Belgisch dagblad

1685 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1915, 18 September. Belgisch dagblad. Konsultiert 12 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/8g8ff3mt57/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

jste Jaai'gang- 18 SBPTEMBER 1015 ■- - ' - - ■„ in 3Vo. 4] I ABONNE M ENTE N. Per 3 maanden voor Hollançl I 2.50 franco per post. Lossa juummers: Yoor Holland 5 cent voor Buifcenland 7Vî cent. Den Haag, Prinsegraclit 16-39, Telef. Efid. 2787. Adm. 7433. BELGISCH DAGBLAD Besîuur: Dr. TERWAGNE — CH. HERB1ET. Redactie : E. PREUMONT — L. DU CA^TILLGÏ ADVERTENTIEN: Yan 1—5 regels f 1.50; elk» regel meer f 0,30; Réclame^ 1—5 regels f 2.50; elke regel meer f 0.50. London: 2 "White Hall Houss WhitehaU e.w. DE HARTEN HOOG! Op J Oetober aanstaande zoudan de Duitsche legerbenden in Sint-PetersbuTg den vrede aan Kusland voiorschrijVen. Van daar zouden zij naar Parijs opïukken en Frank-irijk tôt een knieval dwingen. Noçh het een. nooh het ander zal gebeuren. Aan het hoofd dar Russische millioenen-legérs staat ihans de Tsaar. Dit wil iets aeggen. De Tsaar ailer Russen neemt geen op-percbmmando waar om te wijken, niaar wel om vooruit te gaan. De jongste ovor-winningan in Zuid-Rusland zijn een gun--stig vcorteeken. Nog enkele weken en éen machtigar bondgenoot dan de Bal-kan-volkeren, sjpringt Rusland ter zijde» de winter. die Napoléon ter neeï" sloeg. In Frankrijk is de beyolking, die maar één hart heeft" met het bewonderensw.aai-dig leger. yast besloten tôt het einde te strijden. Geen vrede, zoolang cen enkele pinhelm den Franschen grond ontbeiligt. Geen vrede, zoolang een enkele Duitscoer in België staat. Dit is gaene grootspraak, o neen. Het is de vaste wil, da rustelooze betrachting van het Fransche volk. In aile hoeken van Frankrijk wordt dag en nacht mu-nitie gamaakt, kanonnen gegoten en wi pentuig van aller aard gesmecd, om zao-doenda den vijand over den Rijn te« ver-drijven en dan krijg in Duitschland zelve te voeren. En Engeland? ,We zijn dezer dagen in Fr.galand geweest. Wij werden in een grooten club van conservatieven en een even gesloten club van liberalen binnen-geleid.Daar hebben wij gcsproken met leden van het Parlement, dagbladschrijvers, officieren van land- en zeemacht. Allen zon-der uitzondering verklaarden ons, terwijl sommigan ons krachtig de hand drukken: „Nimmer zullen wij de Belgen verlaten. Zelfs als moesten wij daaroan den krijg voortzetten. Uw» land moet eerst en vooraf van de Duitsche onverlaten wordan gazuiverd. Voor niemand zullen wij ach-teruitdeinzen, vooralec-r die zuivering en dit herstel eene afgedane zaak wezen. .Wij hebben geld genoeg over, om de Btoffslijke schade bij u te hcrfetellen. Heb voile vertrouwen in ons. We beschikken over eene onoverwinnelijke vloot en over een lcgar van minstens 3.000.000 man; uit-garust zooals geen tweede leger het is. Elke dag, die verloopt, is ©ene neerlaag voor de Duitschers, die reeds de helft van hunne duikbooten en deze man- schappen'hebben verloren. Nog eeu jaa'r en Duitschland is, finantieel gesproken, plat geruïneerd. Wij en onze Fransche bondgenooten zijn economisch en finantieel vèruit de meerderen. Ga terug en zeg aan uwe landgenooten, dat zij het vast geloof en het onwrikbaar vertrouwen in ons moeten hebben. Laat de Duitschers maar zcggen wat zij willen. Aan °ns. b.ondgenooten, komt het laatste woord." Dit was gaen bluf. Engeland bez.it wer. kelijk meer dan 3.000.000 man. Nog eeiûg geduld en dit leger wordt éï een van 4.000.000. misschien 5.000.000. Wij weten hoeveel Engelsçhen zich in Frankrijk bevinden ;— veel meer dan men zich gewoonlijk inbeeldt —, lioeveel er tusschen Londen en het Kanaal als re-serven hunne beuït afvvachten, om over te varen. Waarheenï Dit is een geheim. , De gezindheid ,»^ui het Engelsche volk is prachtig. Het is de geest d'e het Engalsche volk kenmerkte ten tijde van de oorlogan tegen Napoléon. Moet ik hier verklai'en, dat ik g'î-staald en gesterkt uit Engeland ben te-ruiggekeerdopgetogen over lietgeen ik ge-hoord en ook wel gszien heb? Olficiieren van het Be'gische leger, onde kennissen, die ik na jaren scheiding, bij' toeval te Londen ontmoette, bewezen mij de sterkte, ' den élan en de voiortreffe-lijkheid van het heringerichte leger aan den Yser, dat over 150.0QQ pian rese;rven beschikt ! Ook uit België kwaflien ons uit aile provintiën - berichten toe over den uit-muntenden geestestoestand en de onver-breekbare verknoohtheid aan Koning pxi aan land. Aile tweespalt is eir verge tan. Aile politieke en godsdienstige twisten zijn er gadempt. De gansohe natie koestert slechts éen wensch, éen verlangen, éen Avil: het vreemde juk af te schudien, wanneer Albert de mocd'ge het teeken zal geven. Aan ons heldhaitig leger, dat voor een tweeden winterveldtoeht staat, aan onze trouwe en loyale. Belgen van het be-zette landt hoeven wij ons te spiegelen, wij 'die in den vreemde, buiten het be-reik der bommen en der dwingelanden leven. Wâj hoeven niet te beknibbelen, nog mander zwartgallig te zijn, want wij hebben er geen reden toe. De bakomst is onsl Dia bevrijdiBg komt zeker en vast. En België herrijst dan in de glotiezon als de woindervogel Phoenix uit zijn asch, Een woord van dank. De Directie en Redactie van het „BeI-gisch Dagblad", bedanken hartelijk de dag-Bladen. voor liet wehvillend onthaal dat het o,rgaan, bij zijn verschijning ten deel viiel." He teesfrMBsL Da vordeiing der. Duitschers in het Noor-den gaat nog slechts met loome schreden. Is den spoorweg van Dwinsk—Wilna door hunne troepen overschreden, de hardnek-kige tegenstand der Russen zal hen nog heel wat spel geven, eer z® er mogen aan denken Wilna te veïaveren. De actie der Russen aan deze zijde van het front blijkt het kaxakter van een tegen-offensief aan te nemen. Oprallend is, dat de Duitschers in hun legerberioht slechts het vernielen eener gepantserde auto weten te melden, waarin 2 oïïicieren en de manschappen zijn ga-dood. Als dit het voorname legerfeit was, bij hiet afslaan der Russische tegenaanvaL len' ten N. 0. van Buozacz, mag men rrij aannemen, dat de ontmoetingen ten nadeele der Duitschers afliep'en. Na in Galicië aanzi.enlijke vorderingeu te hebben genaaakt, vallen de Russen hoofdzabelijk aan in Wolhynië, om daar hun frontverbinding vooruit tQ schuiven en eens té meer de nijptang van den in den vestings-drie-hoeik staande Duitsche legermachten open te Avringen. Het wordt bevestigd, dat de Duitschers geen ve^terking naaï het Wostelijk-front hebben gezonden. Op, het Westelijk-front blijft het bij artillerie. en bommen-gevechten. Alleen gro-pen tusschen Somme en Aisne infanterie-gevechten met geweervuur van loD'pgTaaf tôt loopgraaf plaats. -, i - f- na Is tolk zijn 'n baantje? Vele jongelingen, de talen machtig, sollici-teeren bij het Belgische ministerie van Oorlog Ora als tolk aan het Britsche leger verbonden 4e worden, Carottentrekkers ? Van iïon tolk is bij Ieperen het derde paard onûet hem. noergoschoten. De MaBdelaars in diamant en de Mtschers. (Eigen Bericht.) Onze Antwerpsche coïiespondeut schrijft ons : VooB den oorlo'g was de diamiî.ntnJglver-heid te Antwerpen bijna g.ansch in [hiandetî v>an Oostenrijkers. Onder han lgo£ jnen zeer .goede men se hen aan, die de achting van de Belgen genoten. Zij gevoeldon zich zelfs meer Belg dan Oostenrijker en weigeiden tegen hun nieuw of aangenomen viader-land te strijden. Ook verkozen zij het land te verlaten, Doch anderen zijn te Antwerpen gebleven, Zelfs do,en zij er ia|£-beiden. Zij verkxijgen gemakkelijk passen, o^m zaken in Nederland te verrichten, want hun bedrijf komt den Duitscher te stade. Hoe meer geld in België wordt ver^ diend, hoe grooter vçoiruitzicht voor hem op dien citroen te persen. Tôt onze gioofce verwondeïiing vernemen wij, dit de Duitsche dwingers er op uit zijn de handelaaïs en slijpersbiazen |a,an te wakkeren, pm in te teekenen op de Duitsche oorlogsleening. Sommigen hebben het gedaan, omdat zij in de meening verkeeren, dat België eau wingewest van Duitschland zal blyVen. Wat grave dwaling. In het belang yan de dia-miantnijverheid te Antwerpen durven wij 0ian-dringen bij de goedgezinde handelaars en patroons om hunne collega's 'aan te wakkeren niet in de katart v,an de Duitschers te spelen, daar een dag zou kunnen ko-men, dat de goeden het met de kwaden zouden kunnen bekoopen, wat wij willen vermijden. De treinen voor gewonden, D;e wagens voor het vervoer der gewon-de scldaton in Noord Ffankrijk gebiu k;, zijn zeer praktisch ingericht. Die va.n 3e klas, worden het meest gebruikt. Jedere wagan telt 18 draagbernies op vejen. Zij zijn gemakkelijk te hanteeren, zoodat de verple-gers snel kunnen te werk gaan. Ra schokken] worden zooveel mogdijk gebroken. ledeie trein telt 11 wagens, inbegtepen eene keuken, een rijtuig voor de officie'ren en twee fourgons. In xeder ïij'luig zijn twea verplegers Vian dienst, grootendeels gekoi-zent usschen het leeken- en godsdLenstig onderwij's. De tiëindienst staat onder de beve'.ea yan een officier. D|u meesten zijn herstellende gekwetsten en zieken, die )?eeds hunnen toi be(ja,aldein aan het vaderland. Re bevelheb-ber werdt bijgestapn dooir een geneeshee^ en een plceg-overste,1 die den ïang di^agt van sergeant.' Links en Redits. Belg n en Kanadeezen. Eeji Belgische officier, diea we te Londen onlmoetten, vertelde ons, dat een j:aar weken geleden twee kompagnieë,a Kanadeezen in een Vla^unsch doji'p aankwamen. 's A'n-derendaags zag men een aautal Belgische en Kanadeesche soldaten arm in qKn het daïp binnenkomen. Zij begrepen ell^ander niet doch w^aren niettemin de beste vrienden ge-woiden. Da herbfcgen kregen hun bezoek. Met geb,aren werd onder elkandet stommen ambacht .gespeeld, helzij om een pot hier; te bestellen, hetzij om tabak of een broodje te vr,agen. Da opgeschoten K,anadeazen en de ldeine Be'gen vondfeii dit sîmenga.an ui'.erst prettig. i , Een Peruviaan over België. A,an een onzer vicienden schreeî eeiî Peruviaan het volgende: „W,it beklaag ik uw vaderland, dat het s'a'htoffar yan zooveel r,ampspoed is. Ik beklaag he: alscf hat miijin eigen land waie. België was ilc gansch gene-gen, sedert ik het Içerde kennen. Ik hoop als u, dat België hernieuwd zal opstaan liât de woeste puinen, wa,ajonde.r de Duitschers het hebbçn bedolven. (Jr :o. door zijn dapperheid en zijne industrieele kracht, zal de ganscha wereld het bewonderen en te-vens ook elken Belg niet alleen als een wakkeren man, tbch als een held". [n 'tonbezette piekje. Wat vragen onze jongens aan het front met den meesten aandrang ? Allen die met hen op het laatste onbezette piekje van België in aanraking kwamen, is het opgevallen dat ze zich niet om de toe-komst van ons land bezorgd toonen. — „ Wij zullen het winnen," is aller overtuiging — maar om hunne familie die ginder onder het Duitsche juk leeft of op vreemden grond de verlossing afwachten, Ze verlangen nieuws van thuis, verlangen het vurig en onverzadigd. Wilt ge onze jongens met weinig gelukkig maken ? Schrijf hen. Schrijf hen dikwijls en schrijf hen nog! .... Iets met 'n zonnestraal in. Voorzegging van Von der Gùltz. Na den oorlog vlan 1870 schreef de oud-la'pdvoogcl van België, die thans de Tfufken drilt: ,,D,e landen yan groote uitgestrekt-heid sds het Russiscjh rijk, die eene be-volking bezitten vereenigd dooï de b.anden van het r|as, weinig bevolkt, schriaal levend, zullen in geval dat - een oorlog zich yeï-lengt, minder lijden âan de s>''a'-en, wier î>e-sehaving meer is ontwikkeld, kleiner yan ge-bied zijn en eene dichter bevolking bezitten siamengesteld uit verschillenda nationalitei-ten. Die ooiaaak van_ inferioriteit zal nog scherper uitkomen, daair deirgelijke landen met eigen middelen hunne inwoners niet kunnen voeden en dus uit den vreemde -moeten invoeren. IngevoJge van d'en oorlog kan die invoer onregelmatig wezen en zelfs gansch afhouden. W.anneer beide teganstaîï-ders van gelijke sterkte zijn, zal deze die meester is van de zee ten sl&tte p ver winnen. Da uitputling der geldmiddelen, ver-wekt door de opheffing der ope a iëa tetrl zee, zal de militaire macht van den tegan-Strever ondermijnen, om ten slotte zijne krachten uit te putten'V Mevrouw Carton de Wiart. De geachte echtgenoote van den minister van Justitie is te Sainte Adresse aangekomen, waar zij voortaan zal verblijf houden. Hij had zijn Engelsch vergetenl Eenigen tijd geleden werden tolken voor het Britsche leger in Firankrijk gevraagd. Een jonge Belgische vrijwilliger, die wat Engelsch riadbraiakte, bood zich aân. In het hegin liep ,ailes op wielîjes, diaïaï de Engelsche officieren uit hofielijkheid zich met hem in het Fransch ondeihielden, doch wanneer onze tolk in aanraking kwam met eenvoudige Tommy's veranderde het spek-takel. Niet willende bekennen, dat hij de -taal van Shakespeare niet kende, gebruikte hij een list. Een marniet was op eenige stappen va.n hem gebarstefl. Koelweg zeido hij : — Het gerucht der ontplofling heeft me mijn. geheugen versteord. Ik ken geen wootrd Engelsch meer. Hij weid beklaagd, verzorgd en wie h'jget woidt hij niet gedecoreerd! De Yser-siag. De „Peilât Parisien" brengt als vdgt jhet Belgische leger hulde: „Ik houd eiftan hier een veïgissing te hersbellen, die onder het volk munt yindt. Evenals men den slag van de iMarno vetc,-wart met dien van de Ourcq, yeïyant men de groote slag van de Yser mot dien jrond Yperen, dio er de vooïtzetting yan was, Het heeft zijn nut, dat de Fransche publieko opinie wctie, dat van 15 tôt 23 October, het Belgische 'leger, bij'gestaan door <6.000 heldhaftige maiine-fuseliers van den admiras! Ticnaïch, op een front van 20 ki-lometef de aan vallen heeft afgeslagen yan zeven vijandelijke divisies, gesteund dooj; meer dan 400 kanonnen varc ellerlei kali-ber, te beginnen van 77 tôt 210, Ziedaar de waarheid". Dit Gent. (Eigen Berichten.) De nijptang, w^aiin Gent, het trotsche Gç,nt, gekneld wordt, kweit ons dagelijks mew en meer. Een P^uisisclie "otiker, graaf Von Westarp, die met peetje Vou Bissing overhoop ligt, heersoht en beveelt hier, alsof de Genten^rs Pommerische laten Avaren, Do stad krioelt van Duitsche spioenen. Niemand is zeker, niet naar een Duitsch kamp te wcitlen vervoeird. Is dit het geval van den hecr Arthur Veïfta-egen niet geweest? Dit Kamerlid is een man van meer dan 60, zoo niet 65 jaar. Wat was nu zijn misdaad, om naar het een of ander Soltau te woirden gebracht? Over een aanzienlijk vcrmcgen beschikkend, had hij uit zijn eigen beurs spoorwegarbeiders, die deelniaken aan de christelijke vakbonden van het V. o 1 k, geld voorgeschcten. Een werkman beging de on-vcorzichtigheid te vertellen, dit het geld, welk hij trok, van don heer Venhaegen voortkwam. Da,ar die spoonveg.a-'.eideT r.iei voor de Duitschers wilde dienst doea, werd zijn weldeener in hechtenis genomen en ver-Qordeeld. Is het da<n te verwenderen, dat de stemming hier gedrukt is? Wie zal het iemand vervvijten, dat men zijne beste yriaa-den wTantrouwt? Een lichtzinnighcid is zoe snel gebeurd en de gevolgen kunnen vree-selijk wezen. Aile vooimannen op welk gebied ook, alsmede aile openbare ambte.iaars zijn he! eerst &an de verklikkerij en wilkkeur yan den vijand blcotgesteid. Voor hen wordt elke beweging lastig, naarmate de l.ezetting langer duurt. D;e moffen weten wat zij doen, Hun deel is de intelleciueelen, die onver zoenlijk en onomkoopbaar Beïgs blijvea, van het volk te scheiden, Aldus hopen zij; dat het volk dan, zich zelf overgelateu. weldr;a zal vrede sluiten met den ovcïwcldi der, zcoais dit gebeurd is in zeke:e buiten-dorpen van het West-Vlxanderen a'h'e.' hel front. Daar meent menig boer, die zuivel en vee aan den Dnitschen vijand verkoopf, da de oorlog hem den gouden tijd h'»ft gebraefc '. Ik ken boeien, die eene hoeve v,an viji paaiden bebcuwen en die er op pochen ge durende het eerste oorlogsjaar 25003 toi 30000 frs. te hebben op zij gelegd voo;) den Duitschaï als hij achieruitged e»en za worden van het Westen naar het Oosten Overigens schijnt de kaart reeds zich te keeren. Onlangs eischte de vijand opnieuw boerenpaarden op. Van de 158 zond hi er slechts 23 terug. Voor paafcden, die 120C tôt 1500 frs. werden aangekochf, werd slechts 300 tôt 400 frs. door de Duitsche juiterij officieren betaald. De geldzuchti^e dorpei-stonden met een neus van eeïie elle lâng Zekere Baigische kooplieJea in paardan Jea nen zich tôt zulke koopen en treden op ,al; makelaars voor den vijand. D,it is het ge val van een bekenden koopman ih paarder uit St. Pieters Jette bij Brussel. Nevens d< paarden eischen de Duitschers ook het ve< en de veldvruchten op, of vei'bieden, da een rund of een varken den stal verlaat Van varkens houden de D|uitschers veel...., • Gent wcïdt allengskens een tWeede Brugge, afgeslciten van de beschaafde wereld. Zelfs tusschen Gent en Brussel wordt het om lang om moeilijker te gaan en te komen. Dezer dagen wilde ik een voerman een brief voor de hoofdstad meegeven. „Ik _ z,aï me haaisten", zei hij. „En waai'oan niet/ — Wel omdat ik al vijf weken gezeten heb. om een brief van Gent maiar Assebroucke k hebben meegenemen". ' Ondanks de paar-dencog, die ik den vent uitstak, vermocht i'; er niet jn hem te vermu,fwen. Da bevolking verdraagt de dwingelandij met den btianden den haat in het lhart voor ailes wat Diuitscb is en D'uitschgezind heet. Wee den landver raders o>p den dag der afrekeningl Te Oudenatarde ecMer, werd bevel gege ven, dat. de jonge mannen van 17 tôt 4C jaar van het arrondissement zich ^naar de stad moesten begeven, om een sluk jin blancc te teekenon. Zij weigerden. Nfettemin trokken zij 's anderendaags met* het Belgisch vaan-del vooraf naar Oudenaarde en Verwektei er woelingen met dien gevolge, dat 40 yaan deldragers en opiruiers bij den kiaag wer den geva-t en door de pinhelmen in he' gevang werden opgesloten. In het voorbijgegaan weze gezegd, dat se cator Raepsaet, burgemees'.er van Oudena' g de, evenals volksvertegenwoordigor Jan No •bels, d.d. burgemeester van Sint NikoJa.as voorbeeldig hunne stad besturen en beider zich zeer verdienstelijk maken. Te Koït-rijk is de teestand 'haehelijk. D^ bevollcin^ lijdt er veel. De stad is eene groote Vogel kooi geworden. Gean enkel burgei' van d< slad mag zich* naar een buiienwijk van 10 ri rijk begeven zonder pas. ' Schepen D,e Vo: vervult eî1 het ambt van buTgemeesteïr. D man is niet te beniiklen. ï'en slotte weze hier nog bij'gevoegd, da het bombardement van hat bosch yan Houl hulst of V(a,n den rooversk|apikin_ Baekeland voor gevclg had, dat vele Duitsche sol daten, die er zich bevonden in panischei schrik over VlaandôiOn yeffspreidden, na a Kortrijk en ïhielt liepen en zelfs naar Gen waar wij er zagem aankomen. Zij vertelde zelfs, dat de verbonQen vliegeniers duizei den en duizenden kilos bommen eîî schroc op het bosch lhadden gegooid. Ik eindig met n te verzekerep, d,at d geest van onze Vlamingen Belgischer e anti-Duitscher is dan ooit. artevelde. BELGIË. Braisa ni n BierïcSïi ssaai van E3£SB2!ki2&*8©#j@S- Da beh'eeiilaad van de Nationale Bank; van België heeft het volgende bericht lateg uitpLakken : \, D;a briefjes van 20 frank (modol looipendç; rekening) vervalscht gewçest zijnde net al S deze v,4n 1 àââ2 feank, de beheeif.aad deij Bank heeft besloten aile, briefjes der loo;-pende iekening zonder onderscheid iiï trekken te weten: de briefjes van 1 en 2 fr., zonder pogtret, de* briefjes Van 20.100, en 1000 fr. met hat portret van I^eopold 1,, Het publiek wordt verzoçht zonder uitsteî die briefjes uit te wisselen, Eert de gevaîlen helden, Overal waar onze Belgische soldaten sneu-ve'den of aan de bekomen wonden overleden, worden gedenkteekenen opgericht. Dit is o. m. het geval te Mechelen en ta Sint Jans Molenbeek. In deze eerste stad zal een krypta in blauw steen tegen den dam vaa den spoorweg Antwerpen—Brussel wôrdeà gebouwd. 700 grafkelders zullen er worden inga-metseld. Een bronzen groep, dat de held« baf tigheid der Bel gische soldaten zal uitbeelderl, zal het kerkhof beheerschen. Reeds is aanvang met de werken gemaakt. Te Molenbeek zal een eereplaats op b|t kerkhof worden voorbehouden, waar de g^ sneuvelde Belgen zullen rusten. Luiki Spoorweg Aken—Tongeren. Een geweldige biiand heeft in den hacht van 14' tôt 15 dezer de werkhuizen éS magazijnen van de.i spo-crw.g Aken—Tangé:-ren, nabij Wcnck vemield. D;o bîrand_ oa|< - stond in de benzinehoœlers. Verscheiden^S machines, wtigentjes enz. werden verbalaud, D:a schade wordt op 70.000 fr. beïaamu. Wat den spoorweg zelf betreft 200 tp£. ; 300 arbeiders werken te Wonck onder, to,& zicht van militairen. Elkeen werkt op 3j meter aïslaiid van zijn kameraad. Zij yeg^ dienen 40 ceniimen per uur. Zij arbeideiï 11 uien 'per dag. D:agenen, die bij dç^ cinderaadschen gang van 500 tôt 6C0 mele)S bij het hof Brue gebezigd worden, verdies 1 nen dubbel loon. , ; Tusschen Rukkelingen en Bassenge vej;-trekt een nieuw baanvak naar de Kempê® ; en Ilasselt, ten einde de koohnijnea met Duitschland te verbinden. De boeren zijd - veiplicht met pa,aird en wagen bo-uwma< ; teriaal in het spoorhuis van Glons aflià- • len, Worden ,a^n 10 mark daags betaa'4, ABitw@i*pep, t Huizekensmeikers. IlardVQchtige huizekensmeikers vin® men steeda in België, ondatoks <is bezetttng éÀ d'en oorlog. Ook te Antwerpen en offlK streken zet men dte arme menschen naii d'e deux*. Er zijn rechters d,ie zich gè' dra,gien alsof het voile" wedfâ wlare. Zij houden niet die minste rekening van, deij ongelukkigen tijd1, dien we beïevem. Zi| geven den huishaas steed^ gelijk. Zoo>. werken zij d!en vijanidl in d'e b^andto, want stomonige dood'arme menschen gaa^ dan bij 3en|" Puitschen kommandiant kla'-j gen. iNog veriedan week wa| dtit het ge~ val te Merxem. Do deurwaajrder ha'dl reed& die helft der meubeltjea van a:nna etakkerds op straat gezeti, toen een Duît-t sche oJ-ficier en soldtaton hem golden zel terug hinnen te brengen, of die tussche?n4 komst het veromtw|a|wd|igdl volk foeviel, ' hoeft geen betoog. Te Veel ijver scha^kit. Qosi'VBaarosleren. De onderpastoor van Opwijk. De buitenlieden aan Oost-VlaandeÉen blij-ven door den hand gehecht aan de yader- • landsche zaak, hoewel zij aan zich zelf zîj'nl ; overgelaten. In eene grensgemeente San B i- bant en Oost-Vla,andeiren, naanelijk te Op< -Avijk, werd een werkman van den IJzerew! Weg laangespoord voor de D;uitschers te welr1-* - ken. Een onderpastoor giing den xnan vinden, , om hem te zeggen, da,t hij in zijne plaatél t het niet zou doen. D|it werd 'verklikt en dei pT'iesiter. welrd zondeir; ptoces pK^r Piailsch-; land gevoerd, î Wakkere Ronsenaren. De stad Rcnse, die het lot van Mecht-Ieiï ' ondergitïg, omdat fabrikan'.en en jairlaeids'rlaj wcigerden voor het Duitsche leger te we& , ken, kuacbtens d^ Convention yjan Plen Ha,ag, heeft niettemin het pleit tegen de Piuitschel 7 overheerscheis gewonnen'. llians is do siadl weeï open voor landbouW, tiapdel çn aijv^ , heid. Hulde aan de vastbcradenheid p-ix d<a 1 eendracht der Ronswarcn, , 1 ; r 2' ! a Yerzooke deze courant na leznig onge" ^ frankeerd per post to zendon ann éen der Internceringskampon: Gaastorland, Leeii* 0 warden, Amersfoort, Hardorwijkj Bergen a (bij Alkmaar).

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Belgisch dagblad gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in 's-Gravenhage von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume