Belgisch dagblad

1701 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 24 August. Belgisch dagblad. Konsultiert 16 April 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/qf8jd4qq68/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

iSATERDAG «4 esi Z<>N,DA<lx 525 ^TJ*3TrSTrcflS 1SI». tO, ^£r*?>. V®/ ïpBi^p ABONKEM.ENTEN. Per 3 maanden voor Nederland f 2.50 franco per post. Losso «nnimers. Voor Nederland 5 cent. Voor Buitenland i '/; cent. Den Haag, Prinsegracht 16. îeiefoon -Red. en Admin. 7433. BELGISCH DAGBLAD tferschijnensS te 's-ûrawenhage, elken «erkdag te 12 ure middag. BUREAUX OPEM VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 URE. \ (SB / gL ADVEETEKTIEN. v V.an 1—5 regels f 1.— • elk» ' regel meer f 0.15; Réclamé# 1 — 5 regels f 2.— ; elke regel meer f U.30. ^ London: Diion Honse Llojdi Avenue E C. ,> Parijs: 7 Avenue d'Antin 7. v Het troetelkind. „It is good for the Governmenl to be urged forward by news-papers and public men.u Mr. Wa 11er Long. Het troetelkind noemde Brzberger eens België. inderdaad, het ontbreekt ons arm landjt niet aan kozenamen. De regeeringen onzer groote vriender jeggen en herzeggen dat al het leed dal België door den barbaar werd aangedaan moet hersteld worden. Groot Britannië, Italie en de Ver. Staten irerklaren, ter wille van België, het krijgs-pad te hebben betreden. Vast vertrouwen wij op al Aie woorden er yerbintenissen, want onze geallieerde beseher mers zijn geene onderdanen van K.eizei Wilhelm. Ze fs zijn die betuigingen van hulde^ ge negenheid en waardeering balsem op ons hart. Met de hulp van de Reliefs helpen zi. de Belgen van het bezett# land geduld oefenei en vertrouwen stellen in de toekomst. In abatracto klinken die liefdebetuigingei en verzekeringen van herstel zeer mooi. Hoe zullen echter die beloften en wisseli in klinkende munt omgezet worden ? Van een bepaalden vervaldag spreken w< oiet. Die dag zal wezen de definitieve neder laag van den vijand die ons land en ons voll een onzeggelijk lijden bracht. We vragen alleen dat de beloften van tijc lot tijd verniouwd worden, zooals Balfour hei nog deed den 21 Juli 1.1. te Londen. De tijd breekt echter aan dat iets tastbaar met cijfers en daden vernomen worde. De oorlog heeft van de Belgen zeer posi-lieve menschen gemaakt. Daarom ook zal men het ons niet kwalijk oemen eenige vragen aan onze regeering te vtellen : OP INTERNAT10NAAL GEBIED. Zal België nog neutraal bly ven na den , joriog, zooals dit de algemeene wensch ia ran Daitschland en dezes vrienden en bond-ïenooten, een wensch dien men ook nog hoort il Frankrijk eû Engeland ? Zal onze kolenie de banden bly ven dragen, die de akte van Berlijn haar oplei ? Zal zij Ook hare neu'.raliteit behouden ? Wat zal er gebeuren als do vjjand over itfaas en Ryn zal gedrongen wezen ? Reeds voor vier jaren zong men te Brus sel: Belgenland moet grooter zijn, Van de aee tôt aan den Ryn. Moet er niet ingegrepen worden om België \)e versterken met het oog op haar toestand U& den oorlog met of zonder Volkerenbond ? ECONOMISCHE POLITIEK. Hier tasten wy in een pikdonkere nacht. Spyts al de hoogleeraars die men gezocht heeft om de advocaten in compententie te vervangen. 'Vele Belgen vreezen dat zy met ydele handen op den dag van den «rede zullen staan voor èen verwoeat land en yernietigde nijverheid, een niet meer bestaanden handel, zonder spoorwegen, zonder spoormaoeriaal, zonder schepen en paarden, voor verzande havens, zonder machines en tegenover een buurman in het oosten die de geheimen van onze fabrikanten heeft gestolen, in een woord tegenover een uitgeputte bevolking die op den koop toe door den onvermijdelijke krach; van de mark tôt den bedelzak zal gebracht i zijn, een eertijds zeer krachtig ras van .» werkers dat opgevreten zal zijh door tuberculose.Zôô zal de ongeblankette werkelijkheid er uit zien. Zijn we zeker dat wij deelachtig ' zullen worden van de grondstolfen, machines, vervoermiddelen enz. van onze bevriende 1 grootmogendheden en nevens lien zullen mogen staan? Men vergete toch niet dat België véôr den oorlog zelf een economische grootmacht was, de zesde. Hoo zal de Belgische Staat dan handelen met onze banken, onzen nijverheid, onzen handel en onzen landbouw? Wat zal hij doen om de doode havens van Antwerpen en Gent te doen herbloeien be-nevens onze gansche industrie? Wat zal zijne fiscale politiek wezen? Een vraag van het grootste belaag Wat zal hij doen om onzen handel in den vreemden te doen binnendringen ? Zal hij er ! de noodzakelijko banken en comptoirs daad i werkelijk steunen zooals Duitschland het 1 deed? Welke maatregelen zijn er reeds genomen 1 aangaands de bevoorrading van de Belgische bevolking in voedsel en kleeren ? ' Waarom weten de Belgen niet of hun regeering de economische résoluties van Parijs ' heeft bijgetreden ? Hoe ver zijn wij gevorderd met een tol-: verbond met Frankrijk, Engeland, Italië en de Ver. Staten ? ZnJlen België en onze kolonie o.m. voor-deel hebben bij de nieuwe economische politiek van het Britsche r\jk? België moet weten weik eeconomische politiek het moet volgen, BINNENLANDSCHE POLITIEK. De regeering heeft gemeend een paar romp-commissien in zake talen en kiesrecht te be noemen. Het kan een behendige politiek zijn, hoewel we te goed vertrouwd zijn met het parlementai leven om aan ue deugdelijkheid van commissiën te geloovea. Een voorbeeld. Voor den oorlog bestoDd een parlementaire commissie voor het kiesrecht. Hare werkzaamhtden waren zelfs ver gevorderd. En nu flapfc men er een tweede bij die er als het vijfde rad aan den wagen uit ziet. Sedert wanneer bessaat die eeiste commissie niet meer? Waarom heelt men vergeten commissies j aan te stellen tôt oplosdiog van de sociale vragen die zeker wel even belangrijk zijn als de andere? Wij weten ook niet in hoeverre België schadeloosstelling zal kunnen ontvaiigen. Cijfers worden zorgvuldig vermeden. En dit verwekt teleuisteil.ng en ontinoediging uy de geschaden van den oorlog in -belgië. Bonar Law zegde onlangs dat het goed is voor de regeering van de spoor te krijgen van de pers en de vooraanstaande mannen Ons parlement kan eilaas niet vergaderen. De pers moet dus luid en fel sprtken om de regeering, die zij trouw volgt, tôt daden aan te zetten. De pers is zelis een veilig-heidsklep voor de misnoegdheid die m den stoomketel stookt en ziedt eu brornt. Dat de Belgische regeering ruim gebruik make van de genegenheid die men allerwege yoor het i roetelkind gevoelt. Laat ons het yzer smeden terwyl het heet is. • Léonce du Castillon. Werk voor de ministers Berryer en Carton de Wiart Lord Aberdeen zegde onlangs: Indien ^cn het binnenlaindscn poliliek feven vaa 6li0 zijde van. het kanaai verglelijkt, is het verschil hierin gelegen : In Engeland kunnen de eerlijke liedon zooveel etout-moïdigiieid vea-toonen a.ls de schelmen." Wij, eerlijke Belgien, moeten doen als de eerlijke Bngiolschcn: zoo stoutmoedig ; ja etoutm.oediger ôptreden dau de glechlé Belgen. rfelioudier aan schouder moetea iwij op-Irekken tegien iedea-een, hoe hooggieplaatst hij ook wez,e — die den nationalen te-gensland en. bijgevolg het vaderland in ge-Vaar brengt. \ an nu ai vragien de eerlijke Belgien. aan liurme rogeering een besluHwet, on>, lo. de Belgen, die zich door oiïjetwist-bar« woorden, gieschriiten of daden, aaa laudverraad hebben schuldig gfâmaakt, zoo-b.v. aile leden van dem Raad vaai iaanJeren, de hoogleeraars der Deutsche 1 vr ^ 'e Gent, alsmede de chefs van. ( u \ Iaamsche en Waalschë admir» stratie fc orussel en te Nanien vervallen te ver-9 0111vaia •'1UI1 Belgisch indigenaat. "°. de rechten van Belgischen staatp-uiger te ontnemen aan geoiaturaliseefrde Homde.hng(ein die zich teigen den. JMgi-staat en de eenheid der natie heb-i-',,,11, vorWaar<i. en voor het sepaTatisine y_ ®on> mogan Hollander, Duitscher, ^witser enz. zijn. Vfti° -1an nu wettelijice maatregelen van U fet'iQ« nemen tegeu- onâerdanen • dnnï. neu , e en vijandalijke staten, die Iioi(/kW|0 n' S^chi'iften en daden den bc/Phl istaat a£breuk gedaan of den ') ri,g«^jolpen hebben tegen de Belgen» toi i ? Ic ,',''°en zullen geen toegiang meer Hn,nni , gi&ctl grondgebied bekomem. onder SP8len en ?aken kl zullea séquestre geplaatei worden. -—; " n De militaire rechtspraak. HAVRE, 23 Aug. De niinisterraad, on-d»r voorzitterschap vaa Cooreman, beeft na een bespreking aver den politieken en mi'ïtairen toestand, een besluit-wet aange-noni'en, waarbij het militaire en burgierlij-ke wetboek voar strafrecht worden g,ewàj-zigd of aangevuld. In de volgende bijieenkomst, onder voor-zitterseSiap vah den koning, zal de minis terraad over een beeluitwet beraaùUla<gen nopems bet gebruik der nationale talen in, de militaire rechtspraaik. Vervolgiens zal het vraagstuk betreffende de regeling, van het alcohol-gebruik worden ondjcrzocht. (N.R.C.) De activist Wildiers. De Katholieke activistjsche (Duitsche) Eendracht looehende enkele weken dat haar medewerker Wilfried advocaat Wildiers zou zijn, zooals hier naar een Hollandsch blad werd geschreven. Natuurlijk ging die logen-straffing gepaard met pereooniijke aanvallen op onzen hoofdredacteur die er zijn botten aan veeg. Het pro-aotivistisch Vadeiland van Krôller, dat te Antweipen vooral goed thuis is, echreef in het avondblad v»n 22 Aug. „In de Eendracht schrijft nu Wilfried (advocaat Wildiers)" enz. Et voilà. Wordt de verdeeling van het Belgische leger aangenomen, dan keer ik naar België niet meer terug. KONING ALBERT. Februari 1918 Toe8tanden in het bezette gebied. WEST-VLAMINGEN IN BRABANT. Dichfceir K^eiel Vaa de .Wioestynia schreef aan d© N. R. Ct. van 22 de,aeir: „Siedert een jaar ia <fe imwfiing. hegonnen : gansete dorpern, de verwoeoting ontvLucht; hieied de giensslrefet, heet het deel der Leié-hoord'ân, ziO'O ben oorden als bezuiden die. rivier, die in de vuarlijin was kroimen te liggen en waairvan de inwiomiers ztgk^ten inacht in het Wietsiiet^ van Brussoi zij|a oia.t-seteept, beiaden mat Iwt'ttejle bagage, wat îkleeriein en wa.t keiuLeingerief, uindersteuinid wieliswaar door'eem b\j!z.oaidar fonds •— zij krijgen ééai frank daa^gs per main cm ?ijn dieielaohtig in oeraja aparté voiedsollbeieeling —, maar vooa: hait overige gehœii ovarge-•léverd aiain dein goeiaa wili vain d^ autoen-ton- "io aiutot>hionein be'bbein zich trou-wjaîis in de Je p''aohtig gedrag^n: bieidcielde West-Vlamingein, on ot*k de> Noo'-d-Fran-schen, die oindair de viuchte'Jingieia zijn, zijn ontvaingen geworden als broeders; e" r4l|a Mttvvaar vette kalveien g^liacht getworden.... hetgean voligens de iieglementen niet nioch t ; e>n nu levcin die Kedieia OindeX de Brahanders alsof zij er vain kindsbet?n af^hadden vef-hleven; de l'uofrt zingt van huininie zo^'e Ual; zi{ malken zich nuttig hij wiea ziji invvonen of verhuren .zich bij d«n boer; zij oie^aen hun ambaeht uit voor zoavier di- gaa, of zijn een nieuw ambaoht gaain leeff'cin, . aar huin dit eei.iig profit bijibineingt. SMOKKELAARS. Wiie tegieinwoorilig niet siW-t en .dot ver-mooodt, smiakkeit. Er is 'j\.e ërlei smok-lcr te l : het steed-o. é en he'„ plattielandsclhie. liiul eeiste, bij uiîisiuitimg door Brusseibaajs Uitgeoejemd, en waax ik bij g^'egonheid op-b^ruigkoim, L;ég£t geen ainder d»jl dan de sfcad van al het ej'èaire, door hg(t iand o'Péjeéeverd, te voo.rzien; het is oomiddeMijk-practisoh ; het financieeiie ©raan.is^lfe. voor viee.i dezer sinioikkeJuars bijzaak; e^n hooger, industrieeil of coirmi»rcieeili doeil is 'er vTeemd aan. Etait hoogeie beàoiort den hoef, vooral deaen, di« uiat v^r vain het ©Sappeng^iied woent. Men zou l.eL ncuoit gedooven, maar dat etappeiiig'ubied schijlnit w^l onuitputteKjk aan alllariéi vooiTadan. De iedejn. daarvan is, dat de leg^eirnentgerkig er s'orengor is en bebar wordt ui!g®vo©rd, dain in h^t Geaeiral-Ui/uvfâ.Te mut. Het is ai«t zoa gemalkkelij'k, er bdv«.i do> vastgesteifei pryizeii te warltoo-petn. Met het gevolg, dat miefa er aies ver-st.o.pt wat maair eeaigs'zina veirstophaar is, om bat tegen hooig geld den nach:e'ijdwn siiinlîkelaar.j a.ain de hand te âoen, die het te e .i ij o c, ^'d aan d2n nuain brengt, di® i-e. ci-i e Get^ral-tieuvemement be.wiotrjein. De smoïkkelaar is zietlden oepi eenzame. Micestal beihuort hij tôt eePe bend©, waar de streingste hiérarchie in ee'-'e i». Er is eerst de kapita isl, de gr< oL-.mckl^lioar, diiet, al strijlkt hij de grooiste winst op, het minste ginv!aa;r loopt; hij lïgt warm in bed, terwijl zijlne otnderho>rigan.... werl<en. De^e oinder-huorigen zijin in twe^ groepe i te verdeelen: er zijn de intoiiileciueelen, die de koopwa-ren-.oipspeure»i en de koopea afslaain; er zijn uaainaast de maiiueeilen, die de waar ter biestemming hreingen bij den kapitaliist, wiejlflae, 'u-, cwls behoicirt, de inarkt bjhearsoht. De associatie wetcfkt, zooals gazegd, des nachts. Mein treld de giens ov^t op de plaats, waar de kans op sohildwaohten bot geringst is. Er zijn trouvvens S} eaxdetrs, die vootrait loo--ptiii en dooa- et en of andeir wachtwoord tegtin bet gevaajr verwittigan. En aldus zijn, alto Duitscbecrs, aile nachtpatrouilllieei ten spijt, duizieindetn kilo's graan/ aaxdappeiten,, gajiem en tahak uit Vlaanderein in Brabant ■o'vwxgesmoikkeld geworden. II«t zaak'e is, natuurlijk, winstgevend, zelfs voor de ma;nuëalen. Dez,yn ontvangen èén frainlk per killo overgesmokkelde waax, en — breingen geiregielld v^iftien à twimitig kilo over per reis. Wat alldus in ééne weet veirdiend woxdt, door lieden die vôôr den oorlog zeMen twintig frank per %veeik vieir-dienaen, is lkaht na te ieken|em. Wat er de giîvclgea van zijn is evien g©naaikie(lfijk af te liiiaen: overdag woi'dt nataurMijlk niet ge-werkt; er zijn eohber zoo wat overal dans-zalen gekomein ; en heit is geein zelidzaami-bein, jauge lui op „ainfceirs en zoninien" briiefE-jes vain vijftig mark te zien vterspe'en, terwijl ze sigaren r0'0>!cein van twe© fraink stuk. liât ambaeht leveirit ectoteX zijine -gevaren cp : men kan een geweefscihat krijlgen, af op zjjin minst ©ene belangrijlke geWboete. Ex bestaat echjeir egn mid(ïe(l daartegen: het, stie&tje dat het tegie(nideeli is van smiofc-telen, — merklilcken naimelijk. Wà® bet smioik-toejen beu is, gaat de smo'kke'jaaxs aan-gteiven bij de bezieittieinde miacibt. Evenveel brengt het wed niet op, maar toch genceg. Men kain tuou'wens de twee bezigbeden sa-mieîn doen gaan: het is zelfs een middeli oinu zich v;a,n medediingeirs te verlossen.. TABAKERSATZ. Er is tnpg eêlne andere industrie, die, bij klarieln dag» wordt uitgeoeleind, en dan miag wel met fier-apgieibejvieln hoolde, want ietr is geeln enikellei verordeninig die ae vetr-bi>ejdt. Uainsciie darpen vinden |eir hufn biet-staan iai; de landboaiw l^dt er wel ander, maax de lajndarbeider vaairt er w# bdjL Geen 'wondetr dan ook, dat bdj hem de.idele aan kicizen totaal afwezig is. Dielz^ indusrftriiel steJr, zidh tot doelll, diejn. haaidel in tabafc v'ajn bat zoo dringielnd n|aodige surrogaat m vnoaJzien. Zoo ziet mieln handierdeiu mlelnlsohea vain in den .pffjlilieln ocbtejnld optreikl^n naar Wat in die»' ômtrefc aan bossahen overblijlît. Diaax worden droge bladeren geraapf, bij Leqei^bericiifeii ®iei° Entente.- De Franschen zijn over de Ailette. De Duitschers zijn in vollen aftocht op een front van 50 Km. tusschen Matz en Aisne- — Successen der Britten op een front van meer dan 35 Eng. mijl van Lihons tot Mercatel. Zij veroverden Gomiecourt, Erviilers, Hamelincourt, Boyelles, bovry-Becque^iîle en vorderden ten O. van die dorpen.— Verder veroverden de Britten Achiet-le-Grand, Bihucourt en den heuvelbrug van Irles. Zij maakten verscheidene duizenden gsvangenen. — Gespannen toestand tusschen Spanje en Uuitscnland. — ZieKte der Duitsche Keizerin. HE De Duitsche îegerbericihfcen worden grapi-piger met den dag. Te lang en te g«T rekt zàjn Zij om yertrouwen te wekken en te dmistfer om niet te talen vermoedein clait zij artificieel® neveldampen zijn om het liebt te verbergen. Geluickiglijlc kan men ûoor de rege.s letaen en*©1k daisfer punt wordt door de korte en klare berich, ten der gealiiecrdeoi opgeluisterd. Het papier is te kostbaax en de ruimte iis hier te gemetetn om den sohrijver van don toestand van de Ilotterdammer na te doen of te volledigan, waar hij zijn verinaak in vindt. deirt SibyUijiasch ge-, wontan Woiff te verklaran 'Op zijn plaats te zetten, die juîsit geein driepi'idceli is. In verstaanbaar N®deriandscih zullen wij dus hier zeggen, dat de Duitscbers, op de hieien gevolgd daor de dappexe troe-pen van Mangiin, baiDs over kop over Ailette tusschen Cbanmy en Caachy.le-Châ-teau zijn moeten trdkkein met achterlating van versebeidene duiizenden gevaiigenen en! van fa;rijlke kanonnen. Er is meer. ' Tegen Waiff's bewieringem in zittein lie Fraû,seh'en de Duitsdhers zoo dicht op de hieien, dat de vijland miaar juist den tijd bad en de bruggan bfli Sémpigny niet gansch ton vernieùen. - Reuter die dit uit bat Fi'ansoh hoofd-kwartier seint, spreekt nog van w,ajnordeu lijken terugtocht naar den naordelijken oever van de Oise, Er woandt OiOlk gewiaag gemuakt \iaa Fransebe ca^lei'ie, 'die galapeert om den vijand den. pas a£ te snijden. Ten slotte zal de belangrijkbeid vaa de volgenie regelen aan niemondi ontsnappen. U'nize voorwaaitsc^e bewegùpgi werd' di'an, morgen (22 dezer) in de richting van de Ailette voorgezet door hef VERBROKEN front van den vijand. Reuter's gezegde zijn inmiddels beves-tigd door de officieele legerberiohteia en ter vens door de Duitsche die meldden dat de heJdhattige feldgrauen over de rivier waren getroïkken- Waarheen ? De tijd zal het leeren. Er wordt im|mers veel geschreven over een nieuwe Hiiïlden-burglinie met een ruim en breed glacis, dat achter Bajfeu'me en Peronne zou be-ginnen. Chilosa. Foch is de map om elders de krijgiskans te bepxoeven wanneer hij voor die nieuwe Unie, die echter nog niet gereed is hoewel Belgèn, Franschen en Italianeo. er onder den knoet moeten aan arbeiden, aile Gonventien van den Haag ten spij|t, ook al lang vodjes papier. In het belang der Fransche legers van Mangin en Humbert moet Noyon ea ook wel G'hauny ras val en om het gevaair vain een flainkaaaval van Le Chemin des Dames te keeren. Daaraan gelooven we niet zoo licht daar Ludeadorf de handen vol beeft om den stoot der Franschen en Britten te pareeren. De Franschen zijn over de Ailette en naderen .Coucy-le-Chaiteau, terwijl de Brit-ten e an praohtig succès te Achiiet le Grand en elders te boekem hebben, spijts de hef-tige tegenaarcvallen des vijands eerot aller-l©i valsche geruchten verspreid had welke de neutrale pers geloofd heeft. (Gecieeltelgik niet geoorngserd.) Van het Wesîelijk front. Het Amerikaansche legerbericht. PARUS, 23 Aug. (.Ho 11. Nwsb.)' Ten noorden van de Vesle lever de een geslaagde overval 11 gevangenen op. "Vijandalijke overvallen in Lotharingen en den Elzas werden afgeslagen. Ten noordiwes-len van Toul schoot een onzer vliegesrs een vijandeiijke machine neer. Op 21 en 22 Aug. slaagden onze vliegers er in op de spa^weg-emrplacem/enten van Longuyon-Audun-le-Roman en Gol£>rt, 3 1/2 ton bom-men werden geworpen. Vele treffers werden duidelijk waargenomen'. Al onze machines keerden terug. ^ " 1 p.,"" r '.sas viooiitour kastanjebladeren ie|n diejze vain de braajmsti-nik : detee bladerein g€|ldie|n tegen-wloiotrdig tien à twaalf fraink heL kilo, het-gleletti toelaat de tabak te îfe^'eren ' ad tachtig tôt hondleli'd, «n in sommige sitrèken vaor handieirdvijftig JEratafe. Gij ziet dat heit ani-baoïht' inach la»tig nOch gevaatt»Mj!t is. Het wloftit bij voorteur uitgeiaetfelnd door jonge li'-'Io'n van beÂdier kunne Het Engelsche legerbericht. LONDEN, 22 Aug,. Hedenmorgian ta i.45 vieden troepenatdeelingen uit de Ooa-telijke graafschappea, uit Londen, en Australie de vijiandelijke stellingen aan, op hefc haoggelegen terrein, doorsneden door deoi weg Bray-Albert. De aanval-had .volledigj succès ; wij berei .ten aile geetelde oogj. merken reeds vroeg en gangen over zea mjjl braedte twee mijl vooruit, Wij hero i verden Albert. Op verschillend© punten ontinootton wij krachtigem tegenstand, wop al op de hei.ngen. ten N. van Bray. Bray, zelf vormde geen deel van het gestelde ednddoel. . Een vijandeiijke tegenaanval in dit vak drong ons later vijfhonderd yards terugj. De strijd duurde in Albert eenigien tij|d voort, to-t wij de stad geheel gezuiverd h'ad dén ; wij {jiaakten 1400 gevangenen. en veroverden enkele kanonnen. Wij vorderden verder ten Z. van Beaucoup op den lmkeroever der Ancre. Ten N. der Ancre deed de vijand op een aantal punten hevige tegenaanvaien. Nadat hedenmorgen vroeg in het vak van Miraiuraoat eeji vijandeiijke aanval af-geelageft was, deel de vijand latex weer èen aanval op deze plaats en drong in onze stellingen door. Onze troepen ded-en on-middeitijic een tegenaanval en drevein deia vijand er uit. De vijand drong onze posten ten N.Ot van Achi&t-ieGrand terug, maar in een te< gemaanval herstelden wij> den toestand eO • maakteu 200 gevangenen. Wij sloegën aanvallen ten O. van Cour-celles en ten O. van Moyenneiville af. Wij maafrten den 2len en '22©n Aug. tusschen de ■ Somme en Movennevjjlle ruia» 500() gevangenen. ' Wij rukten aan het Leie-front op tenO. van Merviile IMerghemJ en in de richting van Neuf-Berquin, waar wij den vijand vasthouden. Wij maakten verseheidene ge. vangenen en veroverden enkele machine»' geweren. Ten N. van Bailleul (Belle) brachten wij onze Iinie over een front van 1 vier-kante mijl vooruit, waarbij wij verseheidene gevangenen maakten. Wij sloegen een overval in de buur( van Dickebusch af. LONDEN, 23 Aug. (Reu ter.) Haig meldtr Dio geviechten duren bijna oip heit gebeeW front tusseben Lihans; e i de1 Cojeulrivieç vooxt. Wij vorderden op een aantal punibenv Wpj sloegen 2 aanvallen geduifepdiei demi' nacbt in de buurt van de Diailliesocuxl-hoevial af ten Oiosten van Bcaucouxt. . Wij bxiaohten onie linie ten Oosten van! Leto'uxiet tan N.W. van NeufheXîuin en te4 'Pcsfcein van Out'ersteene vooruit. Eea plaakellijlce vijandelijjke aanval telnj Noord-Oosten van Vilteul misluikta voior onzfl stelliingea. lOADEN, 23 Aug. (Reuter). Engel^uH av->nâilafberitbt. Geduxende den dag b»jb^ b'va wij onze aanvallen uxachttg en miel gi'ort sucoee vooxtgezet over een irouit vaà me-e.r dan 30 mijlen, van Libons tot Meq cateji. Er'g<-Jscbe Sehatsche en Australische irôv pen vieien ten Z. van de Somme aad te 4.45 u-up 's morgeins en nanien Berlei ville, Chuignes, Chuignolles, als,me de cW b&sschen tusschen die dorpen en tussçbea" Chuiiignoiles en de rivier. Gedurende den opmaxsoh over twee mijiien beibben wij een groot aantal' Vijan'den gedood en velen[ gevangeinen gemaakt. Tien ipiinuten later vielen Engeisehe, Sobiotsche en gardebattaljons aan den lin< korvleugel van bet gevecbtsfxant aan en namen stornienderband Gomiécaurt, Ervilk lers, Hameliincouxt, Boyelles en Bioûryv BecqU'exelle, daarbij vele gevangenen mai/ kend, en gedurenue de rest van den cLa| zetten wij1 onzen opniarsch ten O. \-aî deze dorpen voort. Tegeiijlkertijid vielen op den rechlervleuK en in bet oentruim Engeiscbe en VVelsche divisies de stellingen ap den O, Aincxe-oever aan van ten Z.O. van Albert tot in de buurt van Grandcourt, wiaarb^ zij na zware geveehten terrein wonnen^ Wif sloegen ôen tegenaanval ten Z. vaa Grandcourt af. , | Te 11 uur vielen 'de Engeiscbein op den linfcexvleugel en in het centeum van bet sl'agfrant langs 'dê spoorlijn ten N. ' vain Grandcourt aan en namen Acbiet-W Grand, Bihuioourt en den heuvcl, weKrtJ Irje beheersc'ht. In flen iiiiiddag zetien wij onze aaii< vallen voo'i't. Versciheiden d»izcnden^ go vangenen z'ijin gemaalict en zware veriic^cit toogebraehl;. • V . Zie vervolg Tweede Pagina.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Belgisch dagblad gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in 's-Gravenhage von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume