Belgisch dagblad

733 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 30 Juli. Belgisch dagblad. Konsultiert 24 Juni 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/9k45q4sh7w/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

i x a s*.? r Ja n î?> DINS.DAG 30 «I XJJL.T 19 IS. 3Vo. seyjx. ABONNE M. £ N T E N. per 3 ik a an de n voor Nederlatid j 2 50 fraaoo per post. Losse nuramers. Voor N edertand 5 cent, toor Baitenland 7'/i cent. - Den Haag, Prinsegracht 16. Toiefoon Red. en Admin. 7433. BELGISCH DAGBLA Verschijnend te 's>ûra«eishage, elken wepkdag te 12 ui*e mêdrîag. BUREAUX OPEN VAN 9 TOT 12 URE EN VAN 2 TOT 4 USE. -*D VEIITENTIEN. Van 1-5 regels f 1.— ; elk« regel meer f 0.15; ReoUmef 1-5 regels f 2.—; olke regiS meer f 0.30. London : Diion Home Lloydt Avenue E C. Parijs: 7 Avenue d'Antin. 7 « ^'"TTTIW—I Het land der mogelijkheden. (liiDRUKKEN VAN EEN NEUTRALE.) LXXIIX. BWeinig dingen zijn ia Duitschland onmo-gelijA;" schreef Maximilian Harden in één der laatste nu m mers van de Zukunft, toen hy een beschouwing wijdde aan. da tegen-itrjjdighaden in de verkiaricgon der Duitsche staatsh3den en liun praklische politiek. In Juli 1917 nam de Rijksdag de ver-maard geworden „ vredesresolutie" aan, waarin by nadrukkelijk te kennen gaf dat de Rijksdag „het denkbeeid van gewelddadige. uitbreiding verwerpend, naar een minnelijke schikking, een vrede van duurzame ver-zoening der volkeren streeft". De geschie dénis dezer resolutie ia een iijdensgeschie-denis geworden, weîkeliaar hoogtepunt had bereikt in de verklaripg van den hulpelooien rykskanselier Michaëiis, die ten gerieve van de consejvatieven meende te moeten ver-zekeren dat hij zich zou houden aan de iresolutie, ,,zooxts hij haar opvatte". Toon bleek eensklaps dat de geheele resolutie op geen vasté basis berustte en dat zij in werke-îykheid slechts eeç misleidend woorden^pel was Zij geraakte stilaan geheel op den achtergrond en zelfs haar trouwste vcor-vechters verlooohenden haar. Alleen wanneer de politieke barometer daaide en de krijgs-kansen keerden kwam zij opnieuw op het tapyt. Intusschen is het duidelijk geworden aat de resolutie als politiek beginsel geen reeôle waarde meer heeft en dat zij nog slechts als politieke leuze eenige beteekenis heeit. Zij dient als reddingsboei van de met ôndergang bedreigde staatslieden en als Èouvast voor regeeringsambtenaren, die den gteun behoeven van de* langzaam uiteen-vallende Rijksdagmeerderheid. Graaf Hertling heeft zich bij zijn optreden als rijkskanselier van de Rijksdagresolutie bediend om zich van den steun der meerder-heid te verzekeren. Toen hy .eenmaal goed iu den zadel zat, heeft hij er zish spoedig van los gemaakt om thans geheel naar fr^jen wil te regeeren. Dit is gebleken uit ^tjn verkiaring ten opzichte vaa België, Waarin hij zjjn „onderpand-theorie" duidelijk heeft vastgesteld. Het grootste gedeelte van het Duitsche Yolk is onbewogen gebleven èen opzichte van deze chantage-theorie ; het is versuft en verstompt door de vier jaren Van oorlog en door de gestadige misleiding, Îraaraan het iieeft blootgestaan. Het mist e geestkracht om zich verontwaardigd te Ï»onen over, laat staan te verzetten tegen et regeeringsgeknoei ; niets kan het meer ^pwekken uit de sombere inertie, waarin fiet thans verkeert en het beseftnauwelijks jneer het verschil tusschen een vredesresolutie en een annexatie-program. Trouwens, ter verontschuidiging van het Duitsche yolk dient gezegd dat een vredesresolutie iu Duitschland in den regel een - bedekt annexatieprogram bevat. Alleen Maximilian Harden hegft nog genoeg E'fracht overg K-ouden om tegen de ver-g van deu Jkskanselier te protes-i. 't la waar dat-Harden bykans altijd Het Belgische parlement. _ HAV RE, 29 Juli. De Koning heeft in Ziijn jamt\vooixl op die telegrammen van de Belgi-J6he parlcmentsleden o.m. gezegd; De groùill-Jvet !; nt aan liofc parlement een ereentieieile t'ol toe. Ik prijs mij gielukkig, d|3,t ledea van Fcjiaaifc m Kamer, te Havre • bijeeui, ato do regecring liun medewèrking, zijn tomeoi brcngea cm diat zij, beÉi,eld door deu gçesb van eenheid, waiarvau onzo landgeinoo-ij0a in liet trezette gebied zulk een bewon; l^'cinswàiardig voofbOeM gev«% arbeidep. aan voorbcreidina van de oplossmgen, die het van lict vaidarlandi ziiil'.àn veraékeien. • • * Vain grpot belaiig is dit ajnttwjoprd van den Ivaning dletr Belgetn op het tetl^rami Uer Belgisobiei parlemiàntairein. Onze vorst heelt daairdooi' (ganseh opgieruimli miet de dictatoriale politiefc vaui d® Broquevill©. i HeeiT dan ooit zui^ai Koning, regaeriag, Saxlcnnept naar higt gieiîuid van het biszette tepd luistex^a gn oveiieieinllcomBtiig1 m®t zijla iwil het lainid blestunein. —— . j De bferdrinkers naar Berlijn. lu de vergaderzaal van het Huis vain) ■AÊPvaardigden te Berlijn hobben dezer pgon de Vlaamsche activistes Verhoee, ^ri3s e. a. hel woo^d gievoeird. Aan het ff de bijaenkomet heeft de Berlijn-M bistorlcus, professai' Schafeir, gieze^d : willen leveji en laten leven. De kust i Vlaaûdsèrfta mo&t een bedreiging,tegien-ovei- Eugeland zijn en volledige bruibaar-neid voor Duitschland hebben. erhees is gevolm-achtigde van den raad f ^rea ,dio Nijverhjeid en Arbeid ' Zllne kind»ren vo>lgden allen de kon Rrf school. Geen eiakel zijner zone» ■L»**** verdedigen. Zijne vrouw. ia 1er VP e? zi^ vader was kaehou- dor il/ 6 Electnciteitemiaaischapipii Tu- AcSr|t,W68berë Brussel. Van vu ? Brys 2ichi banaelder hn d? ft ' ^zIoch*„<fe redactiebureaux. 1er on hi+ f* h# Vad«rlaiwi van KnO|-U n het ^bureau der Duitscbie lega- in de oppositie is ; sedert meer dan een kwarteeuw heeft hij in dit „genre" uitge-blonken en de oorlogf gaf z\jn altijd stry-denden geest nieuwa stof. Een artikel van dezen beroeps-opposant heeft dus minder waarde dan b.v. een dusdanig artikel van een politicus van gezag hebben zou. Niette-min is het opmerkelyk dat Harden's artikel ditmaal nauwkeurig overeenkomt met het-geen er van de ztfde der geallieerden over de verkiaring van graaf Hertling is betoogd. Hij is van oordeel dat het onmogelijk moest zijn dat een kanseiier een theorie Yerkondigt, die niet alleen tegen het volkeûrecht in druischt, doch ook tegen het burgerlijk wet-boek, hetwelk bepaalt dat een voorwerp | alleen een onderpand vormt als b e i d e partijen het daarover eens zijn. Dit is ongetwijfeld een zeer spitsvondig argument van Harden, hetwelk een advocaat van nut zou kunnen zijn, doch dat geenszina behoeft te worden aangewend om vast te stellen. dat ten opzichte van België nimmer van een onderpand kan worden gewaagd. Zoowel de rijkskanselier von Bethmann Hollweg als de staatssecretaris von Jagow hebben destijds met allô: mogelijke duidelijkheid te kennen gegeven dat België no">it eenig onrecht ten opzichte van Duitschland heeft begaan en zijn verplichtingen jegen3 de garante- iijner neutraliteit steeds stipt nage-komen is. Harden is dan ook van oordeel dat het volkenrecht Duitschland verbiedt zelfs één steen van de Belgische wegen te behouden, het verplicht het koninkryk te herstellen in den toestand, waarin het dit heeft genomen en vergoeding te geven voor aile schade, die het geleden heeft. Bovendien meent hij dat Duitschland nog aan België zijn verontschuldigingen moet betuigen. Deze woorden zijn zoo duidelijk en hun zin is zoo logisch dat het niet mogelijk is er een andere bedoeling in te zien <lan die, waarmede zy neeergeschreven zijn. Aile vredesresolutie3 en andere vage uitingen van aarzelende oorlogspolitiek kunnen na dit hetoog worden opgeborgen, daar zjj waardelooa geworden zijn. Toch heeft de nieuwe staatssecretaris van buitenlandsche zaken, von Hintze, niet ge-schroomd om zich op de vredesresolutie te beroepen, toen hij aan een vertegenwoor-diger der pers verzekerde dat hy in over-eenstemming met de Ryksdagresolutie regeeren zal, nadat een Noorsch blad een paar dagen tevoren had verzekerd dat von Hintze altyd, ook als gezant te Christiania, voorstander der resolutie is geweest ! Von Hintze heeft stellig de Zukunft met Harden's artikeT niet gelezen, dat het duidelijkste program zou kunnen vormen, waarop een Duitsch staatsman ooit zyn politiek zou hebben gebaseerd. Nu is de politieke ljjn van von Hintze reeds bij voorbaat aange-geven, n.l. een z walken van links naar rechts, om by rechts stil te blijven staan. LEOiilNO. Modder. Een vrisnd is zoô gixtJf oms de Bcùgisehe Soeialiat te sturen. Wij lezien all&ea artike>-lon vasa dit orgaan van Bols en Whisky of bo-chowikis in die Duitsche blaiden vain. Be gLe, die dat ps'Oza lus ten. Het door Sitauning v. Kopenhagen ondlec-houdiani papiertja sched^ en iiei-fc eeas te meer op het Belgisch Pi a g b 1 a d1, dat die mannetjfea ]ieelijk in den wcg* sehijni te gtaaf!. Daar onae^lagen i^ak zijn zull&n we tnaar voort rans:fen. Met voldioeningi stippetn we aainj dat we ook in bet» Frainsch — ea* wat Fransph I worden aanigevallen. ÎTaair aiMen schijn is die auteur don Emilio de Oorralea, de kostbare Spanjaard 5,qui parle Je fraeoais' Ciomme une vaohe l'espagnol . Wij vragen de ko® ver-aohowning-.De bevoorrading van het bezette iand. Van d.i oprichtingi tôt en met ZO Juni 1918 zoo meldifc de Courrier de l'Avenir, heeft het Nationaal Hulp- en Vo^-diiigseomitc gieffmpotfteerd vooir België 'en Norard-Fïaakrijk ongieivcer 3.&00.000 ton le* vensnudde len, y ar tegenwoe rdi geinde een waarde van 2 milliard 600 mil.lioen frank. In he(ti eereta semester van 1918 heeft de tovoar ongeveer 430.000 ton bedragen, heb-i>and!e een waarde van 550 millioen frank, Vam dio 430.000 tgn waren bèsteind: 300.000 ton voor IMgiô en 120.000 ton YOor N, Frankr^k. Dit een cemvôudijgfâ wgelyking, tusschen iioveustiaaiade gelt^llea blijkt de. enorme prija-verhoogang welke d® tevenamiddel n h,ebb«n ondiergaam. De a an voor in het eterste aernester bestond uit: tarwe <m tarwameel 200.000W mafe en malsmieiea 70.000 ton, rijst, ère ten en bosnien ton, spek e» reiuzel 40.000 JÎ^Q^1^10-000 ^ koffie ton, ca- ^ i4m ton» «roeate 1^.T50 «*»■ 46.000 resteerende tonne» waren verdeeM 0Ver vleièaeh, zeiep, fruit," gui1:.-en andiera kcrôpwaréiL DEFAITSSME. DE BEZWADDERAARS VAN HET BELGISCH LEGER. T-e 's-Gravenhage wordt op eea eeuwig zwijigen de volgende eerloosheden rondgeu kl'atst; ' — 1.~ Dertig duizend Belgische solda ton van Vl'aanuschen oorsprong zyn in op-staud tetgen hunne ofricieren. 2. D© spoormannen achter het Belgische front hebben het Kameilid Van Cau-welaert voorgesteld, met hem to marcheen rem oan de Belgische regeering oniver te Xverpen als hij zich aan het hoofd der qp'itaadie-lingea wil plaatsen. Eca nieuwe Lenin? Natuuriijk wordt die op eeuwig zw^ïgen Verfelde lastér onder de Belgein van 's-Gra-venhago verspreid. Zoo kwam dit vuill gcklets ons ter oore. Het is echter niets anders dan cen nieuvv» vorm van Duitsch défaitisme en Vlaanisch aktivisme. - Men lette er op dat de aktivisten in het bezette gebied roadsiiooien dut 50.000 Vlaamsche soldaten gereed staan om de Belgische regeering fe doen vallen, ter wille van dan DuiUchen vrede en de ze'Hstandigheid , van VlaànderetL onder Duitsch profcctoraat. Zonderling samentreîfen niet waar? Dje lasfcerveldtocht heeft voor duel het Beïgiisch leger .verdacht te maken, het verU'ouwen der Belgen te schokken, België in d© ooge-n zijner bondgenoiotten en Yrienden te diserediteeren en in de ar-men Van Duitschland te drijiven. Wij vragan aan den heer H os te junior, of hij nipt weet hoe die laster HolLand heeft bereikt. Toch nieit per brief, want de militaire oensnur zou zu.ke vuiligheid niet doorla-ten. Hoe dan? Door iemiand die uit Havre naar Nederjând is overgekonien ? Wie? D© hê"br Hoste kan ons misschien in. liohten. - AUGUST VAN CAUWELAERT. Wjj knippeui het volgend artikeltje ui1 de DuiLsc-he Eendracht van Antwerpen, die met den Duitschen koerier uit die sitad tiaar het Duitsch gezantschap in Den Haag wordt gevoerd am verspreid te wiar-den in Holland. " weet to vertelien dat onderluit, August van Cauweilaert den post van S'a ai van der B> rgb -inné mon zal' et giehecht worden aan het Belgisch oon-sulaat-generaal te Rotterdam. jjDio ofticieel-Belgische afcmosfeer, waai de wildsle Vlaamschhaterij thans hoogtiij viert, is natuuràjk geen heel aangenatnis yserkkring voor een zoo stil, fijingevotelig. înnig Vlaamsoh dichter als August van Cauwelaert. Maar we zouden al blij zij|n indien , we deze schoone intellektueeJe kracht, dje slechts vrienden in Vlaande-ren t^ltj buiifcen het domine oorlogsgevaai wisten, ûat zijn leven reeds eenm(aal zoe «mslig in gevaar bracht. * „â liguât van Ciuuwelaert is steeds eor i a d ik a a 1 ^flalnlingant> geweest niet g e t e m d en verwaterd door de Belgische politiek, zooals dat met Frans van C'auvvelaert het geval geweest is, Crcen twijfel dat het lijden onzer Vlaann sche jongens in het léger zijn overtuiginc nog zal gestaaln en verdiept hebben. Daar-oan zou in Vlaamschgezind opzicht vai een optreden in Holland van August vai Cauwelaert ook het beste te verwaohter zijn. L_„ HET BELGISCHE FRONT EN DE LAND VERRA D ERS IN HET BE2ETTÉ BELGIË. De Duitsche Eendracht van 6 Julimeldt an Filip de Pilleoeyn, den voorzit ter van het Alg. Kath. VI. Stuienten verbond, die de laatste uitgave van Keikoi bezorgde, konut ook een prachtig opste in onzen nieuwen allmanak, dal in he oorlogsnummetr van Ons Leven versc:he nen is. Deze broedergroet uit de îoopgra ven zal voor velen een blijde verrassiîi: zijn," ^ Die Keikop is ^ een al'mana'K van he activistisch Katholiiiek Vlaamsch Studenten verbond in het bezette België. Overal ziet men het parallélisme tus schen activisten, Vri) België en he Vlaamsch Belgisch Verbond. ONS MUSEUM. Het mémorandum van Van Cauwelaert De Gazet v. Brussel schrijft "nog omtren het mémorandum van Van Cauwelaert; „De jonge Hoste is nog altijd buitei adem van alteratie over de kwade trouv der franskiljons. De man heeft er hee zijn kal'me bedaardheid bij verloren ej scheldt tegen de Vlaamschhaters op esi toon lijk in den tijd dat hgi nog he „Laatste Nieuws" redigeerde. „Onze lezers kennen het heele g^val Onnoodig hun .nog eens op te disschea wat Hoste er in het jongste numme van j,Vrij België" over schrijift. „Ondertusschen publioeert ,.Het Belgisci Dagblad" het mémorandum vaa Van Cau welaert aan de Engelsche regeering i! extenso en in de oorspronk'ellyke taal..... die Fransch is." Beigen, steunt het werk Home voorOorlogsweezen Oude Weg78ï Den Haag. Leyerberichten der Entente. Yorderin^en der geallieerden tusschen de Crise en de Ardre. De Franschen zijn meester van Fère-en-Tardenois. Zij om- « singelen Ville-en-Tardenois en zijn bezig de Crise te forceeren om Soissons te vsrmeesteren. — Tusschen die stad en Fismes hebben de Duitschers alie dorpen in brand gestoken en verwoest — Belgische paîroeije-gevechten aan den Yser en bij St. Julien. — De Belgen nemen Oostenrijksche gevangenen. — De Koning der Belgen plaatst zich gansch op grondwettelijk en parlementai terrein en verwerpt dus allé diktatuur. OETO£STA^iX Niog altijld, gaau de Duitschje bla«e», als-ined'e de pro- Duitsch© krainfcen in de neu-trale lanid'én voort de beieiekenis van de militaire giabieurtenissfein tusgehen Soissons eu ReimB verdraaien. Zoo schrijift de Basler National (?) Zei-tunig, dat hêt ofjansieif der goallieierdiein trots gewieldige ki'achtsinspanniing niet h'ejt ba-oogd© doiel heeft beffleikt, Magere troost voor d© Duifisobers die z^lfs het dal der Vèsler aritruimiein ! Ailes wat wa bijl dio lezinlg der Duitsche bladien coinstafci&Ten is Kieinlauit. Van blaas-.kakecij giefein. spoor mieisir. Dit valt samejn met hiet scolkiein vaa het défaitisme, stakimgen en bo'lsjewikismle onder Fransche1 e(n E'ngel-sche arbeidigrs. iWij k'uinneoi niet bieiijeiE eindii(g|e(iL mieit het voligende uit d|en toestand van da N. R. Ct.: Toch blijfit hij voor rie Duitschcrs ecu haaiiJ gelag, omdat bij komt na et il reeiks van Weer o.f minder ge3laaigtde offe'Meven, die deel uitmniakten van een gtroot atjmvn'ls-plany dat, naar hun eigen erkenniog, debe-slissmg had moeten brengen, voor de 'Amé-rikaansche hulp zich zou kunaien laten gel-den. Ook de gT'ftlîieierdem hebben aan hêtt westelijke front tegolijkie terugbochteaj, môe1-ten volbrengen, ma,air voolr hen was het al veel gewonnen, âls z\j de Duiteehers maar kondea beleltten, den slag tôt een be&lissing to brengem. Zij hadden den tijd^ de Duifc-sehers veai minder. ZoQdioemde ziet het eï naar uit, of iu hefc buitangewOPp bloedige o:>rl-ogsjaar 1918 die beslissing andermaal vcrdiJiagd zal worden en de Duifechera tien i slotte weer defensief zullen moetsn worden. Men kan nog rekening houden met de mo-çelijkheid van eein stoofc telgen heib Enigdl-;cho fron.t door pi'ins Rupreeht. Maar daar ;tr»t tegenover dat de Duitschers, nu Am&-rika elko niag.nd cien paiar honidicfdduizend raan over den Ocetaian aeàdt en eir zich ver-1 ' ssingen aan het Oostelijfee front kunnen opdoen, niet meer zoo kwistlg kunnen te werk giaan met ban. réserves als in het be-;in van het jaar. Tan het Westelijk front Het Amerikaansche legerbericht. L WASHINGTON, 27 Juli. (R eu ter.) i Officieel _Amerikaansch bericht : Ti schen i de Ourcq en de Marne is de tegen stand van den vijand gebroken. De geallieeirde troepen vervolgen hem. WASHINGTON, 28 Juli. (R enter.) ■ Officieel Amerikaanseh bericht : Wij zetten de vervolging ten Noorien : van de Marne voort, ondank's de vastbera- ■ den acbterhoedegevechten van den viiajnd. Wij zijn de Ouxcq overgotrokken en heb-> ben Serimges, Nesles, Sergy en Ronchè -1 res. 1 Het Fransche legerbericht. ■PARUS, 28 Juli. (H a va s.) Officieel r avondbericht. Ten Noorden van de Marne hobben de Franschen hun opimarsch voort-!- gêzet in het gobi'ed va^i de Ourcq.. Ondaiïks den tegeni,tand der Duitechera, die ons dan ov^gang over de riviiar tracht-t'en te befetiein, slaag'den de Franschen erin t de voorlioeden van den vijand op den noordelij'ken oever terug te werpen. De Franschen zijn in Fère-en-Tardenoi^ binneng'edrongien. Ten N.O. van het bosch van Ris hebben de Franschen Champvoi-sy bereikt. Op hun rechtervleugel hebben die Fran ' schen Antheaay en Olizy-Viol aine sreno ■ t men en hun Unie aanmerkelijk opgescho -ven in de richting van den weg Reims-i Dormans. In Champagne zijn twee Duitsche pogin-' gen, die voorafgegaan werden door eeso 1 bombardement, in de streek ten Z. van èt 1 bergen afgeslagen. t In Champagne zijn twee Duitsche po-gingien, die voorafg.egaan werden door eei • bombardement, in de streek ten Z. van de 1 bergen afgeslagen. r PARIJS., 29 Juli '(H. N. Draaidloos). Ten 1 N. van de Marne vieil in den loop van " den nacht geen enkelo verandeinng te mel 1 d'en. Gedurende de geveaht-en van gister^r • op dit gedeelte van het front maakten de Franschen ongeveer 400 gevangenen, : De Franschen houden thans den gteh'ee. l'en Zuidelijkcn oever der Ourcq bdzet eu tuebben ook een groot gedeelte van bel j bosch tue •«•lien Reims en Dormans in hun b'eizit. ; Sedert ^aterda ?rnidda g zijn de ge-•>11 ! erden Iweé à dr.it* mi»;en over Cr.n fron'- » ■ w» w Wl • breedte van 20 mijd gevorderd. Bij Srezàiicy; wordt verwoed gestreden. De dorpan tus. schen Soissons en Basoches staan in branld; hetgeen erop schijnt te wijzen, dat de Dui.tî schers toebereidselcn tôt vesderen terugtociht maken. . . * i PARUS, 29 Juli,. Officieel aivondbericht. ; De diag heeft zich onderschedden door zeetr verwoode gevechten op het heolç front be-° noorden de Marne. De Duitschers, wier tegenstand aanmery kelijk aan kracht heeft gewonnen, ^ebban ons het veld voet vo-or voet betwist en ona doov tal van tegenaanvallen trachten teru£È te drmgen. Onze troepen zijn, aile aanvallen te-rugislaande, opnieuw in den naasten om. trek van het dorp Buzancy gavorlerd. De Schotten hebben het park en het kas» teel bomachtigd en hun stellingen, behou-n den, den berhaalden pogingen der Duitschers om hen te verjagien ten spijt. Ten O. van Plessier-Huleu en Oulehy-1# Chateau hebben de Franschen den -veg ■ naar Château-Thierry,overschreden, Grand Rozoy en Cugny, genomen, alsmeie zich iai eea schitterende actie meester gieaafcakt vaù de Butte de Chai mont. Vier boiidérd -vljftiij gevanganen zijn dea Franschen gebleven. Ojj den rechteroever van de Ourcq hebben de Franschen hun winsten uitgebreii ten N. van Fère-en-Tard'enois en zijn zé in Sergy gedrongen. Verder zuidwaaris & Ronchères in bel • bezit der Franschen gekomen. Op den rechtervleugel der Franachea hebben dezen den weg van Dormans naajp Reims ten Z. van Villers-Agron over -senreden en tei'rein gewonnen ten W. vaa Bligny en Ste Eupliraise. In Champagne heeft een Duitsche aan» val in de streek ten Z. van den Mont sanjj nom tôt niets geleid. ^ , J Het Engelsche legerbericht. LONDiEN, 23 Juli. Router HaigheiriiClit; iWiji deden elein aanival ojp ien ViejTOverdeM twee Unies ~vij^jftdelylk)ei loop'giravien over eem' freint van tweia mùjlïein aan beide zijden vafl den weg yan Bray naar Oarby, waarbij 100, 'gieivangenen werden gemaakt en een aantaj miachineglew^rein vierovetrid. Dio vijlandeliijke 1 veriiezetn zijln sfwaax, de onglet gieiring. deden anlelt succès twleie aanvaiIen in (la buurt van Gavreille. DONDEN, 29 Juli. (Reuter.) Offl\ cieal avondbericht. In een gelukkigi veiv loopQn operatie van ondergeschlkte beteei*. kenis in den avond van den 28sten in hej vak van Morlancourt hebben wij 143 vij-anden gevangen genomen en 36 machin» gewieren bemachtigd. We bereikten alla oogmerkan, sloegen drie tegenaanvallen a( en brachten variiez en toe. Oosfenrijkees aan het Belgische front LONDiEN, 29 Juli. H. N. Een O'fficieieil^ imxsdteidieialinig uit België stalt vasjt, dat ondegf aie gevangieiniea, die do.or eaii Beiligisohe Uonille iWkwnsdag bij" Yj^rett geimiaailcte werj» den, zich eieiag^ Oiosteairijfkschei mainsohapi-pen bie:viopd|en. Van het Zaldelljk front Het Italiaansche legerbericht. ROME, 29 Juli. (Diraadloos via Ooltano,J Officieel: AanmoieirkeCijfe© wisseling van ge» schutvuur in het ValMlina, hie(t dal van d« Brenta ein aan die Piave strooimiopwaarts 'van San Dona. In de staieik van den MonOa Gtaappa heibbiein Italiaansebei patroeljes op( veatenining' eieinige vijlaindien gevang&n g<ak ncmien. In luchljgevechtein' zi|n twea vij'aindejl^jlkfli ■ vliegtuigen giaveld, eien derde iis niaergetuf" ' rnield, door afweigirgeischut geraakt. Het Engelsche legerbericlit. 1 LONDEN, 29 Juni. (Rentietr). Offici^ uit Italië : het is kaimi. De Brittejn lieb'belfï sinds 21 dezer ziejs vliegtuigen v^rnield. Tweoi dea1 o'nzei zijln nie,t tieii'uggielkiaerd. In Albanie, Het îtaliaansche legerbericht. v ROME, 29 Juli. (Diraadloos via Coltanot Officiael: Aan de Seine ni zijn bij, de brua van Kuci nieuwe pogingein des vijànds orri vcoraîl. te dring'on gis ©ren met kracht gel fu.iiH

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Belgisch dagblad gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in 's-Gravenhage von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume