die den vertegen-woordiger der Vereenigde Staten om den tuin geleid en bedrogen hebben en die nfit hem den gek hebben durven houden. Het artikel, van de hand van M. M. Beck, gewezen attorney generaal, is een antwoord op de verdediging der beulen van Miss Cavell door M. Zimmermann, den onder-staatssecretaris van Buitenland-sche Zaken in Duitschland, M. Beck verklaart dat de zaak Cavell de eer van de Vereenigde Staten als natie zoozeer aanbelangt, als den moord van meer dan 100 Amerikanen aan boord van de Lusitania. De Duitsche spionnage in Amerika. Uit Washington wordt geseind, dat de zesde Duitscher, betrokken in de zaak Fav, aangehouden is. 't Is een genaam-de Engelbert Bronkhorst; hij wordt be-schuldigd aan de samenzweerders ontplof-bare stolfen geleverd te hebben. Hij is mits storting van 25.000 dollars waarborg in vrijheid gesteld. De keizerlijke familie van Rusland De bijzondere medewerker van de „Temps' meldt dat de Tzaar en de Tzarevitch vai Rusland op 2 November van het front t< Tsarkoië-Selo zijn teruggekeerd. De keizerin Alexanda-Feodorowna en d< groothertogiDnen hare dochters, zijn ook vai de reis weergekeerd HET SERVISCHE PLAN. Volgens de verklaring eener hoogstaande Servische persoonlijkheid aan den correspondent van de P a t r i s te Saloniki, ar-beidt en zal de Servische staf arbeiden, volgens een goed ingewerkt plan, onafhan-kelijk van de wending die de oorlog kan nemen. Door dit plan te volgen zal het Servische leger methodisch naar de Alba-neesche grens terugwijken, en tegelijkertijd eenen grooten tegenstand bieden aan de Oostenrijksch-Duitsche en Bulgaarsche troepen, om aan de Verbonden legers den tijd te geven hun ter hulp te komen. Het Servische leger zal, door terug te trekken, zijne krachten ongeschonden houden om later des te beter met de Fransch-Britsche troepen te kunnen samenwerken. He krisis In Duitschland. Volgens de „Politiken" van Kopenhagen, zouden reizigers die .uit Duitschland kwamen, beweerd hebben dat de levensmiddelen ontbreken en dat vele onlusten zich voordoen. In verschiliende wijken van Berlijn, heeft het volk de magazijnen van eetwaren be-stormd en geplunnderd. De „Kôlnische Zeitung" meldt dat af-gevaardigden van het Duitsche ministerie van binnenlandsche zaken in Sofia aangekomen zijn, met het doel te onderhandelen voor den aankoop van eene groote hoeveel-heid granen en drooge groenten voor Duitschland en Oostenrijk. Ml piafficln I. Perzâë's vrijheid op het spei. Een telegram aan de Engeische bladen méldt, dat de Russische, gezant te Téhéran aan de Perzische re^eering beeft medegedeeld, dat ala niet onomwonden woidt veikiaard, dat de geruchten, als zou er een overeenkomst geteekend zijn tusseben Perzië, Duitschland en Tuikije, onwaar zijn, de Engelscû—Uussi--cbe conventie gebaseerd op de integriteit van Perzie, zal worden nietig verklaard. Belgrado onder liet Mtee ji De Morning i'oot beschrijft den toestand te I^elgrado o ïder de Teutonen. Aile winkels der stad worden door schild-\, chteh bewaakt, die men er geplaatst heeft om het plunderen te verhinderen. Twee schilwaclite n staan voor het Koninldijk paleis waar officieren hun intrek hebben genomen. Het paleis van den kroonprins is door 5 officieren betrokken. De russische legatie is een puihhoop. Hetzelfde lot onder-ging het ministerie van buitenlandsche zaken. De gebouwen der Duitsche en Oostenrijksche legatiën zijn ongedeerd. Slechts enkele huizen zijn er geb'arsten. Range wagens vol leeftocht trekken door de stad. De munitiewagens volgen elkander op. Men ontmoet er eveneens groepjes gevan-genen, waaronder soldaten die van hunne korpsen zijn afgesneden. Eenigen hadden zich in de huizen verborgen. Een hunner werd op den Kalimegdan ontdekt. Hij had zich van 14 dagen eten voorzien. Twee Duitsche soldaten, de bajonet op het geweer, leidden j eene oude vrouw weg. Zij was 70 jaaroud. J Niettemin had men haar de handen vast-gebonden. Zij was beticht telegraafdraden te hebben doorgesneden. En wat murmelde de oude? ,,Het is mijn geluk als zij me nu dobden. Ik heb toch een voet in het graf." De voorsteden van Belgrado zijn volko-men vernield. De jodenwijk is maar een puihhoop meer. Geen enkel huis staat er nog recht." De Bulgaren Mrefpti Uriekeilantf- Een Bulgaarsch leger van drie divisies is in de laatste dagen samengetrokken in de streek van Gumuldjina. Dit leger is over verschiliende versterkingen ingedeeld. Eene groote beweging van militaire voorberei- j dingen heerscht op de geheele Grieksch-Bul-gaarsche grens. Duizenden soldaten en burgers, onder de leiding van Bulgaarsche en ' Duitsche officieren, worden er gebezigd om t loopgraven te maken en verdedigingswerken > te bouwen. Volgens de verklaringen van den Bulgaar-s schen opperbevelhebber te Philippopoli, is i de verdediging der Grieksche grens gansch in orde. BELGIË. fB©si~l^laangl@B*eiï. Eene nieuwe terechtstelling. De beulen van België hebben weer iemand ter dood gebracht. Men heeft enkel van de plakbrieven vernomen, door den „Etappen-kommandant" uitgevaardigd, dat de heer Joseph Joppard, wagenraaker te Etterbeek, is ter dood veroordeeld geworden wegens spionnage door de regeeringsrechtbank te Keulen, op aanvraag van de Gentsche Etap-penkommandantur.De terechtstelling heeft plaats gehad. Men wist hier niet, dat Joseph Joppard aangehouden was. De misdaad is in Duitschland gepleegd. Men weet in 't geheel niets van deze nieuwe en akelige zaak. Nog aanhoudingen. Doctor B., die zeer gunstig gekend is, werd onder de beschuldiging van spionnage aangehouden. Andere aanhoudingen zijn gedaan en bevesti^d. Luik. Onze burgerlijke helden. August Béguin, de politieagent, die onder de Duitsche kogels viel, was gehecht aan de 2e. politiedivisie te Luik. Hij had zich onder-scheiden door zijn optreden tegen de zwarte benden die de wijken Sinte-Margaretha en Sint Nikolaas onveilig maakten. Stellig wordt verzekerd dat hij onplichtig was. Mr. Ferdinand Mallieu heeft aile mogelijke stappen gedaan om hem voor den bloedraad te verdedigen. Het was vergeefsche moeite. Een Duitsch-officier trad als verdediger (!) ex-officio voor de negen slachtoffers van het pruisisch militairisme op. Hij kweet zich zoo uitstekend van zijne taak, dat zij op staanden voet ter dood werden veraor' deeld. Heneqouwen. Kultuurzeden. Tes Nouvelles van Maastricht drukkea de volgende geschiedenis, van wier echtheid onze confrater zich borg stelt. De Duitschers hadden het groot Seminarie van Doornik in kazerne veranderd. Door de tusschen-komst van de stad kon men de lansknechten van over den Rijn overhalen, het gebouw te doen ontruimen. De pinhelmen werden nu door Duitsche Seminaristen vervangen. Zekeren dag bemerkte men dat zij rijlaar-zen en sporen droegen. De vermeende Semanisten waren .... Duitsche officieren die een priesterkleed hadden aangetrokken. Die kulturmannen vermaakten er zich met jongelingen. Het seminarie was getuige van ongelooflijke braspartijen. Men verzon een list om zich van die vui-laards te ontmaken. Zekeren morgen Het men hun weten dat de nuntius van den paus, Mgr. i acci Porcelli, verwacht was om het bisdom te bezoeken. Hij zou ook het seminarie bezichtigen. Twee dagen later was het gebouw van de grauwe kerels verlost. Dan werd overgegaan tôt de groote reini giag- Uit eerbied voor onze lezers zullen wij ons wel wachten te vertellen welke afschuwe-lijke vondsten men er deed. Een feit onder velen zal volstaan. De W. C. waren in gedeeld voor twee kategoriën: de gezonden en de anderen. Welnu de laatste waren veel tal-rijker dan de eersten. 606 is toch eenDuitsch geneesmiddel, is het niet. ? Luxevsiburg. Een Zeppelin vernield. Een korre-ipondent van de „Journal de# Débats" meldt, dat op 13 October een Zeppelin is verongelukt in België Na ontp.oft te zijn, is het lucbtschip bij Poix St Bubert, cus-cbeu Namen en Aarlen, gevallen. De bestuurbaro oallon is geheel vernield. Een gedeelte der bemanning is gered. Strenge maatiegeien werden aanstonds genomen om het pubiiek te beletten nadere bijzonderheden over dit gelukkige feit te vernemen. Herstelling van gevels. Het Gemesnteoijstuur Vi.u Brussel heeft een ontwerp laten opmaken, de Bergstraat vooi-stellend zooals die in vroeger dagen was, ten einde de oude historisene en belangwekkendo gevels in hunnen vroegeren staat ce herstellen en dit kwartier dusdanig herop te knuppen aat het met de Groote Markt een der meest karakteristieke hoekjes der hoofdstad zal vor-môd.Werkloozenfonds Het Hulpkomiteit (,huip aap werkloozen) van Groot-Brussel, dat de volgende gemeenten omvat : Anderlecht, Auderghein, Brussel, Etterbeek, Vorst, Elsene, Jette, Koekelberg, Laeken, Molenbeek, St. Gilles, Ten-Noey, Bchaârbeek, Ukkel en Watermael-Boschvoorde, betaalde als onderstand voor werkloosbeid van 13 tôt 25 September, de som van 58,306 fr. 50, 't zij eene vermeerdering van 3 902 fr. 06 in vergelijking met de voorgaande veertien dagen. Deze soin weîd betaald aan de 59 werkersvereenigingen, aangesloten bij het Intercommunaal Werkloozenfonds

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Belgisch dagblad gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in 's-Gravenhage von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume