Belgisch dagblad

514319 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 07 Juli. Belgisch dagblad. Konsultiert 20 Juni 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/f76639m39q/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

"X7""EÎ T n A d^S. <nr TTTT T 1 * S' TVo. S349, BELGISCH DAGBLAD a-bonnembnten. ï>er 3 maanden voor Holiand f 2.50 franco per post. Losse aummers: Voor Uolland 5 cent voor Buitenland 7Vï cent. ~t~ \ TT T» • „"U4- .QQ Hoofdredacteur : L. DU CASTiLLON. ADVERTENTIEN? Van 1—5 regels f 1.60; elk» regel meer f 0.80; Réclamés 1—5 regels f 2.50: elke regel meer f 0.50. London : Dixon House Lloyda -RBIET. Hoofd DimmilV Onrm HA M n TOT in ■ mr ru usai n n-m • ONS STANDPUNT. De in België toegelaten Nederlands bladen hebben een zoogenaamden ,, roep van Vlaanderen ( ! ) tôt de onzi gen" medegcdeeld. Die oproep gaat van het Nationaal Vlaamsch Verbond Wij hebben er deel van gemaakt. kunnen dus getuigen dat het zeer v nig leden telt. Vroeger was het b cliaamel door __JFrans Eeinhard vae Het verbond- was eene vereeniging z der direkte actie op het volk, eerder grievencomiteit. Ontmoeidigd nam Rc hard ook on slag en werd opgevolgd d Willem Gijssels, een lustige herberg k( paan, ;een anarchist in woorden, dichter ■ Wandelingen, een ,,lunatique" als B delaire. De ooi'log trof hem diep, daar hij bo schapper was van de Brusselsche âge sehap der Great Eastern Railway; Co., de Anspachlaan. In het begin van 1! ontmoetten we hem in de Sint Piete slraat. Toen zegde hij dat het hem sp niet in Engeland te zijn, waar hij die: liad kunnen verriehten voor zijne B: sche meesters. Pro-Duitsch bleek hij te in het geheel niet te wezen. Sinsdien is hij medewerker van .Dièts'che S t e m m e n en ondert kenaar van den oproep. Comment de lin plomb vil l'or pur s'est-il changé De ,,Oproep" komt echter niet uit d koker van den portier van de Gr Eastern Railway Co. Ailes wat wij daarin lezen, kenni wij door de T o e k o m s t en de Vlaa selie moffenpers in België en in Ned land, die we niet ophouden te bestrijdi Alleen de oproep tôt président Wilse is origineef. Hij kan wel ontstaan z aan de lambiektafel van de Rooi P o o r t of in den jenever van 1 Spinnekopken. Om zijne afvall'igheid te verschoon en te rechtvaardigen, beroept Gijssels zi op het slecht voorbeel'd van Destrée, Maet linck en. last not least Colleye Deweer Juist alsof het eene misdrijf het and< ïetft' P ari s Te n Éeeft' fa'ij m e..n < honorable gemaakt, hoewel hij 1 ïampzalig idee der bestuurhjke scheKli voor België heeft v oor uitgezet, do eh mi lie heeft hij grooteudeels zijn impulsivi UiSÊincé is een. ontworteld©v franschte Belg, die mets te vertallen ht in Belsischo zaken. En Colleye is, of zonder de weerd, te onbenlillig om zich mede bezig te houden Moesten echter aile W alen .en B ^ sche frausquillons hunne ezelarijen go keuren, zooals .Après la guerreon parlera plus du flamand. — J-es x maitds versent leur sang pour la c lisation latine of ,,La Belgiqu main sera latine ou elle ne < P nog rechtvaardigen die domheden doehienswaardige taal van den P van het N. V. V. niet. De ongelukkige Gijssels gaat, m z aîdwaling, zoover te gelooven(. ), brandstichter van zijne p^oertestad L dermonde, ons volk wU heropbeurei En letterlijk schrijft hij : ,/Wij ontkennen dientengevolge aan ze minderheid, vertegenwoordigd (Belgische regeering te Havre, ne en de bevoegdheid, om in naam I "Vlaamsche volk te spreken ot te on handelen, dat zelfregeering en - che Moet men niet stapelgek zijn Duits op- land en zeker ook Oostenrijk-Hongai jdi- en Turkije of Bulgarije, als verdedig uit der kleine natiën voor te stellen ? * * We * Wij willen duidelijlc ons standpunt genover het drijven van pro-Duitsc [er_ Vlamingen verklaren, die oneindig v onI kwaad aan het Vlaamsche volk berokl 2en nen. Wie met de Duitschers aanspa ,;n werpt de Vlaamsche zaak in het v 3or derf. )m_ Herman Teirlinck heeft nog dezer < }er gen in Het Handelsblad gesch au. ven, dat te Brussel enlcele Vlaming den Godsvrede den rug hebben toegekee: 0(j_ Dit handvolletje maakt echter een her: ,nt- van aile helsche duivels, daarin aanj 0p moedigd door den vijand van hun lai )I5 Van verre schijnen zij iets, doch van rs_ zijn ze niets. eet Daar wij die kwasten persoonlijk kc Qst nen> willen wij ons niet belachelijk n fit- ken. Wij schermen immers niet teg ien windmolens, noch bestormen een kud schapen. de De massa van het Vlaamsche vc ee- blijft—ioyaal, onwrikbaar loyaal en hc ns gert liever dan zelfs maar een ving 9 van den vijand te drukken. Hoe meer en pro-Duitsche Vlamingen roeren, hoe me ;at ' lijkcn van loyalisme het Vlaamscl volk zal geven. Wil dit beduiden dat 1 !n Vlaamsche volk tevreden is over zijn ] m. en geene taal- en eeonomische- en po er_ tieke grieven heeft, ja, in zijn lot z în> berusten nà den oorlog ? m Het zou gevaarlijk zijn dit te meene jjn Het bestaan en de toekomst van B< 1 e gië hangen af van het vermijden v; ie); Duitschen invloed in onze z^ken. Mi ziet nu reeds wat misbruik Duitschlai en maakt van de niet-oplossing der Vlaai eh sche kwestie. Door haar zoo snel mog 3r- °P le lossen, schuiven Wij een gre jt. del voor de deur in het oosten. sre Overigens- zal, na den oorlog, het p lpi. talen; gelijkheid dus tassclien YlaamscJ no. meerderheid en Waalsche minderheid. ! algemeen kiesrecht', d.i. de poïïtieke g % i lijkheid zal voor de Vlamingen liet mi I del zijn om hunne gewesten verstand ! lijk en stoffelijk in hun volksaard op ^ °Men zal dus niet zijn toevlucht I P1: bestuurlijke scheiding moeten neme noch tôt de tusschenlcomst van welkdai ge vreemde mogendheid ook. fl" Bestuurlijke scheiding beteskent ove gens voor VTlaanderen,RÎE ACTIE, politiel ,eeonomische, sociale en wetenschappe , ke reactie. Jp. G een enkel Vlaming staat dus iets v „>> zijn taaleiscHen af, doch geen en loyale Vlaming wil den Godsvrede s 3Gp ren, zonder wie elk herstel van Bel onmogelijk is. D^t men echter zich waclite allei vragen met d0 taalc^uacst'ô to voiniGng •en^ zoowel langs Vlaamsche als langs W « . sche zijde, _ . Men weze voorzichtig want beripta i nent. Men weet wat misbruik er den de' and van maakt. r de Wij, Vlamingen, mogen gerust zijn. 1 jcht ze strijdende Vlaamsche helden en o het lijdende burgerlijke bevolkin| red der- thans België,- Vlaanderen en Walo: fbe- taal, vrijheid, démocratie en vaderlai Btaur eischt." [ |eteriand en België, r i Router seint uit Londcn: In de ïtederlandsche- bladen is géwei op het bestaan van pen propaganda, we naar beweerd werd, gesteund, £00 met w kelijk aangemoedigd zou zijn, door de 1 gische regeering te Havre, jten gunste-j een annexatie yan een gedeelte van 51 ec land&ch grondgebied yoor België- Rcuter is ofEicieel geanachtigd t® ver! ren, dat dit bericht geheel monder gvond en noch de Bel^sche regeering, noch de gelsche o£ Fransche ooit propaganda o£ p-nen om yan îtederland het afstand d yan eenig grondgebied te yerlangen of eischen, gesteund of aangemoedigd heM Wat zullen de Duitschers en hunne aj ten n\i \iitvinden omi de betrekkingen schen î>!ederland en de geallieerden te troeheîen?. De Kruispositie in he Noorden. De heer Henry Bidon pntleedt de mnlH Bituatie in het ncorden jn de Revue Deux Mondes". Ziehier zijn pordeel; „De miilitaire situatie in het noordem onvermijdellijk tôt ieen reusachtige pat: ting leiden. Men moet er aan toèvo< dat zij1 zich ontspint op den rechtërvli der Duitsche legers in do streek yan sons en in Champagne. Het leger yan den prins ,van Beieren Tl r\/~» Prl nnlr/vl „ L : 1 • 1, „L 1 en de pleinen van Douai ,en Oise. Eene d braak van dezen dam ?ou al de anc Duitsche legers in eene niterst moeij situatie plaatsen. Om dit doel te berei hebben de Fransche en Engelsche le ■en reeds twee groote yeldslagen geleverd. zal ons de derde yéldslag hrengen? ier. Van noord tôt zuid ?ij!n de yijande iel- legers ïn yorm van geveldak gekampe ran Het toppunt bevindt zich ongeveer pp [er- de plaats, waar het Fransche leger zich voegt met het Engelsche leger en v< da- een hoogvlakte, waar de\Sohelde, de Son is de Oise" en de Samber ontspringen. D< En- van dit wiel valt samen met het-spoorwe .an- Busigny, vanwaar de lijnen in _ den \ aen /van ster uitloopt in de richting te Maubeuge, van Valenoienes, van Oam ,©n. van Sint Quentin en yan Hirson. Het : en- schelijk genie heeft zich hier wonde tus- aangepast aan het werk der natuur. rer- Van uit deze centrale streek dalei Duitsche lijiien naar het noorden en af ïn tegenstellonde richting, ten noc m.ar de pleinen van DiouaienRijssel,a t kelijk van de Noordzee; ten ^uiden nai Oise, meer gêsteld naar het net va: Seine. In de twee eerste yeldslagen Artois, was onze beweging ïn 't bijzi éericht op Douai. Deze stad is het ve: aire aingspunt van drie aanvalsbeweging< r des eene uit noord-westelijte richting yw Là Bassée; de tweede uit .westehjke noet ting .van uit Lens; de derde uit noe- liike richting yan uit Arras, langs de ;gen, La Bassée, Lens en Arras pja de_dm iugel werken van een verstwkt front, dat Sois- délit en vrij'waart. De Duitschers hebi > Bassée en Lens, toaar wij bezetten Arr; , dat zijn er niet in gelukt ons te yerdrxjven, i i. y , rlcwn mrnnniT Links en Rechts. Rusland schenkt de boeren zh- gelijkheid. •ije Reuter meldt uit St. Petersburg, d srs de Doema een wetsontwerp heeft aanj nomen, dat aan de Russische boeren c zelfde rechten verleent die de andere sta den hebbeftr-^ |e" Ziedaar de^evolgen van den oorlo , vrijheid en gelijkheid in Rusland. 6Gl Het Eelgisch schoolsch nt" „De Toekomst". erl Het Belgisch Sclwolschip blijft over < zecën varen. De Regeering wou niet, d ja_ de studie van de toekomstige officiel re. der koopvaardij'marine van België zou o en derbroken worden door den oorlog. L'Av ,.A nir verfrok in Mei 1915 uit Havre, wi lig sindsdienr te New-York en1 Melbourne, < ~rQ_ vertrok onlangs uit Durban naar Europ Ld. Onze kunstenaars in ballingscha bij ^ De merkwaardige tentoonstelling van B( gische kunst in Pulchri Studio, alhier, woi< in- druk hezocht. Onze lezers van Den Hac ia- en Scheveningen kunnen haar vooral Z. en terdagmiddag bezoeken, vôôr of na lu d© liefdadigheidsconcert, waar zij verscheider puike werken van Benoit, Mortelman lk Blockx, enz. zullen kunnen hooren. Reeô n- zijn verscheidene schilderwerken verkoeh er Uit de ballingschap, van Mej. L. Coupi de de vrouw van den soldaat, van Gouweloo er Anemonen en studie, van Guilbert, Oud e brug te Delft en de Golgotha van Lie iet van Isidoor Opsomer, Zonnig hoekje i ot Middelburg, Lenteochtend en de ouae wi li- gen, van Vievin, een Oude • Vrouw, va al Rod. Wytsman, een werk van Mej. Ma. cotte en. eene studie van Fritz Van de n. Berghe.- ;1- Onder de Duitsche censuur. m Het Vlaamsche Nieuws yan ïn Jb.Ii maakt den lof van de G a z e 11 id I v a n K o r t r ij k, die onder de eensui n- van den vijand verschijnU ,,Het ir een de e- gelijk en flink geschreven blad, op-en;to n- Vlaamsch met bijdragen -0an Hugo Ve: riest, Styn Streuvels, Dr. Lauwers e a- biina ielkennaalp «en irarc w1<. gt. ïe zïen wij" dat het Vlaamsche et Nieuws geen onbekende is voor he e- West-Vlaamsche blad en dat ^er menig a: d- tikel wordt uit overgedrukt." o- Is het niet diep treurig dat mannen a. te Hugo Verriest, Streuvels en Lauwers, e leerling van prof. Verriest van Leuvei ot zich bukken onder den met bloed b n. ameuxden hak van den vijand die M îi- vadeiland vertrappelt ?_ .. Hugo Verriest en Stijn Streuvels zijn i ri- der Kon. Vlaamsche Académie en dr. La :o, wers maakt deel van de Kon. Acaden [ij- yan geneeskunde van Belgie. Aile cij zijn riclders in de Leopoldsorde. u an Lauwers' ldiniek te Kortrijlc is steec cel vol Duitsche gewonden. Wat droevi to- voorbeeld voor het Vlaamsche volk. ^ Frankrij k' s muniîis-nijverliei oif Een bijzondere correspondent van ni- Daily Chronicle" in Frankrijk gchrijtt. " . Toen Frankrijk zich na den (jersten o na- logsschok herstelde en het pa den si vii- bij de Marne zijn zelfvfirtrouwen herkie Legon de aminiUe-nijverheid snef |e groen ■)n- De industrieele hulpbronnen des lands w nze den gemobiliseerd. Firma's, die macmnes -len cebruik hadden, richtten die spoeaig en s ïie voor de munitiewerken in. Onderdeelen a L(1 ' projectiielen en geweren werden hier maakt en elders inegngezet. Er werden nieuwe fabrieken gebouwd «— nieuwe Jniachineriën geïnstalleerd. Do- verheid des lands was yerlamd _ gewori 30r" doonlien de rijkste steenkool- en ijzerdist lere len in ahnden van den yij'and waren ge len; bovendien had het leger jn zijn net ' ken zendtallen geoefende mécaniciens me< =ers sleept, zoodra do oorlogstrompet yreerk. ^at ken had. ,r , Frankrijk is al deze înoeilykheden t© lijke v€n gekomen en heeft thans jn meer ard. Qoôo goed jngerichte fabrieken .een sU d© groeiend leger arbeiders aan het we™» ver- vastbesloten ïs, den vijand uit net >rmt helpen drijven en den stnjd yol te an©, den, tôt liet einde toe. > as grootste particulière munitielabrae! gnet die van Renault. Vôôr den porlog was orm nault de grootste automobielenfabriKant. kyan een voorbeeldelooz'e geestdrift wie^rp hij brai, 0p 'de munitie-xabrikage, die hy Jnet z mien- fanatisme beoefent. ' rwel D© firma heeft onmiddellijk hare chines voor dit doel gereed gemaakt en L de gebouwd, de inrichtmg werd yergroot liden bifna drietmaal den oorspronKelijken pm irden en levert nu munitie in aile soorten, pi fhan- tielen van yerschillende kalibers, mo ir de voor vliegmachmes, handgranaten, on i de kingsinrichtingen voor granaten en k. van sen en auto's voor het legei. mder Ook met do vervaardiging yan gev eeni- houdt Renault ?ich bezig en m den la- • de tij'd heeft hij zich ook op den bouw van i uit machines toegelegd Hij le^t thj^s rieh- massa werk, piet alleen yoor I raaknj veste- ook voor Rusland. ;arpe. uizenden mannen en vrouwen arb } bol- in Renault's fabrieken, die met de pie Douai automatisée machines ^ijn ingeric ïn La si aan daar machines, die lange stalen < is. Zij peren stangen opnemen en die aut0«1 maar verwerken tôt allerlei voorwecpen, d» in de Mer op andere machines aftiomaakt De Volkerenkrijg' de S© trekken over de §fyr>. 2Ij maken @099 ^ iewasï^esieBî. — Flïnke vepdeE'îngen in Boekowista. •—» ie. Keeds ii5B0@0 EBMitsclie gevangenen san eis Sommes n- ilieasœfe successeza des- FraEsschsn an Ifniinmon. DE TOESTAND >p Hoe dikwijls heeft mon niet lioo le zeggen : Wat doen de Engelschen? W lU is het leger van Kitchener ? Zullen n Biitten dan nooit gereed zijn ? Nu wc l^' de sluier van liet geheim opgelicht. e" Britten hebben een gansch jaar gebru IS cm het offensief voor te bereiden. A 11 ter de linies hebben zij ongeveer 5< 1- kilometers nieuwe spoorwegen . aan P- legd om hunne intusschen vervaardif d- kanonnen, munitie en anderen krijgs- It mondvoorraad te vervoeren. Bovend .g zijn de hoofdwegen herlegd om toe i- laten het vervoer van duizenden au )t mobielen. e De Britten beschikken over 1 mil!» i, man voor het offensief, met een half n s lioen man reserves. : Het publiek geeft zich ook geen dei i, beeld wat verdedigingswerken zijn. 3, Duitschers hebben meer dan an der h f e jaar tijd gehacl om de westlijn te v sterken en zoo het heette onneembaax e maken. De onneembaarheid is maar e i- woord voor de Lranschen, die naar I n ronne oprukken en tôt nu toe 19 dorp ■- hebben genomen, weer 10 zware battei n en en 8000 à 9000 gevangenen. Wa: neer de Engelschen over meer zwa: kanonnen zullen beschikken, zullen 3. verder vooruit kunnen komen. Intu 3 schen vcchten zij zeer dapper, veel r man tegen man en slaan aile vijandelij ■- aanvallen af. p Men vergete niet, dat de Duitsche] r- vooral hunne troepen tegen de Eng a schen hebben opgesteld en daar bij dat i deze van de Duitschers" ovërôëïïen a h De Frankfurter Z e 11 u n g m< .. toegeven, dat de bondgenooten yoordeel hadden behaald. Van den sector ve = Rijsel, Lens en Verdun zijn troepe iP naar de Somme gestuurd, wat bewij j dat de Duitschers den toestand als p'. denkelijlc beschouwen, spijts de taal m tn ner pers, die er op uit is de onrust e Duitsche bevolking te sussen. idl Thiaumont pogen ij<o|Biri nnankchin". u- de Franschen terug ie te winnen. _ •ie In Rusland heb- r. ben onze bondge- q is nooten bij K olk i een g grooteoverwinmng I ■J . behaald. Zij heett \»\ f/ fe r T hun in staat gesteld over de Strypa te L ll" trekken. 8000 ge- j E J| de yangenen vielen hun inhanden. De "v or- Russen rukkenhet BaVN°Y ag westen in. Ook aan „ Jjf ïg, de Lipa was het 061 in- lot den Russen for- A ^ er- tuinlijk. In Ocst- « S in Galicië maakta de v ïel Russen zich i»ees-'an ter van het dorp g©- Sadzawka half weg Kolomea en Delatin \ ©n het belangrijk sta-nij- tion van den spoor-len yyefî; Hongarije haih^) 'o riC" Lemberg. JSa een L \\ V^sj ''al- bitter gevecht vie- -//W. \ \ lui- ]en 300 Oostenrij-'ge- kers in de handen °n- der Russen. Stamlau waar zij | b°- biina aankomen ^an is ook een belangrijk knooppunt van dei eds den spoorweg met verbinding naar Tssernc ^at Ook in het noorden versloegen de K and de Duitschers en bedreigen het legei îou- Hindenburg. Meer en meer teekent zie offensief in het-Noorden af. c is De Italianen veroverden Monte Corno i Re" van Posnbio en zette hun opmarsch voort Met de linies den Astico. zicn In Griekenland loopt de mobilisât! eker Venizelos heeft kans eerste minister te den en dan doet hij den oorlog aan Bal ma- verklaren. Sarrail beschikt over een /vm - ... t t Vaû Be Meekeais vaa Flanec ,oren Jrtct- LONDEN, 5 Juli. De Franschen in het Duitsche front in de nehtins reren Péronne een wig drijven, hebben Fiai tsten genomen, waardoor zij den vqand vlief- moedolijk buiténgewone ongelegenheic een ben herokkend. De Duitsche troeP maar hier tegenover de Franschen staan ben slechts dne toevoerswegen ui eiden zuiden over de ^omme-br^gen lan iwste spoorweg van Péronne naar Chauln Er die nu door de Fransche ^onn. ;n ko- streken wordt. Indien er in net atisch Assevillers en Estrée ver^cj.0 K ; dan gemaakt wordt, zal er sp°edig n e wor- het open veld tusschen de I rans DiArAnno 110"ffPH . Hoe dorpen ïerdwpen. r.n Een correspondent van de „Daily JTews'* schrijft uit het Engelsche hoofdkwartier i ■L ^ „Langs het geheele front zijn de vijaix* a° delijke stellingen aan een hevig artilleries rat vuur onderworpen. Van mijn waarnemingsplaata kon ik^eçm "'t Vlaamsch dorp zien, dat gisteren, in; ?na zi;ine omIi-istinS vanb°omen,nd,gbcwoonhaat; was. Ile, was dan ook inderdaad Lewoondj ge- weliswaar was het ons bekënd, dat ds ;de) hurgerhevolking reeds lang verdwenen Was, en maar de Duitschers betrokken 't als kwaïC ien tier, ook voor den generalen staf. t® ^ Heden hestaat het niet meer als dorp. to- Zelfs het bosch, waarin het wegschool, he, staat niet meer. Inplaats daarvan ziet men' •en nog slechts een regiment boomstronken* ni- met hier en daar een gescheurde tak, zoo, bladerloos als of het midden in den win->k- ter ware. Tusschen de kale Loomstannneni De staan de ruines van het elorp zelf, eeni df nauwelij'ks herkenbare massa ,metselwerk. er- 3fu en dan viel hedenmiddag een onzeg te projectielen temidden van deze puinhoofi en pen, als om de Duitschers te herinneren1, dat • vwif heti niet vergaten en om te en zorgen dat zelfs geen spoor \van eenschuiL 'ij- plaats voor de troepen van den vij'ancf a- bestaan bleef. :e Van den rand van het dorp at wa^ zij ren de zich naar noord en zuid uit-i 3- strekkende loopgraven,. zoowel die van de£ï il vijand als de onze, duidelijk zichtbaar. ke Op àomlnige plaatsen zij'n ze niet jneec dan zestig meter van elkânder. Op. andere^ 's waar de aard van den bodem dit nood-el- zakelijk maa^t, loopen zij verder uit eL If" tejxi 'eZ°°nauvvfêungfiê*icl"°^8e iet loopgraven en de daarvoor liggende. draadi en versperringen vernielde. ,n Verder weg naar links wees een zwarte ;n rookmassa de plaats aan, waar een an der st bosch gelegen was? waarin. zicn dixigcU De- hevonden, die vernietigd moesten woraen; m- Maar rondom lepk de geheele gezichts-ier einder min of meer voortdurend in eeii toestand van uitbarsting te verkeeren en; n het geluid vali de kanonnen om ons heen en achter ons, gemengd met dat s der Qntploffingen in cle Joopgraven en; op den grond daaromheen en met het -"J cieloei der over ons heen vliegencle pro-h . jectielen, was soms oorverdoovend. ' I "in het zlcM vaB Feroime. De „Tim)3s"-correspondent te P.arijS schrijft ,r) dat mten zonder overdrij'ving mag pe-ggen, / dat de Franschen ten Zuiden yan de Somme ' een werkelijk yérhluffend succès te fioeken W hebben, niet alleen gexekend paar net aatt-tal gevangenen, de buitgetmaakfce Kanonnen .J en het yeroverde terrein, maar ook paar de reçi spelheid waarmee de yerschillende achtei îr elkaar gelegen linies werden g&namen, hoe s W1 de snelheid geen hoofdfactor is. Bi -*1 de verovering van net J>osch .Chapitre lava !s men de Franschen achter de drie koofdver dedigings-linies van de Duilschers; pe snel ° heid waarmee dit succès bereikt werd, yra. "Z veel geringer dan op andere gedeelten yai het front, waar werd aangevallen. îO De yerovering van Feuilleres en neuve s _ 105 ten Zuiden daarvan, stelt de Fransch : artillerie ten Zuiden van de Sominno jinslaa , * hulp le bieden bij den_ yerederen voorteui y<i ten Noorden yan de rivier in de nabijh i i van Curlu. L Van het plateau Flaucourt af zijn de E rai H* schen in zicht van péronne. - izelf- Belgisch Staatsblad. vitsj. ° ussen Benflemingen in het leger. ■ Yan Bii de infanterie : Tweede-kapitedns, ( -1 het luitenants Halleux, M.-J.-J-; Modave, fc J- Amève, E.-C.-R.-M.; en Maes, 0.-( if. W. ]3;; de cavalerie: Kapitein-commandai laD§s de tweede-kapitein Hanssens, L.-J.-H--J Bij de artillerie: Kapitem-commandai 0 af- de tweede-kapitein Dubar, W- Luitenant, de onderluitenant De Merr ganje q.-P.-C. , + leger ^y ,je geui8 : Kapitem- commandant, tweede-kapitein Chapeaux,_ , ™~— De luitenant der cavalerie Baptiste, nvi J., in dienst bij de infanterie, wordt a. Un. gesteld in hoedanigheid van .tweede-ka tein, voor den duur van zi]nen die : S %e" Iw&kapuem. retenpltoMil «««t fg.&p^bero"î; yer- straete, A. E. . worden tôt eeri ï, ^die N kapiteins 30 Maîfc S , heb riëeLbenoemd m datum yai ^ 1 S ve^S» ;s, die benoemd op dagteeken ^ t vt schen de tweede-kapiteins Durbecq Irt§dan VaDeetwcede-kapitein der infanterie O Jn en A.-O-J., wordt tôt kapitem-comman benoemd.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Belgisch dagblad gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in 's-Gravenhage von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung